P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski. Stwierdził, że na 15 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi 100% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 16 00, a zakończyła o godzinie Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach: 1. Pana Marka Leję - Wójta Gminy elekta 2. Pana Erwina Marsolka - Zastępcę Wójta 3. Pana Rudolfa Szymaindę - Sekretarza Gminy 4. Pana Dawida Drozda - Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie (lista obecności radnych zał. nr 1, zaproszonych gości zał. nr 2) Następnie Radny Senior Stanisław Królikowski poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie radnym zaświadczeń stwierdzających ich wybór. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Dawid Drozd odczytał treść zaświadczenia o wyborze radnego, a następnie wszystkim wręczył zaświadczenia. Następnie głos zabrał Wójta Gminy Marek Leja i pogratulował wszystkim Radnym wyboru. Jednocześnie dodał, że grono Radnych jest podobne jak sprzed 4 lat. W skład Rady wchodzi 11 radnych z Komitetu Wyborczego TU JEST NASZ DOM, 3 radnych z Komitetu Wyborczego MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA i 1 radny z Komitetu Wyborczego Nasza Dąbrowa. Pan Marek Leja dodał, że ma nadzieję, iż dla wszystkich Radnych najważniejsze będzie dobro całej Gminy i radni wezmą również na swoje barki odpowiedzialność za jej rozwój. Ad. 2 Radny Senior Stanisław Królikowski poinformował zebranych, że obecnie nastąpi ceremonia złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Poprosił najmłodszego wiekiem radnego Pana Marka Wockę o odczytywanie

2 -2- z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych Rady Gminy, a następnie każdego wyczytanego radnego o potwierdzenie woli ślubowania słowem Ślubuję, każdy z radnych może wypowiedzieć formułę: Tak mi dopomóż Bóg. Radny Senior poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania o treści: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców i przyjął ślubowanie od radnych w kolejności odczytywanych nazwisk z listy imiennej przez najmłodszego wiekiem radnego Pana Marka Wockę. Wszyscy radni złożyli ślubowanie a 14 radnych z dodaniem zdania: Tak mi dopomóż Bóg. (Lista imienna radnych, którzy złożyli ślubowanie w załączeniu zał. nr 3) Radny Senior pogratulował i stwierdził, że po złożeniu ślubowania radni mogą sprawować mandat radnego Rady Gminy Dąbrowa. Ad. 3 Radny Senior Stanisław Królikowski poinformował radnych, że obecnie przystąpimy do ustalenia porządku obrad I sesji Rady Gminy Dąbrowa. Następnie odczytał proponowany porządek obrad I sesji, przygotowany przez zwołującego sesję Przewodniczącego Rady Gminy poprzedniej kadencji Pana Piotra Wieczorka, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję i tak: 1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2) Ślubowanie radnych. 3) Ustalenie porządku obrad. 4) Wybór przewodniczącego Rady Gminy: a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, d) prezentacja kandydatów, e) przeprowadzenie głosowania (tajnego), f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór 5) Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 6) Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy:

3 -3- a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy, b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy, d) prezentacja kandydatów, e) przeprowadzenie głosowania (tajnego), f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór g) Ustalenie rodzajów stałych komisji Rady Gminy, ich składu liczbowego oraz przedmiotu działania. h) Ustalenie terminu następnej sesji Rady Gminy Dąbrowa. i) Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Dąbrowa. Radny Senior Stanisław Królikowski zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu porządku obrad? W związku z tym, iż nikt z radnych nie zgłosił uwag, radny Senior Stanisław Królikowski stwierdził, że Rada Gminy będzie obradowała na dzisiejszej sesji według przedstawionego przez niego projektu porządku obrad. Ad. 4 Radny Senior Stanisław Królikowski stwierdził, że obecnie przystąpimy do realizacji punktu 4 to jest: Wybór przewodniczącego Rady Gminy, który składa się następujących podpunktów zamieszczonych w porządku obrad: a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, d) prezentacja kandydatów, e) przeprowadzenie głosowania (tajnego), f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. a) Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów oraz przedstawienie uzasadnienia dlaczego zgłasza tę osobę.. Poinformował również, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę, dlatego każdorazowo będzie zwracał się do zgłoszonego kandydata czy wyraża zgodę. Radna Maria Sikora zgłosiła kandydaturę radnego Pana Piotra Wieczorka na funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Stwierdziła, że Pan Piotr Wieczorek od 20 lat nieprzerwanie jest radnym Rady Gminy Dąbrowa. W ostatnich trzech kadencjach pełnił funkcję przewodniczącego Rady i ma na tym stanowisku duże doświadczenie.

4 -4- Po zgłoszeniu kandydata na przewodniczącego, radny Senior zapytał radnego Pana Piotra Wieczorka czy wyraża zgodę na kandydowanie? Radny Pan Piotr Wieczorek wyraził zgodę na kandydowanie. Radny Senior Stanisław Królikowski poprosił o dalsze zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego rady. W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przez radnych, Rady Senior zaproponował przegłosowanie zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady. Zapytał kto z radnych jest za zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy? W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za zamknięciem listy kandydatów głosowało 15 radnych. Radny Senior Stanisław Królikowski stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła propozycję zamknięcia listy kandydatów na przewodniczącego Rady. b) Radny Senior Stanisław Królikowski poinformował radnych, że zgodnie z art. 19 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Dlatego proponuje powołanie z radnych 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej, która przygotuje karty do głosowania oraz przeprowadzi głosowanie. Zaznaczył również, że kandydat zgłoszony na przewodniczącego, nie może wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej i nie może brać udziału w głosowaniu. Poprosił o zgłaszanie radnych do pracy w Komisji. Głos zabrali: Radny Alfred Biskup - zgłosił radnego Kazimierza Wojdyłę. Radny Robert Rutowicz - zgłosił radną Marię Sikora. Radny Marek Wocka zgłosił radną Joannę Gasek. Radny Senior zapytał czy zgłoszeni radni wyrażają zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej? Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

5 -5- Następnie zapytał czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej? Wobec braku uwag, radny Senior zapytał kto jest za zgłoszonym składem Komisji Skrutacyjnej? W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za proponowanym składem Komisji głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Radny Senior Stanisław Królikowski stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów powołała Komisję Skrutacyjną dla wyboru przewodniczącego Rady Gminy w składzie: 1) Joanna Gasek, 2) Maria Sikora, 3) Kazimierz Wojdyła. Radny Senior ogłosił 10-minutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji i przygotowania projektu regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady (przerwa trwała od godz do godz ). c) Radny Senior Stanisław Królikowski poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o zapoznanie radnych z projektem regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Maria Sikora odczytała regulamin głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy (regulamin w załączeniu - nr 4). Radny Senior Stanisław Królikowski zapytał czy są uwagi do projektu regulaminu? Wobec braku uwag, radny Senior poddał pod głosowanie przyjęcie regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem projektu regulaminu głosowało 15 radnych.

6 -6- Radny Senior Stanisław Królikowski stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości regulamin głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy. d) Radny Senior Stanisław Królikowski poprosił o zabranie głosu radnego Pana Piotra Wieczorka i zaprezentowanie swojej osoby jako kandydata na przewodniczącego Rady Gminy. Głos zabrał Radny Pan Piotr Wieczorek - jestem radnym z okręgu wyborczego nr 7 w Sławicach. Pan Piotr Wieczorek powiedział - że z wykształcenia jest doktorem habilitowanym inżynierem chemii. Od 20 lat radnym Gminy Dąbrowa. Przez trzy ostatnie kadencje przewodniczącym Rady Gminy Dąbrowa. Znam prawo samorządowe i jeżeli Państwo mnie wybiorą na przewodniczącego Rady Gminy będę starał się swoje obowiązki wypełniał z należytą starannością. Radny Senior podziękował kandydatowi na przewodniczącego rady za autoprezentację i poprosił radnych o zadawanie pytań kandydatowi. Głos zabrał Radny Alfred Biskup, który powiedział że Pan Piotr Wieczorek swoje obowiązki wykonywał jako były przewodniczący Rady godnie i jest osobą gwarantującą dobre kierowanie Radą w nowej kadencji. Radny Kazimierz Wojdyła dodał, że Pan Piotr Wieczorek jest osobą, która potrafi jednoczyć radę oraz całą Gminę. Wobec braku pytań do kandydata, radny Senior poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i ogłosił 5-minutową przerwę (przerwa trwała od godz do godz ). e) Radny Senior Stanisław Królikowski poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania, a następnie poinformował, że dla tajności głosowania przygotowano oddzielne miejsce, które mieści się obok urny. Radny Senior poprosił, aby Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytywała z listy obecności nazwiska radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart do głosowania.

7 -7- Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego, Senior Stanisław Królikowski poprosił Komisję Skrutacyjną o obliczenie głosów i ogłosił 10-minutową przerwę (przerwa trwała od godz do godz ). Po przerwie Radny Senior Stanisław Królikowski poprosił przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Maria Sikora odczytała protokół z wyboru przewodniczącego, stwierdzając, że w wyniku tajnego głosowania przewodniczącym Rady Gminy został wybrany radny Piotr Wieczorek (protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu - nr 5) Radny Senior Stanisław Królikowski poinformował radnych, że z przyczyn formalnych niezbędne jest przegłosowanie w głosowaniu jawnym projektu uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady Gminy. Podjęcie tej uchwały potwierdza, że procedura wyboru była uczciwa i zgodna z prawem. Następnie przedstawił projekt uchwały Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa i poddał pod głosowanie przyjęcie tego projektu uchwały. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych. Radny Senior Stanisław Królikowski podziękował radnym za głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa na kadencję Uchwała Nr I/1/10 w załączeniu nr 6. Ad. 5 Radny Senior Stanisław Królikowski poprosił nowo wybranego przewodniczącego Rady Gminy Piotra Wieczorka do zajęcia miejsca za stołem prezydialnym, złożył gratulacje i poprosił o dalsze prowadzenie sesji. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek podziękował radnym za zaufanie i wybór, a radnemu Seniorowi za sprawne prowadzenie sesji. Stwierdził, że jako Przewodniczący Rady będzie starał się pełnić tę funkcję rzetelnie. Ma także nadzieję, że będziemy spierać się konstruktywnie dla dobra naszej gminy i jej mieszkańców.

8 -8- Ad. 6 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poinformował radnych, że obecnie przystąpimy do realizacji pkt 6 tj. Wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy, który składa się z następujących podpunktów: a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy, b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy, d) prezentacja kandydatów, e) przeprowadzenie głosowania (tajnego), f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. Następnie poinformował radnych, że zgodnie z 15 Statutu Gminy Dąbrowa uchwalonym Uchwałą Nr VI/57/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2003 r., Rada Gminy wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy. a) Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Gminy oraz ewentualnie ich przedstawienie. Głos zabrali: Radny Kazimierz Wojdyła zgłosił kandydaturę radnego Stanisław Królikowskiego. Podkreślił, że Pan Królikowski był radny Rady Gminy w lata Dwie kadencje pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy, a jedną jako Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek zapytał Pana Stanisława Królikowskiego czy wyraża zgodę na kandydowanie? Radny Pan Stanisław Królikowski wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek - zgłosił kandydaturę radnego Pana Marka Wockę. Podkreślił, że Pan Wocka pełni funkcję radnego drugą kadencję. Jednocześnie jest studentem Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo oraz administracja. Pan Wieczorek dodał, że w tym roku otrzymał z rąk Marszałka Województwa stypendium Marszałka Województwa Opolskiego oraz nagrodę dla najlepszego studenta województwa opolskiego. Następnie zapytał Pana Marka Wockę czy wyraża zgodę na kandydowanie?

9 -9- Radny Pan Marek Wocka wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poprosił o dalsze zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego rady. W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przez radnych, Przewodniczący Rady powiedział, że dla formalności proponuje przegłosowanie zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczących Rady. Zapytał kto z radnych jest za zamknięciem listy kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Gminy? W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za zamknięciem listy kandydatów głosowało 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła propozycję zamknięcia listy kandydatów na wiceprzewodniczących Rady. b) Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poinformował radnych, że zgodnie z art. 19 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy wybiera ze swego grona wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Zaproponował, aby głosowanie na wiceprzewodniczących rady przeprowadziła powołana wcześniej Komisja Skrutacyjna w składzie: 1) Maria Sikora - Przewodnicząca 2) Joanna Gasek - Członek 3) Kazimierz Wojdyła - Członek gdyż zgłoszeni kandydaci na wiceprzewodniczących Rady Gminy nie wchodzą w skład tej komisji. Zapytał czy są inne propozycje w tej sprawie? Wobec braku zgłoszenia przez radnych innych propozycji, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poddał pod głosowanie propozycję przeprowadzenia wyboru na wiceprzewodniczących Rady Gminy przez powołaną wcześniej Komisję Skrutacyjną. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za proponowanym składem Komisji głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymał się od głosu.

10 -10- Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów przyjęła propozycję, aby wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy dokonała wcześniej powołana Komisja Skrutacyjna w składzie: 1) Maria Sikora - Przewodnicząca 2) Joanna Gasek - Członek 3) Kazimierz Wojdyła - Członek Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w celu przygotowania projektu regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczących Rady Gminy (przerwa trwała od godz do godz ). c) Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o zapoznanie radnych z projektem regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczących Rady Gminy. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Maria Sikora odczytała regulamin głosowania wyboru radnych na wiceprzewodniczących Rady Gminy (regulamin w załączeniu - nr 7). Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są uwagi do projektu regulaminu? Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poddał pod głosowanie przyjęcie regulaminu głosowania wyboru na wiceprzewodniczących Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem projektu regulaminu głosowało 15 radnych. Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości regulamin głosowania wyboru radnych na wiceprzewodniczących Rady Gminy. d) Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek zaprezentował kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Gminy.

11 -11- Radny Pan Stanisław Królikowski - wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, obecnie na emeryturze. Radny od 1990 do chwili obecnej. W kadencji i Wiceprzewodniczący Rady Gminy, natomiast w kadencji Przewodniczący Rady Gminy. Radny Pan Marek Wocka radny poprzedniej kadencji. W kadencji zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz członek Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Gminy. Student Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo oraz administracja. Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie wyborów na wiceprzewodniczących rady i ogłosił 10-minutową przerwę (przerwa trwała od godz do godz ). e) Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poinformował, że dla tajności głosowania przygotowano oddzielne miejsce, które mieści się obok urny. Przewodniczący Rady poprosił, aby Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytywała z listy obecności nazwiska radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart do głosowania. Po wrzuceniu do urny kart przez ostatniego radnego, Przewodniczący Rady Gminy poprosił Komisję Skrutacyjną o obliczenie głosów i ogłosił 10-minutową przerwę (przerwa trwała od godz do godz ). Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poprosił przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Maria Sikora odczytała protokół z wyboru przewodniczącego, stwierdzając, że w wyniku tajnego głosowania wiceprzewodniczącymi Rady Gminy zostali wybrani: 1) Radny Stanisław Królikowski 2) Radny Marek Wocka (protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu - nr 8)

12 -12- Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek złożył gratulacje wybranym wiceprzewodniczącym rady a następnie poinformował radnych, że z przyczyn formalnych niezbędne jest przegłosowanie w głosowaniu jawnym projektu uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy, gdyż podjęcie uchwały w tej sprawie potwierdza, że procedura wyboru była uczciwa i zgodna z prawem Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa i poddał pod głosowanie przyjęcie tego projektu uchwały. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa. Uchwała Nr I/2/10 w załączeniu nr 9. Ad. 7 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek zaproponował, aby w obecnej kadencji funkcjonowały 4 stałe Komisje Rady Gminy. Projekt uchwały w tej sprawie Państwo otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia rodzajów stałych Komisji Rady Gminy, przedmiotu ich działania oraz składu liczbowego. Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są wnioski lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszenia wniosków i uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia rodzajów stałych komisji Rady Gminy, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego została podjęta jednogłośnie przez Radę Gminy. Uchwała Nr I/3/10 w załączeniu - nr 10)

13 -13- Ad. 8 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poinformował, że zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez nowo wybranego wójta następuje z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Gminy. W celu złożenia ślubowania przez wójta, przewodniczący Rady Gminy zwołuje sesję Rady Gminy na dzień przypadający w ciągu 7 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r. W związku z tym zaproponował wstępny termin sesji na czwartek tj. 9 grudnia br. o godzinie 16 00, na której nowo wybrany wójt złoży ślubowanie. Natomiast jeżeli ogłoszenie wyników się opóźni, to ewentualnie sesja odbędzie się w poniedziałek tj. 13 grudnia br. o tej samej godzinie. Ad. 9 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek podkreślił, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad sesja dobiegła końca. Serdecznie podziękował radnym oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że I sesję Rady Gminy Dąbrowa w kadencji uważa za zamkniętą. Protokołowała: Małgorzata Stępień

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym "Otwieram I sesję Rady Gminy...".

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym Otwieram I sesję Rady Gminy.... Scenariusz opracowano w oparciu o porządek obrad, zawarty w przykładzie zaproszenia na I sesję rady gminy załączonym do artykułu pt. "Zwołanie I sesji rady jednostki samorządu terytorialnego". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30 Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny 14.00 do godziny 15.30 Stan radnych Rady Gminy 15 Obecnych na sesji w trakcie głosowań 14 Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y O Ł A W A

R A D A G M I N Y O Ł A W A R A D A G M I N Y O Ł A W A P R O T O K Ó Ł nr I/2014 I z inauguracyjnej sesji RADY GMINY OŁAWA, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. 1 P R O T O K Ó Ł nr I/2014 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.45 W sesji uczestniczyli zaproszeni goście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego Protokół Nr I/2014 z I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 00 Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Sesja rozpoczęła się o godz.13 00 i zakończyła się o godz.14 30 Na sesji obecnych było 15 radnych według

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 15 00 Na 15-to osobowy

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I Inauguracyjną sesję Rady Gminy w Dobryszycach w dniu 01 grudnia 2014 r. otworzyła Pani Urszula Półrola - najstarsza wiekiem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. 1 P R O T O K Ó Ł Nr I.2014 I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. Czas trwania posiedzenia : 10 00-12 10 Obecni : - radni według

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r.

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r. PROTOKÓŁ I/2014 z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 28 listopada 2014r. Obecni zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie Sesji Rady przez radnego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 14 00. Ad.1.Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Wiesław Kwaśniewski. Powitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO zwołanej postanowieniem Nr 49/14 z dnia 25 listopada 2014 r. przez Komisarza Wyborczego w Słupsku, która odbyła się 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku BRM.0002.I.2014 P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 11.00 do 13.00. Obradom przewodniczyli kolejno: 1. Przewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku.

Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku. Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku. I sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. Sesje rozpoczęto o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad I Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku W pierwszej sesji VII Kadencji uczestniczyli radni Rady Gminy według załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne.

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. Po odmówieniu modlitwy otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Poświętne o godzinie 9- tej

Bardziej szczegółowo

Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku. I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad.

Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku. I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Po odegranie hejnału miasta Grzegorz Chwiałkowski, Radny

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/10 Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r.

Protokół Nr I/10 Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r. Protokół Nr I/10 Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r. początek posiedzenia - godz. 16.00 Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku Pan Arkadiusz Piotrowski wręczył zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo.

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. PROTOKÓŁ Nr I/10 Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. Obradom przewodniczył Pan Józef Michta najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku Stan radnych... 15 Obecnych na sesji... 15 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr I/14

P r o t o k ó ł Nr I/14 P r o t o k ó ł Nr I/14 Z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Parczewie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Godzina rozpoczęcia 10 00 Godzina zakończenia - 12 50. Na stan 15 radnych, na sesji było obecnych

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

PROTOKÓŁ NR I/14. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. PROTOKÓŁ NR I/14 I Sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym. Posiedzenie sesji rozpoczęło się o godz. 9.00, a zakończyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 9 grudnia 2013 r.

Protokół z obrad I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 9 grudnia 2013 r. Protokół z obrad I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 9 grudnia 2013 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 01.12.2014 r. w Urzędzie Gminy Lipusz Ad. 1 Obrady sesji rozpoczęto o godz.14 00. Prowadzeniu obrad I sesji Rady Gminy przewodniczył najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 14 00. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r.

PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r. PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r. Porządek obrad : 1. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze radnych i wójta. 2. Ślubowanie radnych.

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. Sesję Rady Miejskiej Tomaszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Przewodniczący Rady Gminy kadencji 1998-2002 - Jan Rączkowski otworzył obrady I Inauguracyjnej Sesji nowo wybranej Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. W Sesji uczestniczyli także zaproszeni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna)

PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna) PROTOKÓŁ Nr I/2002 PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna) Obecni: zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I /14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I /14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I /14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku.

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku. Protokół Nr I/14 z I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 1 grudnia 2014r. w sali dawnego dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan radnych 22 Obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie.

Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie. Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie. Sesję rozpoczęto o godz. 16.30, przerwano o 19.30. Ustawowy skład

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Głosowanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 27 listopada 2014 r. PORZĄDEK OBRAD :

PROTOKÓŁ Nr I z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 27 listopada 2014 r. PORZĄDEK OBRAD : BRM.0002.13.2014 PROTOKÓŁ Nr I.2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 27 listopada 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 sesji Rady Miasta Opola 27 listopada 2014 r.

Protokół Nr I/14 sesji Rady Miasta Opola 27 listopada 2014 r. Protokół Nr I/14 sesji Rady Miasta Opola 27 listopada 2014 r. 1. Otwarcie sesji. Sesja odbyła się w opolskim ratuszu w sali nr 49 im. Karola Musioła. Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku

Protokół Nr I/2014 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku Protokół Nr I/2014 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku Posiedzenie trwało od godziny 12-tej do godziny 14.00 i odbywało się w sali narad Starostwa Powiatowego w Chojnicach. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I / 1 / 2014 z przeprowadzonej sesji Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 01 grudnia 2014r.

PROTOKÓŁ NR I / 1 / 2014 z przeprowadzonej sesji Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 01 grudnia 2014r. PROTOKÓŁ NR I / 1 / 2014 z przeprowadzonej sesji Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 01 grudnia 2014r. Przed rozpoczęciem I sesji Rady Miejskiej w Cedyni ustępujący Burmistrz Adam Zarzycki serdecznie podziękował

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji ) w dniu 27 listopada 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji ) w dniu 27 listopada 2014 roku BR 0002.1.2014 Radomsko, dnia 27 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji 2014 2018) w dniu 27 listopada 2014 roku Rozpoczęcie obrad sesji

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA GNIEZNA PIERWSZEJ STOLICY POLSKI

RADA MIASTA GNIEZNA PIERWSZEJ STOLICY POLSKI RADA MIASTA GNIEZNA PIERWSZEJ STOLICY POLSKI Protokół nr II/2014 KADENCJI 2014-2018 z II sesji Rady Miasta Gniezna odbytej w dniu 8 grudnia 2014 w sali kryształowej Starego Ratusza. Obrady rozpoczęto w

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. P R O T O K Ó Ł N R III/ 2014 z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli : - Radni Miasta Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r.

Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji 2. Wręczenie radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju 3. Złożenie ślubowania

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 marca 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 marca 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 marca 2014 r. Ad. 1 Otwarcia XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego rozpoczęła się o godz Przed jej rozpoczęciem odegrany został Hymn Państwowy.

I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego rozpoczęła się o godz Przed jej rozpoczęciem odegrany został Hymn Państwowy. Protokół nr I/2014 z I sesji V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r.

PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r. R A D A M I E J S K A w Z W I E R Z Y Ń C U ================================================== PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r. Zwierzyniec, listopad 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół IX/2015. Przewodniczący Klubu Gospodarni dla Miasta Radny Krzysztof Jahn zawnioskował o 10 minutową przerwę.

Protokół IX/2015. Przewodniczący Klubu Gospodarni dla Miasta Radny Krzysztof Jahn zawnioskował o 10 minutową przerwę. Protokół IX/2015 z posiedzenia IX sesji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, odbytej w dniu 08 kwietnia 2015 r. godz. 14 00 w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II z sesji Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 9 grudnia 2014 r. godz.14.00

Protokół Nr II z sesji Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 9 grudnia 2014 r. godz.14.00 Protokół Nr II z sesji Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 9 grudnia 2014 r. godz.14.00 Pan Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mastalerz powitał radnych, sołtysów, Wójta Gminy Sieciechów, Kazimierza Pochylskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Ustawowy stan radnych - 15 Faktyczny stan radnych - 15 Obecnych radnych - 15 Radni obecni: 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z I Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2014r.

Protokół Nr I/2014 z I Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2014r. Protokół Nr I/2014 z I Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2014r. Sesja Rady Gminy odbyła się w Sali narad Urzędu Gminy w Lubominie. Początek obrad o godz.: 10:00 zakończenie 11:25

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I

P R O T O K Ó Ł Nr I P R O T O K Ó Ł Nr I z obrad I sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Punkt 1 Otwarcie obrad: Otwarcia obrad I sesji dokonała

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł II/2014 z II sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł II/2014 z II sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł II/2014 z II sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 18 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji brało

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0002.1.2014 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr I/2014 z posiedzenia I Inauguracyjnej Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Ad. 1 W Inauguracyjnej Sesji udział wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I.14. do protokołu).

Protokół nr I.14. do protokołu). Protokół nr I.14 z obrad I Sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniach: 1 grudnia 2014 roku w godzinach 8 00-9 35 3 grudnia 2014 roku w godzinach 13 00-15 01 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/14. z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr I/14. z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr I/14 z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3 początek godz. 9 00

Bardziej szczegółowo

Protokół z I Sesji Rady Gminy Kowiesy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/2014

Protokół z I Sesji Rady Gminy Kowiesy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/2014 P R O T O K Ó Ł Nr I/2014 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy Początek Sesji godzina 10.00 Zakończenie godzina 11.15 Ustawowy stan radnych -

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z pierwszej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec z dniu 27 listopada 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z pierwszej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec z dniu 27 listopada 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z pierwszej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec z dniu 27 listopada 2014 r. Ad.1 Otwarcie I sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec przez Radnego Seniora. Radny Senior Wacław Stefański

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/14 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 grudnia 2014r.

Protokół nr I/14 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 grudnia 2014r. Protokół nr I/14 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Kamienna Góra rozpoczęły się o godzinie 11 00. Do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-10/10 Władysławów, dnia 02.12.2010 r. Protokół nr I/10 z I sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 02.12.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SKAWIŃSKIEJ RADY SENIORÓW

S T A T U T SKAWIŃSKIEJ RADY SENIORÓW Załącznik do uchwały nr XVIII/242/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 kwietnia 2016 r. S T A T U T SKAWIŃSKIEJ RADY SENIORÓW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Skawińska Rada Seniorów, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad I sesji Rady Miasta Sulejówek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku ul. Paderewskiego 29 z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół z obrad I sesji Rady Miasta Sulejówek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku ul. Paderewskiego 29 z dnia 1 grudnia 2014 r. Protokół z obrad I sesji Rady Miasta Sulejówek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku ul. Paderewskiego 29 z dnia 1 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcie sesji Rady Miasta przez najstarszego wiekiem radnego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku

Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku Obecni: radni oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/10 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 01 grudnia 2010 r. o godz

Protokół Nr I/10 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 01 grudnia 2010 r. o godz Protokół Nr I/10 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 01 grudnia 2010 r. o godz. 14. 00. Numery podjętych uchwał: 1. I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Racibórz. 2. I/2/2010

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/06. z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/06. z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/06 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. W

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr I/2010 z I sesji Rady Gminy Czarny Dunajec odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali obrad Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu

P R O T O K Ó Ł nr I/2010 z I sesji Rady Gminy Czarny Dunajec odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali obrad Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu P R O T O K Ó Ł nr I/2010 z I sesji Rady Gminy Czarny Dunajec odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali obrad Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 i trwała do godziny 11

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ II SESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE kadencji

PROTOKÓŁ II SESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE kadencji Dz.16.0021.1.2.2014 PROTOKÓŁ II SESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE kadencji 2014-2018 II sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się w dniu 22 grudnia 2014 r. w godz. 18.15-20.50

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza sprawy regulaminowe:

Część pierwsza sprawy regulaminowe: RG.0052-1-1/2010 Susiec, 2010-12-02 PROTOKÓŁ Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 2 grudnia 2010 r. Pierwsza sesja szóstej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 2 grudnia 2010 r. Rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

BR.0041/3/2010 Nowa Sól,

BR.0041/3/2010 Nowa Sól, BR.0041/3/2010 Nowa Sól, 2010-12-22 Protokół Nr III/2010 z III Nadzwyczajnej Sesji IV kadencji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku. III - Nadzwyczajna Sesja IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY GMINY GORZYCE odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY GMINY GORZYCE odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY GMINY GORZYCE odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. I sesja Rady Gminy Gorzyce poprzedzona została mszą świętą, która została odprawiona o godz. 12.30 w kościele parafialnym w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie V Kadencji w dniu 28 listopada 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie V Kadencji w dniu 28 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie V Kadencji w dniu 28 listopada 2014 r. I sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 28 listopada 2014 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2010 z posiedzenia I sesji Rady Miejskiej VI kadencji w Gostyninie odbytego. w dniu 29 listopada 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR I/2010 z posiedzenia I sesji Rady Miejskiej VI kadencji w Gostyninie odbytego. w dniu 29 listopada 2010 roku. PROTOKÓŁ NR I/2010 z posiedzenia I sesji Rady Miejskiej VI kadencji w Gostyninie odbytego w dniu 29 listopada 2010 roku. Stan Rady 15 Obecni 15 Lista obecności w załączeniu. Obrady rozpoczęto o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD. Obecnych 20 z 23 radnych: I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211

PROTOKÓŁ OBRAD. Obecnych 20 z 23 radnych: I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211 PROTOKÓŁ OBRAD I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku. Obecnych 20 z 23 radnych: 1. Ewelina Pankiewicz 2. Oskar Schulz 3. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z I Sesji Rady Gminy Irządze. w kadencji 2014-2018. odbytej w dniu 01 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ. z I Sesji Rady Gminy Irządze. w kadencji 2014-2018. odbytej w dniu 01 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ z I Sesji Rady Gminy Irządze w kadencji 2014-2018 odbytej w dniu 01 grudnia 2014 r. Stan Radnych 15 osób. Obecnych 15 osób. W Sesji spoza Rady udział wzięli: 1. Przewodniczący Gminnej Komisji

Bardziej szczegółowo

I SESJI RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

I SESJI RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU P R O T O K Ó Ł Z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU ODBYTEJ W DNIU 27 LISTOPADA 2014r. W URZĘDZIE MIEJSKIM W KŁOBUCKU Porządek obrad I Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Kłobucku. 1.Otwarcie I Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokołowała Helena Łabuz inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej. Czas trwania sesji : od godz do godz

Protokołowała Helena Łabuz inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej. Czas trwania sesji : od godz do godz Protokół Nr II/2014 z II sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu 8 grudnia 2014r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2. Obradom sesji przewodniczyła p.agnieszka

Bardziej szczegółowo

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r.

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. Dz.18.0021.32.2016 Podsumowanie: Porządek obrad: XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA

Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Trzebownisko, dnia 22 listopada 2007 roku Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA W zebraniu, które odbyło się dnia 22 listopada 2007 roku w Trzebownisko;

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/10

P R O T O K Ó Ł Nr I/10 P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy w Mniowie odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku w Urzędzie Gminy w Mniowie ( pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Gminy w Mniowie w kadencji 2010-2014

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 RADA I JEJ WYBÓR ROZDZIAŁ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ROZDZIAŁ 4 RADA I JEJ WYBÓR ROZDZIAŁ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 13. Rada może powołać komisje problemowe stałe lub doraźne. 14. 1. Na pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Gminy członkowie rady składają ślubowanie. 2. Ślubowanie odbywa się w następujący sposób: po odczytaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o: Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1) Radzie należy przez to rozumieć Gminną Radę Seniorów w Myśliborzu; 2) Burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Myślibórz;

Bardziej szczegółowo