Przewodnik po NewConnect

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po NewConnect"

Transkrypt

1 Krzysztof Górka 29 lipca 2010 r. Dane liczbowe wg stanu na dzieo 28 lipca 2010 r. Stan prawny na 29 lipca 2010 r. Certus Capital sp. z o.o.

2 Spis treści 1. Jak trafid na NewConnect? Rola Autoryzowanego Doradcy Rola animatora rynku oraz market makera Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Obowiązki informacyjne spółek na NewConnect Charakterystyka raportów bieżących przekazywanych przez spółki z rynku NewConnect Charakterystyka raportów okresowych przekazywanych przez spółki z rynku NewConnect Terminy przekazywania raportów okresowych Zawieszenie lub wykluczenie z obrotu akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu Koszty wejścia na NewConnect Rozwój i obecna sytuacja na NewConnect Z NewConnect na rynek regulowany Perspektywy rozwoju Strona 2

3 1. Jak trafid na NewConnect? Rynek NewConnect powstał w 2007 roku jako uzupełnienie dla rynku regulowanego. Giełda Papierów Wartościowych, wzorem innych giełd w Europie i na świecie, zdecydowała się na utworzenie parkietu, na którym mogłyby byd notowane papiery wartościowe mniejszych spółek o dużym potencjale rozwoju i które jednocześnie charakteryzują się wyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Potrzeba utworzenia alternatywnego systemu obrotu (w skrócie ASO) wynikała z faktu, iż niewielkie przedsiębiorstwa miewały w przeszłości problemy z pozyskaniem finansowania w formie kredytu bankowego lub od funduszy private equity. Poza tym często koszty tych form dokapitalizowania były mało atrakcyjne dla przedsiębiorców. Pojawienie się rynku alternatywnego miało wypełnid lukę na polskim rynku kapitałowym w dostępie do finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw pragnących kontynuowad swoją ekspansję i tempo wzrostu. Atrakcyjnośd alternatywnego systemu obrotu wynika z faktu, iż łączy on w sobie architekturę giełdową głównego parkietu GPW z szeregiem udogodnieo, które pozwalają nazywad NewConnect rynkiem nieregulowanym. Alternatywny system obrotu jest platformą przeznaczoną dla podmiotów chcących pozyskad środki w ramach oferty publicznej lub prywatnej, skierowanej do określonych inwestorów, czyli tzw. private placement. Tutaj pojawia się jedna z różnic w stosunku do rynku regulowanego. W przypadku przeprowadzania oferty prywatnej na NewConnect nie ma obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego. Emitent zobowiązany jest do sporządzenia relatywnie krótkiego dokumentu, którego treśd powinna odpowiadad treści dokumentu informacyjnego, którego zawartośd została sprecyzowana w załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo zdecyduje się na emisję o charakterze publicznym, wówczas podobnie jak na rynku regulowanym zachodzi obowiązek przygotowania prospektu emisyjnego (zgodnie z wytycznymi określonymi w Ustawie o ofercie publicznej, Rozporządzeniu Komisji WE nr 809/2004 oraz Rekomendacji CESR) lub memorandum informacyjnego (regulowane Ustawą o ofercie publicznej i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia roku w sprawie szczegółowych warunków jakim powinno odpowiadad memorandum informacyjne *zmienionego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia roku+), chyba że z przepisów odpowiednich regulacji sporządzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego (oraz przejście ścieżki proceduralnej przed KNF) nie jest wymagane. Dopuszczalna jest również sytuacja, kiedy debiut odbywa się bez pozyskania kapitału, a do obrotu wprowadzane są jedynie akcje poprzednich emisji. Podobnie jak w przypadku spółek zmierzających na główny parkiet, podmioty wprowadzające swoje walory do obrotu na NewConnect nie mogą znajdowad się w stanie upadłości czy też likwidacji oraz nie może byd ograniczeo w zbywalności wprowadzanych Strona 3

4 akcji, a wartośd nominalna jednej akcji notowanej w Alternatywnym Systemie Obrotu musi byd nie mniejsza niż 0,10 zł. Emitentem może byd tylko spółka akcyjna lub komandytowoakcyjna (z racji komplikacji prawnych i podatkowych na polskim rynku kapitałowym dotychczas nie zadebiutowały akcje żadnej spółki komandytowo-akcyjnej). Podjęcie decyzji o debiucie na NewConnect oraz wybór odpowiedniej formy przeprowadzenia oferty (publicznej lub prywatnej) następuje na podstawie powziętych odpowiednich uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, a więc najwyższego organu w spółce akcyjnej. Następnie ma miejsce przygotowanie spółki i jej władz do funkcjonowania w obrocie publicznym. Kolejne kroki wiążą się ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, w tym wspomnianego wcześniej dokumentu ofertowego (w przypadku oferty prywatnej). Alternatywnie, w przypadku oferty publicznej tworzony jest prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne (dla emisji o wartości nieprzekraczającej 2,5 mln euro), które są zatwierdzane przez Komisję Nadzoru Finansowego w terminie 20 dni od momentu złożenia dokumentu do oceny (w przypadku memorandum informacyjnego uzyskuje się stwierdzenie równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym pod względem formy i treści z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym), w przypadku braku zgłoszenia uwag. Po przeprowadzeniu oferty, kolejnym etapem upublicznienia na NewConnect jest ubieganie się przez spółkę o wprowadzenie jej papierów wartościowych do obrotu. Procedura ta rozpoczyna jest na wniosek zainteresowanej strony. Do wniosku dołączany jest dokument informacyjny (bądź prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne i ewentualnie aneksy do tego dokumentu) oraz wymagane załączniki. Załączniki, które spółka powinna dołączyd to: odpis aktu założycielskiego lub aktualny statut, bądź też inny dokument określający status prawny przedsiębiorstwa, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, decyzję o zatwierdzeniu publicznego dokumentu informacyjnego i aneksów do tego dokumentu (w przypadku prospektu emisyjnego) lub o stwierdzeniu równoważności tego dokumentu (w przypadku memorandum informacyjnego), wydane przez odpowiedni organ nadzoru, albo oświadczenie autoryzowanego doradcy w sprawie poprawności sporządzonego dokumentu informacyjnego, oświadczenie emitenta i autoryzowanego doradcy o spełnieniu warunków wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu zawartych w Regulaminie NewConnect, oświadczenie emitenta i autoryzowanego doradcy, że autoryzowany doradca nie jest podmiotem dominującym wobec emitenta ani podmiotem od niego zależnym, raport z oferty prywatnej (jeżeli miała miejsce), Strona 4

5 kopia dokumentu KDPW określającego kod, pod jakim instrumenty finansowe, których dotyczy wniosek, będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych. Po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku, w ciągu 5 dni roboczych Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podejmuje decyzję o zaakceptowaniu bądź też odrzuceniu wniosku. W przypadku negatywnej decyzji emitent ma 5 dni od momentu otrzymania odmownej decyzji na ponowne złożenie wniosku, który organizator Alternatywnego Systemu Obrotu rozpatruje niezwłocznie. Następnie ma miejsce rejestracja wprowadzanych do obrotu papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz, na wniosek spółki, wyznaczenie pierwszego dnia notowao. 2. Rola Autoryzowanego Doradcy Na potrzeby spółek decydujących się na wprowadzenie swoich papierów wartościowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu stworzona została nowa, nieobecna na rynku regulowanym instytucja - autoryzowany doradca. Do jej kompetencji należy przygotowanie spółki i jej władz do wejścia na NewConnect, nadzorowanie prac nad sporządzaniem dokumentu informacyjnego, a następnie jego zatwierdzenie. W tym celu autoryzowany doradca przeprowadza dogłębną analizę spółki, tzw. due diligence. Odpowiednie zaznajomienie się z przedsiębiorstwem pozwala dad rękojmię spełniania przez emitenta wymagao stawianych w Regulaminie ASO. Koordynowanie przygotowao do upublicznienia ma na celu poprawne wdrożenie określonych regulacji i procedur tak, aby emitent funkcjonował na rynku zgodnie z prawem rynku kapitałowego. Po wprowadzeniu papierów wartościowych do obrotu autoryzowany doradca obowiązkowo przez okres co najmniej jednego roku kooperuje ze spółką w zakresie wspierania w wykonywaniu przez spółkę obowiązków informacyjnych, zapewnia doradztwo gospodarcze oraz pomoc w zakresie funkcjonowania papierów wartościowych emitenta na rynku i interpretacji zasad ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie NewConnect i załącznikach oraz innych przepisach rynku. Funkcję autoryzowanego doradcy może pełnid firma inwestycyjna lub inny podmiot świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym (w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne lub audyt finansowy), która została wpisana na listę autoryzowanych doradców prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent może byd zwolniony z obowiązku współpracowania z autoryzowanym doradcą za zgodą GPW przed upływem okresu jednego roku od dnia pierwszego notowania jego instrumentów finansowych w ASO gdy: przemawia za tym dotychczasowe doświadczenie emitenta oraz przestrzeganie regulaminu ASO, szczególnie w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych, lub Strona 5

6 inwestorzy kwalifikowani posiadają co najmniej 25% kapitału zakładowego emitenta, lub emitent posiada zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowe za ostatnie 2 lata obrotowe poprzedzające złożenie przez emitenta wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na NewConnect, które to sprawozdania były ogłaszane. 3. Rola animatora rynku oraz market makera Spółka decydująca się na emisję akcji na rynku nieregulowanym może pozyskad kapitał tylko w sytuacji, kiedy jej walory zostaną objęte przez inwestorów. Następnie, po debiucie spółki na rynku NewConnect, wspieraniem płynności obrotu papierami wartościowymi spółki zajmuje się animator rynku (w przypadku notowao akcji w systemie kierowanym zleceniami) lub market maker (dla spółek, których akcje notowane są na rynku kierowanym cenami). Na chwilę obecną rynek kierowany cenami nadal nie funkcjonuje, dlatego w dalszej części rozważao przedstawione będą zagadnienia związane z instytucją animatora rynku. Prawo do wykonywania funkcji animatora mają członkowie rynku (będący na podstawie decyzji Zarządu GPW wpisani na listę członków giełdy), aczkolwiek warto zaznaczyd, że dany podmiot może pełnid funkcję zarówno autoryzowanego doradcy jak i animatora rynku w stosunku do danej spółki na NewConnect. Z usług animatora rynku emitent korzysta przez okres co najmniej 2 lat od momentu debiutu w ASO. Jeżeli płynnośd obrotu papierami wartościowymi danej spółki jest wysoka, animator rynku może złożyd do GPW wniosek o zwolnienie go z wykonywania tych obowiązków na czas określony. Jeżeli umowa pomiędzy emitentem a animatorem wygaśnie bądź zostanie rozwiązana przed upływem okresu 2 lat od pierwszego notowania walorów lub też animator zostanie zawieszony bądź pozbawiony swoich uprawnieo do pełnienia funkcji animatora, organizator ASO może zawiesid notowania walorami emitenta do czasu zawarcia umowy z nowym animatorem rynku. 4. Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Emisja akcji na NewConnect musi byd poprzedzona szeregiem czynności. Pierwszym krokiem jest zawarcie przez spółkę umowy z autoryzowanym doradcą, doradcą prawnym i biegłym rewidentem, a w przypadku oferty publicznej także z podmiotem oferującym akcje. Czasami w procesie ofertowym oprócz autoryzowanego doradcy pojawia się również dodatkowy podmiot, doradca transakcyjny, który wykonuje częśd czynności związanych z upublicznieniem spółki, m.in. w zakresie wyceny spółki, ustalenia parametrów oferty, przygotowania dokumentu informacyjnego czy działao organizacyjnomarketingowych. W przypadku przedsiębiorstw, które planują upublicznienie oraz posiadają status prawny inny niż spółka akcyjna, musi zostad dokonana zmiana formy prawnej. Strona 6

7 Spółki, które w ramach debiutu na NewConnect zamierzają przeprowadzid ofertę prywatną akcji, zobowiązane są do przygotowania dokumentu informacyjnego. Jest to oficjalny dokument spółki, na podstawie którego przedsiębiorstwo ubiega się o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku nieregulowanym. Natomiast, na podstawie dokumentu ofertowego, którego treśd powinna odpowiadad treści dokumentu informacyjnego, emitent oferuje inwestorom objęcie akcji spółki, przy czym oferta ta może byd skierowana do nie więcej niż 99 oznaczonych inwestorów. Nie ma w tym przypadku obowiązku przeprowadzenia postępowania administracyjnego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Na rynku NewConnect istnieje również możliwośd przeprowadzenia publicznej oferty akcji. Wiąże się to z obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego oraz z przeprowadzeniem postępowania administracyjnego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Powyższy obowiązek następuje głównie z tytułu adresowania oferty do co najmniej 100 inwestorów bądź do nieoznaczonego adresata. Przedmiotowa praktyka nie cieszy się jednak znaczącym zainteresowaniem przedsiębiorstw planujących upublicznienie na NewConnect dotychczas niewielka ilośd spółek przeprowadziła publiczną ofertą akcji na rynku NewConnect. Dokument informacyjny, który jest przygotowywany przez doradcę transakcyjnego lub autoryzowanego doradcę we współpracy z emitentem, musi byd zatwierdzony przez autoryzowanego doradcę. Sporządzony dokument podlega następnie ocenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Papiery wartościowe będące przedmiotem emisji należy zarejestrowad w Krajowym depozycie Papierów Wartościowych. Przed zarejestrowaniem papierów wartościowych w KDPW, emitent zawiera umowę z Animatorem Rynku na okres co najmniej 2 lat od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych spółki na rynku NewConnect. Następnie spółka składa wniosek o wprowadzenie oraz niezbędną dokumentację do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po podjęciu przez Zarząd GPW uchwały w zakresie wprowadzenia papierów wartościowych spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, emitent składa do GPW wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowao. Po spełnieniu przez emitenta wszystkich kryteriów wymaganych przepisami prawa, na podstawie uchwały Zarządu GPW w wyznaczonym dniu ma miejsce pierwsze notowanie wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu papierów wartościowych spółki. 5. Obowiązki informacyjne spółek na NewConnect Na rynku NewConnect obowiązują bardziej liberalne obowiązki informacyjne emitentów aniżeli na głównym rynku akcji GPW. Jednakże poziom informacji przekazywanych przez Strona 7

8 spółki nie został radykalnie obniżony, ponieważ inwestorzy muszą otrzymywad informacje w zakresie umożliwiającym podejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Do głównych uproszczeo w wykonywaniu obowiązków informacyjnych spółek notowanych na rynku NewConnect należy zaliczyd znaczące ułatwienia w zakresie publikacji raportów kwartalnych, brak obowiązku sporządzania i audytowania raportu półrocznego oraz węższy zakres elementów raportu rocznego w porównaniu do wymogów przewidzianych dla rynku regulowanego. Spółki notowane na rynku NewConnect zobowiązane są natomiast do sporządzania i publikacji raportów kwartalnych, zawierających jedynie wybrane dane finansowe, oraz raportu rocznego, zawierającego m.in. zbadane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta z badania, a także raport biegłego rewidenta uzupełniający opinię. Szczegółowy wykaz elementów poszczególnych raportów okresowych został wskazany w dalszej części opracowania. Zasady przekazywania raportów bieżących i okresowych spółek z NewConnect reguluje dokument Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect, stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu ASO oraz przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i ustawy o ofercie publicznej, w zakresie dotyczącym spółek publicznych. Jeżeli dany emitent NewConnect jest jednocześnie dopuszczony do obrotu (notowao) na rynku regulowanym lub ubiega się o takie dopuszczenie, wówczas zakres przekazywanych obowiązków informacyjnych, w tym ich upublicznianie będzie następowało na zasadach obowiązujących na rynku regulowanym, a więc analogicznie jak obowiązki te wykonują spółki z głównego (regulowanego) rynku GPW. 6. Charakterystyka raportów bieżących przekazywanych przez spółki z rynku NewConnect Raporty bieżące spółek z rynku alternatywnego, podobnie jak w przypadku emitentów na rynku regulowanym, są przekazywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia danego zdarzenia. Obowiązek sporządzenia i publikacji raportu bieżącego zachodzi w momencie zajścia jednego z poniższych zdarzeo: nabycie lub zbycie aktywów o istotnej wartości dla emitenta, ich utrata w wyniku zdarzeo losowych, jak również ustanowienie hipoteki lub zastawu bądź też innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach spółki, jeśli powstanie takiego prawa może istotnie wpłynąd na działalnośd emitenta, zawarcie przez emitenta lub jednostkę zależną istotnej umowy, udzielenie kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, jeśli podjęcie takiego działania istotnie wpływa na sytuację emitenta, Strona 8

9 wszczęcie postępowania sądowego, arbitrażowego lub administracyjnego wobec emitenta, które to postępowanie dotyczy zobowiązao lub wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, a toczone postępowanie może mied istotny wpływ na emitenta, zmiana wysokości lub struktury kapitału zakładowego spółki, zmiana praw z walorów spółki, umorzenie papierów wartościowych emitenta, podjęcie decyzji o zamierzeniu połączenia spółki z innym podmiotem oraz o dokonaniu połączenia spółki z innym podmiotem, podjecie decyzji o zamiarze podziału i podział emitenta, podjęcie decyzji o zamiarze przekształcenia spółki i jej przekształcenie, powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej, jak również odwołanie lub rezygnacja osoby zarządzającej lub nadzorującej, umieszczenie wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa emitenta w dziale czwartym rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w Ustawie o KRS, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub w razie stwierdzenia, że przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku dłużnika są obciążone zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką a pozostały jego majątek oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania, ogłoszenie upadłości, złożenie podania o otwarcie postępowania układowego; otwarcie postępowania układowego, odrzucenie podania o dopuszczenie do zawarcia układu, odmowa dopuszczenia do zawarcia układu, zawieszenie postępowania układowego lub jego umorzenie, uchylenie układu, umorzenie prowadzonej przeciwko emitentowi egzekucji sądowej lub administracyjnej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od kosztów postępowania egzekucyjnego, otwarcie postępowania likwidacyjnego oraz ukooczenie postępowania upadłościowego w odniesieniu do emitenta lub jednostki od niego zależnej, przyznanie lub zmiana ratingu, dokonanego na zlecenie emitenta, korekta wcześniej sporządzonej i publikowanej, na podstawie decyzji emitenta, prognozy lub szacunków wyników finansowych emitenta lub jego grupy kapitałowej, w przypadku gdy co najmniej jedna z prognozowanych lub szacowanych pozycji różni się o co najmniej 20% w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie lub szacunku. Jeżeli jedno z wyżej wymienionych zdarzeo wystąpi w spółce zależnej od Emitenta to również pojawia się obowiązek podania przez emitenta do publicznej wiadomości tej informacji, ponieważ jest to również istotna informacja dla inwestorów. Strona 9

10 7. Charakterystyka raportów okresowych przekazywanych przez spółki z rynku NewConnect Do raportów okresowych, które spółki notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu muszą przekazywad, zaliczamy raporty kwartalne oraz roczne. Warto podkreślid, iż ich zawartośd różni się od raportów publikowanych przez podmioty, których papiery wartościowe są przedmiotem wymiany na rynku regulowanym. Raport roczny spółki notowanej na NewConnect powinien zawierad: pismo zarządu lub osoby zarządzającej emitenta omawiające, w zwięzły sposób, najważniejsze dokonania lub niepowodzenia emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności emitenta na najbliższy rok obrotowy, z określeniem adresatów raportu rocznego; wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone na euro); roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdao finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi; sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat działalności emitenta w okresie objętym raportem rocznym oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego ( sprawozdanie z działalności emitenta ), obejmujące co najmniej informacje określone w obowiązujących emitenta przepisach o rachunkowości, z zastrzeżeniem ust. 3; oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeo i ryzyk; oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdao finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego; opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego. Strona 10

11 Z kolei raport kwartalny zawiera: wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat, w zakresie obejmującym co najmniej następujące pozycje: o kapitał własny, o należności długoterminowe, o należności krótkoterminowe, o środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, o zobowiązania długoterminowe, o zobowiązania krótkoterminowe, o amortyzacja, o przychody netto ze sprzedaży, o zysk/strata na sprzedaży, o zysk/strata na działalności operacyjnej, o zysk/strata brutto, o zysk/strata netto; komentarz zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe; informację zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązao innowacyjnych w przedsiębiorstwie; jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych, komentarz o którym mowa w pkt 2), powinien zawierad dodatkowo stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym. 8. Terminy przekazywania raportów okresowych Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu terminy przekazywania raportów okresowych są następujące: w przypadku raportu kwartalnego jednostkowego nie później niż w terminie 45 dni od momentu zakooczenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy, w przypadku skonsolidowanego raportu kwartalnego nie później niż w terminie 45 dni od zakooczenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy, dla raportu rocznego niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdao finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż sześd miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe, a Strona 11

12 także nie później niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym. dla skonsolidowanego raportu rocznego niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdao finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż sześd miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a także nie później niż 15 dni przed terminem walnego zgromadzenia dokonującego zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta, zawartego w skonsolidowanym raporcie rocznym. 9. Zawieszenie lub wykluczenie z obrotu akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu Organizator ASO może zawiesid obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: na wniosek emitenta, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo uczestników obrotu, jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie Obrotu. W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Ponadto Organizator ASO może zawiesid obrót notowaniami instrumentami finansowymi emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. Organizator ASO może wykluczyd instrumenty finansowe z obrotu: na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo uczestników obrotu, wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, wskutek otwarcia likwidacji emitenta. Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w Alternatywnym Systemie: w przypadkach określonych przepisami prawa, Strona 12

13 jeżeli zbywalnośd tych instrumentów stała się ograniczona, w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesid obrót tymi instrumentami finansowymi. Organizator ASO może wykluczyd z obrotu instrumenty finansowe emitenta, jeżeli emitent nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie, to w szczególności obowiązki informacyjne. 10. Koszty wejścia na NewConnect W poniższej tabeli przedstawiony został standardowy katalog opłat, które emitent ponosi w trakcie procesu wprowadzenia papierów wartościowych na rynek NewConnect. Całkowita uśredniona wysokośd kosztów, związanych z emisją akcji o wartości rynkowej zł wynosi ok zł. Do tej kwoty należy doliczyd wynagrodzenie Strona 13

14 autoryzowanego doradcy, na które składa się ewentualna opłata za zatwierdzenie dokumentu informacyjnego (obejmująca zazwyczaj również jego sporządzenie). Koszt ten kształtuje się na poziomie od do zł. Na dalszym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa o kapitalizacji zł w Alternatywnym Systemie Obrotu średnie roczne opłaty wynoszą ok zł. Po dwóch latach od momentu emisji koszty te znacząco maleją spółki przestają byd zobligowane do korzystania z usług autoryzowanego doradcy oraz animatora rynku. Powyższe zestawienie opłat nie uwzględnia kosztów przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną (o ile zachodzi taka koniecznośd) ani też innych dobrowolnych działao spółki, takich jak działania wizerunkowe, informacyjne i promocyjne. Ponadto powyższy wariant kosztowy dotyczy oferty prywatnej, która w odróżnieniu od oferty publicznej, odbywa się bez udziału oferującego i dlatego koszty takiej emisji są znacząco niższe. 11. Rozwój i obecna sytuacja na NewConnect Na dzieo sporządzenia niniejszego opracowania w Alternatywnym Systemie Obrotu funkcjonuje 143 spółek o łącznej kapitalizacji ponad 3,4 mld zł. Jak widad na poniższym wykresie, nawet w kulminacyjnym momencie kryzysu finansowego wartośd rynku NewConnect rosła, przede wszystkim za sprawą podmiotów wchodzących na parkiet. Rysunek 1. Kapitalizacja rynku NewConnect w okresie (w mln zł) Strona 14

15 Wartośd kapitałów własnych notowanych podmiotów na dzieo r. wyniosła 902 mln zł. Wskaźnik P/BV dla rynku był zatem równy 3,78. Rysunek 2. Wartośd kapitałów własnych spółek na NewConnect w okresie od r. do r. Liczba debiutów w kolejnych latach przedstawiała się następująco: Rysunek 3. Liczba debiutów na rynku NewConnect w latach * - stan na r. Strona 15

16 Widad zatem, iż po kryzysowym 2009 roku tempo rozwoju rynku ponownie rośnie i w bieżącym roku spodziewana jest rekordowa liczba nowych emitentów. Biorąc pod uwagę fakt, iż powstanie NewConnect zbiegło się w czasie z eskalacją kryzysu finansowego, dynamika wzrostu polskiego ASO robi jeszcze większe wrażenie. NCIndex, będący indeksem agregującym cały rynek NewConnect, wyraźnie odczuł piętno bessy, która przetoczyła się przez światowe giełdy. Od lutego 2009 roku następuje powolna odbudowa pozycji wskaźnika, który wcześniej w ciągu roku stracił niemal 80% swojej wartości. Rysunek 4. Zmiany wartości indeksu NCIndex w okresie od r. do r. Rozwój alternatywnej platformy skłonił władze GPW do stworzenia sektorów, w ramach których pogrupowane byłyby spółki obecne na NewConnect. Dobór segmentów został dopasowany do najczęściej pojawiających się branż, w których operują emitenci. Rysunek 5. Liczba emitentów na NewConnect w podziale na sektory (stan na r.) Strona 16

17 Dotychczas najwięcej spółek, które zadebiutowały na NewConnect, miało profil handlowy, i usługowy. Średnie dzienne obroty w handlu akcjami na giełdzie w dotychczasowej historii istnienia NewConnect wynosiły 4,8 mln zł. Największą wartośd obrotu zanotowano piątego marca 2010 roku, kiedy to wymiana handlowa w na małym parkiecie osiągnęła poziom ponad 34 mln zł. Najniższy obrót przypadł na drugiego lutego 2009 roku i wyniósł zaledwie 390 tys. zł. Rysunek 6. Wartośd dziennego obrotu handlowego akcjami na rynku NewConnect w okresie (w tys. zł) Średni dzienny wolumen wymiany papierami wartościowymi na NewConnect wyniósł akcji. Najwięcej akcji zmieniło właściciela 25 marca 2010 roku, kiedy to wolumen wyniósł walorów. Najmniej akcji stało się przedmiotem wymiany 24 września 2007 roku wówczas dokonano transakcji na akcjach. Rysunek 7. Wartośd dziennego wolumenu wymiany akcjami na rynku NewConnect w okresie (w tys. sztuk) Strona 17

18 Jednym z najważniejszych mierników wykorzystywanych do oceny procesu upublicznienia spółki jest wskaźnik efektywności pozyskania kapitału, liczony jako iloraz pozyskanego kapitału brutto do sumy bilansowej przedsiębiorstwa. Rysunek 8. Najefektywniejsze debiuty na NewConnect w latach wyrażone jako iloraz wartości pozyskanego kapitału do sumy bilansowej spółki Jak pokazuje powyższe zestawienie, najefektywniejsze emisje akcji zapewniały spółkom środki w wysokości wielokrotnie przekraczającej wartośd posiadanych aktywów. Wielkości pozyskiwanego kapitału były różne dla poszczególnych podmiotów. Średnia wartośd środków uzyskanych w ramach emisji w każdym kolejnym roku była niższa. Tendencja spadkowa wynika z faktu, iż coraz więcej debiutujących spółek znajduje się na wczesnych etapach rozwoju. Kolejną przyczyną może byd również niska płynnośd na rynku, która przekłada się na nieco mniej wygórowane oczekiwania przedsiębiorców co do możliwości dokapitalizowania drogą emisji akcji. Rysunek 9. Średnia wartośd emisji akcji w ramach debiutów spółek na rynku NewConnect w kolejnych latach Strona 18

19 * - stan na r. Całkowita wartośd pozyskanego kapitału na NewConnect w kolejnych latach jest oczywiście pochodną liczby debiutów oraz wielkości poszczególnych emisji. Ogółem w dotychczasowej historii polskiego ASO emitenci pozyskali na rynku giełdowym ponad 456 mln zł. Rysunek 10. Całkowita wartośd emisji akcji w ramach debiutów spółek na rynku NewConnect w kolejnych latach - stan na r. Najczęściej emitenci decydowali się na przeprowadzenie oferty nie przekraczającej 5 mln zł. Emisje tych rozmiarów stanowiły 81% wszystkich ofert nabycia walorów spółek w ramach debiutu. Rysunek 11. Wielkośd ofert w poszczególnych przedziałach w okresie od do Oprócz najczęściej spotykanych ofert o wielkości poniżej 5 mln zł, na NewConnect przeprowadzono również emisje o wartości powyżej 10 mln zł. Strona 19

20 Rysunek 12. Największe wartości pozyskanego kapitału w ramach debiutu na NewConnect w okresie od do (w mln zł) W dotychczasowej historii istnienia polskiego ASO najwięcej kapitału w ramach debiutu pozyskała spółka Mo-Bruk. Kolejne znaczące emisje przeprowadziły LUG, MW Trade, Wrocławski Dom Maklerski, Mera oraz Pharmena. 12. Z NewConnect na rynek regulowany Możliwości rozwoju, jakie daje alternatywny system obrotu są atrakcyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nie jest jednak tajemnicą, że na rynku tym istnieją bariery związane głównie z płynnością papierów wartościowych oraz możliwościami finansowymi inwestorów. Stąd też dla niektórych podmiotów NewConnect jest jedynie przystankiem w drodze na główny parkiet. Wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu może stanowid formę dezinwestycji dla funduszy venture capital, aniołów biznesu, czy też samych założycieli firmy. Pozyskany kapitał pozwala realizowad kolejne cele rozwojowe. Emisja akcji na NewConnect może byd zatem uznana za następną rundę finansowania na ścieżce budowy wartości przedsiębiorstwa. Kolejnym logicznym krokiem jest zatem przeniesienie spółki na rynek regulowany. W dotychczasowej historii polskiego ASO na przeprowadzkę na główny parkiet zdecydowało się 6 firm MW Trade, Centrum Klima, Pragma Inkaso, LST Capital, Fast Finance oraz Tesgas. Warunki jakie muszą spełnid spółki chcące zadebiutowad na rynku regulowanym są oczywiście bardziej restrykcyjne, aniżeli te, które obowiązują na NewConnect. Wymagana jest m.in. minimalna kapitalizacja na poziomie 10 mln euro oraz free float nie mniejszy niż 15% wszystkich wprowadzanych akcji. Szczególnie ten pierwszy wymóg stanowi dla większości emitentów obecnych w alternatywnym systemie barierę, której nie są w stanie przeskoczyd. NewConnect daje jednak realne szanse na dalszy rozwój i wzrost wartości rynkowej spółki. Dla tych przedsiębiorstw, które już spełniają kryteria dopuszczeniowe rynku regulowanego albo są na najlepszej drodze, aby wkrótce osiągnąd ten cel, władze Strona 20

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r.

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy z dnia 30 maja 2007 r. (rynek NewConnect) 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników finansowych spółek notowanych na NewConnect w czwartym kwartale 2009 r.

Analiza wyników finansowych spółek notowanych na NewConnect w czwartym kwartale 2009 r. Analiza wyników finansowych spółek notowanych na NewConnect w czwartym kwartale 2009 r. 19 luty 2010 r. Dane liczbowe wg stanu na dzieo 16 luty 2010 r. Certus Capital sp. z o.o. Za nami pierwsza połowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość okresowa spółek z NC raporty śródroczne

Sprawozdawczość okresowa spółek z NC raporty śródroczne Sprawozdawczość okresowa spółek z NC raporty śródroczne Agnieszka Góral Warszawa, dnia 29 maja i 1 czerwca 2012 roku 2 Historia Na początku były.. raporty półroczne. Pierwsze raporty kwartalne na rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

Droga na NewConnect. Oferta niepubliczna

Droga na NewConnect. Oferta niepubliczna NewConnect NewConnect jest jednym z rynków alternatywnych funkcjonujących w Europie. Organizatorem obrotu na tym rynku jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Zasady organizacji NewConnect NewConnect

Bardziej szczegółowo

Czy NewConnect jest dla mnie?

Czy NewConnect jest dla mnie? Czy NewConnect jest dla mnie? Trochę historii Egipt - początki wspólnego finansowania przedsięwzięć gospodarczych Holandia - pierwsze giełdy towarowe XIII w Anglia - XVI kodeks pracy brokera Pierwsza spółka

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

BIO-MED Investors Spółka Akcyjna

BIO-MED Investors Spółka Akcyjna BIO-MED Investors Raport kwartalny za trzeci kwartał 15.11.2010 r. 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1 Podstawowe dane...2 1.2 Organy Emitenta...2 1.3 Struktura akcjonariatu...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...4

Bardziej szczegółowo

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) 1Q 2011: 10 debiutów na Głównym Rynku, w tym 2 spółki zagraniczne i 3 przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału.

Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału. Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału. Prowadzący: Robert Bieleń Wiceprezes Zarządu Secus Wsparcie Biznesu sp. z o.o. Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego Podstawowym warunkiem dopuszczenia akcji spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jest sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez odpowiedni organ nadzoru, chyba

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWA Z O. O. AKCYJNA

PRZEDSIĘBIORSTWA Z O. O. AKCYJNA DROGA SPÓŁKI NA GIEŁDĘ załącznik nr 1 do scenariusza lekcji Droga spółki na Giełdę Papierów Wartościowych Formy organizacyjno - prawne przedsiębiorstw PRZEDSIĘBIORSTWA firma jednoosobowa SPÓŁKI przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl

Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl Cele GPW wobec NewConnect stworzenie rynku finansującego małe atrakcyjne podmioty o duŝych perspektywach wzrostu stworzenie warunków dla rozwoju sektora spółek

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK Wrocław, 31 marca 2016 roku Spis treści I. List Zarządu... 3 II. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku)

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) Warszawa, 6 listopada 2012 roku 1. Wprowadzenie. 1.1 Informacje o Emitencie. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się Aneks nr 3 z dnia 4 marca 2013 r. do Prospektu emisyjnego spółki BETOMAX Polska S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2012 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Spółki dopuszczone do publicznego obrotu są zobowiązane do przekazywania raportów okresowych.

Spółki dopuszczone do publicznego obrotu są zobowiązane do przekazywania raportów okresowych. Spółki dopuszczone do publicznego obrotu są zobowiązane do przekazywania raportów okresowych. Uwagi wprowadzające Sprawozdania finansowe, w tym sprawozdania zarządu z działalności emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny

Skonsolidowany raport roczny Skonsolidowany raport roczny Grupa Kapitałowa Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we iu za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., dnia 2 czerwca 2016 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny PiLab SA za 2014 rok

Jednostkowy Raport Roczny PiLab SA za 2014 rok Jednostkowy Raport Roczny PiLab SA za 2014 rok Wrocław, 02.06.2015 rok PiLab Spółka Akcyjna LIST PRZEWODNI ZARZĄDU PiLab S.A.... 3 WPROWADZENIE... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

DEBIUT SPÓŁKI NA GPW. Dział Rozwoju Biznesu GPW w Warszawie SA

DEBIUT SPÓŁKI NA GPW. Dział Rozwoju Biznesu GPW w Warszawie SA DEBIUT SPÓŁKI NA GPW Dział Rozwoju Biznesu GPW w Warszawie SA Październik 2009 1 GPW - ATRAKCYJNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA SPÓŁEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH Giełda w Warszawie jednym z najbardziej dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2009 R.

RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2009 R. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2009 R. SERENITY SA z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 12 luty 2010 roku RAPORT KWARTALNY ZA IV KARTAŁ 2009 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r.

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r. RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r. Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI... 2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulacje na NewConnect w rok po zmianach

Regulacje na NewConnect w rok po zmianach Regulacje na NewConnect w rok po zmianach Seminarium dla spółek i Autoryzowanych Doradców GPW, 17 czerwca 2014 r. 2 Warunki debiutu 3 Warunki debiutu na NewConnect MINIMALNY KAPITAŁ WŁASNY minimalna wartość

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny jednostkowy Raport roczny jednostkowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EDISON S.A. www.edison.pl biznes bez papieru 1. Oświadczenie Zarządu EDISON S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-07-2012 r. - 30-09-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie ASO

Zmiany w Regulaminie ASO Zmiany w Regulaminie ASO z 13 lutego 2013 r. Obowiązki informacyjne na NewConnect Seminarium GPW 7 marca 2013 r. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania materiałów w całości lub w części bez zgody Działu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. do 30.09.2010 r.

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. do 30.09.2010 r. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. r. Opublikowany w dniu 15 listopada 2010 r. Raport za III kwartał 2010 roku został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes.

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes. 1 Informacja to najcenniejszy towar. Zgodzisz się ze mną? - Gordon Gekko Wall Sreet Oliver a Stone a. Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rynku alternatywnym

Inwestycje na rynku alternatywnym Agenda Czym jest NewConnect? Inwestycje na rynku alternatywnym Regulacje prawne Praktyczne aspekty inwestowania Regulacje prawne Jak zacząć inwestować? Szczegółowe statystyki rynku Czynniki sukcesu i ryzyka

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA8 S.A. POZOSTAŁE INFORMACJE. Piła, 1 czerwca 2013 r.

FORMUŁA8 S.A. POZOSTAŁE INFORMACJE. Piła, 1 czerwca 2013 r. FORMUŁA8 S.A. POZOSTAŁE INFORMACJE Piła, 1 czerwca 2013 r. www.formula8.pl Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy. Zarząd Formula8 S.A. przedkłada raport z działalności Spółki za 2012r. Rok 2012 był dla Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011 RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 6.1. 6.3. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2013 rok

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2013 rok Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Wrocław, 27 marca 2015 roku Spis treści I. List Zarządu... 3 II. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Midven S.A. raport roczny za 2014 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2014. Midven S.A.

Midven S.A. raport roczny za 2014 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2014. Midven S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2014 Midven S.A. Warszawa, maj 2015 Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2014... 4 III. Roczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A.

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013 Midven S.A. Warszawa, maj 2014 Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2013... 4 III. Roczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku Warszawa, 14 lutego 2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania finansowe w dokumencie informacyjnym. Kamil Baranowicz

Sprawozdania finansowe w dokumencie informacyjnym. Kamil Baranowicz Sprawozdania finansowe w dokumencie informacyjnym. Podsumowanie doświadcze wiadczeń. Kamil Baranowicz Warszawa, 17 lutego 2009 r. 2 WPROWADZENIE P.W. NA RYNEK NewConnect 1. OFERTA PUBLICZNA - Prospekt

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

Ekokogeneracja S.A. Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 6 czerwca 2012 r.

Ekokogeneracja S.A. Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 6 czerwca 2012 r. Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 6 czerwca 2012 r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU: 1. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...3 2. Dane organizacyjne Spółki.5 3. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. W marcu na tym rynku zadebiutowały dwie spółki: Fast Finance S.A i EKO Holding SA, przy czym Fast Finance S.A. - funkcjonująca przedtem na NewConnect - jest trzecią spółką w historii alternatywnego rynku

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.) Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres 01-04-2012r. do 30-06-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka, 14.08.2012 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011) Wrocław, 13.05.2011r. Wrocław, 13.05.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Z przyjemnością przekazuję

Bardziej szczegółowo

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r.

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r. RAPORT za 2014 rok Wrocław, 29 maja 2015 r. 1 Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Spółki Domenomania.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedstawia Państwu Raport Roczny zawierający podsumowanie działalności Spółki

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PORTAL INTERNETOWY www.corp gov.gpw.pl OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH I ICH AKCJONARIUSZY Agnieszka Gontarek Dział Emitentów w GPW Warszawa, 11 grudnia 2008 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

BALTICON S.A. RAPORT OKRESOWY ROCZNY ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY. jednostkowy BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni. 1 Gdynia, 15 czerwca 2012 roku

BALTICON S.A. RAPORT OKRESOWY ROCZNY ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY. jednostkowy BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni. 1 Gdynia, 15 czerwca 2012 roku RAPORT ROCZNY jednostkowy BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni 1 Gdynia, 15 czerwca 2012 roku SPIS TREŚCI: I. LIST ZARZĄDU BALTICON S.A. DO AKCJONARIUSZY... 3 II. WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Standard Raportowania KOGENERACJI S.A. - Załącznik Katalog informacji publikowanych w raportach zawierających informacje poufne

Indywidualny Standard Raportowania KOGENERACJI S.A. - Załącznik Katalog informacji publikowanych w raportach zawierających informacje poufne Indywidualny Standard Raportowania KOGENERACJI S.A. - Załącznik Katalog informacji publikowanych w raportach zawierających informacje poufne Wrocław, 19 grudnia 2016 r. Spis treści Wstęp... 3 1. Raportowanie

Bardziej szczegółowo

Beskidzkie Biuro Consultingowe spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

Beskidzkie Biuro Consultingowe spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej 2014 Beskidzkie Biuro Consultingowe spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, dnia 22 maja 2015 roku Strona 1 Spis treści I. List Zarządu objaśniający sytuację Spółki II. III. IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Poznań, dnia 14 lutego 2012 roku 1 Spis treści: 1. Podstawowe dane o Emitencie.... 3 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.09.2012-30.09.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.09.2012-30.09.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.09.2012-30.09.2012 Warszawa, dnia 13 października 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo