Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp."

Transkrypt

1 Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, świadczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Usługę Internet, na warunkach i w zakresie określonym w Umowie Abonenckiej, Regulaminie oraz innych dokumentach będących integralną częścią Umowy Abonenckiej. 2. Operator zapewnia prawidłową jakość sygnału telekomunikacyjnego, zgodnie z Polskimi Normami i regulacjami Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 3. Regulamin został wydany na podstawie Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004r.Nr 171 poz z późn. zmianami) i Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 2 Definicje. 1 ) Abonent - Klient, który zawarł z Operatorem Umowę Abonencką. 2) Biuro Obsługi Abonenta - biuro Operatora, powołane do kontaktów Operatora z Abonentami i Klientami. 3) Cennik - zestawienie Opłat usług Operatora. 4) Gniazdo Sieciowe - urządzenie będące zakończeniem Sieci, umożliwiające przyłączenie Terminala Internetowego. 5) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca na podstawie przepisów prawa. 6) Lokal - pomieszczenie mieszkalne lub użytkowe pozostające w posiadaniu Abonenta na podstawie tytułu prawnego. 7) Numer Abonenta - nadany Abonentowi przez Operatora numer identyfikacyjny, służący do kontaktów i rozliczeń Operatora z Abonentem. 8)Okres Rozliczeniowy - wynikający z Umowy Abonenckiej przedział czasu, liczony w pełnych miesiącach kalendarzowych, ustalony przez Operatora w celu rozliczania, należnej od Abonenta Opłaty za Usługę Internet. 9)Operator INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Mościckiego 14, działająca na podstawie odpowiednich uprawnień; ilekroć w Umowie Abonenckiej, Regulaminie oraz innych dokumentach będących integralną częścią Umowy Abonenckiej jest mowa o czynnościach dokonywanych przez Operatora, należy przez to rozumieć czynności dokonywane przez pracownika lub upoważnionego przedstawiciela Operatora. 10)Opłata - szczegółowo określone w Cenniku, należne Operatorowi świadczenie pieniężne związane z korzystaniem przez Abonenta z Usługi Internet, do zapłaty którego Abonent jest zobowiązany na podstawie Umowy Abonenckiej i Regulaminu. 11)Opłata Jednorazowa - Opłata należna Operatorowi za jednorazowe czynności związane z Usługą Internet. 12)Pakiet - określony w Ofercie Usług Operatora, zakres Usługi Internet. 13)Protokół Przekazania Sprzętu - dokument, w którym Abonent potwierdza przyjęcie do używania Sprzętu Operatora. 14)Protokół Sprawności Łącza - dokument, w którym Abonent potwierdza prawidłową instalację i/lub sprawne funkcjonowanie: Gniazda Sieciowego, Sprzętu Operatora albo należącego do Abonenta urządzenia, niezbędnego do świadczenia Usługi Internet. 15) Protokół Zwrotu Sprzętu - dokument, w którym Operator potwierdza dokonanie przez Abonenta zwrotu Sprzętu Operatora. 16)Regulamin - Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., będący integralną częścią Umowy Abonenckiej. 17)Router Dostępowy Operatora - stanowiące element Sieci, pierwsze urządzenie informatyczne, łączące Terminal Internetowy z siecią Internet, umożliwiające świadczenie Usługi Internet. 18)Sieć - będąca własnością Operatora lub posiadana przez niego na podstawie innego tytułu prawnego, sieć telekomunikacyjna w rozumieniu ustawy z dnia 17 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn.zm.), na początku której znajduje się Router Dostępowy Operatora, a na końcu Gniazdo Sieciowe. 19)Sprzęt Operatora - oddane do używania Abonentowi na czas trwania Umowy Abonenckiej, będące własnością Operatora lub posiadane przez niego na podstawie innego tytułu prawnego, inne niż Gniazdo Sieciowe, urządzenie umożliwiające dostęp do usług świadczonych przez Operatora poprzez Sieć, takie jak w szczególności: Modem Kablowy. 20)Umowa Abonencka - zawarta pomiędzy Operatorem a Klientem umowa o świadczenie Usługi Internet. 21)Usługa Internet - świadczona przez Operatora usługa polegająca na umożliwieniu Abonentowi dostępu do Internetu poprzez Sieć. 3 Zawarcie Umowy Abonenckiej. 1. W celu korzystania z Usługi Internet, Klient zawiera z Operatorem Umowę Abonencką, w której zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niej zasad, a także zasad określonych w Regulaminie oraz innych dokumentach będących integralną częścią Umowy Abonenckiej, a w szczególności zobowiązuje się do terminowego uiszczania Opłat. 2. Umowa Abonencka zostaje zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. Umowa Abonencka zawierana jest na czas nie oznaczony, chyba że co innego wynika z regulaminu promocji organizowanej przez Operatora. 4. Umowa Abonencka zawierana jest pod warunkiem określonym w 5 5. Klient będący osobą fizyczną może podpisać Umowę Abonencką osobiście lub przez należycie umocowanego pełnomocnika. Za Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, Umowę Abonencką podpisują osoby uprawnione do jego reprezentacji lub umocowane na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione do jego reprezentacji. Pełnomocnictwo udzielone przez Klienta musi mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności i musi być dołączone do Umowy Abonenckiej.

2 -2-6. Abonent może w Umowie Abonenckiej przewidzieć, że Usługa Internet będzie świadczona na rzecz osoby trzeciej, w Lokalu szczegółowo określonym w Umowie Abonenckiej. W takim wypadku za wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Abonenckiej, Regulaminu oraz innych dokumentów będących integralną częścią Umowy Abonenckiej, odpowiedzialność ponosi Abonent. 7. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Abonenckiej w następujących przypadkach: 1 ) jeżeli Klient nie posiada tytułu prawnego do lokalu; 2) jeżeli Klient posługuje się dokumentami zniszczonymi albo budzącymi wątpliwości co do ich autentyczności; 3) jeżeli Klient albo jego współlokator lub lokator jest dłużnikiem Operatora; 4) jeżeli z Klientem albo jego współlokatorem lub lokatorem, Operator rozwiązał wcześniej Umowę Abonencką na skutek naruszenia przez niego Umowy Abonenckiej, Regulaminu albo innych dokumentów będących integralną częścią Umowy Abonenckiej; 5) jeżeli Operator nie ma technicznych możliwości świadczenia Usługi Internet. 8. Zawierając Umowę Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie w związku ze świadczoną usługą, oprócz danych określonych w art.161 ust.2 ustawy z r. Prawo telekomunikacyjne, następujących swoich danych osobowych: adresu i numeru telefonu 9. Operator informuje, iż dane osobowe Abonenta, umieszczone w umowie, przetwarzane są przez Operatora zgodnie z postanowieniami Art.23 ustawy o ochronie danych osobowych, w związku z art.161 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, w zakresie, w którym dotyczy to świadczonych Abonentowi usług dla celów marketingu bezpośredniego usług własnych ( m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach, produktach i usługach) oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 4 Podłączenie do Sieci, Gniazdo Sieciowe. 1. 0perator, w celu stworzenia możliwości świadczenia Usługi Internet, dokonuje w Lokalu montażu Gniazda Sieciowego i podłączenia do Sieci, zgodnie z technologią stosowaną przez Operatora. Montaż Gniazda Sieciowego, a także podłączenie do Sieci nie wymagające montażu Gniazda Sieciowego, następuje w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej. 2. W celu umożliwienia Operatorowi montażu Gniazda Sieciowego, Abonent, poprzez podpisanie Umowy Abonenckiej, wyraża zgodę na wywiercenie otworów, odpowiedniego wyposażenia oraz prowadzenie przewodów w Lokalu. 3. Przygotowanie Lokalu do montażu Gniazda Sieciowego, a także do podłączenia do Sieci nie wymagającego montażu Gniazda Sieciowego, jest obowiązkiem Abonenta i obejmuje przenoszenie mebli oraz innych przedmiotów w Lokalu, w zakresie niezbędnym do montażu lub podłączenia. 4. 0perator ponosi odpowiedzialność za szkodę w mieniu znajdującym się w Lokalu, wyrządzoną z winy osoby, której Operator powierzył wykonanie czynności określonych w ust perator dokonuje konfiguracji Sprzętu Operatora, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia prawidłowości podłączenia. 6. W przypadku konieczności przystosowania Terminala do podłączenia do Gniazda Sieciowego lub Terminala Internetowego, Abonent wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne przeróbki Terminala. 7. Wykonanie podłączenia do Sieci oraz stwierdzenie jego sprawnego działania, Abonent potwierdza podpisując w Lokalu Protokół Sprawności Łącza. 8. Do Gniazda Sieciowego Abonent może podłączyć tylko jeden Terminal. 9. Abonent ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie Gniazda Sieciowego, wynikające z jego nieprawidłowego używania, a w szczególności ponosi koszty naprawy lub wymiany Gniazda Sieciowego. 10. W sytuacji określonej w ust. 9, postanowienia 14 ust. 8, 9 i 10 stosuje się odpowiednio. 5 Jakość Usług 1.Usługa Internet świadczona jest całodobowo, bez ograniczeń ilości pobieranych/wysyłanych danych 2. Operator ogranicza prędkość transmisji danych do/od abonenta do wartości pakietu, na jaki została zawarta Umowa 3. Zmiana limitu prędkości w górę dokonana przez Operatora, jeśli nie wiąże się ze zmianą stawki abonamentowej, nie stanowi podstawy zmiany treści umowy a jedynie poprawę jakości Usługi. 4.Przyjmuje się umowną weryfikację parametrów Usługi Internet poprzez wykonanie testu (pobranie pliku testowego) na stronie Weryfikację przyjmuje się za wiarygodną tylko przy wyłączonych innych aplikacjach w Terminalu Internetowym Abonenta 5. Jeżeli przerwy w świadczeniu Usługi Internet wystąpiły z ważnych przyczyn, a ich łączny czas w Okresie Rozliczeniowym był krótszy od 48 godzin, rekompensata Abonentowi nie przysługuje. 6. W przypadku przerwy w świadczeniu Usługi Internet wynikającej z przyczyn leżących po stronie Abonenta, Abonentowi nie przysługuje prawo do rekompensaty. 7. Dla potrzeb niniejszego paragrafu przyjmuje się że: 1) jeden dzień przerwy w świadczeniu Usługi Internet nastąpił, jeżeli dostęp do Internetu nie był możliwy przez pełną dobę 2) jedna godzina przerwy w świadczeniu Usługi Internet nastąpiła, jeżeli dostęp do Internetu nie był możliwy przez pełną godzinę zegarową. 8. Abonentowi przysługuje, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, prawo dochodzenia roszczeń wobec Operatora w postępowaniu sądowym. 6 Weksel gwarancyjny i kaucja gwarancyjna. 1. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń przysługujących Operatorowi względem Abonenta, najpóźniej przy podpisaniu Protokołu Sprawności Łącza, Abonent wystawia weksel gwarancyjny wraz z deklaracją wekslową albo składa kaucję gwarancyjną w wysokości określonej w Cenniku. 2. W sytuacji określonej w ust.1, jeżeli po podpisaniu Umowy Abonenckiej, Abonent odmówi wystawienia weksla gwarancyjnego albo złożenia kaucji gwarancyjnej, Umowa Abonencka ulega rozwiązaniu, a Abonent zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty Jednorazowej za bezpodstawne wezwanie konserwatora.

3 -3-3. Operator, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Abonenta obowiązków określonych w Umowie Abonenckiej, Regulaminie lub innych dokumentach będących integralną częścią Umowy Abonenckiej, może w zależności od zabezpieczenia złożonego przez Abonenta przy zawarciu Umowy Abonenckiej, przystąpić do realizacji praw z weksla albo zaspokoić przysługujące mu roszczenie z kaucji. 4. 0koliczność, że kaucja nie wystarczy na pokrycie wierzytelności Operatora, nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu przez Operatora pozostałej części wierzytelności na zasadach ogólnych. 5. W okresie obowiązywania Umowy Abonenckiej, Abonent zobowiązany jest każdorazowo do uzupełnienia kwoty nominalnej kaucji gwarancyjnej albo do wystawienia nowego weksla, jeżeli Operator wykorzystał jedno z w/w zabezpieczeń dla zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności. 6. Po rozwiązaniu Umowy Abonenckiej, jeżeli Abonent spełnił wszystkie świadczenia wobec Operatora, Operator, w zależności od rodzaju zabezpieczenia złożonego przez Abonenta przy zawarciu Umowy Abonenckiej, zwraca mu weksel albo kaucję gwarancyjną w kwocie nominalnej, w jakiej została wniesiona przy zawarciu Umowy Abonenckiej. 7 Sprzęt Operatora. 1. Operator oddaje Abonentowi w posiadanie Sprzęt Operatora z chwilą podpisania Protokołu Przekazania Sprzętu. Abonent ma prawo używania Sprzętu Operatora w okresie obowiązywania Umowy Abonenckiej. 2. Do Sprzętu Operatora można podłączyć tylko jeden Terminal. 3. Abonent nie może udostępniać Sprzętu Operatora osobom trzecim (za wyjątkiem osób mieszkających wspólnie z Abonentem) oraz dokonywać w nim jakichkolwiek zmian, a także zmieniać sposobu ani miejsca używania Sprzętu Operatora. 4. Abonent ponosi odpowiedzialność za utratę oraz za zniszczenie lub uszkodzenie Sprzętu Operatora, wynikające z jego nieprawidłowego używania, a w szczególności ponosi koszty naprawy lub wymiany Sprzętu Operatora. Za nieprawidłowe używanie Sprzętu Operatora uważa się w szczególności naruszenie lub zniszczenie plomby, jeżeli Sprzęt Operatora był nią zabezpieczony przed otwarciem. 5. Abonent zobowiązany jest zgłosić każde uszkodzenie Sprzętu Operatora w Biurze Obsługi Abonenta. Operator zobowiązuje się usunąć uszkodzenie w możliwie najkrótszym czasie. 6. Kwalifikacji uszkodzenia Sprzętu Operatora, pod kątem zastosowania postanowienia ust.4, dokonuje Operator. Operator, w uzasadnionych wypadkach, może odstąpić od obciążenia Abonenta kosztami naprawy lub wymiany. Abonentowi, który nie zgadza się z dokonaną przez Operatora kwalifikacją uszkodzenia Sprzętu Operatora, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. 7. W sytuacji określonej w ust. 4, postanowienia 14 ust.8, 9 i 10 stosuje się odpowiednio. 8. Niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy Abonenckiej, ale nie później niż w trzecim dniu od jej wygaśnięcia, Abonent jest zobowiązany, na swój koszt i ryzyko, zwrócić Sprzęt Operatora w stanie nie pogorszonym bardziej, niż wynikający z normalnej i prawidłowej eksploatacji. 9. W razie nie zwrócenia Sprzętu Operatora w terminie określonym w ust. 8, Operator pisemnie wezwie dotychczasowego Abonenta do zwrotu, wyznaczając termin nie krótszy niż 3 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem podjęcia przewidzianych prawem czynności, zmierzających do odzyskania należności, w tym, jeżeli Abonent złożył zabezpieczenie, o którym mowa w 5 ust. 1, przystąpienia do realizacji praw z weksla albo pokrycia należności z kaucji złożonej przez Abonenta przy zawarciu Umowy Abonenckiej. Koszty wezwania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ponosi dotychczasowy Abonent. 8 Nadzór i Serwis Sieci. 1. W celu prawidłowego wykonania Usługi Internet, Operator ma prawo do okresowej konserwacji i kontroli Sieci w Lokalu Abonenta. 2. Abonent zobowiązany jest do umożliwienia Operatorowi, przeglądu Gniazda Sieciowego oraz Sprzętu Operatora i Terminala, o ile zachodzi podejrzenie zaburzenia pracy Sieci, w związku z niepoprawną pracą Terminala, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy. 3. W razie nieprawidłowego funkcjonowania Sieci, Operator zobowiązuje się do podejmowania działań interwencyjnych i usunięcia niesprawności funkcjonowania Sieci w możliwie najkrótszym czasie od momentu powzięcia wiadomości o awarii. 4. Abonent zobowiązany jest do udostępnienia Operatorowi, dostępu do miejsca awarii. Abonent zobowiązany jest nadto do udostępnienia Operatorowi, dostępu do Sieci w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Operatora. 5. Wszelkich zmian, przeróbek lub ingerencji w Sieć może dokonywać jedynie Operator. Uszkodzenia Sieci, będące następstwem okoliczności zależnych od Abonenta, będą usuwane na jego koszt. Postanowienie 14 ust.8, 9 i 10 stosuje się odpowiednio. 6. Abonent nie ma prawa naruszania ani podejmowania prób zachwiania integralności urządzeń sieciowych innych użytkowników sieci Internet, z Siecią włącznie. Za naruszenie lub próby naruszenia, o których mowa wyżej, uważane są szczególności: blokowanie działania, próby włamań do systemów oraz wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w pracy Sieci Internet, bądź urządzeń innych użytkowników. Operator zastrzega sobie możliwość przekazania właściwym służbom, w trybie przewidzianym prawem, informacji o takim naruszeniu i jego sprawcy. W razie ujawnienia takiego zachowania Abonenta, Operator ma prawo rozwiązać Umowę Abonencką w trybie natychmiastowym. 9 Promocje. 1. Operator ma prawo do organizowania, w ustalonych przez siebie terminach, promocji. Szczegółowe warunki promocji Operator określa w odrębnym regulaminie promocji. 2. Jeżeli promocja organizowana przez Operatora polega na przyznaniu Abonentowi ulgi przy zawarciu Umowy Abonenckiej, a Abonent rozwiąże Umowę Abonencką przed ustalonym w ramach promocji terminem wygaśnięcia ulgi, Operatorowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze w wysokości równej wartości ulgi przyznanej Abonentowi przy zawarciu Umowy Abonenckiej. 3. Niezależnie od postanowień 3 ust.7 pkt 1-5, Operatorowi przysługuje prawo odmowy zawarcia Umowy Abonenckiej w ramach organizowanej przez siebie promocji, jeżeli Klient albo jego współlokator lub lokator, w okresie od pierwszego ogłoszenia o promocji do ostatniego dnia jej trwania, rozwiązał dotychczas obowiązującą Umowę Abonencką z Operatorem.

4 -4-10 Zmiana Pakietu przez Abonenta. 1. Abonent, który nie zalega z żadną Opłatą na rzecz Operatora, może zmienić Pakiet. 2. Zmiana Pakietu wymaga, pod rygorem nieważności, podpisania nowej Umowy Abonenckiej oraz uiszczenia Opłaty Jednorazowej, zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Umowa Abonencka, o której mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje od dnia wskazanego w niej przez Strony i zastępuje dotychczasową Umowę Abonencką. Zmiana Pakietu może nastąpić po pełnym Okresie Rozliczeniowym. 3. Podpisanie nowej Umowy Abonenckiej w celu zmiany Pakietu, nie oznacza przerwania ciągłości stosunku zobowiązaniowego istniejącego pomiędzy Abonentem a Operatorem, a w szczególności nie wiąże się ze zmianą Numeru Abonenta. 11 Zawieszenie świadczenia Usługi Internet. 1. Na pisemny wniosek Abonenta, który nie zalega z żadną Opłatą na rzecz Operatora, Operator może zawiesić świadczenie Usługi Internet. Wniosek, zawierający przewidywany okres zawieszenia, musi być doręczony Operatorowi najpóźniej w 14-tym dniu przed końcem Okresu Rozliczeniowego poprzedzającego okres, w którym ma nastąpić zawieszenie. 2. Zawieszenie świadczenia Usługi Internet liczone jest w pełnych miesiącach kalendarzowych i nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Za zawieszenie świadczenia Usługi Internet Operator pobiera Opłatę Jednorazową, zgodnie z obowiązującym Cennikiem. 3. Po upływie wnioskowanego przez Abonenta okresu zawieszenia, Operator wznawia świadczenie Usługi Internet, na dotychczasowych, wynikających z Umowy Abonenckiej warunkach, bez osobnego powiadomienia Abonenta. 12 Zmiana Oferty Usług Operatora. 1. W trakcie obowiązywania Umowy Abonenckiej, Operator, z ważnych przyczyn o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym, technicznym lub prawnym, może dokonywać zmian Oferty Usług Operatora, polegających w szczególności na zmianie wysokości Opłat. 2. Zmiana Oferty Usług Operatora nie powoduje konieczności podpisywania przez Abonenta nowej Umowy Abonenckiej lecz aneksów do niej. 3. O zmianie Oferty Usług Operatora, Operator poinformuje Abonenta na piśmie, z wyprzedzeniem jednego pełnego Okresu Rozliczeniowego wynikającego z Umowy Abonenckiej, bądź za pomocą poczty elektronicznej ( ), bądź w inny sposób, z zastrzeżeniem ust W przypadku nie wyrażenia przez Abonenta zgody na dokonane zmiany Oferty Usług Operatora, może on w terminie 7 dni od otrzymania informacji, o której mowa w ust.3, złożyć Operatorowi pisemne oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej. O zachowaniu powyższego terminu decyduje, w zależności od sposobu dostarczenia informacji: wyświetlenie na ekranie monitora Operatora potwierdzenia dostarczenia wiadomości lub data stempla pocztowego lub potwierdzona przez osobę upoważnioną do odbioru oświadczeń woli w imieniu Operatora, data przyjęcia przez nią oświadczenia. Oświadczenia złożone po terminie określonym w zdaniu pierwszym, traktowane będą jak wypowiedzenia Umowy Abonenckiej zgodnie z 15 ust W sytuacji określonej w ust.4, jeżeli wynikający z Umowy Abonenckiej Okres Rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc, Umowa Abonencka ulega rozwiązaniu z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym Abonent złożył Operatorowi oświadczenie o jej rozwiązaniu. Jeżeli wynikający z Umowy Abonenckiej Okres Rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc, Umowa Abonencka ulega rozwiązaniu z końcem ostatniego miesiąca kalendarzowego przypadającego na dany Okres Rozliczeniowy. 6. Abonent zobowiązuje się do korzystania przez okres obowiązywania Umowy Abonenckiej, z dostępnej w programie zarządzającym pocztą elektroniczną w Terminalu, funkcji potwierdzania dostarczenia wiadomości , pod rygorem uznania takiej wiadomości wysłanej przez Operatora, za doręczoną w chwili jej wysłania. 7. Obowiązku, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga wprowadzenie Opłat za nowe, niedostępne dotychczas świadczenia. 13 Wyłączenie odpowiedzialności Operatora. 1. 0perator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi Internet, będące następstwem przyczyn niezależnych od Operatora. 2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Gniazda Sieciowego/ Gniazda Dodatkowego lub Sprzętu Operatora, wynikającego z jego nieprawidłowego używania, Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności korzystania przez Abonenta z Usługi Internet. 3. 0perator nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem naruszeń, o których mowa w 12 ust perator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w Terminalu lub oprogramowaniu Terminala na skutek ingerencji osób trzecich. 5. 0perator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie karty sieciowej, nie będącej Sprzętem Operatora, zainstalowanej w Terminalu. 6. 0perator nie gwarantuje przepustowości transmisji poza Siecią. 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę, rozpowszechnianych przez Abonenta materiałów niezgodnych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami. W razie ujawnienia takiego zachowania Abonenta, Operator ma prawo rozwiązać Umowę z Abonentem w trybie natychmiastowym. 8. 0perator nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane i transmitowane przez zewnętrzną sieć Internet (której elementem jest również Sieć), jak również za straty wynikłe z zastosowania lub niemożności zastosowania informacji lub oprogramowania. 14 Postępowanie reklamacyjne. 1. Reklamację dotyczącą niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi, jakości świadczonych usług niewykonania lub nienależytego wykonania Usług telekomunikacyjnych, nieprawidłowego obliczenia lub/i zaksięgowania należności z tytułu świadczenia Usługi, Abonent składa pisemnie, telefonicznie, drogą elektroniczną bądź osobiście w Biurze Obsługi Abonenta lub siedzibie Operatora w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą do złożenia reklamacji. 2. Przyjęcie reklamacji złożonej pisemnie, telefonicznie, drogą elektroniczną bądź osobiście w Biurze Obsługi Abonenta wymaga potwierdzenia przez Operatora w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej złożenia za wyjątkiem udzielenia odpowiedzi w tym terminie.

5 -5-3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres Abonenta wraz z numerem Abonenta i jego podpisem, dokładnie wskazywać zaistniałe zdarzenie, czas jego wystąpienia oraz żądanie Abonenta, które w szczególności powinno zawierać wskazanie, czy w razie uwzględnienia reklamacji przez Operatora, Abonent żąda zwrotu części uiszczonej przez niego Opłaty Abonamentowej, czy pomniejszenia o tę część Opłaty Abonamentowej należnej za następny Okres Rozliczeniowy. 4. Reklamację złożoną po terminie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu pozostawia się bez rozpoznania o czym Operator niezwłocznie powiadamia reklamującego. 5. Złożenie przez Abonenta reklamacji nie zwalnia go od obowiązku uiszczania Opłaty Abonamentowej 6. Reklamacja Abonenta powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej dostarczenia do Operatora, pod adresem Biura Obsługi Abonenta. 7. Operator rozpatrując Reklamację jest zobowiązany zbadać wyczerpująco okoliczności faktyczne i prawne sprawy uwzględniając prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację,dokumenty przedstawione przez Abonenta o ile zachodzi konieczność badania techniczne i obserwacje urządzeń w sposób przewidziany dla danego rodzaju usług. 8. Odpowiedź na Reklamację powinna zawierać nazwę jednostki Operatora rozpatrującej Wniosek Reklamacyjny, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania Reklamacji, w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności określenie wysokości kwoty i terminu jej wypłaty, pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postepowaniu sądowym, podpis upoważnionego pracownika Operatora. 9. W przypadku uwzględnienia Reklamacji, Operator zobowiązany jest w zależności od wybranej przez Abonenta, zgodnie z ust. 3 formy rekompensaty, do zwrotu Abonentowi części uiszczonej przez niego Opłaty Abonamentowej, w kwocie odpowiadającej iloczynowi : liczby dni przerwy w świadczeniu Usługi Internet i 1/30 uiszczonej przez Abonenta Opłaty Abonamentowej albo do pomniejszenia w tych samych granicach Opłaty Abonamentowej należnej za następny Okres Rozliczeniowy z zastrzeżeniem ust Jeżeli Abonent, w zgłoszeniu Reklamacyjnym nie dokona, zgodnie z ust. 3 wyboru formy rekompensaty, Operator o ile reklamacja będzie zasadna, uwzględni ją poprzez odpowiednie pomniejszenie Opłaty Abonamentowej należnej za następny Okres Rozliczeniowy. 11. Szczegółowe zasady reklamacji reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakie powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej ( Dz.U. z 2004 r., Nr 226., poz.2291). 15 Opłaty. 1. Abonent jest zobowiązany do terminowego uiszczania Opłat w pełnej wysokości, na rachunek bankowy Operatora, wskazany w Umowie Abonenckiej, blankiecie wpłaty, rachunku albo fakturze. Za dowód uiszczenia Opłaty uznaje się datę stempla lub innego, uznanego przez Operatora, potwierdzenia naniesionego na dowodzie wpłaty. 2. Za wyjątkiem sytuacji określonej w ust.3, Abonent jest zobowiązany, bez osobnego wezwania, do regularnego uiszczania Opłaty Abonamentowej w wysokości określonej w Cenniku, z góry, do 15 dnia Okresu Rozliczeniowego. Wszelkie wpłaty dokonywane przez Abonenta będą w pierwszej kolejności zaliczane na poczet zaległych należności Operatora, poczynając od najwcześniej wymagalnych. 3. Jeżeli podłączenie do Sieci nastąpiło po rozpoczęciu określonego w Umowie Abonenckiej Okresu Rozliczeniowego, Opłata za pierwszy Okres Rozliczeniowy zostanie obniżona proporcjonalnie do liczby dni, w których Usługa Intemet nie była świadczona. W takim wypadku, Abonent uiszcza Opłatę Abonamentową w najbliższym terminie płatności. 4. 0koliczność, że Abonentowi nie doręczono blankietu wpłaty Opłaty Abonamentowej, nie zwalnia go z obowiązku określonego w ust Wniesienie przez Abonenta Opłaty za okres dłuższy, niż Okres Rozliczeniowy określony w Umowie Abonenckiej, nie zwalnia go od obowiązku dopłaty z tytułu ewentualnego wzrostu Opłaty Abonamentowej, który nastąpił po jej wniesieniu. 6. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu Opłaty, Abonent zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 7. W razie stwierdzenia braku należnej Opłaty, Operator pisemnie wezwie Abonenta do jej zapłaty, pod rygorem rozwiązania umowy Abonenckiej i podjęcia działań, o których mowa w ust.9, wyznaczając termin nie krótszy niż 3 dni od daty doręczenia wezwania. 8. W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty, o którym mowa w ust.8, Operator może odłączyć Abonenta od Usługi Internet oraz podjąć przewidziane prawem czynności, zmierzające do odzyskania należności, w tym, jeżeli Abonent złożył zabezpieczenie, o którym mowa w 6 ust.1, dokonać czynności, o których mowa w 6 ust.3. Ponowne podłączenie może nastąpić dopiero po uregulowaniu zaległych należności wraz z odsetkami i uiszczeniu Opłaty Jednorazowej, zgodnie z obowiązującym Cennikiem. 9. Kosztami wezwania do zapłaty oraz kosztami niezbędnymi do skutecznego dochodzenia należności Operatora obciążony zostanie Abonent. 10. Rozwiązanie Umowy Abonenckiej nie zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania Opłat należnych do dnia jej rozwiązania. 11. Na pisemny wniosek Abonenta zawierający wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, Operator wystawi fakturę VAT za Usługę Internet oraz świadczenia z tą usługą związane. 16 Rozwiązanie Umowy Abonenckiej. 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec przyjętego w Umowie Abonenckiej Okresu Rozliczeniowego. 2. Umowa Abonencka ulega rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia: 1) gdy Abonent będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zostanie postawiony w stan likwidacji albo zostanie rozwiązany; 2) w przypadku śmierci Abonenta będącego osobą fizyczną, chyba że uprawniona osoba złoży oświadczenie o wstąpieniu w Umowę Abonencką, której stroną był Abonent; 3) gdy Operator zaprzestanie działalności gospodarczej; 4) gdy Operator utraci prawo do świadczenia Usługi Internet; 5) gdy Abonent, wbrew żądaniu Operatora, o którym mowa w 5 ust.1, po podpisaniu Umowy Abonenckiej, najpóźniej do dnia podłączenia do Sieci, nie wystawi weksla gwarancyjnego albo nie wpłaci kaucji gwarancyjnej. 3. Umowa Abonencka może zostać rozwiązana przez Operatora bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku nieprzestrzegania postanowień Umowy Abonenckiej, Regulaminu lub innych dokumentów będących integralną częścią Umowy Abonenckiej, a w szczególności w razie: 1) zalegania przez Abonenta z Opłatą Abonamentową za co najmniej jeden Okres Rozliczeniowy, mimo wezwania do zapłaty; 2) podłączenia przez Abonenta do Sieci lub Sprzętu Operatora więcej niż jednego Terminala;

6 -6-3) niedopuszczenia przez Abonenta do okresowej kontroli Gniazda Sieciowego i/ lub Sprzętu Operatora; 4) utraty przez Abonenta tytułu prawnego do Lokalu, w którym zgodnie z Umową Abonencką zamontowane jest Gniazdo Sieciowe; 5) rozpowszechniania przez Abonenta w Sieci materiałów niezgodnych z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami; 6) naruszenia albo podejmowania przez Abonenta próby naruszenia integralności sieci Internet lub Sieci Operatora. 4. Umowa Abonencka może zostać rozwiązana przez Abonenta bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy przerwa w świadczeniu Usługi Internet z winy Operatora lub działania siły wyższej trwała dłużej niż jeden miesiąc. 5. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej, złożone na podstawie ust.3 i 4, wymaga formy pisemnej oraz opisu przyczyny uzasadniającej rozwiązanie. Brak opisu przyczyny uzasadniającej rozwiązanie Umowy Abonenckiej powoduje uznanie oświadczenia za wypowiedzenie Umowy Abonenckiej zgodnie z ust W sytuacjach określonych w ust.3 i 4, Umowa Abonencka ulega rozwiązaniu w ostatnim dniu Okresu Rozliczeniowego, w którym oświadczenie o rozwiązaniu doszło do drugiej Strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. 7. Ponowne zawarcie Umowy Abonenckiej może nastąpić pod warunkiem uregulowania przez Abonenta zaległych należności oraz uiszczenia Opłaty Jednorazowej, zgodnie z obowiązującym Cennikiem. 8. Spory między Abonentem będącym konsumentem a Operatorem, zamiast postępowania przed sądami powszechnymi, mogą być rozwiązywane na drodze polubownej w postępowaniu mediacyjnym, toczonym przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub rozstrzygane przed polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy prezesie UKE. Warunki i zasady alternatywnego rozstrzygania sporów określają przepisy art.109 i 110 ustawy Prawo telekomunikacyjne. 17 Postanowienia końcowe. 1. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania lub zmiany adresu siedziby firmy, statusu prawnego, nazwy lub nazwiska, a także utraty tytułu prawnego do Lokalu, w terminie 7 dni Abonent zobowiązany jest do poinformowania Operatora o zaistniałych zmianach. W przypadku niedotrzymania tego obowiązku wszelką korespondencję wysłaną pod wskazany adres uważa się za doręczoną. 2. Do zmiany Regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia 11 ust W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa telekomunikacyjnego. CENNIK USŁUG INTERNET INSANT S.C. stanowiący integralną część Oferty Usług Operatora NAZWA USŁUGI OPŁATY SPOSÓB ZAPŁATY UWAGI Opłata aktywacyjna montażowa 50,00 zł Opłata jednorazowa dot. lokali z siecią. Obejmuje instalację modemu oraz konfigurację protokołów sieciowych OPŁATA EKSPLOATACYJNA Pakiet Internet A 39,00 zł Opłata miesięczna Bez limitu transferu danych Pakiet Internet B 66,00 zł Opłata miesięczna Bez limitu transferu danych Pakiet Internet C Pakiet Internet D OPŁATY MANIPULACYJNE Opłata aktywacyjna eksploatacyjna 15,00 zł Opłata jednorazowa dot. sytuacji po odłączeniu spowodowanym zaległościami w Opłatach, działanie na szkodę sieci, (wirusy itp.) Zmiana pakietu z wyższego na pakiet niższy 30,00 zł Opłata jednorazowa Zmiana pakietu z niższego na pakiet wyższy 0,00 zł Opłata jednorazowa Przeniesienie posiadanego łącza Internetowego 50,00 zł Opłata jednorazowa do innego Lokalu (jeżeli istnieją możliwości techniczne) Przeniesienie posiadanego łącza Internetowego 50,00 zł Opłata jednorazowa w danym Lokalu

7 Opłata za opóźnienie w zwrocie Sprzętu Operatora 5,00 zł Opłata jednorazowa opłata za każdy dzień opóźnienia Za bezpodstawne wezwanie konserwatora 20,00 zł Opłata jednorazowa OPŁATA ZA INNE USŁUGI Naprawa lub modernizacja inst. w Lokalu 55,00 zł Opłata jednorazowa Kaucja gwarancyjna za Sprzęt Operatora 280,00 zł wymiana, mocowanie przewodu antenowego, etc. Opłata jednorazowa lub ratalna Zawieszenie Usługi Internet 30,00 zł Opłata jednorazowa DODATKOWE OPŁATY Za trwałe uszkodzenie modemu kabl. 300,00 zł Opłata jednorazowa Za samowolne podłączenie większej liczby Terminali niż liczba określona w Umowie Abonenckiej 550,00 zł Opłata jednorazowa za każdy dodatkowo podłączony Terminal Za ingerencję w Sieci 200,00 zł Opłata jednorazowa Za naprawę instalacji po samowolnej przeróbce w Lokalu Abonenta 60,00 zł Opłata jednorazowa Demontaż modemu i przyłącza Internetowego na życzenie klienta 30,00 zł Opłata jednorazowa Tabela transferów oferowanych w ramach Usługi Internet firmy INSANT Pakiet A B Prędkość transferu 10 Mb 20 Mb C D UWAGA: Operator będzie okresowo zwiększał w/w prędkości transferów w zależności od stopnia wykorzystania łącz dosyłowych.

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c.

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ŚwidMAN s.c. z siedzibą w Świdniku 1. Postanowienia ogólne 1.ŚwidMAN Spółka Cywilna z siedzibą w Świdniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 R E G U L A M I N Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP), dostępu do Wirtualnej Sieci Komputerowej (WSK) oraz Usług Towarzyszących Transmisji Danych (UTTD) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a 35-118 Rzeszów tel. (17) 850-45-14 fax. (17) 850-45-15 REGULAMIN świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM 1. ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Zakład Elektro-Instalacyjny Artur Maślanka zwana dalej Operatorem z siedzibą w Woli Radziszowskiej 519 jest firmą działającą

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez SAT- KOL Dochniak, Michalik Spółka jawna z siedzibą w Gorlicach. 1 Postanowienia ogólne.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez SAT- KOL Dochniak, Michalik Spółka jawna z siedzibą w Gorlicach. 1 Postanowienia ogólne. Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez SAT- KOL Dochniak, Michalik Spółka jawna z siedzibą w Gorlicach 1 Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług w sieci ProfiTEL

Regulamin usług w sieci ProfiTEL Regulamin usług w sieci ProfiTEL Ważny od 1 grudnia 2012 1 Postanowienia ogólne Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają: Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/TP-8/231/2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI. II. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny LTE 15) III. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny Max LTE 15)

I. OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI. II. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny LTE 15) III. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny Max LTE 15) MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. CENNIK USŁUGI INTERNET MOBILNY obowiązuje dla Umów Abonenckich oraz Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od dnia 01.01.2017 r. I. OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.01.2010r.

Obowiązuje od 01.01.2010r. Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu firmy NetSeven grupa ArtSeven S.C. Andrzej Dziuk, Grzegorz Adamczyk Obowiązuje od 01.01.2010r. Pojęcia używane e regulaminie 1 1. Operator - Firma NetSeven

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Dział I Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa. 2. Operator NetCom

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI TELEWIZJI CYFROWEJ PRZEZ OPEN-NET S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI TELEWIZJI CYFROWEJ PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI TELEWIZJI CYFROWEJ PRZEZ OPEN-NET S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET PRZEZ COOL-NET Chmielak Szymon

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET PRZEZ COOL-NET Chmielak Szymon REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET PRZEZ COOL-NET Chmielak Szymon Rozdział 1 -Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1 Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez COOL-NET Chmielak Szymon,

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: TELICO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki20a,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową zawarta w dniu - - roku Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Nr. / /

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Nr. / / zawarta w dniu pomiędzy: Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Nr. / / SAT-KOL Dochniak, Michalik Spółką Jawną z siedzibą w Gorlicach (38-300), ul. Hallera 81, reprezentowaną przez: Henryka Michalika

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP dla Abonentów

Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP dla Abonentów Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP dla Abonentów 1 POSTANOWNIENIA OGÓLNE 1. abonament oplata za zapewnienie stałego dostępu terminala do siecią foneo oraz za inne usługi, 2. Abonent

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: WŁAŚCICIEL-FIRMA Firma NetService działająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI RADIA I TELEWIZJI KABLOWEJ PRZEZ MULTIMEDIA POLSKA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI RADIA I TELEWIZJI KABLOWEJ PRZEZ MULTIMEDIA POLSKA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI RADIA I TELEWIZJI KABLOWEJ PRZEZ MULTIMEDIA POLSKA S.A. ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Multimedia

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI MULTIMEDIA INTERNET PRZEZ MULTIMEDIA POLSKA POŁUDNIE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI MULTIMEDIA INTERNET PRZEZ MULTIMEDIA POLSKA POŁUDNIE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI MULTIMEDIA INTERNET PRZEZ MULTIMEDIA POLSKA POŁUDNIE S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Multimedia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP) w zakresie usług telewizji kablowej w systemie cyfrowym (TVK cyfrowa)

R E G U L A M I N. Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP) w zakresie usług telewizji kablowej w systemie cyfrowym (TVK cyfrowa) Załącznik nr 1 R E G U L A M I N Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP) w zakresie usług telewizji kablowej w systemie cyfrowym (TVK cyfrowa) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

usług telekomunikacyjnych przez

usług telekomunikacyjnych przez Załącznik do Uchwały nr 22/14 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 31.03.2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A.

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Zawarta w dniu: pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Telewizji Kablowej TV-SAT 364 z siedzibą w Łodzi, ul. Gorkiego 16, Zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych typu pre-paid za pośrednictwem internetu przez JustCall 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin oraz Cennik stanowią integralną część wszystkich Umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę 1 Organizator Organizatorem promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją", jest Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z.O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WISE SHOP. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z.O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WISE SHOP. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z.O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WISE SHOP 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin Świadczenia Usługi Wise Shop ( zwany dalej Regulaminem), określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI SATELITARNEJ TEOSAT

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI SATELITARNEJ TEOSAT REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI SATELITARNEJ TEOSAT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową w domenie www.fotoelita.pl. Przepisy ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową w domenie www.fotoelita.pl. Przepisy ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową w domenie www.fotoelita.pl. Przepisy ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną polegających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia i gwarancji jakości usługi udostępniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Powszechną Agencją

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych 1 UMOWA NR DZPZ/333 /53PN /2013 o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu r. pomiędzy...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym, ul. Żołnierska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TEN.NET

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TEN.NET REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TEN.NET Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi certyfikat jakości tp SLA. 1 1. Abonent podmiot,

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Internet dla Każdego K.2012 r. lub do odwołania

Regulamin Promocji Internet dla Każdego K.2012 r. lub do odwołania Regulamin Promocji Internet dla Każdego K z dnia 1 marca 2012 r. obowiązuje od 01.03.2012.2012 r. do 30.06.2012.2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Internet dla każdego

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia Usługi Telewizja przez ConnectedHome sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: Abonent - konsument w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/TP-8/231/2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../20. Przedmiot umowy

Umowa Nr../20. Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 5/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.03.2015 r. Umowa Nr../20 Zawarta w dniu... r. w Opolu pomiędzy Uniwersytetem Opolskim jako jednostką wiodącą Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE]

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE] REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) 1 [DEFINICJE] 1. EcoCar jest spółką handlową utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET Zawarta w dniu.. w Pieszycach na zasadach określonych niniejszej umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Bajt Computers Jan Treliński Z siedzibą przy ul. Partyzantów 25a, 28-100 Busko-Zdrój Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45 UMOWA NAJMU nr WZÓR Umowa zawarta dnia...r. w Elizówce pomiędzy:... ul...., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow.... zwanym w treści umowy Najemcą, a P.H.U. TOMPOL

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZP.271.19.3.2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Przedmiot zamówienia 1. PRZEDMIOTEM Z UMOWY JEST świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w regulaminie lub w umowie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

cennik świadczenia przez Aster City Cable Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług telefonicznych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r.

cennik świadczenia przez Aster City Cable Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług telefonicznych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. cennik świadczenia przez Aster City Cable Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług telefonicznych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. I. Usługi podstawowe A. Opłaty instalacyjne Opłata jednorazowa 1.

Bardziej szczegółowo

ANEKS. AKCJA GOTÓWKA Z GÓRY

ANEKS. AKCJA GOTÓWKA Z GÓRY ANEKS. AKCJA GOTÓWKA Z GÓRY Operator CYFRY+ przygotował dla Abonentów specjalną ofertę promocyjną pod nazwą GOTÓWKA Z GÓRY polegającą na zaoferowaniu Abonentom promocyjnych warunków Umowy, określonych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług radia i telewizji

Umowa o świadczenie usług radia i telewizji Umowa o świadczenie usług radia i telewizji nr zawarta w Żywcu dnia, pomiędzy: Beskidzka Telewizja Kablowa BESTKABEL sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Krasińskiego 19, REGON 070547474, NIP 553-010-24-32,

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo