P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski. Stwierdził, że na 15 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi 100% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 16 00, a zakończyła o godzinie Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach: 1. Pana Marka Leję - Wójta Gminy elekta 2. Pana Erwina Marsolka - Zastępcę Wójta 3. Pana Rudolfa Szymaindę - Sekretarza Gminy 4. Pana Dawida Drozda - Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie (lista obecności radnych zał. nr 1, zaproszonych gości zał. nr 2) Następnie Radny Senior Stanisław Królikowski poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie radnym zaświadczeń stwierdzających ich wybór. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Dawid Drozd odczytał treść zaświadczenia o wyborze radnego, a następnie wszystkim wręczył zaświadczenia. Następnie głos zabrał Wójta Gminy Marek Leja i pogratulował wszystkim Radnym wyboru. Jednocześnie dodał, że grono Radnych jest podobne jak sprzed 4 lat. W skład Rady wchodzi 11 radnych z Komitetu Wyborczego TU JEST NASZ DOM, 3 radnych z Komitetu Wyborczego MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA i 1 radny z Komitetu Wyborczego Nasza Dąbrowa. Pan Marek Leja dodał, że ma nadzieję, iż dla wszystkich Radnych najważniejsze będzie dobro całej Gminy i radni wezmą również na swoje barki odpowiedzialność za jej rozwój. Ad. 2 Radny Senior Stanisław Królikowski poinformował zebranych, że obecnie nastąpi ceremonia złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Poprosił najmłodszego wiekiem radnego Pana Marka Wockę o odczytywanie

2 -2- z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych Rady Gminy, a następnie każdego wyczytanego radnego o potwierdzenie woli ślubowania słowem Ślubuję, każdy z radnych może wypowiedzieć formułę: Tak mi dopomóż Bóg. Radny Senior poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania o treści: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców i przyjął ślubowanie od radnych w kolejności odczytywanych nazwisk z listy imiennej przez najmłodszego wiekiem radnego Pana Marka Wockę. Wszyscy radni złożyli ślubowanie a 14 radnych z dodaniem zdania: Tak mi dopomóż Bóg. (Lista imienna radnych, którzy złożyli ślubowanie w załączeniu zał. nr 3) Radny Senior pogratulował i stwierdził, że po złożeniu ślubowania radni mogą sprawować mandat radnego Rady Gminy Dąbrowa. Ad. 3 Radny Senior Stanisław Królikowski poinformował radnych, że obecnie przystąpimy do ustalenia porządku obrad I sesji Rady Gminy Dąbrowa. Następnie odczytał proponowany porządek obrad I sesji, przygotowany przez zwołującego sesję Przewodniczącego Rady Gminy poprzedniej kadencji Pana Piotra Wieczorka, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję i tak: 1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2) Ślubowanie radnych. 3) Ustalenie porządku obrad. 4) Wybór przewodniczącego Rady Gminy: a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, d) prezentacja kandydatów, e) przeprowadzenie głosowania (tajnego), f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór 5) Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 6) Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy:

3 -3- a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy, b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy, d) prezentacja kandydatów, e) przeprowadzenie głosowania (tajnego), f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór g) Ustalenie rodzajów stałych komisji Rady Gminy, ich składu liczbowego oraz przedmiotu działania. h) Ustalenie terminu następnej sesji Rady Gminy Dąbrowa. i) Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Dąbrowa. Radny Senior Stanisław Królikowski zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu porządku obrad? W związku z tym, iż nikt z radnych nie zgłosił uwag, radny Senior Stanisław Królikowski stwierdził, że Rada Gminy będzie obradowała na dzisiejszej sesji według przedstawionego przez niego projektu porządku obrad. Ad. 4 Radny Senior Stanisław Królikowski stwierdził, że obecnie przystąpimy do realizacji punktu 4 to jest: Wybór przewodniczącego Rady Gminy, który składa się następujących podpunktów zamieszczonych w porządku obrad: a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, d) prezentacja kandydatów, e) przeprowadzenie głosowania (tajnego), f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. a) Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów oraz przedstawienie uzasadnienia dlaczego zgłasza tę osobę.. Poinformował również, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę, dlatego każdorazowo będzie zwracał się do zgłoszonego kandydata czy wyraża zgodę. Radna Maria Sikora zgłosiła kandydaturę radnego Pana Piotra Wieczorka na funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Stwierdziła, że Pan Piotr Wieczorek od 20 lat nieprzerwanie jest radnym Rady Gminy Dąbrowa. W ostatnich trzech kadencjach pełnił funkcję przewodniczącego Rady i ma na tym stanowisku duże doświadczenie.

4 -4- Po zgłoszeniu kandydata na przewodniczącego, radny Senior zapytał radnego Pana Piotra Wieczorka czy wyraża zgodę na kandydowanie? Radny Pan Piotr Wieczorek wyraził zgodę na kandydowanie. Radny Senior Stanisław Królikowski poprosił o dalsze zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego rady. W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przez radnych, Rady Senior zaproponował przegłosowanie zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady. Zapytał kto z radnych jest za zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy? W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za zamknięciem listy kandydatów głosowało 15 radnych. Radny Senior Stanisław Królikowski stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła propozycję zamknięcia listy kandydatów na przewodniczącego Rady. b) Radny Senior Stanisław Królikowski poinformował radnych, że zgodnie z art. 19 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Dlatego proponuje powołanie z radnych 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej, która przygotuje karty do głosowania oraz przeprowadzi głosowanie. Zaznaczył również, że kandydat zgłoszony na przewodniczącego, nie może wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej i nie może brać udziału w głosowaniu. Poprosił o zgłaszanie radnych do pracy w Komisji. Głos zabrali: Radny Alfred Biskup - zgłosił radnego Kazimierza Wojdyłę. Radny Robert Rutowicz - zgłosił radną Marię Sikora. Radny Marek Wocka zgłosił radną Joannę Gasek. Radny Senior zapytał czy zgłoszeni radni wyrażają zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej? Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

5 -5- Następnie zapytał czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej? Wobec braku uwag, radny Senior zapytał kto jest za zgłoszonym składem Komisji Skrutacyjnej? W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za proponowanym składem Komisji głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Radny Senior Stanisław Królikowski stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów powołała Komisję Skrutacyjną dla wyboru przewodniczącego Rady Gminy w składzie: 1) Joanna Gasek, 2) Maria Sikora, 3) Kazimierz Wojdyła. Radny Senior ogłosił 10-minutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji i przygotowania projektu regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady (przerwa trwała od godz do godz ). c) Radny Senior Stanisław Królikowski poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o zapoznanie radnych z projektem regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Maria Sikora odczytała regulamin głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy (regulamin w załączeniu - nr 4). Radny Senior Stanisław Królikowski zapytał czy są uwagi do projektu regulaminu? Wobec braku uwag, radny Senior poddał pod głosowanie przyjęcie regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem projektu regulaminu głosowało 15 radnych.

6 -6- Radny Senior Stanisław Królikowski stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości regulamin głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy. d) Radny Senior Stanisław Królikowski poprosił o zabranie głosu radnego Pana Piotra Wieczorka i zaprezentowanie swojej osoby jako kandydata na przewodniczącego Rady Gminy. Głos zabrał Radny Pan Piotr Wieczorek - jestem radnym z okręgu wyborczego nr 7 w Sławicach. Pan Piotr Wieczorek powiedział - że z wykształcenia jest doktorem habilitowanym inżynierem chemii. Od 20 lat radnym Gminy Dąbrowa. Przez trzy ostatnie kadencje przewodniczącym Rady Gminy Dąbrowa. Znam prawo samorządowe i jeżeli Państwo mnie wybiorą na przewodniczącego Rady Gminy będę starał się swoje obowiązki wypełniał z należytą starannością. Radny Senior podziękował kandydatowi na przewodniczącego rady za autoprezentację i poprosił radnych o zadawanie pytań kandydatowi. Głos zabrał Radny Alfred Biskup, który powiedział że Pan Piotr Wieczorek swoje obowiązki wykonywał jako były przewodniczący Rady godnie i jest osobą gwarantującą dobre kierowanie Radą w nowej kadencji. Radny Kazimierz Wojdyła dodał, że Pan Piotr Wieczorek jest osobą, która potrafi jednoczyć radę oraz całą Gminę. Wobec braku pytań do kandydata, radny Senior poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i ogłosił 5-minutową przerwę (przerwa trwała od godz do godz ). e) Radny Senior Stanisław Królikowski poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania, a następnie poinformował, że dla tajności głosowania przygotowano oddzielne miejsce, które mieści się obok urny. Radny Senior poprosił, aby Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytywała z listy obecności nazwiska radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart do głosowania.

7 -7- Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego, Senior Stanisław Królikowski poprosił Komisję Skrutacyjną o obliczenie głosów i ogłosił 10-minutową przerwę (przerwa trwała od godz do godz ). Po przerwie Radny Senior Stanisław Królikowski poprosił przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Maria Sikora odczytała protokół z wyboru przewodniczącego, stwierdzając, że w wyniku tajnego głosowania przewodniczącym Rady Gminy został wybrany radny Piotr Wieczorek (protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu - nr 5) Radny Senior Stanisław Królikowski poinformował radnych, że z przyczyn formalnych niezbędne jest przegłosowanie w głosowaniu jawnym projektu uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady Gminy. Podjęcie tej uchwały potwierdza, że procedura wyboru była uczciwa i zgodna z prawem. Następnie przedstawił projekt uchwały Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa i poddał pod głosowanie przyjęcie tego projektu uchwały. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych. Radny Senior Stanisław Królikowski podziękował radnym za głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa na kadencję Uchwała Nr I/1/10 w załączeniu nr 6. Ad. 5 Radny Senior Stanisław Królikowski poprosił nowo wybranego przewodniczącego Rady Gminy Piotra Wieczorka do zajęcia miejsca za stołem prezydialnym, złożył gratulacje i poprosił o dalsze prowadzenie sesji. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek podziękował radnym za zaufanie i wybór, a radnemu Seniorowi za sprawne prowadzenie sesji. Stwierdził, że jako Przewodniczący Rady będzie starał się pełnić tę funkcję rzetelnie. Ma także nadzieję, że będziemy spierać się konstruktywnie dla dobra naszej gminy i jej mieszkańców.

8 -8- Ad. 6 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poinformował radnych, że obecnie przystąpimy do realizacji pkt 6 tj. Wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy, który składa się z następujących podpunktów: a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy, b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy, d) prezentacja kandydatów, e) przeprowadzenie głosowania (tajnego), f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. Następnie poinformował radnych, że zgodnie z 15 Statutu Gminy Dąbrowa uchwalonym Uchwałą Nr VI/57/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2003 r., Rada Gminy wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy. a) Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Gminy oraz ewentualnie ich przedstawienie. Głos zabrali: Radny Kazimierz Wojdyła zgłosił kandydaturę radnego Stanisław Królikowskiego. Podkreślił, że Pan Królikowski był radny Rady Gminy w lata Dwie kadencje pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy, a jedną jako Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek zapytał Pana Stanisława Królikowskiego czy wyraża zgodę na kandydowanie? Radny Pan Stanisław Królikowski wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek - zgłosił kandydaturę radnego Pana Marka Wockę. Podkreślił, że Pan Wocka pełni funkcję radnego drugą kadencję. Jednocześnie jest studentem Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo oraz administracja. Pan Wieczorek dodał, że w tym roku otrzymał z rąk Marszałka Województwa stypendium Marszałka Województwa Opolskiego oraz nagrodę dla najlepszego studenta województwa opolskiego. Następnie zapytał Pana Marka Wockę czy wyraża zgodę na kandydowanie?

9 -9- Radny Pan Marek Wocka wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poprosił o dalsze zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego rady. W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przez radnych, Przewodniczący Rady powiedział, że dla formalności proponuje przegłosowanie zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczących Rady. Zapytał kto z radnych jest za zamknięciem listy kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Gminy? W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za zamknięciem listy kandydatów głosowało 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła propozycję zamknięcia listy kandydatów na wiceprzewodniczących Rady. b) Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poinformował radnych, że zgodnie z art. 19 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy wybiera ze swego grona wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Zaproponował, aby głosowanie na wiceprzewodniczących rady przeprowadziła powołana wcześniej Komisja Skrutacyjna w składzie: 1) Maria Sikora - Przewodnicząca 2) Joanna Gasek - Członek 3) Kazimierz Wojdyła - Członek gdyż zgłoszeni kandydaci na wiceprzewodniczących Rady Gminy nie wchodzą w skład tej komisji. Zapytał czy są inne propozycje w tej sprawie? Wobec braku zgłoszenia przez radnych innych propozycji, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poddał pod głosowanie propozycję przeprowadzenia wyboru na wiceprzewodniczących Rady Gminy przez powołaną wcześniej Komisję Skrutacyjną. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za proponowanym składem Komisji głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymał się od głosu.

10 -10- Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów przyjęła propozycję, aby wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy dokonała wcześniej powołana Komisja Skrutacyjna w składzie: 1) Maria Sikora - Przewodnicząca 2) Joanna Gasek - Członek 3) Kazimierz Wojdyła - Członek Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w celu przygotowania projektu regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczących Rady Gminy (przerwa trwała od godz do godz ). c) Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o zapoznanie radnych z projektem regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczących Rady Gminy. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Maria Sikora odczytała regulamin głosowania wyboru radnych na wiceprzewodniczących Rady Gminy (regulamin w załączeniu - nr 7). Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są uwagi do projektu regulaminu? Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poddał pod głosowanie przyjęcie regulaminu głosowania wyboru na wiceprzewodniczących Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem projektu regulaminu głosowało 15 radnych. Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości regulamin głosowania wyboru radnych na wiceprzewodniczących Rady Gminy. d) Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek zaprezentował kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Gminy.

11 -11- Radny Pan Stanisław Królikowski - wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, obecnie na emeryturze. Radny od 1990 do chwili obecnej. W kadencji i Wiceprzewodniczący Rady Gminy, natomiast w kadencji Przewodniczący Rady Gminy. Radny Pan Marek Wocka radny poprzedniej kadencji. W kadencji zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz członek Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Gminy. Student Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo oraz administracja. Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie wyborów na wiceprzewodniczących rady i ogłosił 10-minutową przerwę (przerwa trwała od godz do godz ). e) Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poinformował, że dla tajności głosowania przygotowano oddzielne miejsce, które mieści się obok urny. Przewodniczący Rady poprosił, aby Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytywała z listy obecności nazwiska radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart do głosowania. Po wrzuceniu do urny kart przez ostatniego radnego, Przewodniczący Rady Gminy poprosił Komisję Skrutacyjną o obliczenie głosów i ogłosił 10-minutową przerwę (przerwa trwała od godz do godz ). Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poprosił przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Maria Sikora odczytała protokół z wyboru przewodniczącego, stwierdzając, że w wyniku tajnego głosowania wiceprzewodniczącymi Rady Gminy zostali wybrani: 1) Radny Stanisław Królikowski 2) Radny Marek Wocka (protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu - nr 8)

12 -12- Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek złożył gratulacje wybranym wiceprzewodniczącym rady a następnie poinformował radnych, że z przyczyn formalnych niezbędne jest przegłosowanie w głosowaniu jawnym projektu uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy, gdyż podjęcie uchwały w tej sprawie potwierdza, że procedura wyboru była uczciwa i zgodna z prawem Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa i poddał pod głosowanie przyjęcie tego projektu uchwały. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa. Uchwała Nr I/2/10 w załączeniu nr 9. Ad. 7 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek zaproponował, aby w obecnej kadencji funkcjonowały 4 stałe Komisje Rady Gminy. Projekt uchwały w tej sprawie Państwo otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia rodzajów stałych Komisji Rady Gminy, przedmiotu ich działania oraz składu liczbowego. Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są wnioski lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały i otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszenia wniosków i uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia rodzajów stałych komisji Rady Gminy, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego została podjęta jednogłośnie przez Radę Gminy. Uchwała Nr I/3/10 w załączeniu - nr 10)

13 -13- Ad. 8 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poinformował, że zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez nowo wybranego wójta następuje z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Gminy. W celu złożenia ślubowania przez wójta, przewodniczący Rady Gminy zwołuje sesję Rady Gminy na dzień przypadający w ciągu 7 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r. W związku z tym zaproponował wstępny termin sesji na czwartek tj. 9 grudnia br. o godzinie 16 00, na której nowo wybrany wójt złoży ślubowanie. Natomiast jeżeli ogłoszenie wyników się opóźni, to ewentualnie sesja odbędzie się w poniedziałek tj. 13 grudnia br. o tej samej godzinie. Ad. 9 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek podkreślił, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad sesja dobiegła końca. Serdecznie podziękował radnym oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że I sesję Rady Gminy Dąbrowa w kadencji uważa za zamkniętą. Protokołowała: Małgorzata Stępień

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym "Otwieram I sesję Rady Gminy...".

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym Otwieram I sesję Rady Gminy.... Scenariusz opracowano w oparciu o porządek obrad, zawarty w przykładzie zaproszenia na I sesję rady gminy załączonym do artykułu pt. "Zwołanie I sesji rady jednostki samorządu terytorialnego". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Wręczenie zaświadczeń przez Miejską Komisje Wyborczą w Kaletach.

Ad 2. Wręczenie zaświadczeń przez Miejską Komisje Wyborczą w Kaletach. Protokół I/2010 I inauguracyjnej sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Kaletach z 2 grudnia 2010 r. Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach Ad 1. Otwarcie sesji. Radny Senior Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30 Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny 14.00 do godziny 15.30 Stan radnych Rady Gminy 15 Obecnych na sesji w trakcie głosowań 14 Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2018 z I Sesji Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 listopada 2018 roku

PROTOKÓŁ NR I/2018 z I Sesji Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 listopada 2018 roku PROTOKÓŁ NR I/2018 z I Sesji Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 listopada 2018 roku Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100% ogółu Rady. - lista obecności zał. Nr 8 Sesja

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji. Rada Gminy Niwiska Protokół nr 1 I Sesja w dniu 19 listopada 2018 r. Obrady rozpoczęto 19 listopada 2018 r. o godz. 16:00, a zakończono o godz. 18:14 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych.

Bardziej szczegółowo

Protokół I Sesji Rady Gminy Poświętne. odbytej dniu 20 listopada 2018 r.

Protokół I Sesji Rady Gminy Poświętne. odbytej dniu 20 listopada 2018 r. Protokół I Sesji Rady Gminy Poświętne odbytej dniu 20 listopada 2018 r. Po odmówieniu modlitwy otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Poświętne o godzinie 9-tej dokonał najstarszy wiekiem radny Pan Stanisław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 01 grudnia 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 01 grudnia 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 01 grudnia 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie obrad i prowadzenie Sesji do czasu

Bardziej szczegółowo

Złożenie ślubowania przez Wójta wobec rady gminy jest jednocześnie objęciem obowiązków Wójta na nową kadencję.

Złożenie ślubowania przez Wójta wobec rady gminy jest jednocześnie objęciem obowiązków Wójta na nową kadencję. Protokół Nr I/2018 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 19 listopada 2018r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Obrady sesji były transmitowane i utrwalono nagranie z obrad. Link

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/18. Stan Radnych 23 Obecnych 23 Lista obecności radnych Rady Miejskiej w Pabianicach stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Protokół Nr I/18. Stan Radnych 23 Obecnych 23 Lista obecności radnych Rady Miejskiej w Pabianicach stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Protokół Nr I/18 z I sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się w dniu 22 listopada 2018 r. w sali Dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan Radnych 23 Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y O Ł A W A

R A D A G M I N Y O Ł A W A R A D A G M I N Y O Ł A W A P R O T O K Ó Ł nr I/2014 I z inauguracyjnej sesji RADY GMINY OŁAWA, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. 1 P R O T O K Ó Ł nr I/2014 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.45 W sesji uczestniczyli zaproszeni goście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 28 listopada 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr I/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 28 listopada 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr I/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 28 listopada 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto o godz. 16 00, a zakończono o godz. 17 00. Pierwszą sesję Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z obrad I Sesji Rady Gminy Stara Biała która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z obrad I Sesji Rady Gminy Stara Biała która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z obrad I Sesji Rady Gminy Stara Biała która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r. Porządek obrad sesji: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Ślubowanie radnych.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie w dniu 20 listopada 2018 roku

PROTOKÓŁ NR I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie w dniu 20 listopada 2018 roku PROTOKÓŁ NR I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie w dniu 20 listopada 2018 roku Sesję rozpoczęto o godz.10 02 i zakończono o godz.11 53. Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Szemud w dniu 1 grudnia 2014 roku

Protokół Nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Szemud w dniu 1 grudnia 2014 roku Protokół Nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Szemud w dniu 1 grudnia 2014 roku I Sesja nowo wybranej Rady Gminy odbyła się w GCKSiR w Szemudzie. W sesji udział wzięli radni wybrani w wyborach samorządowych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I / 2018

P R O T O K Ó Ł Nr I / 2018 P R O T O K Ó Ł Nr I / 2018 Sesji Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 listopada 2018r. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym I sesję zwołuje Komisarz Wyborczy w terminie 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Sicienku. Magda Kluska

Urzędu Gminy w Sicienku. Magda Kluska W I Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 15 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane uchwały

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Sesja rozpoczęła się o godz.13 00 i zakończyła się o godz.14 30 Na sesji obecnych było 15 radnych według

Bardziej szczegółowo

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego Protokół Nr I/2014 z I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 00 Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. 1 P R O T O K Ó Ł Nr I.2014 I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. Czas trwania posiedzenia : 10 00-12 10 Obecni : - radni według

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014. z I Sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście.

PROTOKÓŁ Nr I/2014. z I Sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście. PROTOKÓŁ Nr I/2014 z I Sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście. Obrady rozpoczęto o godz.14.00, Zakończono o godz.16.00 Skład Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 28 listopada 2014r.

PROTOKÓŁ Nr I/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 28 listopada 2014r. PROTOKÓŁ Nr I/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 28 listopada 2014r. O godzinie 17:30 obrady Inauguracyjnej sesji Rady Gminy Leszno rozpoczynającej VII kadencję (2014-2018) otworzył najstarszy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/ 2010

P R O T O K Ó Ł Nr I/ 2010 P R O T O K Ó Ł Nr I/ 2010 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 1 g r u d n i a 2010 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko Obradom I Sesji Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2018 z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk odbytej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku w dniu r.

Protokół nr I/2018 z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk odbytej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku w dniu r. Protokół nr I/2018 z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk odbytej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku w dniu 19.11.2018 r. Obrady sesji Rady Gminy Jedlińsk kadencji 2018 2023 wybranej w wyborach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r.

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r. PROTOKÓŁ I/2014 z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 28 listopada 2014r. Obecni zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie Sesji Rady przez radnego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 19 listopada 2018 roku.

Protokół Nr 1/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 19 listopada 2018 roku. Protokół Nr 1/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 19 listopada 2018 roku. Ad. pkt. 1. Obrady I sesji Rady Gminy Rudka otworzył Rady Senior Pan Tadeusz Uszyński o godz. 1300 modlitwą Ojczenasz...

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I Inauguracyjną sesję Rady Gminy w Dobryszycach w dniu 01 grudnia 2014 r. otworzyła Pani Urszula Półrola - najstarsza wiekiem

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 15 00 Na 15-to osobowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 sesji Rady Gminy w dniu

Protokół Nr I/2014 sesji Rady Gminy w dniu Protokół Nr I/2014 sesji Rady Gminy w dniu 01.12.2014 miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Turawie. godz. 9 00-11 00 w sesji uczestniczyli: 1. radni wg listy obecności - 15 osób, 2.Waldemar Kampa -

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2018. Przed złożeniem ślubowania Pan i Elżbieta Kober poprosiła wszystkich o powstanie i odczytała treść Roty ślubowania dla radnych:

Protokół nr I/2018. Przed złożeniem ślubowania Pan i Elżbieta Kober poprosiła wszystkich o powstanie i odczytała treść Roty ślubowania dla radnych: Rada Gminy Szydłowo Rada Gminy Protokół nr I/2018 I Sesja w dniu 19 listopada 2018 w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie. Obrady rozpoczęto 19 listopada 2018 o godz. 13:00, a zakończono o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO zwołanej postanowieniem Nr 49/14 z dnia 25 listopada 2014 r. przez Komisarza Wyborczego w Słupsku, która odbyła się 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/14 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR 1/14 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR 1/14 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 1 grudnia 2014 r. Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 14 00. Ad.1.Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Wiesław Kwaśniewski. Powitał

Bardziej szczegółowo

I sesja VIII kadencji w dniu 17 grudnia 2018 r.

I sesja VIII kadencji w dniu 17 grudnia 2018 r. 1 Dz-18.0021.1.2018 Podsumowanie: I sesja VIII kadencji w dniu 17 grudnia 2018 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/VII/0002/2014 z I Sesji Rady Gminy Jordanów Śląski w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 1/VII/0002/2014 z I Sesji Rady Gminy Jordanów Śląski w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 1/VII/0002/2014 z I Sesji Rady Gminy Jordanów Śląski w dniu 1 grudnia 2014 r. W Sesji udział wzięło 14 radnych (nieobecna była Pani Alina Janerka) oraz Sołtysi Gminy Jordanów Śląski - listy

Bardziej szczegółowo

RO ORM Protokół nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 21 listopada 2018 r. o godz

RO ORM Protokół nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 21 listopada 2018 r. o godz RO.0002.1.2018.ORM Protokół nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w hotelu Arkas w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 12 1. Otwarcie sesji. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

Protokół I/2014 sesji Rady Gminy Lubin z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół I/2014 sesji Rady Gminy Lubin z dnia 1 grudnia 2014 r. Protokół I/2014 sesji Rady Gminy Lubin z dnia 1 grudnia 2014 r. I sesja Rady Gminy Lubin odbyła się w Świetlicy Wiejskiej w Goli. Sesję rozpoczęto o godz. 10:00, otworzył ją i obradom przewodniczył do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2018. z Sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. z dnia 19 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2018. z Sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. z dnia 19 listopada 2018 r. RO.0002.12.2018.PD PROTOKÓŁ NR 1/2018 z Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2018 r. str. 1/6 Protokół Nr 1/2014 z Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 19 listopada 2018 r. I Sesja

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr I/2014. z Inauguracyjnej sesji nowo wybranej Rady Gminy Sadkowice odbytej w dniu

P r o t o k ó ł Nr I/2014. z Inauguracyjnej sesji nowo wybranej Rady Gminy Sadkowice odbytej w dniu P r o t o k ó ł Nr I/2014 z Inauguracyjnej sesji nowo wybranej Rady Gminy Sadkowice odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w kadencji 2014 2018. Sesja rozpoczęła się o godź. 10 oo w świetlicy środowiskowej w

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku BRM.0002.I.2014 P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół I sesji VII kadencji Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół I sesji VII kadencji Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 1 grudnia 2014 r. Protokół I sesji VII kadencji Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 1 grudnia 2014 r. W związku z Obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 I-szej sesji Rady Gminy Świercze odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Świercze. Obrady rozpoczęto o godz. 10-tej, zakończono o godz. 12 30. Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z obrad pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Miłkowice w kadencji z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z obrad pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Miłkowice w kadencji z dnia 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z obrad pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Miłkowice w kadencji 2014 2018 z dnia 1 grudnia 2014 r. Obrady pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy w Miłkowice w kadencji 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach. w dniu 20 czerwca 2017r.

Protokół Nr 1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach. w dniu 20 czerwca 2017r. Protokół Nr 1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach Stan ewidencyjny - 5 radnych Obecnych - 5 radnych w dniu 20 czerwca 2017r. Sesja odbyła sie w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I.2014 obrad I Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 grudnia 2014 roku Ad. 1 Ad.2 Ad.3

Protokół Nr I.2014 obrad I Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 grudnia 2014 roku Ad. 1 Ad.2 Ad.3 Protokół Nr I.2014 obrad I Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 grudnia 2014 roku Ad. 1 Otwarcia obrad I Inaguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał najstarszy wiekiem radny

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXX/2017 z obrad XXX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXX/2017 z obrad XXX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXX/2017 z obrad XXX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 28.12.2017 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 28 grudnia 2017 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 11.00 do 13.00. Obradom przewodniczyli kolejno: 1. Przewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2010 Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 13 grudnia 2010 r.

Protokół nr I/2010 Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 13 grudnia 2010 r. Protokół nr I/2010 Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 13 grudnia 2010 r. Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w godz.

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY HAŻLACH. l. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych.

RADA GMINY HAŻLACH. l. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych. RADA GMINY HAŻLACH BRG.0002.\O.20\4 Protokół nr XJ2014 z Sesji Rady Gminy Hażlach w dniu l grudnia 2014 roku Obecni: według załączonej listy obecności. Porządek obrad: l. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad I Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku.

Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku. Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku. I sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. Sesje rozpoczęto o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 17 listopada 2018 r.

Protokół nr I/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 17 listopada 2018 r. Protokół nr I/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 17 listopada 2018 r. Obecni - wg załączonej listy obecności. Pierwsze obrady Rady Gminy Lubicz w nowej kadencji rozpoczęły się o godz. 9.00 w sali nr 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROTOKOŁU NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 21 listopada 2018 roku

PROJEKT PROTOKOŁU NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 21 listopada 2018 roku PROJEKT PROTOKOŁU NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 21 listopada 2018 roku Pierwsza sesja nowo wybranej Rady kadencji 2018-2023 została zwołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2006 z sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 24 listopada 2006 roku w Ośrodku Kultury

Protokół nr 1/2006 z sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 24 listopada 2006 roku w Ośrodku Kultury 1A MIEJSKA 15KIM Protokół nr 1/2006 z sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 24 listopada 2006 roku w Ośrodku Kultury ad. l Sesja inauguracyjna Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Jedwabno z dnia 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Jedwabno z dnia 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Jedwabno z dnia 01 grudnia 2014 roku Obrady pierwszej sesji Rady Gminy otworzył Radny Senior Sylwester Janowski, witając serdecznie radnych, sołtysów, przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014. Do punktu pierwszego porządku obrad

Protokół Nr I/2014. Do punktu pierwszego porządku obrad Protokół Nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 01 grudnia 2014r., która odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 9-13 Skład Rady 15 Obecnych według listy obecności 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne.

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. Po odmówieniu modlitwy otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Poświętne o godzinie 9- tej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z I sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 20 listopada 2018 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z I sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 20 listopada 2018 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z I sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 20 listopada 2018 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 10 00 11 40 w sali nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej nr 45 w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z obrad I Sesji nowej Kadencji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z obrad I Sesji nowej Kadencji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z obrad I Sesji nowej Kadencji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 8 00 9 45 w sali nr 11 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku W pierwszej sesji VII Kadencji uczestniczyli radni Rady Gminy według załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Z I INAUGURACYJNEJ SESJI RADY GMINY JANÓW

Z I INAUGURACYJNEJ SESJI RADY GMINY JANÓW RG. 0002 A SESJE RADY GMINY PROTOKÓŁ Nr I/18 Z I INAUGURACYJNEJ SESJI RADY GMINY JANÓW Z DNIA 22 LISTOPADA 2018 ROKU Kadencja 2018 2023 Protokół Nr I/18 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy Janów z dnia

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr I/14

P r o t o k ó ł Nr I/14 P r o t o k ó ł Nr I/14 Z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Parczewie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Godzina rozpoczęcia 10 00 Godzina zakończenia - 12 50. Na stan 15 radnych, na sesji było obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 19 LISTOPADA 2015 R.

PROTOKÓŁ NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 19 LISTOPADA 2015 R. PROTOKÓŁ NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 19 LISTOPADA 2015 R. Miejsc obrad: Miejski Ośrodek Kultury ul. 27 Stycznia 4 83-220 Skórcz W sesji udział wzięło 15. radnych oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół. z I sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 30 listopada 2010 roku.

Protokół. z I sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 30 listopada 2010 roku. Protokół z I sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 30 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 19 radnych, (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2018 z pierwszej sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski odbytej w dniu 19 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ Nr I/2018 z pierwszej sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski odbytej w dniu 19 listopada 2018 r. PROTOKÓŁ Nr I/2018 z pierwszej sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski odbytej w dniu 19 listopada 2018 r. Sesja odbyła się w sali budynku PKP przy ulicy Dworcowej 4 w Tarnowie Opolskim o godz. 9:00.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/10

P R O T O K Ó Ł Nr I/10 P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z obrad I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie odbytej w dniu 2 grudnia 2010r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie ( w godz. 10 20-11 45 ) Ustawy skład rady 15 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

PROTOKÓŁ NR I/14. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. PROTOKÓŁ NR I/14 I Sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym. Posiedzenie sesji rozpoczęło się o godz. 9.00, a zakończyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 14 00. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku. I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad.

Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku. I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Po odegranie hejnału miasta Grzegorz Chwiałkowski, Radny

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo.

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. PROTOKÓŁ Nr I/10 Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. Obradom przewodniczył Pan Józef Michta najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku Stan radnych... 15 Obecnych na sesji... 15 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/10 Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r.

Protokół Nr I/10 Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r. Protokół Nr I/10 Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r. początek posiedzenia - godz. 16.00 Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku Pan Arkadiusz Piotrowski wręczył zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Następnie Prowadzący Obrady poprosił o zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Radny K. Tabian zgłosił kandydaturę radnego Marcina

Następnie Prowadzący Obrady poprosił o zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Radny K. Tabian zgłosił kandydaturę radnego Marcina P R O T O K Ó Ł Nr I/18 pierwszej sesji Rady Miejskiej w Nisku VIII kadencji odbytej w dniu 19 listopada 2018r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Pierwszą sesję Rady Miejskiej w Nisku VIII kadencji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji odbytej w dniu r. w Sali Obrad Urzędu ul.

PROTOKÓŁ nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji odbytej w dniu r. w Sali Obrad Urzędu ul. PROTOKÓŁ nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji odbytej w dniu 27.11.2014 r. w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55 Ad 1. Radny Senior Pan Tadeusz Kowalczyk na podstawie art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Biskot poprosił Panią Wójt o złożenie wobec Rady Gminy ślubowania. Pani Wójt Małgorzata Pachecka złożyła ślubowanie następującej treści

Pan Biskot poprosił Panią Wójt o złożenie wobec Rady Gminy ślubowania. Pani Wójt Małgorzata Pachecka złożyła ślubowanie następującej treści PROTOKÓŁ NR I z obrad I sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 22 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy1. Stan rady 15 radnych, w sesji

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Orzesze w dniu 01 grudnia 2014r.

Protokół Nr I/14 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Orzesze w dniu 01 grudnia 2014r. Protokół Nr I/14 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Orzesze w dniu 01 grudnia 2014r. Posiedzenie I Sesji Rady Miejskiej Orzesze w części pierwszej otworzył i prowadził zgodnie z art.20 ust.2c ustawy o

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 9 grudnia 2013 r.

Protokół z obrad I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 9 grudnia 2013 r. Protokół z obrad I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 9 grudnia 2013 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 01.12.2014 r. w Urzędzie Gminy Lipusz Ad. 1 Obrady sesji rozpoczęto o godz.14 00. Prowadzeniu obrad I sesji Rady Gminy przewodniczył najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2018. Ad. 1.

PROTOKÓŁ NR I/2018. Ad. 1. BR.0002.1.2018 PROTOKÓŁ NR I/2018 z I Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 22 listopada 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 Zgodnie z art. 15 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Radny Senior stwierdził, że wszyscy radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Gminy Gaworzyce.

Radny Senior stwierdził, że wszyscy radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Gminy Gaworzyce. Protokół Nr I/2018 z I Sesji Rady Gminy Gaworzyce odbytej w dniu 23 listopada 2018 r. zwołanej Postanowieniem Nr DLG-0012/18-20/18 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 9 listopada 2018 r. Obrady pierwszej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r.

PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r. PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r. Porządek obrad : 1. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze radnych i wójta. 2. Ślubowanie radnych.

Bardziej szczegółowo

1) Wewiorka Sandra 2) Sobota Teresa 3) Michalska Małgorzata

1) Wewiorka Sandra 2) Sobota Teresa 3) Michalska Małgorzata 1 Protokół Nr I/2018 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 19 listopada 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 15 00 16 00. Komisarz Wyborczy w Opolu III

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/10 z I sesji V kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku.

Protokół Nr 1/10 z I sesji V kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku. Protokół Nr 1/10 z I sesji V kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku. I sesję V kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. Sesje rozpoczęto o godz. 11 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Przewodniczący Rady Gminy kadencji 1998-2002 - Jan Rączkowski otworzył obrady I Inauguracyjnej Sesji nowo wybranej Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. Sesję Rady Miejskiej Tomaszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2018 obrad I sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2018 r.

Protokół Nr I/2018 obrad I sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2018 r. Protokół Nr I/2018 obrad I sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2018 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 15 40. W sesji uczestniczyło 15

Bardziej szczegółowo

4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum). 5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Nidzickiego.

4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum). 5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Nidzickiego. Protokół Nr I/2014 z obrad I sesji Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji, która odbyła się w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza w dniu 1 grudnia 2014 r. Ad. 1. Najstarszy wiekiem radny p. Ryszard Kumelski

Bardziej szczegółowo

Z I SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE W DNIU 21 LISTOPADA 2018 ROKU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W SALI KONFERENCYJNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROŁĘCE

Z I SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE W DNIU 21 LISTOPADA 2018 ROKU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W SALI KONFERENCYJNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROŁĘCE ON.0002. 1.2018 PROTOKÓŁ NR I/2018 Z I SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE W DNIU 21 LISTOPADA 2018 ROKU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W SALI KONFERENCYJNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROŁĘCE Obrady rozpoczęto o godzinie

Bardziej szczegółowo