Zarządzenie Nr 60/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 60/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2014 roku"

Transkrypt

1 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -115/14 Zarządzenie Nr 60/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przeprowadzanych przez Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi Działając na podstawie art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U r. poz. 217 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 1 Ustala się Regulamin kontroli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przeprowadzanych przez Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi. 3 Traci moc zarządzenie Nr 7/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Przychodni Medycyny Pracy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przeprowadzanych przez Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. Re k t o r prof. dr hab. Jacek Wysocki

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 60/14 Rektora UMP z dnia 4 lipca 2014 roku Regulamin kontroli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przeprowadzanych przez Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi Poznań 2014

3 I. Postanowienia ogólne 1 1. Kontrole przeprowadza się we wszystkich samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest podmiotem tworzącym, 2. Kontrole prowadzone są zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1509) w odniesieniu do podmiotów wymienionych w 1 ust.1 Regulaminu. 3. Kontrole przeprowadzają pracownicy Działu Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi, samodzielnie lub wraz z innymi upoważnionymi osobami. 4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) kontrolującym rozumie się przez to pracownika lub pracowników Działu Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi, lub inną osobę upoważnioną przez Rektora UMP do przeprowadzenia kontroli, 2) DNW rozumie się przez to Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi, 3) UMP rozumie się przez to Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 4) jednostce kontrolowanej rozumie się przez to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu objęte kontrolą, 5) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.), 6) rozporządzeniu rozumie się przez to wydane na podstawie art. 122 ust. 6 ustawy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1509), II. Kontrola SP ZOZ 2 1. Kontrole w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej podejmowane są co najmniej raz na 6 miesięcy, celem dokonania okresowej oceny zgodności działań jednostki kontrolowanej z przepisami prawa, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 121 ust. 4 pkt. 1-3 ustawy.

4 2. Zakres przedmiotowy kontroli wynika z przepisów aktów prawa powszechnie obowiązującego, regulujących działalność kontrolowanych jednostek. 3. Kierownik DNW i Kierownik Sekcji Kontroli DNW sporządzają półroczne bądź roczne plany kontroli, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do regulaminu kontroli, zatwierdzane przez Rektora UMP. 4. Kierownik DNW i kierownik Sekcji Kontroli DNW sporządza dla Rektora UMP i Kanclerza UMP informację półroczną bądź roczną dotyczącą przeprowadzonych kontroli, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do regulaminu kontroli. III. Przygotowanie kontroli 3 1. Kontrolę zarządza Rektor UMP. 2. Przeprowadzenie kontroli poprzedza przygotowanie programu kontroli (wzór stanowi załącznik Nr 3 do regulaminu kontroli), przy uwzględnieniu elementów wskazanych w 4 ust. 3 rozporządzenia. 3. Program kontroli zatwierdza Rektor UMP. 4. Po zakończeniu kontroli jej program dołącza się do akt kontroli. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z konieczności pilnego przeprowadzenia kontroli dopuszcza się odstąpienie od przygotowania programu kontroli, za zgodą Rektora UMP Kontrolujący podlega wyłączeniu z kontroli z przyczyn i w trybie określonym w 5 rozporządzenia. 2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w 5 ust. 5 rozporządzenia stanowi załącznik Nr 4 do regulaminu kontroli. IV. Tryb przeprowadzania kontroli 5 1. Warunki i tryb prowadzenia kontroli określone zostały w 9-17 i 27 rozporządzenia. 2. Kontrolujący działają na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez Rektora UMP, którego wzór stanowi załącznik Nr 5 do regulaminu Kontroli. 3. Spośród kontrolujących wyznacza się kierownika kontroli, zaznaczając powyższe w upoważnieniu do kontroli.

5 4. W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący ma prawo do: 1) wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej, 2) wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji ustawowo chronionych, 3) przeprowadzania oględzin, 4) sprawdzania przebiegu określonych czynności, 5) żądania od kierownika i pracowników jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjaśnień, 6) zabezpieczania dowodów. 5. Zasady powiadomienia kierownika jednostki kontrolowanej o zakresie kontroli oraz przewidywanym czasie trwania czynności kontrolnych reguluje 7 rozporządzenia. W przypadku ustnego zawiadomienia kierownika jednostki kontrolowanej kontrolujący zobowiązany jest udokumentować dokonanie powyższej czynności Kontrolujący zgłaszają swoje przybycie na kontrolę kierownikowi jednostki kontrolowanej, a w razie jego nieobecności osobie zastępującej go. 2. Kontrolujący podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, obowiązującym w jednostce kontrolowanej. 3. Kontrolę przeprowadza się przy współudziale kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej, które zobowiązane są do: 1) niezwłocznego przedstawiania na żądanie kontrolującego wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz zapewnienia terminowego udzielania wyjaśnień przez pracowników, na podstawie pisemnej prośby kontrolującego, której wzór stanowi załącznik Nr 6 do regulaminu kontroli, 2) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia, w miarę możliwości, oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem, 3) sporządzania na żądanie kontrolujących niezbędnych do kontroli odpisów, kserokopii lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń opartych na dokumentach. Zgodność ww. dokumentów z oryginałami potwierdza kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona. 4. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie DNW.

6 7 1. Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów, w szczególności wskazanych w 11 ust. 2 rozporządzenia. 2. W razie potrzeby kontrolujący mogą dokonać oględzin zgodnie z 14 rozporządzenia, dokumentując powyższe zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 10 do regulaminu. 3. Przy oględzinach kasy niezbędna jest obecność osoby odpowiedzialnej za ww. komórkę organizacyjną lub kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej. Z przebiegu ww. czynności sporządza się protokół, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 8 do regulaminu. 4. Kontrolujący mogą zwrócić się do kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej o złożenie pisemnych wyjaśnień, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 6 do regulaminu. 5. Kontrolujący mogą zwrócić się o udzielenie im ustnych wyjaśnień przez kierownika lub pracownika szpitala dotyczących zakresu kontroli. Osoby te mogą również składać oświadczenia odnoszące się do zakresu kontroli. Z przebiegu ww. czynności sporządza się protokół, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 9 do regulaminu. 6. Jeżeli jest to niezbędne dla wykonania zadań kontrolnych, dowody związane z przeprowadzoną kontrolą mogą być zabezpieczone, zgodnie z 17 rozporządzenia. W przypadku zabrania dowodów z jednostki kontrolowanej kontrolujący wystawią pokwitowanie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 11 do regulaminu. 7. Pobranie dowodów rzeczowych powinno odbywać się w obecności osób odpowiedzialnych za kontrolowaną komórkę organizacyjną lub odcinek pracy lub kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej. Z przebiegu ww. czynności sporządza się protokół, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 7 do regulaminu. 8. O zwolnieniu dowodów spod zabezpieczenia decyduje kontrolujący lub Rektor UMP. V. Przedstawienie ustaleń kontroli 8 1. Ustalenie stanu faktycznego w badanym zakresie oraz opis czynności kontrolnych, w tym ujawnione nieprawidłowości, ich przyczyny oraz skutki, kontrolujący przedstawiają w projekcie wystąpienia pokontrolnego, sporządzanym po zakończeniu czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 12 do regulaminu.

7 2. Szczegółowe regulacje dot. sporządzania projektu wystąpienia pokontrolnego zostały zawarte w 20 rozporządzenia. VI. Czynności pokontrolne 9 1. Warunki i tryb przedstawiania ustaleń kontroli, składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich rozpatrzenia, sporządzania wystąpień pokontrolnych oraz informowania Rektora UMP przez kierownika jednostki kontrolowanej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, regulują rozporządzenia. 2. Wzór wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik Nr 13 do regulaminu kontroli. 3. Wnioski z kontroli, zawarte w wystąpieniu pokontrolnym, przekazuje się niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. VII. Dokumentowanie kontroli Kontrolujący dokumentuje przebieg i wyniki kontroli zgodnie z 18 rozporządzenia. 2. Sposób udostępniania akt kontroli reguluje 19 rozporządzenia. 3. Akta kontroli przechowuje się w DNW. VIII. Postanowienia końcowe Regulamin kontroli wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora UMP Zarządzenia o wprowadzeniu Regulaminu. 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do kontroli wszczętych po 1 stycznia 2014 roku. 3. Zmian w Regulaminie kontroli dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustalenia tj. w drodze Zarządzenia Rektora UMP. Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki

8 Załącznik Nr 1... (Komórka organizacyjna sporządzająca plan) PLAN KONTROLI na r. (podać okres-półroczny, roczny) Lp. Rodzaj i zakres przedmiotowy kontroli Jednostki objęte kontrolą Planowany termin kontroli Ilość dni przewidzianych na kontrolę Okres objęty kontrolą Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę Należy wpisać rodzaj kontroli i kryteria Uwagi Opracował: Zatwierdził: (pieczęć i podpis) (pieczęć i podpis)

9 ... (Komórka organizacyjna sporządzająca ewidencję) Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonych w...20 roku Załącznik Nr 2 Lp. Nazwa kontrolowanej jednostki Imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby kontrolującej Upoważnienie z dnia, numer Czas trwania kontroli Zakres kontroli Okres objęty kontrolą Projekt wystąpienia pokontrolnego Wystąpienie pokontrolne z dnia przekazano z dnia przekazano data otrzymania informacji o realizacji zaleceń z jednostki kontrolowanej Uwagi Opracował: :... (pieczęć i podpis) Poznań, dnia

10 (numer akt kontroli) Załącznik Nr (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli).. (miejsce i data sporządzenia) I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej PROGRAM KONTROLI... II. Termin przeprowadzenia kontroli... III. Zakres kontroli a) Przedmiot kontroli b) Okres objęty kontrolą... IV. Zagadnienia wymagające oceny... V. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli.. VI. Wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli... VII. Organizacja i harmonogram przeprowadzenia kontroli.. Zatwierdzam... (podpis Rektora)

11 Załącznik Nr 4 (nr akt kontroli) OŚWIADCZENIE Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych w..... (nazwa i adres jednostki kontrolowanej) w zakresie..... (zakres kontroli) Ja, niżej podpisana/y., legitymująca/y się dowodem osobistym nr... niniejszym oświadczam o braku / istnieniu* okoliczności uzasadniających wyłączenie mojej osoby z udziału w ww. kontroli. (opis okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli) W przypadku powzięcia w trakcie kontroli wiadomości o okolicznościach uzasadniających moje wyłączenie z udziału w kontroli, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować na piśmie o tym fakcie podmiot uprawniony do kontroli, udzielający mi stosownego upoważnienia do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.... (podpis kontrolującego)... (miejscowość i data)

12 Załącznik Nr 5. (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli)... dnia.. (miejscowość) Upoważnienie nr do przeprowadzenia kontroli Na podstawie art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) w związku z 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. poz. 1509) upoważniam Panią/Pana (imię i nazwisko oraz numer legitymacji służbowej lub rodzaj i numer innego dokumentu tożsamości) do dokonania kontroli... (zakres kontroli) w terminie od dnia..... do dnia..... w (nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej) Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej lub innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości kontrolującego. Okres ważności upoważnienia upływa z ostatnim dniem przewidywanego terminu zakończenia kontroli.... podpis Rektora Okres ważności upoważnienia przedłuża się do dnia:.., dnia (miejscowość) (podpis Rektora) Pouczenie: Poucza się, iż prawa i obowiązki jednostki kontrolowanej wynikają z art. 118 ust. 1-3, art. 119 ust. 4, art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.217, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. poz. 1509).

13 Załącznik Nr 6... (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli) Prośba złożenia wyjaśnień na piśmie Na podstawie... (podstawa prawna przeprowadzenia kontroli)... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby kontrolującej) w dniu... prosi... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe) o złożenie pisemnych wyjaśnień oraz/lub przedłożenie dokumentów w poniższym zakresie:... celem dnia (miejscowość) (podpis kontrolującego) Potwierdzenie odbioru Poznań, (podpis)

14 Załącznik Nr 7... (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli) Protokół pobrania rzeczy Na podstawie... (podstawa prawna przeprowadzenia kontroli) (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego) działając w obecności... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w pobraniu rzeczy) dokonał w dniu... w... (określenie miejsca pobrania rzeczy) pobrania rzeczy w postaci... (dokładny opis pobranej rzeczy) Pobrana rzecz została zabezpieczona przez... (sposób zabezpieczenia uniemożliwiający zastąpienie jej inną) dnia... (miejscowość) (podpis osoby uczestniczącej w pobraniu rzeczy) (podpis kontrolującego)

15 Załącznik Nr 8 Protokół kontroli kasy (nazwa i adres jednostki) przeprowadzonej w dniu... od godz.:... do godz.:... przez... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego) Kontrolę przeprowadzono w obecności... (imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe) W toku kontroli stwierdzono, co następuje: 1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie stan gotówki według raportu kasowego na... z dnia... nadwyżka, niedobór... została zapisana w raporcie kasowym nr... dnia... pod poz. nr Stan innych walorów (depozytów) kontrolowanej jednostki przechowywanych w kasie, ich zgodności bądź niezgodności z ewidencją Stan druków ścisłego zarachowania przechowywanych w kasie oraz ich zgodności bądź niezgodności z ewidencją Pogotowie kasowe dla kontrolowanej jednostki ustalone przez wynosi Kasjer/ka jest zaznajomiony/na z obowiązującymi przepisami kasowymi. 6. Kasjer/ka złożył/a deklarację o odpowiedzialności materialnej za powierzoną jemu/jej gotówkę i inne walory znajdujące się w kasie Ostatnią kontrolę w kasie przeprowadził/a w dniu (podać imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego) 8. Uwagi o brakach w zabezpieczeniu pomieszczenia kasy......

16 ... Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po uprzednim odczytaniu. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w jednostce kontrolowanej. W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszej protokole wniesiono zastrzeżenia (nie wniesiono zastrzeżeń) (podpis kontrolującego) (podpis kasjera)... (podpis osób obecnych przy kontroli)

17 k N 9do Regulaminu kontrol Załącznik Nr 9... (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli)... dnia... (miejscowość) Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień/ustnego oświadczenia/oświadczenia o odmowie składania wyjaśnień Na podstawie... (podstawa prawna przeprowadzenia kontroli)... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego) w dniu... przyjął ustne wyjaśnienia/przyjął ustne oświadczenie/przyjął oświadczenie o odmowie składania wyjaśnień od:... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe składającego ustne wyjaśnienia/ustne oświadczenie) w sprawie: o następującej treści: Potwierdzam, iż zapoznałem się z treścią protokołu. (podpis osoby składającej ustne wyjaśnienia/ustne oświadczenie)... dnia.... (miejscowość) (podpis kontrolującego)

18 Załącznik Nr (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli) Protokół oględzin Na podstawie... (podstawa prawna przeprowadzenia kontroli)... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego) działając w obecności... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w oględzinach) dokonał w dniu... oględzin... (określenie obiektu, składników majątkowych, przebiegu czynności poddanych oględzinom) w wyniku których ustalono, co następuje: W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu... za pomocą... które stanowią załącznik do protokołu.... dnia... (miejscowość) (podpis osoby uczestniczącej w oględzinach) (podpis kontrolującego)

19 Załącznik Nr (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli)... dnia... (miejscowość)... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego) Pokwitowanie zabrania z kontrolowanej jednostki zabezpieczonych materiałów dowodowych Na podstawie... (podstawa prawna przeprowadzenia kontroli) zabezpieczam następujące materiały dowodowe: 1)... 2)... 3)... przez ich zabranie z... (nazwa kontrolowanej jednostki) Pouczenie:... (podpis kontrolującego) O zwolnieniu materiałów dowodowych spod zabezpieczenia decyduje......

20 Załącznik Nr (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli, numer protokołu)... dnia... (miejscowość) Projekt wystąpienia pokontrolnego 1. Nazwa i adres oraz dane jednostki kontrolowanej. 2. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych. 3. Zakres kontroli. 4. Osoby przeprowadzające kontrolę i numery upoważnień do kontroli. 5. Dane dotyczące kierownictwa jednostki kontrolowanej. 6. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na jakich została oparta, z uwzględnieniem: a) opisu stanu faktycznego, b) stwierdzonych nieprawidłowości, ich przyczyn, zakresu i skutków (z podaniem naruszonych przepisów) oraz wskazaniem imienia i nazwiska osób odpowiedzialnych za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości, c) w przypadku rekontroli - informacji o wykorzystaniu wyników kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej, d) informacji o wydaniu przez kierownika jednostki kontrolowanej doraźnych poleceń, zarządzeń, e) informacji o przyjęciu ustnych, pisemnych wyjaśnień, f) informacji o dokonaniu oględzin, g) informacji o zabezpieczeniu dowodów, h) informacji o pobraniu rzeczy, 7. Informacja o ilości sporządzonych egzemplarzy oraz o numerze akt kontroli. 8. Informacja o dokonaniu wpisu o przeprowadzonej kontroli w książce ewidencji kontroli. 9. Pouczenie o prawie oraz terminie zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia. 10. Potwierdzenie daty przekazania projektu wystąpienia do jednostki kontrolowanej (data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej) (podpis kontrolującego) (podpis Rektora) Załącznik Nr 13

21 . (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli, numer protokołu)... dnia... (miejscowość) Wystąpienie pokontrolne 1. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego. 2. W przypadku uwzględnienia w całości lub w części zastrzeżeń wystąpienie pokontrolne sporządza się w oparciu o projekt wystąpienia pokontrolnego oraz uwzględnione zastrzeżenia. 3. Wystąpienie pokontrolne w razie potrzeby uzupełnia się o: a) zalecenia pokontrolne lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej wraz z terminem złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, b) ocenę wskazującą na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości. 4. pouczenie o braku środków odwoławczych od wystąpienia pokontrolnego. 5. Informacja o ilości sporządzonych egzemplarzy.... (podpis Rektora )

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby.

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Dz.U.2010.16.83

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 ZARZĄDZENIE Nr 46 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pozostających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 93 5526 Poz. 541 541 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu

REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 26/07 Starosty Raciborskiego z dnia 07.05.2007r. REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu 1 1. W Starostwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r.

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 6 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477. rozporządzenie. z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477. rozporządzenie. z dnia 21 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477 rozporządzenie MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 113 z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN INSTYTUCJONALNEJ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Niniejszy regulamin określa: W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 1) cele i zadania instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 0151/153/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 10 listopada 2006 r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. 1. Regulamin niniejszy określa zasady, sposób

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli zewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie

Regulamin kontroli zewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 02/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie z dnia 17 maja 2012 r. Regulamin kontroli zewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie Opracował : Zatwierdził : Olesno,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Dz.U.09.106.884 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z dnia 3 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Rewizyjna (Komisja) jest organem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU)

Bardziej szczegółowo

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców Zarządzenie Nr 58/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących na terenie Powiatu Krośnieńskiego stacje kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli instytucjonalnej

Regulamin kontroli instytucjonalnej Załącznik do Zarządzenia nr 3/2007 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 2 stycznia 2007 r. Regulamin kontroli instytucjonalnej Gmina Osiecznica Osiecznica 2007 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW I. ZASADY ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA KOMISJI REWIZYJNYCH

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW I. ZASADY ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA KOMISJI REWIZYJNYCH POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie ul. Bobrowiecka 1 00-728 Warszawa 1 REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW I. ZASADY ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Suraża z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Suraża z dnia 15 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Suraża z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie : przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie następujących podatków : podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

z dnia..) Łvq.e ~ 2015r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Kielcach

z dnia..) Łvq.e ~ 2015r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Kielcach zarztdze.t::,e zarztdzte Nr.~/2015 Nr.~12015 z dnia..) Łvq.e ~ 2015r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Kielcach dotyczące wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 15/2007 Dyrektora Powiatowego Centrum

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD OBROTEM DETALICZNYM I STOSOWANIEM PRODUKTÓW LECZNICZYCH

II. ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD OBROTEM DETALICZNYM I STOSOWANIEM PRODUKTÓW LECZNICZYCH INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII GIWpuf-700/018/04 z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ujednolicenia trybu przeprowadzania kontroli obrotu detalicznego i stosowania produktów leczniczych przez lekarzy

Bardziej szczegółowo

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4.

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. 38 dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.30.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 października 2015 r. Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 października 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje

zarządzam co następuje ZARZĄDZENIE NR 2/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASAD JEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/297/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XXXI/297/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. Uchwała Nr XXXI/297/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/67/15 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 10 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/67/15 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 10 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR VII/67/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice Załącznik do Zarządzenia nr 1195/04 Burmistrza Polkowic z dnia 31.12.2004 r. Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice 1. Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 359 UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY GMINY MĘCINKA. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 359 UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY GMINY MĘCINKA. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 359 UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY GMINY MĘCINKA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

z dnia 11 sierpnia 2000 r. (Dz. U. z dnia 15 września 2000 r.)

z dnia 11 sierpnia 2000 r. (Dz. U. z dnia 15 września 2000 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne. (Dz. U. z dnia 15 września 2000 r.) Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 863 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 863 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 863 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które rektor kierujący uczelnią uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania uczelni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 19 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 19 stycznia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego (Dz. U. z dnia 6 lutego 2006 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz.U.01.101.1090 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 6101 UCHWAŁA NR XV/122/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 6990 UCHWAŁA NR XIII/97/2015 RADY GMINY ISTEBNA w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

KONTROLA NIK. CO TRZEBA a CO MOŻNA, czyli wszystko co wiedzieć powinien kontrolowany doświadczenia prawnika. Listopad 2014 r.

KONTROLA NIK. CO TRZEBA a CO MOŻNA, czyli wszystko co wiedzieć powinien kontrolowany doświadczenia prawnika. Listopad 2014 r. KONTROLA NIK CO TRZEBA a CO MOŻNA, czyli wszystko co wiedzieć powinien kontrolowany doświadczenia prawnika KONSEKWENCJE KONTROLI NIK Wskazanie w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości, ich przyczyny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku REGULAMIN w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zarządczej w podległych i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/97/2015 RADY GMINY ISTEBNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/97/2015 RADY GMINY ISTEBNA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/97/2015 RADY GMINY ISTEBNA w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA LUBAŃ

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA LUBAŃ DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 26.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu działalności audytora wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/25/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Karta Audytu Wewnętrznego zwana dalej Kartą" określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia..2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 5738 UCHWAŁA NR IX/69/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Szczecin, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 5738 UCHWAŁA NR IX/69/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE. z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 5738 UCHWAŁA NR IX/69/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 września 2009 roku Zarządzenie Nr 64/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1364/XLV/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 24 marca 2010r.

UCHWAŁA Nr 1364/XLV/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 24 marca 2010r. UCHWAŁA Nr 1364/XLV/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Piaseczno przez inne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Tarnów r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Tarnów r. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Tarnów 23.04.2015 r Postanowienia ogólne 1 1 1. Regulamin określa obowiązki i uprawnienia Dyrektora szkoły, wicedyrektorów i pracowników, zasady powoływania i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Dziennik Ustaw Nr 21 2066 Poz. 108 108 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Na podstawie art. 285 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Organami, które najczęściej mogą zainicjować kontrolę w placówce, są:

Organami, które najczęściej mogą zainicjować kontrolę w placówce, są: Zewnętrzne organy kontrolne są prawnie umocowane do przeprowadzania kontroli. W każdym czasie w placówce partnerskiej może pojawić się kontrola zewnętrzna, która nie zawsze zapowiada swoje przybycie. Organami,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r.

Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r. Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

w formie.. (m. in. wgląd, kserokopia)*

w formie.. (m. in. wgląd, kserokopia)* spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (ich upoważnienie ma źródło ustawowe i nie jest uzależnione od upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2015. Burmistrza Miasta Hajnówka. z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 22/2015. Burmistrza Miasta Hajnówka. z dnia 6 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 333/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 333/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 333/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji stosowanej w Urzędzie Miejskim w Starym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/438/10 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 4 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LIII/438/10 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 4 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LIII/438/10 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Miasta Otwocka

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR XIV/123/2015 RADY GMINY SANOK. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR XIV/123/2015 RADY GMINY SANOK. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR XIV/123/2015 RADY GMINY SANOK z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU. z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU. z dnia 12 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.I.862.10.2014-XX/XX Bydgoszcz, 17 marca 2015r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie ul. Składowa 4 88-400 Żnin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3976 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY GARBÓW. z dnia 18 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3976 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY GARBÓW. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3976 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY GARBÓW z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach z dnia 26.03.2014 roku

Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach z dnia 26.03.2014 roku Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach z dnia 26.03.2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej dla Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5360 UCHWAŁA NR XIV/69/15 RADY GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Procedury audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Józefowa

Procedury audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Józefowa Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2007 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur audytu wewnętrznego Procedury audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 188/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 10 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 188/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 10 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 188/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: HOSPICJUM IM. LADY RYDER OF WARSAW ul. Zyty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zasad powoływania komisji przetargowych i wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA

ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady sprawowania kontroli przewoźników drogowych, którym Burmistrz Namysłowa

Bardziej szczegółowo

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały UCHWAŁA NR XIII/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 07 października 2011 roku. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

D R U K I I Z A Ł Ą C Z N I K I

D R U K I I Z A Ł Ą C Z N I K I D R U K I I Z A Ł Ą C Z N I K I Spis druków Druk nr 1 Druk nr 2 Druk nr 3 Druk nr 4 Druk nr 5 Druk nr 6 Druk nr 7 Druk nr 8 Druk nr 9 Ewidencja osób upoważnionych do pobierania kluczy od pomieszczeń przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/153/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/153/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/153/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. ROZDZIAŁ I Organizacja komisji rewizyjnej

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. ROZDZIAŁ I Organizacja komisji rewizyjnej REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM ROZDZIAŁ I Organizacja komisji rewizyjnej 1 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Z-cy przewodniczącego, oraz pozostałych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 22 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 22 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Orzesze dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE Projekt z dnia 15 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

A N T Y K O R U P C Y J N E B I U R O C E N T R A L N E

A N T Y K O R U P C Y J N E B I U R O C E N T R A L N E www.cba.gov.pl 1 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA CBA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa www.cba.gov.pl Projekt graficzny Danuta Czerska Opracowanie graficzne, skład, korekta i druk

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Praktyka Pielęgniarek AGMA-MED Marzena Głuszak, Agnieszka Furga

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. WZ-I.431.9.2013.BDus Gorzów Wlkp., dnia 05 września 2013r. Pan lek. med. Sławomir Gaik Dyrektor 105 Szpitala Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/293/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

UCHWAŁA NR XXXVI/293/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR XXXVI/293/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rawicz dla niepublicznych przedszkoli i innych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 3376 UCHWAŁA NR XLVIII/244/2014 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 27 maja 2014 r.

Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 3376 UCHWAŁA NR XLVIII/244/2014 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 3376 UCHWAŁA NR XLVIII/244/2014 RADY GMINY SIEDLEC z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 lipca 2013 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XLVII/1140/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 11 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 22 lipca 2013 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XLVII/1140/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 11 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 lipca 2013 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XLVII/1140/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41 /2012. Wójta Gminy Chorkówka. z dnia 19 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Nr 41 /2012. Wójta Gminy Chorkówka. z dnia 19 czerwca 2012 r. Zarządzenie Nr 41 /2012 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na terenie Gminy Chorkówka.

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zawarta w Warszawie, w dniu.. 2015 r. pomiędzy: Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. z dnia 14 listopada 2012 r.

Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. z dnia 14 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/1064/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 10 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr XXXV/1064/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 10 czerwca 2010 r. Uchwała Nr XXXV/1064/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ Załącznik Nr 6 do Statutu Gminy Uchwała Nr X/68/03 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 17.09.2003r. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. l Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw rok 2009 nr 220 poz. 1722 wersja obowiązująca od 2011-11-02 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich)

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Międzyrzeckie Centrum Leczenia Uzależnień Teresa Wagner Rynek

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) ZARZĄDZENIE NR 54/16 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodu służbowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 25 września 2014 r.

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 25 września 2014 r. Projekt UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lędziny dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy powierzenia danych osobowych nr

Wzór umowy powierzenia danych osobowych nr Załącznik nr 7 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.22.2014 Wzór umowy powierzenia danych osobowych nr zawarta w dniu.. 2014 r. w Regułach pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW SCISŁEGO ZARACHOWANIA

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW SCISŁEGO ZARACHOWANIA INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW SCISŁEGO ZARACHOWANIA Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991, Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 6738 UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo