Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców"

Transkrypt

1 REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców Rozdział I Zakres stosowania, definicje oraz zmiana Regulaminu 1 Bank oferuje Klientom następujące typy Kart: a) Karta debetowa rozliczana na bieżąco w ciężar Rachunku bankowego Klienta Visa Business Elektron, b) Karta charge, której rozliczenie z Klientem następuje raz w miesiącu, po zakończeniu Okresu rozliczeniowego Visa Business Regulamin wydawania i używania Kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców określa: a) tryb i zasady zawierania Umów o wydawanie i używanie Kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców, b) zasady wydawania i używania Kart płatniczych wydawanych na podstawie Umowy o wydawanie i używanie Kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców oraz na podstawie Umowy ramowej o prowadzenie rachunku bankowego DZ Profi, c) zasady rozliczania Operacji dokonywanych przy użyciu Kart. 2. W Regulaminie stosuje się niżej zdefiniowane określenia: Bank - DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Bankomat - Urządzenie umożliwiające samodzielne wypłaty gotówki, Dzień roboczy - Dzień w godzinach pracy Banku, z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w którym działalność operacyjną prowadzi jednostka Banku wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Regulaminu odwołującym się do określenia Dzień roboczy. Informacja o Dniach roboczych dostępna jest na stronach internetowych Banku. Karta - Oznacza kartę płatniczą z mikroprocesorem debetową lub typu charge identyfikującą Bank i Użytkownika, umożliwiającą wypłaty gotówki lub dokonywanie płatności bezgotówkowych, w kraju i zagranicą w placówkach honorujących karty Visa, Karta charge - Karta z odroczonym terminem spłaty wydana do Rachunku bankowego Klienta, umożliwiająca dokonywanie Operacji do wysokości przyznanego przez Bank Miesięcznego limitu Karty, z uwzględnieniem dziennego limitu wypłat gotówki i dziennego limitu Karty, gdzie rozliczenie transakcji dokonanych w danym Okresie rozliczeniowym następuje po jego zakończeniu w ciężar tego rachunku (Visa Business), Karta debetowa - Karta wydana do Rachunku bankowego Klienta (bieżącego), umożliwiająca dokonywanie Operacji do wysokości salda dostępnych środków na tym rachunku, z uwzględnieniem dziennego limitu wypłat gotówki i dziennego limitu Karty (Visa Business Elektron), Karta zastępcza - Tymczasowa Karta, którą Visa International wydaje Użytkownikowi w miejsce Karty utraconej, Klient - Posiadacz Rachunku bankowego tj. Przedsiębiorca, na rzecz którego została wydana Karta, Miesięczny limit Karty - Kwota, do wysokości której Użytkownik może dokonywać Operacji w ciągu Okresu rozliczeniowego, Okres rozliczeniowy - Okres rozliczeniowy rozpoczynający się pierwszego dnia i kończący się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, Operacja - Wypłata gotówki lub dokonanie płatności bezgotówkowej przy użyciu Karty lub inna operacja dokonana przy użyciu Karty, Osoby reprezentujące Klienta - Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klienta, których wzory podpisów znajdują się na Karcie wzorów podpisów do umowy Rachunku bankowego, PIN - Personal Identification Number poufny numer identyfikacyjny, który służy do identyfikacji Użytkownika Karty oraz do autoryzacji Operacji, Placówka Banku - Jednostka organizacyjna Banku prowadząca Rachunek bankowy Klienta, Rachunek bankowy - Rachunek bieżący lub pomocniczy Klienta prowadzony przez Bank w złotych polskich, do którego została wydana Karta, Strona 1 / 10

2 Tabela Kursów Banku - Dostępna w siedzibie oraz na stronie internetowej Banku pisemna informacja o obowiązujących w Banku kursach walut obcych stosowanych dla Operacji, Taryfa Opłat i Prowizji - Dostępna w siedzibie Banku informacja o wysokości obowiązujących w Banku stawek prowizji za czynności bankowe i wysokości opłat za inne czynności wykonywane przez Bank, Umowa - Umowa o wydawanie i używanie Kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców, Umowa ramowa o prowadzenie rachunku bankowego DZ Profi, Użytkownik - Klient będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna, której dane identyfikacyjne są umieszczone na Karcie, upoważniona przez Klienta do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz Operacji, Wniosek - Wniosek o wydanie Kart płatniczych, Visa International - Organizacja międzynarodowa, w ramach której wydawane są Karty, Zablokowanie karty - Wstrzymanie możliwości dokonywania jakichkolwiek Operacji za pomocą Karty, w tym Zastrzeżenie Karty Zastrzeżenie Karty - Nieodwołalne wstrzymanie możliwości dokonywania jakichkolwiek Operacji za pomocą Karty Z zastrzeżeniem ust. 2, Regulamin obowiązuje Bank i Klienta, z którym Bank zawarł Umowę. 2. W Umowie Klient i Bank mogą odmiennie od postanowień Regulaminu ustalić wzajemne prawa i obowiązki. Postanowienia Umowy mają pierwszeństwo w stosunku do postanowień Regulaminu. 3. Regulamin ma zastosowanie również do innych umów zawartych pomiędzy Bankiem a Klientem, o ile ich postanowienia powołują się na Regulamin Bank zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu. 2. O zmianie Regulaminu Bank powiadomi Klienta publikując nową treść Regulaminu na stronie internetowej Banku, oraz poprzez udostępnienie treści Regulaminu w Placówkach Banku, wraz z podaniem daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu. 3. W przypadku, gdy Klient posiada dostęp do systemu bankowości internetowej, Bank przesyła zmiany Regulaminu pocztą elektroniczną w systemie DZ Internet. Klient jest obowiązany regularnie kontrolować wiadomości poczty. 4. W przypadku, gdy Klient zastrzegł odbiór osobisty korespondencji w Banku, zmiany Regulaminu lub inne pisma istotne dla funkcjonowania Umowy, Bank może przesłać na adres siedziby Klienta. 5. Przekazanie korespondencji w sposób określony w ust. 2, 3, 4 jest równoznaczne z jej doręczeniem Klientowi. 6. W przypadku braku zgody Klienta na zmiany Regulaminu, Klient może wypowiedzieć Umowę na piśmie, w terminie 14 dni od doręczenia Klientowi nowej treści Regulaminu. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i liczy się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu miesiąca, w którym Bank otrzymał wypowiedzenie, a kończy się z upływem ostatniego dnia tego miesiąca. 7. W przypadku ustania Umowy w trybie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, Bank z chwilą ustania Umowy dokona Zastrzeżenia wszystkich kart objętych Umową, natomiast Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić do Banku wydane Karty. 8. Nieotrzymanie przez Bank ww. wypowiedzenia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na nową treść Regulaminu. 9. Informacja o zmianach w Taryfie Opłat i Prowizji podawana będzie do wiadomości w siedzibie Banku, oraz na stronie internetowej Banku. Rozdział II Zawarcie Umowy 5 1. Warunkiem ubiegania się Klienta o wydanie Karty jest: a) posiadanie otwartego Rachunku bankowego, b) złożenie wypełnionego poprawnie Wniosku oraz zawarcie Umowy. 2. O Kartę może wnioskować Klient, wobec którego nie jest wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, naprawcze lub układowe ani postępowanie egzekucyjne. 3. Klient wnioskuje o Kartę składając w Placówce Banku wypełniony Wniosek. Klient może wnioskować o wydanie więcej niż jednej Karty. Wypełniony Wniosek stanowi integralną część Umowy. 4. Dla jednego Użytkownika może być wydana tylko jedna Karta danego typu. 5. We Wniosku Klient w szczególności: a) wskazuje Rachunek bankowy do rozliczeń Operacji oraz pobierania należnych Bankowi opłat i prowizji, b) wskazuje Użytkownika oraz podaje jego dane osobowe, c) określa oczekiwany Miesięczny limit Karty oraz jej typ, Strona 2 / 10

3 d) określa skróconą nazwę Klienta, która znajdzie się na Karcie, e) określa oczekiwany dzienny limit Karty oraz dzienny limit kwotowy wypłat gotówki. 6. Umowę, Wniosek oraz Oświadczenie o poddaniu się egzekucji podpisują Osoby reprezentujące Klienta Bank zastrzega sobie prawo do: a) żądania przedłożenia przez Klienta dodatkowych dokumentów przed podjęciem decyzji o wydaniu Karty, b) odmowy wydania Karty bez podania uzasadnienia, c) zmiany wnioskowanej przez Klienta wysokości Miesięcznego limitu Karty, dziennego limitu Karty, dziennego limitu kwotowego wypłat gotówki oraz typu Karty, d) uzależnienia wydania Karty od ustanowienia zabezpieczenia (np. kaucji) gwarantującego spłatę wierzytelności Banku z tytułu wydania Karty i przeprowadzonych za jej pomocą Operacji. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d), Bank zwraca się do Klienta, w formie pisemnej, z prośbą o akceptację proponowanych zmian Termin podjęcia przez Bank decyzji o wydaniu Karty wynosi 14 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego Wniosku wraz z innymi dokumentami wymaganymi przez Bank. 2. Bank, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku lub akceptacji przez Klienta proponowanych zmian, o których mowa w 6 ust. 1 pkt c) i d) przygotowuje i przekazuje Klientowi celem podpisania: a) dwa egzemplarze Umowy (o ile Umowa nie została wcześniej zawarta), b) Oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji, którego wzór stanowi Załącznik do Umowy. 3. Bank, po wykonaniu czynności opisanych w ust. 2, przygotowuje Kartę w celu wydania jej Użytkownikowi Umowa zawierana jest na okres 2 lat, w formie pisemnej. 2. Jeżeli Klient, w okresie 45 dni poprzedzających dzień wygaśnięcia Umowy, nie doręczy Bankowi pisemnego oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie Umowy, Umowa automatycznie ulega przedłużeniu na okres kolejnych 2 lat. 3. Umowa może być przedłużana wielokrotnie. 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 powinno zostać złożone Bankowi w formie pisemnej i zawierać podpisy Osób reprezentujących Klienta. Oświadczenie to powinno być doręczone do Banku listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub wręczone pracownikowi Banku, za pokwitowaniem. Za dzień doręczenia oświadczenia uważa się dzień otrzymania oświadczenia przez Bank. Rozdział III Przekazanie Karty 9 1. Karta może być odebrana w Placówce Banku w terminie 7 dni roboczych od daty podjęcia przez Bank decyzji, o której mowa w 7 ust Odbioru Karty może dokonać: a) Użytkownik Karty, b) inna osoba posiadająca pisemne upoważnienie Klienta do odbioru Karty, podpisane przez Osoby reprezentujące Klienta. 3. Warunkiem odbioru Karty jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej. 4. Bank przesyła numer PIN listem na adres do korespondencji Użytkownika, wskazany we Wniosku. 5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń koperty z numerem PIN, Użytkownik jest zobowiązany: a) niezwłocznie poinformować o tym fakcie Bank w celu Zastrzeżenia Karty i wydania nowej wraz z nowym numerem PIN oraz b) odesłać do Banku Kartę przeciętą wzdłuż paska magnetycznego. 6. Bank niezwłocznie, po telefonicznym potwierdzeniu przez Użytkownika otrzymania numeru PIN, dokona aktywacji Karty. 10 Nieodebrana Karta, w tym Karta wznowiona, jest przechowywana w Placówce Banku przez okres 3 miesięcy od daty jej przygotowania. Nieodebranie Karty w tym terminie jest traktowane przez Bank jako wypowiedzenie przez Klienta Umowy w części dotyczącej tej Karty ze skutkiem natychmiastowym i skutkuje zniszczeniem Karty. Rozdział IV Wznowienie Karty 1. Okres ważności Karty wynosi 2 lata. 11 Strona 3 / 10

4 2. Przygotowanie Karty na kolejny okres ważności następuje automatycznie, z zastrzeżeniem ust. poniższych. Karta na kolejny okres ważności jest przygotowana do odbioru w Placówce Banku na dwa tygodnie przed upływem terminu ważności Karty używanej. 3. W przypadku rezygnacji z wydania Karty na kolejny okres ważności, Klient powinien poinformować pisemnie Placówkę Banku, najpóźniej na 45 dni przed upływem ważności posiadanej Karty. Brak powiadomienia ze strony Klienta w powyższym terminie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wznowienie Karty na kolejny okres ważności. 4. Karta nie jest wznawiana w przypadku ustania Umowy co najmniej w części dotyczącej tej Karty. 12 Przy wydaniu Karty na kolejny okres ważności, Karta dotychczas używana podlega zwrotowi Klient może ubiegać się o wydanie duplikatu Karty, składając stosowne pismo w Placówce Banku, w sytuacji: a) zmiany imienia i/lub nazwiska Użytkownika Karty, b) uszkodzenia mechanicznego Karty, c) uszkodzenia zapisu paska magnetycznego bądź mikroprocesora. 2. Warunkiem otrzymania duplikatu Karty jest zwrot do Banku dotychczas używanej Karty. Rozdział V Używanie Karty Kartą może posługiwać się tylko i wyłącznie Użytkownik Karta może być używana po upływie 24 godzin od zgłoszenia, o którym mowa w 9 ust. 6, do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jej ważności albo do chwili Zastrzeżenia Karty Karta służy do dokonywania Operacji w kraju i za granicą, w punktach akceptujących oznaczonych logo Visa i Visa Elektron. 2. Przy użyciu Karty można dokonywać następujących operacji: a) zapłaty w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne (dotyczy Karty debetowej i charge ) lub powielacze ręczne akceptujące karty Visa (dotyczy Karty charge ), b) wypłat gotówki w bankomatach oraz kasach banków wyposażonych w terminale elektroniczne (dotyczy Karty debetowej i charge lub powielacze ręczne, akceptujące karty Visa (dotyczy Karty charge ), c) zapłaty za towary lub usługi zamawiane lub świadczone za pośrednictwem poczty, telefonu, faksu i sieci Internet. 3. Trzykrotne nieprawidłowe wprowadzenie numeru PIN może spowodować Zablokowanie Karty, w tym jej zatrzymanie. 4. Wyrażenie zgody na realizację Operacji następuje poprzez udostępnienie Karty lub przekazanie danych Karty. W przypadku zażądania przez akceptanta lub podmiotu wypłacającego gotówkę, w tym operatora sieci bankomatów, dodatkowych czynności, w tym złożenia podpisu przez Użytkownika lub podania kodu PIN, wyrażenie zgody następuje poprzez wykonanie dodatkowo tych czynności. 5. Bank przyjmuje do realizacji poprawnie sporządzone i przekazane Bankowi zlecenia realizacji Operacji. Bank może odmówić realizacji zlecenia niespełniającego wymogów określonych w Umowie, Regulaminie, odrębnych uzgodnieniach lub uregulowaniach obowiązujących pomiędzy Bankiem a Klientem, a także w sytuacjach określonych w przepisach prawa, bez względu na moment stwierdzenia zachodzenia przesłanek odmowy. W przypadku odmowy przez Bank wykonania zlecenia i następnie usunięcia przez Klienta przyczyn, które spowodowały odmowę, w tym dokonania przez Klienta dodatkowej autoryzacji określonej w 17 ust. 4, dniem otrzymania zlecenia przez Bank jest dzień otrzymania poprawionego zlecenia lub dodatkowo autoryzowanego zlecenia. Otrzymanie poprawionego zlecenia nie wyklucza ponownej odmowy realizacji dyspozycji przez Bank, jeśli zachodzą przyczyny odmowy określone w niniejszym postanowieniu Użytkownik powinien przechowywać kopie dowodów przeprowadzonych Operacji w celu udokumentowania ewentualnych niezgodności. 2. Użytkownik zobowiązuje się do sprawdzania poprawności dokumentu potwierdzenia Operacji. 3. Użytkownik dokonując płatności przy użyciu Karty, obowiązany jest okazać, na żądanie pracownika punktu realizującego Operację, dokument potwierdzający tożsamość. 4. Bank jest uprawniony do żądania od Klienta lub Użytkownika dodatkowej autoryzacji zlecenia, w tym telefonicznej, ponad czynności, o których mowa w 16 ust. 4. Wezwanie do dodatkowej autoryzacji jest równoznaczne z odmową wykonania dyspozycji przez Bank. Rozdział VI Limit Karty Strona 4 / 10

5 18 1. Dla każdej Karty charge Klient określa we Wniosku następujące limity: a) miesięczny limit Karty, b) dzienny limit Karty, c) dzienny limit kwotowy wypłat gotówki. 2. Dla każdej Karty debetowej Klient określa we Wniosku następujące limity: a) miesięczny limit Karty saldo dostępnych środków na Rachunku bankowym Klienta, do którego Karty zostały wydane, b) dzienny limit Karty, c) dzienny limit kwotowy wypłat gotówki. 3. Dla każdej Karty obowiązuje dzienny ilościowy limit wypłat gotówki w wysokości 5 Operacji wypłat gotówki. 4. Każda Operacja wypłaty gotówki powoduje, oprócz zmniejszenia dziennego limitu wypłat gotówki, również zmniejszenie dziennego limitu Karty. 5. Operacje dokonane przy użyciu Karty w danym Okresie rozliczeniowym nie mogą przekroczyć ustalonego dla Karty Miesięcznego limitu Karty. 6. Dokonywanie wypłat gotówki, przy użyciu Karty, dozwolone jest wyłącznie w ramach dziennego limitu wypłat gotówki i nie może spowodować przekroczenia Miesięcznego limitu Karty. 7. Dokonywanie transakcji bezgotówkowych, przy użyciu Karty, dozwolone jest wyłącznie w ramach dziennego limitu transakcji bezgotówkowych i nie może spowodować przekroczenia Miesięcznego limitu Karty. 8. Bank jest uprawniony do Zablokowania Karty: a) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty; lub b) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Operacji; w tym z przyczyn wskazanych w pozostałych postanowieniach Umowy, Regulaminu lub innych uzgodnień i uregulowań obowiązujących pomiędzy Bankiem i Klientem. 9. Bank informuje Klienta o Zablokowaniu Karty przed zablokowaniem, lub, jeżeli nie jest to możliwe, niezwłocznie po zablokowaniu, pisemnie, za pośrednictwem Systemu DZ Internet, telefonicznie, wiadomością SMS, faksem lub komunikatem systemowym terminala, w którym została użyta Karta, chyba że przepis prawa zakazuje powiadomienia lub powiadomienie byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa. 10. Po ustaniu przyczyn Zablokowania Karty Bank odblokowuje Kartę, albo zastępuje ją nową. Klient zgłasza wniosek o odblokowanie Karty albo zastąpienie jej nową, pocztą elektroniczną na adres: lub, w godzinach Dnia Roboczego, za pośrednictwem Systemu DZ Internet, faksem, telefonicznie lub pisemnie w Placówce Banku Bank ma prawo do weryfikacji i zmian wysokości Miesięcznego limitu Karty, bez zgody Klienta. 2. W trakcie używania Karty Klient może pisemnie, na odpowiednim formularzu bankowym, wystąpić o zmianę Miesięcznego limitu Karty. 3. Na pisemną dyspozycję Klienta Bank może czasowo zwiększyć Miesięczny limit Karty. 20 W przypadku Kart charge : a) pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego Bank odnawia Miesięczny limit Karty w pełnej wysokości, b) kwota nie wykorzystanego Miesięcznego limitu Karty w danym Okresie rozliczeniowym nie zwiększa kwoty Miesięcznego limitu Karty w następnym Okresie rozliczeniowym. Rozdział VII Zasady rozliczeń Rozliczenia związane z wydawaniem i używaniem Kart prowadzone są w złotych polskich. 2. Operacje dokonane przy użyciu Kart realizowane są w walucie kraju miejsca działalności akceptanta lub podmiotu wypłacającego gotówkę, w tym operatora bankomatu. 3. Obciążenie Klienta z tytułu zrealizowanych Operacji zarówno dokonanych w kraju jak i za granicą dokonywane jest w ciężar Rachunku bankowego. 4. Operacje wykonane w walucie innej niż EUR i PLN są przeliczane przez Visa International na walutę EUR po kursie Visa International z dnia rozliczenia Operacji przez Visa International. 5. Bank przelicza kwotę Operacji w EUR, w tym obliczoną zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu, na walutę PLN, po kursie sprzedaży waluty EUR z Tabeli Kursów Walut Banku obowiązującej w dniu wpływu Operacji do rozliczenia do Banku W przypadku Karty charge Rachunek bankowy Klienta obciążany jest kwotą wykonanych Operacji oraz należnych Bankowi prowizji i opłat w pierwszym dniu roboczym (Dzień rozliczenia), po zakończeniu Okresu rozliczeniowego. Strona 5 / 10

6 2. W przypadku Karty debetowej rozliczanej w Rachunku bankowym Klienta, Rachunek bankowy obciążany jest kwotą dokonanych Operacji oraz należnych prowizji w pierwszym Dniu roboczym następującym po dniu wpływu Operacji do rozliczenia do Banku (Dzień rozliczenia). Klient jest zobowiązany zapewnić środki na wykonanie Operacji. 3. Klient zobowiązany jest zapewnić na Rachunku bankowym w Dniu rozliczenia środki w wysokości pozwalającej na pokrycie ww. zobowiązań wobec Banku. W przypadku braku wystarczających środków na Rachunku bankowym Klienta w Dniu rozliczenia Bank telefonicznie a następnie pisemnie wzywa Klienta do niezwłocznej spłaty zadłużenia w terminie 14 dni od dnia powstania zadłużenia. 4. Od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego jego spłatę Bank nalicza odsetki od kwoty zadłużenia w wysokości odsetek ustawowych. 5. Niespłacenie pełnej kwoty zadłużenia wraz z naliczonymi przez Bank odsetkami, o których mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od Dnia rozliczenia transakcji, może spowodować odmowę wykonania Operacji przez Bank oraz podjęcie przez Bank przewidzianych prawem działań zmierzających do odzyskania należnych Bankowi kwot zaległych należności. Rozdział VIII Prowizje i opłaty, zestawienia Operacji Z tytułu realizacji zawartej z Klientem Umowy, Bank pobiera od Klienta prowizje i opłaty w wysokości określonej w Taryfie Opłat i Prowizji obowiązującej w Banku, stanowiącej integralną część Umowy, w ciężar Rachunku bankowego. 2. Wysokość prowizji i opłat może ulegać zmianom. Zmiany wysokości prowizji i opłat są uzależnione w szczególności od poziomu ponoszonych przez Bank kosztów obsługi Operacji, w tym od mających wpływ na ten poziom parametrów rynkowych takich jak m.in.: stopa inflacji, kursy walutowe. 3. Aktualne stawki Taryfy Opłat i Prowizji oraz Tabeli Kursów Walut są dostępne w Placówkach Banku. 4. Zmiany Taryfy Opłat i Prowizji następują w sposób opisany w umowie Rachunku bankowego. 5. W przypadku gdy pobranie przez Bank opłaty lub prowizji wymaga przewalutowania kwoty opłaty lub prowizji, Bank jest uprawniony do przewalutowania kwoty opłaty z zastosowaniem kursów kupna/sprzedaży walut z Tabeli Kursów Banku z chwili uznania/obciążenia Rachunku bankowego W przypadku Kart charge : a) Bank przesyła do Klienta zestawienie zawierające Operacje dokonane wszystkimi Kartami wydanymi dla Klienta oraz naliczone przez Bank opłaty, prowizje i odsetki, po zakończeniu Okresu rozliczeniowego, b) fakt nieotrzymania zestawienia, o którym mowa w ust.1 pkt. a) Klient ma obowiązek zgłosić, w formie pisemnej, do Banku w terminie 14 dni od daty zakończenia Okresu rozliczeniowego. W przypadku braku ww. zgłoszenia, uznaje się, że Klient otrzymał zestawienie. 2. W przypadku Kart debetowych: a) Bank przesyła do Klienta miesięczne zbiorcze zestawienie zawierające Operacje dokonane wszystkimi Kartami wydanymi dla Klienta oraz naliczone opłaty i prowizje należne Bankowi, zgodnie z umową rachunku bankowego. b) fakt nieotrzymania zestawienia Operacji, o którym mowa w ust. 2 pkt. a) Klient ma obowiązek zgłosić, w formie pisemnej, do Banku w terminie do 15 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczyło zestawienie Operacji. W przypadku braku ww. zgłoszenia, uznaje się, że Klient otrzymał zestawienie. Rozdział IX Reklamacje Klient zobowiązany jest zgłosić do Banku stwierdzone: a) nieautoryzowane, niewykonane lub nienależycie wykonane Operacje; b) inne nieprawidłowości niż określone w pkt. a) niniejszego ustępu; wraz ze wskazaniem przyczyn zgłoszenia oraz ich uprawdopodobnienia, niezwłocznie po stwierdzeniu przesłanek zgłoszenia, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zestawienia Operacji. 2. Nieprawidłowości o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinny być zgłaszane, w Placówce Banku, w formie pisemnej z załączonymi kopiami dowodów przeprowadzonych Operacji, potwierdzeń generowanych przez bankomaty lub terminale płatnicze albo kopiami innych dokumentów związanych z Operacjami oraz zawierać dokładny opis przyczyn zgłoszenia nieprawidłowości. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera podpis Użytkownika, zgodny z podpisem na Karcie. 3. W ciągu dwóch Dni roboczych od dnia zgłoszenia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Bank przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zawierające informacje o krokach podjętych przez Bank. 4. Niezgłoszenie nieprawidłowości, o których mowa w ust.1 pkt a) niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu, powoduje utratę roszczeń Klienta wobec Banku z tytułu zgłoszonej nieprawidłowości. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Bank ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia. 26 Strona 6 / 10

7 W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Bank poinformuje o tym pisemnie Klienta. Rozdział X Utrata lub zniszczenie Karty Jeżeli do Karty lub którejkolwiek z danych umożliwiających dokonanie Operacji Kartą dostęp uzyskała lub mogła uzyskać osoba nieuprawniona, w tym wskutek ich utraty, kradzieży lub przywłaszczenia, Użytkownik Karty, w razie stwierdzenia powyższych okoliczności lub podejrzenia ich zajścia, powinien niezwłocznie zgłosić je Bankowi oraz przekazać polecenie Zastrzeżenia Karty. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinno zostać dokonane: a) w Całodobowym Centrum Obsługi Klienta obsługiwanym przez firmę PolCard nr tel. (22) lub b) w Placówce Banku (pon. pt. w godz. 9:00 17:00). nr tel (22) lub c) w placówce innego banku honorującego Karty Visa. 2. Dokonując Zastrzeżenia Karty należy podać dane pozwalające na identyfikację Karty, która ma zostać zastrzeżona, takie jak: a) numer Karty, imię i nazwisko Użytkownika, adres do korespondencji lub b) imię i nazwisko Użytkownika, datę urodzenia, nazwisko panieńskie matki. 3. W przypadku zastrzegania Karty przez Klienta jest on zobowiązany zgłosić ten fakt niezwłocznie pisemnie do Placówki Banku. 4. Rozmowy telefoniczne prowadzone z Całodobowym Centrum Obsługi Klienta lub Bankiem przez Użytkowników są nagrywane w celu udokumentowania dokładnego czasu zgłoszenia i przyjęcia Zastrzeżenia Karty, na co Użytkownik wyraża zgodę Telefoniczne Zastrzeżenie Karty powinno być potwierdzone pisemnie. 2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zostać złożone w Placówce Banku (na odpowiednim formularzu bankowym) w terminie trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia, o którym mowa w W potwierdzeniu pisemnym Klient lub Użytkownik może wystąpić do Banku o wydanie nowej Karty w miejsce Karty Zastrzeżonej. Wnioskowanie o wydanie nowej Karty musi być potwierdzone przez Osoby reprezentujące Klienta. Bank wyda Użytkownikowi nową Kartę, o nowym numerze, zgodnie z dyspozycją. Bank za wydanie nowej Karty obciąży Klienta opłatą, zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji Karta zastrzegana jest do końca terminu jej ważności. Zastrzeżenie jest nieodwołalne. 2. W przypadku odzyskania zastrzeżonej Karty Użytkownik jest zobowiązany przeciąć ją wzdłuż paska magnetycznego i odesłać do Banku W razie utraty Karty za granicą Użytkownik może uzyskać: a) awaryjną wypłatę gotówki w walucie lokalnej, do równowartości kwoty 5000 USD, lecz nie więcej niż do wysokości kwoty pozostałego do wykorzystania Miesięcznego limitu Karty, b) tymczasową Kartę zastępczą o krótkim terminie ważności nie dotyczy Kart Visa Business Elektron. Karta nie upoważnia do pobierania gotówki. Po powrocie do kraju tymczasową Kartę zastępczą należy zwrócić do Banku. 2. Awaryjna wypłata gotówki i tymczasowa Karta zastępcza są oferowane przez Visa International za pośrednictwem Visa Global Assistance Center, w którym Użytkownik zgłasza telefonicznie konieczność otrzymania tymczasowej Karty zastępczej lub wypłaty gotówki i z którym uzgadnia sposób odbioru takiej Karty lub wypłaty gotówki. 3. Za wydanie tymczasowej Karty zastępczej oraz awaryjną wypłatę gotówki pobierane są opłaty zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji. Rozdział XI Obowiązki Użytkownika 31 Użytkownik zobowiązany jest podpisać Kartę w momencie jej otrzymania. Podpis umieszczony na Karcie powinien być zgodny z wzorem podpisu złożonym we Wniosku. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie podpisania Karty przez Użytkownika Użytkownik Karty jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Umowy, Regulaminu i innych uzgodnień lub uregulowań obowiązujących pomiędzy Bankiem a Klientem, a także do podejmowania, z chwilą otrzymania Karty, niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszenia indywidualnych zabezpieczeń Karty, w szczególności do przechowywania Karty oraz danych umożliwiających dokonanie Operacji Kartą z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym. Użytkownik Karty zobowiązany jest w szczególności do: a) nie przechowywania Karty razem z numerem PIN, Strona 7 / 10

8 b) nie umieszczania kodu PIN na karcie, c) właściwego posługiwania się Kartą w środowisku elektronicznym, a w szczególności do posiadania zainstalowanego oprogramowania antywirusowego. 2. Numer Karty może być udostępniany wyłącznie w celu dokonania Operacji lub zgłoszenia utraty Karty. Rozdział XII Odpowiedzialność z tytułu używania Karty 33 Klienta obciążają w pełni Operacje zlecone przez osoby, którym Klient lub Użytkownik udostępnił Kartę lub dane umożliwiające zlecenie Operacji Kartą, bez względu na okoliczności towarzyszące udostępnieniu i bez względu na dochowanie przez osobę trzecią uzgodnień towarzyszących udostępnieniu oraz zlecone przez osoby nieuprawnione, w szczególności w rezultacie uzyskania przez te osoby Karty lub danych umożliwiających zlecenie Operacji Kartą, bez względu na sposób ich uzyskania przez osoby nieuprawnione i dojścia do zlecenia lub realizacji Operacji i bez względu na zawinienie Klienta. Klienta nie obciążają skutki dyspozycji złożonych przez osoby nieuprawnione po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w paragrafie 28 ust. 1 z wyjątkiem dyspozycji złożonych w wyniku umyślnego działania Klienta. Numer PIN do każdej Karty generowany jest indywidualnie Klient wnioskując o wydanie Karty dla Użytkownika nie będącego Klientem, upoważnia Użytkownika do dokonania wszystkich czynności związanych z wydaniem i używaniem Karty wydanej dla niego, które zgodnie z Umową i Regulaminem może podejmować Użytkownik. W szczególności Klient upoważnia Użytkownika do dysponowania - przy użyciu Karty wydanej dla niego - środkami Klienta do wysokości przyznanego limitu wydatków. Upoważnienie Użytkownika do dysponowania środkami oznacza upoważnienie do wydawania Bankowi w imieniu i na rachunek Klienta polecenia realizacji Operacji w ciężar tych środków. 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za Operacje realizowane przy użyciu wszystkich wydanych na jego wniosek Kart Klient zobowiązuje się zapewnić, iż Użytkownik niebędący Klientem wykona wszystkie obowiązki przewidziane Umową, Regulaminem i innymi uregulowaniami lub uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Bankiem a Klientem, w tym obowiązki przewidziane zarówno wobec Klienta jak i Użytkownika Karty. Działania i zaniechania Użytkownika Karty traktuje się jako działania i zaniechania Klienta. 2. Klient zobowiązany jest zapoznać Użytkownika z treścią Regulaminu Bank nie ponosi odpowiedzialności w przypadku: a) niehonorowania Karty przez punkty handlowo-usługowe, b) odmowy wypłaty gotówki, c) braku możliwości wywiązania się ze swoich obowiązków na skutek zdarzeń niezależnych od niego, a w szczególności działań siły wyższej, awarii łączy telekomunikacyjnych, wad transmisji oraz zarządzeń organów władzy oraz administracji państwowej. 2. Odpowiedzialność Banku za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Operacji obejmuje wyłącznie niewykonanie lub nienależyte wykonanie z winy Banku i ogranicza się do rzeczywistych strat, w szczególności odpowiedzialność Banku nie obejmuje niewykonania lub nienależytego wykonania wynikającego z działania lub zaniechania Klienta. Odpowiedzialność Banku jest wyłączona jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z siły wyższej, zastosowania przepisów prawa, w tym rozstrzygnięć właściwych organów administracji publicznej. Rozdział XIII Utrata prawa używania Karty 38 Utrata prawa używania Karty (tj. bezwzględny zakaz wykonywania Operacji za pomocą Karty) ma miejsce w szczególności w następujących przypadkach: a) upływu terminu ważności Karty, b) śmierci Użytkownika, c) ustania Umowy co najmniej w części dotyczącej tej Karty, d) Zastrzeżenia Karty, 39 Strona 8 / 10

9 Z dniem utraty prawa używania Karty Bank dokonuje Zastrzeżenia Karty, o ile wcześniej nie została zastrzeżona. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Karty. 40 Bank niezwłocznie telefonicznie powiadamia Klienta o utracie prawa używania Karty i obowiązku jej zwrotu. 41 Kaucja pieniężna, o której mowa w 6 ust.1 pkt d), jest zwracana Klientowi po 30 dniach od ustania Umowy w zakresie wszystkich Kart. Rozdział XIV Odstąpienie od Umowy, wypowiedzenie Umowy Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej Karty, o ile nie dokonał żadnej Operacji przy użyciu którejkolwiek z Kart wydanych Klientowi w ramach Umowy. 2. Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od Umowy powinno być sporządzone i złożone zgodnie z formą i trybem określonymi w 8 ust. 4, przed upływem terminu określonego w ust Odstępując od Umowy Klient winien zwrócić wydane Karty do Banku. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy w terminie określonym w ust. 1 Bank ma prawo obciążenia Klienta kosztami wydania Kart Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części dotyczącej każdej Karty z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Bank może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części dotyczącej każdej z Kart także ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn wymienionych w 44 pkt. a) h) oraz pkt. j). 2. Wypowiedzenie Umowy przez każdą ze stron następuje w formie pisemnej i powinno być podpisane, w przypadku Klienta, przez Osoby reprezentujące Klienta. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank, Klient jest informowany o przyczynie jej wypowiedzenia. 3. Wypowiedzenie jest doręczane drugiej stronie Umowy listem poleconym lub wręczane osobiście za pokwitowaniem. 4. Bieg terminu wypowiedzenia liczy się od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie. 44 Bank może wypowiedzieć Umowę w szczególności w przypadku zaistnienia następujących ważnych powodów: a) posługiwania się Kartą w sposób narażający Bank na straty finansowe, b) rażącego naruszenia postanowień Umowy lub Regulaminu przez Użytkownika lub Klienta, c) nie wywiązywania się Klienta z innych umów zawartych z Bankiem, d) zajęcia Rachunku bankowego Klienta, e) wypowiedzenia umowy Rachunku bankowego przez którąkolwiek ze stron, f) rozwiązania umowy Rachunku bankowego na skutek upływu okresu na jaki została zawarta, g) zmiany formy prawnej Klienta, h) wszczęcia postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, naprawczego, układowego, egzekucyjnego lub zagrożenia niewypłacalnością Klienta, i) wycofania Karty z oferty Banku, o ile Klient nie korzysta z innego rodzaju Kart, j) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Klienta będącego osobą fizyczną, k) uzyskania informacji o Użytkowniku Karty w oparciu o art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 2002 o elektronicznych instrumentach płatniczych W przypadku wypowiedzenia Umowy, Karta objęta wypowiedzeniem może być używana do dnia ustania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu. 2. Bank może odmówić wykonania Operacji, gdy w okresie wypowiedzenia Umowy: a) Użytkownik posługuje się Kartą w sposób narażający Bank na straty finansowe, b) Użytkownik rażąco naruszy postanowienia Umowy lub Regulaminu, c) Klient nie wywiązuje się z innych umów zawartych z Bankiem, d) Rachunek bankowy Klienta zostanie zajęty, e) Klient wypowie umowę Rachunku bankowego, f) nastąpi rozwiązanie umowy Rachunku bankowego na skutek upływu okresu, na jaki została zawarta. 46 W wypadku ustania Umowy, Klient zobowiązany jest do uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Banku, powstałych w związku z używaniem Kart wydanych na podstawie Umowy. Strona 9 / 10

10 47 1. Klient może wypowiedzieć Umowę w części dotyczącej każdej z Kart ze skutkiem natychmiastowym pod warunkiem złożenia pisemnego wypowiedzenia i zwrotu Karty do Banku. 2. W przypadku śmierci Użytkownika Karty Umowa ustaje w części dotyczącej Karty tego Użytkownika z chwilą uzyskania przez Bank informacji o śmierci. 3. Ustanie Umowy w całości lub w części dotyczącej poszczególnej Karty nie zwalania Klienta z obowiązku uregulowania wobec Banku zadłużenia powstałego w związku z używaniem Karty. 4. W przypadku ustania Umowy w całości lub w części dotyczącej Karty, Bank z chwilą ustania Umowy Zastrzega Karty, wobec których Umowa ustała. Z dniem ustania Umowy w całości lub w części dotyczącej Karty Klient obowiązany jest zwrócić Karty, wobec których Umowa ustała. Rozdział XV Postanowienia końcowe 48 Karta jest własnością Banku. Klient jest zobowiązany do zwrotu Karty, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 49 Bank zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach związanych z funkcjonowaniem Karty. 50 Klient, zawierając Umowę z Bankiem, udziela nieodwołalnego, bezwarunkowego i niegasnącego na wypadek śmierci pełnomocnictwa do dokonywania przez Bank potrąceń wymagalnych należności z dowolnego rachunku bankowego Klienta prowadzonego w Banku bez uprzedniego powiadomienia. 51 Karta nie może być wykorzystywana niezgodnie z prawem, w szczególności w celu dokonania zakupu towarów lub usług, których obrót lub świadczenie są zakazane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym prawa lokalnego. 52 Klient zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania Banku o wszelkich zmianach danych zawartych w Umowie lub we Wniosku. Skutki niedopełnienia tego obowiązku obciążają Klienta. 53 Klient zawierając Umowę z Bankiem wyraża zgodę na przekazywanie następującym podmiotom: First Data Polska S.A., Visa International, Visa Europe, Visa Polska oraz DZ BANK AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem lub spółkom z grupy DZ BANK AG, wszelkich danych i informacji dotyczących zawartej z Bankiem Umowy, w zakresie jaki jest niezbędny do prawidłowego wykonywania przez Bank postanowień Umowy Bank jako administrator danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, że w bankowym zbiorze danych będą przetwarzane dane osobowe Użytkownika, w celu wydania, obsługi i rozliczania Karty. 2. Zgodnie z postanowieniami ustawy o której mowa w ust.1 Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jego danych. 3. Do Regulaminu nie stosuje się w całości przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U Nr 199 poz. 1175, z późn. zm.) których wyłączenie w stosunkach z podmiotami innymi niż konsumenci jest dopuszczalne zgodnie z przepisami tej ustawy. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia innych umów, regulaminów, uzgodnień i uregulowań obowiązujących pomiędzy Klientem a Bankiem, a następnie pozostałe przepisy prawa z wyjątkiem wyłączonych zgodnie z niniejszym ustępem, w tym prawa bankowego i kodeksu cywilnego. 4. Klient będący osobą fizyczną zobowiązuje się do używania Kart wyłącznie w celu dokonywania czynności związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. 5. Klient będący osobą fizyczną zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Bank o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej. 6. Regulamin stosuje się do wszystkich czynności Kartą, podejmowanych przez Klienta będącego osobą fizyczną, w zakresie używania Kart, w tym do czynności podjętych z naruszeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 października 2012r. Strona 10 / 10

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały Nr 11/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Sośnicowice, 2012

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 23 listopada 2010r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia roku

Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia roku Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia 07.06.2011 roku w sprawie zasad dokonywania wydatków budżetowych za pomocą służbowych kart płatniczych oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 06 grudnia 2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2014 z dnia 24 lutego 2014r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA CLASSIC DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A.

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. I. Postanowienia wstępne i terminologia 1 Niniejszy Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank SA ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej wydany przez Sales

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania Karty business Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron dla osób fizycznych, wydawanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi TeleBank

Regulamin usługi TeleBank ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY Regulamin usługi TeleBank Protokół 7/08 Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego z dnia 28.02.2008 Łącko, luty 2008 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Uaktywnienie usługi

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA Business

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart Visa Business

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty... 6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3531/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3531/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3531/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22.12.2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania kart VISA Business w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych

Regulamin Wydawania kart VISA Business w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych Regulamin Wydawania kart VISA Business w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych (obowiązujący od 01.03.2017 r. ) ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/11. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r.

UCHWAŁA Nr 260/11. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r. UCHWAŁA Nr 260/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r. W SPRAWIE: ZASAD, SPOSOBU I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH A TAKŻE ZASAD ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Załącznik Nr 1do zarządz. Nr 97/2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania ze służbowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, czerwiec 2016 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Zakres obowiązywania Regulaminu... 3 Rozdział 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady wydawania kart... 3 Zasady korzystania z kart... 5 Rozliczanie transakcji...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A.

Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A. Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A. Rozdział 1 Postanowienia generalne 1.1. Regulamin Karty debetowe MasterCard Business Banku Alior S.A. zwany dalej Regulaminem, określa ogólne

Bardziej szczegółowo