Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp."

Transkrypt

1 Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, świadczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Usługę Internet, na warunkach i w zakresie określonym w Umowie Abonenckiej, Regulaminie oraz innych dokumentach będących integralną częścią Umowy Abonenckiej. 2. Operator zapewnia prawidłową jakość sygnału telekomunikacyjnego, zgodnie z Polskimi Normami i regulacjami Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 3. Regulamin został wydany na podstawie Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004r.Nr 171 poz z późn. zmianami) i Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 2 Definicje. 1 ) Abonent - Klient, który zawarł z Operatorem Umowę Abonencką. 2) Biuro Obsługi Abonenta - biuro Operatora, powołane do kontaktów Operatora z Abonentami i Klientami. 3) Cennik - zestawienie Opłat usług Operatora. 4) Gniazdo Sieciowe - urządzenie będące zakończeniem Sieci, umożliwiające przyłączenie Terminala Internetowego. 5) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca na podstawie przepisów prawa. 6) Lokal - pomieszczenie mieszkalne lub użytkowe pozostające w posiadaniu Abonenta na podstawie tytułu prawnego. 7) Numer Abonenta - nadany Abonentowi przez Operatora numer identyfikacyjny, służący do kontaktów i rozliczeń Operatora z Abonentem. 8)Okres Rozliczeniowy - wynikający z Umowy Abonenckiej przedział czasu, liczony w pełnych miesiącach kalendarzowych, ustalony przez Operatora w celu rozliczania, należnej od Abonenta Opłaty za Usługę Internet. 9)Operator INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Mościckiego 14, działająca na podstawie odpowiednich uprawnień; ilekroć w Umowie Abonenckiej, Regulaminie oraz innych dokumentach będących integralną częścią Umowy Abonenckiej jest mowa o czynnościach dokonywanych przez Operatora, należy przez to rozumieć czynności dokonywane przez pracownika lub upoważnionego przedstawiciela Operatora. 10)Opłata - szczegółowo określone w Cenniku, należne Operatorowi świadczenie pieniężne związane z korzystaniem przez Abonenta z Usługi Internet, do zapłaty którego Abonent jest zobowiązany na podstawie Umowy Abonenckiej i Regulaminu. 11)Opłata Jednorazowa - Opłata należna Operatorowi za jednorazowe czynności związane z Usługą Internet. 12)Pakiet - określony w Ofercie Usług Operatora, zakres Usługi Internet. 13)Protokół Przekazania Sprzętu - dokument, w którym Abonent potwierdza przyjęcie do używania Sprzętu Operatora. 14)Protokół Sprawności Łącza - dokument, w którym Abonent potwierdza prawidłową instalację i/lub sprawne funkcjonowanie: Gniazda Sieciowego, Sprzętu Operatora albo należącego do Abonenta urządzenia, niezbędnego do świadczenia Usługi Internet. 15) Protokół Zwrotu Sprzętu - dokument, w którym Operator potwierdza dokonanie przez Abonenta zwrotu Sprzętu Operatora. 16)Regulamin - Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., będący integralną częścią Umowy Abonenckiej. 17)Router Dostępowy Operatora - stanowiące element Sieci, pierwsze urządzenie informatyczne, łączące Terminal Internetowy z siecią Internet, umożliwiające świadczenie Usługi Internet. 18)Sieć - będąca własnością Operatora lub posiadana przez niego na podstawie innego tytułu prawnego, sieć telekomunikacyjna w rozumieniu ustawy z dnia 17 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn.zm.), na początku której znajduje się Router Dostępowy Operatora, a na końcu Gniazdo Sieciowe. 19)Sprzęt Operatora - oddane do używania Abonentowi na czas trwania Umowy Abonenckiej, będące własnością Operatora lub posiadane przez niego na podstawie innego tytułu prawnego, inne niż Gniazdo Sieciowe, urządzenie umożliwiające dostęp do usług świadczonych przez Operatora poprzez Sieć, takie jak w szczególności: Modem Kablowy. 20)Umowa Abonencka - zawarta pomiędzy Operatorem a Klientem umowa o świadczenie Usługi Internet. 21)Usługa Internet - świadczona przez Operatora usługa polegająca na umożliwieniu Abonentowi dostępu do Internetu poprzez Sieć. 3 Zawarcie Umowy Abonenckiej. 1. W celu korzystania z Usługi Internet, Klient zawiera z Operatorem Umowę Abonencką, w której zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niej zasad, a także zasad określonych w Regulaminie oraz innych dokumentach będących integralną częścią Umowy Abonenckiej, a w szczególności zobowiązuje się do terminowego uiszczania Opłat. 2. Umowa Abonencka zostaje zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. Umowa Abonencka zawierana jest na czas nie oznaczony, chyba że co innego wynika z regulaminu promocji organizowanej przez Operatora. 4. Umowa Abonencka zawierana jest pod warunkiem określonym w 5 5. Klient będący osobą fizyczną może podpisać Umowę Abonencką osobiście lub przez należycie umocowanego pełnomocnika. Za Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, Umowę Abonencką podpisują osoby uprawnione do jego reprezentacji lub umocowane na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione do jego reprezentacji. Pełnomocnictwo udzielone przez Klienta musi mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności i musi być dołączone do Umowy Abonenckiej.

2 -2-6. Abonent może w Umowie Abonenckiej przewidzieć, że Usługa Internet będzie świadczona na rzecz osoby trzeciej, w Lokalu szczegółowo określonym w Umowie Abonenckiej. W takim wypadku za wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Abonenckiej, Regulaminu oraz innych dokumentów będących integralną częścią Umowy Abonenckiej, odpowiedzialność ponosi Abonent. 7. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Abonenckiej w następujących przypadkach: 1 ) jeżeli Klient nie posiada tytułu prawnego do lokalu; 2) jeżeli Klient posługuje się dokumentami zniszczonymi albo budzącymi wątpliwości co do ich autentyczności; 3) jeżeli Klient albo jego współlokator lub lokator jest dłużnikiem Operatora; 4) jeżeli z Klientem albo jego współlokatorem lub lokatorem, Operator rozwiązał wcześniej Umowę Abonencką na skutek naruszenia przez niego Umowy Abonenckiej, Regulaminu albo innych dokumentów będących integralną częścią Umowy Abonenckiej; 5) jeżeli Operator nie ma technicznych możliwości świadczenia Usługi Internet. 8. Zawierając Umowę Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie w związku ze świadczoną usługą, oprócz danych określonych w art.161 ust.2 ustawy z r. Prawo telekomunikacyjne, następujących swoich danych osobowych: adresu i numeru telefonu 9. Operator informuje, iż dane osobowe Abonenta, umieszczone w umowie, przetwarzane są przez Operatora zgodnie z postanowieniami Art.23 ustawy o ochronie danych osobowych, w związku z art.161 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, w zakresie, w którym dotyczy to świadczonych Abonentowi usług dla celów marketingu bezpośredniego usług własnych ( m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach, produktach i usługach) oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 4 Podłączenie do Sieci, Gniazdo Sieciowe. 1. 0perator, w celu stworzenia możliwości świadczenia Usługi Internet, dokonuje w Lokalu montażu Gniazda Sieciowego i podłączenia do Sieci, zgodnie z technologią stosowaną przez Operatora. Montaż Gniazda Sieciowego, a także podłączenie do Sieci nie wymagające montażu Gniazda Sieciowego, następuje w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej. 2. W celu umożliwienia Operatorowi montażu Gniazda Sieciowego, Abonent, poprzez podpisanie Umowy Abonenckiej, wyraża zgodę na wywiercenie otworów, odpowiedniego wyposażenia oraz prowadzenie przewodów w Lokalu. 3. Przygotowanie Lokalu do montażu Gniazda Sieciowego, a także do podłączenia do Sieci nie wymagającego montażu Gniazda Sieciowego, jest obowiązkiem Abonenta i obejmuje przenoszenie mebli oraz innych przedmiotów w Lokalu, w zakresie niezbędnym do montażu lub podłączenia. 4. 0perator ponosi odpowiedzialność za szkodę w mieniu znajdującym się w Lokalu, wyrządzoną z winy osoby, której Operator powierzył wykonanie czynności określonych w ust perator dokonuje konfiguracji Sprzętu Operatora, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia prawidłowości podłączenia. 6. W przypadku konieczności przystosowania Terminala do podłączenia do Gniazda Sieciowego lub Terminala Internetowego, Abonent wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne przeróbki Terminala. 7. Wykonanie podłączenia do Sieci oraz stwierdzenie jego sprawnego działania, Abonent potwierdza podpisując w Lokalu Protokół Sprawności Łącza. 8. Do Gniazda Sieciowego Abonent może podłączyć tylko jeden Terminal. 9. Abonent ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie Gniazda Sieciowego, wynikające z jego nieprawidłowego używania, a w szczególności ponosi koszty naprawy lub wymiany Gniazda Sieciowego. 10. W sytuacji określonej w ust. 9, postanowienia 14 ust. 8, 9 i 10 stosuje się odpowiednio. 5 Jakość Usług 1.Usługa Internet świadczona jest całodobowo, bez ograniczeń ilości pobieranych/wysyłanych danych 2. Operator ogranicza prędkość transmisji danych do/od abonenta do wartości pakietu, na jaki została zawarta Umowa 3. Zmiana limitu prędkości w górę dokonana przez Operatora, jeśli nie wiąże się ze zmianą stawki abonamentowej, nie stanowi podstawy zmiany treści umowy a jedynie poprawę jakości Usługi. 4.Przyjmuje się umowną weryfikację parametrów Usługi Internet poprzez wykonanie testu (pobranie pliku testowego) na stronie Weryfikację przyjmuje się za wiarygodną tylko przy wyłączonych innych aplikacjach w Terminalu Internetowym Abonenta 5. Jeżeli przerwy w świadczeniu Usługi Internet wystąpiły z ważnych przyczyn, a ich łączny czas w Okresie Rozliczeniowym był krótszy od 48 godzin, rekompensata Abonentowi nie przysługuje. 6. W przypadku przerwy w świadczeniu Usługi Internet wynikającej z przyczyn leżących po stronie Abonenta, Abonentowi nie przysługuje prawo do rekompensaty. 7. Dla potrzeb niniejszego paragrafu przyjmuje się że: 1) jeden dzień przerwy w świadczeniu Usługi Internet nastąpił, jeżeli dostęp do Internetu nie był możliwy przez pełną dobę 2) jedna godzina przerwy w świadczeniu Usługi Internet nastąpiła, jeżeli dostęp do Internetu nie był możliwy przez pełną godzinę zegarową. 8. Abonentowi przysługuje, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, prawo dochodzenia roszczeń wobec Operatora w postępowaniu sądowym. 6 Weksel gwarancyjny i kaucja gwarancyjna. 1. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń przysługujących Operatorowi względem Abonenta, najpóźniej przy podpisaniu Protokołu Sprawności Łącza, Abonent wystawia weksel gwarancyjny wraz z deklaracją wekslową albo składa kaucję gwarancyjną w wysokości określonej w Cenniku. 2. W sytuacji określonej w ust.1, jeżeli po podpisaniu Umowy Abonenckiej, Abonent odmówi wystawienia weksla gwarancyjnego albo złożenia kaucji gwarancyjnej, Umowa Abonencka ulega rozwiązaniu, a Abonent zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty Jednorazowej za bezpodstawne wezwanie konserwatora.

3 -3-3. Operator, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Abonenta obowiązków określonych w Umowie Abonenckiej, Regulaminie lub innych dokumentach będących integralną częścią Umowy Abonenckiej, może w zależności od zabezpieczenia złożonego przez Abonenta przy zawarciu Umowy Abonenckiej, przystąpić do realizacji praw z weksla albo zaspokoić przysługujące mu roszczenie z kaucji. 4. 0koliczność, że kaucja nie wystarczy na pokrycie wierzytelności Operatora, nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu przez Operatora pozostałej części wierzytelności na zasadach ogólnych. 5. W okresie obowiązywania Umowy Abonenckiej, Abonent zobowiązany jest każdorazowo do uzupełnienia kwoty nominalnej kaucji gwarancyjnej albo do wystawienia nowego weksla, jeżeli Operator wykorzystał jedno z w/w zabezpieczeń dla zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności. 6. Po rozwiązaniu Umowy Abonenckiej, jeżeli Abonent spełnił wszystkie świadczenia wobec Operatora, Operator, w zależności od rodzaju zabezpieczenia złożonego przez Abonenta przy zawarciu Umowy Abonenckiej, zwraca mu weksel albo kaucję gwarancyjną w kwocie nominalnej, w jakiej została wniesiona przy zawarciu Umowy Abonenckiej. 7 Sprzęt Operatora. 1. Operator oddaje Abonentowi w posiadanie Sprzęt Operatora z chwilą podpisania Protokołu Przekazania Sprzętu. Abonent ma prawo używania Sprzętu Operatora w okresie obowiązywania Umowy Abonenckiej. 2. Do Sprzętu Operatora można podłączyć tylko jeden Terminal. 3. Abonent nie może udostępniać Sprzętu Operatora osobom trzecim (za wyjątkiem osób mieszkających wspólnie z Abonentem) oraz dokonywać w nim jakichkolwiek zmian, a także zmieniać sposobu ani miejsca używania Sprzętu Operatora. 4. Abonent ponosi odpowiedzialność za utratę oraz za zniszczenie lub uszkodzenie Sprzętu Operatora, wynikające z jego nieprawidłowego używania, a w szczególności ponosi koszty naprawy lub wymiany Sprzętu Operatora. Za nieprawidłowe używanie Sprzętu Operatora uważa się w szczególności naruszenie lub zniszczenie plomby, jeżeli Sprzęt Operatora był nią zabezpieczony przed otwarciem. 5. Abonent zobowiązany jest zgłosić każde uszkodzenie Sprzętu Operatora w Biurze Obsługi Abonenta. Operator zobowiązuje się usunąć uszkodzenie w możliwie najkrótszym czasie. 6. Kwalifikacji uszkodzenia Sprzętu Operatora, pod kątem zastosowania postanowienia ust.4, dokonuje Operator. Operator, w uzasadnionych wypadkach, może odstąpić od obciążenia Abonenta kosztami naprawy lub wymiany. Abonentowi, który nie zgadza się z dokonaną przez Operatora kwalifikacją uszkodzenia Sprzętu Operatora, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. 7. W sytuacji określonej w ust. 4, postanowienia 14 ust.8, 9 i 10 stosuje się odpowiednio. 8. Niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy Abonenckiej, ale nie później niż w trzecim dniu od jej wygaśnięcia, Abonent jest zobowiązany, na swój koszt i ryzyko, zwrócić Sprzęt Operatora w stanie nie pogorszonym bardziej, niż wynikający z normalnej i prawidłowej eksploatacji. 9. W razie nie zwrócenia Sprzętu Operatora w terminie określonym w ust. 8, Operator pisemnie wezwie dotychczasowego Abonenta do zwrotu, wyznaczając termin nie krótszy niż 3 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem podjęcia przewidzianych prawem czynności, zmierzających do odzyskania należności, w tym, jeżeli Abonent złożył zabezpieczenie, o którym mowa w 5 ust. 1, przystąpienia do realizacji praw z weksla albo pokrycia należności z kaucji złożonej przez Abonenta przy zawarciu Umowy Abonenckiej. Koszty wezwania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ponosi dotychczasowy Abonent. 8 Nadzór i Serwis Sieci. 1. W celu prawidłowego wykonania Usługi Internet, Operator ma prawo do okresowej konserwacji i kontroli Sieci w Lokalu Abonenta. 2. Abonent zobowiązany jest do umożliwienia Operatorowi, przeglądu Gniazda Sieciowego oraz Sprzętu Operatora i Terminala, o ile zachodzi podejrzenie zaburzenia pracy Sieci, w związku z niepoprawną pracą Terminala, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy. 3. W razie nieprawidłowego funkcjonowania Sieci, Operator zobowiązuje się do podejmowania działań interwencyjnych i usunięcia niesprawności funkcjonowania Sieci w możliwie najkrótszym czasie od momentu powzięcia wiadomości o awarii. 4. Abonent zobowiązany jest do udostępnienia Operatorowi, dostępu do miejsca awarii. Abonent zobowiązany jest nadto do udostępnienia Operatorowi, dostępu do Sieci w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Operatora. 5. Wszelkich zmian, przeróbek lub ingerencji w Sieć może dokonywać jedynie Operator. Uszkodzenia Sieci, będące następstwem okoliczności zależnych od Abonenta, będą usuwane na jego koszt. Postanowienie 14 ust.8, 9 i 10 stosuje się odpowiednio. 6. Abonent nie ma prawa naruszania ani podejmowania prób zachwiania integralności urządzeń sieciowych innych użytkowników sieci Internet, z Siecią włącznie. Za naruszenie lub próby naruszenia, o których mowa wyżej, uważane są szczególności: blokowanie działania, próby włamań do systemów oraz wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w pracy Sieci Internet, bądź urządzeń innych użytkowników. Operator zastrzega sobie możliwość przekazania właściwym służbom, w trybie przewidzianym prawem, informacji o takim naruszeniu i jego sprawcy. W razie ujawnienia takiego zachowania Abonenta, Operator ma prawo rozwiązać Umowę Abonencką w trybie natychmiastowym. 9 Promocje. 1. Operator ma prawo do organizowania, w ustalonych przez siebie terminach, promocji. Szczegółowe warunki promocji Operator określa w odrębnym regulaminie promocji. 2. Jeżeli promocja organizowana przez Operatora polega na przyznaniu Abonentowi ulgi przy zawarciu Umowy Abonenckiej, a Abonent rozwiąże Umowę Abonencką przed ustalonym w ramach promocji terminem wygaśnięcia ulgi, Operatorowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze w wysokości równej wartości ulgi przyznanej Abonentowi przy zawarciu Umowy Abonenckiej. 3. Niezależnie od postanowień 3 ust.7 pkt 1-5, Operatorowi przysługuje prawo odmowy zawarcia Umowy Abonenckiej w ramach organizowanej przez siebie promocji, jeżeli Klient albo jego współlokator lub lokator, w okresie od pierwszego ogłoszenia o promocji do ostatniego dnia jej trwania, rozwiązał dotychczas obowiązującą Umowę Abonencką z Operatorem.

4 -4-10 Zmiana Pakietu przez Abonenta. 1. Abonent, który nie zalega z żadną Opłatą na rzecz Operatora, może zmienić Pakiet. 2. Zmiana Pakietu wymaga, pod rygorem nieważności, podpisania nowej Umowy Abonenckiej oraz uiszczenia Opłaty Jednorazowej, zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Umowa Abonencka, o której mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje od dnia wskazanego w niej przez Strony i zastępuje dotychczasową Umowę Abonencką. Zmiana Pakietu może nastąpić po pełnym Okresie Rozliczeniowym. 3. Podpisanie nowej Umowy Abonenckiej w celu zmiany Pakietu, nie oznacza przerwania ciągłości stosunku zobowiązaniowego istniejącego pomiędzy Abonentem a Operatorem, a w szczególności nie wiąże się ze zmianą Numeru Abonenta. 11 Zawieszenie świadczenia Usługi Internet. 1. Na pisemny wniosek Abonenta, który nie zalega z żadną Opłatą na rzecz Operatora, Operator może zawiesić świadczenie Usługi Internet. Wniosek, zawierający przewidywany okres zawieszenia, musi być doręczony Operatorowi najpóźniej w 14-tym dniu przed końcem Okresu Rozliczeniowego poprzedzającego okres, w którym ma nastąpić zawieszenie. 2. Zawieszenie świadczenia Usługi Internet liczone jest w pełnych miesiącach kalendarzowych i nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Za zawieszenie świadczenia Usługi Internet Operator pobiera Opłatę Jednorazową, zgodnie z obowiązującym Cennikiem. 3. Po upływie wnioskowanego przez Abonenta okresu zawieszenia, Operator wznawia świadczenie Usługi Internet, na dotychczasowych, wynikających z Umowy Abonenckiej warunkach, bez osobnego powiadomienia Abonenta. 12 Zmiana Oferty Usług Operatora. 1. W trakcie obowiązywania Umowy Abonenckiej, Operator, z ważnych przyczyn o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym, technicznym lub prawnym, może dokonywać zmian Oferty Usług Operatora, polegających w szczególności na zmianie wysokości Opłat. 2. Zmiana Oferty Usług Operatora nie powoduje konieczności podpisywania przez Abonenta nowej Umowy Abonenckiej lecz aneksów do niej. 3. O zmianie Oferty Usług Operatora, Operator poinformuje Abonenta na piśmie, z wyprzedzeniem jednego pełnego Okresu Rozliczeniowego wynikającego z Umowy Abonenckiej, bądź za pomocą poczty elektronicznej ( ), bądź w inny sposób, z zastrzeżeniem ust W przypadku nie wyrażenia przez Abonenta zgody na dokonane zmiany Oferty Usług Operatora, może on w terminie 7 dni od otrzymania informacji, o której mowa w ust.3, złożyć Operatorowi pisemne oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej. O zachowaniu powyższego terminu decyduje, w zależności od sposobu dostarczenia informacji: wyświetlenie na ekranie monitora Operatora potwierdzenia dostarczenia wiadomości lub data stempla pocztowego lub potwierdzona przez osobę upoważnioną do odbioru oświadczeń woli w imieniu Operatora, data przyjęcia przez nią oświadczenia. Oświadczenia złożone po terminie określonym w zdaniu pierwszym, traktowane będą jak wypowiedzenia Umowy Abonenckiej zgodnie z 15 ust W sytuacji określonej w ust.4, jeżeli wynikający z Umowy Abonenckiej Okres Rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc, Umowa Abonencka ulega rozwiązaniu z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym Abonent złożył Operatorowi oświadczenie o jej rozwiązaniu. Jeżeli wynikający z Umowy Abonenckiej Okres Rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc, Umowa Abonencka ulega rozwiązaniu z końcem ostatniego miesiąca kalendarzowego przypadającego na dany Okres Rozliczeniowy. 6. Abonent zobowiązuje się do korzystania przez okres obowiązywania Umowy Abonenckiej, z dostępnej w programie zarządzającym pocztą elektroniczną w Terminalu, funkcji potwierdzania dostarczenia wiadomości , pod rygorem uznania takiej wiadomości wysłanej przez Operatora, za doręczoną w chwili jej wysłania. 7. Obowiązku, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga wprowadzenie Opłat za nowe, niedostępne dotychczas świadczenia. 13 Wyłączenie odpowiedzialności Operatora. 1. 0perator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi Internet, będące następstwem przyczyn niezależnych od Operatora. 2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Gniazda Sieciowego/ Gniazda Dodatkowego lub Sprzętu Operatora, wynikającego z jego nieprawidłowego używania, Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności korzystania przez Abonenta z Usługi Internet. 3. 0perator nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem naruszeń, o których mowa w 12 ust perator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w Terminalu lub oprogramowaniu Terminala na skutek ingerencji osób trzecich. 5. 0perator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie karty sieciowej, nie będącej Sprzętem Operatora, zainstalowanej w Terminalu. 6. 0perator nie gwarantuje przepustowości transmisji poza Siecią. 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę, rozpowszechnianych przez Abonenta materiałów niezgodnych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami. W razie ujawnienia takiego zachowania Abonenta, Operator ma prawo rozwiązać Umowę z Abonentem w trybie natychmiastowym. 8. 0perator nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane i transmitowane przez zewnętrzną sieć Internet (której elementem jest również Sieć), jak również za straty wynikłe z zastosowania lub niemożności zastosowania informacji lub oprogramowania. 14 Postępowanie reklamacyjne. 1. Reklamację dotyczącą niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi, jakości świadczonych usług niewykonania lub nienależytego wykonania Usług telekomunikacyjnych, nieprawidłowego obliczenia lub/i zaksięgowania należności z tytułu świadczenia Usługi, Abonent składa pisemnie, telefonicznie, drogą elektroniczną bądź osobiście w Biurze Obsługi Abonenta lub siedzibie Operatora w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą do złożenia reklamacji. 2. Przyjęcie reklamacji złożonej pisemnie, telefonicznie, drogą elektroniczną bądź osobiście w Biurze Obsługi Abonenta wymaga potwierdzenia przez Operatora w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej złożenia za wyjątkiem udzielenia odpowiedzi w tym terminie.

5 -5-3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres Abonenta wraz z numerem Abonenta i jego podpisem, dokładnie wskazywać zaistniałe zdarzenie, czas jego wystąpienia oraz żądanie Abonenta, które w szczególności powinno zawierać wskazanie, czy w razie uwzględnienia reklamacji przez Operatora, Abonent żąda zwrotu części uiszczonej przez niego Opłaty Abonamentowej, czy pomniejszenia o tę część Opłaty Abonamentowej należnej za następny Okres Rozliczeniowy. 4. Reklamację złożoną po terminie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu pozostawia się bez rozpoznania o czym Operator niezwłocznie powiadamia reklamującego. 5. Złożenie przez Abonenta reklamacji nie zwalnia go od obowiązku uiszczania Opłaty Abonamentowej 6. Reklamacja Abonenta powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej dostarczenia do Operatora, pod adresem Biura Obsługi Abonenta. 7. Operator rozpatrując Reklamację jest zobowiązany zbadać wyczerpująco okoliczności faktyczne i prawne sprawy uwzględniając prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację,dokumenty przedstawione przez Abonenta o ile zachodzi konieczność badania techniczne i obserwacje urządzeń w sposób przewidziany dla danego rodzaju usług. 8. Odpowiedź na Reklamację powinna zawierać nazwę jednostki Operatora rozpatrującej Wniosek Reklamacyjny, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania Reklamacji, w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności określenie wysokości kwoty i terminu jej wypłaty, pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postepowaniu sądowym, podpis upoważnionego pracownika Operatora. 9. W przypadku uwzględnienia Reklamacji, Operator zobowiązany jest w zależności od wybranej przez Abonenta, zgodnie z ust. 3 formy rekompensaty, do zwrotu Abonentowi części uiszczonej przez niego Opłaty Abonamentowej, w kwocie odpowiadającej iloczynowi : liczby dni przerwy w świadczeniu Usługi Internet i 1/30 uiszczonej przez Abonenta Opłaty Abonamentowej albo do pomniejszenia w tych samych granicach Opłaty Abonamentowej należnej za następny Okres Rozliczeniowy z zastrzeżeniem ust Jeżeli Abonent, w zgłoszeniu Reklamacyjnym nie dokona, zgodnie z ust. 3 wyboru formy rekompensaty, Operator o ile reklamacja będzie zasadna, uwzględni ją poprzez odpowiednie pomniejszenie Opłaty Abonamentowej należnej za następny Okres Rozliczeniowy. 11. Szczegółowe zasady reklamacji reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakie powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej ( Dz.U. z 2004 r., Nr 226., poz.2291). 15 Opłaty. 1. Abonent jest zobowiązany do terminowego uiszczania Opłat w pełnej wysokości, na rachunek bankowy Operatora, wskazany w Umowie Abonenckiej, blankiecie wpłaty, rachunku albo fakturze. Za dowód uiszczenia Opłaty uznaje się datę stempla lub innego, uznanego przez Operatora, potwierdzenia naniesionego na dowodzie wpłaty. 2. Za wyjątkiem sytuacji określonej w ust.3, Abonent jest zobowiązany, bez osobnego wezwania, do regularnego uiszczania Opłaty Abonamentowej w wysokości określonej w Cenniku, z góry, do 15 dnia Okresu Rozliczeniowego. Wszelkie wpłaty dokonywane przez Abonenta będą w pierwszej kolejności zaliczane na poczet zaległych należności Operatora, poczynając od najwcześniej wymagalnych. 3. Jeżeli podłączenie do Sieci nastąpiło po rozpoczęciu określonego w Umowie Abonenckiej Okresu Rozliczeniowego, Opłata za pierwszy Okres Rozliczeniowy zostanie obniżona proporcjonalnie do liczby dni, w których Usługa Intemet nie była świadczona. W takim wypadku, Abonent uiszcza Opłatę Abonamentową w najbliższym terminie płatności. 4. 0koliczność, że Abonentowi nie doręczono blankietu wpłaty Opłaty Abonamentowej, nie zwalnia go z obowiązku określonego w ust Wniesienie przez Abonenta Opłaty za okres dłuższy, niż Okres Rozliczeniowy określony w Umowie Abonenckiej, nie zwalnia go od obowiązku dopłaty z tytułu ewentualnego wzrostu Opłaty Abonamentowej, który nastąpił po jej wniesieniu. 6. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu Opłaty, Abonent zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 7. W razie stwierdzenia braku należnej Opłaty, Operator pisemnie wezwie Abonenta do jej zapłaty, pod rygorem rozwiązania umowy Abonenckiej i podjęcia działań, o których mowa w ust.9, wyznaczając termin nie krótszy niż 3 dni od daty doręczenia wezwania. 8. W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty, o którym mowa w ust.8, Operator może odłączyć Abonenta od Usługi Internet oraz podjąć przewidziane prawem czynności, zmierzające do odzyskania należności, w tym, jeżeli Abonent złożył zabezpieczenie, o którym mowa w 6 ust.1, dokonać czynności, o których mowa w 6 ust.3. Ponowne podłączenie może nastąpić dopiero po uregulowaniu zaległych należności wraz z odsetkami i uiszczeniu Opłaty Jednorazowej, zgodnie z obowiązującym Cennikiem. 9. Kosztami wezwania do zapłaty oraz kosztami niezbędnymi do skutecznego dochodzenia należności Operatora obciążony zostanie Abonent. 10. Rozwiązanie Umowy Abonenckiej nie zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania Opłat należnych do dnia jej rozwiązania. 11. Na pisemny wniosek Abonenta zawierający wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, Operator wystawi fakturę VAT za Usługę Internet oraz świadczenia z tą usługą związane. 16 Rozwiązanie Umowy Abonenckiej. 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec przyjętego w Umowie Abonenckiej Okresu Rozliczeniowego. 2. Umowa Abonencka ulega rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia: 1) gdy Abonent będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zostanie postawiony w stan likwidacji albo zostanie rozwiązany; 2) w przypadku śmierci Abonenta będącego osobą fizyczną, chyba że uprawniona osoba złoży oświadczenie o wstąpieniu w Umowę Abonencką, której stroną był Abonent; 3) gdy Operator zaprzestanie działalności gospodarczej; 4) gdy Operator utraci prawo do świadczenia Usługi Internet; 5) gdy Abonent, wbrew żądaniu Operatora, o którym mowa w 5 ust.1, po podpisaniu Umowy Abonenckiej, najpóźniej do dnia podłączenia do Sieci, nie wystawi weksla gwarancyjnego albo nie wpłaci kaucji gwarancyjnej. 3. Umowa Abonencka może zostać rozwiązana przez Operatora bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku nieprzestrzegania postanowień Umowy Abonenckiej, Regulaminu lub innych dokumentów będących integralną częścią Umowy Abonenckiej, a w szczególności w razie: 1) zalegania przez Abonenta z Opłatą Abonamentową za co najmniej jeden Okres Rozliczeniowy, mimo wezwania do zapłaty; 2) podłączenia przez Abonenta do Sieci lub Sprzętu Operatora więcej niż jednego Terminala;

6 -6-3) niedopuszczenia przez Abonenta do okresowej kontroli Gniazda Sieciowego i/ lub Sprzętu Operatora; 4) utraty przez Abonenta tytułu prawnego do Lokalu, w którym zgodnie z Umową Abonencką zamontowane jest Gniazdo Sieciowe; 5) rozpowszechniania przez Abonenta w Sieci materiałów niezgodnych z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami; 6) naruszenia albo podejmowania przez Abonenta próby naruszenia integralności sieci Internet lub Sieci Operatora. 4. Umowa Abonencka może zostać rozwiązana przez Abonenta bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy przerwa w świadczeniu Usługi Internet z winy Operatora lub działania siły wyższej trwała dłużej niż jeden miesiąc. 5. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej, złożone na podstawie ust.3 i 4, wymaga formy pisemnej oraz opisu przyczyny uzasadniającej rozwiązanie. Brak opisu przyczyny uzasadniającej rozwiązanie Umowy Abonenckiej powoduje uznanie oświadczenia za wypowiedzenie Umowy Abonenckiej zgodnie z ust W sytuacjach określonych w ust.3 i 4, Umowa Abonencka ulega rozwiązaniu w ostatnim dniu Okresu Rozliczeniowego, w którym oświadczenie o rozwiązaniu doszło do drugiej Strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. 7. Ponowne zawarcie Umowy Abonenckiej może nastąpić pod warunkiem uregulowania przez Abonenta zaległych należności oraz uiszczenia Opłaty Jednorazowej, zgodnie z obowiązującym Cennikiem. 8. Spory między Abonentem będącym konsumentem a Operatorem, zamiast postępowania przed sądami powszechnymi, mogą być rozwiązywane na drodze polubownej w postępowaniu mediacyjnym, toczonym przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub rozstrzygane przed polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy prezesie UKE. Warunki i zasady alternatywnego rozstrzygania sporów określają przepisy art.109 i 110 ustawy Prawo telekomunikacyjne. 17 Postanowienia końcowe. 1. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania lub zmiany adresu siedziby firmy, statusu prawnego, nazwy lub nazwiska, a także utraty tytułu prawnego do Lokalu, w terminie 7 dni Abonent zobowiązany jest do poinformowania Operatora o zaistniałych zmianach. W przypadku niedotrzymania tego obowiązku wszelką korespondencję wysłaną pod wskazany adres uważa się za doręczoną. 2. Do zmiany Regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia 11 ust W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa telekomunikacyjnego. CENNIK USŁUG INTERNET INSANT S.C. stanowiący integralną część Oferty Usług Operatora NAZWA USŁUGI OPŁATY SPOSÓB ZAPŁATY UWAGI Opłata aktywacyjna montażowa 50,00 zł Opłata jednorazowa dot. lokali z siecią. Obejmuje instalację modemu oraz konfigurację protokołów sieciowych OPŁATA EKSPLOATACYJNA Pakiet Internet A 39,00 zł Opłata miesięczna Bez limitu transferu danych Pakiet Internet B 66,00 zł Opłata miesięczna Bez limitu transferu danych Pakiet Internet C Pakiet Internet D OPŁATY MANIPULACYJNE Opłata aktywacyjna eksploatacyjna 15,00 zł Opłata jednorazowa dot. sytuacji po odłączeniu spowodowanym zaległościami w Opłatach, działanie na szkodę sieci, (wirusy itp.) Zmiana pakietu z wyższego na pakiet niższy 30,00 zł Opłata jednorazowa Zmiana pakietu z niższego na pakiet wyższy 0,00 zł Opłata jednorazowa Przeniesienie posiadanego łącza Internetowego 50,00 zł Opłata jednorazowa do innego Lokalu (jeżeli istnieją możliwości techniczne) Przeniesienie posiadanego łącza Internetowego 50,00 zł Opłata jednorazowa w danym Lokalu

7 Opłata za opóźnienie w zwrocie Sprzętu Operatora 5,00 zł Opłata jednorazowa opłata za każdy dzień opóźnienia Za bezpodstawne wezwanie konserwatora 20,00 zł Opłata jednorazowa OPŁATA ZA INNE USŁUGI Naprawa lub modernizacja inst. w Lokalu 55,00 zł Opłata jednorazowa Kaucja gwarancyjna za Sprzęt Operatora 280,00 zł wymiana, mocowanie przewodu antenowego, etc. Opłata jednorazowa lub ratalna Zawieszenie Usługi Internet 30,00 zł Opłata jednorazowa DODATKOWE OPŁATY Za trwałe uszkodzenie modemu kabl. 300,00 zł Opłata jednorazowa Za samowolne podłączenie większej liczby Terminali niż liczba określona w Umowie Abonenckiej 550,00 zł Opłata jednorazowa za każdy dodatkowo podłączony Terminal Za ingerencję w Sieci 200,00 zł Opłata jednorazowa Za naprawę instalacji po samowolnej przeróbce w Lokalu Abonenta 60,00 zł Opłata jednorazowa Demontaż modemu i przyłącza Internetowego na życzenie klienta 30,00 zł Opłata jednorazowa Tabela transferów oferowanych w ramach Usługi Internet firmy INSANT Pakiet A B Prędkość transferu 10 Mb 20 Mb C D UWAGA: Operator będzie okresowo zwiększał w/w prędkości transferów w zależności od stopnia wykorzystania łącz dosyłowych.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Definicje: Centrum Komputerowe - specjalnie zaadoptowane pomieszczenie wykorzystywane przez SUPERMEDIA do świadczenia Usługi w rozumieniu 1 ust. 1 Dane dostępowe

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A.

Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A. Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A. Spis treści Definicje... 4 I. Charakterystyka publicznej sieci telefonicznej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Warszawa, czerwiec 2014 r. Opracowanie: Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) 1. Zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo