OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM"

Transkrypt

1 I. ZAPRASZAJĄCY OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Nazwa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa tel.: ( ) lub ( ) fax.: ( ) lub NIP: Strona internetowa: Adres Wszelką korespondencję kierowaną do Zapraszającego należy opatrzeć dopiskiem: Dialog związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup Narzędzi XBRL II. PODSATWA PRAWNA Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. zwaną dalej ustawą Pzp). III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU 1. Zapraszający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup Narzędzi XBRL. 2. Celem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy na Zakup Narzędzi XBRL. 3. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami Instrukcji prowadzenia dialogu technicznego w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy na Zakup Narzędzi XBRL (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia). 4. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia) wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji Uczestnika, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu. 5. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem 6 Instrukcji prowadzenia dialogu technicznego w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy na Zakup Narzędzi XBRL. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone ich tłumaczenia na język polski. IV. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 1. Podmioty zainteresowane udziałem w Dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w Instrukcji prowadzenia dialogu technicznego w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy na Zakup Narzędzi XBRL składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału

2 w dialogu technicznym (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu. 2. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Zapraszającego w Biurze Podawczym przy Pl. Powstańców Warszawy 1 wejście od ul. Boduena, w terminie do dnia r. do godz z dopiskiem: Dialog związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup Narzędzi XBRL. 3. O uznaniu zgłoszenia za skutecznie złożone decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do Zapraszającego. 4. Zapraszający nie jest zobowiązany dopuścić do udziału w dialogu technicznym podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po terminie, o którym mowa w pkt O kolejności przeprowadzania spotkań z Uczestnikami decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do Zapraszającego. ZATWIERDZAM z up. PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Marek Pyła Dyrektor Departamentu Administracji, Budżetu i Informatyki

3 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Instrukcja prowadzenia dialogu technicznego w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy na Zakup Narzędzi XBRL 1 Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o: 1. Instrukcji rozumie się przez to niniejszą Instrukcję; 2. Ogłoszeniu należy przez to rozumieć Ogłoszenie o Dialogu technicznym w przedmiocie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy na Zakup Narzędzi XBRL ; 3. Zapraszającym należy przez to rozumieć Urząd Komisji Nadzoru Finansowego; 4. Kierowniku Zapraszającego należy przez to rozumieć Dyrektora Departamentu Administracji i Budżetu UKNF; 5. Uczestniku należy przez to rozumieć podmioty dopuszczone do udziału w dialogu technicznym; 6. Dialogu należy przez to rozumieć dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. zwaną dalej ustawą Pzp); 7. Komisji należy przez to rozumieć zespół osób powołany przez Kierownika Zapraszającego, w celu przeprowadzenia Dialogu; 8. Przedsięwzięciu należy przez to rozumieć planowane dostarczenie i wdrożenie u Zapraszającego Narzędzi XBRL wspierających przetwarzanie danych sprawozdawczych oraz świadczenie usługi wsparcia dla dostarczonych narzędzi przez okres 2 lat, w zakresie opisanym w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji (zwanego również Zakupem Narzędzi XBRL ) Niniejsza Instrukcja określa zasady prowadzenia przez Zapraszającego Dialogu, którego celem jest przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy na Zakup Narzędzi XBRL. 2. Przedmiotem Dialogu mogą być w szczególności: 1) zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją Przedsięwzięcia zgodnie z potrzebami Zapraszającego; 2) oszacowanie wartości Przedsięwzięcia; 3) najnowsze, najkorzystniejsze, najtańsze oraz najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne w dziedzinie będącej przedmiotem Przedsięwzięcia;

4 4) zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji Przedsięwzięcia. 3. Przeprowadzenie Dialogu technicznego nie zobowiązuje Zapraszającego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie planowanego przedsięwzięcia Dla przygotowania i przeprowadzenia Dialogu Kierownik Zapraszającego powołuje Komisję wyznaczając Przewodniczącego Komisji, Sekretarza Komisji oraz Członków Komisji. 2. Do zadań Komisji, należy dokonywanie czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem Dialogu zgodnie z Instrukcją oraz ustawą Pzp. 3. Komisja jest odpowiedzialna za przygotowanie dokumentów wymagających zatwierdzenia przez Kierownika Zapraszającego. 4. Komisja może działać przy wsparciu biegłych i doradców dysponujących specjalistyczną wiedzą niezbędną do przeprowadzenia Dialogu, po uzyskaniu pisemnej zgody od Kierownika Zapraszającego. 5. Kierownik Zapraszającego może odmówić zatwierdzenia dokumentów przygotowanych przez Komisję, jeżeli w jego ocenie są one niezgodne z przepisami lub są niekorzystne dla Zamawiającego. W takim przypadku Komisja powtarza czynności we wskazanym zakresie Dialog zostaje wszczęty poprzez zamieszczenie Ogłoszenia o Dialogu na stronie internetowej Zapraszającego. 2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Dialogu składa się w trybie, miejscu i terminie określonym w Ogłoszeniu o Dialogu. 3. Przewodniczący Komisji, po publikacji Ogłoszenia o Dialogu, może pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu bezpośrednio poinformować o wszczęciu Dialogu znane Zapraszającemu podmioty, które w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi będące przedmiotem planowanego przedsięwzięcia. 4. Nieprzystąpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych Uczestników Przedsięwzięcia. 5. Po otwarciu wniosków, o których mowa w ust. 2 Przewodniczący Komisji przygotowuje harmonogram spotkań z podmiotami, które przesłały wniosek o udział w Dialogu. 6. Komisja przeprowadza weryfikację wniosków o których mowa w ust. 2 pod względem formalnym oraz sporządza zaproszenia do udziału w Dialogu zawierające informacje o terminie i miejscu spotkania. 7. Zaproszenie winno być wysłane w terminie nieprzekraczającym 3 dni przed datą wyznaczonego spotkania. W zaproszeniu należy określić szczegółowy zakres tematyczny będący przedmiotem Dialogu oraz zamieścić wymóg wskazania przez uczestnika przed wyznaczonym terminem spotkania osób, które wezmą udział w spotkaniu i które będą odpowiedzialne za udzielanie informacji zgodnie z zakresem tematycznym Dialogu.

5 8. Termin spotkania może zostać przesunięty po wyrażeniu zgody przez obie strony z zastrzeżeniem, że wyznaczenie nowego terminu nie spowoduje znaczącego wydłużenia procedury związanej z przeprowadzeniem Dialogu Dialog z zaproszonymi podmiotami prowadzi Komisja. 2. Dialog prowadzony jest osobno z poszczególnymi jego Uczestnikami. 3. Każde spotkanie z Uczestnikami w ramach przeprowadzanego Dialogu jest protokołowane przez Sekretarza Komisji, a protokół podpisywany jest przez Komisję. 4. Dialog prowadzony jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Uczestników. 5. Zapraszający nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez Uczestników biorących udział w Dialogu. 6. Dialog prowadzi się w języku polskim. W przypadku przedkładania przez Uczestnika dokumentów w języku obcym, Uczestnik zobowiązany jest do równoczesnego złożenia ich tłumaczeń na język polski. Na pisemny wniosek Uczestnika dokumenty przez niego złożone zostaną mu zwrócone przez Zapraszającego niezwłocznie. 7. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane pomiędzy Zapraszającym oraz Uczestnikami drogą elektroniczną ( , faks), a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 6 Dokumenty powstałe w wyniku prowadzenia Dialogu mają charakter jawny, z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli uczestnik dialogu, nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzegł, że przekazywane, konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom, z przyczyn, o których mowa powyżej Zapraszający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Dialogu z wybranym Uczestnikiem, jeżeli uzna, że przekazywane przez Niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu Dialogu. 2. Od czynności Zapraszającego podejmowanych w toku prowadzenia Dialogu, nie przysługują jego Uczestnikom żadne środki odwoławcze. Dialog może zostać w każdym momencie zakończony przez Zapraszającego bez podania przyczyny Po zakończeniu Dialogu Komisja sporządza: 1) Protokół końcowy z przeprowadzonego Dialogu;

6 2) Pisemną informację o przeprowadzeniu Dialogu na potrzeby późniejszego wniosku o udzielenie zamówienia publicznego w celu zamieszczenia informacji o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny zgodnie z art. 31c ustawy Pzp; 3) Rekomendacje dotyczące wykorzystania informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzenia Dialogu do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy wraz z informacją o podmiotach, które w Dialogu uczestniczyły zgodnie z wymogami określonymi w art. 96 ust. 2a ustawy Pzp. 2. O zakończeniu Dialogu Komisja informuje wszystkich Uczestników Dialogu, przy czym Zapraszający nie jest zobowiązany do podawania uzasadnienia swoje decyzji.

7 Załącznik nr 1 do Instrukcji prowadzenia dialogu technicznego w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy na Zakup Narzędzi XBRL. Przedmiot dialogu technicznego Przedmiotem dialogu technicznego jest dostawa i wdrożenie w UKNF Narzędzi XBRL wspierających przetwarzanie danych sprawozdawczych oraz świadczenie usługi wsparcia dla wdrożonych narzędzi przez okres 24 miesięcy, w zakresie opisanym poniżej: A. Dostarczenie Narzędzi XBRL (wraz z licencjami) wspierających przetwarzanie danych sprawozdawczych poprzez umożliwienie: A.1. Definiowania mapowania danych z różnych źródeł do taksonomii XBRL, z uwzględnieniem: mapowania struktur bazy danych ORACLE do taksonomii XBRL, mapowania struktur bazy danych DB2 do taksonomii XBRL, mapowania struktur bazy danych MS SQL do taksonomii XBRL, A.2. Definiowania mapowania danych z taksonomii XBRL do różnych formatów docelowych, z uwzględnieniem: mapowania taksonomii XBRL do struktur bazy danych ORACLE. mapowania taksonomii XBRL do struktur bazy danych DB2, mapowania taksonomii XBRL do struktur bazy danych MS SQL, mapowania taksonomii XBRL do innej taksonomii XBRL. A.3. Zarządzania taksonomiami, w tym: tworzenie i modyfikacja taksonomii (rozszerzanie taksonomii), wersjonowanie taksonomii, A.4. Przetwarzanie danych i obsługa dokumentów XBRL instance, w tym: przeglądanie, edycja i walidacja pojedynczych instantów XBRL, transformacja danych na podstawie mapowań, z uwzględnieniem wersji taksonomii i mapowań, walidacja danych w trakcie transformacji, generowanie i udostępnianie raportów o wynikach i ewentualnych błędach w danych i procesie przetwarzania. A.5. Definiowanie uprawnień użytkowników. B. Wdrożenie Narzędzi XBRL w środowisku teleinformatycznym UKNF, w tym: B.1. zaprojektowanie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby wdrożenia narzędzi, B.2. instalacja i konfiguracja narzędzi w środowiskach UKNF: produkcyjnym, developerskim oraz produkcyjnym środowisku zapasowym (uruchamianym w przypadku niedostępności środowiska podstawowego UKNF). B.3. Przygotowanie repozytorium plików źródłowych i docelowych zawierającego: pliki źródłowe i docelowe (np. instanty XBRL), historię procesu przetwarzania danych, raporty błędów, B.4. Przygotowanie i wdrożenie mechanizmu zarządzania procesem przetwarzania dokumentów. B.5. Optymalizacja funkcjonowania narzędzi XBRL w środowisku teleinformatycznym UKNF, B.6. Migracja zdefiniowanych w UKNF mapowań taksonomii XBRL do wdrożonych narzędzi XBRL, B.7. Przygotowanie dokumentacji. C. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych Narzędzi XBRL, w tym: C.1. szkoleń dla administratorów, C.2. szkoleń dla programistów, C.3. szkoleń dla użytkowników. D. Zapewnienie wsparcia dla dostarczonych Narzędzi XBRL na okres 24 miesięcy, w tym: D.1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania dostarczonych narzędzi w środowisku UKNF,

8 D.2. zapewnienie pełnej obsługi przez Narzędzia XBRL wszystkich wersji taksonomii ITS EBA, ITS NBP, SOLVENCY II publikowanych w trakcie całego okresu świadczenia wsparcia. E. Zapewnienie wsparcia eksperckiego w zakresie Narzędzi XBRL na okres 24 miesięcy, w tym: E.1. Realizacji prac analitycznych, programistycznych i doradczych związanych z Narzędziami XBRL oraz standardem XBRL, E.2. Realizacji prac administracyjnych, konfiguracyjnych, w tym instalacji poprawek (innych niż wynikających z konieczności naprawy awarii, usterek i błędów) i aktualizacji elementów Narzędzi XBRL, E.3. Realizacji innych prac związanych z rozwiązywaniem problemów, które nie podlegają usługom wsparcia opisanym w punkcie D.

9 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM Zapraszający: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy Warszawa Nazwa Uczestnika: Forma organizacyjno prawna Uczestnika: Osoba wyznaczona przez Uczestnika do kontaktów z Zapraszającym imię i nazwisko oraz tel., faks. (do korespondencji faksowej, na podany numer będą wysyłane wszystkie informacje faksowe), (do korespondencji elektronicznej, na podany adres będą wysyłane wszystkie informacje przesyłane drogą elektroniczną) Siedziba Uczestnika: Miejscowość: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Tel. Fax. Nr konta bankowego Strona Posiadamy: NIP:..., REGON... Osobą upawnioną do reprezentacji jest/są... (imię i nazwisko). Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Uczestnika lub uprawnionego do reprezentacji Uczestnika): Czytelnie imię i nazwisko Podpis Parafa Oświadczam, iż działając w imieniu i na rzecz., w odpowiedzi na Ogłoszenie o Dialogu technicznym związanym z postępowaniem

10 o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup Narzędzi XBRL z dnia r. składam niniejszym zgłoszenie udziału w przedmiotowym dialogu technicznym. W związku ze zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym oświadczam, iż: 1) jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Uczestnika na dowód czego przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie, tj.:...; 2) zapoznałem się z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia tj. Instrukcją prowadzenia dialogu technicznego w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy na Zakup Narzędzi XBRL i w całości akceptuję jej postanowienia; 3) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Zapraszającego informacji zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla celów Dialogu lub postępowania; 4) udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przez Zapraszającego Informacji przekazywanych w toku dialogu, w tym również informacji stanowiących przedmiot praw autorskich zgłaszającego, na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie Zakup Narzędzi XBRL, w tym w szczególności do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy dla zamówienia...., dnia r. UWAGA... /Podpis i pieczęć imienna osoby - osób upoważnionej (ych) do reprezentowania Uczestnika/ Wszystkie zmiany już po wypełnieniu zgłoszenia powinny być dokonywane poprzez skreślenie poprzedniej wartości lub wyrażenia oraz wpisanie nowej z parafką osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika. Nie dopuszcza się używania korektora.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

Osoba wyznaczona do kontaktów: p. Stanisław Jastrzębski tel. +48 785 919 888 Adres e-mail: s.jastrzebski@kpts.com.pl

Osoba wyznaczona do kontaktów: p. Stanisław Jastrzębski tel. +48 785 919 888 Adres e-mail: s.jastrzebski@kpts.com.pl Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie organizacji systemu dostaw paliwa skroplonego gazu ziemnego (LNG) na potrzeby własne Zamawiającego. Kujawsko-Pomorski Transport

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749007 www.pkp.pl INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO Spis treści I. Wstęp... 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: OL ZP / 05 / 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU Zamawiający: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo