Spis treści Wstęp 1. Definicja, cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska 7 2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Wstęp 1. Definicja, cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska 7 2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 3."

Transkrypt

1

2 Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego na lata stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 p. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.) Program został przygotowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu zgodnie z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich programów Państwowego Monitoringu Środowiska na lata Głównego Inspektorat Ochrony Środowiska 2

3 Spis treści Wstęp 5 1. Definicja, cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska 7 2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 9 3. Blok presje Blok stan Podsystem monitoringu jakości powietrza Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring jakości wód powierzchniowych Monitoring jakości wód podziemnych Podsystem monitoringu hałasu Podsystem monitoringu pól elektromagnetycznych Blok oceny i prognozy System jakości w PMŚ; laboratoria i sieci pomiarowe System jakości w monitoringu powietrza System jakości w monitoringu wód System jakości w monitoringu hałasu System jakości w monitoringu pól elektromagnetycznych System baz danych i prezentacji informacji PMŚ Bazy danych PMŚ Prezentacja informacji PMŚ w formie przestrzennej Uwarunkowania finansowe realizacji programu PMŚ 92 3

4 4

5 Wstęp Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (dalej ustawa o IOŚ) (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.) w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska. Zgodnie z art. 23 ustawy o IOŚ, wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest odpowiedzialny za opracowywanie programów Państwowego Monitoringu Środowiska obejmujących zadania realizowane przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska i instytucje z nim współpracujące na obszarze województwa. System PMŚ składa się z trzech bloków; bloku presje na środowisko, bloku stan środowiska i bloku - oceny i prognozy. Wojewódzkie programy Państwowego Monitoringu Środowiska zawierają zadania określone w wieloletnich programach Państwowego Monitoringu Środowiska opracowanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i są przez niego zatwierdzane. Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2013 powstał w oparciu o Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013, zatwierdzony przez Ministra Środowiska w dniu r. Program ten zawiera opis zadań realizowanych na poziomie centralnym oraz wskazuje zadania, których wykonanie realizowane będzie na poziomie województw. Dokument przywołuje akty prawne, które stanowią podstawę do realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska zarówno na poziomie krajowym jak i wojewódzkim. Należy podkreślić, że PMŚ realizuje w głównej mierze zadania, które wiążą się z wypełnianiem wymagań zawartych w przepisach UE, w szczególności o charakterze ramowym, a także podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę konwencjach środowiskowych oraz odpowiada na stale poszerzające się obowiązki raportowania o stanie poszczególnych komponentów środowiska do instytucji i agend unijnych (Komisja Europejska i Europejska Agencja Środowiska). W Programie Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2013 przewidziano kontynuację większości dotychczasowych zadań, w tym kontynuację prac związanych z pełnym wdrożeniem wymagań ramowej dyrektywy wodnej (m.in. uzupełnienie oceny stanu jednolitych części wód o część opisową) i jednocześnie zaplanowano realizację nowych zadań wynikających z konieczności wdrożenia do polskiego systemu monitoringu nowych wymagań unijnych, w szczególności w zakresie raportowania danych w zakresach i formatach wymaganych prawem Unii Europejskiej oraz uwzględnienia w monitoringu wód zwiększonej powierzchni obszarów chronionych. Informacje wytworzone w ramach Programu PMŚ województwa wielkopolskiego będą stanowiły materiał do corocznych raportów o stanie środowiska w Wielkopolsce oraz do kolejnego raportu o stanie środowiska w Polsce opracowywanego przez GIOŚ. Ważnym zadaniem w cyklu PMŚ w latach jest pełne wdrożenie nowego systemu gromadzenia, udostępniania i przekazywania danych i informacji o stanie środowiska wytwarzanych w ramach PMŚ, m.in. z wykorzystaniem systemu informacji geograficznej (GIS), a na poziomie krajowym wdrożenie raportowania o stanie środowiska opartego o jednolitą infrastrukturę informacji przestrzennej w Europie (INSPIRE). Niezwykle istotnym elementem programu PMŚ są również zadania związane z zapewnieniem wysokiej jakości wyników pomiarów i ocen w odniesieniu do wszystkich zadań realizowanych w ramach PMŚ. Jakość wytwarzanych danych jest bowiem kluczem do podejmowania efektywnych i skutecznych działań zarządczych. W trakcie opracowywania Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2013 w resorcie środowiska prowadzone były prace 5

6 nad zmianami przepisów prawnych w zakresie monitoringu środowiska związane z transpozycją nowych wymagań UE, stąd w opisie podstaw prawnych niektórych zadań przytoczono projekty aktów prawnych, ponadto działania wynikające z planowanych zmian prawnych uwzględniono w opisie zadań. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2013 będą wprowadzane w formie aneksów do niniejszego programu. Aneksowania nie wymagają jedynie zmiany programu monitoringu związane z prowadzeniem monitoringu badawczego. 6

7 1. Definicja, cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska Państwowy Monitoring Środowiska zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), zwanej dalej Poś, stanowi systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Gromadzone informacje służą wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o: jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska lub innych poziomów określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów lub innych wymagań, występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych zmian, w tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów przyrodniczych. W ramach PMŚ są wytwarzane i gromadzone również dane dotyczące stanu środowiska, do których przekazywania Rzeczpospolita Polska jest obowiązana na mocy zobowiązań międzynarodowych. Jednym z głównych celów realizacji zadań PMŚ jest wytwarzanie danych i opracowywanie ocen niezbędnych do wypełnienia podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych, w szczególności stale poszerzających się obowiązków raportowania informacji o stanie poszczególnych komponentów środowiska do Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Środowiska oraz organów konwencji środowiskowych. Informacje wytworzone w ramach PMŚ wykorzystywane są m.in. w procesach strategicznego planowania i operacyjnego zarządzania środowiskiem, takich jak: postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, opracowywanie programów i planów ochrony środowiska jako całości i jego poszczególnych elementów. Ponadto są podstawą do strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz służą do planowania zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach zarządzania. Gromadzone informacje są dodatkowo wykorzystywane dla potrzeb związanych z rozwojem regionalnym, a także wykorzystaniem funduszy strukturalnych i funduszy spójności. Informacje wytwarzane w systemie PMŚ są ponadto wykorzystywane w pracach nad formułowaniem stanowisk negocjacyjnych Polski dotyczących propozycji nowych uregulowań prawnych Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Państwowy Monitoring Środowiska zapewnia dane podlegające udostępnianiu w myśl przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), regulujących swobodny dostęp do informacji o środowisku. Ustawowe cele Państwowego Monitoringu Środowiska będą realizowane poprzez zadania cząstkowe obejmujące wykonywanie badań wskaźników charakteryzujących poszczególne komponenty środowiska, prowadzenie obserwacji elementów przyrodniczych, gromadzenie i analizę wyników badań i obserwacji, pozyskiwanie informacji o presjach na poszczególne elementy środowiska, ocenę stanu i trendów zmian jakości poszczególnych elementów środowiska w oparciu o ustalone kryteria, identyfikację obszarów przekroczeń standardów jakości środowiska, analizy przyczynowo-skutkowe, opracowywanie zestawień, raportów, komunikatów i ich udostępnianie w formie drukowanej lub zapisu elektronicznego. 7

8 Informacje wytwarzane przez Inspekcję Ochrony Środowiska będą sukcesywnie dostosowywane do wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 roku ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z , str. 1). Działania związane z zapewnieniem jakości danych będą obejmowały kontynuację procesu wdrażania systemów jakości w podsystemach monitoringu, modernizację infrastruktury pomiarowej, opracowania metodyczne, udział w krajowych i międzynarodowych badaniach porównawczych oraz szkolenia w zakresie procedur systemowych i wymagań prawnych. W celu efektywnego wdrażania nowych programów i technik monitoringowych, oraz systematycznej poprawy jakości informacji wytwarzanych w ramach systemu PMŚ, będą w miarę możliwości analizowane wyniki dostępnych prac badawczo-naukowych z zakresu monitoringu środowiska oraz raporty i dokumenty na ten temat przygotowywane przez instytucje międzynarodowe, w tym Komisję Europejską i Europejską Agencję Środowiska. 8

9 2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska Państwowy Monitoring Środowiska jest źródłem informacji o środowisku będących wynikiem pomiarów i ocen jego stanu oraz analizą wpływu różnych czynników, w tym presji związanych z działalnością człowieka. W celu zapewnienia tak szerokiego spektrum informacji, zadania PMŚ podobnie jak w latach poprzednich, realizowane będą w ramach struktury opartej na modelu DPSIR (driving forces/czynniki sprawcze pressures/presje state/stan impact/oddziaływanie response/środki przeciwdziałania) stosowanej przez Komisję Europejską, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Europejską Agencję Środowiska do sporządzania ocen zintegrowanych oraz ocen skuteczności polityki ekologicznej. Struktura ta pozwala na sprawne generowanie kompleksowej, opartej na badaniach, analizach i ocenach informacji o środowisku zarówno dla potrzeb społeczeństwa jak i administracji rządowej, samorządowej oraz instytucji międzynarodowych. Wyżej wymienione kategorie informacji zostały ujęte w trzech blokach PMŚ: bloku presje, bloku stan oraz bloku oceny i prognozy różniących się istotnie pod względem funkcji jakie pełnią w systemie. Zadania w bloku stan będą realizowane w ramach podsystemów. Strukturę funkcjonalną PMŚ przedstawiono na rysunku 2.1. Podstawowym blokiem w systemie PMŚ jest blok stan, obejmujący działania związane z pozyskiwaniem, gromadzeniem, analizowaniem i upowszechnianiem informacji o poziomach substancji i innych wskaźników charakteryzujących stan poszczególnych elementów przyrodniczych. W oparciu o dane zgromadzone w ramach tego bloku wykonywane będą oceny dla poszczególnych komponentów. Programy pomiarowo-badawcze na obszarze województwa wielkopolskiego realizowane będą przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu i instytucję z nim współpracującą IMGW Oddział w Poznaniu w ramach czterech podsystemów reprezentujących poszczególne komponenty środowiska lub specyficzne oddziaływania. Badania i pomiary w trzech pozostałych podsystemach prowadzone będą na poziomie krajowym. W ramach bloku presje będą gromadzone informacje o presjach na środowisko, w tym o źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych do środowiska, pozyskiwane z systemu administracyjnego, statystyki publicznej oraz wytwarzane przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Informacje te stanowić będą niezbędne źródło danych do wykonywania ocen i prognoz stanu środowiska; będą miały również podstawowe znaczenie przy planowaniu programów pomiarowych realizowanych w ramach bloku stan. Informacje gromadzone w ramach bloków presje i stan zasilą blok oceny i prognozy, w ramach którego będą wykonywane zintegrowane oceny i prognozy stanu środowiska oraz analizy przyczynowo-skutkowe wiążące istniejący stan środowiska z czynnikami kształtującymi ten stan, mającymi swoje źródło w społeczno-gospodarczej działalności człowieka. Oceny te będą także uwzględniać ocenę skuteczności podejmowanych działań naprawczych i zapobiegawczych m.in. w oparciu o wyniki działalności kontrolnej inspekcji. Zakres i sposób wykonania zadań realizowanych w ramach poszczególnych bloków na poziomie wojewódzkim został szczegółowo przedstawiony w dalszej części Programu. Opis zadań prowadzonych na poziomie krajowym zawarty jest Programie Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2012 opracowanym przez GIOŚ. Dla potrzeb PMŚ wykorzystywane będą dane społeczno-gospodarcze gromadzone w systemie statystyki publicznej oraz w innych systemach administracyjnych. Ponadto w celu prawidłowego funkcjonowania PMŚ konieczny będzie nieodpłatny dostęp do danych wytwarzanych przez służby państwowe zobligowane prawem do ich wytwarzania, w tym do danych meteorologicznych i hydrologicznych. 9

10 Informacja o środowisku Blok OCENY I PROGNOZY Blok STAN Podsystemy Blok PRESJE 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości gleby i ziemi Dane dotyczące czynników sprawczych np. działalności społecznogospodarczej, warunków meteorologicznych, hydrologicznych, napływów transgranicznych, dane o emisjach, wytwarzane poza systemem PMŚ 4. Monitoring przyrody 5. Monitoring hałasu 6. Monitoring pól elektromagnetycznych 7. Monitoring promieniowania jonizującego Państwowy Monitoring Środowiska Rys Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska (w bloku stan kursywą wyróżniono zadania wykonywane na poziomie wojewódzkim) Działalność Państwowego Monitoringu Środowiska z mocy art. 24 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.) koordynują organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Na poziomie województwa, zadania Inspekcji Ochrony Środowiska związane z Państwowym Monitoringiem Środowiska wykonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie (art. 3 i art. 5 ustawy o IOŚ). Na poziomie krajowym zadania PMŚ wykonuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska; jest on również koordynatorem działań prowadzonych dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska. W realizacji zadań PMŚ uczestniczą również inne jednostki, w tym służby i inspekcje zobowiązane do tego na mocy prawa np. organy administracji rządowej i samorządowej, zarządzający drogami, lotniskami, koleją, prowadzący instalacje, jak również instytuty naukowo-badawcze wykonujące zadania w ramach umów z GIOŚ. Strukturę organizacyjną PMŚ przedstawiono na rysunku

11 zatwierdzanie Programu PMŚ Minister Środowiska nadzór i koordynacja zadań PMŚ na poziomie krajowym i regionalnym realizacja zadań na poziomie krajowym Główny Inspektor Ochrony Środowiska Instytuty naukowo-badawcze Wojewodowie organy administracji publicznej służby i inspekcje Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska realizowanie zadań PMŚ na poziomie wojewódzkim, koordynacja zadań na poziomie lokalnym prowadzący instalacje lub/i urządzenia zarządzający drogami, lotniskami, koleją przepływ informacji wytwarzanych w ramach PMŚ nadzór nad realizacją zadań PMŚ Rys Struktura organizacyjna Państwowego Monitoringu Środowiska. 11

12 3. Blok presje Kompleksowa informacja o presjach na poszczególne elementy środowiska jest podstawą do efektywnej realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska, zarówno na poziomie krajowym jak i wojewódzkim. Informacja o presjach jest bowiem niezbędna do prawidłowej realizacji zadań w bloku stan oraz w bloku oceny i prognozy. W bloku stan informacje o presjach są potrzebne: do weryfikacji oraz prawidłowego planowania rozwoju programów i sieci pomiarowych; do oceny jakości poszczególnych komponentów środowiska z zastosowaniem metod modelowania matematycznego; jako element analiz wykonywanych w ramach bloku stan. Blok oceny i prognozy wykorzystuje informacje o wynikach badań zgromadzone w ramach bloku stan oraz informacje o presjach w powiązaniu z analizą czynników sprawczych do wieloaspektowych analiz zjawisk zachodzących w środowisku, ocen przyczynowoskutkowych, ocen skuteczności działań w zakresie ochrony środowiska. Podstawę do włączania do zasobów informacyjnych PMŚ danych o rodzajach i ilości substancji i energii wprowadzanych do powietrza, wód, gleby i ziemi stanowi art. 26 ust. 1 Poś. Zakłada się, iż blok presje będzie zasilany danymi wytwarzanymi w ramach innych systemów lub obowiązków wykonywanych z mocy prawa przez inne organy administracji lub podmioty gospodarcze oraz przez Inspekcję Ochrony Środowiska, tj. danymi: o emisjach z systemu statystyki publicznej, z którym jednak wiążą się ograniczenia wynikające z braku dostępu do indywidualnych danych statystycznych dotyczących podmiotów gospodarczych; z katastru wodnego prowadzonego przez krajowy i regionalne zarządy gospodarki wodnej; o emisjach, zgromadzonymi w systemie informatycznym Ekoinfonet, pochodzącymi od podmiotów gospodarczych, które zgodnie z art. 149 ust. 1 oraz art. 286 ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) są zobligowane do przekazywania informacji o emisjach Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska; z raportów od podmiotów objętych rozporządzeniem nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z , str. 1) zawartymi w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń; uzyskiwanymi z systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla; uzyskiwanymi w wyniku prowadzenia przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska pomiarów wielkości emisji, w ramach kontroli podmiotów. W bloku presje będą realizowane zadania związane z pozyskiwaniem informacji o: źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych do powietrza; poborach wód; emisjach zanieczyszczeń do wód; źródłach i wielkościach emisji hałasu i pól elektromagnetycznych do środowiska. Zadania te będą realizowane zarówno na poziomie wojewódzkim jak i krajowym. 12

13 Zadanie: Pozyskiwanie informacji o źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych do powietrza dla potrzeb rocznej i wstępnej oceny jakości powietrza oraz prognoz krótkoterminowych wraz z rozwiązaniami systemowymi Zadanie obejmuje gromadzenie danych o źródłach i wielkościach emisji zanieczyszczeń objętych systemem oceny jakości powietrza dla potrzeb rocznych ocen jakości powietrza, w tym wspomagania oceny metodami modelowania matematycznego, ocen mających na celu ustalenie odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza oraz prognoz krótkoterminowych. Zakłada się, że w latach 2013 WIOŚ będzie wykonywać inwentaryzację emisji zanieczyszczeń do powietrza między innymi na podstawie danych gromadzonych w ramach działalności kontrolnej oraz pochodzących od prowadzących instalacje, którzy są zobowiązani do prowadzenia pomiarów wielkości emisji i przekazywania ich wyników do WIOŚ, informacji o korzystaniu ze środowiska, tworzonych na podstawie ewidencji prowadzonej przez podmioty korzystające ze środowiska, a także na podstawie informacji dotyczących wielkości emisji ze źródeł liniowych i powierzchniowych szacowanych na podstawie danych o natężeniu i strukturze ruchu drogowego oraz aktywności sektora komunalno-mieszkaniowego. Zakłada się możliwość bezpłatnego dostępu Inspekcji do zasobów bazy danych o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji ulokowanej w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Zgromadzone dane o emisjach zanieczyszczeń do powietrza zostaną wykorzystane w roku 2014 na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w poszczególnych strefach (obowiązek wynikający z art. 88 ust. 2 Poś). Jednocześnie w celu zapewnienia danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza w zakresie niezbędnym do wdrożenia w skali kraju wspomagania ocen jakości powietrza metodami modelowania matematycznego oraz wdrożenia prognoz krótkoterminowych, od roku 2013 prowadzone będą prace nad stworzeniem systemu gromadzenia danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza. W ramach tworzenia tego systemu określone zostaną szczegółowo zadania WIOŚ i GIOŚ w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza, opracowane zostaną założenia do wykonywania inwentaryzacji źródeł i ładunków substancji odprowadzanych do powietrza z uwzględnieniem formatów danych, wytyczne do szacowania wielkości emisji w zakresie substancji objętych systemem ocen jakości powietrza oraz przeprowadzona zostanie analiza możliwości pozyskiwania informacji o emisjach i istotnych czynnikach sprawczych od instytucji i organów posiadających te informacje (np. urzędów marszałkowskich, urzędów miast, wojewódzkich urzędów statystycznych, zarządzających drogami). Prace te będą wykonywane w ramach projektu Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG). Zadanie: Pozyskiwanie informacji o emisjach zanieczyszczeń do wód Zadanie obejmuje gromadzenie danych o źródłach i wielkościach emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do wód lub do ziemi dla potrzeb rocznych ocen jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym przygotowania i wdrożenia wspomagania oceny metodami modelowania matematycznego. Celem realizacji niniejszego zadania jest dokumentowanie rodzaju i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód śródlądowych, niezbędnych do: oceny jakości wód śródlądowych wykonywanej w bloku stan środowiska, 13

14 weryfikacji lokalizacji punktów pomiarowych i modyfikacji programów monitoringu stosownie do stanu presji na obszarze zlewni, zaprojektowania monitoringu operacyjnego, śledzenia zmian w obciążeniu dorzeczy ładunkami zanieczyszczeń odprowadzanych do wód. Na poziomie wojewódzkim podsystem emisji zanieczyszczeń do wód będzie zasilany danymi gromadzonymi przez WIOŚ: w ramach działalności kontrolnej: w Informatycznym Systemie Wspomagania Kontroli, w systemach PRTR, w ramach nadzoru nad wdrażaniem Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), w szczególności analiza osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego inwestycji oraz terminowości realizacji zadań KPOŚK; od prowadzących instalacje, którzy są zobowiązani do prowadzenia pomiarów wielkości emisji i przekazywania ich wyników do WIOŚ, w wojewódzkiej bazie informacji o korzystaniu ze środowiska, tworzonej na podstawie ewidencji prowadzonych przez podmioty korzystające ze środowiska, w zakresie ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi. Do celów związanych z ogólną analizą trendów, w dalszym ciągu będą wykorzystane zagregowane dane o emisjach do wód pochodzące z systemu statystyki publicznej. Ponadto dla potrzeb planowania lokalizacji punktów pomiarowych i zakresu prowadzonych pomiarów wykorzystywane będą wyniki prac, realizowanych w ramach implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z r., str. 1), w tym charakterystyki obszarów dorzeczy i analizy presji. Źródłem danych o emisji zanieczyszczeń do wód będą także krajowy i regionalne zarządy gospodarki wodnej, które to zarządy gromadzą dane o emisji zanieczyszczeń do wód zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie Prawo wodne. W związku z realizacją w ramach HELCOM projektu pod nazwą: Szósta Okresowa Ocena Ładunków Zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Bałtyckiego PLC-6, na zlecenie GIOŚ zostanie opracowany zbiór danych o emisjach do wód. Będzie on przygotowany i zapisany w formie krajowej bazy danych i opracowań tekstowych, przy wykorzystaniu, tam gdzie to będzie możliwe, istniejących rejestrów emisji. W efekcie powstanie zbiór danych o punktowych i obszarowych zrzutach zanieczyszczeń oraz ocena ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Bałtyckiego za rok Wyniki te będą przekazane do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, w celu ich wykorzystania w szczególności dla potrzeb opracowania projektu nowych sieci i zakresu badań monitoringu operacyjnego. Dodatkowo, w celu uzupełnienia zestawień danych o źródłach punktowych, do wojewódzkich inspektoratów przekazane zostaną metodyki opracowane w ramach projektu PLC-6, dotyczące bilansowania ładunków powierzchniowych. Zadanie: Pozyskiwanie informacji o źródłach hałasu i pól elektromagnetycznych wprowadzanych do środowiska W oparciu o dane gromadzone przez WIOŚ w ramach monitoringu hałasu oraz działalności kontrolnej prowadzona będzie ewidencja źródeł hałasu. Źródłem danych o emisji hałasu do środowiska będą także mapy akustyczne dla aglomeracji oraz głównych źródeł komunikacyjnych, o których mowa w art. 118 Poś. 14

15 Jednocześnie WIOŚ, w ramach działalności kontrolnej i monitoringowej, będzie sukcesywnie pozyskiwać informacje dotyczące instalacji i urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do których zalicza się: stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym wynoszącym nie mniej niż 110 kv, o długości nie mniejszej niż 15 km; instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 khz do 300 GHz. Dodatkowym źródłem informacji może być: baza danych o pozwoleniach radiowych wydanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, informacja od Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. 15

16 4. Blok stan Blok stan obejmuje działania związane z pozyskiwaniem, gromadzeniem, analizowaniem i upowszechnianiem informacji o poziomach substancji i innych wskaźników charakteryzujących stan poszczególnych elementów przyrodniczych. W ramach bloku stan wykonywane są również oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska, uwzględniające w coraz szerszym zakresie wpływ elementów presji. Celem działań prowadzonych w bloku stan jest zapewnienie odpowiednim organom informacji niezbędnych do zarządzania środowiskiem, zgodnie z ich kompetencjami, oraz wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Bardzo ważnym celem tych działań jest również zapewnienie społeczeństwu możliwości dostępu do pełnej, a zarazem zrozumiałej informacji o stanie środowiska. Zgodnie z zapisem ustawowym (art. 26 ust.1 ustawy Poś), biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z polityki ekologicznej państwa oraz międzynarodowe i krajowe wymagania sprawozdawcze, w bloku-stan utrzymano dotychczasową strukturę podsystemów. Blok ten składa się zatem z siedmiu podsystemów, tj.: 1. podsystemu monitoringu jakości powietrza, 2. podsystemu monitoringu jakości wód, 3. podsystemu monitoringu jakości gleby i ziemi, 4. podsystemu monitoringu przyrody, 5. podsystemu monitoringu hałasu, 6. podsystemu monitoringu pól elektromagnetycznych, 7. podsystemu monitoringu promieniowania jonizującego. Zadania z czterech z podsystemów (podsystem 1, 2, 5 i 6) realizowane będą na poziomie wojewódzkim przez WIOŚ w Poznaniu. W ramach podsystemów wyróżniono zadania posiadające specyficzne cele i odpowiednie dla tych celów programy pomiarowo-badawcze. W bloku stan zamieszczono zarówno zadania związane z bezpośrednią realizacją obowiązków ustawowych, zobowiązań międzynarodowych, polityki ekologicznej państwa jak i zadania związane z koniecznością dostosowania systemu monitoringu środowiska do nowych regulacji prawnych zarówno polskich i międzynarodowych. Dla poszczególnych zadań, realizowanych w ramach danego podsystemu, opracowana została informacja o podstawie prawnej realizacji zadania, zakresie badań oraz sposobach pozyskiwania i upowszechniania informacji. W części dotyczącej przepisów prawa przywołano istniejące lub projektowane akty prawne, specyficzne dla danego elementu środowiska, w przekonaniu, że projektowane akty prawne w latach 2013 będą miały status obowiązujących. Należy jednak zaznaczyć, iż u podstaw wszystkich działań monitoringowych leżą ogólne kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska dotyczące organizowania, koordynowania i prowadzenia badań jakości środowiska oraz obserwacji i oceny jego stanu zapisane w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tj., Dz. U. z 2007 r. Nr 44 poz.287 z późn. zm.). W celu prawidłowej realizacji zadań w zakresie monitorowania stanu poszczególnych elementów środowiska blok stan zasilany jest informacjami o presjach oraz innych czynnikach mających wpływ na jakość środowiska. Informacje te są niezbędne do oceny stanu poszczególnych elementów środowiska, weryfikacji i rozwoju programów i sieci pomiarowych oraz modelowania i prognozowania stanu poszczególnych komponentów środowiska. 16

17 4.1. Podsystem monitoringu jakości powietrza Celem funkcjonowania podsystemu monitoringu jakości powietrza, zgodnie art. 26 Poś, jest uzyskiwanie informacji i danych dotyczących poziomów substancji w otaczającym powietrzu oraz wyników analiz i ocen w zakresie przestrzegania norm jakości powietrza. Informacje dostarczane w ramach podsystemu będą umożliwiały ponadto śledzenie zmian w zakresie zakwaszenia i eutrofizacji środowiska na skutek depozycji zanieczyszczeń do podłoża. Dane pozyskane w ramach podsystemu stanowić będą podstawę do zarządzania jakością powietrza w kraju m.in. poprzez plany i programy ochrony powietrza oraz do formułowania i kontroli realizacji strategii ochrony powietrza na poziomie kraju i Unii Europejskiej. Dodatkowo, w ramach obowiązków sprawozdawczych, uzyskane dane będą przekazywane do Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Środowiska i do organów konwencji międzynarodowych. W ramach podsystemu monitoringu jakości powietrza, w latach 2013 WIOŚ w Poznaniu będzie: a) realizować zadania związane z badaniem i oceną stanu zanieczyszczenia powietrza zgodnie z Poś transponującym wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z , str.1) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z , str.3): 1. badanie i ocena jakości powietrza w strefach, 2. wstępna ocena jakości powietrza na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu wykonywania rocznych ocen jakości powietrza, 3. opracowanie systemu wspomagania ocen jakości powietrza metodami modelowania matematycznego, 4. monitoring tła miejskiego pod kątem WWA, 5. pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla potrzeb monitorowania procesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia, b) wykorzystywać wyniki zadania związanego z wdrażaniem krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza na potrzeby informowania odpowiednich organów administracji rządowej i samorządowej o stanach ostrzegawczo-alarmowych prognozowanych stężeń ozonu w powietrzu; c) brać udział w programie badawczym dotyczącym zjawisk globalnych i kontynentalnych realizowanym na poziomie krajowym przez GIOŚ w ramach zobowiązań wynikających z podpisanych przez Polskę konwencji ekologicznych: 1. monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża. Zadania te w większości będą kontynuacją dotychczasowych programów pomiarowych. Ze względu jednak na konieczność przystosowania systemu pomiarów i ocen jakości powietrza do dynamicznie zmieniających się przepisów prawodawstwa unijnego, w tym wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, a także decyzji wykonawczej Komisji 2011/850/WE ustanawiającej zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza, zakres niektórych z dotychczas realizowanych zadań ulegnie znacznemu poszerzeniu. Podstawa prawna zadań wymienionych w punkcie a) 1-4 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) art. 26 oraz art ; 17

18 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032); rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031); rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 1034); rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914); rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1485). Zadanie: Badanie i ocena jakości powietrza w strefach Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza w ramach PMŚ wynika z art Poś. Cel realizacji zadania Celem realizacji zadania jest uzyskanie dla wszystkich stref w kraju informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza i innych kryteriów oceny jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, a następnie monitorowanie efektywności działań podejmowanych w ramach planów i programów ochrony powietrza na jakość powietrza na obszarach przekroczeń. Program pomiarowy Wojewódzki inspektor ochrony środowiska jako odpowiedzialny za pomiary i ocenę poziomu substancji w powietrzu w latach będzie kontynuował monitoring stężeń pyłu PM10 i PM2,5, SO 2, NO 2, NO, NO x, O 3, benzenu, CO, w powietrzu oraz Pb, As, Cd, Ni i benzo(a)pirenu w pyle PM10, stosując pomiary i inne techniki monitoringowe określone w rozporządzeniu w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. W ramach pomiarów wspomagających ocenę jakości powietrza pod kątem zanieczyszczenia ozonem w latach 2013 WIOŚ będzie kontynuował monitoring stężeń toluenu, ksylenu i etylobenzenu. Program pomiarów jakości powietrza realizowany przez WIOS w latach 2013 jest zgodny z przepisami prawa polskiego, a program na lata 2014 będzie dodatkowo zgodny z wynikami oceny pięcioletniej zwłaszcza w odniesieniu do wymogów co do liczby stałych stanowisk pomiarowych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. W celu zapewnienia wysokiej jakości pomiarów i analiz GIOŚ w latach będzie kontynuował realizację projektu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG , w ramach którego wzmocniony zostanie m.in. potencjał techniczny wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych do monitorowania jakości powietrza oraz opracowana zostanie koncepcja optymalizacji/modernizacji sieci pomiarowych. W związku z powyższym od roku planowana jest lokalizacja stacji pomiarów automatycznych na potrzeby oceny jakości powietrza pod kątem ochrony roślin w powiecie nowotomyskim oraz lokalizacja stacji pomiarów manualnych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (Czarnków) i śremskim (Książ Wlkp.). Wykaz i liczbę stanowisk działających w wojewódzkim systemie oceny jakości powietrza w latach 2013 i stanowisk uzupełniających oraz ich programy pomiarowe zawarto w tabelach i

19 Tabela Wykaz stanowisk działających w wojewódzkim systemie oceny jakości powietrza w latach 2013 i stanowisk uzupełniających. Lp Kod krajowy stacji Wskaźnik Czas uśredn. strefy Nazwa strefy Kod strefy Nazwa stacji Typ stacji Typ pomiaru Właściciel stanowisk a Współrzędne geograficzne Stanowisko w WPMŚ [tak/nie] długość szerokość Aglomeracja 1 Wp WKP001 CO 1-godzinny Poznańska PL3001 WKPPoznań1 tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 57' 34,27" 52 23' 53,43" T T T nie 2 Wp WKP001 NO 1-godzinny Aglomeracja Poznańska PL3001 WKPPoznań1 tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 57' 34,27" 52 23' 53,43" T T T nie 3 Wp WKP001 NO2 1-godzinny Aglomeracja Poznańska PL3001 WKPPoznań1 tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 57' 34,27" 52 23' 53,43" T T T nie 4 Wp WKP001 NOx 1-godzinny Aglomeracja Poznańska PL3001 WKPPoznań1 tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 57' 34,27" 52 23' 53,43" T T T nie 5 Wp WKP001 PM2,5 1-godzinny Aglomeracja Poznańska PL3001 WKPPoznań1 tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 57' 34,27" 52 23' 53,43" T T T nie 6 Wp WKP001 PM2,5 24- godzinny Aglomeracja Poznańska PL3001 WKPPoznań1 tło miejskie manualny WIOŚ 16 57' 34,27" 52 23' 53,43" T T T nie 7 Wp WKP001 PM10 1-godzinny Aglomeracja Poznańska PL3001 WKPPoznań1 tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 57' 34,27" 52 23' 53,43" T T T nie 8 Wp WKP001 SO2 1-godzinny Aglomeracja Poznańska PL3001 WKPPoznań1 tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 57' 34,27" 52 23' 53,43" T T T nie 9 Wp WKP002 benzen 1-godzinny Aglomeracja Poznańska PL3001 WKPPoznań 2 tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 52' 38,24" 52 25' 13,15" T T T nie 10 Wp WKP002 CO 1-godzinny Aglomeracja Poznańska PL3001 WKPPoznań 2 tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 52' 38,24" 52 25' 13,15" T T T nie 11 Wp WKP002 NO 1-godzinny Aglomeracja Poznańska PL3001 WKPPoznań 2 tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 52' 38,24" 52 25' 13,15" T T T nie 12 Wp WKP002 NO2 1-godzinny Aglomeracja Poznańska PL3001 WKPPoznań 2 tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 52' 38,24" 52 25' 13,15" T T T nie 13 Wp WKP002 NOx 1-godzinny Aglomeracja Poznańska PL3001 WKPPoznań 2 tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 52' 38,24" 52 25' 13,15" T T T nie 14 Wp WKP002 O3 1-godzinny Aglomeracja Poznańska PL3001 WKPPoznań 2 tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 52' 38,24" 52 25' 13,15" T T T nie 15 Wp WKP002 PM10 1-godzinny Aglomeracja Poznańska PL3001 WKPPoznań 2 tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 52' 38,24" 52 25' 13,15" T T T nie 16 Wp WKP002 SO2 1-godzinny Aglomeracja Poznańska PL3001 WKPPoznań 2 tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 52' 38,24" 52 25' 13,15" T T T nie 17 Wp WKP002 o-ksylen 1-godzinny Aglomeracja Poznańska PL3001 WKPPoznań 2 tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 52' 38,24" 52 25' 13,15" T T T nie 18 Wp WKP002 m,p-ksylen 1-godzinny Aglomeracja Poznańska PL3001 WKPPoznań 2 tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 52' 38,24" 52 25' 13,15" T T T nie 19 Wp WKP002 toluen 1-godzinny Aglomeracja Poznańska PL3001 WKPPoznań 2 tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 52' 38,24" 52 25' 13,15" T T T nie 20 Wp WKP002 etylobenzen 1- godzinny Aglomeracja Poznańska PL3001 WKPPoznań 2 tło miejskie automatyczn y WIOŚ 16 52' 38,24" 52 25' 13,15" T T T nie 21 Wp WKP011/10 NO2 1-godzinny strefa wielkopolska PL3003 Wp WKP011/10 Borówiec tło podmiejskie automatyczny WIOŚ 17 4' 26,81" 52 16' 36,46" T T T nie 22 Wp WKP011/10 NOx 1-godzinny strefa wielkopolska PL3003 Wp WKP011/10 Borówiec tło podmiejskie automatyczny WIOŚ 17 4' 26,81" 52 16' 36,46" T T T nie 23 Wp WKP011/10 O3 1-godzinny strefa wielkopolska PL3003 Wp WKP011/10 Borówiec tło podmiejskie automatyczny WIOŚ 17 4' 26,81" 52 16' 36,46" T T T nie 24 Wp WKP011/10 SO2 1-godzinny strefa wielkopolska PL3003 Wp WKP011/10 Borówiec tło podmiejskie automatyczny WIOŚ 17 4' 26,81" 52 16' 36,46" T T T nie 25 Wp WKP011/10 NO 1-godzinny strefa wielkopolska PL3003 Wp WKP011/10 Borówiec tło podmiejskie automatyczny WIOŚ 17 4' 26,81" 52 16' 36,46" T T T nie 26 Wp WKP004 NO2 1-godzinny strefa wielkopolska PL3003 WKPKrzyżówka tło podmiejskie automatyczny WIOŚ 17 46' 24,47" 52 30' 5" T T T nie 27 Wp WKP004 NOx 1-godzinny strefa wielkopolska PL3003 WKPKrzyżówka tło podmiejskie automatyczny WIOŚ 17 46' 24,47" 52 30' 5" T T T nie 28 Wp WKP004 O3 1-godzinny strefa wielkopolska PL3003 WKPKrzyżówka tło podmiejskie automatyczny WIOŚ 17 46' 24,47" 52 30' 5" T T T nie Stanowisko WPMŚ, które zostanie uruchomion e w roku [tak/nie]

20 Lp Kod krajowy stacji Wskaźnik Czas uśredn. strefy Nazwa strefy Kod strefy Nazwa stacji Typ stacji Typ pomiaru Właściciel stanowisk a Współrzędne geograficzne Stanowisko w WPMŚ [tak/nie] długość szerokość Wp WKP004 SO2 1-godzinny strefa wielkopolska PL3003 WKPKrzyżówka tło podmiejskie automatyczny WIOŚ 17 46' 24,47" 52 30' 5" T T T nie 30 Wp WKP004 NO 1-godzinny strefa wielkopolska PL3003 WKPKrzyżówka tło podmiejskie automatyczny WIOŚ 17 46' 24,47" 52 30' 5" T T T nie Wp Piła As(PM10) godzinny strefa wielkopolska PL3003 Piła, ul. Kusocińskiego tło miejskie manualny WIOŚ 16 45' 34,46" 53 9' 15,87" T T T nie 32 Wp Piła Cd(PM10) 24- godzinny strefa wielkopolska PL3003 Piła, ul. Kusocińskiego tło miejskie manualny WIOŚ 16 45' 34,46" 53 9' 15,87" T T T nie 33 Wp Piła Ni(PM10) 24- godzinny strefa wielkopolska PL3003 Piła, ul. Kusocińskiego tło miejskie manualny WIOŚ 16 45' 34,46" 53 9' 15,87" T T T nie 34 Wp Piła Pb(PM10) 24- godzinny strefa wielkopolska PL3003 Piła, ul. Kusocińskiego tło miejskie manualny WIOŚ 16 45' 34,46" 53 9' 15,87" T T T nie 35 Wp Piła BaP(PM10) 24- godzinny strefa wielkopolska PL3003 Piła, ul. Kusocińskiego tło miejskie manualny WIOŚ 16 45' 34,46" 53 9' 15,87" T T T nie 36 Wp Piła CO 1-godzinny strefa wielkopolska PL3003 Piła, ul. Kusocińskiego tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 45' 34,46" 53 9' 15,87" T T T nie 37 Wp Piła NO 1-godzinny strefa wielkopolska PL3003 Piła, ul. Kusocińskiego tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 45' 34,46" 53 9' 15,87" T T T nie 38 Wp Piła NO2 1-godzinny strefa wielkopolska PL3003 Piła, ul. Kusocińskiego tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 45' 34,46" 53 9' 15,87" T T T nie 39 Wp Piła NOx 1-godzinny strefa wielkopolska PL3003 Piła, ul. Kusocińskiego tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 45' 34,46" 53 9' 15,87" T T T nie Wp Piła PM10 godzinny strefa wielkopolska PL3003 Piła, ul. Kusocińskiego tło miejskie manualny WIOŚ 16 45' 34,46" 53 9' 15,87" T T T nie 41 Wp Piła SO2 1-godzinny strefa wielkopolska PL3003 Piła, ul. Kusocińskiego tło miejskie automatyczny WIOŚ 16 45' 34,46" 53 9' 15,87" T T T nie Wp Piła benzo(a)antracen godzinny strefa wielkopolska PL3003 Piła, ul. Kusocińskiego tło miejskie manualny WIOŚ 16 45' 34,46" 53 9' 15,87" T T T nie 43 Wp Piła benzo(b)fluoranten 24- godzinny strefa wielkopolska PL3003 Piła, ul. Kusocińskiego tło miejskie manualny WIOŚ 16 45' 34,46" 53 9' 15,87" T T T nie 44 Wp Piła benzo(k)fluoranten 24- godzinny strefa wielkopolska PL3003 Piła, ul. Kusocińskiego tło miejskie manualny WIOŚ 16 45' 34,46" 53 9' 15,87" T T T nie 45 Wp Piła dibenzo(a,h)antrace n 24- godzinny strefa wielkopolska PL3003 Piła, ul. Kusocińskiego tło miejskie manualny WIOŚ 16 45' 34,46" 53 9' 15,87" T T T nie 46 Wp Piła indeno(1,2,3- cd)piren 24- godzinny strefa wielkopolska PL3003 Piła, ul. Kusocińskiego tło miejskie manualny WIOŚ 16 45' 34,46" 53 9' 15,87" T T T nie 47 Wp Piła benzo(j)fluoranten 24- godzinny strefa wielkopolska PL3003 Piła, ul. Kusocińskiego tło miejskie manualny WIOŚ 16 45' 34,46" 53 9' 15,87" T T T nie Wp 48 Konin311009D CO 1-godzinny strefa wielkopolska PL3003 Konin, ul. Wyszyńskiego 3a tło miejskie automatyczny WIOŚ 18 16' 8,53" 52 13' 32,28" T T T nie 49 Wp Konin311009D NO2 1-godzinny strefa wielkopolska PL3003 Konin, ul. Wyszyńskiego 3a tło miejskie automatyczny WIOŚ 18 16' 8,53" 52 13' 32,28" T T T nie 50 Wp Konin311009D NO 1-godzinny strefa wielkopolska PL3003 Konin, ul. Wyszyńskiego 3a tło miejskie automatyczny WIOŚ 18 16' 8,53" 52 13' 32,28" T T T nie 51 Wp Konin311009D NOx 1-godzinny strefa wielkopolska PL3003 Konin, ul. Wyszyńskiego 3a tło miejskie automatyczny WIOŚ 18 16' 8,53" 52 13' 32,28" T T T nie 52 Wp Konin311009D O3 1-godzinny strefa wielkopolska PL3003 Konin, ul. Wyszyńskiego 3a tło miejskie automatyczny WIOŚ 18 16' 8,53" 52 13' 32,28" T T T nie 53 Wp Konin311009D PM10 1-godzinny strefa wielkopolska PL3003 Konin, ul. Wyszyńskiego 3a tło miejskie automatyczny WIOŚ 18 16' 8,53" 52 13' 32,28" T T T nie 54 Wp Konin311009D SO2 1-godzinny strefa wielkopolska PL3003 Konin, ul. Wyszyńskiego 3a tło miejskie automatyczny WIOŚ 18 16' 8,53" 52 13' 32,28" T T T nie Wp LesznoPM10/11 BaP(PM10) godzinny strefa wielkopolska PL3003 Leszno, ul. Kiepury tło miejskie manualny WIOŚ 16 36' 18,16" 51 50' 25,66" T T T nie 56 Wp LesznoPM10/11 PM godzinny strefa wielkopolska PL3003 Leszno, ul. Kiepury tło miejskie manualny WIOŚ 16 36' 18,16" 51 50' 25,66" T T T nie 57 Wp PS Poznań 11 NO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Wp PS Poznań 11 tło podmiejskie pasywny WIOŚ 16 48' 17.79" 52 16' 9.93" T T T nie Stanowisko WPMŚ, które zostanie uruchomion e w roku [tak/nie]

21 Lp Kod krajowy stacji Wskaźnik Czas uśredn. strefy Nazwa strefy Kod strefy Nazwa stacji Typ stacji Typ pomiaru Właściciel stanowisk a Współrzędne geograficzne Stanowisko w WPMŚ [tak/nie] długość szerokość Wp PS Poznań 11 SO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Wp PS Poznań 11 tło podmiejskie pasywny WIOŚ 16 48' 17.79" 52 16' 9.93" T T T nie 59 Wp PS Poznań 12 NO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Wp PS Poznań 12 tło podmiejskie pasywny WIOŚ 17 27' 12.85" 52 15' 12.03" T T T nie 60 Wp PS Poznań 12 SO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Wp PS Poznań 12 tło podmiejskie pasywny WIOŚ 17 27' 12.85" 52 15' 12.03" T T T nie 61 Wp PS Poznań 13 NO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Wp PS Poznań 13 tło podmiejskie pasywny WIOŚ 17 21' 57.25" 52 30' 27.53" T T T nie 62 Wp PS Poznań 13 SO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Wp PS Poznań 13 tło podmiejskie pasywny WIOŚ 17 21' 57.25" 52 30' 27.53" T T T nie 63 Wp PS Poznań 14 NO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Wp PS Poznań 14 tło podmiejskie pasywny WIOŚ 16 12' 48.73" 52 19' 13.74" T T T nie 64 Wp PS Poznań 14 SO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Wp PS Poznań 14 tło podmiejskie pasywny WIOŚ 16 12' 48.73" 52 19' 13.74" T T T nie 65 Wp PS Poznań 15 NO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Wp PS Poznań 15 tło podmiejskie pasywny WIOŚ 16 2' 9.88" 52 36' 7.42" T T T nie 66 Wp PS Poznań 15 SO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Wp PS Poznań 15 tło podmiejskie pasywny WIOŚ 16 2' 9.88" 52 36' 7.42" T T T nie 67 Wp PS Poznań 16 NO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Wp PS Poznań 16 tło podmiejskie pasywny WIOŚ 16 35' 15.14" 52 29' 53.46" T T T nie 68 Wp PS Poznań 16 SO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Wp PS Poznań 16 tło podmiejskie pasywny WIOŚ 16 35' 15.14" 52 29' 53.46" T T T nie 69 Wp PS Leszno 11/13 SO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Drzewce tło podmiejskie pasywny WIOŚ 16 50' 51.3" 51 47' 4.25" T T T nie 70 Wp PS Leszno 11/13 NO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Drzewce tło podmiejskie pasywny WIOŚ 16 50' 51.3" 51 47' 4.25" T T T nie 71 Wp PS Leszno 12/13 SO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Cykowo tło podmiejskie pasywny WIOŚ 16 28' 1.51" 52 11' 10.7" T T T nie 72 Wp PS Leszno 12/13 NO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Cykowo tło podmiejskie pasywny WIOŚ 16 28' 1.51" 52 11' 10.7" T T T nie 73 Wp PS Leszno 13/13 SO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Krzan tło podmiejskie pasywny WIOŚ 16 32' 55.04" 52 5' 0.64" T T T nie 74 Wp PS Leszno 13/13 NO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Krzan tło podmiejskie pasywny WIOŚ 16 32' 55.04" 52 5' 0.64" T T T nie 75 Wp PS Leszno 14/13 SO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Koczury tło podmiejskie pasywny WIOŚ 16 23' 13.64" 51 54' 32.78" T T T nie 76 Wp PS Leszno 14/13 NO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Koczury tło podmiejskie pasywny WIOŚ 16 23' 13.64" 51 54' 32.78" T T T nie 77 Wp PS Leszno 15/13 SO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Kawcze tło podmiejskie pasywny WIOŚ 16 52' 2.59" 51 40' 39.93" T T T nie 78 Wp PS Leszno 15/13 NO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Kawcze tło podmiejskie pasywny WIOŚ 16 52' 2.59" 51 40' 39.93" T T T nie 79 Wp PS Leszno 16/13 SO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Brodniczka tło podmiejskie pasywny WIOŚ 16 54' 56.25" 52 10' 8.41" T T T nie 80 Wp PS Leszno 16/13 NO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Brodniczka tło podmiejskie pasywny WIOŚ 16 54' 56.25" 52 10' 8.41" T T T nie 81 Wp PS Leszno 17/13 SO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Tuchorza tło podmiejskie pasywny WIOŚ 16 1' 26.03" 52 10' 35.58" T T T nie 82 Wp PS Leszno 17/13 NO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Tuchorza tło podmiejskie pasywny WIOŚ 16 1' 26.03" 52 10' 35.58" T T T nie 83 Wp PS Kal 11 NO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Wp PS Kal 11 (Żerków) tło podmiejskie pasywny WIOŚ 17 33' 48.09" 52 4' 4.71" T T T nie 84 Wp PS Kal 11 SO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Wp PS Kal 11 (Żerków) tło podmiejskie pasywny WIOŚ 17 33' 48.09" 52 4' 4.71" T T T nie 85 Wp PS Kal 12 NO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Wp PS Kal 12 (Czechel) tło podmiejskie pasywny WIOŚ 17 55' 30.67" 51 47' 26.11" T T T nie 86 Wp PS Kal 12 SO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Wp PS Kal 12 (Czechel) tło podmiejskie pasywny WIOŚ 17 55' 30.67" 51 47' 26.11" T T T nie 87 Wp PS Kalisz13/09 SO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Chwaliszew/09 tło podmiejskie pasywny WIOŚ 17 32' 11.28" 51 38' 34.75" T T T nie 88 Wp PS Kalisz13/09 NO2 30 dni strefa wielkopolska PL3003 Chwaliszew/09 tło podmiejskie pasywny WIOŚ 17 32' 11.28" 51 38' 34.75" T T T nie Stanowisko WPMŚ, które zostanie uruchomion e w roku [tak/nie]

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowisku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowisku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015 stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.

Bardziej szczegółowo

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska Działalność Państwowego Monitoringu Środowiska z mocy art. 24 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

Wstęp presje na środowisko, stan środowiska oceny i prognozy. "Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015"

Wstęp presje na środowisko, stan środowiska oceny i prognozy. Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015 Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa śląskiego na lata 2013-2015 stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst

Bardziej szczegółowo

1. Cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska

1. Cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska 1. Cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska Państwowy monitoring środowiska utworzony został na mocy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 r. ( tekst jednolity z 2007 r.;

Bardziej szczegółowo

2. Blok presje... 7. 4. Blok oceny i prognozy... 68

2. Blok presje... 7. 4. Blok oceny i prognozy... 68 ą ó Ś ą ą łę ł Ś Ł Ęą ę ć ł ó ó SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 5 2. Blok presje... 7 3. Blok stan... 10 3.1. Podsystem monitoringu jakości powietrza... 11 3.2. Podsystem monitoringu jakości wód... 28 3.2.1. Monitoring

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego na lata 2013-2015 stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 p.1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2016 2020

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2016 2020 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA ZATWIERDZIŁ PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2016 2020 Główny inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, 2015 Program Państwowego Monitoringu Środowiska

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA. PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata

GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA. PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2010-2012 Biblioteka Monitoringu Środowiska Warszawa, 2010 Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010-2012

Bardziej szczegółowo

Blok: presje na środowisko

Blok: presje na środowisko Blok: presje na środowisko Podsystemy presje na powietrze presje na zanieczyszczenie wód ewidencja odpadów ewidencja źródeł promieniowana elektromagnetycznego 99 Zadania Państwowego Monitoringu Środowiska

Bardziej szczegółowo

Program został opracowany w Departamencie Monitoringu, Ocen i Prognoz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - 2 -

Program został opracowany w Departamencie Monitoringu, Ocen i Prognoz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - 2 - Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata2007-2009 stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 p.1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 1991 r. Nr 77, poz. 335

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

3.3. Podsystem monitoringu hałasu

3.3. Podsystem monitoringu hałasu 3.3. Podsystem monitoringu hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy Prawo ochrony środowiska jednym z zadań PMŚ jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska. Celem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Poznań 2016

Danuta Krysiak Poznań 2016 Jakość powietrza w województwie wielkopolskim na podstawie danych WIOŚ Poznań Danuta Krysiak Poznań 2016 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2015 stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA podlaskiego. na lata 2013-2015

PROGRAM. PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA podlaskiego. na lata 2013-2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA podlaskiego na lata 2013-2015 Przedkładam Zatwierdzam Grażyna Żyła Pietkiewicz Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2010-2012

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2010-2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2010-2012 Warszawa 2009 r. Program Państwowego Monitoringu Środowiska

Bardziej szczegółowo

1. Podsystem monitoringu jakości powietrza

1. Podsystem monitoringu jakości powietrza Spis treści Wprowadzenie... 2 1. Podsystem monitoringu jakości powietrza...3 2. Podsystem monitoringu jakości... 12 2.1. Monitoring jakości powierzchniowych...12 2.2. Monitoring jakości podziemnych...30

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚRODOWISKU

INFORMACJA O ŚRODOWISKU INFORMACJA O ŚRODOWISKU Prawo ochrony środowiska dr Tomasz Poskrobko PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA Podstawy prawne PMŚ tworzą: ustawa Prawo ochrony środowiska zawiera

Bardziej szczegółowo

3. Blok - presje stan oceny i prognozy

3. Blok - presje stan oceny i prognozy 3. Blok - presje Informacja o presjach jest niezbędna do prawidłowej realizacji zadań w bloku - stan oraz bloku - oceny i prognozy. Stanowi ona podstawę do wykonywania analiz i ocen zjawisk zachodzących

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 5 1. Definicja, cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska... 6 2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska... 6 3. Badania stanu środowiska... 9 3.1. Podsystem monitoringu

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego

Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego Barbara Toczko Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Bielsko-Biała 17-18 sierpnia 2015 r. Monitoring

Bardziej szczegółowo

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2013-2015 stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 p. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

Lódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska PROGRAM PANSTWOWEGO MONITORINGU,, SRODOWISKA WOJEWODZTW A LÓDZKIEGO na lata

Lódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska PROGRAM PANSTWOWEGO MONITORINGU,, SRODOWISKA WOJEWODZTW A LÓDZKIEGO na lata Lódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska PROGRAM PANSTWOWEGO MONITORINGU,, SRODOWISKA WOJEWODZTW A LÓDZKIEGO na lata 2010-2012 Przedkladam Piotr MaKS Wojewódzki Inspektor Ochrony Srodowiska :guslewlcz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2013-2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2013-2015 Przedkładam Zatwierdzam. Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO na lata 2010-2012

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO na lata 2010-2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO na lata 2010-2012 Zielona Góra, 2009 r. WSTĘP 1. Definicja, cele i zadania Państwowego

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016 Państwowy Monitoring Środowiska Monitoring jakości powietrza Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 216 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PANSTWOWEGO MONITORINGU SRODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO na lata

PROGRAM PANSTWOWEGO MONITORINGU SRODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO na lata !t.a.".~~ WOJEW6DZKIINSPEKTOR~T OCHRONY SRODOWISKA w OLSZTYNIE lj.)1 ul. 1 Maja 13b, 10-117 Olsztyn ~..... { Tel. centrala (089) 5236420; sekretanat (089) 5272382; fax (089) 527 3284 ~.~ e-mail: sekretariat@wlos.olsztyn.pi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL03

Program Operacyjny PL03 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działao kontrolnych Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Małgorzata Tołwioska

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU

JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU ANNA CHLEBOWSKA- STYŚ AGENDA 1. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce. 2. Cele monitoringu powietrza. 3. Zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a

P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko VI Klimatyczne Forum Metropolitalne Kraków 14-15 grudnia 2017 r. Państwowy

Bardziej szczegółowo

7. System baz danych i prezentacji informacji PMŚ

7. System baz danych i prezentacji informacji PMŚ 7. System baz danych i prezentacji informacji PMŚ System baz danych i prezentacji informacji PMŚ stanowi zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest rejestrowanie, przetwarzanie i udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2007-2009

PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2007-2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Przedkładam Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko Zatwierdzam Główny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Prace przygotowawcze do powstania SOJP Projekt PHARE PL0007.02 Systemy oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych Monitoring wód podziemnych dotyczy ich stanu chemicznego i ilościowego, i wchodzi w zakres informacji uzyskiwanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Ogólne zapisy dotyczące badania i oceny stanu

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Piotr Stepnowski Zakład Analizy Środowiska Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka

prof. dr hab. Piotr Stepnowski Zakład Analizy Środowiska Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka prof. dr hab. Piotr Stepnowski Zakład Analizy Środowiska Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Analityka i monitoring chemicznych zanieczyszczeń w środowisku Monitoring biologiczny (biomonitoring)

Bardziej szczegółowo

7. System baz danych i prezentacji informacji

7. System baz danych i prezentacji informacji 7. System baz danych i prezentacji informacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi wykorzystuje na potrzeby monitoringu środowiska następujące bazy danych: JAWO monitoring wód powierzchniowych;

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno - normatywne dotyczące pomiarów na potrzeby PRTR

Wymagania prawno - normatywne dotyczące pomiarów na potrzeby PRTR Wymagania prawno - normatywne dotyczące pomiarów na potrzeby PRTR Eugeniusz Głowacki G Warszawa 16 maj 2011 r. Definicja rejestru PRTR PRTR jest rejestrem zanieczyszczeń wyemitowanych do powietrza, wód

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Rzeszów, maj 2016 r. CO TO JEST PAŃSTWOWY

Bardziej szczegółowo

Blok: presje na środowisko

Blok: presje na środowisko Blok: presje na środowisko Podsystemy presje na powietrze presje na zanieczyszczenie wód ewidencja odpadów ewidencja źródeł promieniowana elektromagnetycznego zbiorcze zestawienia terenów, na których wystąpiło

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015

Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015 Przedkładam Zatwierdzam Piotr Maks Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie wstępne Monitoring - wstęp MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010 MONITORING ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo-a-pirenu (B(a)P) w pyle zawieszonym PM 10 w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA 2002-2006 POD KĄTEM SO 2, NO 2, NO X, PM10, Pb, CO,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus Obszar objęty oceną jakości powietrza Ocena w 18 strefach dla: SO2, NO2, PM10,

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga określenia w programie środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania.

Bardziej szczegółowo

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Rysunek 61. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy wielkopolskiej w roku bazowym 2011 146 146 źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Program Monitoringu Ârodowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2009

Program Monitoringu Ârodowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2009 Inspekcja Ochrony Ârodowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ârodowiska w Warszawie Program Monitoringu Ârodowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2009 grudzieƒ 2006 Inspekcja Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

NISKA EMISJA ASPEKTY PRAWNE

NISKA EMISJA ASPEKTY PRAWNE Dr inż. Artur Wrzalik NISKA EMISJA ASPEKTY PRAWNE Problematyka niskiej emisji w kontekście aspektów prawnych regulowana jest przez uwarunkowania Unii Europejskiej oraz krajowe. Istnieje wiele dokumentów,

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza dla strefy: miasto Leszno w województwie wielkopolskim OGRANICZENIA I OBOWIĄZKI. marzec 2009 r. 48

Program ochrony powietrza dla strefy: miasto Leszno w województwie wielkopolskim OGRANICZENIA I OBOWIĄZKI. marzec 2009 r. 48 48 49 CZĘŚĆ II OGRANICZENIA I OBOWIĄZKI 8 Organy administracji, które przekazują Marszałkowi Województwa informacje o wydanych decyzjach, aby zrealizować cele Programu ochrony powietrza oraz organy administracji,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego Jacek Goszczyński, Kinga Hildebrandt, Joanna Kozakiewicz INNOWACYJNE ECO-MIASTO:

Bardziej szczegółowo

Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie

Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie WIOŚ LUBLIN Joanna Śluz Łukasz Prażmo Państwowy Monitoring Środowiska

Bardziej szczegółowo

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r.

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. Zakres prezentacji Stan powietrza w Europie / Polsce problemy Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia Monitoring jakości powietrza Włodarczyk Natalia Łódź 2014 2 Plan Prezentacji Uregulowania prawne systemu oceny jakości powietrza Rozporządzenie MŚ z 24.08.2012r. Poziomy dopuszczalne Poziomy docelowe Poziomy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP CELE I ZADANIA PMŚ STRUKTURA FUNKCJONALNA PMŚ BLOK: PRESJE. BLOK: STAN

WSTĘP CELE I ZADANIA PMŚ STRUKTURA FUNKCJONALNA PMŚ BLOK: PRESJE. BLOK: STAN SPIS TREŚCI strona WSTĘP......3 1. CELE I ZADANIA PMŚ...3 2. STRUKTURA FUNKCJONALNA PMŚ...4 3. BLOK: PRESJE......5 4. BLOK: STAN...9 4.1. Podsystem monitoringu jakości powietrza...9 4.1.1. Monitoring chemizmu

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Uchwała nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Wstęp Blok: stan Podsystem monitoringu jakości powietrza Monitoring jakości wód podziemnych..25

Wstęp Blok: stan Podsystem monitoringu jakości powietrza Monitoring jakości wód podziemnych..25 Spis treści Wstęp...5 4. Blok: stan.6 4.1. Podsystem monitoringu jakości powietrza...6 4.2.2. Monitoring jakości wód podziemnych..25 4.4. Podsystem monitoringu pól elektromagnetycznych.....28 Wstęp Aneks

Bardziej szczegółowo

Aneks został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Aneks został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Aneks został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Zakres zmian w Programie Monitoringu Środowiska województwa

Bardziej szczegółowo

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r.

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r. CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Płock, styczeń 2014 r. TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH STACJE POMIAROWE TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH WNĘTRZE STACJI dwutlenek siarki SO 2,

Bardziej szczegółowo

w obszarze pogranicza polsko czeskiego

w obszarze pogranicza polsko czeskiego AIR SILESIA system informacji o jkości powietrza w obszarze pogranicza polsko czeskiego Projekt realizowanych w ramach INTERREG PL-CZ 2007-2013 Krzysztof Klejnowski Instytut - Podstaw Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie P R O G R A M MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie P R O G R A M MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa tel. 022-651- 07-07, 022-651- 06-60 www.wios.warszawa.pl fax 022-651- 06-76 P R O

Bardziej szczegółowo

Monitoring Bałtyku źródłem rzetelnej informacji o środowisku morskim

Monitoring Bałtyku źródłem rzetelnej informacji o środowisku morskim Monitoring Bałtyku źródłem rzetelnej informacji o środowisku morskim W. Krzymioski Oddział Morski IMGW PIB M. Marciniewicz-Mykieta Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku - GIOŚ Konferencja Środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza Wytyczne do sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Historia W 1991 roku na mocy ustawy o Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r.

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Podstawa opracowania Programu Programy ochrony powietrza sporządza się dla stref,

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE. Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ

PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE. Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ Warszawa czerwiec 2012 Czym jest Inspekcja Ochrony Środowiska? Wojewódzki Inspektor Ochrony

Bardziej szczegółowo

System kontrolny w zakresie dotrzymania jakości wody oraz warunków zapewnienia odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych

System kontrolny w zakresie dotrzymania jakości wody oraz warunków zapewnienia odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych System kontrolny w zakresie dotrzymania jakości wody oraz warunków zapewnienia odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych mgr inŝ. Hanna GRUNT Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykaz przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wykaz przedsięwzięć finansowanych ze środków NFOŚiGW w 2009 r. 1 Opracowanie bazy danych Kontrola międzynarodowego przemieszczania odpadów 400 000,00 674/2009/Wn-50/OZ-PO/D z dnia 02.12.2009 r. opracowanie

Bardziej szczegółowo

Raport początkowy w aspekcie nowych uregulowań prawnych na przykładzie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A.

Raport początkowy w aspekcie nowych uregulowań prawnych na przykładzie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. Raport początkowy w aspekcie nowych uregulowań prawnych na przykładzie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. Irena Lis Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A. Jolanta Telenga-Kopyczyńska

Bardziej szczegółowo

VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA

VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA Monitoring of rainfall chemistry and of the deposition of pollutants to the ground Przygotowano w oparciu o zlecone

Bardziej szczegółowo

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra. Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE NIEJONIZUJĄCE

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra. Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE NIEJONIZUJĄCE Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE STAN ŒRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 999-28 4 Pola

Bardziej szczegółowo

W tym problemy w realizacji monitoringu wód śródlądowych.

W tym problemy w realizacji monitoringu wód śródlądowych. Główne problemy PMŚ. W tym problemy w realizacji monitoringu wód śródlądowych. Roman Jaworski Dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku GIOŚ. r.jaworski@gios.gov.pl Najważniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wyjaśnienia dotyczą jedynie instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych.

Niniejsze wyjaśnienia dotyczą jedynie instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Wyjaśnienia do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Uwzględniający wyniki konsultacji społecznych

Uwzględniający wyniki konsultacji społecznych Uwzględniający wyniki konsultacji społecznych Karla Sobocińska Zdrowy deszcz Zdjęcie nagrodzone w konkursie fotograficznym "Woda w kadrze", zorganizowanym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r.

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w powiecie

Ochrona środowiska w powiecie Ochrona środowiska w powiecie Wiedza o środowisku naturalnym przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia w nim szkód, zapewnia lepsze wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz umożliwia racjonalne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Luty 2010 r.

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Luty 2010 r. SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Luty 2010 r. Prace przygotowawcze do powstania SOJP Projekt PHARE PL0007.02 Systemy oceny jakości

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA. Oceny oddziaływania na środowisko

Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA. Oceny oddziaływania na środowisko Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA Oceny oddziaływania na środowisko Katarzyna Twardowska Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ grudzień 2010 r. Projekty finansowane ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2010-2012 stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 p.1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.

Bardziej szczegółowo