P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk Radny Senior. Powitał przybyłych na sesję radnych, Wójta, Zastępcę Wójta, pracowników Urzędu Gminy, Przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy oraz wszystkich przybyłych. Poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy poległych w kopalni Halemba górników. Następnie poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Gościeradowie Panią Joannę Skorupę o wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń stwierdzających wybór. Ad. 2 Następnie poinformował radnych, Ŝe przystąpią do złoŝenia ślubowania. Radny- Senior odczytał rotę ślubowania o treści następującej: Wierni Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Najmłodszy wiekiem Radny Pan Adam Ufniarz wyczytywał radnych wg kolejności z listy obecności radni stojąc wypowiadali słowo ślubuję, dodając Tak mi dopomóŝ Bug. Prowadzący obrady na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe na 15 radnych obecnych jest 15 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał. Ad. 3 Następnie Radny Senior zapoznał zabranych z proponowanym porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: 1. Otwarcie. 2. ZłoŜenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. 5. Wybór I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. 6. Wybór II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. 7. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gościeradów:

2 2 - wybór Przewodniczącego Komisji, - wybór członków Komisji 8. Powołanie Komisji Stałych Rady Gminy Gościeradów: - Komisji BudŜetu i Finansów, - Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Promocji i Ochrony Środowiska, - Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania, Spraw Socjalnych i Kultury Fizycznej, - Komisji Inwentaryzacyjnej. 9. Zakończenie obrad. Zadał pytanie czy do tak zaproponowanego porządku ktoś z radnych pragnie wnieść uwagi lub inne propozycje? Nikt z radnych nie wniósł uwag do zaproponowanego porządku obrad. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad: - za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, Porządek obrad został przegłosowany. Ad. 4 Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Przystępujemy obecnie do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Proszę Panów radnych o przedstawienie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy. Zapoznał radnych z zasadami głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy, które są następujące: Przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy wymagana jest bezwzględna większość głosów. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych waŝnie oddanych głosów tj. przeciwnych i wstrzymujących się. Głosowanie na Przewodniczącego Rady Gminy zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jest tajne. Radni głosują tylko na kartach, które rozda Komisja Skrutacyjna i które będą ostemplowane pieczęcią Rady Gminy Gościeradów. Za głosy waŝne uznaje się, w których radny wyrazi wolę za, przeciw i wstrzymuję się. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Obecnych przy głosowaniu jest 15 radnych. co stanowi quorum wymagane do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

3 3 Otwieram listę zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. Radny Mariusz Iskra zgłosił kandydaturę Radnego Mariusza Szczepanika. Radny Mariusz Szczepanik wyraził Prowadzący poprosił o dalsze zgłaszanie kandydatów. Z uwagi na fakt, Ŝe Ŝadna inna kandydatura nie została zgłoszona prowadzący obrady zamknął listę zgłoszeń. Poddał pod głosowanie zamknięcie listy: - za zamknięciem listy kandydatów głosowało 15 radnych, - przeciw -0, Wstrzymało się 0. Przystąpimy teraz do powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. Proponuję aby Komisja Skrutacyjna składała się z trzech osób. Informuję, Ŝe członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą być zgłaszani jako kandydaci na Przewodniczącego Rady Gminy. Otwieram listę zgłoszeń kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej. Radni zgłosili kandydatów w osobach: Mariusz Iskra wyraził zgodę na pracę w Komisji Maria Gołda wyraziła zgodę na pracę w Komisji Robert Niedziałek wyraził zgodę na pracę w Komisji Prowadzący obrady zamknął listę kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej. Poddał zamknięcie listy pod głosowanie: - za zamknięciem listy głosowało 15 radnych, Z uwagi na to Ŝe do pracy w Komisji Skrutacyjnej została zgłoszona liczba kandydatów w maksymalnej ilości proponuję o przegłosowanie łącznie składu Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący poddał pod głosowanie powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie jak wyŝej: - za głosowało 12 radnych, - wstrzymało się 3 radnych. Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Komisja Skrutacyjna została powołana i poprosił Komisje o ukonstytuowanie się oraz o przygotowanie kart do głosowania.

4 4 P R Z E R W A Komisja po przerwie przygotowała 15 ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy Gościeradów kart do głosowania. Przewodnicząca omówiła zasady waŝności głosu. Komisja przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania. Radni po otrzymaniu karty do głosowania wyczytywani przez Przewodniczącą Komisji Radną Marię Gołdę oddali swój głos przez wrzucenie karty do urny. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z przebiegu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Z protokołu wynika, Ŝe Pan Mariusz Szczepanik został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Gościeradów przy 14 głosach za i 1 głosie przeciw. Przewodniczący obrad poinformował, iŝ wyniki głosowania są podstawą do podjęcia uchwały stwierdzającej wybór. Przedstawił uchwałę stwierdzającą dokonanie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gościeradów V kadencji. Poddał uchwałę pod głosowanie: - za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, Uchwała Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gościeradów stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Radny senior Pan Szymon Tomczyk złoŝył gratulacje wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy Gościeradów i poprosił o dalsze prowadzenie obrad. Następnie głos zabrał nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy. Ad. 5 Wybór I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Zgodnie z 15 ust. 2 Statutu Gminy Gościeradów Rada Gminy wybiera ze swego grona dwóch Wiceprzewodniczących. Proszę o zgłaszanie kandydatów na I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów.

5 5 Otwieram listę kandydatów: -Przewodniczący zgłosił Radną Iwonę Ścipień, która nie wyraziła zgody na kandydowanie. -Radny Mariusz Iskra zgłosił kandydaturę Radnego Zdzisława Gąszczyka wyraził -Radny Wiesław Kulik zgłosił kandydaturę Radnej Ireny Wróblewskiej, która wyraziła Przewodniczący RG czy są inne kandydatury. Przewodniczący wniósł o zamknięcie listy kandydatów. Poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów: - za zamknięciem listy kandydatów głosowało 15 radnych, -wstrzymało się 0. Przewodniczący poinformował, Ŝe przy wyborze I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy obowiązują te same zasady co przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy tj. wymagana jest bezwzględna większość głosów. Oznacza to, Ŝe kandydat musi otrzymać więcej głosów za niŝ suma głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosowanie jest tajne. Radni głosują na kartach do głosowania, które przygotuje i rozda Komisja Skrutacyjna. Karty ostemplowane będą pieczęcią Rady Gminy Gościeradów. Zgłosił wniosek, Ŝeby tajne głosowanie przeprowadziła ta sama Komisja Skrutacyjna. Poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie: - za głosowało 13 radnych, - wstrzymało się 2 radnych. Przewodniczący RG poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. P r z e r w a Komisja po przerwie przygotowała 15 ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy Gościeradów kart do głosowania. Przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania. Radni po otrzymaniu karty do głosowania wyczytywani przez Przewodniczącą Komisji Radną Marię Gołdę oddali swój głos przez wrzucenie karty do urny.

6 6 Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Maria Gołda odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z przebiegu wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. Z protokołu wynika, Ŝe Pan Zdzisław Gąszczyk został wybrany na I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iŝ wyniki głosowania są podstawą do podjęcia uchwały stwierdzającej wybór I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów, a następnie przedstawił uchwałę stwierdzającą dokonanie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. Poddał uchwałę pod głosowanie: - za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, Uchwała Nr I/2/02 w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 6 Wybór II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Proszę o zgłaszanie kandydatów na II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. Otwieram listę kandydatów: -Radny Wiesław Kulik zgłosił kandydaturę Radnej Ireny Wróblewskiej, która wyraziła Przewodniczący RG czy są inne kandydatury. Przewodniczący wniósł o zamknięcie listy kandydatów. Poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów: - za zamknięciem listy kandydatów głosowało 15 radnych, -wstrzymało się 0. Przewodniczący poinformował, Ŝe przy wyborze II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy obowiązują te same zasady co przy wyborze I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy tj. wymagana jest bezwzględna

7 7 większość głosów. Oznacza to, Ŝe kandydat musi otrzymać więcej głosów za niŝ suma głosów przeciw i wstrzymujących się. Głosowanie jest tajne. Radni głosują na kartach do głosowania, które przygotuje i rozda Komisja Skrutacyjna. Karty ostemplowane będą pieczęcią Rady Gminy Gościeradów. Zgłosił wniosek, Ŝeby tajne głosowanie przeprowadziła ta sama Komisja Skrutacyjna. Poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie: - za głosowało 14 radnych, - wstrzymało się 1 radnych. Przewodniczący RG poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. P r z e r w a Komisja po przerwie przygotowała 15 ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy Gościeradów kart do głosowania. Przewodnicząca wyjaśniła, Ŝe zasady głosowania są takie same jak przy wyborze Przewodniczącego RG oraz I Wiceprzewodniczącego RG. Komisja przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania. Radni po otrzymaniu karty do głosowania wyczytywani przez Przewodniczącą Komisji Radną Marię Gołdę oddali swój głos przez wrzucenie karty do urny. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Maria Gołda odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z przebiegu wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. Z protokołu wynika, Ŝe Radna Irena Wróblewska została wybrany na II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym. Protokół Komisji Skrutacyjne stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iŝ wyniki głosowania są podstawą do podjęcia uchwały stwierdzającej wybór II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów, a następnie przedstawił uchwałę stwierdzającą dokonanie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów. Poddał uchwałę pod głosowanie: - za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,

8 8 Uchwała Nr I/2/02 w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gościeradów stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 7 Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gościeradów. Przewodniczący wyjaśnił zebranym, Ŝe zgodnie z 16 Statutu Gminy Komisję Rewizyjną powołuje Rada Gminy. Wyjaśnił, Ŝe zgodnie z zapisem 84 ust. 1 Statutu Gminy Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego Komisji, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków w liczbie 3. Zgodnie z zapisem 84 ust. 2 Statutu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Gminy. Przewodniczący otworzył listę kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. -Radny Marek Piasecki zgłosił kandydaturę Radnego Mariusz Iskrę, który wyraził Przewodniczący zadał pytanie czy są inne kandydatury. Inna kandydatura nie została zgłoszona. Przewodniczący zamknął listę kandydatów i poddał pod głosowanie zamknięcie listy: - za głosowało 15 radnych, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie kandydaturę Radnego Mariusza Iskry na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: - za przyjęciem głosowało 15 radnych, Przewodniczący poinformował, Ŝe Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Radny Mariusz Iskra. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej. Otworzył listę kandydatów. - Radny Kulik Wiesław zgłosił Radnego Grzegorza Latawca, który wyraził -Radny Szymon Tomczyk zgłosił Radnego Janusza Przywarę, który wyraził - Radny Marek Piasecki zgłosił Radnego Szymona Tomczyka, który wyraził - Radny Adam Ufniarz zgłosił Radnego Marka Piaseckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

9 9 - Radny Grzegorz Latawiec zgłosił Radną Marię Gołdę, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zamknął listę kandydatów i poddał zamknięcie listy pod głosowanie: - za zamknięciem listy głosowało 15 radnych, Przewodniczący wyjaśnił zasady głosowania i zaproponował głosowanie nad poszczególnymi kandydatami wg kolejności zgłoszeń. 1. Radny Grzegorz Latawiec - za głosowało 14 radnych, - wstrzymał się 1 radny. 2. Radny Janusz Przywara - za głosowało 10 radnych, - wstrzymało się 5 radnych. 3. Radny Szymon Tomczyk - za głosowało 14 radnych, - wstrzymał się 1 radny. 4. Radny Marek Piasecki - za głosowało - 12 radnych, - wstrzymało się 3 radnych. 5. Radna Maria Gołda - za głosowało 5 radnych, - przeciw 2 radnych, - wstrzymało się 7 radnych. Przewodniczący poinformował, Ŝe z przeprowadzonego głosowania wynika, Ŝe w skład Komisji Rewizyjnej weszli Radni: Grzegorz Latawiec, Janusz Przywara, Szymon Tomczyk, Marek Piasecki. Przewodniczący przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gościeradów w brzmieniu jak stanowi załącznik. Poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały: - za przyjęciem głosowało 15 radnych,

10 10 Uchwała Nr I/4/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gościeradów stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 8 Powołanie Komisji Stałych Rady Gminy Gościeradów. Przewodniczący poinformował, Ŝe zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy określi skład osobowy poszczególnych Komisji Stałych. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie propozycji ilościowego składu Komisji BudŜetu i Finansów: Rady Mariusz Iskra zaproponował 5-cio osobowy skład komisji. Przewodniczący poprosił o inne propozycje. Innych propozycji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie 5-cio osobowy skład Komisji BudŜetu i Finansów: - za głosowało 15 radnych, 5-cio osobowy skład Komisji został przyjęty. Przewodniczący otworzył listę kandydatów do składu Komisji BudŜetu i Finansów. - Radny Szymon Tomczyk zgłosił Radnego Roberta Niedziałka, który wyraził - Radny Marek Piasecki zgłosił Radnego Marka Masternaka, który wyraził - Radny Marek Szaja zgłosił Radnego Adama Ufniarza, który wyraził zgodę na kandydowanie. - Radny Zdzisław Gąszczyk zgłosił Radną Iwonę Ścipień, która wyraziła -Radny Grzegorz Latawiec zgłosił Radnego Wiesława Kulika, który wyraził Przewodniczący zamknął listę i poddał pod głosowanie zamknięcie listy: - za zamknięciem listy głosowało 15 radnych, Przewodniczący zgłosił wniosek przegłosowania składu Komisji łącznie:

11 11 - za wnioskiem głosowało 14 radnych, - wstrzymał się 1 radny. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji BudŜetu i Finansów w osobach: Robert Niedziałek, Marek Masternak, Adam Ufniarz, Iwona Ścicpień, Wiesław Kulik: - za przyjęciem w/w składu głosowało 14 radnych, - wstrzymał się 1 radny. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie propozycji ilościowego składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Promocji i Ochrony Środowiska: Rady Adam Ufniarz zaproponował 7-cio osobowy skład komisji. Przewodniczący poprosił o inne propozycje. Innych propozycji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie 7-cio osobowy skład Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Promocji i Ochrony Środowiska: - za głosowało 15 radnych, 7-cio osobowy skład Komisji został przyjęty. Przewodniczący otworzył listę kandydatów do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Promocji i Ochrony Środowiska. - Radny Szymon Tomczyk zgłosił Radnego Zdzisława Gąszczyka, który wyraził - Radny Marek Piasecki zgłosił Radnego Mariusz Iskrę, który wyraził zgodę na kandydowanie. - Radny Adam Ufniarz zgłosił Radnego Janusza Przywarę, który wyraził - Radny Zdzisław Gąszczyk zgłosił Radną Marię Gołdę i Radnego Wiesława Kulika, którzy wyrazili -Radny Marek Piasecki zgłosił Radnego Marka Szaję, który wyraził zgodę na kandydowanie. -Radny Mariusz Iskra zgłosił Radnego Marka Piaseckiego, który wyraził Przewodniczący zamknął listę i poddał pod głosowanie zamknięcie listy: - za zamknięciem listy głosowało 15 radnych,

12 12 Przewodniczący zgłosił wniosek przegłosowania składu Komisji łącznie: - za wnioskiem głosowało 15 radnych, - wstrzymał się 0. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji w osobach: Zdzisław Gąszczyk, Mariusz Iskra, Janusz Przywara, Wiesław Kulik, Maria Gołda, Adam Szaja, Marek Piasecki: - za przyjęciem w/w składu głosowało 15 radnych, - wstrzymał się 0. Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie propozycji ilościowego składu Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania, Spraw Socjalnych i Kultury Fizycznej: Rady Marek Piasecki zaproponował 7-cio osobowy skład komisji. Przewodniczący poprosił o inne propozycje. Innych propozycji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie 7-cio osobowy skład Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania, Spraw Socjalnych i Kultury Fizycznej: - za głosowało 14 radnych, - wstrzymało się 1 radny. 7-cio osobowy skład Komisji został przyjęty. Przewodniczący otworzył listę kandydatów do składu Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania, Spraw Socjalnych i Kultury Fizycznej. - Radny Wiesław Kulik zgłosił Radnego Grzegorza Latawca, który wyraził - Radny Robert Niedziałek zgłosił Radnego Szymona Tomczyka, który wyraził - Radny Szymon Tomczyk zgłosił Radnego Adama Ufniarza, który wyraził - Radny Wiesław Kulik zgłosił Radnego Roberta Niedziałka, który wyraził -Radny Marek Piasecki zgłosił Radnego Marka Masternaka, który wyraził -Radny Mariusz Iskra zgłosił Radną Irenę Wróblewską, która wyraziła zgodę na kandydowanie. -Radny Adam Ufniarz zgłosił Radną Marię Gołdę, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zamknął listę i poddał pod głosowanie zamknięcie listy: - za zamknięciem listy głosowało 15 radnych,

13 13 Przewodniczący zgłosił wniosek przegłosowania składu Komisji łącznie: - za wnioskiem głosowało 15 radnych, - wstrzymał się 0. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji w osobach: Grzegorz Latawiec, Szymon Tomczyk, Adam Ufniarz, Robert Niedziałek, Marek Masternak, Irena Wróblewska, Maria Gołda: - za przyjęciem w/w składu głosowało 15 radnych, - wstrzymał się 0. Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie propozycji ilościowego składu Komisji Inwentaryzacyjnej: Rady Szymon Tomczyk zaproponował 4-osobowy skład komisji. Przewodniczący poprosił o inne propozycje. Radny Wiesław Kulik zaproponował 3-osobowy skład Komisji. Innych propozycji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie 4-osobowy skład Komisji Inwentaryzacyjnej: - za głosowało 7 radnych, - wstrzymało się 7 radnych. Przewodniczący poddał pod głosowanie 3-osobowy skład Komisji Inwentaryzacyjnej: - za głosowało 4 radnych, - przeciw 3 radnych, - wstrzymało się 5 radnych. W głosowaniu ustalono czteroosobowy skład Komisji Inwentaryzacyjnej. Przewodniczący otworzył listę kandydatów do składu Komisji Inwentaryzacyjnej. - Radny Szymon Tomczyk - zgłosił Radnego Zdzisława Gąszczyka, który wyraził - Radny Adam Ufniarz zgłosił Radnego Marka Szaję, który wyraził zgodę na kandydowanie. - Radny Zdzisław Gąszczyk zgłosił Radną Iwonę Ścipień, która wyraziła zgodę na kandydowanie. - Radny Mariusz Iskra zgłosił Radną Irenę Wróblewską, która wyraziła

14 14 Przewodniczący zamknął listę i poddał pod głosowanie zamknięcie listy: - za zamknięciem listy głosowało 15 radnych, Przewodniczący zgłosił wniosek przegłosowania składu Komisji łącznie: - za wnioskiem głosowało 15 radnych, - wstrzymał się 0. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji w osobach: Zdzisław Gąszczyk, Marek Szaja, Iwona Ścipień, Irena Wróblewska: - za przyjęciem w/w składu głosowało 15 radnych, - wstrzymał się 0. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w prawie powołania Komisji Stałych Rady Gminy Gościeradów, w brzmieniu jak stanowi załącznik i poddał go pod głosowanie: - za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, Uchwała Nr 1/5/06 w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Gminy stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 9 Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady I sesji V kadencji dziękują za uczestnictwo. Protokołowała: Przewodniczący Ewa Dąbrowska Rady Gminy:

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Przewodniczący Rady Gminy kadencji 1998-2002 - Jan Rączkowski otworzył obrady I Inauguracyjnej Sesji nowo wybranej Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku BRM.0002.I.2014 P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 11.00 do 13.00. Obradom przewodniczyli kolejno: 1. Przewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Sesja rozpoczęła się o godz.13 00 i zakończyła się o godz.14 30 Na sesji obecnych było 15 radnych według

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. W Sesji uczestniczyli także zaproszeni

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-10/10 Władysławów, dnia 02.12.2010 r. Protokół nr I/10 z I sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 02.12.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad.

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad. Protokół Nr II/2014 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, przy ul. Szkolnej 25. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół z I Sesji Rady Gminy Kowiesy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/2014

Protokół z I Sesji Rady Gminy Kowiesy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/2014 P R O T O K Ó Ł Nr I/2014 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy Początek Sesji godzina 10.00 Zakończenie godzina 11.15 Ustawowy stan radnych -

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I.14. do protokołu).

Protokół nr I.14. do protokołu). Protokół nr I.14 z obrad I Sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniach: 1 grudnia 2014 roku w godzinach 8 00-9 35 3 grudnia 2014 roku w godzinach 13 00-15 01 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w

Bardziej szczegółowo

Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA

Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Trzebownisko, dnia 22 listopada 2007 roku Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA W zebraniu, które odbyło się dnia 22 listopada 2007 roku w Trzebownisko;

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/06. z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/06. z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/06 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. W

Bardziej szczegółowo

Protokół z I sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 05 grudnia 2006 r.

Protokół z I sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 05 grudnia 2006 r. 1 Protokół z I sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 05 grudnia 2006 r. I sesja Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęła się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Na sesji obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/06 I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 25 listopada 2006 r.

Protokół Nr I/06 I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 25 listopada 2006 r. Protokół Nr I/06 I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 25 listopada 2006 r. pod przewodnictwem radnego seniora ZDZISŁAWA SOBCZAKA. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 9 grudnia 2013 r.

Protokół z obrad I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 9 grudnia 2013 r. Protokół z obrad I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 9 grudnia 2013 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I

P R O T O K Ó Ł Nr I P R O T O K Ó Ł Nr I z obrad I sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Punkt 1 Otwarcie obrad: Otwarcia obrad I sesji dokonała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z I Sesji Rady Gminy Irządze. w kadencji 2014-2018. odbytej w dniu 01 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ. z I Sesji Rady Gminy Irządze. w kadencji 2014-2018. odbytej w dniu 01 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ z I Sesji Rady Gminy Irządze w kadencji 2014-2018 odbytej w dniu 01 grudnia 2014 r. Stan Radnych 15 osób. Obecnych 15 osób. W Sesji spoza Rady udział wzięli: 1. Przewodniczący Gminnej Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie trwało od godziny 12-tej do godziny W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności.

Posiedzenie trwało od godziny 12-tej do godziny W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Protokoł Nr I/06 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 listopada 2006 r Posiedzenie trwało od godziny 12-tej do godziny 14.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/14. z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr I/14. z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr I/14 z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3 początek godz. 9 00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 30 listopada 2010 roku

PROTOKÓŁ Nr I/10 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 30 listopada 2010 roku PROTOKÓŁ Nr I/10 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 30 listopada 2010 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny nieobecny

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/06. Przebieg obrad:

Protokół Nr I/06. Przebieg obrad: Protokół Nr I/06 Z I SESJI V KADENCJI RADY GMINY CHYBIE która odbyła się w dniu 27 listopada 2006 r. o godz. 17 30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu. W sesji udział wzięli: 1. Wójt Gminy mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady.

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady. PROTOKÓŁ NR I/2011 I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świekatowo odbytej 8 kwietnia 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie w godz. od 14:30 do 17:00. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie, stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Klub Kolarski JAS-KÓŁKA

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Klub Kolarski JAS-KÓŁKA Pawłowice, dnia 19 stycznia 2013 r. Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Klub Kolarski JAS-KÓŁKA W dniu 19 grudnia 2013 roku w Pawłowicach odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/10 z I Sesji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 2 grudnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR I/10 z I Sesji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 2 grudnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR I/10 z I Sesji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 2 grudnia 2010 roku. I Sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski rozpoczęła się o godz. 10/15 i trwała z jedną przerwą do godz. 12 55. Uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II z sesji Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 9 grudnia 2014 r. godz.14.00

Protokół Nr II z sesji Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 9 grudnia 2014 r. godz.14.00 Protokół Nr II z sesji Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 9 grudnia 2014 r. godz.14.00 Pan Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mastalerz powitał radnych, sołtysów, Wójta Gminy Sieciechów, Kazimierza Pochylskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Tuczna z dnia 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Tuczna z dnia 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Tuczna z dnia 01 grudnia 2014 roku Sesja Rady Gminy Tuczna rozpoczęła się o godzinie 10 00. Sesja Rady Gminy Tuczna odbyła się w sali narad Urzędu Gminy Tuczna. Listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD. Obecnych 20 z 23 radnych: I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211

PROTOKÓŁ OBRAD. Obecnych 20 z 23 radnych: I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211 PROTOKÓŁ OBRAD I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku. Obecnych 20 z 23 radnych: 1. Ewelina Pankiewicz 2. Oskar Schulz 3. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego Posiedzenie Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego odbyło się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I SESJI RADY GMINY DĄBIE z dnia 1/12/2014

PROTOKÓŁ I SESJI RADY GMINY DĄBIE z dnia 1/12/2014 Obecni: Członkowie Rady (wg załączonej listy obecności), sołtysi (wg załączonej listy obecności), Wójt Gminy Krystyna Bryszewska, Skarbnik Gminy Beata Jankowiecka, Sekretarz Gminy Małgorzata Nowicka, kierownicy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17:30 obrady III sesji Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polish Educational and Cultural Association (PSS Belfast) z dnia 29/09/2012r.

PROTOKÓŁ. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polish Educational and Cultural Association (PSS Belfast) z dnia 29/09/2012r. PROTOKÓŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polish Educational and Cultural Association (PSS Belfast) z dnia 29/09/2012r. Dnia 29/09/2012r. o godzinie 10.15 w Belfaście przy ulicy 514 Ravenhill

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Obecni : zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu. Porządek obrad:

P R O T O K Ó Ł. Obecni : zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu. Porządek obrad: P R O T O K Ó Ł z obrad Walnego Zebrania Członków Koła Przyjaciół Harcerstwa - Stowarzyszenia Byłych Instruktorów, Wychowanków i Sympatyków Szczepu Puszcza, które odbyło się dnia 10 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Członków. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Członków. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym REGULAMIN OBRAD Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim w dniu 27.05.2015 r. I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

STATUT RADY SENIORÓW MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

STATUT RADY SENIORÓW MIASTA I GMINY NOWA DĘBA Załącznik do Uchwały Nr IV/40/2015 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 26 lutego 2015 r. STATUT RADY SENIORÓW MIASTA I GMINY NOWA DĘBA I. Postanowienia ogólne 1. Statut Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki Załącznik do uchwały nr.1/2014 V Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki z dnia 22.03.2014r Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Polskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich. Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich z dnia 12 stycznia 2015 REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 sierpnia 2013 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 sierpnia 2013 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 sierpnia 2013 r. XXXIV nadzwyczajna Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 9 w Sali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD. zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations. z siedzibą w Warszawie przy ul.

PROTOKÓŁ OBRAD. zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations. z siedzibą w Warszawie przy ul. PROTOKÓŁ OBRAD zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations z siedzibą w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 6 w dniu 16 czerwca 2011 W dniu 16 czerwca 2011 roku w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA LIWOCZ

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA LIWOCZ Brzyska, dnia 01.07.2008 r. PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA LIWOCZ W zebraniu, które odbyło się dnia 1 lipca 2008 roku w Brzyskach (powiat jasielski, województwo podkarpackie)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/10 z przebiegu I Sesji Rady Gminy Kłodawa która odbyła się w dniu 01 grudnia 2010r. w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół Nr I/10 z przebiegu I Sesji Rady Gminy Kłodawa która odbyła się w dniu 01 grudnia 2010r. w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół Nr I/10 z przebiegu I Sesji Rady Gminy Kłodawa która odbyła się w dniu 01 grudnia 2010r. w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na I sesję Rady Gminy Kłodawa

Bardziej szczegółowo

Protokół I sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 1 grudnia 2010r.

Protokół I sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 1 grudnia 2010r. Protokół I sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 1 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Pan Waldemar Szybiak, Przewodniczący Rady Powiatu w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/2014 z s e s j i Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich

PROTOKÓŁ NR II/2014 z s e s j i Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich PROTOKÓŁ NR II/2014 z s e s j i Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W II sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło udział 21 radnych na

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa Głogoczów, 22 kwiecień 2010r. Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa W dniu 22 kwietnia 2010 roku w drugim terminie ( z powodu braku quorum) w Wiejskim Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK Boguszyce, 21.10.2014 PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 21.10.2014 o godz.18:00 w Boguszyce, ul. Leśna 1, 44-180 Toszek. W zebraniu

Bardziej szczegółowo

Protokół NR 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia CZELADŹ JEST FAJNA w dniu 07 Listopada 2015r.

Protokół NR 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia CZELADŹ JEST FAJNA w dniu 07 Listopada 2015r. Protokół NR 2/2015 w dniu 07 Listopada 2015r. W dniu 07 listopada 2015r. o godzinie 19:30 w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Zebranie odbyło się w drugim terminie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Ad. 1 Otwarcie. XXXII sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/07 z XIII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 grudnia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/07 z XIII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 grudnia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XIII/07 z XIII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 grudnia 2007 roku. Obrady XIII sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. 2... ( imię i nazwisko)

P R O T O K Ó Ł. 2... ( imię i nazwisko) P R O T O K Ó Ł z wyborów do Klasowej i Szkolnej Rady Rodziców podczas zebrania z rodzicami uczniów klasy Szkoły Podstawowej nr 3 / Gimnazjum Publicznego nr 1 * w dniu. Przewodniczący / przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół I/14 z I Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół I/14 z I Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Protokół I/14 z I Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Obrady I Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 14 00 i trwały do godz. 16 19 Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

XX Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego IV kadencji. Protokół z dnia 15 listopada 2013 roku. nr XX/13

XX Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego IV kadencji. Protokół z dnia 15 listopada 2013 roku. nr XX/13 XX Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego IV kadencji Protokół z dnia 15 listopada 2013 roku nr XX/13 XX Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego miała miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie 2013 I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 18.05.2016 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 18.05.2016r. otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Kolejno ślubowanie złożyli odpowiednio: Pani Radna Maria Wiśniewska, Pan Radny Janusz Cybulski oraz Pani Radna Aleksandra Szałwińska.

Kolejno ślubowanie złożyli odpowiednio: Pani Radna Maria Wiśniewska, Pan Radny Janusz Cybulski oraz Pani Radna Aleksandra Szałwińska. Protokół nr III/2014 z obrad III sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji odbytej w dniu 23 grudnia 2014 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego Ad. 1 O godzinie 13.30 III sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Tekst jednolity statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Statut określa zasady działania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi I. Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie członków (zwane dalej Walnym Zebraniem ) jest najwyższą władzą

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W USTRZYKACH DOLNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXV/13 z XXV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 marca 2013 roku.

Protokół Nr XXV/13 z XXV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 marca 2013 roku. Protokół Nr XXV/13 z XXV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 marca 2013 roku. Ad. 1 Otwarcie. XXV sesji Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków zwołuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze Przepisy ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/2015 Walnego Zebrania Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia 22 grudnia 2015 roku. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/2014 z obrad sesji Rady Gminy Rokietnica odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r. sala narad Urzędu Gminy Rokietnica

Protokół Nr 11/2014 z obrad sesji Rady Gminy Rokietnica odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r. sala narad Urzędu Gminy Rokietnica Protokół Nr 11/2014 z obrad sesji Rady Gminy Rokietnica odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r. sala narad Urzędu Gminy Rokietnica Ad. 1. Otwarcie obrad sesji. Obrady II sesji Rady Gminy Rokietnica otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Walnego Zebrania Stowarzyszenia Edukacyjnego. w Jastrowiu. 13.06.2014r.

Protokół Walnego Zebrania Stowarzyszenia Edukacyjnego. w Jastrowiu. 13.06.2014r. Protokół Walnego Zebrania Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu. 13.06.2014r. W zebraniu udział wzięło 30 osób- lista obecności w załączeniu (załącznik nr 1). Porządek zebrania: 1. Otwarcie obrad- prezes.

Bardziej szczegółowo

Projekt protokołu z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w dniu 25 stycznia 2010 r.

Projekt protokołu z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w dniu 25 stycznia 2010 r. Projekt protokołu z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w dniu 25 stycznia 2010 r. W dniu 25 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM Wspólnota w Łęcznej z dnia 26.02.2016 r. REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr W/XX/124/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu z dnia 30.03.2016r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r.

Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. Ad.1. Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc Powitał Burmistrza Pana Bartosza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie V Kadencji w dniu 28 listopada 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie V Kadencji w dniu 28 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie V Kadencji w dniu 28 listopada 2014 r. I sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 28 listopada 2014 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy

Bardziej szczegółowo

BR.0041-1/06 PROTOKÓŁ NR I/06

BR.0041-1/06 PROTOKÓŁ NR I/06 BR.0041-1/06 PROTOKÓŁ NR I/06 z I Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Zgodnie z 13 ust. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska W dniu 30 listopada 2012 roku w Łodzi przy ulicy Karolewskiej 30/34 odbyło się zebranie założycielskie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował:

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował: PROTOKÓŁ z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej MEDYK w Lublinie, odbytego w dniu 10 czerwca 2011 r. w Lubelskiej Szkole Biznesu Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w Lublinie przy

Bardziej szczegółowo

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 1.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 1. UCHWAŁA NR 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 32 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki

Bardziej szczegółowo

Miejsce zebrania : Sala Sesyjna Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9

Miejsce zebrania : Sala Sesyjna Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9 Protokół z pierwszej sesji Rady Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki z dnia 11 czerwca od godz. 14.30 Miejsce zebrania : Sala Sesyjna Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9 Rozdanie zaświadczeń o wyborze

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/ 91/15 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 24 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/ 91/15 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 24 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/ 91/15 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mogilnie Na podstawie art. 19 ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Rady Seniorów Gminy Nadarzyn Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Seniorów Gminy Nadarzyn, zwana dalej Radą podejmuje działania w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania

Bardziej szczegółowo

Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Posiedzenie Parlamentu... 2 III. Obrady parlamentu... 3 IV. Głosowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Dnia 18.01.2013r. o godz. 15:45 w drugim terminie w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU ORO-OO41/2/2010 PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 00, a zakończyły

Bardziej szczegółowo