Wymagania programowe z geografii w klasie II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania programowe z geografii w klasie II"

Transkrypt

1 Wymagania programowe z geografii w klasie II Dział Wymagania na poszczególne oceny Afryka wskazuje Afrykę na mapie świata (2) wymienia nazwy stref klimatyczno-roślinno- -glebowych Afryki (2) wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Afryki wybrane elementy linii brzegowej, krainy geograficzne, rzeki i jeziora oraz podaje ich nazwy (2) określa położenie matematyczno- -geograficzne Afryki (3) przyporządkowuje strefom klimatycznym Afryki odpowiednie formacje roślinne i typy gleb (3) opisuje sposoby gospodarowania w strefie Sahelu (3) wyjaśnia występowanie stref klimatyczno- -roślinno-glebowych (4) wykazuje na przykładzie strefy Sahelu związek pomiędzy formami gospodarowania człowieka a zasobami wodnymi (5) uzasadnia potrzebę racjonalnego gospodarowania w środowisku charakteryzującym się poważnymi niedoborami słodkiej wody (6) podaje liczbę ludności Afryki (2) wymienia nazwy najgęściej i najsłabiej zaludnionych obszarów w Afryce (2) wymienia probl mieszkańców Afryki (2) opisuje zmiany liczby ludności w Afryce (3) omawia przyczyny eksplozji (3) omawia wartość HDI w wybranych krajach na podstawie mapy tematycznej (4) ocenia wpływ warunków naturalnych na rozmieszczenie ludności (4) określa związki pomiędzy problemami wyżywienia, występowaniem chorób a poziomem życia w krajach Afryki położonych na południe od Sahary (5) proponuje działania mające na celu ograniczenie problemów mieszkańców Afryki (głodu, konfliktów zbrojnych, niedostatku wody pitnej, AIDS) (6) wskazuje Egipt i RPA na mapie świata, podaje nazwy ich stolic oraz nazwy państw sąsiadujących z tymi krajami (2) wymienia nazwy surowców mineralnych występujących w Egipcie i RPA (2) wyjaśnia znaczenie Kanału Sueskiego(2) charakteryzuje położenie geograficzne oraz środowisko przyrodnicze Egiptu i RPA(3) przedstawia pozytywne i negatywne skutki budowy tamy w Asuanie (3) opisuje warunki życia na terenach Uprzemysłowionych w RPA(3)

2 opisuje, na podstawie mapy gospodarczej, czynniki warunkujące rozmieszczenie obszarów koncentracji przemysłu i rolnictwa w Egipcie i RPA (4) analizuje udział i miejsce RPA w światowym wydobyciu surowców mineralnych (4) wykazuje rolę surowców mineralnych w kształtowaniu gospodarki RPA (4) wykazuje zależności między warunkami przyrodniczymi a rozmieszczeniem ludności w Egipcie i RPA (5) wykazuje związki między warunkami przyrodniczymi a rozwojem gospodarki Egiptu i RPA (5) wykazuje korzyści wynikające ze strategicznego położenia Egiptu (6) wykazuje, że RPA jest najbogatszym krajem Afryki (6) Ameryka wskazuje Amerykę na mapie świata (2) wskazuje wybrane elementy linii brzegowej Ameryki na mapie oraz podaje ich nazwy (2) wskazuje na mapie najważniejsze krainy geograficzne, rzeki i jeziora Ameryki Północnej i Południowej oraz podaje ich nazwy (2) określa położenie geograficzne Ameryki (3) wskazuje na mapie oraz nazywa obszary aktywne sejsmicznie i wulkanicznie w Ameryce (3) określa położenie matematyczno- -geograficzne Ameryki (4) opisuje cechy klimatu Ameryki Północnej i Południowej na podstawie klimatogramów oraz mapy klimatycznej (4) oblicza rozciągłość południkową i równoleżnikową Ameryki (5) wykazuje wpływ klimatu na rozmieszczenie roślinności w Ameryce (5) wykazuje związki między budową geologiczną a ukształtowaniem pionowym Ameryki (6) wymienia nazwy rdzennych mieszkańców Ameryki oraz odmian ludzkich zamieszkujących Amerykę (2) wskazuje na mapie obszary gęsto i słabo zaludnione oraz podaje ich nazwy (2) wskazuje na mapie największe miasta Ameryki wykazuje zróżnicowanie ludności Ameryki (3) wymienia przyczyny dużego zróżnicowania etnicznego i kulturowego ludności Ameryki (3) wyróżnia główne cechy i podaje przyczyny zróżnicowania kulturowego oraz etnicznego Ameryki Północnej i Południowej (4) analizuje, na podstawie mapy, rozmieszczenie ludności w Ameryce Północnej i Południowej (4) wyjaśnia, dlaczego Ameryka określana jest mianem tygla kultur (5) analizuje przyczyny wzrostu liczby ludności Ameryki (6) wymienia nazwy regionów gospodarczych Stanów Zjednoczonych (2) wskazuje na mapie świata Stany Zjednoczone, podaje nazwę ich stolicy i nazwy państw sąsiadujących (2)

3 określa położenie geograficzne Stanów Zjednoczonych (3) wskazuje na mapie Stanów Zjednoczonych obszary rolnicze oraz wymienia ich nazwy (3) wskazuje na mapie największe aglomeracje Stanów Zjednoczonych oraz wymienia ich nazwy (3) analizuje strukturę PKB Stanów Zjednoczonych i formułuje wnioski (4) określa rolę Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej (4) wykazuje związki między gospodarką a warunkami środowiska w najważniejszych regionach gospodarczych Stanów Zjednoczonych (5) udowadnia, że Stany Zjednoczone są potęga gospodarczą świata (6) wskazuje na mapie świata Brazylię i podaje nazwę jej stolicy (2) wskazuje na mapie wybrane krainy geograficzne i najważniejsze rzeki Brazylii oraz wymienia ich nazwy (2) wskazuje na mapie największe miasta Brazylii określa położenie geograficzne Brazylii (3) opisuje konflikt interesów pomiędzy ekologicznymi skutkami wylesiania Amazonii a jej gospodarczym wykorzystaniem (3) wykazuje problemy wielkich miast Brazylii (4) analizuje przyczyny i skutki wylesiania Amazonii (4) analizuje naturalne i antropogeniczne zagrożenia dla puszczy amazońskiej (5) przedstawia problemy Indian (6) Australia Arktyka Antarktyda wskazuje na mapie świata Australię i Oceanię (2) wskazuje na mapie największe miasta Australii oraz wymienia ich nazwy (2) wymienia główne cechy gospodarki Związku Australijskiego (2) określa położenie geograficzne Australii i Oceanii (3) charakteryzuje cechy klimatu oraz specyfikę świata roślin i zwierząt Australii na podstawie map klimatycznych i klimatogramów (3) wyjaśnia uwarunkowania rozwoju hodowli owiec w Związku Australijskim (3) przedstawia, na podstawie map tematycznych, główne cechy gospodarki Związku Australijskiego na tle warunków naturalnych (4) ocenia warunki środowiska przyrodniczego Australii z punktu widzenia warunków życia i gospodarki ludzi (5) wykazuje zależność między symetrycznym położeniem Australii po obu stronach zwrotnika Koziorożca a uwarunkowaniami klimatycznymi (6) wskazuje na mapie świata Arktykę i Antarktykę (2)

4 wymienia główne cechy środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki ze szczególnym uwzględnieniem cech klimatu (2) przedstawia cechy położenia Arktyki i Antarktyki na podstawie mapy świata (3) wymienia główne cechy i przyczyny zmian w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych (3) opisuje czynniki warunkujące klimat obszarów okołobiegunowych (4) wyjaśnia występowanie pokrywy lodowej na obszarach okołobiegunowych (4) porównuje środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki (5) proponuje działania mające na celu zahamowanie niekorzystnych zmian w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych (6) Azja wskazuje na mapie najważniejsze krainy geograficzne, rzeki i jeziora Azji oraz wymienia ich nazwy (2) wskazuje na mapie świata Eurazję i Azję (2) wymienia przykłady kontrastów geograficznych Azji (2) wskazuje na mapie wybrane elementy linii brzegowej Azji i podaje ich nazwy (2) określa położenie geograficzne Eurazji i Azji (3) przedstawia kontrasty geograficzne Azji (3) oblicza rozciągłość południkową i równoleżnikową Azji (3) przedstawia, na podstawie map tematycznych, warunki przyrodnicze obszarów, na których kształtowały się najstarsze azjatyckie cywilizacje (4) wykazuje, na podstawie map tematycznych, że Azja jest kontynentem wielkich geograficznych kontrastów (5) opisuje osiągnięcia najstarszych cywilizacji azjatyckich(6) wskazuje na mapie obszary występowania monsunu (2) omawia, na podstawie schematu, cyrkulację monsunową w Azji Południowej i Południowo- -Wschodniej (3) wskazuje na mapie obszary odznaczające się intensywną uprawą ryżu i podaje ich nazwy (3) opisuje wymagania klimatyczno-glebowe ryżu (3) wykazuje związek pomiędzy rytmem upraw i kulturą ryżu a cechami klimatu monsunowego w Azji Południowej i Południowo- -Wschodniej (4) analizuje wpływ cyrkulacji monsunowej w Azji Południowej i Południowo- Wschodniej na życie codzienne i gospodarowanie mieszkańców tych regionów (5) wykazuje znaczenie ryżu dla kultury społeczeństwa azjatyckiego (6) wskazuje na mapie Chiny, podaje nazwę ich stolicy oraz nazwy państw sąsiadujących (2) wskazuje na mapie krainy geograficzne oraz najważniejsze rzeki (2) w Chinach oraz wymienia ich nazwy

5 podaje liczbę ludności Chin (2) określa położenie geograficzne oraz cechy środowiska przyrodniczego Chin (3) wyjaśnia zależność między warunkami przyrodniczymi a rozmieszczeniem ludności Chin (3) opisuje uwarunkowania rozwoju gospodarczego Chin (3) określa miejsce Chin w światowej wymianie towarowej (3) analizuje wykresy i dane dotyczące liczby ludności i współczynnika przyrostu naturalnego w Chinach (4) wyjaśnia kierunki rozwoju gospodarczego Chin (4) wskazuje zmiany znaczenia Chin w gospodarce światowej (4) wykazuje zależności między warunkami przyrodniczymi a rozwojem gospodarczym Chin (5) analizuje przyczyny szybkiego rozwoju gospodarczego Chin w ostatnich latach (5) wykazuje wpływ Chin na światową gospodarkę (6) wskazuje na mapie świata Japonię i podaje nazwę jej stolicy (2) wskazuje na mapie wielkie miasta Japonii wymienia najważniejsze cechy japońskiej gospodarki (2) opisuje położenie geograficzne Japonii na podstawie mapy ogólno geograficzne (3) wyjaśnia przyczyny dynamicznego rozwoju Japonii po II wojnie światowej (3) wykazuje znaczenie czynników społeczno- -kulturowych dla tworzenia nowoczesnej gospodarki Japonii na tle niekorzystnych cech środowiska przyrodniczego (4) wykazuje przyczyny i znaczenie działań umożliwiających życie w trudnych warunkach przyrodniczych (5) wykazuje przyczyny i skutki spowolnienia gospodarczego Japonii (6) opisuje kontrasty społeczne i gospodarcze w Indiach (2) wskazuje na mapie Indie, podaje nazwę ich stolicy oraz nazwy państw sąsiadujących (2) wskazuje na mapie główne krainy geograficzne i rzeki Indii oraz wymienia ich nazwy (2) określa położenie geograficzne Indii (3) opisuje poziom rozwoju rolnictwa Indii (3) wskazuje na mapie gospodarczej Indii wybrane ośrodki przemysłu high-tech (3) wyjaśnia przyczyny gwałtownego rozwoju nowoczesnych technologii w Indiach (4) wyjaśnia przyczyny dynamicznego rozwoju nowoczesnych usług w Indiach (5) wykazuje wpływ hinduizmu na życie i działalność ludzi (6)

6 wskazuje na mapie ogólnogeograficznej państwa należące do regionu Bliskiego Wschodu (2) opisuje położenie geograficzne Bliskiego Wschodu (3) charakteryzuje region Bliskiego Wschodu pod kątem kierunków i poziomu rozwoju gospodarczego (3) wskazuje na mapie i wymienia nazwy obszarów na Bliskim Wschodzie objętych konfliktami zbrojnymi (3) analizuje rozmieszczenie, zasoby i wydobycie ropy naftowej na Bliskim Wschodzie na podstawie map tematycznych i danych statystycznych (4) charakteryzuje Bliski Wschód pod kątem cech kulturowych, zasobów ropy naftowej i poziomu rozwoju gospodarczego (4) porównuje poziom życia mieszkańców poszczególnych krajów Bliskiego Wschodu (5) porównuje wydobycie ropy naftowej z wartością PKB na jednego mieszkańca w poszczególnych krajach Bliskiego Wschodu (5) uzasadnia tezę, że konflikty na Bliskim Wschodzie mają wpływ na globalną gospodarkę (6) Europa wskazuje na mapie świata Europę (2) wskazuje na mapie wybrane elementy linii brzegowej Europy wskazuje na mapie wybrane niziny, wyżyny i góry Europy oraz wymienia ich nazwy (2) wskazuje na mapie wybrane europejskie rzeki i jeziora oraz wymienia ich nazwy (2) określa położenie geograficzne Europy na podstawie mapy ogólno geograficznej (3) charakteryzuje linię brzegową Europy na podstawie mapy (3) charakteryzuje wybrane strefy roślinne Europy (3) opisuje rozmieszczenie wód powierzchniowych w Europie na podstawie mapy (3) opisuje położenie geograficzne i granice Europy z innymi kontynentami na mapie ogólnogeograficznej świata (4) porównuje linię brzegową Europy z linią brzegową innych kontynentów (4) porównuje ukształtowanie powierzchni Europy z ukształtowaniem powierzchni innych kontynentów (4) wyjaśnia zależności między typem klimatu a występowaniem formacji roślinnych (4) oblicza rozciągłość południkową i równoleżnikową Europy (5) wykazuje wpływ czynników geograficznych na cechy klimatu Europy (5) wykazuje następstwa południkowej i równoleżnikowej rozciągłości Europy (6) wymienia nazwy wybranych krajów Europy (2) wskazuje najmniejsze i największe państwa Europy pod względem powierzchni i liczby ludności na mapie politycznej Europy (2) wyjaśnia przyczyny zmian na mapie politycznej Europy po 1989 roku (3)

7 wymienia nazwy wybranych krajów Europy i ich stolic (3) wskazuje na mapie kraje położone zarówno w Europie, jak i w Azji oraz wymienia ich nazwy (3) przedstawia terytoria zależne wybranych krajów (4) wykazuje znaczenie procesów integracyjnych zachodzących w Europie (5) analizuje przyczyny rozpadu ZSRR i Jugosławii (6) wskazuje na mapie obszary o największej i najmniejszej gęstości zaludnienia w Europie oraz wymienia ich nazwy (2) wskazuje na mapie największe miasta Europy oraz wymienia ich nazwy (2) opisuje, na podstawie mapy, położenie Londynu (2) opisuje, na podstawie map tematycznych, zróżnicowanie regionalne, kulturowe, narodowościowe i etniczne współczesnej Europy (3) wyjaśnia, dlaczego Londyn jest nazywany miastem świata (3) opisuje przyczyny i konsekwencje zróżnicowania ludności Europy (4) omawia położenie oraz układ przestrzenny Londynu (4) przedstawia znaczenie Londynu jako światowej metropolii (4) wykazuje wielokulturowość Europy (5) wykazuje skutki wielokulturowości mieszkańców Europy (5) analizuje zróżnicowanie wskaźnika urbanizacji w wybranych krajach Europy (6) wskazuje kraje Europy Północnej na mapie wymienia nazwy głównych bogactw naturalnych krajów skandynawskich (2) opisuje położenie państw Europy Północnej (3) opisuje warunki przyrodnicze Europy Północnej (3) wykazuje znaczenie położenia Skandynawii i omawia sposoby wykorzystania mórz (3) charakteryzuje środowisko przyrodnicze krajów Europy Północnej (4) wykazuje, na podstawie map tematycznych, związki między głównymi cechami środowiska przyrodniczego Europy Północnej a głównymi kierunkami rozwoju gospodarczego (4) wykazuje niekorzystny wpływ warunków środowiska przyrodniczego Europy Północnej na działalność gospodarczą człowieka (5) przedstawia walory turystyczne krajów Europy Północnej (6) wskazuje kraje alpejskie na mapie ogólnogeograficznej, wymienia nazwy tych państw oraz nazwy ich stolic (2) wskazuje największe miasta alpejskie na mapie omawia położenie krajów alpejskich na podstawie mapy ogólno geograficznej (3) opisuje główne kierunki rozwoju gospodarczego krajów alpejskich (3) charakteryzuje strukturę przemysłu krajów alpejskich (3) ocenia warunki rozwoju hydroenergetyki w krajach alpejskich (3) wykazuje wpływ gór na środowisko przyrodnicze i gospodarkę krajów alpejskich (4)

8 wykazuje, że kraje alpejskie należą do państw wysoko rozwiniętych (4) wykazuje znaczenie sektora usług turystycznych i finansowych dla gospodarki krajów alpejskich (5) charakteryzuje genezę rzeźby alpejskiej (6) wskazuje na mapie kraje Europy Południowej i wymienia nazwy ich stolic (2) wskazuje na mapie wyspy położone na Morzu Śródziemnym wskazuje na mapie góry znajdujące się na obszarze południowej Europy omawia położenie geograficzne krajów śródziemnomorskich na podstawie mapy ogólno geograficznej (3) charakteryzuje walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze krajów Europy Południowej (3) opisuje, na podstawie mapy tematycznej, rozmieszczenie najważniejszych ośrodków turystycznych Europy Południowej (3) wykazuje turystyczną atrakcyjność regionu śródziemnomorskiego (4) ukazuje dziedzictwo kulturowe krajów śródziemnomorskich (4) wykazuje związki między rozwojem turystyki a warunkami przyrodniczymi i dziedzictwem kulturowym (5) wykazuje zależności miedzy wielkością ruchu turystycznego a przychodami wybranych krajów (6) wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Francję i podaje nazwę jej stolicy (2) wymienia czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunkujące rozwój rolnictwa we Francji (2) wymienia nazwy roślin uprawianych we Francji (2) opisuje położenie geograficzne Francji (3) charakteryzuje warunki klimatyczno-glebowe warunkujące rozwój rolnictwa we Francji (3) opisuje ukształtowanie powierzchni terenu we Francji na podstawie mapy (3) wskazuje na mapie gospodarczej najważniejsze regiony rolnicze Francji (3) analizuje strukturę użytkowania ziemi we Francji (4) wykazuje, na przykładzie rolnictwa Francji, związek między warunkami przyrodniczymi a kierunkiem i efektywnością produkcji rolnej (4) dowodzi, że francuskie rolnictwo jest wysoko rozwinięte (5) ocenia, na podstawie danych statystycznych, miejsce Francji w produkcji rolnej w Europie (6) Sąsiedzi Polski wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską i wskazuje je na mapie ogólnogeograficznej (2) wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Niemcy, podaje nazwę stolicy tego państwa oraz nazwy krajów z nim sąsiadujących (2) wskazuje na mapie główne krainy geograficzne

9 i najważniejsze rzeki Niemiec oraz wymienia ich nazwy (2) przedstawia udział przemysłu w strukturze PKB Niemiec (2) określa położenie geograficzne Niemiec na mapie ogólno geograficznej (3) przedstawia czynniki dynamicznego rozwoju gospodarczego Niemiec (3) przedstawia, na podstawie wskazanych źródeł informacji geograficznej, główne kierunki i przyczyny zmian w strukturze przemysłu Zagłębia Ruhry (3) wykazuje wysoki poziom rozwoju gospodarczego Niemiec na podstawie wartości PKB i struktury zatrudnienia (4) analizuje działania Niemiec na rzecz ochrony środowiska (4) wykazuje wysoki poziom rozwoju przemysłu, rolnictwa i usług w Niemczech (5) analizuje uwarunkowania rozwoju przemysłu przetwórczego i formułuje wnioski (5) dowodzi, że Niemcy znajdują się w ścisłej czołówce najlepiej rozwiniętych państw świata (6) wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Czechy i Słowację, wymienia nazwy ich stolic oraz nazwy państw sąsiadujących z tymi krajami (2) wskazuje na mapie i wymienia nazwy głównych krain geograficznych oraz najważniejszych rzek Czech i Słowacji (2) wymienia nazwy mniejszości narodowych zamieszkujących Czechy i Słowację (2) opisuje położenie geograficzne Słowacji i Czech na mapie ogólno geograficznej (3) przedstawia wspólne cechy środowiska przyrodniczego Czech i Słowacji (3) opisuje zasoby bogactw naturalnych Czech i Słowacji (3) charakteryzuje i porównuje, na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, środowisko przyrodnicze Czech i Słowacji (4) wykazuje podobieństwa i różnice w gospodarce tych państw (4) porównuje strukturę PKB oraz strukturę zatrudnienia Czech i Słowacji (4) analizuje demograficzne podobieństwa i różnice Czech i Słowacji (4) podaje przyczyny rozpadu Czechosłowacji (5) porównuje tempo rozwoju gospodarczego Czech i Słowacji oraz formułuje wnioski (5) projektuje tygodniowy pobyt na Słowacji, uwzględniając walory środowiska przyrodniczego i kulturowego (6) wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Litwę, Białoruś i Ukrainę, wymienia nazwy ich stolic oraz nazwy państw sąsiadujących z tymi krajami (2) wskazuje na mapie główne krainy geograficzne i najważniejsze rzeki Litwy, Białorusi i Ukrainy oraz podaje ich nazwy (2) wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego i społeczno- -gospodarczego tych państw (2)

10 wymienia problemy demograficzne Białorusi, Litwy i Ukrainy (2) opisuje położenie geograficzne Litwy, Białorusi i Ukrainy (3) charakteryzuje i porównuje, na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, środowisko przyrodnicze Litwy, Białorusi i Ukrainy (3) przedstawia cechy gospodarki Litwy, Białorusi i Ukrainy (3) przedstawia współczesne przemiany gospodarcze Ukrainy (3) porównuje poziom rozwoju gospodarczego Litwy, Białorusi i Ukrainy (4) opisuje uwarunkowania rozwoju gospodarki Litwy (4) wyjaśnia przyczyny słabego rozwoju gospodarczego Białorusi (4) analizuje współczynnik przyrostu naturalnego na Białorusi, Litwie i Ukrainie oraz formułuje wnioski (4) wykazuje zróżnicowanie gospodarcze tych państw (5) omawia efekty przemian gospodarczych, które nastąpiły na Białorusi, Litwie i na Ukrainie (5) porównuje środowisko społeczno-gospodarcze południowych i wschodnich sąsiadów Polski oraz formułuje wnioski (6) wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Rosję, wymienia nazwę jej stolicy (2) wskazuje na mapie główne krainy geograficzne, rzeki i jeziora Rosji oraz wymienia ich nazwy (2) wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Rosji (2) wymienia nazwy bogactw naturalnych Rosji (2) określa położenie geograficzne Rosji na mapie ogólno geograficznej (3) opisuje rozmieszczenie ludności w Rosji na podstawie mapy gęstości zaludnienia (3) wskazuje na mapie i wymienia nazwy obszarów w Rosji o dużej koncentracji przemysłu (3) opisuje zróżnicowanie etniczne, językowe i religijne mieszkańców Rosji (3) przedstawia uwarunkowania niewielkiego zaludnienia w części Rosji położonej na wschód od Uralu (3) wykazuje konsekwencje przyrodnicze dużej rozciągłości równoleżnikowej i południkowej Rosji (4) wykazuje zróżnicowanie przyrodnicze Rosji (4) wykazuje, że gospodarka Rosji ma charakter surowcowy (4) analizuje strukturę eksportu Rosji i formułuje wnioski (4) wykazuje zróżnicowanie warunków przyrodniczych oraz ich wpływ na rozmieszczenie ludności (5) i działalność gospodarczą analizuje zmiany przyrostu naturalnego w Rosji i formułuje wnioski (5) wykazuje zróżnicowanie narodowościowe i kulturowe społeczeństwa rosyjskiego (5) wyjaśnia rolę Rosji w światowej gospodarce i polityce (5)

11 uzasadnia tezę, że Rosja jest krajem o wielkich możliwościach gospodarczych (6)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum Puls Ziemi 2 I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2. Problemy mieszkańców Afryki Uczeń: wskazuje Afrykę na

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z planem dydaktycznym Planeta Nowa 2 rok szkolny 2017/18. I. Afryka

Rozkład materiału z planem dydaktycznym Planeta Nowa 2 rok szkolny 2017/18. I. Afryka 1 Lp. Temat lekcji 1. Warunki naturalne 2. Ludność i urbanizacja Treści nauczania położenie i ukształtowanie powierzchni Afryki budowa geologiczna Afryki (w tym Wielkie Rowy Afrykańskie) strefowość klimatyczno-

Bardziej szczegółowo

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów terminu Eurazja świata Eurazję i Azję wymienia przykłady kontrastów geograficznych Azji wybrane elementy linii brzegowej Azji i podaje ich nazwy wymienia czynniki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z geografii do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum 1 Wymagania edukacyjne z geografii do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Azja 1. Warunki naturalne

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel Dział programu I. Afryka Materiał nauczania Afryki Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna Rowy tektoniczne Klimat Strefy klimatycznoroślinne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Klasa II Gimnazjum- Geografia

Wymagania edukacyjne Klasa II Gimnazjum- Geografia Wymagania edukacyjne Klasa II Gimnazjum- Geografia Sułkowice, 01.09.2015 Rozdział Lp. Temat I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki Poziomy wymagań na ocenę Dopuszczający Dostateczny

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie

Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie matematyczno--geograficzne Afryki obliczam rozciągłość

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie II wg modyfikacji programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 2 wyd.

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie II wg modyfikacji programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 2 wyd. Dział programu Afryka Materiał nauczania położenie i ukształtowanie powierzchni Afryki budowa geologiczna Afryki (w tym Wielkie Rowy Afrykańskie) strefowość klimatyczno-roślinno- -glebowa Afryki wody powierzchniowe

Bardziej szczegółowo

I. Afryka, Ameryka Północna i Południowa

I. Afryka, Ameryka Północna i Południowa Rozkład materiału i plan dydaktyczny Puls Ziemi 2 Lp. Temat lekcji Treści nauczania Główne cele lekcji w postaci wymagań edukacyjnych Zapis w nowej podstawie programowej Proponowane środki dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na kuli ziemskiej. wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat Afryki

Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na kuli ziemskiej. wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat Afryki 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II Afryka Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno- -glebowych Afryki ogólnogeograficznej wybrane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje liczbę ludności poszczególnych kontynentów wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

opisuje cechy klimatu Ameryki Północnej i Południowej na podstawie klimatogramów i mapy klimatycznej

opisuje cechy klimatu Ameryki Północnej i Południowej na podstawie klimatogramów i mapy klimatycznej Dział Konieczny ocena dopuszczająca I. Afryka Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata wskazuje na mapie ogólnogeograficznej wybrane elementy linii brzegowej, krainy geograficzne, rzeki i jeziora Afryki

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZU geografia klasa trzecia

NaCoBeZU geografia klasa trzecia NaCoBeZU geografia klasa trzecia Zagadnienie Europa warunki naturalne Europy Sąsiedzi Polski Wskażesz na mapie świata Europę. Określisz położenie Europy na kuli ziemskiej. Obliczysz rozciągłość południkową

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 dla klasy drugiej gimnazjum w Goczałkowicach - Zdroju

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 dla klasy drugiej gimnazjum w Goczałkowicach - Zdroju 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 dla klasy drugiej gimnazjum w Goczałkowicach - Zdroju Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: 1. wskazuje Afrykę na mapie świata 2. wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA (ŚWIAT) Gimnazjum klasa III - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

GEOGRAFIA (ŚWIAT) Gimnazjum klasa III - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY GEOGRAFIA (ŚWIAT) Gimnazjum klasa III - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Rozdział OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY Sąsiedzi Polski państw sąsiadujących z Polską i wskazuje

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie II

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie II Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie II Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskazuje Afrykę na mapie świata wyjaśnia znaczenie terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II,, Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II,, Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II,, Puls Ziemi 2 Dział programu Afryka Materiał nauczania geograficzne i ukształtowanie powierzchni Afryki budowa geologiczna Afryki Wielkie Rowy Afrykańskie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii oparte na programie nauczania geografii Puls Ziemi 2 autorstwa Ewy Marii Tuz rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne z geografii oparte na programie nauczania geografii Puls Ziemi 2 autorstwa Ewy Marii Tuz rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne z geografii oparte na programie nauczania geografii Puls Ziemi 2 autorstwa Ewy Marii Tuz rok szkolny 2017/2018. Rozdział Lp. Temat I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do geografii dla klasy I i II gimnazjum Rok szkolny 2014/2015

Wymagania edukacyjne do geografii dla klasy I i II gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Rozdzi ał Afryka Lp. Temat 47,48. Warunki naturalne Wymagania edukacyjne do geografii dla klasy I i II gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania na poszczególne oceny 1 Rozdział Temat Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Afryka Warunki naturalne Afryki. Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata Afryki na kuli ziemskiej wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 2

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 2 Wymagania edukacyjne z geografii kl. 2 Rozdział Afryka Oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: oblicza rozciągłość na kuli ziemskiej południkową wymienia czynniki geograficzne

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa II gimnazjum wymagania edukacyjne

Geografia klasa II gimnazjum wymagania edukacyjne Geografia klasa II gimnazjum wymagania edukacyjne Rozdział Afryka konieczny (ocena dopuszczająca) wskazuje Afrykę na mapie świata wyjaśnia znaczenie terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena Wymagania edukacyjne z geografii na poszczególne oceny dla klasy III gimnazjum. Rozdział Europa Wymagania na oceny ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena świata Europę elementy linii brzegowej

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: określa położenie. oblicza rozciągłość geograficzne Afryki na

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: określa położenie. oblicza rozciągłość geograficzne Afryki na 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Wymagania z geografii w klasie drugiej gimnazjum

Wymagania z geografii w klasie drugiej gimnazjum 1 Wymagania z geografii w klasie drugiej gimnazjum Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z geografii klasa II

Wymagania programowe z geografii klasa II 1 Wymagania programowe z geografii klasa II Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: określa położenie

Wymagania na poszczególne stopnie dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: określa położenie 1 Rozdział L.p. Temat Afryka 1 Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno- -glebowych wybrane elementy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum

Wymagania edukacyjne do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum 1 Wymagania edukacyjne do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum Rozdział Lp. Temat Ameryka Północna i Południowa 1. Warunki naturalne wskazuje Amerykę na mapie świata terminów: Ameryka Łacińska, Ameryka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Geografii. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne. Geografii. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z Geografii Klasa II gimnazjum Dział progr. Lp Temat Osiągnięcia ucznia. Uczeń na ocenę: Dopuszczający i dostateczny (wymagania podstawowe) Dział: Afryka 1 Po obu stronach równika

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wyjaśnia przyczyny symetrycznego układu stref klimatyczno--roślinnoglebowych

Uczeń: wyjaśnia przyczyny symetrycznego układu stref klimatyczno--roślinnoglebowych Wymagania edukacyjne z geografii dla II klasy Gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 1. Afryka Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ Nr lekcji Temat 35/132 Organizacja pracy na lekcjach geografii w klasie II. Zapoznanie z programem i wymaganiami. 36. Środowisko przyrodnicze Afryki Treści z podstawy

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Rozdział L.p. Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Temat Afryka 1 Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Rozdział L.p. Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Temat Afryka 1 Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II gimnazjum. otrzymuje uczeń, który: otrzymuje uczeń, który:

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II gimnazjum. otrzymuje uczeń, który: otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II gimnazjum Rozdział Lp. Temat Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Afryka 1. Warunki naturalne wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy,

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Rozszerzający (ocena dobry)

Poziomy wymagań Rozszerzający (ocena dobry) Rozdział I. Afryka Konieczny (ocena dopuszczający) Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata wymienia stref klimatyczno-roślinno- -glebowych Afryki ogólnogeograficznej Afryki wybrane elementy linii brzegowej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp Temat Afryka 1 Warunki naturalne 2 Ludność i urbanizacja Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy pierwszej. Część 2. Uczeń: określa położenie. południkową ziemskiej. przyporządkowuje strefom.

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy pierwszej. Część 2. Uczeń: określa położenie. południkową ziemskiej. przyporządkowuje strefom. 1 Rozdział L.p. Temat Afryka 1 Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno- -glebowych wybrane elementy

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 2 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015 2 Rozdział Temat Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Afryka Warunki naturalne

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań Lp. Temat Konieczny dopuszczający Podstawowy dostateczny Rozszerzający dobry Dopełniający bardzo dobry 1. -geograficzne Afryki

Poziom wymagań Lp. Temat Konieczny dopuszczający Podstawowy dostateczny Rozszerzający dobry Dopełniający bardzo dobry 1. -geograficzne Afryki Rozdział Afryka Poziom wymagań Lp. Temat Konieczny dopuszczający Podstawowy dostateczny Rozszerzający dobry Dopełniający bardzo dobry 1. wskazuje Afrykę na mapie świata określa położenie matematyczno-

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą Uczeń: określa położenie. oblicza rozciągłość geograficzne Afryki na

Poziom wymagań na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą Uczeń: określa położenie. oblicza rozciągłość geograficzne Afryki na 1 Prezentowany poziom wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny z geografii oparty jest na Programie nauczania geografii w gimnazjum- Planeta Nowa, autorstwa: E.M. Tuz, D. Szczypińskiego, R. Malarza,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA II Ocenę niedostateczną -otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą Bardzo dobrą celującą Uczeń: Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej

Wymagania edukacyjne na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą Bardzo dobrą celującą Uczeń: Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej 1 Geografia Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno- -glebowych

Bardziej szczegółowo

Ocena Dopuszczająca (1) Dostateczna (1)+(2) Dobra (1)+(2) +(3) Bardzo dobra (1)+(2) +(3) + (4)

Ocena Dopuszczająca (1) Dostateczna (1)+(2) Dobra (1)+(2) +(3) Bardzo dobra (1)+(2) +(3) + (4) 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA II Roz dział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Afryka 1. Warunki naturalne Afryki. wskazuje Afrykę na mapie

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa II. Dział I Afryka

Geografia klasa II. Dział I Afryka Lp. Temat Geografia klasa II Treści nauczania wymagania szczegółowe wg podstawy programowej podstawowe ponadpodstawowe Dział I Afryka 1 Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki Uczeń: wskazuje

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 geografia klasa druga Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE - Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne geografia Kl. II Planeta Nowa 2

Wymagania edukacyjne geografia Kl. II Planeta Nowa 2 1 Wymagania edukacyjne geografia Kl. II Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w kl 2 - Planeta Nowa 2 rok szkolny 2017/18

Wymagania edukacyjne w kl 2 - Planeta Nowa 2 rok szkolny 2017/18 1 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno- -glebowych wybrane elementy

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Rozdział L.p. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z geografii w klasie II Temat Afryka 1 Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA, KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA, KLASA II 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA, KLASA II Rozdział Lp. Temat konieczny (stopień dopuszczający) Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. II gim.

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. II gim. 1 Iwona Tomaszkiewicz Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Uczeń: Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na

Uczeń: Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej gimnazjum do programu: Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy,

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na kuli ziemskiej wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat. Afryki

Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na kuli ziemskiej wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat. Afryki Rozdział Temat Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie klasa II dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Afryka 1.Zapoznanie wymaganiami edukacyjnymi z geografii w klasie II. 2. Położenie

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na

Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej gimnazjum do programu: Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne 2. Ludność i urbanizacja Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat dopuszczający dostateczny Poziomy wymagań dobry bardzo dobry celujący I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2. Problemy

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celujący Uczeń: Uczeń:

ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celujący Uczeń: Uczeń: 1 Rozdział Gimnazjum w Jordanowie Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii w klasie IIwynikające z realizowanego programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań Konieczny 2 Podstawowy 3 Rozszerzający 4 Dopełniający 5 Wykraczający 6 I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wyjaśnia znaczenie. geograficzne kształtujące. człowieka a zasobami elementy linii. klimat Afryki. wodnymi brzegowej, krainy

Uczeń: wyjaśnia znaczenie. geograficzne kształtujące. człowieka a zasobami elementy linii. klimat Afryki. wodnymi brzegowej, krainy Rozdział Lp. Temat I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2. Problemy mieszkańców Afryki Wymagania edukacyjne geografia kl II gimnazjum Poziomy wymagań Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w kl. II B gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z geografii w kl. II B gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne z geografii w kl. II B gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną jeżeli nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą I PÓŁROCZE Ocena wskazuje Afrykę na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do programu Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne do programu Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne do programu Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Zagadnienie Poziomy wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii - klasa II

Wymagania edukacyjne z geografii - klasa II Wymagania edukacyjne z geografii - klasa II Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący I. Afryka 1. Po obu stronach równika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania: Puls Ziemi 2 klasa 2 gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania: Puls Ziemi 2 klasa 2 gimnazjum Przedmiotowy system oceniania: Puls Ziemi 2 klasa 2 gimnazjum Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2. Problemy mieszkańców Afryki Konieczny Ocena dopuszczająca Uczeń: wskazuje Afrykę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2. Problemy mieszkańców Afryki Konieczny Ocena dopuszczająca Uczeń: wskazuje Afrykę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 na podstawie Wyd. Nowa Era

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 na podstawie Wyd. Nowa Era Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 na podstawie Wyd. Nowa Era Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań na poszczególne oceny: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący I. Afryka 1. Po obu stronach

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela gimnazjum GEOGRAFIA Treści nauczania Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej treści nauczania

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia znaczenie określa położenie -geograficzne Afryki

wyjaśnia znaczenie określa położenie -geograficzne Afryki Rozdział Lp. Temat I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2. Problemy mieszkańców Afryki WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa 2 gimnazjum rok szkolny 2015/16 Poziomy wymagań

Bardziej szczegółowo

A. Witek-Nowakowska, Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne, Wydawnictwo Szkolne PWN.

A. Witek-Nowakowska, Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne, Wydawnictwo Szkolne PWN. Geografia Opracowanie na podstawie: Wymagania edukacyjne, Puls Ziemi 1, Wydawnictwo Nowa Era. A. Witek-Nowakowska, Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne, Wydawnictwo Szkolne PWN. 1. Wymagania zostały

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wyjaśnia znaczenie. Afryki. brzegowej Afryki Afryki. geograficzne kształtujące czynników. w Afryce. strefach klimatyczno- opisuje sposoby

Uczeń: wyjaśnia znaczenie. Afryki. brzegowej Afryki Afryki. geograficzne kształtujące czynników. w Afryce. strefach klimatyczno- opisuje sposoby WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY II A GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Rozdział Lp. Temat I. Afryka 1. Po obu stronach

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia znaczenie terminu

wyjaśnia znaczenie terminu Wymagania edukacyjne oraz tematy lekcji Puls Ziemi 2 2016/2017 Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań Konieczny 2 Podstawowy 3 Rozszerzający 4 Dopełniający 5 Wykraczający 6 I. Afryka Po obu stronach równika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii klasa II

Wymagania edukacyjne z geografii klasa II Wymagania edukacyjne z geografii klasa II Rozdział Lp. Temat I. Afryka 1. Po obu stronach równika przyrodnicze Afryki Poziomy wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: wskazuje

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA kl.ii Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Uczeń:

GEOGRAFIA kl.ii Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Uczeń: Dział GEOGRAFIA kl.ii Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Temat ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Uczeń: Uczeń: Uczeń: wskazuje Afrykę terminu określa położenie matematycznona mapie świata

Bardziej szczegółowo

Geografia - wymagania edukacyjne,,bliżej geografii 3 - Alicja Januś

Geografia - wymagania edukacyjne,,bliżej geografii 3 - Alicja Januś 1 Geografia - wymagania edukacyjne,,bliżej geografii 3 - Alicja Januś Temat lekcji Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: EUROPA. RELACJE PRZYRODA- CZŁOWIEK

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY II. Poziom wymagań

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY II. Poziom wymagań PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY II Rozdz iał Ame ryka Półno cna i Połu dni owa Lp. Temat 1. Program nauczania, wymagania edukacyjne. 2. Warunki naturalnepołożenie, krainy geograficzne. Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum

Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum Wymagania z geografii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum Stopień celujący może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień bardzo bobry oraz: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii klasa II

Wymagania edukacyjne z geografii klasa II Wymagania edukacyjne z geografii klasa II Wymagania edukacyjne stanowią dokładny wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych tematów z podręcznika. Poziomy

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I 1 Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum Treści nauczania Kl. I 1. Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń: 1.1. wykazuje znaczenie

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie matematyczno- -geograficzne Afryki określa cechy ukształtowania powierzchni

Uczeń: określa położenie matematyczno- -geograficzne Afryki określa cechy ukształtowania powierzchni I. Afryka Rozdział Lp. Temat 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze 2. Problemy mieszkańców 3. Najlepiej rozwinięte gospodarczo państwa NIEDOSTATE CZNY Uczeń: - nie opanował wymagań przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie matematyczno- -geograficzne Afryki określa cechy ukształtowania powierzchni

Uczeń: określa położenie matematyczno- -geograficzne Afryki określa cechy ukształtowania powierzchni I. Afryka Rozdział Lp. Temat 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze 2. Problemy mieszkańców 3. Najlepiej rozwinięte gospodarczo państwa NIEDOSTATE CZNY Uczeń: - nie opanował wymagań przewidzianych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU Na przedmiotowy system oceniania składają się: Ocena z odpowiedzi ustnej (z 3 ostatnich lekcji) SYSTEM OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

SĄSIEDZI POLSKI (Podrozdziały 1. 5.) WYMAGANIA PROGRAMOWE

SĄSIEDZI POLSKI (Podrozdziały 1. 5.) WYMAGANIA PROGRAMOWE Wymagania programowe na poszczególne oceny Uwagi wstępne: 1. W kolumnie zatytułowanej Wymagania programowe podstawowe drukiem wytłuszczonym oznaczono elementy wiedzy niezbędne do otrzymania oceny dostatecznej.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE II. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE II. w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASIE II w ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. AFRYKA Ocena dopuszczajaca: Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata wymienia nazwy stref klimatyczno-roślinno--glebowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA II Poziom wymagań Rozdział Lp. Temat konieczny (ocena: dopuszczający) podstawowy (ocena: dostateczny) rozszerzający (ocena: dobry) dopełniający (ocena: bardzo dobry)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II gimnazjum. Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II gimnazjum. I Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 1 Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawowe wymagania programowe w danej klasie.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Planeta Nowa 2

Plan wynikowy Planeta Nowa 2 1 ział programu fryka Materiał nauczania położenie i ukształtowanie powierzchni fryki budowa geologiczna fryki (w tym Wielkie Rowy frykańskie) strefowość klimatyczno-roślinno- -glebowa fryki wody powierzchniowe

Bardziej szczegółowo