Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na kuli ziemskiej wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat. Afryki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na kuli ziemskiej wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat. Afryki"

Transkrypt

1 Rozdział Temat Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie klasa II dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Afryka 1.Zapoznanie wymaganiami edukacyjnymi z geografii w klasie II. 2. Położenie i linia brzegowa. 3. Ukształtowanie powierzchni. 4. Strefy klimatycznoroślinne i gleby. 5. Sieć rzeczna i wody. 6. Ludność i urbanizacja. 7. Gospodarka 8. Egipt. Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata znaczenie terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno roślinn o glebowych ogólno j wybrane elementy linii brzegowej, krainy, rzeki i jeziora oraz podaje ich nazwy gęstość zaludnienia podaje liczbę ludności Uczeń: na kuli ziemskiej czynniki kształtujące klimat przyporządkowuje strefom klimatycznym odpowiednie formacje roślinne i typy gleb porównuje linię brzegową z linią brzegową innych kontynentów znaczenie terminów: eksplozja demograficzna, przyrost naturalny, urbanizacja omawia Uczeń: matematyczno omawia wpływ wybranych czynników geograficznych na klimat określa cechy ukształtowania powierzchni występowanie stref klimatyczno roślinno glebowych klimat oraz formacje roślinne na podstawie mapy klimatycznej, klimatogramów oraz ilustracji wody powierzchniowe ocenia wpływ warunków Uczeń: oblicza rozciągłość południkową i równoleżnikową symetryczność stref klimatyczno roślinno glebowyc h zależności między m stref klimatycznych, roślinnych i glebowych oblicza współczynnik przyrostu naturalnego i skutki wysokiego przyrostu naturalnego określa związki pomiędzy problemami wyżywienia, występowaniem chorób a poziomem życia w krajach położonych na południe od Sahary dowodzi wpływu kolonializmu na aktualne problemy gospodarcze poziomu społeczno gospod arczego państw afrykańskich

2 9. Republika Południowej. 10. Utrwalenie wiadomości. 11. Sprawdzian wiadomości. odmian ludzkich zamieszkujących Afrykę obszarów najgęściej i najsłabiej zaludnionych w Afryce problemy mieszkańców poziom czynniki warunkujące rozwój rolnictwa w Afryce najważniejszych roślin żywieniowych i eksportowych uprawianych w Afryce główne cechy Egiptu i Republiki Południowej ludności omawia eksplozji demograficznej w Afryce niskiego poziomu urbanizacji w Afryce oraz wymienia nazwy największych miast problemy mieszkańców produkt krajowy brutto, dlaczego Afryka nazywana jest kontynentem rolniczym niskiego poziomu przemysłu w Afryce pasterstwo koczownicze poziom usług w Afryce potencjał gospodarczy Egiptu naturalnych na ludności omawia wskaźnik HDI w wybranych krajach na podstawie mapy tematycznej omawia problemy związane z epidemią AIDS na kontynencie afrykańskim i skutki głodu oraz konfliktów zbrojnych toczących się na terenie omawia gospodarowanie w strefie Sahelu i skutki pustynnienia i skutki nadmiernej działalności rolniczej i skutki głodu w Afryce ocenia skutki wybranych konfliktów zbrojnych określa związki pomiędzy problemami wyżywienia, występowaniem chorób a poziomem życia w krajach położonych na południe od Sahary ocenia warunki pod kątem rolnictwa mapy gospodarcze i formułuje wnioski porównuje cechy społeczno gospoda rcze na przykładzie Egiptu i RPA

3 Ameryka Północna i Południowa 12.Położenie i linia brzegowa. 13. Ukształtowanie powierzchni. 14. Strefy klimatyczno-roślinno -glebowe. 15. Sieć wodna w Ameryce. 16. Ludnośc i urbanizacja. 17. Gospodarka. 18. Stany zjednoczone. 19. Brazylia kraj Łacińskiej. 20. Utrwalenie wiadomości. wskazuje Amerykę na mapie świata znaczenie terminów: Ameryka Łacińska, Ameryka Środkowa wskazuje elementy linii brzegowej na mapie oraz wymienia ich nazwy czynniki kształtujące klimat najważniejszych krain geograficznych, rzek i jezior w Ameryce Północnej i Południowej przedstawicieli odmian ludzkich oraz odmian i RPA na kuli ziemskiej obszarów aktywnych sejsmicznie i wulkanicznie linię brzegową przyporządkowuje strefom klimatycznym odpowiednie zbiorowiska roślinne wielkie migracje w dziejach dużego zróżnicowania etnicznego i kulturowego ludności, korzystając z mapy, uzasadnia konieczność sztucznego nawadniania pól uprawnych w Egipcie matematyczno cechy klimatu Północnej i Południowej na podstawie klimatogramów i mapy klimatycznej wulkanizmu i trzęsień ziemi w Ameryce wpływ wybranych czynników przyrodniczych na klimat wpływ migracji na etniczne ludności zależności między warunkami naturalnymi a oblicza rozciągłość południkową i równoleżnikową porównuje rozwinięcie linii brzegowej i ukształtowanie powierzchni z innymi kontynentami omawia skutki południkowego układu form rzeźby terenu w Ameryce Północnej i Południowej wpływ klimatu na zbiorowisk roślinnych w Ameryce wzrostu liczby ludności związki między budową geologiczną a ukształtowaniem pionowym związki między warunkami klimatycznymi, ukształtowaniem pionowym a gęstością i układem sieci rzecznej omawia aktywność sejsmiczną uskoku San Andreas skutki gwałtownego wzrostu liczby ludności w wielkich miastach ocenia warunki pod kątem rolnictwa

4 21. Sprawdzian wiadomości mieszanych zróżnicowania ludności obszary gęsto i słabo zaludnione w Ameryce oraz nazywa je i wskazuje na mapie największe miasta cechy państw wysoko rozwiniętych gospodarczo krajów najlepiej i najsłabiej rozwiniętych gospodarczo świata Stany Zjednoczone, podaje nazwę stolicy tego kraju i nazwy państw z nim sąsiadujących wybranych krain geograficznych, najważniejszych rzek i jezior USA ludności Północnej i Południowej porównuje liczbę ludności w wybranych krajach na podstawie dostępnych źródeł migracji do wielkich miast obszary o największej koncentracji przemysłu w Ameryce i nazywa je USA omawia cechy ukształtowania powierzchni USA ludności USA zależność między warunkami przyrodniczymi a m ludności w USA wysokiego m ludności w Ameryce wysokiego poziomu urbanizacji w Ameryce Północnej i Południowej wyróżnia główne cechy i zróżnicowania kulturowego i etnicznego ludności cechy gospodarki bogatej północy i biednego południa różnice między gospodarką krajów wysoko i słabo rozwiniętych gospodarczo uzasadnia, że Amerykanie są narodem imigrantów udowadnia, że Stany Zjednoczone krajem wysoko rozwiniętym gospodarczo znaczenie Doliny Krzemowej w gospodarczym oraz prognozuje dalsze jej zmiany oblicza współczynnik przyrostu rzeczywistego w wybranych krajach zmiany wskaźnika urbanizacji w Ameryce warunki życia i pracy ludzi zamieszkujących wielkie miasta zróżnicowania bogatej północy i biednego południa związki między warunkami przyrodniczymi a m przemysłu w Ameryce przemysłu nowoczesnych technologii udowadnia, ze Stany Zjednoczone są potęgą gospodarczą świata porównuje poziom Brazylii z poziomem innych państw

5 cechy USA znaczenie terminów: megalopolis, technopolia cechy gospodarki USA głównych roślin uprawianych na terenie USA świata Brazylię i podaje nazwę stolicy tego kraju wybranych krain geograficznych oraz najważniejszych rzek Brazylii największych miast Brazylii cechy gospodarki Brazylii USA obszarów o dużej koncentracji przemysłu Brazylii klimat Brazylii ludności w Brazylii poziom urbanizacji Brazylii fawele omawia przemysłu i rolnictwa Brazylii obszary silnie uprzemysłowione oraz obszary rolnicze konflikt interesów pomiędzy ekologicznymi skutkami wylesiania Amazonii a jej gospodarczym wykorzystaniem USA regiony rolnicze w USA strukturę użytkowania ziemi określa rolę Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej wpływ czynników geograficznych na klimat Brazylii warunki życia w wielkich miastach określa cechy i problemy wielkich miast związki między gospodarką a warunkami w najważniejszych regionach gospodarczych Stanów Zjednoczonych zależność między wysokim poziomem gospodarki a poziomem transportu produkt światowy brutto naturalne i antropogeniczne zagrożenia dla amazońskiej selwy udział i miejsce Brazylii w światowych zbiorach wybranych roślin uprawnych korzystając z dostępnych źródeł

6 głównych roślin żywieniowych uprawianych w Brazylii Obszary okołobiegunowe Australia 22. Antarktyda i Arktyka najzimniejsze obszary Świata. 23 Badania Arktyki i Antarktydy. 24. Warunki naturalne Australii i Oceanii. 25. Podział Oceanii. 26. Ludność i gospodarka. 27. Powtórzenie wiadomości o Antarktydzie i świata Arktykę i Antarktykę główne cechy i zmian w środowisku obszarów okołobiegunowych znaczenie terminów: góra lodowa, pak lodowy, nunatak, lodowiec szelfowy cechy klimatu Arktyki i Antarktyki świata Australię i Oceanię osobliwości przyrodniczych Australii endemity wybranych krain przedstawia cechy położenia Arktyki i Antarktyki na podstawie mapy cechy obszarów okołobiegunowych klimat Antarktydy na podstawie klimatogramów zmian w środowisku obszarów okołobiegunowych Australii i Oceanii na kuli ziemskiej, korzystając z mapy, linię brzegową i ukształtowanie pionowe Australii regiony Oceanii czynniki warunkujące klimat obszarów okołobiegunowych klimat obszarów okołobiegunowych powstania pokrywy lodowej w Antarktyce ocenia znaczenie wód artezyjskich dla gospodarki Australii rozmieszczenia ludności Australii i Oceanii małej gęstości zaludnienia oraz omawia status prawny Antarktydy oblicza rozciągłość południkową i równoleżnikową Australii zależności między warunkami klimatycznymi a występowaniem wód powierzchniowych ocenia warunki ocenia celowość badań prowadzonych przez naukowców na obszarach okołobiegunowych i skutki powstania dziury ozonowej nad Antarktydą porównuje, korzystając z map, środowisko przyrodnicze Australii oraz Oceanii ze środowiskiem innych kontynentów budowę niecki artezyjskiej i występowania

7 Azja Australii. 28. Sprawdzian. 29. Położenie i linia brzegowa Azji. 30. Ukształtowanie powierzchni Azji. 31. Strefy klimatycznoroślinno- glebowe. geograficznych, rzek i jezior Australii obszary o największej gęstości zaludnienia oraz obszary niezamieszkane w Australii ludności Australii główne cechy gospodarki Australii Eurazja świata Azję elementy linii brzegowej Azji czynniki kształtujące klimat Azji i wskazuje na mapie cechy Australii i Oceanii ze szczególnym uwzględnieniem cech klimatu oraz specyfiki świata roślin i zwierząt strukturę użytkowania gruntów w Australii określa położenie Azji na kuli ziemskiej wybrane strefy roślinne Azji cechy klimatu Azji na podstawie klimatogramów i mapy klimatycznej cechy ukształtowania powierzchni Azji niskiego poziomu urbanizacji Oceanii wpływ migracji na australijskiego społeczeństwa omawia wybrane zagadnienia gospodarcze Australii ze szczególnym uwzględnieniem roli górnictwa, rolnictwa i turystyki przedstawia na podstawie map tematycznych główne cechy gospodarki Australii na tle warunków naturalnych na podstawie mapy granicę między Europą a Azją ukształtowanie powierzchni Azji cyrkulację monsunową wpływ klimatu na zbiorowisk roślinnych, na czym Australii i Oceanii pod kątem warunków życia ludzi i gospodarki zależności między warunkami a sposobami gospodarowania w rolnictwie Australii wskazuje regiony Oceanii na mapie ogólno j oraz opisuje rolę turystyki w tych regionach oblicza rozciągłość południkową i równoleżnikową Azji porównuje rozwinięcie linii brzegowej i ukształtowanie powierzchni Azji na tle innych kontynentów na podstawie map tematycznych, źródeł artezyjskich zależność miedzy symetrycznym położeniem Australii po obu stronach zwrotnika Koziorożca a mi klimatycznymi zależność między budową geologiczną a ukształtowaniem powierzchni Azji genezę powstania Himalajów dziedzictwo kulturowe najstarszych cywilizacji Azji

8 32. Sieć wodna Azji. 33. Ludność i urbanizacja. 34. Gospodarka. 35. Chiny najludniejszy kraj Świata. 36. Indie- kraj zielonej rewolucji. 37. Japonia- potęga gospodarcza Świata. 38. Bliski Wschód. 39. Utrwalenie wiadomości. 40. Sprawdzian krainy, rzeki oraz jeziora Azji podaje liczbę ludności zamieszkującej Azję azjatyckich miast gigantów państw o wysokim i niskim wskaźniku urbanizacji obszarów o dużej i małej gęstości zaludnienia azjatyckie tygrysy i podaje przykłady cechy gospodarki azjatyckich tygrysów głównych roślin żywieniowych uprawianych w Azji surowców mineralnych wydobywanych w wód powierzchniowych na podstawie mapy ludności Azji omawia czynniki warunkujące ludności w Azji omawia eksplozji demograficznej wskazuje na mapie główne rejony rolnicze w Azji i nazywa je wskazuje na mapie główne regiony przemysłowe Azji omawia zróżnicowania uprzemysłowienia państw w Azji azjatyckie tygrysy Chin omawia cechy ukształtowania powierzchni Chin polega kontrastowość klimatyczna Azji czynniki warunkujące układ promienisty wielkich systemów rzecznych w Azji zmiany liczby ludności Azji powstania miast gigantów przedstawia na podstawie map tematycznych warunki przyrodnicze obszarów, na których kształtowały się najstarsze cywilizacje ocenia warunki rolnictwa w Azji omawia zróżnicowania poziomu rolnictwa w Azji związek pomiędzy rytmem upraw i kulturą ryżu a cechami klimatu monsunowego w Azji że kontynent Azji jest obszarem wielkich geograficznych kontrastów przyrost naturalny w wybranych państwach Azji i skutki wybranych problemów demograficznych Azji strukturę i wartość PKB na jednego mieszkańca w wybranych państwach nierównomiernego wybranych państw Azji poziom państw eksportujących ropę naftową zależności między warunkami przyrodniczymi kontrasty w gospodarczym Azji uzasadnia (na wybranych przykładach) wpływ warunków przyrodniczych na działalność gospodarczą człowieka omawia kontrasty przyrodnicze Chin wpływ Chin na światową gospodarkę przewiduje skutki społeczno gospod arcze wynikające z eksplozji demograficznej czynniki klimatotwórcze ocenia warunki naturalne Japonii uzasadnia tezę, że konflikty na Bliskim Wschodzie mają wpływ na globalną gospodarkę

9 Azji państw wysoko i słabo rozwiniętych gospodarczo wskazuje Chiny na mapie, podaje nazwę stolicy tego kraju oraz nazwy państw z nim sąsiadujących krain geograficznych oraz najważniejszych rzek w Chinach cechy Chin podaje liczbę ludności Chin wykresy i dane liczbowe dotyczące ludności Chin głównych roślin uprawnych cechy gospodarki Chin wskazuje Indie na Japonii omawia cechy ukształtowania powierzchni Japonii klimat Japonii poziom urbanizacji Japonii przemysłu przetwórczego cechy rolnictwa Japonii położenie Bliskiego Wschodu ocenia poziom urbanizacji w państwach Bliskiego Wschodu omawia zasoby ropy naftowej na Bliskim Wschodzie i na świecie zasobów ropy naftowej na Bliskim Wschodzie i wymienia nazwy obszarów objętych konfliktami zbrojnymi charakteryzuje warunki naturalne Japonii omawia ludności Japonii wpływ czynników społeczno kulturowych na tworzenie nowoczesnej gospodarki Japonii (na tle niekorzystnych warunków ) znaczenie transportu w gospodarce Japonii warunki naturalne Bliskiego Wschodu zasoby ropy naftowej na świecie i formułuje wnioski Bliski Wschód pod kątem cech kulturowych, zasobów ropy naftowej i poziomu a rozwojem gospodarczym Chin szybkiego skutki położenia Japonii w strefie aktywności wulkanicznej i sejsmicznej Japonii udowadnia, że Japonia jest potęgą gospodarczą wysokość plonów podstawowych zbóż w Japonii na tle innych krajów Azji wpływ religii na życie muzułmanów porównuje poziom życia mieszkańców Bliskiego Wschodu porównuje wielkość wydobycia ropy naftowej w poszczególnych krajach Bliskiego Wschodu

10 mapie, podaje nazwę stolicy tego kraju oraz nazwy państw sąsiadujących wybrane krainy oraz rzek Indii i nazywa je cechy Indii podaje liczbę ludności Indii głównych indyjskich roślin uprawnych cechy gospodarki Indii świata Japonię i podaje nazwę stolicy tego kraju cechy Japonii podaje liczbę ludności Japonii

11 wielkich miast Japonii głównych roślin uprawnych cechy japońskiej gospodarki Bliski Wschód wskazuje Bliski Wschód na mapie ogólno j cechy i gospodarki Bliskiego Wschodu cechy kultury islamskiej państw o największych zasobach ropy naftowej Europa 41. Położenie i linia brzegowa Europy. 42. Ukształtowanie powierzchni Europy. świata Europę element linii brzegowej Europy i wymienia ich Europy na kuli ziemskiej linię brzegową Europy określa cechy Europy na podstawie mapy ogólnoj oblicza rozciągłość południkową i równoleżnikową Europy czynniki związek między budową geologiczną a ukształtowaniem pionowym Europy problemy

12 43. Strefy klimatycznoroślinno- glebowe. 44. Sieć wodna Europy. 45. ludność i urbanizacja. 46. Gospodarka. 47. Kraje Skandynawskie. 48. Kraje Alpejskie. 49. Kraje Śródziemnomorskie. 50 Francja. 51. Wielka Brytania. 52. Mapa polityczna Europy. nazwy wybrane niziny, wyżyny oraz góry Europy i nazywa je cechy ukształtowania powierzchni Europy na podstawie mapy wybrane europejskie rzeki oraz jeziora i nazywa je podaje liczbę ludności Europy obszary o największej oraz najmniejszej gęstości zaludnienia i nazywa je podaje przykłady krajów o dodatnim i ujemnym przyroście naturalnym państw wysoko rozwiniętych gospodarczo oraz krajów o średnim poziomie w Europie na podstawie mapy, na podstawie mapy, że Europa jest kontynentem nizinnym cechy klimatu Europy na podstawie mapy i klimatogramów wybrane strefy roślinne Europy na podstawie mapy wód powierzchniowych Europy ludności w Europie na podstawie mapy na podstawie map tematycznych regionalne, kulturowe, narodowościowe oraz etniczne współczesnej Europy omawia wysokiego wskaźnika urbanizacji w oraz map tematycznych wpływ zlodowaceń na rzeźbę powierzchni Europy zależności między typem klimatu a występowaniem formacji roślinnych genezę wybranych europejskich jezior oraz skutki ujemnego przyrostu naturalnego w Europie warunkujące ludności w Europie i konsekwencje zróżnicowania ludności Europy wskaźnika urbanizacji w krajach Europy strukturę PKB w wybranych krajach Europy warunkujące klimat Europy czynniki warunkujące wielkich systemów rzecznych i zbiorników wodnych w Europie przewiduje zmiany demograficzne w Europie uzasadnia twierdzenie, że Europa się starzeje oblicza średnią gęstość zaludnienia Europy porównuje poziom rolnictwa w Europie Zachodniej i Środkowo Wschodn iej omawia na wybranych przykładach czynniki lokalizacji przemysłu high tech cechy społeczeństwa Europy Północnej wartość PKB na jednego mieszkańca i formułuje wnioski demograficzne Europy i formułuje wnioski znaczenie Eurotunelu znaczenie zamorskich terytoriów Wielkiej Brytanii (dawniej i obecnie) na przykładzie Wielkiej Brytanii lokalizacji i przemysłu wysokiej technologii

13 głównych roślin uprawnych i podaje nazwy głównych obszarów wydobycia surowców energetycznych w Europie najważniejszych europejskich okręgów przemysłowych oraz ośrodków high tech kraje skandynawskie kraje Europy Północnej i wymienia ich nazwy na podstawie mapy głównych ośrodków miejskich w Europie Północnej cechy społeczeństwa Europy Północnej głównych bogactw Europie się znajomością podziału politycznego Europy potencjał ekonomiczny Europy zróżnicowania krajów Europy rolnictwa europejskiego strukturę produkcji energii elektrycznej w wybranych krajach Europy poziom usług w Europie położenie krajów alpejskich rzeźbę Alp miast i gęstość zaludnienia w krajach alpejskich znaczenie nowoczesnego porównuje strukturę użytkowania ziemi w wybranych państwach Europy, korzystając z diagramów czynniki przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu high tech proces restrukturyzacji przemysłu w Europie Zachodniej środowisko przyrodnicze krajów alpejskich wpływ gór na środowisko przyrodnicze i gospodarkę krajów alpejskich, że kraje alpejskie należą do państw wysoko rozwiniętych gospodarczo walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze krajów Europy Południowej piętrowość klimatyczno roślinn ą w Alpach porównuje wskaźnik urbanizacji w krajach alpejskich i formułuje wnioski rozpoznaje typy wybrzeży południowej Europy i wyjaśnia ich genezę związki między rozwojem turystyki a warunkami przyrodniczymi i dziedzictwem kulturowym ocenia rolę turystyki w gospodarczym tych krajów sytuację społeczną imigrantów sieć transportową Francji aktywną politykę rolną Francji w ramach

14 naturalnych krajów skandynawskich kraje alpejskie państw alpejskich, wskazuje je na mapie ogólno j i podaje nazwy ich stolic cechy Alp największych miast i wskazuje je na mapie specyfikę rozmieszczenia ludności w Alpach kraje Europy Południowej, podaje nazwy ich stolic cechy krajów Europy Południowej największych miast Europy Południowej i wskazuje je na sektora usług krajów Europy Południowej cechy tych krajów na podstawie mapy tematycznej najważniejszych ośrodków turystycznych cechy gospodarki krajów Europy Południowej znaczenie terminu infrastruktura turystyczna prezentuje opracowaną na podstawie map, przewodników oraz internetu trasę wycieczki po Europie lub jej części położenie Francji środowisko przyrodnicze Francji wybrane atrakcje turystyczne zależność pomiędzy przyjazdami turystów a wpływami z turystyki na podstawie wykresów niekorzystny wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze współczynnik przyrostu naturalnego i współczynnik salda migracji znaczenie turystyki w tworzeniu dochodu narodowego przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rolnictwa na przykładzie rolnictwa Francji związek między Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej zalety wyspiarskiego położenia Wielkiej Brytanii zależności między warunkami przyrodniczymi a poziomem

15 mapie przykłady atrakcji turystycznych akwakultura ogólno j Francję i podaje nazwę stolicy tego kraju cechy Francji wskazuje miasta Francji na mapie i podaje ich nazwy cechy gospodarki Francji regiony rolnicze Francji i wymienia ich nazwy ogólno j Wielką Brytanię i podaje nazwę stolicy tego kraju wybrane krainy i nazywa je czynniki wpływające na wzrost liczby mieszkańców Francji poziom urbanizacji Francji poziom Francji strukturę użytkowania ziemi wskazuje miejsce Francji w światowej produkcji rolnej identyfikuje cechy rolnictwa wysokotowarowego Wielkiej Brytanii środowisko przyrodnicze Wielkiej Brytanii podział Wielkiej Brytanii na krainy historyczne strukturę narodowościową Wielkiej Brytanii dodatniego salda migracji warunkami przyrodniczymi a kierunkiem i efektywnością produkcji rolnej strukturę narodowościową Wielkiej Brytanii poziom urbanizacji oraz ludności w Wielkiej Brytanii układ przestrzenny oraz znaczenie Londynu jako światowej metropolii strukturę użytkowania ziemi w Wielkiej Brytanii wysokiego poziomu

16 Sąsiedzi Polski 53. Niemcy. cechy i gospodarki Wielkiej Brytanii ogólnoj Niemcy, podaje nazwę stolicy tego kraju oraz nazwy krajów z nim sąsiadujących wybrane krainy oraz rzeki w Niemczech i nazywa je cechy oraz gospodarki Niemiec strukturę narodowościową Niemiec monarchia konstytucyjna przedstawia wielkość i główne cechy położenia Londynu i podaje nazwy obszarów o dużej koncentracji przemysłu Niemiec omawia cechy i skutki dodatniego salda migracji strukturę zatrudnienia w niemieckiej gospodarce przedstawia na podstawie wskazanych źródeł główne kierunki i zmian w strukturze przemysłu Zagłębia Ruhry i podaje nazwy wpływ czynników geograficznych na klimat Niemiec skutki ujemnego przyrostu naturalnego udowadnia, że Niemcy są potęgą gospodarczą społeczno wschodniej i zachodniej części Niemiec przemysłu przetwórczego wskaźnik bezrobocia i formułuje wnioski na przykładzie Niemiec zależność między poziomem transportu a funkcjonowaniem pozostałych działów gospodarki migracji do Niemiec gospodarcze znaczenie sieci rzecznej Niemiec

17 54.Czechy i Słowacja. ogólno j Czechy i Słowację, podaje nazwy stolic tych krajów oraz nazwy państw sąsiadujących z nimi cechy i społeczno omawianych państw obszarów o dużej koncentracji przemysłu w Niemczech Czech, Słowacji omawia cechy Czech i Słowacji strukturę zatrudnienia w Czechach strukturę narodowościową Słowacji czynniki warunkujące rozwój gospodarczy Czech i Słowacji porównuje potencjał gospodarczy omawianych państw ocenia zasoby bogactw mineralnych Czech i Słowacji omawia efekty przemian gospodarczych, które nastąpiły w omawianych krajach porównuje środowisko społeczno gospod arcze południowych sąsiadów Polski oraz formułuje wnioski 55.Litwa, Białoruś i Ukraina. ogólnogeograficz nej Litwę, Białoruś i Ukrainę, podaje nazwy stolic tych krajów oraz nazwy państw sąsiadujących z nimi cechy i społeczno omawianych Litwy, Białorusi i Ukrainy omawia cechy Litwy, Białorusi i Ukrainy kryzysów gospodarczych na Litwie, Białorusi i Ukrainie po rozpadzie ZSRR omawia współczesne czynniki warunkujące rozwój gospodarczy Litwy, Białorusi i Ukrainy i skutki ujemnego przyrostu naturalnego i salda migracji Litwy, Białorusi i Ukrainy porównuje potencjał gospodarczy omawianych państw ocenia zasoby bogactw mineralnych Litwy, Białorusi i Ukrainy omawia efekty przemian gospodarczych, które nastąpiły w omawianych krajach porównuje środowisko społeczno gospod arcze południowych i wschodnich sąsiadów Polski oraz formułuje wnioski

18 56. Rosja. państw wskazuje Rosję na mapie ogólno j i podaje nazwę jej stolicy głównych krain geograficznych, rzek oraz jezior cechy Rosji główne cechy rosyjskiej gospodarki ujemnego przyrostu naturalnego ludności Rosji przemiany społeczne i gospodarcze Ukrainy Rosji omawia cechy Rosji narodowościowe i kulturowe ludności obszarów o dużej koncentracji przemysłu przyrodnicze Rosji wpływ czynników geograficznych na klimat Rosji zależność między warunkami przyrodniczymi a m ludności w Rosji językowe i religijne mieszkańców Rosji omawia przemysłu wydobywczego omawia problemy rosyjskiego rolnictwa zmiany przyrostu naturalnego w Rosji i formułuje wnioski zależności między warunkami przyrodniczymi a poziomem Rosji uzasadnia tezę, że Rosja jest krajem o olbrzymich możliwościach gospodarczych 57/58. Utrwalenie wiadomości i sprawdzian z Europy. 59. Podsumowanie

19 pracy w roku szkolnym.

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II Afryka Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno- -glebowych Afryki ogólnogeograficznej wybrane

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZU geografia klasa trzecia

NaCoBeZU geografia klasa trzecia NaCoBeZU geografia klasa trzecia Zagadnienie Europa warunki naturalne Europy Sąsiedzi Polski Wskażesz na mapie świata Europę. Określisz położenie Europy na kuli ziemskiej. Obliczysz rozciągłość południkową

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na kuli ziemskiej. wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat Afryki

Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na kuli ziemskiej. wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat Afryki 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do geografii dla klasy I i II gimnazjum Rok szkolny 2014/2015

Wymagania edukacyjne do geografii dla klasy I i II gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Rozdzi ał Afryka Lp. Temat 47,48. Warunki naturalne Wymagania edukacyjne do geografii dla klasy I i II gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie II wg modyfikacji programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 2 wyd.

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie II wg modyfikacji programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 2 wyd. Dział programu Afryka Materiał nauczania położenie i ukształtowanie powierzchni Afryki budowa geologiczna Afryki (w tym Wielkie Rowy Afrykańskie) strefowość klimatyczno-roślinno- -glebowa Afryki wody powierzchniowe

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel Dział programu I. Afryka Materiał nauczania Afryki Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna Rowy tektoniczne Klimat Strefy klimatycznoroślinne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z geografii do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum 1 Wymagania edukacyjne z geografii do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Azja 1. Warunki naturalne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY II. Poziom wymagań

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY II. Poziom wymagań PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY II Rozdz iał Ame ryka Półno cna i Połu dni owa Lp. Temat 1. Program nauczania, wymagania edukacyjne. 2. Warunki naturalnepołożenie, krainy geograficzne. Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie II

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie II Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie II Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskazuje Afrykę na mapie świata wyjaśnia znaczenie terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum

Wymagania edukacyjne do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum 1 Wymagania edukacyjne do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum Rozdział Lp. Temat Ameryka Północna i Południowa 1. Warunki naturalne wskazuje Amerykę na mapie świata terminów: Ameryka Łacińska, Ameryka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą Bardzo dobrą celującą Uczeń: Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej

Wymagania edukacyjne na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą Bardzo dobrą celującą Uczeń: Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej 1 Geografia Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno- -glebowych

Bardziej szczegółowo

Ocena Dopuszczająca (1) Dostateczna (1)+(2) Dobra (1)+(2) +(3) Bardzo dobra (1)+(2) +(3) + (4)

Ocena Dopuszczająca (1) Dostateczna (1)+(2) Dobra (1)+(2) +(3) Bardzo dobra (1)+(2) +(3) + (4) 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

opisuje cechy klimatu Ameryki Północnej i Południowej na podstawie klimatogramów i mapy klimatycznej

opisuje cechy klimatu Ameryki Północnej i Południowej na podstawie klimatogramów i mapy klimatycznej Dział Konieczny ocena dopuszczająca I. Afryka Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata wskazuje na mapie ogólnogeograficznej wybrane elementy linii brzegowej, krainy geograficzne, rzeki i jeziora Afryki

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 geografia klasa druga Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE - Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne geografia Kl. II Planeta Nowa 2

Wymagania edukacyjne geografia Kl. II Planeta Nowa 2 1 Wymagania edukacyjne geografia Kl. II Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w kl 2 - Planeta Nowa 2 rok szkolny 2017/18

Wymagania edukacyjne w kl 2 - Planeta Nowa 2 rok szkolny 2017/18 1 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno- -glebowych wybrane elementy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA, KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA, KLASA II 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA, KLASA II Rozdział Lp. Temat konieczny (stopień dopuszczający) Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa,

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Rozdział L.p. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z geografii w klasie II Temat Afryka 1 Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. II gim.

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. II gim. 1 Iwona Tomaszkiewicz Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Wymagania z geografii w klasie drugiej gimnazjum

Wymagania z geografii w klasie drugiej gimnazjum 1 Wymagania z geografii w klasie drugiej gimnazjum Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z geografii klasa II

Wymagania programowe z geografii klasa II 1 Wymagania programowe z geografii klasa II Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje liczbę ludności poszczególnych kontynentów wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: określa położenie. oblicza rozciągłość geograficzne Afryki na

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: określa położenie. oblicza rozciągłość geograficzne Afryki na 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa II gimnazjum wymagania edukacyjne

Geografia klasa II gimnazjum wymagania edukacyjne Geografia klasa II gimnazjum wymagania edukacyjne Rozdział Afryka konieczny (ocena dopuszczająca) wskazuje Afrykę na mapie świata wyjaśnia znaczenie terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania na poszczególne oceny 1 Rozdział Temat Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Afryka Warunki naturalne Afryki. Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata Afryki na kuli ziemskiej wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: określa położenie

Wymagania na poszczególne stopnie dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: określa położenie 1 Rozdział L.p. Temat Afryka 1 Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno- -glebowych wybrane elementy

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Rozdział L.p. Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Temat Afryka 1 Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA (ŚWIAT) Gimnazjum klasa III - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

GEOGRAFIA (ŚWIAT) Gimnazjum klasa III - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY GEOGRAFIA (ŚWIAT) Gimnazjum klasa III - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Rozdział OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY Sąsiedzi Polski państw sąsiadujących z Polską i wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy pierwszej. Część 2. Uczeń: określa położenie. południkową ziemskiej. przyporządkowuje strefom.

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy pierwszej. Część 2. Uczeń: określa położenie. południkową ziemskiej. przyporządkowuje strefom. 1 Rozdział L.p. Temat Afryka 1 Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno- -glebowych wybrane elementy

Bardziej szczegółowo

Uczeń: Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na

Uczeń: Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej gimnazjum do programu: Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy,

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na

Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy drugiej gimnazjum do programu: Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne 2. Ludność i urbanizacja Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Rozdział L.p. Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Temat Afryka 1 Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celujący Uczeń: Uczeń:

ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celujący Uczeń: Uczeń: 1 Rozdział Gimnazjum w Jordanowie Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii w klasie IIwynikające z realizowanego programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp Temat Afryka 1 Warunki naturalne 2 Ludność i urbanizacja Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 2

Wymagania edukacyjne z geografii kl. 2 Wymagania edukacyjne z geografii kl. 2 Rozdział Afryka Oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: oblicza rozciągłość na kuli ziemskiej południkową wymienia czynniki geograficzne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 dla klasy drugiej gimnazjum w Goczałkowicach - Zdroju

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 dla klasy drugiej gimnazjum w Goczałkowicach - Zdroju 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 dla klasy drugiej gimnazjum w Goczałkowicach - Zdroju Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: 1. wskazuje Afrykę na mapie świata 2. wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 2 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015 2 Rozdział Temat Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Afryka Warunki naturalne

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą Uczeń: określa położenie. oblicza rozciągłość geograficzne Afryki na

Poziom wymagań na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą Uczeń: określa położenie. oblicza rozciągłość geograficzne Afryki na 1 Prezentowany poziom wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny z geografii oparty jest na Programie nauczania geografii w gimnazjum- Planeta Nowa, autorstwa: E.M. Tuz, D. Szczypińskiego, R. Malarza,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z geografii w klasie II

Wymagania programowe z geografii w klasie II Wymagania programowe z geografii w klasie II Dział Wymagania na poszczególne oceny Afryka wskazuje Afrykę na mapie świata (2) wymienia nazwy stref klimatyczno-roślinno- -glebowych Afryki (2) wskazuje na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II gimnazjum. otrzymuje uczeń, który: otrzymuje uczeń, który:

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II gimnazjum. otrzymuje uczeń, który: otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II gimnazjum Rozdział Lp. Temat Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Afryka 1. Warunki naturalne wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W LUBNIU Na przedmiotowy system oceniania składają się: Ocena z odpowiedzi ustnej (z 3 ostatnich lekcji) SYSTEM OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II gimnazjum. Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II gimnazjum. I Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 1 Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawowe wymagania programowe w danej klasie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum Puls Ziemi 2 I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2. Problemy mieszkańców Afryki Uczeń: wskazuje Afrykę na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII W KLASIE II GIMNAZJUM.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII W KLASIE II GIMNAZJUM. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII W KLASIE II GIMNAZJUM. OCENA ŚRÓDROCZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań Lp. Temat Konieczny dopuszczający Podstawowy dostateczny Rozszerzający dobry Dopełniający bardzo dobry 1. -geograficzne Afryki

Poziom wymagań Lp. Temat Konieczny dopuszczający Podstawowy dostateczny Rozszerzający dobry Dopełniający bardzo dobry 1. -geograficzne Afryki Rozdział Afryka Poziom wymagań Lp. Temat Konieczny dopuszczający Podstawowy dostateczny Rozszerzający dobry Dopełniający bardzo dobry 1. wskazuje Afrykę na mapie świata określa położenie matematyczno-

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA II Roz dział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Afryka 1. Warunki naturalne Afryki. wskazuje Afrykę na mapie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z planem dydaktycznym Planeta Nowa 2 rok szkolny 2017/18. I. Afryka

Rozkład materiału z planem dydaktycznym Planeta Nowa 2 rok szkolny 2017/18. I. Afryka 1 Lp. Temat lekcji 1. Warunki naturalne 2. Ludność i urbanizacja Treści nauczania położenie i ukształtowanie powierzchni Afryki budowa geologiczna Afryki (w tym Wielkie Rowy Afrykańskie) strefowość klimatyczno-

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ Nr lekcji Temat 35/132 Organizacja pracy na lekcjach geografii w klasie II. Zapoznanie z programem i wymaganiami. 36. Środowisko przyrodnicze Afryki Treści z podstawy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII W KLASIE II.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII W KLASIE II. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII W KLASIE II. Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Planeta Nowa 2

Plan wynikowy Planeta Nowa 2 1 ział programu fryka Materiał nauczania położenie i ukształtowanie powierzchni fryki budowa geologiczna fryki (w tym Wielkie Rowy frykańskie) strefowość klimatyczno-roślinno- -glebowa fryki wody powierzchniowe

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Wymagania edukacyjne na daną ocenę geografia kl II G Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Geografii kl. 2 do programu Planeta Nowa wyd. Nowa Era

Wymagania edukacyjne z Geografii kl. 2 do programu Planeta Nowa wyd. Nowa Era 1 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno- -glebowych wybrane elementy

Bardziej szczegółowo

Uczeń: Uczeń: - określa położenie geograficzne Afryki na kuli

Uczeń: Uczeń: - określa położenie geograficzne Afryki na kuli GEOGRAFIA - KLASA II I półrocze Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: - wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA II Poziom wymagań Rozdział Lp. Temat konieczny (ocena: dopuszczający) podstawowy (ocena: dostateczny) rozszerzający (ocena: dobry) dopełniający (ocena: bardzo dobry)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2. Przedmiot: geografia. Klasa II

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2. Przedmiot: geografia. Klasa II Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Przedmiot: geografia Klasa II 2 Rozdział Lp. Temat Europa 1 Kraje Europy Północnej Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący opisuje położenie

Bardziej szczegółowo

konieczny Ocena dopuszczająca rozszerzający Ocena dobra - poznam zasady pracy na lekcjach, PSO i Kartę Oceniania Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:

konieczny Ocena dopuszczająca rozszerzający Ocena dobra - poznam zasady pracy na lekcjach, PSO i Kartę Oceniania Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: ROZDZIAŁ Lp. TEMAT GŁÓWNE CELE LEKCJI (w języku ucznia) Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi 1. Organizacja pracy na lekcjach geografii w kl. 2 2. Rzeźbotwórcza działalność morza poznajemy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Klasa II Gimnazjum- Geografia

Wymagania edukacyjne Klasa II Gimnazjum- Geografia Wymagania edukacyjne Klasa II Gimnazjum- Geografia Sułkowice, 01.09.2015 Rozdział Lp. Temat I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki Poziomy wymagań na ocenę Dopuszczający Dostateczny

Bardziej szczegółowo

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów terminu Eurazja świata Eurazję i Azję wymienia przykłady kontrastów geograficznych Azji wybrane elementy linii brzegowej Azji i podaje ich nazwy wymienia czynniki

Bardziej szczegółowo

I. Afryka, Ameryka Północna i Południowa

I. Afryka, Ameryka Północna i Południowa Rozkład materiału i plan dydaktyczny Puls Ziemi 2 Lp. Temat lekcji Treści nauczania Główne cele lekcji w postaci wymagań edukacyjnych Zapis w nowej podstawie programowej Proponowane środki dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa II A i B

Wymagania edukacyjne klasa II A i B Rozdział Wymagania edukacyjne klasa II A i B Tematyka Afryka Warunki naturalne Afryki wskazuje Afrykę na mapie świata wyjaśnia znaczenie terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 1 Dorota Witanek - Wach ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 KLASA II I. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: 1. Umiejętność stosowania posiadanej wiedzy i metod geograficznych do rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Geografii. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne. Geografii. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z Geografii Klasa II gimnazjum Dział progr. Lp Temat Osiągnięcia ucznia. Uczeń na ocenę: Dopuszczający i dostateczny (wymagania podstawowe) Dział: Afryka 1 Po obu stronach równika

Bardziej szczegółowo

Geografia - wymagania edukacyjne,,bliżej geografii 3 - Alicja Januś

Geografia - wymagania edukacyjne,,bliżej geografii 3 - Alicja Januś 1 Geografia - wymagania edukacyjne,,bliżej geografii 3 - Alicja Januś Temat lekcji Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: EUROPA. RELACJE PRZYRODA- CZŁOWIEK

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy II

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy II Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywnośd. Formy aktywności podlegającej ocenie: dłuższe

Bardziej szczegółowo

Planeta Nowa 2 i 3 Wymagania na poszczególne oceny

Planeta Nowa 2 i 3 Wymagania na poszczególne oceny Rozdział Australia Azja Ocena 2 3 4 5 Australii i Oceanii na kuli ziemskiej opisuje, korzystając z mapy, linię brzegową i ukształtowanie pionowe Australii wymienia regiony geograficzne Oceanii charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

SĄSIEDZI POLSKI (Podrozdziały 1. 5.) WYMAGANIA PROGRAMOWE

SĄSIEDZI POLSKI (Podrozdziały 1. 5.) WYMAGANIA PROGRAMOWE Wymagania programowe na poszczególne oceny Uwagi wstępne: 1. W kolumnie zatytułowanej Wymagania programowe podstawowe drukiem wytłuszczonym oznaczono elementy wiedzy niezbędne do otrzymania oceny dostatecznej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA POSZCZEGÓLNE OCENY GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE KLASA II Ocenę niedostateczną -otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia znaczenie terminu

wyjaśnia znaczenie terminu Wymagania edukacyjne oraz tematy lekcji Puls Ziemi 2 2016/2017 Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań Konieczny 2 Podstawowy 3 Rozszerzający 4 Dopełniający 5 Wykraczający 6 I. Afryka Po obu stronach równika

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie

Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie matematyczno--geograficzne Afryki obliczam rozciągłość

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena Wymagania edukacyjne z geografii na poszczególne oceny dla klasy III gimnazjum. Rozdział Europa Wymagania na oceny ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena świata Europę elementy linii brzegowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) przy 2 godzinach geografii w tygodniu w klasie drugiej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wyjaśnia przyczyny symetrycznego układu stref klimatyczno--roślinnoglebowych

Uczeń: wyjaśnia przyczyny symetrycznego układu stref klimatyczno--roślinnoglebowych Wymagania edukacyjne z geografii dla II klasy Gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 1. Afryka Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Rozszerzający (ocena dobry)

Poziomy wymagań Rozszerzający (ocena dobry) Rozdział I. Afryka Konieczny (ocena dopuszczający) Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata wymienia stref klimatyczno-roślinno- -glebowych Afryki ogólnogeograficznej Afryki wybrane elementy linii brzegowej,

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela gimnazjum GEOGRAFIA Treści nauczania Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wyjaśnia znaczenie. geograficzne kształtujące. człowieka a zasobami elementy linii. klimat Afryki. wodnymi brzegowej, krainy

Uczeń: wyjaśnia znaczenie. geograficzne kształtujące. człowieka a zasobami elementy linii. klimat Afryki. wodnymi brzegowej, krainy Rozdział Lp. Temat I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2. Problemy mieszkańców Afryki Wymagania edukacyjne geografia kl II gimnazjum Poziomy wymagań Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii oparte na programie nauczania geografii Puls Ziemi 2 autorstwa Ewy Marii Tuz rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne z geografii oparte na programie nauczania geografii Puls Ziemi 2 autorstwa Ewy Marii Tuz rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne z geografii oparte na programie nauczania geografii Puls Ziemi 2 autorstwa Ewy Marii Tuz rok szkolny 2017/2018. Rozdział Lp. Temat I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii Propozycja rozkładu materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) do podręcznika Planeta Nowa 1 przy 1 godzinie geografii w tygodniu w klasie pierwszej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa II. Dział I Afryka

Geografia klasa II. Dział I Afryka Lp. Temat Geografia klasa II Treści nauczania wymagania szczegółowe wg podstawy programowej podstawowe ponadpodstawowe Dział I Afryka 1 Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki Uczeń: wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. 2 (na podst. wyd. Nowa Era)

Wymagania edukacyjne dla kl. 2 (na podst. wyd. Nowa Era) 1 Wymagania edukacyjne dla kl. 2 (na podst. wyd. Nowa Era) Dział Ameryka Północna i Południowa Poziom wymagań Konieczny (dop) Podstawowy (dst) Rozszerzający (db) Dopełniający (bdb) Wykraczający (cel) oblicza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2. Problemy mieszkańców Afryki Konieczny Ocena dopuszczająca Uczeń: wskazuje Afrykę

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wyjaśnia znaczenie. Afryki. brzegowej Afryki Afryki. geograficzne kształtujące czynników. w Afryce. strefach klimatyczno- opisuje sposoby

Uczeń: wyjaśnia znaczenie. Afryki. brzegowej Afryki Afryki. geograficzne kształtujące czynników. w Afryce. strefach klimatyczno- opisuje sposoby WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY II A GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Rozdział Lp. Temat I. Afryka 1. Po obu stronach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat dopuszczający dostateczny Poziomy wymagań dobry bardzo dobry celujący I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2. Problemy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii klasa II

Wymagania edukacyjne z geografii klasa II Wymagania edukacyjne z geografii klasa II Rozdział Lp. Temat I. Afryka 1. Po obu stronach równika przyrodnicze Afryki Poziomy wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II,, Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II,, Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy II,, Puls Ziemi 2 Dział programu Afryka Materiał nauczania geograficzne i ukształtowanie powierzchni Afryki budowa geologiczna Afryki Wielkie Rowy Afrykańskie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań Konieczny 2 Podstawowy 3 Rozszerzający 4 Dopełniający 5 Wykraczający 6 I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 na podstawie Wyd. Nowa Era

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 na podstawie Wyd. Nowa Era Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 2 na podstawie Wyd. Nowa Era Rozdział Lp. Temat Poziomy wymagań na poszczególne oceny: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący I. Afryka 1. Po obu stronach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wymienić charakterystyczne Afryki.

Bardziej szczegółowo