Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP)"

Transkrypt

1 Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP) Autorzy: Jerzy Piszczek Sławomir Pasierb Łukasz Polakowski Szymon Liszka Katowice, październik 2009

2 Niniejszy dokument opracowany został dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w niej wyrażone należą do Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii i nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej

3 Spis treści: 1. Wstęp Transpozycja krajowego celu indykatywnego w zakresie oszczędności energii Przełożenie krajowego celu na gospodarkę energetyczną miasta na tle założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Ocena zasobów informacyjnych i dokumentacyjnych do budowy i monitorowania Lokalnego Planu Działań Opis programów poprawy efektywności energetycznej Środki służące poprawie efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Tabela przedstawiająca środki poprawy efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Opis poszczególnych środków poprawy efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Środki służące poprawie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Tabela przedstawiająca środki poprawy efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Opis poszczególnych środków poprawy efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze transportu (z wyłączeniem lotnictwa i żeglugi) Tabela przedstawiająca środki poprawy efektywności energetycznej w sektorze transportu Opis poszczególnych środków poprawy efektywności energetycznej w sektorze transportu Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz w gospodarce odpadami Tabela przedstawiająca środki poprawy efektywności energetycznej w sektorze zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz w gospodarce odpadami Opis poszczególnych środków poprawy efektywności energetycznej w sektorze zaopatrzenia miasta w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe oraz w gospodarce odpadami Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw Tabela przedstawiająca środki poprawy efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw Opis poszczególnych środków poprawy efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw Ocena efektów Działania w ramach oceny efektów wdrażania Lokalnego Planu Działań Podsumowanie

4 1. Wstęp Podstawą do opracowania Lokalnego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP) jest umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Częstochowa a Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach. Podstawę formalno-prawną Lokalnego Plan Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP) stanowią następujące dokumenty prawne planistyczne: - Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 z późniejszymi zmianami. - Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Załącznik 3 Program Działań Wykonawczych na lata , Priorytet I. Poprawa Efektywności Energetycznej, 1.6. Zobowiązanie sektora publicznego do pełnienia wzorcowej roli w oszczędnym gospodarowaniu energią, punkt 4. Rozszerzenie zakresu założeń i planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe o planowanie i organizację działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy 2010 r. - dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 kwietnia 2006r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. - Projekt ustawy o efektywności energetycznej (w przygotowaniu, wersja lipiec 2009). - Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP), 2007 rok. - Deklaracja współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Częstochowa a Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w projektach europejskich 3-NITY, EURO-TOPTEN, SEC-BENCH, COOLREGION. - Ogólna strategia rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie 2025 roku. - Założenia do planu zaopatrzenia Miasta Częstochowy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. - Rekomendację Rady na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta Częstochowy przy Prezydencie Miasta Częstochowy. Opracowanie Planu ma spełnić następujące cele ogólne: - realizację Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy, których aktualizację Rada Miasta Częstochowy przyjęła w grudniu 2007 roku w części racjonalizacja zużycia energii; - zmniejszenie kosztów energii i obciążenia środowiska przez programowe działania i skoordynowane obowiązki i kompetencje wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy; - przygotowanie Miasta Częstochowy do pełnienia wzorcowej roli w wypełnianiu obowiązku zmniejszenia zużycia energii w jednostkach sektora publicznego w myśl projektu Ustawy o efektywności energetycznej; - lokację Miasta Częstochowy w grupie przodujących miast Unii Europejskiej, zaangażowanych w zrównoważone gospodarowanie energią i ochronę klimatu ziemi Convenant of Mayors Unii Europejskiej. Cele szczegółowe: - osiągnięcie celu indykatywnego oszczędności energii zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2006/32/WE tj. 9% w roku 2016 w stosunku do roku 2007; - osiągnięcie celu pośredniego 2% oszczędności energii w roku 2010 w stosunku do roku 2007; 2

5 - rozwój zarządzania energią i środowiskiem w Mieście Częstochowa; - zdobycie szczegółowej wiedzy o sytuacji energetycznej miasta na potrzeby określenia zapotrzebowania na energię, oceny postępu oraz skuteczności poszczególnych przedsięwzięć, a także na potrzeby podejmowania decyzji o nowych działaniach (zakres i priorytet działań); - zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z efektywnością energetyczną w sektorze transportu; - zwiększenie efektywności wykorzystania energii w budynkach miejskich edukacyjnych oraz pozostałych obiektach miejskich o najwyższych priorytetach działań; - wdrożenie działań pilotowych w zakresie czystych źródeł energii oraz poprawy efektywności wytwarzania energii; - aktywizacja uczestników lokalnego rynku energii oraz intensyfikacja współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a miastem; - zwiększenie elementarnej wiedzy oraz świadomości użytkowników energii w zakresie efektywności energetycznej w różnych sektorach odbiorców; - edukacja w zakresie możliwości prowadzenia inwestycji poprawiających efektywność wykorzystania energii przez końcowych odbiorców energii, z uwzględnieniem zagadnień technicznych i ekonomicznych; - intensyfikacja wymiany informacji pomiędzy użytkownikami energii w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej w transporcie indywidualnym oraz gospodarstwach domowych. Umocowania instytucjonalne Planu: Biuro Inżyniera Miejskiego odpowiedzialne za: - współpracę przy opracowywaniu Lokalnego Planu Działań, - stymulowanie, koordynację i monitorowanie działań jednostek administracyjnych Urzędu Miasta w zakresie tworzenia i realizacji Lokalnego Planu Działań, - inicjująca i koordynującą role w działaniach spółek komunalnych miasta, - promocję działań wśród podmiotów niezależnych od miasta. Włączenie Lokalnego Planu Działań do prac Rady na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta Częstochowy w charakterze doradczej i monitorującej roli Rady. Przedstawienie rocznych informacji o realizacji zapisów Lokalnego Planu Działań Prezydentowi Miasta. Opracowując Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (EEAP) wykorzystano informacje pozyskiwane przy pomocy ankiet dostarczonych następującym podmiotom: Przedsiębiorstwa energetyczne działające na terenie miasta Częstochowy: PKP Energetyka S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Południe S.A. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Zakład Elektroenergetyczny H. Cz. Elsen S.A. Fortum Częstochowa S.A. Enion S.A. Przedsiębiorstwa i Spółki zależne od miasta (pełna lista podmiotów którym dostarczono ankiety znajduje się w załączniku 5) takie jak: szpitale, ośrodki sportowe, ośrodki kulturalne oraz przedsiębiorstwa komunalne. Spółdzielnie mieszkaniowe działające na terenie miasta Częstochowy (pełna lista spółdzielni mieszkaniowych którym dostarczono ankiety znajduje się w załączniku 4). 3

6 Ponadto w części opracowania dotyczącej transportu wykorzystano informacje uzyskane od MPK w Częstochowie Sp. z o.o. oraz informacji zawartych w dokumentach: Polityka transportowa dla miasta Częstochowy, Częstochowa, lipiec Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla miasta Częstochowy na lata , Częstochowa, czerwiec W części dotyczącej mieszkalnictwa wykorzystano informacje uzyskane poprzez ankietyzację spółdzielni mieszkaniowych, informacje uzyskane od ZBM-TBS Częstochowa Sp. z o.o. a także dane pozyskane z następujących dokumentów: Strategia i polityka mieszkaniowa Gminy i Miasta Częstochowy, Częstochowa listopad Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Częstochowa na lata , załącznik do Uchwały nr 508/XXXVII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 listopada 2004 roku. Część dotycząca efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz budynków użyteczności publicznej wynika z dwóch opracowań, będących integralną składową Lokalnego Planu Działań Program poprawy efektywności wykorzystania energii w obiektach oświatowych miasta Częstochowy, Katowice, sierpień Program poprawy efektywności wykorzystania energii w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy, Katowice, sierpień Powyższe programy stanowią realizację zasady wzorcowej roli sektora publicznego w finalną wersję Lokalnego planu działań. Działania tej grupy oraz osiągnięte rezultaty stanowić będą główną informację dla społeczeństwa o sposobach oraz możliwościach oszczędzania energii. 4

7 2. Transpozycja krajowego celu indykatywnego w zakresie oszczędności energii 2.1 Przełożenie krajowego celu na gospodarkę energetyczną miasta na tle założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Tabela przedstawiająca obliczenie celu w zakresie oszczędności energii Całkowite zużycie energii finalnej w roku 2007 [GWh] w tym: sektor gospodarstw domowych [GWh] 4465,8 1380,1 sektor użyteczności publicznej [GWh] 109,7 sektor przemysłu [GWh] 1985,8 sektor małych i średnich przedsiębiorstw [GWh] 280,8 oświetlenie uliczne [GWh] 25,0 sektor transportu [GWh] 709,0 Cel dyrektywy 2006/32/WE (9% w 9 roku) przyjęty na 2016 rok [GWh] 4063,9* Cel pośredni określony na 2010 r (2%) [GWh] 4376,5** Zużycie energii osiągnięte w roku 2008 [GWh] 4208,2 * wartość całkowitego zużycia energii finalnej po zmniejszeniu o 9% w stosunku do roku 2007 ** wartość całkowitego zużycia energii finalnej po zmniejszeniu o 2% w stosunku do roku 2007 Przełożenie krajowego celu indykatywnego na gospodarkę energetyczną miasta wykonane zostało w oparciu o dane zebrane od przedsiębiorstw energetycznych, działających na terenie miasta Częstochowy, oraz istniejące założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z roku Wartość całkowitego zużycia energii finalnej w roku 2007 jest wartością obejmującą wszystkie sektory odbiorców energii w mieście Częstochowa i nie obejmuje wyłączeń instalacji wymienionych w Zał.1 do dyrektywy 2003/87/WE. Cel w zakresie oszczędności energii określono w sposób przedstawiony w Krajowym Planie Działań, jednak ze względu na aktualność danych za rok odniesienia przyjęto ostatni rok przed wejściem w życie zapisów powyższej dyrektywy, a więc rok Kolejną zmianą w stosunku do Krajowego Planu Działań jest zmiana sektora usług na sektor małych i średnich przedsiębiorstw, zawierający całą lokalną branżę usługowohandlową jak również małe i średnie przedsiębiorstwa. Taka struktura odbiorców energii wynika ze sposobu operowania danymi przez przedsiębiorstwa energetyczne i pozwala na bezpośrednie odnoszenie się do pozyskiwanych informacji o zużyciu energii przez odbiorców w mieście. Sektor użyteczności publicznej dotyczy wszystkich obiektów użyteczności publicznej w mieście, m.in. tych, które zakwalifikowano do szczegółowej analizy w załączniku 2. Informacje na temat zużycia energii dla tej grupy odbiorców uzyskano dzięki współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi. 5

8 Na poniższym wykresie przedstawiono udział procentowy w ogólnym zużyciu energii poszczególnych sektorów, takich jak: sektor gospodarstw domowych, sektor użyteczności publicznej, sektor mieszkalnictwa, sektor przemysłu, sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektor transportu. Ze względu na niewielki udział oświetlenia ulicznego w całkowitym zużyciu energii w mieście sektor ten pominięto w dalszej analizie. 16% 2% 0% 46% 30% 6% Budynki użyteczności publicznej Małe i średnie przedsiębiorstwa Oświetlenie uliczne Przemysł Mieszkalnictwo Transport Grupę odbiorców o najwyższym zużyciu energii w mieście Częstochowa stanowią odbiorcy przemysłowi. Zużycie w tym sektorze stanowi 46 % całkowitego zużycia energii. Drugą grupą odbiorców zużywającą najwięcej energii stanowią gospodarstwa domowe, zużywając 30 % energii całkowitej. Na poniższym rysunku przedstawiono zużycie energii finalnej w roku 2007, będącym punktem odniesienia dla osiągnięcia celu 9% oszczędności energii do roku 2016, a także poziom oszczędności energii w wysokości 2 % wyznaczony jako cel pośredni. Przedstawiono także zużycie energii osiągnięte w roku Zużycie energii w mieście Częstochowa w latach 2007 i 2008, cel inydkatywny końcowy i pośredni 4 500, , ,00 GWh/rok 3 000, , , , ,00 500,00 - Rok 2007 Cel pośredni - zużycie energii zmniejszone o 2% (rok 2010) Cel - zużycie energii zmniejszone o 9% (rok 2016) Rok

9 Poniższy wykres przedstawia zużycie sieciowych nośników energii (ciepło sieciowe, gaz ziemny, energia elektryczna) w poszczególnych grupach odbiorców w latach W obliczeniach wykorzystano informacje uzyskane dzięki współpracy przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie miasta Częstochowy. Zużycie energii w latach MWh/rok Budynki użyteczności publicznej Mieszkalnictw o Małe i średnie przedsiębiorstw a Przemysł Rosnący trend całkowitego zużycia sieciowych nośników energii spowodowany jest rosnącym zużyciem energii w sektorze przemysłowym, będącym głównym odbiorcą energii w mieście. W grupach odbiorców użyteczności publicznej oraz mieszkalnictwa, w roku 2008 nastąpił spadek zużycia energii o kolejno 3% oraz 26% w stosunku do roku Poniższy rysunek przedstawia zużycie energii oraz przełożenie celu indykatywnego w sektorze użyteczności publicznej. Zużycie energii w sektorze użyteczności publicznej (z uwzględnieniem obiektów oświatowych) 140,00 120,00 100,00 GWh/rok 80,00 60,00 40,00 20,00 - Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Cel pośredni - zużycie energii zmniejszone o 2% (rok 2010) Cel - zużycie energii zmniejszone o 9% (rok 2016) Rok

10 W poniższej tabeli przedstawiono zużycie energii w analizowanych sektorach w roku bazowym 2007, a także cel indykatywny 9% oszczędności energii do roku W celu obliczenia zużycia energii, oraz indykatywnego celu dla transportu, korzystano z informacji zawartych w Zintegrowanym planie rozwoju transportu publicznego dla miasta Częstochowy na lata , danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, informacji otrzymanych od MPK w Częstochowie Sp. z o.o. oraz informacji dostępnych w statystyce krajowej. Informacje dotyczące jednostkowych wskaźników zużycia energii elektrycznej w sektorze gospodarstw domowych znajdują się w załączniku 7. Sektory Rok 2007 Cel pośredni - zużycie energii zmniejszone o 2% (rok 2010) Cel - zużycie energii zmniejszone o 9% (rok 2016) Rok 2008 GWh GWh GWh GWh Sektor użyteczności publicznej * Sektor przemysłu ** Małe i średnie przedsiębiorstwa Sektor gospodarstw domowych Oświetlenie uliczne Sektor transportu SUMA * obiekty miasta i innych jednostek administracji rządowej i samorządowej. ** zmniejszenie zużycia spowodowane w większej części kryzysem gospodarczym. 2.2 Ocena zasobów informacyjnych i dokumentacyjnych do budowy i monitorowania Lokalnego Planu Działań Miasto Częstochowa, poprzez Biuro Inżyniera Miejskiego, prowadzi ciągły monitoring zużycia oraz kosztów energii w budynkach edukacyjnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Monitoring obejmuje także częściowo stan techniczny budynków w zakresie istniejących potrzeb termomodernizacyjnych. W celu całkowitej identyfikacji stanu technicznego budynku przekładającego się na zużycie oraz koszty energii, a także w celu monitorowania efektywności poszczególnych działań wykonywanych na obiektach należy rozszerzyć monitoring budynków miejskich o następujące informacje: - stan przegród zewnętrznych (ścian, stropodachów, dachów, stropów nad przejazdem) wyrażony jako udział powierzchni ocieplonej poszczególnych przegród w ich całkowitej powierzchni, - stan stolarki okiennej wyrażony jako udział procentowy powierzchni stolarki wymienionej na nową energooszczędną w całkowitej powierzchni stolarki drzwiowej lub okiennej, - stan instalacji grzewczej (zawory termostatyczne, rodzaj grzejników, wiek instalacji), - koszty związane z przeprowadzanymi modernizacjami, mającymi wpływ na efektywność energetyczną budynków Powyższe informacje pozwolą na monitoring efektywności prowadzonych inwestycji, proponowanych w niniejszym Lokalnym Planie. Niewielki zasób informacji na temat transportu stanowi obecnie główną przeszkodę w planowaniu inwestycji, poprawiających efektywność w tej grupie użytkowników energii. Zainteresowanie tym tematem Urzędu Miasta Częstochowy w postaci Biura Inżyniera Miejskiego, stanowi główny determinant możliwych zmian w sektorze transportu. Innym czynnikiem pozwalającym na zmiany jest uchwalenie przez Radę Miasta Częstochowy 8

11 w dniu 29 czerwca 2009 roku Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego dla miasta Częstochowy na lata , którego zawartość problematyczno-planistyczna w wielu miejscach zbiega się z ideą efektywnego energetycznie transportu. W obecnej chwili dostępność danych ogranicza się do zużycia energii przez tabor autobusowy oraz stan techniczny taboru autobusowego i tramwajowego. Szerokie spektrum zagadnienia efektywnego energetycznie transportu wymaga rozpoczęcia pozyskiwania danych w zakresie: - zużycia energii przez tabor autobusowy oraz tramwajowy, - liczby przewiezionych pasażerów w środkach komunikacji zbiorowej, - liczby rejestrowanych pojazdów o różnych parametrach technicznych. Powyższe informacje powinny pozwolić na monitorowanie skuteczności działań: - inwestycyjnych, związanych z infrastrukturą drogową oraz stanem technicznym taborów komunikacji miejskiej, - informacyjnych i promocyjnych skierowanych do prywatnych użytkowników pojazdów. Budynki mieszkalne wielorodzinne nie są w obecnej sytuacji monitorowane pod względem zużycia czy kosztów energii. Podstawową wiedzę jaką w sposób prosty można uzyskać, jest informacja o stanie technicznym budynków wielorodzinnych. Monitorowanie zużycia energii w budynkach wielorodzinnych, także tych zarządzanych przez ZGM TBS, jest sprawą skomplikowaną, głównie ze względu na strukturę własności poszczególnych budynków. W celu szacowania efektów działań w budynkach zarządzanych przez ZGM-TBS należy pozyskiwać informacje o: - rodzaju, stanie technicznym przegród budynku, - stanie instalacji grzewczej, instalacji c.w.u., - zużyciu energii przez odbiorców (pozyskując dane np. bezpośrednio od dostawcy energii). Informacje te pozwolą na określenie efektywności prowadzonych działań. W grupie gospodarstw domowych nie należących bezpośrednio do miasta, należy przedsięwziąć działania na rzecz promocji efektywnego wykorzystania energii w budynkach mieszkalnych. Wskaźnikami działań promocyjnych oraz informacyjnych powinny być: - liczba przedsięwzięć dotyczących transferu wiedzy do administratorów i zarządców budynków, - liczba przeszkolonych administratorów i zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych, - wzrost zainteresowania zagadnieniami proefektywnościowymi wyrażona liczbą obiektów zmodernizowanych także z pomocą dotacji, - liczba wzorcowych działań, budynków stanowiących dobry wzór w jaki sposób poprawić efektywność energetyczną budynków. 9

12 3. Opis programów poprawy efektywności energetycznej 3.1 Środki służące poprawie efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Szczegółowy Program poprawy efektywności wykorzystania energii w obiektach oświatowych miasta Częstochowy jest integralną częścią Lokalnego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej dla miasta (CEEAP) i stanowi załącznik 1 do planu. Poniżej przedstawiono tabele zawierające podstawowe środki oraz opis działań poprawy efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Tabela przedstawiająca środki poprawy efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Lp Planowane środki poprawy efektywności energetycznej Działania organizacyjne i zarządcze Działania edukacyjne i informacyjne Działania inwestycyjne zmniejszające zużycie i koszty energii Działania w celu poprawy Okres realizacji efektywności energetycznej 1.1 Rozwój systemu monitorowania zużycia energii 1.2 Zakup oraz wykorzystanie mobilnego systemu monitoringu Lata mediów energetycznych oraz wody 1.3 Wzmocnienie instytucjonalne Lata Biura Inżyniera Miejskiego 1.4 Wzmocnienie kadrowe Biura Inżyniera Miejskiego 2.1 Opracowanie Programu działania dotyczącego Wdrożenie od 2010 efektywności energetycznej roku budynku/instalacji 2.2 Szkolenia dla zarządców, administratorów, konserwatorów oraz obsługi urządzeń energetycznych 2.3 Konkursy dla szkół 2.4 rozszerzenie portalu Lata informacyjnego 2.5 Kampanie informacyjne Lata dla uczniów 3.1 Rozszerzenie funkcjonowania Programu poprawy efektywności Lata wykorzystania energii w obiektach oświatowych miasta Częstochowy 3.2 Kontynuacja wdrażania Programu poprawy efektywności wykorzystania energii w obiektach Lata oświatowych miasta Częstochowy 3.3 Kontynuacja wdrażania Programu poprawy efektywności wykorzystania energii w obiektach oświatowych miasta Częstochowy Lata

13 3.1.2 Opis poszczególnych środków poprawy efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Nazwa 1. Działania organizacyjne i zarządcze 1.1 Rozwój systemu monitorowania zużycia energii: Kontynuacja obecnego monitoringu mediów energetycznych i wody w obiektach oświatowych. Rozszerzenie monitoringu o: 1. Koszty inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej takich jak termomodernizacja, wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymiana źródła ciepła etc. 2. Uszczegółowienie opisu przedsięwzięć prowadzonych w budynkach a także obecnego stanu obiektu. Opis powinien w sposób czytelny diagnozować obecny stan budynku, stopień jego modernizacji oraz stan źródeł ciepła, a także sygnalizować istniejące potrzeby w tym zakresie. 3. Proponuje się określić procentowy udział oświetlenia energooszczędnego 4. Przechowywanie dokumentów związanych z wykorzystaniem energii w budynkach oświatowych na potrzeby działań Biura Inżyniera Miejskiego, takich jak audyty energetyczne czy świadectwa charakterystyki energetycznej. Proponuje się przechowywanie tych dokumentów w formie papierowej bądź elektronicznej w miejscu umożliwiającym wgląd oraz uzupełnienie prowadzonego monitoringu 5. Tworzenie bazy danych o długości sezonów grzewczych Kontynuacja monitoringu oraz weryfikacja istniejących parametrów i danych dotyczących obiektów oświatowych: a. Powierzchnia ogrzewana obiektu b. Kubatura ogrzewana c. Rok budowy d. Liczba budynków wchodzących w skład obiektu e. Liczba kondygnacji f. Liczba użytkowników g. Rok ostatniego remontu h. Technologia budowy i. Źródła c.o., c.w.u. Nakłady/sposób finansowania Pozostałe działania ze strony Biura Inżyniera Miejskiego: 1. Wykonanie i koordynacja działań wg Lokalnego planu działań... w tym Programu poprawy efektywności wykorzystania energii w obiektach oświatowych 2. Kontynuacja obecnej aktywności w roli kreatora inwestycji związanych z efektywnością energetyczną w budynkach oświatowych, kierowanie propozycji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną w budynkach oświatowych bezpośrednio do prezydenta miasta Częstochowy. 3. Uczestnictwo w negocjowaniu umów z dostawcami energii (działanie realizowanie) 4. Uzyskiwanie informacji od oraz przekazywania zaleceń do jednostek, wydziałów i placówek Urzędu Miasta, spółek miejskich i jednostek zależnych (działanie realizowanie) 5. Monitoring osiągania celu zmniejszenia zużycia energii finalnej w obiektach oświatowych o 1% rocznie (działanie realizowanie) Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Inżyniera Miejskiego Miasto Częstochowa, Obiekty oświatowe Środki miasta 11

14 Ocena skuteczności/ Nakłady/sposób finansowania Ocena skuteczności/ Udział procentowy obiektów oświatowych objętych w całości proponowanym monitoringiem, udział procentowy obiektów oświatowych dla których istnieje możliwość wyznaczenia wskaźników dotyczących zużycia i kosztów energii. 1.2 Zakup oraz wykorzystanie mobilnego systemu monitoringu mediów energetycznych oraz wody Mobilny, automatyczny system monitoringu, potrzebny dla weryfikacji stanu istniejącego oraz identyfikacji przyczyn porażki/sukcesu przedsięwzięć inwestycyjnych. Wyniki pomiarów można prezentować na stronie internetowej. System automatyczny zbudowany w tej konwencji pracuje autonomicznie. Propozycja obejmuje monitorowanie zużycia: ciepła sieciowego energii elektrycznej wody gazu przy pomocy 5 przenośnych (poza elementami montowanymi na stałe, jak przepływomierze, wodomierze itd.) zestawów pomiarowych, które wykorzystują dodatkowo instalowane liczniki energii elektrycznej, ciepła, wodomierze i gazomierze, wyposażone w wyjścia przekazujące wyniki pomiarów poprzez przetworniki bezprzewodowe do stacji bazowej. Dalej poprzez Internet pomiary trafiają do bazy danych i systemu wizualizacji na stronie internetowej. Jeżeli jest to technicznie możliwe można wykorzystać istniejące liczniki poszczególnych mediów i podłączyć je do przetworników pomiarowych systemu. Kotłownie indywidualne powinny zostać wyposażone w liczniki wytwarzanego lokalnie ciepła, które również w przyszłości będą umożliwiały pomiar ilości faktycznie produkowanego ciepła, bez potrzeby analitycznego szacowania na podstawie ilości zużytego paliwa. Biuro Inżyniera Miejskiego Obiekty oświatowe 5 x zł / Środki miasta Liczba obiektów objętych monitoringiem zużycia energii i wody, informacje o zużyciu mediów w ocenianych (modernizowanych) obiektach oświatowych. Okres realizacji Lata Wzmocnienie instytucjonalne Biura Inżyniera Miejskiego Wzmocnienie instytucjonalne Biura Inżyniera Miejskiego w zakresie: Współpraca z odpowiednimi komórkami urzędu w ramach sporządzania warunków zamówienia (SIWZ) zawierających wytyczne dla wykonawców prac projektowych bądź prac kompleksowych, w których skład wchodzi komponent projektowy, dotyczących modernizacji obiektów edukacyjnych. Współpraca powinna obejmować wydawanie opinii na temat specyfikacji przez pracowników Biura Inżyniera Miejskiego bezpośrednio w takcie tworzenia specyfikacji. Współpraca z Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych przy wyborze obiektów przeznaczonych do finansowania w ramach Programu (propozycję tworzenia rankingu obiektów przedstawiono w poprzedniej części opracowania). Biuro Inżyniera Miejskiego Obiekty oświatowe 12

15 Nakłady/sposób finansowania Ocena skuteczności/ - Liczba działań prowadzonych wspólnie przez BIM oraz Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, przy wyborze obiektów przeznaczonych do finansowania. Liczba opinii związanych z współtworzeniem SIWZ dotyczących obiektów oświatowych. Okres realizacji Lata Wzmocnienie kadrowe Biura Inżyniera Miejskiego Nakłady/sposób finansowania Ocena skuteczności/ Utworzenie w Biurze Inżyniera Miejskiego stanowiska pracy ściśle związanego z tworzeniem baz danych i przetwarzaniem informacji o obiektach, a także przeprowadzaniem analiz na podstawie zebranych informacji. Biuro Inżyniera Miejskiego Obiekty oświatowe - Liczba prowadzonych działań/analiz a także zasób gromadzonych informacji o obiektach oświatowych Nazwa Nakłady/sposób finansowania Ocena skuteczności/ Okres realizacji 2. Działania edukacyjne i informacyjne 2.1 Opracowanie Programu działania dotyczącego efektywności energetycznej budynku/instalacji w zakresie zarządzania oraz oszczędności energii w budynkach oświatowych, będącego zestawieniem działań, oraz możliwych do osiągnięcia efektów oszczędności energii w tej grupie budynków. Biuro Inżyniera Miejskiego/Zewnętrzny Użytkownicy obiektów oświatowych 2000 zł / Możliwość dofinansowania przez WFOŚiGW - Wdrożenie od 2010 roku 2.2 Szkolenia dla zarządców, administratorów, konserwatorów oraz obsługi urządzeń energetycznych w zakresie działań i zachowań prooszczędnościowych, powiązanych ze wspomnianym wyżej Programem działań dotyczącym efektywności energetycznej budynku/instalacji. Szkolenia powinny odbywać się pod hasłem Identyfikacja możliwości poprawy efektywnego wykorzystania energii w budynkach oświatowych. Szkolenie powinno jednoznacznie i skutecznie określać sposoby i możliwości zmian w sposobie użytkowania energii poruszając takie aspekty jak: Oszczędzanie energii w szkołach. Na co mam, a na co nie mam wpływu? Identyfikacja słabych stron ze względu na efektywne wykorzystanie energii w obiekcie edukacyjnym, Promowanie działań efektywnościowych wśród uczniów oraz kadry pracowniczej. Biuro Inżyniera Miejskiego Zarządcy, administratorzy, konserwatorzy, personel obsługi obiektów oświatowych. Nakłady/sposób 4000 zł finansowania Ocena skuteczności/ Liczba osób objętych szkoleniem, liczba podmiotów objętych szkoleniem, liczba przeprowadzonych szkoleń. 13

16 2.3 Konkursy dla szkół Nakłady/sposób finansowania WFOŚiGW. Ocena skuteczności/ Nakłady/sposób finansowania Ocena skuteczności/ Konkursy z nagrodami pieniężnymi lub rzeczowymi dla jednostek oświatowych, na temat efektywnego korzystania z energii. Istnieje co najmniej kilka możliwych tematów, w które zaangażować mogą się zarówno uczniowie jak i wychowawcy: - Najbardziej skuteczne sposoby oszczędzania energii w szkole (konkurs dla uczniów), - Konkurs na opracowanie świadectwa energetycznego szkoły (konkurs dla uczniów). Biuro Inżyniera Miejskiego / zewnętrzny Uczniowie, nauczyciele zł / Możliwość współfinansowania nagród w konkursie przez Liczba przeprowadzonych konkursów, liczba aktywnych uczestników konkursów. 2.4 rozszerzenie portalu informacyjnego o ilustrację dobrych praktyk i wzorców działań miasta w zakresie wykorzystania energii w obiektach oświatowych. Biuro Inżyniera Miejskiego Obiekty edukacyjne, pozostali mieszkańcy Częstochowy - Wzrost zainteresowania działaniami związanymi z efektywnym wykorzystaniem energii w obiektach oświatowych liczba wejść na stronę internetową. Okres realizacji Lata Kampanie informacyjne dla uczniów Nakłady/sposób finansowania Ocena skuteczności/ Okres realizacji Lata w zakresie działań i zachowań prooszczędnościowych: - broszury, - postery, - lekcje okolicznościowe. Biuro Inżyniera Miejskiego / zewnętrzny Uczniowie szkół 3000 zł/ Współfinansowanie przez NFOŚiGW Liczba przeprowadzonych kampanii, liczba przeprowadzonych lekcji okolicznościowych, liczba uczniów objętych kampanią informacyjną, liczba rozprowadzonych broszur informacyjnych. Nazwa 3. Działania inwestycyjne zmniejszające zużycie i koszty energii 3.1 Rozszerzenie funkcjonowania Programu poprawy efektywności wykorzystania energii w obiektach oświatowych miasta Częstochowy Obiekty o najwyższym priorytecie działań: 1. Szkoła Podstawowa Nr 8, 2. Szkoła Podstawowa Nr 13, 3. Szkoła Podstawowa Nr 33, 4. Szkoła Podstawowa Nr 39, 5. Szkoła Podstawowa Nr 50, 6. Gimnazjum Nr 5, 7. Gimnazjum Nr 16, 8. Zespół Szkół Ekonomicznych, 14

17 9. Zespół Szkół im. dr Biegańskiego, 10. Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego, 11. Zespół Szkół im. Gen. Andersa, 12. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S Żeromskiego. Wszystkie obiekty za wyjątkiem Gimnazjum nr 16 (RO = 12) posiadają ranking RO = 84, czyli najwyższy możliwy do osiągnięcia w przyjętym systemie. Ich potrzeby remontowe i modernizacyjne uwzględniono w WPI na lata i zostały sporządzone audyty energetyczne. Szacunkowe nakłady to ok. 20 mln zł. Szacunkowe efekty to zmniejszenie zużycia o ok GJ/rok, co dla bieżących cen energii daje ok. 0,77 mln zł/rok. Urząd Miasta Częstochowa Obiekty oświatowe Nakłady/sposób finansowania 20 mln zł / Preferencyjna pożyczka (np. WFOŚiGW, NFOŚiGW), Fundusze pomocowe (krajowe i regionalne programy operacyjne). Ocena skuteczności/ jednostkowego zużycia energii oraz jednostkowych kosztów energii. Okres realizacji Lata Kontynuacja wdrażania Programu poprawy efektywności wykorzystania energii w obiektach oświatowych miasta Częstochowy Obiekty w drugiej grupie priorytetowej to: 1. Gimnazjum nr 9, 2. Internat I Liceum Ogólnokształcącego, 3. V Liceum Ogólnokształcące, 4. Miejskie Przedszkole nr 9, 5. Miejskie Przedszkole nr 30, 6. Szkoła Podstawowa nr 38, 7. Szkoła Podstawowa nr 40, 8. Szkoła Podstawowa nr 52 i Gimnazjum nr 21, 9. Zespół Gimnazjów. Szacunkowe efekty to zmniejszenie zużycia o ok GJ/rok, co dla bieżących cen energii daje ok. 0,4 mln zł/rok. Realizacja przedsięwzięć energooszczędnych w obu opisanych powyżej grupach pozwoli na zmniejszenie zużycia energii w obiektach oświatowych miasta Częstochowy o ok. 14%. Urząd Miasta Częstochowa Obiekty oświatowe Nakłady/sposób finansowania 14,5 mln zł / Preferencyjna pożyczka (np. WFOŚiGW, NFOŚiGW), Fundusze pomocowe (Krajowe i regionalne programy operacyjne). Ocena skuteczności/ jednostkowego zużycia energii oraz jednostkowych kosztów energii. Okres realizacji Lata Kontynuacja wdrażania Programu poprawy efektywności wykorzystania energii w obiektach oświatowych miasta Częstochowy Grupę stanowią następujące obiekty: 1. Gimnazjum nr II Liceum Ogólnokształcące 3. IV Liceum Ogólnokształcące 4. IV Liceum Ogólnokształcące hala sportowa 5. VI Liceum Ogólnokształcące 6. VII Liceum Ogólnokształcące 7. Szkoła podstawowa nr 1 8. Szkoła podstawowa nr 2 15

18 9. Szkoła podstawowa nr 2 - pływalnia 10. Szkoła podstawowa nr Szkoła podstawowa nr 19/Gimnazjum nr 19 ul. Orla 12. Szkoła podstawowa nr 24/ Gimnazjum nr Szkoła podstawowa nr 29/ Gimnazjum nr Szkoła podstawowa nr Szkoła podstawowa nr Szkoła podstawowa nr Szkoła podstawowa nr Szkoła podstawowa nr Szkoła podstawowa nr 48/ Gimnazjum nr Szkoła podstawowa nr 48/ Gimnazjum nr 3 - pływalnia 21. Szkoła podstawowa nr 49 Gimnazjum nr Zespół szkół nr 1/ VIII Liceum Ogólnokształcące 23. Zespół Szkół nr Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida 25. Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta 26. Zespół Szkół Samochodowo Budowlanych 27. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Szacunkowe efekty to zmniejszenie zużycia o ok GJ/rok, co dla bieżących cen energii daje ok. 1,56 mln zł/rok. Z tych obiektów należy wyodrębnić ok , dla których powinno się wykonać audyty energetyczne. Na tej podstawie możliwe będzie wykonanie analiz i zaproponowanie realizacji w latach Urząd Miasta Częstochowy Obiekty oświatowe 55 mln zł / Preferencyjna pożyczka (np. WFOŚiGW, NFOŚiGW), Fundusze Nakłady/sposób finansowania pomocowe (krajowe i regionalne programy operacyjne) Ocena skuteczności/ Okres realizacji Lata jednostkowego zużycia energii oraz jednostkowych kosztów energii 3.2 Środki służące poprawie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Szczegółowy Program poprawy efektywności wykorzystania energii w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy jest integralną częścią Lokalnego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej dla miasta (CEEAP) i stanowi załącznik 2 do planu. Poniżej przedstawiono tabele zawierające podstawowe środki oraz opis działań poprawy efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Tabela przedstawiająca środki poprawy efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Lp. 1. Planowane środki poprawy efektywności energetycznej Działania organizacyjne i zarządcze Działania w celu poprawy efektywności energetycznej 1.1 Rozwój systemu monitorowania zużycia energii 1.2 Wykorzystanie mobilnego systemu monitoringu mediów energetycznych oraz wody 1.3 Wzmocnienie instytucjonalne Biura Inżyniera Miejskiego 1.4 Wzmocnienie kadrowe Biura Inżyniera Miejskiego Okres realizacji Lata Lata

19 2. 3. Działania edukacyjne i informacyjne Działania inwestycyjne zmniejszające zużycie i koszty energii 2.1 Opracowanie Programu działania dotyczącego efektywności energetycznej budynku/instalacji 2.2 Szkolenia dla zarządców, administratorów, konserwatorów oraz obsługi urządzeń energetycznych 2.3 Wykonanie audytów energetycznych 2.4 rozszerzenie portalu informacyjnego 3.1 Zainicjowanie program poprawy efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej miasta Częstochowy Wdrożenie w roku 2010 W sposób ciągły od roku 2010 Lata Opis poszczególnych środków poprawy efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej Nazwa 1. Działania organizacyjne i zarządcze 1.1 Rozwój systemu monitorowania zużycia energii: Proponuje się kontynuację prowadzonego obecnie monitoringu zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w następującym zakresie: 1. Monitorowanie zużycia ciepła sieciowego, gazu, energii elektrycznej. 2. Monitorowanie kosztów związanych ze zużyciem ciepła sieciowego, gazu sieciowego, energii elektrycznej. 3. Monitorowanie zużycia oraz kosztów mediów energetycznych generowanych przez pododbiorców. 4. Monitorowanie szczegółów dotyczących rozliczania się z dostawcą mediów bądź paliw. 5. Informacje o liczbach stopniodni dla poszczególnych lat bądź sezonów grzewczych. W celu umożliwienia identyfikacji parametrów energetycznych obiektów użyteczności publicznej, proponuje się pozyskiwanie lub weryfikację istniejących informacji o obiektach: a. Powierzchnia ogrzewana obiektu. b. Kubatura ogrzewana. c. Rok budowy. d. Liczba budynków wchodzących w skład obiektu. e. Liczba kondygnacji. f. Liczba użytkowników. g. Rok ostatniego remontu. h. Technologia budowy. i. Źródła c.o., c.w.u.. Powyższe informacje należy weryfikować i monitorować w kontekście zachodzących zmian w budynkach. Rozszerzenie prowadzonego obecnie monitoringu zużycia energii oraz kosztów mediów w budynkach użyteczności o następujące informacje: 1. Monitorowanie zużycia wody. 2. Monitorowanie zużycia paliw stałych. 3. Monitorowanie zużycia oleju opałowego, gazu płynnego i biomasy 4. Opis przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektu oraz stanu technicznego obiektu. Opis 17

20 Nakłady/sposób finansowania Ocena skuteczności/ powinien w sposób czytelny diagnozować obecny stan budynku, dotychczasowy stopień jego modernizacji oraz stan źródeł ciepła, a także sygnalizować istniejące potrzeby w tym zakresie. Proponuje się procentowe określanie stopnia modernizacji przegród w zakresie stolarki, ścian, stropodachów a także udziału wymienionego oświetlenia na energooszczędne. Ponadto proponuje się następujące działania ze strony Biura Inżyniera Miejskiego: 1. Kontynuacja obecnej aktywności w roli kreatora inwestycji związanych z efektywnością energetyczną w budynkach użyteczności publicznej, kierowanie propozycji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej bezpośrednio do prezydenta miasta Częstochowy. 2. Uzyskiwanie informacji od oraz przekazywania zaleceń do jednostek, wydziałów i placówek Urzędu Miasta, spółek miejskich i jednostek zależnych. 3. Monitoringu osiągania celu zmniejszenia zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej o 1% rocznie (kontynuacja). 4. Uczestnictwo w negocjowaniu umów z dostawcami energii (kontynuacja prowadzonych działań). Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Inżyniera Miejskiego Obiekty użyteczności publicznej - Udział procentowy obiektów oświatowych objętych w całości proponowanym monitoringiem, udział procentowy obiektów oświatowych dla których istnieje możliwość wyznaczenia wskaźników dotyczących zużycia i kosztów energii. 1.2 Wykorzystanie mobilnego systemu monitoringu mediów energetycznych oraz wody Mobilny, automatyczny system monitoringu, potrzebny dla weryfikacji stanu istniejącego oraz identyfikacji przyczyn porażki/sukcesu przedsięwzięć inwestycyjnych. Wyniki pomiarów można prezentować na stronie internetowej. System automatyczny zbudowany w tej konwencji pracuje autonomicznie. Propozycja obejmuje monitorowanie zużycia: ciepła sieciowego, energii elektrycznej, wody, gazu. przy pomocy 5 przenośnych (poza elementami montowanymi na stałe, jak przepływomierze, wodomierze itd.) zestawów pomiarowych, które wykorzystują dodatkowo instalowane liczniki energii elektrycznej, ciepła, wodomierze i gazomierze, wyposażone w wyjścia przekazujące wyniki pomiarów poprzez przetworniki bezprzewodowe do stacji bazowej. Dalej poprzez Internet pomiary trafiają do bazy danych i systemu wizualizacji na stronie internetowej. Jeżeli jest to technicznie możliwe można wykorzystać istniejące liczniki poszczególnych mediów i podłączyć je do przetworników pomiarowych systemu. Kotłownie indywidualne powinny zostać wyposażone w liczniki wytwarzanego lokalnie ciepła, które również w przyszłości będą umożliwiały pomiar ilości faktycznie produkowanego ciepła, bez potrzeby analitycznego szacowania na podstawie ilości zużytego paliwa. Zewnętrzny Obiekty użyteczności publicznej 18

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa AUG Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa" Przedsięwzięcie polegało będzie na aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Karty przedsięwzięć PGN

Załącznik nr 5 - Karty przedsięwzięć PGN Załącznik nr 5 - Karty przedsięwzięć PGN Numer karty CZE Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć Numer karty PSZ Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczew" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Załącznik nr 4 Numer karty GOR Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Przedsięwzięcie polegać

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI 1. ZAKRES PLANU 2. INWENTARYZACJA BAZOWA 3. CELE PLANU Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 Zakres PGN 1. Stan obecny - ocena sektorów, opracowanie bazy danych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Załącznik nr 3 Numer karty IST Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Przedsięwzięcie polegać

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji Szymon Liszka, FEWE Łukasz Polakowski, FEWE Olsztyn, 23 październik 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN PGN dla Katowic Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Katowice, marca 2010 r.

Katowice, marca 2010 r. Częstochowa -miasto realizujące zrównoważoną gospodarkę energetyczną Katowice, 22-23 marca 2010 r. MARCIN BIERNAT ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY Realizacja pakietu klimatyczno energetycznego opierającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć PGN

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć PGN Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć PGN Numer karty SUL Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna SWI Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Przedsięwzięcie polegać będzie na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz

Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz GMINA KRZĘCIN POWIAT CHOSZCZEŃSKI WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie. 26 listopada 2015 roku

Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie. 26 listopada 2015 roku Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie 26 listopada 2015 roku OGÓLNA STRATEGIA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII - WIZJA DŁUGOTERMINOWA

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce

Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce Ministerstwo Gospodarki Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 1 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Archiwum Miasta Częstochowy BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Bardziej szczegółowo

System monitoringu kosztów i zużycia nośników energii i wody w miejskich budynkach użyteczności publicznej

System monitoringu kosztów i zużycia nośników energii i wody w miejskich budynkach użyteczności publicznej CIE Sektor odbiorców Obiekty użyteczności publicznej System monitoringu i zużycia nośników i wody w miejskich budynkach użyteczności publicznej Przedsięwzięcie polegało będzie na prowadzeniu systemu monitoringu

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna ELB Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga" oraz Aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ DOTYCZĄCY CY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (EEAP) 2007

KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ DOTYCZĄCY CY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (EEAP) 2007 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ DOTYCZĄCY CY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34)

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE Warszawa, 17 grudnia 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN Elementy standardu PGN na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław r.

Wrocław r. Miasto Częstochowa Kształtowanie i realizacja lokalnej polityki energetycznej Wrocław 03.11. 2010 r. BOŻENA HERBUŚ Naczelnik Wydziału Komunalnego INŻYNIER MIEJSKI Tel. +48 (34) 370 76 06, e-mail: bherbus@czestochowa.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 - tabela główna PGN

Załącznik 4 - tabela główna PGN Załącznik 4 tabela główna PGN L.p. Identyfikato r 1 KTW001 2 KTW002 3 KTW003 4 KTW004 5 KTW005 6 KTW006 7 KTW007 8 KTW008 9 KTW009 Sektor Nazwa działania Nakłady ogólne Nakłady miasta Zakup i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mamy energię,

Bardziej szczegółowo

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre Gmina jako klient na rynku elektroenergetycznym racjonalizacja zużycia energii na przykładzie Miasta Częstochowy URZĄD D MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00,

Bardziej szczegółowo

PLAN OCHRONY KLIMATU I ADAPTACJI DO SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA ZAŁĄCZNIK II. 20% do 2020 roku

PLAN OCHRONY KLIMATU I ADAPTACJI DO SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA ZAŁĄCZNIK II. 20% do 2020 roku PLAN OCHRONY KLIMATU I ADAPTACJI DO SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2012-2020 ZAŁĄCZNIK II Ogólny Cel Redukcji CO2 20% do 2020 roku Rok bazowy 2005 emisji w roku bazowym (2005) 2 639

Bardziej szczegółowo

1. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie paliw i energii

1. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie paliw i energii 1. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie paliw i energii 1.1 Analizowany okres Opracowanie wykonano w oparciu o dostępne informacje roczne o zużyciu oraz kosztach energii, dlatego forma analizy dotyczy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie paliw i energii Analizowany okres Zakres analizowanych obiektów...

Spis treści. 1. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie paliw i energii Analizowany okres Zakres analizowanych obiektów... Spis treści 1. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie paliw i energii... 3 1.1 Analizowany okres... 3 1.2 Zakres analizowanych obiektów... 3 1.3 Analiza sumarycznego kosztu oraz zużycia energii i

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - optymalizacja zarządzania energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - optymalizacja zarządzania energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej Ekspertyza wykonana w ramach projektu FEWE Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice Projekt Uchwała Nr.. Rady Gminy z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Efekt ekologiczny inwestycji [Październik 2010] 2 Podstawa prawna Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w październiku

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Piotr Kukla FEWE - Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice tel./fax +48 32/203-51-14 e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Lokalnego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP)

Załącznik 1 do Lokalnego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP) Załącznik 1 do Lokalnego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP) Program poprawy efektywności wykorzystania energii w obiektach oświatowych miasta Częstochowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6 - Karty przedsięwzięć

Załącznik 6 - Karty przedsięwzięć Załącznik 6 - Karty przedsięwzięć Numer karty OLE Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olecko Przedsięwzięcie polegać będzie na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym.

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Realizator: 1 Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Dokument tworzony na poziomie gminy. Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Dokument ocenia

Bardziej szczegółowo

Istotne zagadnienia związane z realizacją planu SEAP

Istotne zagadnienia związane z realizacją planu SEAP Istotne zagadnienia związane z realizacją planu SEAP Łukasz Polakowski Warszawa, 29.10.2012 Inwentaryzacja emisji Dlaczego? Bilans energetyczny gminy Określenie stanu istniejącego oraz punktu odniesienia

Bardziej szczegółowo

Baza danych systemu systemu zarządzania energią w szpitalach wojewódzkich Wprowadzenie Katowice 16.06.2009r.

Baza danych systemu systemu zarządzania energią w szpitalach wojewódzkich Wprowadzenie Katowice 16.06.2009r. Baza danych systemu systemu zarządzania energią w szpitalach wojewódzkich Wprowadzenie Katowice 16.06.2009r. Piotr Kukla p.kukla@fewe.pl Michał Wawer m.wawer@fewe.pl ENERGIA W SZPITALU Na co zużywana jest

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta Cel OŚ II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 1 2.1 Kreowanie zachowań zasobooszczędnych Ograniczenie spadku 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], 2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej miasta Częstochowy

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej miasta Częstochowy Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej miasta Częstochowy Częstochowa, 4 czerwca 2012 r. URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370

Bardziej szczegółowo

audyt energetyczny budynku.

audyt energetyczny budynku. Sektor budowlany zużywa 40% całkowitej energii w UE, więc realizacja celów polityki klimatycznej bez radykalnego zmniejszenia zużycia energii w budynkach nie jest możliwe. Około 85% tej energii jest przeznaczana

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski. Andrzej Guzowski, Departament Energetyki

Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski. Andrzej Guzowski, Departament Energetyki Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski Andrzej Guzowski, Departament Energetyki Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Główne cele to: konsekwentne zmniejszanie energochłonności

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 33/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 26 listopada 2015 r. OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Bilans potrzeb grzewczych

Bilans potrzeb grzewczych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 04 Bilans potrzeb grzewczych W 854.04 2/9 SPIS TREŚCI 4.1 Bilans potrzeb grzewczych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA PUBLICZNEGO, MIESZKALNICTWA ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią na szczeblu lokalnym

Zarządzanie energią na szczeblu lokalnym Zarządzanie energią na szczeblu lokalnym Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl Kielce, 30 październik 2014 1 Klimat dla efektywności energetycznej? 2 Jak wygląda realizacja obowiązku w zakresie planowania energetycznego

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako wykonawca projektu pn.: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r.

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Plan prezentacji: 1. Energia w mieście Katowice 2. Działania

Bardziej szczegółowo

X FORUM OPERATORÓW SYSTEMÓW I ODBIORCÓW ENERGII I PALIW

X FORUM OPERATORÓW SYSTEMÓW I ODBIORCÓW ENERGII I PALIW X FORUM OPERATORÓW SYSTEMÓW I ODBIORCÓW Gdzie byliśmy gdzie jesteśmy dokąd zmierzamy Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, 28 X 2013 r. 11 kwietnia 2005 r. I Forum Operatorów

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA PRZYSTĄPIENIE DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI 23 marca 2011 na mocy Uchwały Nr VII/38/11 Rady Miasta Kościerzyna przystępuje do grona

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona gospodarka energetyczna czy warto?

Zrównoważona gospodarka energetyczna czy warto? Zrównoważona gospodarka energetyczna czy warto? Warszawa, 6 marzec 2014r. BOŻENA HERBUŚ - Lider Koalicji NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI tel. +48 (34) 370 75 06 e-mail: bherbus@czestochowa.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI Warszawa 30.09.2011 Regionalna agencja energetyczna ( geneza ) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa mówi, że prowadzi on politykę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13.12.2010 rok

Warszawa, 13.12.2010 rok Seminarium podsumowujące stan wdrażania projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Warszawa, 13.12.2010 rok ENERGETYKA SŁONECZNA

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna jedną z form ograniczania niskiej emisji i walki ze smogiem. Efektywność energetyczna:

Efektywność energetyczna jedną z form ograniczania niskiej emisji i walki ze smogiem. Efektywność energetyczna: Efektywność energetyczna: Ogół działań, które zmierzają do poprawy efektu zużycia energii przez budynek, proces czy usługę w stosunku do stanu pierwotnego, a więc sprzed wprowadzonych zmian. Efektywność

Bardziej szczegółowo

Północny Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki

Północny Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Konferencja pn. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w rozwoju regionu ROLA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W KONTEKŚCIE KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ DOTYCZĄCEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu Anna Pekar Zastępca Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE. Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE. Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych r. SPOTKANIE INFORMACYJNE Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych 29.01.2016 r. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Środki pomocowe Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE G M I N A J E L GMINA JELCZ-LASKOWICE Gmina Jelcz - Laskowice znajduje się na wschód od Wrocławia w powiecie oławskim, we wschodniej części

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2016 ROKU KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Załącznik nr 3 Numer karty PAB Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Przedsięwzięcie polegać

Bardziej szczegółowo

MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna

MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna Opis Projektu Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Węgrów, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Nazwa Informacja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 13 Podsumowanie i wnioski W 755.13 2/7 I. Podstawowe zadania Aktualizacji założeń

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki MINISTERSTWO GOSPODARKI Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w poprawie efektywności energetycznej na poziomie lokalnym z uwzględnieniem mieszkalnictwa

Rola samorządu terytorialnego w poprawie efektywności energetycznej na poziomie lokalnym z uwzględnieniem mieszkalnictwa Rola samorządu terytorialnego w poprawie efektywności energetycznej na poziomie lokalnym z uwzględnieniem mieszkalnictwa Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl Agenda prezentacji Prezentacja uwarunkowań prawnych

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Podtytuł prezentacji 14 kwietnia 2016 r. Szkolenie dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014 2020 Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r.

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Katowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Konferencja Zarządzanie kosztami energii jako ważny element budżetu samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

www.nowamisja-niskaemisja.pl

www.nowamisja-niskaemisja.pl Gospodarka niskoemisyjna w gminach: Nowa misja niska emisja Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej narzędzie do wdrażania gospodarki niskoemisyjnej BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Projekt współfinansowany w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, priorytetu

Bardziej szczegółowo

Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca poprawy efektywności energetycznej proponowane rozwiązania i zadania dla Polski

Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca poprawy efektywności energetycznej proponowane rozwiązania i zadania dla Polski Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca poprawy efektywności energetycznej proponowane rozwiązania i zadania dla Polski dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A. 2011-09-16

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Krzysztof Szymański Wrocław, 27.10.2016 r. Audyt energetyczny: określa optymalne parametry techniczne ulepszeń termomodernizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

RAZEM KOSZTY w tym koszty gminy

RAZEM KOSZTY w tym koszty gminy KET Sektor odbiorców Obiekty użyteczności publicznej Aktualizacja dokumentów programowych Przedsięwzięcie będzie polegało na przygotowaniu aktualizacji dokumentów programowych m.in: "Założeń do planu zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole Baza danych inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Sierpień 2015 BAZA DANYCH Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Polityka efektywności energetycznej w Polsce

Polityka efektywności energetycznej w Polsce Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej. Obowiązki czy korzyści - dla administracji publicznej, przedsiębiorców i każdego z nas? Konferencja Instytutu na rzecz Ekorozwoju 10 grudnia 2012, Warszawa

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna PRZESŁANKI PRZYSTĄPIENIA DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zmiany wynikające ze zobowiązań Polski

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne 1. Celem opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka jest stworzenie odpowiednich warunków

Bardziej szczegółowo