P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk Radny Senior. Powitał przybyłych na sesję radnych, Wójta, Zastępcę Wójta, pracowników Urzędu Gminy, Przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy oraz wszystkich przybyłych. Poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy poległych w kopalni Halemba górników. Następnie poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Gościeradowie Panią Joannę Skorupę o wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń stwierdzających wybór. Ad. 2 Następnie poinformował radnych, Ŝe przystąpią do złoŝenia ślubowania. Radny- Senior odczytał rotę ślubowania o treści następującej: Wierni Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Najmłodszy wiekiem Radny Pan Adam Ufniarz wyczytywał radnych wg kolejności z listy obecności radni stojąc wypowiadali słowo ślubuję, dodając Tak mi dopomóŝ Bug. Prowadzący obrady na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe na 15 radnych obecnych jest 15 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał. Ad. 3 Następnie Radny Senior zapoznał zabranych z proponowanym porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: 1. Otwarcie. 2. ZłoŜenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. 5. Wybór I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. 6. Wybór II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. 7. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gościeradów:

2 2 - wybór Przewodniczącego Komisji, - wybór członków Komisji 8. Powołanie Komisji Stałych Rady Gminy Gościeradów: - Komisji BudŜetu i Finansów, - Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Promocji i Ochrony Środowiska, - Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania, Spraw Socjalnych i Kultury Fizycznej, - Komisji Inwentaryzacyjnej. 9. Zakończenie obrad. Zadał pytanie czy do tak zaproponowanego porządku ktoś z radnych pragnie wnieść uwagi lub inne propozycje? Nikt z radnych nie wniósł uwag do zaproponowanego porządku obrad. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad: - za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, Porządek obrad został przegłosowany. Ad. 4 Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Przystępujemy obecnie do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Proszę Panów radnych o przedstawienie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy. Zapoznał radnych z zasadami głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy, które są następujące: Przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy wymagana jest bezwzględna większość głosów. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych waŝnie oddanych głosów tj. przeciwnych i wstrzymujących się. Głosowanie na Przewodniczącego Rady Gminy zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jest tajne. Radni głosują tylko na kartach, które rozda Komisja Skrutacyjna i które będą ostemplowane pieczęcią Rady Gminy Gościeradów. Za głosy waŝne uznaje się, w których radny wyrazi wolę za, przeciw i wstrzymuję się. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Obecnych przy głosowaniu jest 15 radnych. co stanowi quorum wymagane do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

3 3 Otwieram listę zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. Radny Mariusz Iskra zgłosił kandydaturę Radnego Mariusza Szczepanika. Radny Mariusz Szczepanik wyraził Prowadzący poprosił o dalsze zgłaszanie kandydatów. Z uwagi na fakt, Ŝe Ŝadna inna kandydatura nie została zgłoszona prowadzący obrady zamknął listę zgłoszeń. Poddał pod głosowanie zamknięcie listy: - za zamknięciem listy kandydatów głosowało 15 radnych, - przeciw -0, Wstrzymało się 0. Przystąpimy teraz do powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. Proponuję aby Komisja Skrutacyjna składała się z trzech osób. Informuję, Ŝe członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą być zgłaszani jako kandydaci na Przewodniczącego Rady Gminy. Otwieram listę zgłoszeń kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej. Radni zgłosili kandydatów w osobach: Mariusz Iskra wyraził zgodę na pracę w Komisji Maria Gołda wyraziła zgodę na pracę w Komisji Robert Niedziałek wyraził zgodę na pracę w Komisji Prowadzący obrady zamknął listę kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej. Poddał zamknięcie listy pod głosowanie: - za zamknięciem listy głosowało 15 radnych, Z uwagi na to Ŝe do pracy w Komisji Skrutacyjnej została zgłoszona liczba kandydatów w maksymalnej ilości proponuję o przegłosowanie łącznie składu Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący poddał pod głosowanie powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie jak wyŝej: - za głosowało 12 radnych, - wstrzymało się 3 radnych. Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Komisja Skrutacyjna została powołana i poprosił Komisje o ukonstytuowanie się oraz o przygotowanie kart do głosowania.

4 4 P R Z E R W A Komisja po przerwie przygotowała 15 ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy Gościeradów kart do głosowania. Przewodnicząca omówiła zasady waŝności głosu. Komisja przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania. Radni po otrzymaniu karty do głosowania wyczytywani przez Przewodniczącą Komisji Radną Marię Gołdę oddali swój głos przez wrzucenie karty do urny. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z przebiegu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Z protokołu wynika, Ŝe Pan Mariusz Szczepanik został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Gościeradów przy 14 głosach za i 1 głosie przeciw. Przewodniczący obrad poinformował, iŝ wyniki głosowania są podstawą do podjęcia uchwały stwierdzającej wybór. Przedstawił uchwałę stwierdzającą dokonanie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gościeradów V kadencji. Poddał uchwałę pod głosowanie: - za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, Uchwała Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gościeradów stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Radny senior Pan Szymon Tomczyk złoŝył gratulacje wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy Gościeradów i poprosił o dalsze prowadzenie obrad. Następnie głos zabrał nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy. Ad. 5 Wybór I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Zgodnie z 15 ust. 2 Statutu Gminy Gościeradów Rada Gminy wybiera ze swego grona dwóch Wiceprzewodniczących. Proszę o zgłaszanie kandydatów na I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów.

5 5 Otwieram listę kandydatów: -Przewodniczący zgłosił Radną Iwonę Ścipień, która nie wyraziła zgody na kandydowanie. -Radny Mariusz Iskra zgłosił kandydaturę Radnego Zdzisława Gąszczyka wyraził -Radny Wiesław Kulik zgłosił kandydaturę Radnej Ireny Wróblewskiej, która wyraziła Przewodniczący RG czy są inne kandydatury. Przewodniczący wniósł o zamknięcie listy kandydatów. Poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów: - za zamknięciem listy kandydatów głosowało 15 radnych, -wstrzymało się 0. Przewodniczący poinformował, Ŝe przy wyborze I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy obowiązują te same zasady co przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy tj. wymagana jest bezwzględna większość głosów. Oznacza to, Ŝe kandydat musi otrzymać więcej głosów za niŝ suma głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosowanie jest tajne. Radni głosują na kartach do głosowania, które przygotuje i rozda Komisja Skrutacyjna. Karty ostemplowane będą pieczęcią Rady Gminy Gościeradów. Zgłosił wniosek, Ŝeby tajne głosowanie przeprowadziła ta sama Komisja Skrutacyjna. Poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie: - za głosowało 13 radnych, - wstrzymało się 2 radnych. Przewodniczący RG poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. P r z e r w a Komisja po przerwie przygotowała 15 ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy Gościeradów kart do głosowania. Przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania. Radni po otrzymaniu karty do głosowania wyczytywani przez Przewodniczącą Komisji Radną Marię Gołdę oddali swój głos przez wrzucenie karty do urny.

6 6 Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Maria Gołda odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z przebiegu wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. Z protokołu wynika, Ŝe Pan Zdzisław Gąszczyk został wybrany na I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iŝ wyniki głosowania są podstawą do podjęcia uchwały stwierdzającej wybór I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów, a następnie przedstawił uchwałę stwierdzającą dokonanie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. Poddał uchwałę pod głosowanie: - za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, Uchwała Nr I/2/02 w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 6 Wybór II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Proszę o zgłaszanie kandydatów na II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. Otwieram listę kandydatów: -Radny Wiesław Kulik zgłosił kandydaturę Radnej Ireny Wróblewskiej, która wyraziła Przewodniczący RG czy są inne kandydatury. Przewodniczący wniósł o zamknięcie listy kandydatów. Poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów: - za zamknięciem listy kandydatów głosowało 15 radnych, -wstrzymało się 0. Przewodniczący poinformował, Ŝe przy wyborze II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy obowiązują te same zasady co przy wyborze I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy tj. wymagana jest bezwzględna

7 7 większość głosów. Oznacza to, Ŝe kandydat musi otrzymać więcej głosów za niŝ suma głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosowanie jest tajne. Radni głosują na kartach do głosowania, które przygotuje i rozda Komisja Skrutacyjna. Karty ostemplowane będą pieczęcią Rady Gminy Gościeradów. Zgłosił wniosek, Ŝeby tajne głosowanie przeprowadziła ta sama Komisja Skrutacyjna. Poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie: - za głosowało 14 radnych, - wstrzymało się 1 radnych. Przewodniczący RG poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. P r z e r w a Komisja po przerwie przygotowała 15 ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy Gościeradów kart do głosowania. Przewodnicząca wyjaśniła, Ŝe zasady głosowania są takie same jak przy wyborze Przewodniczącego RG oraz I Wiceprzewodniczącego RG. Komisja przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania. Radni po otrzymaniu karty do głosowania wyczytywani przez Przewodniczącą Komisji Radną Marię Gołdę oddali swój głos przez wrzucenie karty do urny. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Maria Gołda odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z przebiegu wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. Z protokołu wynika, Ŝe Radna Irena Wróblewska została wybrany na II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym. Protokół Komisji Skrutacyjne stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iŝ wyniki głosowania są podstawą do podjęcia uchwały stwierdzającej wybór II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów, a następnie przedstawił uchwałę stwierdzającą dokonanie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. Poddał uchwałę pod głosowanie: - za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,

8 8 Uchwała Nr I/2/02 w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 7 Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gościeradów. Przewodniczący wyjaśnił zebranym, Ŝe zgodnie z 16 Statutu Gminy Komisję Rewizyjną powołuje Rada Gminy. Wyjaśnił, Ŝe zgodnie z zapisem 84 ust. 1 Statutu Gminy Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego Komisji, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków w liczbie 3. Zgodnie z zapisem 84 ust. 2 Statutu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Gminy. Przewodniczący otworzył listę kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. -Radny Marek Piasecki zgłosił kandydaturę Radnego Mariusz Iskrę, który wyraził Przewodniczący zadał pytanie czy są inne kandydatury. Inna kandydatura nie została zgłoszona. Przewodniczący zamknął listę kandydatów i poddał pod głosowanie zamknięcie listy: - za głosowało 15 radnych, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie kandydaturę Radnego Mariusza Iskry na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: - za przyjęciem głosowało 15 radnych, Przewodniczący poinformował, Ŝe Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Radny Mariusz Iskra. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej. Otworzył listę kandydatów. - Radny Kulik Wiesław zgłosił Radnego Grzegorza Latawca, który wyraził -Radny Szymon Tomczyk zgłosił Radnego Janusza Przywarę, który wyraził - Radny Marek Piasecki zgłosił Radnego Szymona Tomczyka, który wyraził - Radny Adam Ufniarz zgłosił Radnego Marka Piaseckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

9 9 - Radny Grzegorz Latawiec zgłosił Radną Marię Gołdę, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zamknął listę kandydatów i poddał zamknięcie listy pod głosowanie: - za zamknięciem listy głosowało 15 radnych, Przewodniczący wyjaśnił zasady głosowania i zaproponował głosowanie nad poszczególnymi kandydatami wg kolejności zgłoszeń. 1. Radny Grzegorz Latawiec - za głosowało 14 radnych, - wstrzymał się 1 radny. 2. Radny Janusz Przywara - za głosowało 10 radnych, - wstrzymało się 5 radnych. 3. Radny Szymon Tomczyk - za głosowało 14 radnych, - wstrzymał się 1 radny. 4. Radny Marek Piasecki - za głosowało - 12 radnych, - wstrzymało się 3 radnych. 5. Radna Maria Gołda - za głosowało 5 radnych, - przeciw 2 radnych, - wstrzymało się 7 radnych. Przewodniczący poinformował, Ŝe z przeprowadzonego głosowania wynika, Ŝe w skład Komisji Rewizyjnej weszli Radni: Grzegorz Latawiec, Janusz Przywara, Szymon Tomczyk, Marek Piasecki. Przewodniczący przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gościeradów w brzmieniu jak stanowi załącznik. Poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały: - za przyjęciem głosowało 15 radnych,

10 10 Uchwała Nr I/4/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gościeradów stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 8 Powołanie Komisji Stałych Rady Gminy Gościeradów. Przewodniczący poinformował, Ŝe zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy określi skład osobowy poszczególnych Komisji Stałych. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie propozycji ilościowego składu Komisji BudŜetu i Finansów: Rady Mariusz Iskra zaproponował 5-cio osobowy skład komisji. Przewodniczący poprosił o inne propozycje. Innych propozycji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie 5-cio osobowy skład Komisji BudŜetu i Finansów: - za głosowało 15 radnych, 5-cio osobowy skład Komisji został przyjęty. Przewodniczący otworzył listę kandydatów do składu Komisji BudŜetu i Finansów. - Radny Szymon Tomczyk zgłosił Radnego Roberta Niedziałka, który wyraził - Radny Marek Piasecki zgłosił Radnego Marka Masternaka, który wyraził - Radny Marek Szaja zgłosił Radnego Adama Ufniarza, który wyraził zgodę na kandydowanie. - Radny Zdzisław Gąszczyk zgłosił Radną Iwonę Ścipień, która wyraziła -Radny Grzegorz Latawiec zgłosił Radnego Wiesława Kulika, który wyraził Przewodniczący zamknął listę i poddał pod głosowanie zamknięcie listy: - za zamknięciem listy głosowało 15 radnych, Przewodniczący zgłosił wniosek przegłosowania składu Komisji łącznie:

11 11 - za wnioskiem głosowało 14 radnych, - wstrzymał się 1 radny. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji BudŜetu i Finansów w osobach: Robert Niedziałek, Marek Masternak, Adam Ufniarz, Iwona Ścicpień, Wiesław Kulik: - za przyjęciem w/w składu głosowało 14 radnych, - wstrzymał się 1 radny. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie propozycji ilościowego składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Promocji i Ochrony Środowiska: Rady Adam Ufniarz zaproponował 7-cio osobowy skład komisji. Przewodniczący poprosił o inne propozycje. Innych propozycji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie 7-cio osobowy skład Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Promocji i Ochrony Środowiska: - za głosowało 15 radnych, 7-cio osobowy skład Komisji został przyjęty. Przewodniczący otworzył listę kandydatów do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Promocji i Ochrony Środowiska. - Radny Szymon Tomczyk zgłosił Radnego Zdzisława Gąszczyka, który wyraził - Radny Marek Piasecki zgłosił Radnego Mariusz Iskrę, który wyraził zgodę na kandydowanie. - Radny Adam Ufniarz zgłosił Radnego Janusza Przywarę, który wyraził - Radny Zdzisław Gąszczyk zgłosił Radną Marię Gołdę i Radnego Wiesława Kulika, którzy wyrazili -Radny Marek Piasecki zgłosił Radnego Marka Szaję, który wyraził zgodę na kandydowanie. -Radny Mariusz Iskra zgłosił Radnego Marka Piaseckiego, który wyraził Przewodniczący zamknął listę i poddał pod głosowanie zamknięcie listy: - za zamknięciem listy głosowało 15 radnych,

12 12 Przewodniczący zgłosił wniosek przegłosowania składu Komisji łącznie: - za wnioskiem głosowało 15 radnych, - wstrzymał się 0. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji w osobach: Zdzisław Gąszczyk, Mariusz Iskra, Janusz Przywara, Wiesław Kulik, Maria Gołda, Adam Szaja, Marek Piasecki: - za przyjęciem w/w składu głosowało 15 radnych, - wstrzymał się 0. Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie propozycji ilościowego składu Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania, Spraw Socjalnych i Kultury Fizycznej: Rady Marek Piasecki zaproponował 7-cio osobowy skład komisji. Przewodniczący poprosił o inne propozycje. Innych propozycji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie 7-cio osobowy skład Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania, Spraw Socjalnych i Kultury Fizycznej: - za głosowało 14 radnych, - wstrzymało się 1 radny. 7-cio osobowy skład Komisji został przyjęty. Przewodniczący otworzył listę kandydatów do składu Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania, Spraw Socjalnych i Kultury Fizycznej. - Radny Wiesław Kulik zgłosił Radnego Grzegorza Latawca, który wyraził - Radny Robert Niedziałek zgłosił Radnego Szymona Tomczyka, który wyraził - Radny Szymon Tomczyk zgłosił Radnego Adama Ufniarza, który wyraził - Radny Wiesław Kulik zgłosił Radnego Roberta Niedziałka, który wyraził -Radny Marek Piasecki zgłosił Radnego Marka Masternaka, który wyraził -Radny Mariusz Iskra zgłosił Radną Irenę Wróblewską, która wyraziła zgodę na kandydowanie. -Radny Adam Ufniarz zgłosił Radną Marię Gołdę, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zamknął listę i poddał pod głosowanie zamknięcie listy: - za zamknięciem listy głosowało 15 radnych,

13 13 Przewodniczący zgłosił wniosek przegłosowania składu Komisji łącznie: - za wnioskiem głosowało 15 radnych, - wstrzymał się 0. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji w osobach: Grzegorz Latawiec, Szymon Tomczyk, Adam Ufniarz, Robert Niedziałek, Marek Masternak, Irena Wróblewska, Maria Gołda: - za przyjęciem w/w składu głosowało 15 radnych, - wstrzymał się 0. Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie propozycji ilościowego składu Komisji Inwentaryzacyjnej: Rady Szymon Tomczyk zaproponował 4-osobowy skład komisji. Przewodniczący poprosił o inne propozycje. Radny Wiesław Kulik zaproponował 3-osobowy skład Komisji. Innych propozycji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie 4-osobowy skład Komisji Inwentaryzacyjnej: - za głosowało 7 radnych, - wstrzymało się 7 radnych. Przewodniczący poddał pod głosowanie 3-osobowy skład Komisji Inwentaryzacyjnej: - za głosowało 4 radnych, - przeciw 3 radnych, - wstrzymało się 5 radnych. W głosowaniu ustalono czteroosobowy skład Komisji Inwentaryzacyjnej. Przewodniczący otworzył listę kandydatów do składu Komisji Inwentaryzacyjnej. - Radny Szymon Tomczyk - zgłosił Radnego Zdzisława Gąszczyka, który wyraził - Radny Adam Ufniarz zgłosił Radnego Marka Szaję, który wyraził zgodę na kandydowanie. - Radny Zdzisław Gąszczyk zgłosił Radną Iwonę Ścipień, która wyraziła zgodę na kandydowanie. - Radny Mariusz Iskra zgłosił Radną Irenę Wróblewską, która wyraziła

14 14 Przewodniczący zamknął listę i poddał pod głosowanie zamknięcie listy: - za zamknięciem listy głosowało 15 radnych, Przewodniczący zgłosił wniosek przegłosowania składu Komisji łącznie: - za wnioskiem głosowało 15 radnych, - wstrzymał się 0. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji w osobach: Zdzisław Gąszczyk, Marek Szaja, Iwona Ścipień, Irena Wróblewska: - za przyjęciem w/w składu głosowało 15 radnych, - wstrzymał się 0. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w prawie powołania Komisji Stałych Rady Gminy Gościeradów, w brzmieniu jak stanowi załącznik i poddał go pod głosowanie: - za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, Uchwała Nr 1/5/06 w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Gminy stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 9 Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady I sesji V kadencji dziękują za uczestnictwo. Protokołowała: Przewodniczący Ewa Dąbrowska Rady Gminy:

PROTOKÓŁ NR I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie w dniu 20 listopada 2018 roku

PROTOKÓŁ NR I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie w dniu 20 listopada 2018 roku PROTOKÓŁ NR I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie w dniu 20 listopada 2018 roku Sesję rozpoczęto o godz.10 02 i zakończono o godz.11 53. Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych wg załączonej

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y O Ł A W A

R A D A G M I N Y O Ł A W A R A D A G M I N Y O Ł A W A P R O T O K Ó Ł nr I/2014 I z inauguracyjnej sesji RADY GMINY OŁAWA, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. 1 P R O T O K Ó Ł nr I/2014 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Wręczenie zaświadczeń przez Miejską Komisje Wyborczą w Kaletach.

Ad 2. Wręczenie zaświadczeń przez Miejską Komisje Wyborczą w Kaletach. Protokół I/2010 I inauguracyjnej sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Kaletach z 2 grudnia 2010 r. Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach Ad 1. Otwarcie sesji. Radny Senior Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Sicienku. Magda Kluska

Urzędu Gminy w Sicienku. Magda Kluska W I Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 15 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane uchwały

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z obrad I Sesji Rady Gminy Stara Biała która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z obrad I Sesji Rady Gminy Stara Biała która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z obrad I Sesji Rady Gminy Stara Biała która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r. Porządek obrad sesji: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Ślubowanie radnych.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2018 z I Sesji Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 listopada 2018 roku

PROTOKÓŁ NR I/2018 z I Sesji Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 listopada 2018 roku PROTOKÓŁ NR I/2018 z I Sesji Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 listopada 2018 roku Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100% ogółu Rady. - lista obecności zał. Nr 8 Sesja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 17 listopada 2018 r.

Protokół nr I/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 17 listopada 2018 r. Protokół nr I/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 17 listopada 2018 r. Obecni - wg załączonej listy obecności. Pierwsze obrady Rady Gminy Lubicz w nowej kadencji rozpoczęły się o godz. 9.00 w sali nr 4

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym "Otwieram I sesję Rady Gminy...".

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym Otwieram I sesję Rady Gminy.... Scenariusz opracowano w oparciu o porządek obrad, zawarty w przykładzie zaproszenia na I sesję rady gminy załączonym do artykułu pt. "Zwołanie I sesji rady jednostki samorządu terytorialnego". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. 1 P R O T O K Ó Ł Nr I.2014 I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. Czas trwania posiedzenia : 10 00-12 10 Obecni : - radni według

Bardziej szczegółowo

Złożenie ślubowania przez Wójta wobec rady gminy jest jednocześnie objęciem obowiązków Wójta na nową kadencję.

Złożenie ślubowania przez Wójta wobec rady gminy jest jednocześnie objęciem obowiązków Wójta na nową kadencję. Protokół Nr I/2018 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 19 listopada 2018r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Obrady sesji były transmitowane i utrwalono nagranie z obrad. Link

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r.

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r. PROTOKÓŁ I/2014 z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 28 listopada 2014r. Obecni zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie Sesji Rady przez radnego

Bardziej szczegółowo

Z I INAUGURACYJNEJ SESJI RADY GMINY JANÓW

Z I INAUGURACYJNEJ SESJI RADY GMINY JANÓW RG. 0002 A SESJE RADY GMINY PROTOKÓŁ Nr I/18 Z I INAUGURACYJNEJ SESJI RADY GMINY JANÓW Z DNIA 22 LISTOPADA 2018 ROKU Kadencja 2018 2023 Protokół Nr I/18 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy Janów z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 19 listopada 2018 roku.

Protokół Nr 1/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 19 listopada 2018 roku. Protokół Nr 1/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 19 listopada 2018 roku. Ad. pkt. 1. Obrady I sesji Rady Gminy Rudka otworzył Rady Senior Pan Tadeusz Uszyński o godz. 1300 modlitwą Ojczenasz...

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 01 grudnia 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 01 grudnia 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 01 grudnia 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie obrad i prowadzenie Sesji do czasu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 28 listopada 2014r.

PROTOKÓŁ Nr I/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 28 listopada 2014r. PROTOKÓŁ Nr I/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 28 listopada 2014r. O godzinie 17:30 obrady Inauguracyjnej sesji Rady Gminy Leszno rozpoczynającej VII kadencję (2014-2018) otworzył najstarszy

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I Inauguracyjną sesję Rady Gminy w Dobryszycach w dniu 01 grudnia 2014 r. otworzyła Pani Urszula Półrola - najstarsza wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2018 z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk odbytej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku w dniu r.

Protokół nr I/2018 z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk odbytej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku w dniu r. Protokół nr I/2018 z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk odbytej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku w dniu 19.11.2018 r. Obrady sesji Rady Gminy Jedlińsk kadencji 2018 2023 wybranej w wyborach

Bardziej szczegółowo

RO ORM Protokół nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 21 listopada 2018 r. o godz

RO ORM Protokół nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 21 listopada 2018 r. o godz RO.0002.1.2018.ORM Protokół nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w hotelu Arkas w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 12 1. Otwarcie sesji. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2010 Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 13 grudnia 2010 r.

Protokół nr I/2010 Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 13 grudnia 2010 r. Protokół nr I/2010 Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 13 grudnia 2010 r. Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

I sesja VIII kadencji w dniu 17 grudnia 2018 r.

I sesja VIII kadencji w dniu 17 grudnia 2018 r. 1 Dz-18.0021.1.2018 Podsumowanie: I sesja VIII kadencji w dniu 17 grudnia 2018 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji. Rada Gminy Niwiska Protokół nr 1 I Sesja w dniu 19 listopada 2018 r. Obrady rozpoczęto 19 listopada 2018 r. o godz. 16:00, a zakończono o godz. 18:14 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Przewodniczący Rady Gminy kadencji 1998-2002 - Jan Rączkowski otworzył obrady I Inauguracyjnej Sesji nowo wybranej Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z I sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 20 listopada 2018 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z I sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 20 listopada 2018 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z I sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 20 listopada 2018 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 10 00 11 40 w sali nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej nr 45 w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2018. z Sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. z dnia 19 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2018. z Sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. z dnia 19 listopada 2018 r. RO.0002.12.2018.PD PROTOKÓŁ NR 1/2018 z Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2018 r. str. 1/6 Protokół Nr 1/2014 z Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 19 listopada 2018 r. I Sesja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 28 listopada 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr I/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 28 listopada 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr I/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 28 listopada 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto o godz. 16 00, a zakończono o godz. 17 00. Pierwszą sesję Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad I Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2018. Przed złożeniem ślubowania Pan i Elżbieta Kober poprosiła wszystkich o powstanie i odczytała treść Roty ślubowania dla radnych:

Protokół nr I/2018. Przed złożeniem ślubowania Pan i Elżbieta Kober poprosiła wszystkich o powstanie i odczytała treść Roty ślubowania dla radnych: Rada Gminy Szydłowo Rada Gminy Protokół nr I/2018 I Sesja w dniu 19 listopada 2018 w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie. Obrady rozpoczęto 19 listopada 2018 o godz. 13:00, a zakończono o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.45 W sesji uczestniczyli zaproszeni goście

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr I/14

P r o t o k ó ł Nr I/14 P r o t o k ó ł Nr I/14 Z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Parczewie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Godzina rozpoczęcia 10 00 Godzina zakończenia - 12 50. Na stan 15 radnych, na sesji było obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Szemud w dniu 1 grudnia 2014 roku

Protokół Nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Szemud w dniu 1 grudnia 2014 roku Protokół Nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Szemud w dniu 1 grudnia 2014 roku I Sesja nowo wybranej Rady Gminy odbyła się w GCKSiR w Szemudzie. W sesji udział wzięli radni wybrani w wyborach samorządowych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z obrad I Sesji nowej Kadencji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z obrad I Sesji nowej Kadencji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z obrad I Sesji nowej Kadencji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 8 00 9 45 w sali nr 11 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego Protokół Nr I/2014 z I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 00 Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

Protokół. z I sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 30 listopada 2010 roku.

Protokół. z I sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 30 listopada 2010 roku. Protokół z I sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 30 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 19 radnych, (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30 Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny 14.00 do godziny 15.30 Stan radnych Rady Gminy 15 Obecnych na sesji w trakcie głosowań 14 Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 I-szej sesji Rady Gminy Świercze odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Świercze. Obrady rozpoczęto o godz. 10-tej, zakończono o godz. 12 30. Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Sesja rozpoczęła się o godz.13 00 i zakończyła się o godz.14 30 Na sesji obecnych było 15 radnych według

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I / 2018

P R O T O K Ó Ł Nr I / 2018 P R O T O K Ó Ł Nr I / 2018 Sesji Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 listopada 2018r. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym I sesję zwołuje Komisarz Wyborczy w terminie 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z obrad pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Miłkowice w kadencji z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z obrad pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Miłkowice w kadencji z dnia 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z obrad pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Miłkowice w kadencji 2014 2018 z dnia 1 grudnia 2014 r. Obrady pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy w Miłkowice w kadencji 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I.2014 obrad I Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 grudnia 2014 roku Ad. 1 Ad.2 Ad.3

Protokół Nr I.2014 obrad I Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 grudnia 2014 roku Ad. 1 Ad.2 Ad.3 Protokół Nr I.2014 obrad I Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 grudnia 2014 roku Ad. 1 Otwarcia obrad I Inaguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał najstarszy wiekiem radny

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 14 00. Ad.1.Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Wiesław Kwaśniewski. Powitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO zwołanej postanowieniem Nr 49/14 z dnia 25 listopada 2014 r. przez Komisarza Wyborczego w Słupsku, która odbyła się 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr I/2014. z Inauguracyjnej sesji nowo wybranej Rady Gminy Sadkowice odbytej w dniu

P r o t o k ó ł Nr I/2014. z Inauguracyjnej sesji nowo wybranej Rady Gminy Sadkowice odbytej w dniu P r o t o k ó ł Nr I/2014 z Inauguracyjnej sesji nowo wybranej Rady Gminy Sadkowice odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w kadencji 2014 2018. Sesja rozpoczęła się o godź. 10 oo w świetlicy środowiskowej w

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 11.00 do 13.00. Obradom przewodniczyli kolejno: 1. Przewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół I/2014 sesji Rady Gminy Lubin z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół I/2014 sesji Rady Gminy Lubin z dnia 1 grudnia 2014 r. Protokół I/2014 sesji Rady Gminy Lubin z dnia 1 grudnia 2014 r. I sesja Rady Gminy Lubin odbyła się w Świetlicy Wiejskiej w Goli. Sesję rozpoczęto o godz. 10:00, otworzył ją i obradom przewodniczył do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2018 z pierwszej sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski odbytej w dniu 19 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ Nr I/2018 z pierwszej sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski odbytej w dniu 19 listopada 2018 r. PROTOKÓŁ Nr I/2018 z pierwszej sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski odbytej w dniu 19 listopada 2018 r. Sesja odbyła się w sali budynku PKP przy ulicy Dworcowej 4 w Tarnowie Opolskim o godz. 9:00.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 sesji Rady Gminy w dniu

Protokół Nr I/2014 sesji Rady Gminy w dniu Protokół Nr I/2014 sesji Rady Gminy w dniu 01.12.2014 miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Turawie. godz. 9 00-11 00 w sesji uczestniczyli: 1. radni wg listy obecności - 15 osób, 2.Waldemar Kampa -

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku BRM.0002.I.2014 P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/VII/0002/2014 z I Sesji Rady Gminy Jordanów Śląski w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 1/VII/0002/2014 z I Sesji Rady Gminy Jordanów Śląski w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 1/VII/0002/2014 z I Sesji Rady Gminy Jordanów Śląski w dniu 1 grudnia 2014 r. W Sesji udział wzięło 14 radnych (nieobecna była Pani Alina Janerka) oraz Sołtysi Gminy Jordanów Śląski - listy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2006 z sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 24 listopada 2006 roku w Ośrodku Kultury

Protokół nr 1/2006 z sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 24 listopada 2006 roku w Ośrodku Kultury 1A MIEJSKA 15KIM Protokół nr 1/2006 z sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 24 listopada 2006 roku w Ośrodku Kultury ad. l Sesja inauguracyjna Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku.

Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku. Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku. I sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. Sesje rozpoczęto o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014. z I Sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście.

PROTOKÓŁ Nr I/2014. z I Sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście. PROTOKÓŁ Nr I/2014 z I Sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście. Obrady rozpoczęto o godz.14.00, Zakończono o godz.16.00 Skład Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 01.12.2014 r. w Urzędzie Gminy Lipusz Ad. 1 Obrady sesji rozpoczęto o godz.14 00. Prowadzeniu obrad I sesji Rady Gminy przewodniczył najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 15 00 Na 15-to osobowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji odbytej w dniu r. w Sali Obrad Urzędu ul.

PROTOKÓŁ nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji odbytej w dniu r. w Sali Obrad Urzędu ul. PROTOKÓŁ nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji odbytej w dniu 27.11.2014 r. w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55 Ad 1. Radny Senior Pan Tadeusz Kowalczyk na podstawie art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/ 2010

P R O T O K Ó Ł Nr I/ 2010 P R O T O K Ó Ł Nr I/ 2010 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 1 g r u d n i a 2010 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko Obradom I Sesji Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

PROTOKÓŁ NR I/14. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. PROTOKÓŁ NR I/14 I Sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym. Posiedzenie sesji rozpoczęło się o godz. 9.00, a zakończyło

Bardziej szczegółowo

Protokół zebrania rady w powiecie..

Protokół zebrania rady w powiecie.. Protokół zebrania rady w powiecie.. Zebranie członków rady w powiecie (dalej: zebranie).. zostało zwołane przez Przewodniczącego/ą PowiatuPana/Panią. na dzień. 2017 roku w.. W zebraniu udział wzięło. członków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014. Do punktu pierwszego porządku obrad

Protokół Nr I/2014. Do punktu pierwszego porządku obrad Protokół Nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 01 grudnia 2014r., która odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 9-13 Skład Rady 15 Obecnych według listy obecności 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach. w dniu 20 czerwca 2017r.

Protokół Nr 1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach. w dniu 20 czerwca 2017r. Protokół Nr 1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach Stan ewidencyjny - 5 radnych Obecnych - 5 radnych w dniu 20 czerwca 2017r. Sesja odbyła sie w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr I /2014 z sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 28 listopada 2014 r.

P R O T O K Ó Ł nr I /2014 z sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 28 listopada 2014 r. P R O T O K Ó Ł nr I /2014 z sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 28 listopada 2014 r. Otwarcia obrad pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Bierawa VII kadencji samorządu terytorialnego w dniu 28 listopada

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne.

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. Po odmówieniu modlitwy otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Poświętne o godzinie 9- tej

Bardziej szczegółowo

1) Wewiorka Sandra 2) Sobota Teresa 3) Michalska Małgorzata

1) Wewiorka Sandra 2) Sobota Teresa 3) Michalska Małgorzata 1 Protokół Nr I/2018 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 19 listopada 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 15 00 16 00. Komisarz Wyborczy w Opolu III

Bardziej szczegółowo

Protokół I Sesji Rady Gminy Poświętne. odbytej dniu 20 listopada 2018 r.

Protokół I Sesji Rady Gminy Poświętne. odbytej dniu 20 listopada 2018 r. Protokół I Sesji Rady Gminy Poświętne odbytej dniu 20 listopada 2018 r. Po odmówieniu modlitwy otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Poświętne o godzinie 9-tej dokonał najstarszy wiekiem radny Pan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół I sesji VII kadencji Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół I sesji VII kadencji Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 1 grudnia 2014 r. Protokół I sesji VII kadencji Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 1 grudnia 2014 r. W związku z Obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku Stan radnych... 15 Obecnych na sesji... 15 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ad 1. Otwarcie Sesji Rady przez radnego seniora.

Ad 1. Otwarcie Sesji Rady przez radnego seniora. Protokół I/2018 I inauguracyjnej sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach z 22 listopada 2018 r. Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach Ad 1. Otwarcie Sesji Rady przez radnego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2018 obrad I sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2018 r.

Protokół Nr I/2018 obrad I sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2018 r. Protokół Nr I/2018 obrad I sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2018 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 15 40. W sesji uczestniczyło 15

Bardziej szczegółowo

Pan Biskot poprosił Panią Wójt o złożenie wobec Rady Gminy ślubowania. Pani Wójt Małgorzata Pachecka złożyła ślubowanie następującej treści

Pan Biskot poprosił Panią Wójt o złożenie wobec Rady Gminy ślubowania. Pani Wójt Małgorzata Pachecka złożyła ślubowanie następującej treści PROTOKÓŁ NR I z obrad I sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 22 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy1. Stan rady 15 radnych, w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/10 z I sesji V kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku.

Protokół Nr 1/10 z I sesji V kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku. Protokół Nr 1/10 z I sesji V kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku. I sesję V kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. Sesje rozpoczęto o godz. 11 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna)

PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna) PROTOKÓŁ Nr I/2002 PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna) Obecni: zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Głosowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROTOKOŁU NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 21 listopada 2018 roku

PROJEKT PROTOKOŁU NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 21 listopada 2018 roku PROJEKT PROTOKOŁU NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 21 listopada 2018 roku Pierwsza sesja nowo wybranej Rady kadencji 2018-2023 została zwołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Jedwabno z dnia 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Jedwabno z dnia 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Jedwabno z dnia 01 grudnia 2014 roku Obrady pierwszej sesji Rady Gminy otworzył Radny Senior Sylwester Janowski, witając serdecznie radnych, sołtysów, przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 18 grudnia 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr III/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 18 grudnia 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr III/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 18 grudnia 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto o godz. 16 00, a zakończono o godz. 19 30. Otwarcia obrad III Sesji

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/18. Stan Radnych 23 Obecnych 23 Lista obecności radnych Rady Miejskiej w Pabianicach stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Protokół Nr I/18. Stan Radnych 23 Obecnych 23 Lista obecności radnych Rady Miejskiej w Pabianicach stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Protokół Nr I/18 z I sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się w dniu 22 listopada 2018 r. w sali Dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan Radnych 23 Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku W pierwszej sesji VII Kadencji uczestniczyli radni Rady Gminy według załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. Sesję Rady Miejskiej Tomaszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo.

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. PROTOKÓŁ Nr I/10 Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. Obradom przewodniczył Pan Józef Michta najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14. Pkt 1. Otwarcie obrad

PROTOKÓŁ NR I/14. Pkt 1. Otwarcie obrad 1 PROTOKÓŁ NR I/14 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła się o godz. 14,00. Lista

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/14 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR 1/14 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR 1/14 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 1 grudnia 2014 r. Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY HAŻLACH. l. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych.

RADA GMINY HAŻLACH. l. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych. RADA GMINY HAŻLACH BRG.0002.\O.20\4 Protokół nr XJ2014 z Sesji Rady Gminy Hażlach w dniu l grudnia 2014 roku Obecni: według załączonej listy obecności. Porządek obrad: l. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.

Bardziej szczegółowo

Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku. I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad.

Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku. I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Po odegranie hejnału miasta Grzegorz Chwiałkowski, Radny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Ustawowy stan radnych - 15 Faktyczny stan radnych - 15 Obecnych radnych - 15 Radni obecni: 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 19 LISTOPADA 2015 R.

PROTOKÓŁ NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 19 LISTOPADA 2015 R. PROTOKÓŁ NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 19 LISTOPADA 2015 R. Miejsc obrad: Miejski Ośrodek Kultury ul. 27 Stycznia 4 83-220 Skórcz W sesji udział wzięło 15. radnych oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/10 z I sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim IV kadencji z dnia 30 listopada 2010 r. Rozpoczęcie: 9.00 Zakończenie: 11.

PROTOKÓŁ NR I/10 z I sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim IV kadencji z dnia 30 listopada 2010 r. Rozpoczęcie: 9.00 Zakończenie: 11. PROTOKÓŁ NR I/10 z I sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim IV kadencji z dnia 30 listopada 2010 r. Rozpoczęcie: 9.00 Zakończenie: 11.10 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Żmigrodzie odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie

PROTOKÓŁ NR I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Żmigrodzie odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie PROTOKÓŁ NR I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Żmigrodzie odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych ( lista obecności, jako załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXX/2017 z obrad XXX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXX/2017 z obrad XXX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXX/2017 z obrad XXX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 28.12.2017 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 28 grudnia 2017 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 22 listopada 2018 r.

Protokół nr I z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 22 listopada 2018 r. Rada Miasta Rybnika 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 t +48 32 43 92 110, f +48 32 42 24 124 rada.miasta@um.rybnik.pl BR.0002.10.2018 2018-127541 Protokół nr I z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 14 00. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu udział wzięli:

Bardziej szczegółowo