Podstawy przedsiębiorczości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska

2 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania Opis założonych osiągnięć ucznia Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia 26 2

3 1. Wstęp Program Podstawy przedsiębiorczości został opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego oraz podstawą programową przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, obejmuje wszystkie cele i treści tej podstawy. Program zawiera również treści i cele wykraczające poza podstawę programową, są one specjalnie oznaczone w programie. Podczas opracowania programu położono szczególny nacisk na wszechstronny rozwój ucznia oraz jego indywidualizację. Postawa przedsiębiorcza jest pożądana w życiu zawodowym, społecznym i gospodarczym. Realizacja programu pozwala uczniowi wykształcić postawę przedsiębiorczą i umiejętność pracy zespołowej oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Przedmiot podstawy przedsiębiorczości realizowany jest na IV etapie edukacyjnym, czyli program przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podczas realizacji programu powinno się wymagać od uczniów także wiadomości i umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Strategia uczenia się przez całe życie wymaga umiejętności podejmowania ważnych decyzji poczynając od wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, kierunku studiów lub konkretnej specjalizacji zawodowej, poprzez decyzje o wyborze miejsca pracy, sposobie podnoszenia oraz poszerzania swoich kwalifikacji, aż do ewentualnych decyzji o zmianie zawodu. 3

4 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Cele kształcenia ogólnego zawarte w podstawie programowej na IV etapie edukacyjnym nakładają na szkołę zadania wobec uczniów. Szkoła ma obowiązek zadbać o wszechstronny rozwój każdego ucznia, przygotować uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, dokonywania samodzielnych wyborów, przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjnokomunikacyjnych, poświęcić dużo uwagi edukacji medialnej, a przede wszystkim dbać o: przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości dotyczących faktów, zasad, teorii i praktyk; zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Podstawa programowa kształcenia ogólnego określa najważniejsze umiejętności, jakie uczniowie powinni zdobyć w trakcie kształcenia, mianowicie: czytanie, czyli umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, które prowadzi do osiągnięcia własnych celów, w tym rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym; myślenie matematyczne, czyli umiejętność wykorzystania narzędzi matematycznych w życiu codziennym oraz formułowania poprawnych osądów opartych na prawidłowym rozumowaniu matematycznym; myślenie naukowe, czyli umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących społeczeństwa; umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych zarówno w mowie, jak i w piśmie; umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi; umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy zdobytych lub posiadanych informacji; umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; umiejętność pracy zespołowej. Szkoła oraz nauczyciele podejmują działania, mające na celu indywidualne wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. W związku z tym należy wziąć pod uwagę nauczanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dostosowanie treści i metod nauczania do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się. Uwzględniając wyżej 4

5 wymienione cele podstawy programowej kształcenia ogólnego, należy realizować je w nauczaniu przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Cele kształcenia wymagania ogólne Materiał przekazywany w trakcie zajęć podstaw przedsiębiorczości, pozwoli zrealizować wymagania ogólne w zakresie: I. Komunikacja i podejmowanie decyzji. wykorzystuje formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej; podejmuje decyzje; ocenia skutki podejmowanych decyzji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. II. Gospodarka i przedsiębiorstwo. wyjaśnia zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa; sporządza prosty biznesplan; charakteryzuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki i instytucji rynkowych oraz rolę państwa w gospodarce; analizuje aktualne zmiany i tendencje w gospodarce świata i Polski; rozróżnia i porównuje formy inwestowania i wynikające z nich ryzyko. III. Planowanie i kariera zawodowa. opisuje mocne strony swojej osobowości; analizuje dostępność rynku pracy w odniesieniu do własnych kompetencji i planów zawodowych. IV. Zasady etyczne. wyjaśnia zasady etyczne w biznesie i w relacjach pracownik pracodawca; potrafi ocenić zachowania pod względem etycznym. Ogólne cele wychowawcze W procesie kształcenia ogólnego szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość; poczucie własnej wartości; szacunek dla innych ludzi; kreatywność; przedsiębiorczość; kultura osobista; 5

6 gotowość do podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej; obywatelskość, bardzo ważna postawa w rozwoju społecznym; poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu; poszanowanie dla innych kultur i tradycji. 6

7 3. Treści edukacyjne Treści nauczania wymagania szczegółowe Rozporządzenie dotyczące nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego określa następujące treści edukacyjne, czyli wymagania szczegółowe związane z nauczaniem podstaw przedsiębiorczości: 1. Człowiek przedsiębiorczy. 1) przedstawia cechy, jakimi charakteryzuje się osoba przedsiębiorcza; 2) rozpoznaje zachowania asertywne, uległe i agresywne; odnosi je do cech osoby przedsiębiorczej; 3) rozpoznaje mocne i słabe strony własnej osobowości; odnosi je do cech osoby przedsiębiorczej; 4) charakteryzuje swoje role społeczne i typowe dla nich zachowania; 5) zna korzyści wynikające z planowania własnych działań i inwestowania w siebie; 6) analizuje przebieg kariery zawodowej osoby, która zgodnie z zasadami etyki odniosła sukces w życiu zawodowym; 7) podejmuje racjonalne decyzje, opierając się na posiadanych informacjach i ocenia skutki własnych działań; 8) stosuje różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji oraz prezentacji własnego stanowiska; 9) przedstawia drogę, jaką dochodzi się własnych praw w roli członka zespołu, pracownika, konsumenta; 10) zna prawa konsumenta oraz wymienia instytucje stojące na ich straży; przedstawia zasady składania reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową; 11) odczytuje informacje zawarte w reklamach, odróżniając je od elementów perswazyjnych; wskazuje pozytywne i negatywne przykłady wpływu reklamy na konsumentów. 2. Rynek cechy i funkcje. 1) charakteryzuje społeczne i ekonomiczne cele gospodarowania, odwołując się do przykładów z różnych dziedzin; 2) rozróżnia czynniki wytwórcze (praca, przedsiębiorczość, kapitał, ziemia i informacja) i wyjaśnia ich znaczenie w różnych dziedzinach gospodarki; 3) wymienia podstawowe cechy, funkcje i rodzaje rynków; 4) wyjaśnia okrężny obieg pieniądza w gospodarce rynkowej; 5) omawia transformację gospodarki Polski po 1989 roku; 6) charakteryzuje czynniki wpływające na popyt i podaż; 7) wyznacza punkt równowagi rynkowej na prostych przykładach. 7

8 3. Instytucje rynkowe. 1) rozróżnia formy i funkcje pieniądza; 2) wyjaśnia rolę, jaką w gospodarce pełnią instytucje rynkowe: bank centralny, banki komercyjne, giełda papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne; 3) oblicza procent od kredytu i lokaty bankowej, ocenia możliwość spłaty zaciągniętego kredytu przy określonym dochodzie; 4) wyjaśnia mechanizm funkcjonowania giełdy papierów wartościowych na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; 5) wskazuje różnicę między różnymi rodzajami papierów wartościowych; 6) wymienia podstawowe wskaźniki giełdowe i wyjaśnia ich wagę w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestowania na giełdzie; 7) rozróżnia formy inwestowania kapitału i dostrzega zróżnicowanie stopnia ryzyka w zależności od rodzaju inwestycji oraz okresu inwestowania; 8) oblicza przewidywany zysk z przykładowej inwestycji kapitałowej w krótkim i długim okresie; 9) charakteryzuje system emerytalny w Polsce i wskazuje związek pomiędzy swoją przyszłą aktywnością zawodową, a wysokością emerytury; 10) analizuje oferty banków, funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych. 4. Państwo, gospodarka. 1) wymienia i charakteryzuje ekonomiczne funkcje państwa; 2) opisuje podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego; 3) przedstawia przyczyny i narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę; 4) wymienia źródła dochodów i rodzaje wydatków państwa; 5) wyjaśnia wpływ deficytu budżetowego i długu publicznego na gospodarkę; 6) charakteryzuje narzędzia polityki pieniężnej; 7) identyfikuje rodzaje inflacji w zależności od przyczyn jej powstania oraz stopy inflacji; 8) wyjaśnia wpływ kursu waluty na gospodarkę i handel zagraniczny; 9) charakteryzuje zjawiska recesji i dobrej koniunktury w gospodarce; 10) wyszukuje informacje o aktualnych tendencjach i zmianach w gospodarce świata i Polski; 11 ) wskazuje największe centra finansowe i gospodarcze na świecie; 12) ocenia wpływ globalizacji na gospodarkę świata i Polski oraz podaje przykłady oddziaływania globalizacji na poziom życia i model konsumpcji. 5. Przedsiębiorstwo. 1) charakteryzuje otoczenie, w którym działa przedsiębiorstwo; 2) omawia cele działania przedsiębiorstwa oraz sposoby ich realizacji; 8

9 6. Rynek pracy. 3) sporządza projekt własnego przedsiębiorstwa oparty na biznesplanie; 4) rozróżnia podstawowe formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstwa; 5) opisuje procedury i wymagania związane z zakładaniem przedsiębiorstwa; 6) omawia zasady pracy zespołowej i wyjaśnia, na czym polegają role lidera i wykonawcy; omawia cechy dobrego kierownika zespołu; 7) identyfikuje i analizuje konflikty w zespole i proponuje metody ich rozwiązania, szczególnie w drodze negocjacji; 8) omawia etapy realizacji projektu oraz planuje działania zmierzające do jego realizacji; 9) charakteryzuje zachowania etyczne i nieetyczne w biznesie krajowym i międzynarodowym; 10) charakteryzuje czynniki wpływające na sukces lub niepowodzenie przedsiębiorstwa. 1) omawia mierniki i skutki bezrobocia dla gospodarki oraz sposoby walki z bezrobociem; 2) wyjaśnia motywy aktywności zawodowej człowieka; 3) analizuje własne możliwości znalezienia pracy na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim; 4) wyszukuje oferty pracy, uwzględniając własne możliwości i predyspozycje; 5) rozróżnia sposoby zatrudnienia pracownika i interpretuje podstawowe przepisy Kodeksu pracy, w tym obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy; 6) sporządza dokumenty aplikacyjne dotyczące konkretnej oferty pracy; 7) przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej i uczestniczy w niej w warunkach symulowanych; 8) charakteryzuje różne formy wynagrodzeń i oblicza swoje wynagrodzenie brutto i netto; wypełnia deklarację podatkową PIT, opierając się na przykładowych danych; 9) rozróżnia zachowania etyczne i nieetyczne w roli pracodawcy i pracownika; wyjaśnia zjawisko mobbingu w miejscu pracy oraz przedstawia sposoby przeciwdziałania temu zjawisku. Proponowany rozkład materiału uwzględnia kształcenie przedmiotu w zakresie podstawowym w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasach szkół ponadpodstawowych: liceum i technikum. Wymiar godzin: Nr działu Nazwa działu Orientacyjna liczba godzin w ciągu roku szkolnego 1 Człowiek istota przedsiębiorcza 14 2 Gospodarka rynkowa 8 3 Instytucje gospodarki rynkowej 10 4 Państwo w gospodarce rynkowej 9 9

10 5 Przedsiębiorstwo 8 6 Obywatel w gospodarce rynkowej 11 Razem godzin: minimalny obowiązujący wymiar godzin do 60 realizacji w cyklu nauczania 60 Ogólny rozkład materiału uwzględniający treści podstawy programowej Temat Problematyka i terminologia zajęć - przykłady Dział 1: CZŁOWIEK - ISTOTA PRZEDSIĘBIORCZA 1.1. Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości 1.2. Zachowanie się człowieka w sytuacjach trudnych 1.3. Postawy sprzyjające przedsiębiorczości przedsiębiorczość, samoocena, typy osobowości, potrzeby, hierarchia potrzeb, analiza SWOT frustracja, przyczyny frustracji, mechanizmy ochronne, stres i jego przyczyny, techniki antystresowe asertywność, cechy asertywne, rodzaje zachowań: uległe, agresywne 1.4. Role społeczne grupa społeczna i więź społeczna, rola organizacyjna, rodzaje grup społecznych 1.5. Planowanie i organizowanie działalności 1.6. Zasady pracy zespołowej analiza SWOT, planowanie, organizowanie pracy, inwestowanie w siebie cechy kierownika i dobrej grupy, schemat pracy w zespole, zalety i wady pracy zespołowej, fazy rozwoju grupy 1.7. Podejmowanie decyzji proces decyzyjny, typy decyzji, modele, etapy i bariery decyzyjne 1.8. Rozwiązywanie przyczyny i rodzaje konfliktów, konfliktów rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, mediacja i arbitraż 1.9. Komunikacja interpersonalna zalety i wady komunikatu, rodzaje komunikacji: werbalna, niewerbalna, bariery komunikacji, rola internetu w komunikacji Reklama reklama, perswazja, funkcje reklamy, rodzaje reklam, prawo w reklamie 1.1, , , 1.6 Numer treści podstawy programowej 1.4, 1.6, , , 1.4, Uwagi 10

11 1.11. Ochrona konsumenta prawa konsumenta, reklamacja, gwarancja, instytucje konsumenckie, instytucji ochrony praw konsumenta i ich zadania Metoda projektów zasady tworzenia Powtórzenie wiadomości kontrakt, zasady pracy zespołowej, planowanie zadań, prezentacja Dział 2: GOSPODARKA RYNKOWA 2.1. Zasady gospodarowania 2.2. Cechy i rodzaje rynków 2.3. Czynniki warunkujące popyt 2.4. Czynniki warunkujące podaż pojęcie ekonomii, cele gospodarowania, rodzaje czynników wytwórczych, podmioty i cele gospodarowania rynek, funkcje rynku, rodzaje rynków, gospodarka rynkowa popyt, prawo popytu dobra substytucyjne i komplementarne, zmiany wielkości popytu podaż, prawo podaży, zmiany wielkości podaży 2.1, Równowaga rynkowa funkcje ceny, obliczanie punktu równowagi rynkowej, analiza wykresów równowagi rynkowej, mechanizm rynkowy 2.6. Obieg okrężny pieniądza w gospodarce rynkowej 2.7. Transformacja gospodarki Polski po 1989 roku 2.8. Powtórzenie wiadomości podmioty w obiegu pieniądza, schemat obiegu okrężnego pieniądza transformacja gospodarcza, skutki przemian Dział 3: INSTYTUJE GOSPODARKI RYNKOWEJ 3.1. Rola pieniądza w gospodarce 3.2. Funkcje banku centralnego pieniądz, funkcje, formy i właściwości pieniądza NBP, funkcje banku centralnego, Rada Polityki Pieniężnej

12 3.3. Zasady funkcjonowania banków banki, rodzaje i zasady funkcjonowania banków Usługi bankowe usługi bankowe dla ludności i przedsiębiorstw lokaty, kredyty, stopa procentowa, koszt kredytu 3.5. Giełda i rynek papierów wartościowych giełda, obrót papierami wartościowymi, rodzaje papierów wartościowych 3.2, 3.3, , 3.4, Wskaźniki giełdowe ceduła, kurs giełdowy, wskaźniki 3.4, 3.6, 3.7 giełdowe, rachunek maklerski, hossa, bessa 3.7. Zasady inwestowania rodzaje i cechy inwestycji Fundusze inwestycyjne fundusze inwestycyjne, notowania funduszy 3.9. Rynek ubezpieczeń rodzaje ubezpieczeń: społeczne, majątkowe, gospodarcze, emerytalne znaczenie ubezpieczeń, polisa, Powtórzenie wiadomości 3.2, 3.7, 3.8, , 3.9, 3.10 Dział 4: PAŃSTWO W GOPSODARCE RYNKOWEJ 4.1. Rola i funkcje państwa ekonomiczne funkcje państwa, w gospodarce rynkowej korupcja 4.2. Wpływ państwa na dotacje, inwestycje polityka gospodarkę walutowa, fiskalna, pieniężna, budżetowa 4.3. Budżet państwa budżet, saldo budżetowe, deficyt, dochody, wydatki, zasady budżetowe 4.1, , 4.6, , Wahania koniunkturalne i inflacja 4.5. Wzrost gospodarczy i jego mierniki 4.6. Centra gospodarcze i finansowe świata 4.7. Współczesne zmiany w gospodarce świata i Polski inflacja i jej przyczyny, przeciwdziałanie inflacji cykl koniunkturalny, trend koniunkturalny PKB, PNB i PNN, czynniki i granice wzrostu gospodarczego 4.7, centra finansowe, giełdy światowe 4.11 podział pracy, międzynarodowe powiązania gospodarcze, Unia Europejska

13 4.8. Globalizacja gospodarki 4.9. Powtórzenie wiadomości globalizacja, jej wpływ na życie gospodarcze, poziom życia, konsumpcję, problemy ekonomiczne współczesnego świata, zagrożenia 4.12 Dział 5: PRZEDSIĘBIORSTWO 5.1. Otoczenie przedsiębiorstwa 5.2. Cele działania przedsiębiorstwa 5.3. Biznesplan własnego przedsiębiorstwa 5.4. Formy prawnoorganizacyjne przedsiębiorstw 5.5. Podejmowanie działalności gospodarczej 5.6. Czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa otoczenie bliższe i dalsze 5.1 przedsiębiorstwa działalność gospodarcza i jej cele, 5.2 rodzaje przedsiębiorstw, przychód, utarg, zysk, koszty, rachunek zysków i strat schemat biznesplanu, próg 5.3, 5.8 rentowności, zasady opracowania biznesplanu, zasady tworzenia projekt podział przedsiębiorstw, formy 5.4 działalności gospodarczej, spółka, rodzaje spółek, akty prawne etapy zakładania firmy, wniosek o 5.5 wpis do ewidencji gospodarczej, REGON, NIP, zasady prowadzenia dokumentacji, PKD, formy opodatkowania czynniki wewnętrzne i zewnętrzne Etyka biznesu etyka pracodawcy, postępowanie 5.9, 1.6 nieetyczne, programy etyczne 5.8. Powtórzenie wiadomości treści podstawy programowej nr 5.6 i 5.7 uwzględniono w dziale 1 Dział 6: OBYWATEL W GOSPODARCE RYNKOWEJ 6.1. Aktywność zawodowa motywy aktywności, rola pracy w życiu człowieka, wybór przyszłego zawodu 6.2. Rynek pracy praca w gospodarce rynkowej, zmiany na rynku pracy, rynek pracy w Europie 6.3. Bezrobocie osoba bezrobotna, przyczyny, rodzaje i skutki bezrobocia, stopa bezrobocia, formy walki z bezrobociem 6.2, ,

14 6.4. Metody poszukiwania rodzaje metod poszukiwania pracy, 6.4 pracy oferty pracy 6.5. List motywacyjny i Przygotowania aplikacji, życiorys, 6.6 życiorys (CV) błędy w pisaniu, list motywacyjny i jego cechy 6.6. Rozmowa zasady autoprezentacji, rozmowa 6.7 kwalifikacyjna kwalifikacyjna, 6.7. Formy zatrudniania rodzaje umów o pracę, umowy 6.5, 6.8, 1.7 cywilno-prawne, wynagrodzenie 6.8. Obowiązki i prawa kodeks pracy, prawa i obowiązki 6.5 pracownika oraz pracodawcy pracownika i pracodawcy, regulamin pracy, związki zawodowe 6.9. Mobbing w miejscu mobbing, etyka w pracy 6.9 pracy Deklaracja podatkowa druki deklaracji PIT, wypełnianie 6.8 PIT druków Powtórzenie wiadomości 14

15 4. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania Zasadniczym celem nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości jest nabycie umiejętności myślenia przedsiębiorczego, stosowanie w praktyce poznanych zasad działania oraz podejmowanie trafnych decyzji i umiejętność pracy w zespole. Osiągnięciu szczegółowych celów oraz dbałości o wszechstronny rozwój ucznia powinny sprzyjać przede wszystkim metody aktywizujące. Mówiąc o indywidualizacji pracy z uczniem, nauczyciel uwzględniać powinien nie tylko uczniów zdolnych, ale również niepełnosprawnych, w tym uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim i deficytami rozwojowymi, dostosowując treści i metody do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa pracy. Systematyczne aktywizowanie uczniów wymaga zastosowania wielu metod aktywizujących jednocześnie. Praca powinna przebiegać w różnych tokach nauczania, tj. w toku praktycznym, problemowym, podającym i eksponującym. Tok praktyczny bardzo istotny w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości realizowany jest poprzez: gry edukacyjne; uczestnictwo w ogólnopolskich konkursach i grach symulacyjnych. W ramach toku podającego, który powinien być stosowany z umiarem, szczególnie przydatne są metody: praca z podręcznikiem (lub inną publikacją); pogadanka; pokaz; opis. Tok problemowy powinien być realizowany głównie poprzez takie metody, jak: dyskusja, uzupełniona "burzą mózgów"; sytuacyjne - problemowe; projekty. Tok eksponujący, związany z przeżywaniem i wyzwalaniem stanów emocjonalnych, powinien być połączony z wykorzystaniem metod problemowych i praktycznych, na przykład: metody symulacyjne oraz dyskusja nad wynikami obserwacji i analizy; przygotowanie projektu oraz prezentacja zrealizowanego projektu; planowanie i realizacja przedsięwzięcia lokalnego. W zależności od treści nauczania, na każdej lekcji nauczyciel powinien stosować różne metody. Najważniejszą metodą stosowaną w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości powinna być metoda praktyczna i problemowa oraz przygotowanie i realizacja projektów badawczych. Pozostałe metody powinny pełnić funkcję uzupełniającą w trakcie nauczania. 15

16 Praca z podręcznikiem i pogadanka mogą być wstępem do rozwiązywania problemu lub do dyskusji. Uczniowie wykorzystują samodzielnie zdobytą wiedzę. Sytuacje symulowane dają możliwość rozwoju wyobraźni i wykorzystania metody "burzy mózgów" do wskazania i nazwania konkretnego zjawiska. Szczególną wartość w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości będą miały metody problemowe, które rozbudzają aktywność intelektualną uczniów, wyzwalają samodzielne i twórcze myślenie. Pracując takimi metodami, nauczyciel pełni rolę doradcy w rozwiązywaniu trudniejszych zagadnień. Podczas realizacji treści programowych nauczyciel powinien jak najczęściej stosować metody problemowe oraz indywidualizację nauczania. W trakcie zajęć należy różnicować problemy, zadania dla poszczególnych grup uczniów, w zależności od ich aktualnych możliwości intelektualnych. Kluczowymi umiejętnościami kształtowanymi w zreformowanej szkole mają być: umiejętność efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie; budowanie więzi międzyludzkich; podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji; skuteczne działanie, zgodne z obowiązującymi normami; rozwiązywanie problemów w twórczy sposób; poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy; tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków; rozwój osobistych zainteresowań. Podczas nauki podstaw przedsiębiorczości od uczniów powinno się wymagać: samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia materiałów służących do opracowania wybranych zagadnień z podstaw przedsiębiorczości lub tematów interdyscyplinarnych; korzystania z literatury popularnonaukowej i stron internetowych; sporządzania konspektów, notatek, opracowań na zadany temat. Wymienione wyżej umiejętności i rodzaje aktywności uczniów możliwe są do osiągnięcia podczas realizacji metody projektów, którą nauczyciele powinni uwzględnić w swojej pracy jak najczęściej. Prezentowany program nauczania daje takie możliwości. Uczniowie zdolni powinni realizować podstawę programową posługując się indywidualnymi metodami projektowymi, ustalonymi przez nauczyciela. Projektowanie problemów pozwoli uczniom rozwinąć własne zainteresowani oraz właściwie je ukierunkować. W przypadku uczniów z dysleksją, dysortografią należy jak najczęściej stosować metody praktyczne (gry edukacyjne), problemowe (dyskusja, burza mózgów itp.). Zadania należy stopniować i na bieżąco kontrolować ich zrozumienie i wykonywanie. Pomocne są także metody projektowe, szczególnie te z wykorzystaniem komputera (np. prezentacje w Power Point). Prezentacja wyników na forum, umożliwia sprawdzenie poprawności wymowy i zrozumienia czytanego tekstu. W przypadku dyskalkulii zaleca się w miarę możliwości stosowanie indywidualizacji sposobu nauczania, który oparty jest zwykle (w przypadku obliczeń rachunkowych) na samodzielnej pracy ucznia. Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości powinien stworzyć przyjazną atmosferę w klasie i za pomocą odpowiednio dobranych zadań (o charakterze rachunkowym, np. obliczanie podatku, zysku z lokat itp.) motywować do samodzielnej pracy. W razie potrzeby dokonać ewaluacji działań, powtórzyć ćwiczenia i obliczenia sprawiające problem. 16

17 W przypadku uczniów z afazją należy ograniczyć metodę pracy z testem do niezbędnego minimum, a przy dużych trudnościach z czytaniem dłuższych tekstów zastosować audiobook. Powinno się też ograniczyć dyskusję. Należy dbać zaś o biegłe posługiwanie się metodami niewerbalnymi (scenki, symulacje, gry i zabawy). W przypadku ucznia z zespołem Aspergera powinno się stosować metody pozwalające na prawidłową komunikację z otoczeniem, wzbudzanie zainteresowania otoczeniem oraz umożliwiające odkrywanie własnej osobowości, zdolności i umiejętności. W przypadku ucznia z zaburzeniami zachowania należy wielokrotnie powtarzać polecenia, starać się dobierać metody, które nie znudzą się, czyli na przykład gry symulacyjne, scenki, pokazy, filmy itp. Według specjalistów wskazane jest tutaj zastosowanie technik pozyskiwania i zapamiętywania istotnych pojęć i informacji, uzyskanych od nauczyciela oraz z materiałów tekstowych. W przypadku ucznia z zaburzeniami orientacji przestrzennej zaleca się stosowanie metod aktywizujących z określeniem kierunku. Tutaj odpowiednie będą wszelkie gry edukacyjne i symulacyjne oraz scenki sytuacyjne. 17

18 5. Opis założonych osiągnięć ucznia Na IV etapie edukacyjnym przedmiot podstawy przedsiębiorczości realizowany jest tylko w zakresie podstawowym. Opracowany program zawiera także materiał wykraczający poza treści podstawy programowej. Można go wykorzystać podczas pracy z uczniem zdolnym (zagadnienia zaznaczone kursywą). Realizacja programu nauczania przedmiotu powinna doprowadzić ostatecznie do uzyskania poniższych umiejętności: Efekty kształcenia wiadomości i umiejętności Wymagania Podstawowe Dział 1: Człowiek istota przedsiębiorcza Wiadomości i umiejętności. zna pojęcie osobowości człowieka wyróżnia i ocenia słabe i mocne strony własnej osobowości wymienia potrzeby człowieka wymienia cechy osoby przedsiębiorczej wymienia typy zachowań: agresywnych, uległych i asertywnych charakteryzuje swoje role społeczne i typowe dla nich zachowania omawia zasady pracy zespołowej i wyjaśnia, na czym polega rola lidera zna korzyści wynikające z planowania własnych działań i inwestowania w siebie podejmuje racjonalne decyzje, opierając się na posiadanych informacjach zna rodzaje konfliktów i sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie wymienia przykłady komunikacji werbalnej i niewerbalnej potrafi planować i organizować własne działania odróżnia rodzaje reklam Ponadpodstawowe rozpoznaje mocne i słabe strony własnej osobowości, odnosi je do cech osoby przedsiębiorczej rozpoznaje i rozróżnia zachowania asertywne, uległe i agresywne oraz odnosi je do cech osoby przedsiębiorczej omawia cechy dobrego kierownika zespołu kieruje i podejmuje decyzje w grupie ocenia skutki własnych decyzji i działań identyfikuje i analizuje konflikty w zespole i proponuje metody ich rozwiązania samodzielnie wyznacza sobie cele i zadania do realizacji charakteryzuje przebieg procesu decyzyjnego przedstawia znaczenie skutecznego komunikowania się stosuje różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji wskazuje pozytywne i negatywne 18

19 zna wpływ reklamy na konsumentów i podaje typowe przykłady zna prawa konsumenta oraz wymienia instytucje chroniące prawa konsumenckie przedstawia zasady składania reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową wie, na czym polega metoda projektu wymienia mechanizmy regulujące zachowanie się człowieka takie jak: potrzeby, uczucia, motywy określa mechanizmy regulujące zachowanie się człowieka zna i rozumie mechanizmy zachowania się człowieka w sytuacjach trudnych Dział 2: Gospodarka rynkowa Wiadomości i umiejętności. określa cele gospodarowania i podaje proste przykłady z różnych dziedzin wymienia i charakteryzuje czynniki wytwórcze (praca, kapitał, ziemia, informacja i przedsiębiorczość) zna typy gospodarek wymienia cechy gospodarki rynkowej i socjalistycznej wymienia podstawowe cechy i rodzaje rynków wyjaśnia prawo popytu i podaży wymienia czynniki wpływające na popyt i podaż wymienia podmioty biorące udział w obiegu pieniądza w gospodarce wie na czym polega transformacja gospodarki Polski po 1989 r. charakteryzuje skutki transformacji przykłady wpływu reklamy na konsumentów samodzielnie przygotowuje projekt reklamy, np. prasowej przedstawia możliwości dochodzenia własnych praw oraz proponuje instytucje do tego powołane omawia etapy realizacji projektu oraz planuje działania zmierzające do jego realizacji wykonuje i prezentuje własny projekt badawczy lub przedsięwzięcia wyjaśnia potrzebę i zasady realizacji zadań metodą projektu rozróżnia cechy instrumentalne i kierunkowe osobowości wymienia techniki antystresowe zna zasady podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych i ryzykownych wyjaśnia znaczenie czynników wytwórczych w różnych dziedzinach gospodarki charakteryzuje czynniki wpływające na popyt i podaż określa relację pomiędzy popytem i podażą wymienia podstawowe funkcje rynków opisuje mechanizm rynkowy wyjaśnia okrężny obieg pieniądza w gospodarce rynkowej wyjaśnia różnicę pomiędzy gospodarką rynkową i innymi typami gospodarek wyznacza i prezentuje na dowolnym przykładzie krzywe popytu, podaży oraz wskazuje cenę równowagi rynkowej wyjaśnia zasady gospodarowania 19

20 gospodarczej wyznacza punkt równowagi rynkowej na prostych przykładach wymienia podmioty gospodarowania opisuje proces gospodarowania uzasadnia znaczenie własności prywatnej, systemu cen i konkurencji w gospodarce rynkowej wykazuje korzyści i zagrożenia związane z konkurencją i monopolem Dział 3: Instytucje gospodarki rynkowej Wiadomości i umiejętności. wymienia formy pieniądza i podaje jego zabezpieczenia określa formy i wymienia funkcje pieniądza wymienia i określa funkcje banku centralnego i banków komercyjnych wymienia i charakteryzuje rodzaje kredytów oblicza procent od kredytu i lokaty bankowej zna zadanie firm ubezpieczeniowych oraz wymienia rodzaje ubezpieczeń wyjaśnia mechanizm funkcjonowania giełdy papierów wartościowych na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie określa rodzaje papierów wartościowych wymienia podstawowe wskaźniki giełdowe określa rodzaje funduszy inwestycyjnych wyróżnia formy inwestowania kapitału wskazuje korzystne oferty banków, funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych omawia historię pieniądza przedstawia usługi bankowe dla ludności i przedsiębiorstw podaje czynniki wpływające na wysokości rat kredytu dokonuje wyboru najkorzystniejszej charakteryzuje i rozróżnia funkcje pieniądza ocenia możliwość spłaty zaciągniętego kredytu przy określonym dochodzie porównuje i ocenia oferty kredytowe banków wskazuje różnicę między różnymi rodzajami papierów wartościowych wyjaśnia znaczenie wskaźników giełdowych w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestowania na giełdzie prezentuje najefektywniejsze formy inwestowania kapitałów oblicza przewidywany zysk z przykładowej inwestycji kapitałowej w krótkim i długim okresie wyjaśnia różnicę między różnymi rodzajami funduszy inwestycyjnych analizuje i ocenia ryzyko inwestowania na giełdzie, funduszach inwestycyjnych, lokatach charakteryzuje system emerytalny w Polsce i wskazuje związek pomiędzy swoją przyszłą aktywnością zawodową, a wysokością emerytury ocenia ważność pieniądza w gospodarce przedstawia właściwości pieniądza omawia powstawanie i rozwój banków opisuje przebieg informacji podczas transakcji giełdowych uzasadnia konieczność swojego 20

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje Dział programu Lp. Temat lekcji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja społeczna Wymagania edukacyjne z podstaw

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Plan wynikowy: podstawy przedsiębiorczości (napisany na podstawie Czas na przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości. Zakres podstawowy ) Autor: Anna Czarlińska-Wężyk

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego Warszawa ul. Umińskiego 11 Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Podstawa prawna do opracowania Wymagań Edukacyjnych: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca realizację projektu pn. Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz Obszary aktywności : - Rozumienie i znajomość zasad funkcjonowania systemów politycznych, zjawisk życia społecznego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Gimnazjum Nr 4 w Krakowie WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wymagania edukacyjne Obszary aktywności: 1. Kartkówki, prezentacje, projekty Bardzo istotne jest realizowanie przez uczniów projektów edukacyjnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I. Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu o: 1. Statut Gimnazjum Publicznego im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu. 2. Program do wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS DLA KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS DLA KLASY II GIMNAZJUM Temat lekcji Zagadnienia WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS DLA KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Rozdział VII USRTÓJ DEMOKRATYCZNY W POLSCE

Bardziej szczegółowo