Informacja na temat sytuacji gospodarczej na Ukrainie i jej wpływu na interesy gospodarcze Polski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja na temat sytuacji gospodarczej na Ukrainie i jej wpływu na interesy gospodarcze Polski"

Transkrypt

1 Informacja na temat sytuacji gospodarczej na Ukrainie i jej wpływu na interesy gospodarcze Polski I. Sytuacja makroekonomiczna Ukrainy Gospodarka ukraińska, jeszcze przed zaostrzeniem się sytuacji wewnętrznej w tym kraju, znajdowała się w stanie recesji. W dwóch pierwszych miesiącach I kwartału br. o 5% spadła wartość produkcji przemysłowej, o 16,8% budowlanej; spadkowi oparło się jedynie rolnictwo (+5,8%). Utrzymuje się słaba dynamika w handlu zagranicznym. Wprawdzie eksport wzrósł (po dwóch miesiącach br.) o 1,9%, do 10,5 mld USD (przy wciąŝ malejącym eksporcie metalurgii), import zmniejszył się jednak aŝ o 6,3%, do 11,4 mld USD (głównie na skutek spadku o ponad 23% importu gazu). PrzedłuŜająca się recesja powoduje kolejne redukcje prognoz wzrostu PKB Ukrainy w 2014 roku (załoŝenia rządu wzrost o 3,4%). Bank Światowy zmniejszył prognozę z 3,5% do 1%; Międzynarodowy Fundusz Walutowy z 3,5% do 0%. W planowanym na kwiecień br. przeglądzie gospodarki światowej MFW przewiduje, Ŝe Ukraina osiągnie w br. najgorszy wynik spośród państw WNP. Informacja nt. ogólnych wskaźników makroekonomicznych Ukrainy w 2013 r. oraz prognoz na 2014 r. w zał. 1 Program działalności Gabinetu Ministrów Ukrainy W dniu 4 marca 2014 r. opublikowana została informacja dot. Program działalności Gabinetu Ministrów Ukrainy. Główne cele i zadania rządu to m.in.: zapewnienie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy; podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską; rozwój dwustronnych stosunków partnerskich z Federacją Rosyjską; wznowienie współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym; stabilizacja sytuacji finansowej; reforma organów ochrony prawa; tworzenie nowego systemu zarządzania państwem; przeprowadzenie lustracji; zapewnienie kontroli ze strony społeczeństwa nad wykorzystywaniem środków z budŝetu państwowego; demonopolizacja gospodarki; ochrona praw inwestorów oraz przywrócenie zaufania inwestorów; zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i energooszczędności. W celu realizacji celów i zadań Programu rząd planuje uchwalenie szeregu aktów prawnych dotyczących m.in. lustracji, Biura Antykorupcyjnego, prokuratury, zmian do ustawy budŝetowej Ukrainy oraz ustawy o zamówieniach publicznych, demonopolizacji gospodarki, ochrony konkurencji i innych. Sytuacja na rynku walutowym Od grudnia 2013 r. ukraińska waluta straciła na wartości ponad 27%. Oficjalny kurs Narodowego Banku Ukrainy dolara amerykańskiego został ustanowiony na 3 marca br. na poziomie 9,6994 UAH/USD (podczas gdy przez cały 2012 r. i 2013 r. był on utrzymywany na poziomie 7,9930 UAH/USD). Oficjalny kurs euro na 3 marca br. ustanowiony został na poziomie 13,3977 UAH/ EUR (pod koniec 2013 r. kurs ten wynosił 11,0415 UAH/EUR, a pod koniec 2012 r. 10,5371 UAH/EUR) Z kolei na rynku międzybankowym notowania amerykańskiej waluty w piątek 28 lutego ukształtowały się na poziomie 9,60-10,50 UAH/USD (średniowaŝony kurs: 9,6994 UAH/USD; dotychczas rekordowy poziom 10 UAH za dolara odnotowany został 18 grudnia 2008 r., w Na podstawie oficjalnych danych publikowanych przez Państwową SłuŜbę Statystyczną Ukrainy, Narodowy Bank Ukrainy oraz Ministerstwo Finansów Ukrainy.

2 trakcie głębokiego kryzysu finansowego i gospodarczego), a euro na poziomie 13, ,5045 UAH/EUR. Średnie kursy detaliczne ukształtowały się w dniu 28 lutego br. na poziomie (kurs kupna / kurs sprzedaŝy): 10,301-11,151 UAH/USD oraz 14,085-15,491 UAH/EUR. W warunkach przeciągającej się niestabilności naleŝy liczyć się z dalszym spadkiem kursy hrywny zdaniem niektórych ekspertów nawet do poziomu UAH za dolara. Ukraińscy bankowcy zauwaŝają, Ŝe wzrost popytu daje się zaobserwować nie tylko ze strony ludności, ale i przedsiębiorstw. Kurs dolara rósł teŝ w wyniku wyjścia na rynek walutowy państwowego przedsiębiorstwa NAK Naftohaz Ukrainy, które skupowało amerykańską walutę w celu spłaty zadłuŝenia wobec rosyjskiej spółki Gazprom z tytułu dostaw gazu ziemnego. Dotychczasowe działania Narodowego Banku Ukrainy na rzecz ustabilizowania sytuacji na rynku walutowym: odroczenie terminu realizacji zamówień na zakup waluty (postanowienia nr 49) banki komercyjne mogą dokonywać na zlecenie swoich klientów zakupów waluty dopiero w szóstym dniu operacyjnym po zaksięgowaniu przez danego klienta środków w walucie narodowej; pomoc dla zagroŝonych banków (postanowienie nr 91 z 24 lutego br.) zgodnie z tym postanowieniem bank centralny zobligował się udzielić pomocy finansowej bankom, które w ciągu ostatnich 5 dni roboczych utraciły 2% wkładów (pomoc taką do chwili obecnej udzielono 4 bankom na łączną kwotę 183 mln UAH); wprowadzenie czasowych ograniczeń wypłat wkładów dewizowych (postanowienie z 28 lutego br.) osoby fizyczne czasowo mogą dokonywać wypłat wkładów w walutach obcych do równowartości 15 tys. UAH dziennie (ok Euro), zarówno z kont bieŝących, jak i lokat (ograniczenia te nie dotyczą wypłat wkładów w hrywnie). Stan finansów publicznych Ukrainy Dług publiczny i łączne zadłuŝenie Ukrainy. Łączny dług publiczny tego kraju (zarówno bezpośrednie zadłuŝenie państwa, jak i zadłuŝenie gwarantowane przez państwo) w ostatnich latach systematycznie się zwiększa pod koniec 2012 r. dług ten wynosił 59,2 mld USD, pod koniec 2013 r. 64,4 mld USD, a na koniec stycznia 2014 r. wynosił 73,2 mld USD (około 41% PKB, rok wcześniej było to 36,6%), z czego 35,8 mld USD (48,9%) przypadało na zobowiązania zewnętrzne, a 37,3 mld USD (50,9) na wewnętrzne. Rośnie równieŝ całkowite zadłuŝenie zagraniczne Ukrainy (zadłuŝenie zarówno sektora publicznego, jak i podmiotów prywatnych) na koniec 2011 r. zadłuŝenie to wynosiło 126,2 mld USD (77,3% PKB), na koniec 2012 r. 135 mld USD (76,6% PKB), a na koniec września 2013 r. 137,7 mld USD (77,3% PKB). Rezerwy walutowe. Poziom rezerw walutowych Ukrainy od połowy 2011 r. systematycznie się obniŝa. Z najwyŝszego ich poziomu (37,5 mld USD), odnotowanego w połowie 2011 r., rezerwy te obniŝyły się do poziomu 31,7 mld USD na koniec 2011 r., następnie do 24,5 mld USD na koniec 2012 r. i do 20,4 mld USD na koniec 2013 r. Stan tych rezerw walutowych oceniany jest aktualnie na 15 mld USD (na początku lutego ich poziom oceniany był jeszcze na 17,8 mld USD). W dniu 28 lutego br. Prezes Narodowego Banku Ukrainy ocenił, iŝ obecne rezerwy walutowe wystarczą na pokrycie aktualnych zobowiązań finansowych Ukrainy. BudŜet państwa Dochody państwa jak dotychczas nie pozwalają całkowicie sfinansować wydatków budŝetowych. W 2012 r. deficyt budŝetu państwa wyniósł 53,3 mld UAH (3,7% PKB), w 2013 r. 64,7 mld UAH (3,4% PKB po trzech kwartałach 2013 r.), a w styczniu 2014 r. 1,6 mld UAH.

3 JeŜeli jednak uwzględnić równieŝ transfery z budŝetu państwa na zbilansowanie finansów państwowego przedsiębiorstwa NAK Naftohaz Ukrainy oraz Funduszu Emerytalnego Ukrainy to w rzeczywistości ten deficyt jest znacznie wyŝszy (według ocen niektórych analityków sięgający nawet do 10% PKB). Zobowiązania płatnicze Ukrainy z terminami wykonalności płatności. Obecne władze Ukrainy oceniają swoje zobowiązania płatnicze w latach na 35 mld USD, z czego 5 mld USD to płatności z tytułu dostaw gazu z Rosji. Ponad 60% zadłuŝenia Ukrainy zaciągnięte jest w walucie obcej, w tym 40% całości długu jest wyraŝone w dolarze co oznacza, iŝ osłabienie hrywny powodować będzie gwałtowny wzrost tego zadłuŝenia. Aktualne zobowiązania płatnicze. wypłata emerytur wg informacji nowego ministra pracy i polityki społecznej Ukrainy L. Denisowej w miesiącu marcu br. na wypłatę świadczeń socjalnych i emerytów z Funduszu Emerytalnego niezbędne są środki w wysokości 12 mld UAH; płatności za dostawy rosyjskiego gazu zadłuŝenie za rosyjski gaz wynosi około 2 mld USD (dotyczy to dostaw z okresu sierpień 2013 styczeń 2014); miesięczny koszt zakupu gazu zaleŝy od poboru, który waha się znacznie w zaleŝności od pory roku - w 2013 r. Ukraina importowała gaz na sumę 11,5 mld USD; zniŝka za gaz (268,5 USD za tys. m 3 ) obowiązuje jedynie przez pierwszy kwartał 2014 r., w obecnej sytuacji jest mało prawdopodobne, aby Rosja zdecydowała się na jej utrzymanie, co oznacza Ŝe cena wróci do około 400 USD za tys. m 3. zobowiązania wobec MFW w 2014 r. łączna suma kredytu naleŝnego do spłaty na rzecz MFW wyniesie 3,67 mld USD (Ukraina spłaciła 647 mln USD w styczniu 2014 r., brak jest informacji na temat spłaty 359,6 mln USD, które było zaplanowane na 12 lutego 2014 r.), największe spłaty zaplanowane są na miesiące kwiecień, czerwiec i październik. Ocena ryzyka ogłoszenie niewypłacalności przez Ukrainę Agencje ratingowe Standards&Poors i Fitach oceniają aktualnie długoterminową zdolność kredytową Ukrainy w walutach zagranicznych na poziomie CCC z prognozą negatywną (przy czym obie agencje odpowiednio i 7.02 dokonały obniŝki swoich ratingów dla Ukrainy z poziomu CCC+ ). Z kolei agencja ratingowa Moody s ocenia długoterminową zdolność kredytową tego kraju w walutach zagranicznych na poziomie Caa2 (31.01 nastąpiła obniŝka z poziomu Caa1 ) z prognozą negatywną. Oferty zagranicznej pomocy finansowej Nowe władze Ukrainy zwróciły się oficjalnie do MFW o wznowienie rozmów nt. kredytu stabilizacyjnego. W dniu 28 lutego 2014 r. Minister Finansów Ukrainy zapowiedział, Ŝe będzie wnioskował o poŝyczkę z MFW w wysokości nie mniej niŝ 15 mld USD. Aktualne oferty pomocy: MFW zapowiedział gotowość podjęcia rozmów z Ukrainą; MFW analizuje sytuację i nowe warunki pomocy; dotychczas MFW stawiał rządowi M. Azarowa trzy główne warunki: natychmiastowa podwyŝka o 40% dla odbiorców indywidualnych taryf za gaz i ciepło oraz 20% podwyŝka w 2015 r. (nowy Minister Energetyki J. Prodan dopuszcza moŝliwość podwyŝki cen dla ludności); dewaluację hrywny o 25% oraz stopniowe upłynnianie jej kursu (co juŝ się stało) i ograniczenie deficytu budŝetowego; USA wg. nieoficjalnych informacji USA gotowe jest udzielić Ukrainie pomocy w wysokości 1 mld USD (o tej ofercie poinformował Minister Spraw Zagranicznych Niemiec po rozmowach z Sekretarzem Stanu J. Karry) UE w dniu 1 kwietnia 2014 r. przedstawiciele Unii Europejskiej omówią moŝliwość udzielenia Ukrainie pomocy ze strony poszczególnych krajów-członków UE, a takŝe ze strony Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Aktualnie UE gotowa jest udzielić

4 Ukrainie pomocy w wysokości ok. 1 mld EUR, pod warunkiem, iŝ władze kraju wznowią współpracę z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (wypowiedź Komisarza UE ds. BudŜetu J. Lewandowskiego) Unia Europejska poinformowała oficjalnie, Ŝe jest gotowa podpisać z Ukrainą Umowę Stowarzyszeniową. Niemcy Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zapowiedziało prawie dwukrotne zwiększenie pomocy dla Ukrainy. II. Relacje gospodarcze Ukraina Rosja Ukraina posiada dwustronną umowę o wolnym handlu z Rosją. Rosja dla Ukrainy jest najwaŝniejszym partnerem gospodarczym zarówno w eksporcie (z udziałem 23,8%) jak i imporcie (z udziałem 30,2%) towarów. W eksporcie z Ukrainy dominują te same towary co i w eksporcie do Polski tj. metale Ŝelazne i wyroby z nich, produkty pochodzenia roślinnego, produkty mineralne, urządzenia mechaniczne i elektryczne oraz części zamienne i produkty chemiczne. Przedmiotem importu ukraińskiego z Rosji są przede wszystkim produkty mineralne, w tym gaz ziemny (15%), a takŝe urządzenia mechaniczne i elektryczne i części zamienne, produkty chemiczne, środki transportu. - Ukraina wyraŝa gotowość do rozmów z Rosją nt. konfliktu na Krymie. W dniu 1 marca 2014 r. Rada Federacji Rosyjskiej, na wniosek Prezydenta W. Putina, podjęła decyzję o uŝyciu sił zbrojnych na Ukrainie. Aktualnie wojska rosyjskie przejęły kontrolę nad najwaŝniejszymi obiektami na półwyspie krymskim. Wobec sytuacji na Ukrainie Rosja (wypowiedź Prezydenta W. Putina 4.03 br.) nadal uwaŝa W. Janukowycza za prawowitego Prezydenta Ukrainy, twierdząc, iŝ na Ukrainie mamy do czynienia z przewrotem, w wyniku którego powstała nowa władza, z którą Rosja nie podpisywała Ŝadnych umów. Rosja jednoznacznie neguje nowo wybrane władze na Ukrainie 25 lutego br. Rosja zamknęła swój rynek na dostawy wieprzowiny z Ukrainy. Zapowiedzi sankcji wobec Rosji: Sekretarz Stanu USA J. Kerry poinformował o rozwaŝanych sankcjach wobec interwencji Rosji na terytorium Ukrainy. Wg. Min. R. Sikorskiego w grę wchodzi zawieszenie negocjacji dotyczących umowy o współpracy Brukseli z Moskwą, a takŝe zakaz wjazdu do Unii dla konkretnych osób odpowiedzialnych za eskalację konfliktu na Krymie oraz zamroŝenie pieniędzy na kontach w europejskich bankach. JeŜeli dojdzie do wprowadzenia sankcji ekonomicznych (zamroŝenie aktywów) w związku z rosyjskim zaangaŝowaniem w konflikt ukraiński, najmocniej mogą je odczuć największe rosyjskie firmy energetyczne działające na rynkach zagranicznych. Obawy o rachunki w zachodnich bankach powinny wyraŝać mogą Gazprom (m.in. BNP Paribas Fortis i SNP Bank ) i Rosnieft ( JP Morgan Chase i Citibank ). W związku z konfliktem ukraińskim, znacząco spada kurs rubla. W weekend w wielu kantorach dolary sprzedawano po cenie powyŝej 38 RUR, a euro powyŝej 52 RUR; przy czym występowały kłopoty z dostępnością tych walut, chętnie wykupywanych przez Rosjan Cena rosyjskiego gazu dla Ukrainy W dniu 4 mara br. A. Miller, Prezes Koncernu GAZPROM w rozmowie z Premierem D. Miedwiediewem poinformował o zniesieniu z dniem 1 kwietnia br. ulgowej ceny gazu (268 USD/m3) dostarczanego dla Ukrainy zgodnie z porozumieniem z 17 grudnia 2013 r. W 2013 r. średnia cena gazu dostarczanego na Ukrainę wynosiła 400 USD/m3. Wg. Gazpromu zadłuŝenie Ukrainy z tytułu dostaw gazu wynosi na dzień 1 marca 2014 r. 1,549 mld USD.

5 III. Ukraina jako partner gospodarczy Polski Ukraina zajmuje 8 miejsce wśród najwaŝniejszych polskich rynków eksportowych z udziałem 2,81% eksportu Polski za granicę ogółem (z punktu widzenia importu 21 miejsce, udział 1,08%). W eksport na Ukrainę zaangaŝowanych jest ok. 12 tys. polskich firm, w tym w zdecydowanej większości małych i średnich przedsiębiorstw. Według wstępnych danych w 2013 r. obroty towarowe pomiędzy Polską i Ukrainą wzrosły o 1,4% i wyniosły blisko 8 mld USD, w tym Polski eksport na Ukrainę zwiększył się o 8,5% i osiągnął wartość 5,7 mld USD, natomiast import obniŝył się o 13% do poziomu 2,2 mld USD. Oznacza to kontynuację trwającej w 2012 r. tendencji wyŝszej dynamiki polskiego eksportu w stosunku do tempa zmian importu z Ukrainy. W okresie styczeń-luty 2014 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r., odnotowano spadek polskiego eksportu na Ukrainę o 11,8% (wartość 673,0 mln USD), w tym w styczniu 2014 r. eksport ten obniŝył się o 4,3% i wyniósł 320,8 mln USD, a w lutym 2014 r. o 17,7% i wyniósł 352,2 mln USD. Ukraina jest teŝ waŝnym rynkiem lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich firm. Dotychczas polskie firmy ulokowały na Ukrainie według danych na początek października 2013 r. łącznie 831,83 mln USD (od początku 2013 r. polskie firmy wycofały z Ukrainy 84,6 mln USD). Szczegółowa informacja nt. dynamiki wymiany handlowej Polski z Ukrainą w latach , struktury obrotów oraz zagroŝeń kryzysu na relacje gospodarcze Polski z Ukrainą w zał. 2. IV. Wpływ sytuacji na Ukrainie na polsko-ukraińską współprace gospodarczą Na chwilę obecną polskie firmy nie sygnalizują powaŝniejszych negatywnych konsekwencji wydarzeń na Ukrainie dla swoich aktywów i interesów na Ukrainie. Zgłaszają jedynie nieznaczny spadek zamówień. Przedstawiciele firm spodziewają się jednak następujących zagroŝeń dla ich dalszego rozwoju działalności na ukraińskim rynku: pogorszenie się konkurencyjności polskiego eksportu i dalszy, znaczący spadek zamówień; m.in. w związku z dewaluacją ukraińskiej waluty wzrost skali nie wywiązywania się przez partnerów handlowych z ich zobowiązań płatniczych wobec polskich firm wzrost kosztów pozyskiwania i spłaty kapitału przez polskich inwestorów na rynku wewnętrznym Ukrainy.

6 Ogólne wskaźniki makroekonomiczne Ukrainy w 2013 r. 1 Zał. 1 Gospodarka ukraińska, jeszcze przed zaostrzeniem się sytuacji wewnętrznej w tym kraju, znajdowała się w stanie recesji. PKB Ukrainy, po znikomym wzroście w 2012 r. (o 0,2%), w kolejnych trzech kwartałach 2013 r. wykazywał spadki odpowiednio: -1,1%, -1,3% i -1,3% w porównaniu do wyników z analogicznych okresów 2012 r. (pięć kolejnych kwartałów spadku, poczynając od II połowy 2012 r.). Na chwilę obecną brak danych za IV kwartał 2013 r., wstępne dane mówią jednak o dobrych wynikach (wzrost o 3,7%), co pozwala zakładać, iŝ PKB Ukrainy w 2013 r. utrzyma się na poziomie z roku poprzedniego (zerowy wzrost). Jednym z głównych czynników powodujących spadek PKB Ukrainy były złe wyniki w sektorze przemysłowym i w budownictwie. Poziom produkcji przemysłowej na Ukrainie w 2013 r. obniŝył się o 4,3% (dla porównania w 2012 r. spadek ten wyniósł 0,5%), w styczniu 2014 r. tendencja ta była kontynuowana poziom produkcji obniŝył się o 5% w porównaniu do wyników ze stycznia 2013 r. Z kolei w sektorze budowlanym poziom produkcji budowlanej obniŝył się w 2013 r. o 14,% (w 2012 r. o 8,3%), a w styczniu 2014 r. o 16,4%. Tendencje te były wzmacniane przez złe wyniki w handlu zagranicznym Ukrainy. W 2013 r. odnotowano spadek eksportu towarów z Ukrainy (o 8%, podczas gdy w 2012 r. odnotowano niewielki wzrost o 0,6%) i mimo, iŝ spadek ten był mniejszy od spadku poziomu importu (o 9,1%, w 2012 r. wzrost o 2,5%) to w obrotach towarowych z zagranicą Ukraina nadal odnotowuje wysoki deficyt (13,6 mld USD w 2013 r. wobec 19,8 mld USD w 2012 r.), który tylko częściowo niwelowany jest dodatnim saldem w obrotach handlowych usługami z zagranicą. W rezultacie Ukraina systematycznie odnotowuje wysoki deficyt rachunku obrotów bieŝących bilansu płatniczego: 8,1 % PKB w 2012 r. oraz 8,5% PKB po 9 miesiącach 2013 r. Czynnikiem dotychczas łagodzącym tendencje recesyjne w gospodarce ukraińskiej były dobre wyniki ukraińskiego rolnictwa (zwłaszcza upraw zbóŝ, które stanowią waŝną pozycję eksportową tego kraju). Po słabym 2012 r. (spadek łącznej produkcji rolnej o 4,5%) w 2013 r. produkcja rolna na Ukrainie była wyŝsza w porównaniu z wynikami z 2012 r. o 13,7%, a w styczniu 2014 r. o 6% (w porównaniu do wyników ze stycznia 2013 r.). Bilans płatniczy Ukrainy był natomiast poprawiany przez napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2013 r. ich poziom wzrósł łącznie o 5,6 mld USD do poziomu 58,1 mld USD na koniec roku. Złe wyniki gospodarki ukraińskiej hamowały wzrost cen w tym kraju w 2012 r. średnioroczna inflacja na Ukrainie wyniosła 0,6%, w 2013 r. odnotowano deflację na poziomie 0,3%, a w styczniu 2014 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,5% (w porównaniu do cen ze stycznia 2013 r.). Recesja gospodarcza nie przełoŝyła się jednak na wzrost bezrobocia poziom bezrobocia na Ukrainie w 2012 r. wynosił 7,5%, a po trzech kwartałach 2013 r. 7%. 1 Na podstawie oficjalnych danych publikowanych przez Państwową SłuŜbę Statystyczną Ukrainy, Narodowy Bank Ukrainy oraz Ministerstwo Finansów Ukrainy.

7 Prognozy dalszego rozwoju gospodarczego Ukrainy 2 PrzedłuŜająca się recesja powoduje kolejne redukcje prognoz wzrostu PKB Ukrainy w 2013 r. Zgodnie z ostatnimi, oficjalnymi prognozami ukraińskiego rządu (dotychczas nie zrewidowanymi) PKB Ukrainy miał wzrosnąć w 2013 r. o 3,4%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia natomiast, iŝ wzrost PKB Ukrainy w 2013 r. wyniesie 0% (według wcześniejszych prognoz 3,5%), a w 2014 r. o 1,5% (prognoza z października 2013 r.). Bank Światowy przewiduje, iŝ w 2013 r. PKB Ukrainy spadnie o 1,1% (według wcześniejszych prognoz miał nastąpić wzrost o 3,5%), w 2014 r. wzrośnie o 2%, a w 2015 r. o kolejny 1% (prognozy z września 2013 r.). Z kolei Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju szacuje spadek PKB Ukrainy w 2013 r. na poziomi 0,8%, a na 2014 r. zakłada wzrost ukraińskiej gospodarki na poziomie 1,5% (prognoza ze stycznia 2014 r.). Zał. 2 Wymiana handlowa Polski z Ukrainą w latah mln USD * Dynamika 2012=100 Obroty 8791,4 4573,5 5735,9 7479,7 7830,4 7938,2 101,4 Eksport 6436,7 3429,9 3917,4 4688,0 5279,5 5718,4 108,5 Import 2354,7 1143,6 1818,5 2791,7 2550,8 2219,7 86,9 Saldo +4095, , , , , ,6 * dane wstępne wg. GUS Struktura polskiego eksportu na Ukrainę w 2013 r. przedstawia się następująco: wyroby przemysłu elektromaszynowego 28,2% eksportu na Ukrainę ogółem, wyroby przemysłu chemicznego 18,0%, produkty mineralne 11,1%, artykuły rolno-spoŝywcze 10,6%, wyroby metalurgiczne 8,9%, wyroby przemysłu lekkiego - 7,4%, wyroby przemysłu drzewnopapierniczego 5,5%. W porównaniu do 2012 r. tylko w sekcji pojazdy i statki oraz zwierzęta Ŝywe odnotowaliśmy spadek eksportu o odpowiednio 4 i 16%. Pozostałe grupy towarowe utrzymały tendencję wzrostową, w tym dostawy produktów mineralnych wzrosły o 33% (benzyny o 48%, udział w eksporcie 5,9%). NajwaŜniejsze towary w eksporcie: benzyna, wyroby higieniczne, koks i półkoks, oleje, samochody, przewody elektryczne, wyroby walcowane z Ŝeliwa i stali, leki, AGD, płyty chodnikowe, kafle, płytki ścienne, ciągniki drogowe, przyczepy i naczepy, skóry, papier i tektura, telewizory. W strukturze importu towarów z Ukrainy największe pozycje to: wyroby metalurgiczne 31,0%, produkty mineralne - 28,4 %, artykuły rolno-spoŝywcze 21%, wyroby przemysłu 2 Przytaczane prognozy były przygotowywane przed eskalacją konfliktu na Ukrainie i nie uwzględniają negatywnego wpływu obecnej sytuacji politycznej Ukrainy na gospodarkę tego kraju.

8 elektromaszynowego 5,9%, wyroby przemysłu drzewno-papierniczego 5,9%, wyroby przemysłu chemicznego - 4,3%. NajwaŜniejsze towary w imporcie: rudy i koncentraty Ŝelaza, półprodukty z Ŝeliwa i stali, makuchy, wyroby walcowane z Ŝeliwa i stali, nasiona rzepaku, przewody elektryczne, energia elektryczna (53 mln USD), antracyt, olej i nasiona soi, Ŝelazokrzemomangan, benzol, kukurydza, węgiel (20 mln USD). W 2013 r. w porównaniu do 2012 r. spadły m.in. dostawy makuch o 40%, nasion rzepaku o 66%, wyrobów walcowanych o 13%, węgla o 25%, oleju słonecznikowego o 70%, energii elektrycznej o 12%. Wzrosła nieznacznie dynamika importu rud i koncentratów Ŝelaza, półproduktów z Ŝeliwa i stali, Potencjalne zagroŝenia dla dalszego rozwoju współpracy gospodarczej Polski z Ukrainą Zła sytuacja finansowa i gospodarcza Ukrainy, deficyt bilansu płatniczego, załamanie się sektora bankowego, narastający deficyt budŝetu państwa, w tym przede wszystkim deprecjacja hrywny moŝe doprowadzić do: znacznego podroŝenia importu, a tym samym ograniczenia popytu wewnętrznego i tym samym ostrą redukcję popytu importowego na towary z Polski, która moŝe sięgnąć nawet 30-40% w stosunku do ubiegłorocznej skali eksportu. Porównując z sytuacją spadku eksportu w wyniku kryzysu w 2008 r. wspomniana redukcja polskiego eksportu w stosunkowo mniejszym stopniu dotknęłaby artykułów rolnospoŝywczych i inne artykułów pierwszej potrzeby. Największy spadek w okresie kryzysu gospodarczego dotyczył eksportu samochodów osobowych oraz części zamiennych do nich (udział w eksporcie zmniejszył się z 5,9% do 2,64% eksportu ogółem, 290 mln USD), spadek eksportu koksu i półkoksu o 90%, paliw mineralnych o 60%. Silną stroną polskiego eksportu pozostaje jego duŝe zróŝnicowanie, przejściowe spadki wartości dostaw w jednych pozycjach, są zazwyczaj równowaŝone wzrostami w innych grupach towarowych. Skala spadku eksportu uzaleŝniona jest od polityki ukraińskiego rządu w zakresie importu kluczowych w polskim eksporcie towarów, jak m.in. oleje ropy naftowej i koks, których udział w eksporcie do tego kraju stanowi odpowiednio 5,9% i 2,3%. W ub.r. rząd Ukrainy wprowadził zakaz importu węgla oraz ograniczenia ilościowe w imporcie koksu, rozwaŝał równieŝ wprowadzenie instrumentów ograniczających import benzyn EURO 5, czy tez wprowadzenie obowiązku tzw. blendowania do benzyn bioetanolu w wysokości od 3% do 5% objętościowo. Import z Ukrainy natomiast ma charakter surowcowy (rudy i koncentraty Ŝelaza, półprodukty i wyroby ze stali, antracyt, nasiona roślin oleistych, energia elektryczna) słuŝy zaopatrzeniu polskich hut i zakładów przemysłowych, w tym przemysłu tłuszczowego w surowiec do produkcji. Ukraina powinna być zainteresowana zwiększeniem eksportu tych towarów do Polski w celu poprawy bilansu handlu zagranicznego. JednakŜe naleŝy przy tym wziąć pod uwagę, iŝ dostawcami towarów sektora surowcowego do Polski są zakłady znajdujące się we wschodniej Ukrainie, co w sytuacji niejasnej jeszcze pozycji tych regionów do polityki nowego ukraińskiego rządu moŝe stwarzać pewne zagroŝenia w przypadku zacieśnienia współpracy z Rosją. Szybka międzynarodowa pomoc finansowa, głównie ze strony państw i organizacji zachodnich, moŝe zahamować pogłębianie się zjawisk destrukcyjnych w gospodarce. W takiej sytuacji skala spadku polskiego eksportu na Ukrainę byłaby niŝsza. Trudno ocenić jak ew. podział Ukrainy na wschodnią i zachodnią (mało realny i nie wiadomo gdzie miałby przebiegać ten podział) wpłynąłby na poziom współpracy gospodarczej z Polską. ZaleŜałoby to od wielu czynników, w szczególności kierunku integracji - Unią Celną czy teŝ SWH z UE. NaleŜy zaznaczyć, iŝ wschodnia Ukraina, która skłonna byłaby do integracji gospodarczej z Unią Celną to regiony z rozwiniętym przemysłem cięŝkim, hutnictwem, górnictwem, stoczniami, przemysłem samolotowym, najwaŝniejszymi gałęziami gospodarki

9 Ukrainy, które w znacznym stopniu tworzą PKB tego kraju. W centralnej i zachodniej części Ukrainy jest największe skupisko zarówno zagranicznych, w tym polskich inwestycji zagranicznych jak równieŝ region zajmujący się głównie rolnictwem i przetwórstwem rolnospoŝywczym, turystyką.

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Prognozy rozwoju gospodarczego Ukrainy 2014-02-03 15:29:12

Prognozy rozwoju gospodarczego Ukrainy 2014-02-03 15:29:12 Prognozy rozwoju gospodarczego Ukrainy 2014-02-03 15:29:12 2 Informacje na temat prognoz rozwoju gospodarczego oraz międzynarodowych ratingów wiarygodności kredytowej Ukrainy, a także wybrane dane makroekonomiczne.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r.

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. W roku 2006 ogólne obroty handlu zagranicznego wzrosły w porównaniu do roku 2005. Eksport ( w cenach bieŝących) liczony w złotych był wyŝszy

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A Gospodarka światowa w 2015 Mateusz Knez kl. 2A Koło Ekonomiczne IV LO Nasze koło ekonomiczne współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Wspólne działania rozpoczęły się od podpisania umowy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru?

Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru? .pl https://www..pl Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru? Autor: Ewa Ploplis Data: 31 stycznia 2017 Produkcja cukru w Polsce w sezonie 2016/2017 może przekroczyć 2 mln t. W bieżącym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski Strona 1 z 2Raport analityków Euler Hermes, światowego lidera w ubezpieczaniu należności, przygotowany pod kierunkiem dr. Manfreda Stamera Mimo że polska gospodarka należała w ostatnich miesiącach do najzdrowszych

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.1.1 r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny 1 PAŹDZIERNIKOWA NA TLE PROJEKCJI CZERWCOWEJ Rozliczenie Zmiana

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r.

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. Warszawa, 2007.12.03 Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. W okresie styczeń-wrzesień br., przy wysokiej dynamice wartości udzielonych kredytów, w sektorze bankowym 1 odnotowano duŝo

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 30 czerwca 2014

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 30 czerwca 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 3 czerwca 214 W I kw. 214 r. dalszy spadek deficytu w obrotach bieżących i zadłużenia zagranicznego Polski W I kw. 214 r. na rachunku obrotów bieżących wystąpił

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA Tomasz Białowąs Rola USA i UE w gospodarce światowej (2008) 70,0% 60,0% 50,0% 53,8% 45,7% 52,3% 60,6% 54,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PKB (nominalne) Eksport

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja oraz prognozy rynku zbóŝ i trzody chlewnej

Aktualna sytuacja oraz prognozy rynku zbóŝ i trzody chlewnej Aktualna sytuacja oraz prognozy rynku zbóŝ i trzody chlewnej Paweł Cugier - Ekspert ds. Finansowania Agrobiznesu 2 grudnia, Pałac w Pakosławiu 1 Departament Finansowania Agrobiznesu Globalny bilans zbóŝ

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

w relacjach z Polską Janusz Piechociński

w relacjach z Polską Janusz Piechociński Mongolia, Korea Południowa i Japonia w relacjach z Polską Janusz Piechociński 2 Główne wskaźniki makroekonomiczne POLSKA KOREA JAPONIA MONGOLIA PKB 2012 (mld USD) 489,8 1 129,5 5 960,3 10,3 PKB 2012 (zmiana

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 11 Wstęp do ekonomii międzynarodowej Gabriela Grotkowska. Agenda Kartkówka Czym gospodarka otwarta różni się od zamkniętej? Pomiar otwarcia gospodarki Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08

Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08 Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08 2 Głównym partnerem handlowym Egiptu jest Unia Europejska. Egipski rynek jest w znacznym stopniu chroniony, zwłaszcza w przypadku importu towarów konsumpcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Polsce nie grozi kryzys walutowy

Polsce nie grozi kryzys walutowy Polsce nie grozi kryzys walutowy Raport Money.pl o deficycie na rachunku obrotów bieŝących Autor: Arkadiusz Droździel Wrocław, 8 kwiecień 2008 W 2007 roku deficyt na rachunku obrotów bieŝących wyniósł

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne

Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne Janusz Chojna Konferencja Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

UKRAINA PODSTAWOWE INFORMACJE. Podstawowe dane makroekonomiczne. Powierzchnia 603,7 tys. km 2 45.553 tys. (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.

UKRAINA PODSTAWOWE INFORMACJE. Podstawowe dane makroekonomiczne. Powierzchnia 603,7 tys. km 2 45.553 tys. (wg stanu na 1 stycznia 2013 r. UKRAINA PODSTAWOWE INFORMACJE Powierzchnia 603,7 tys. km 2 Ludność 45.553 tys. (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.) Stolica Kijów Waluta hrywna (UAH) Kurs walutowy UAH/USD 7,993 (1 stycznia 2014 r.) Czas Kijów

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 INFORMACJA o sytuacji w handlu zagranicznym w maju 2008 roku i po 5 miesiącach b.r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby -Tekstylia i OdzieŜ 2006

Co mówią liczby -Tekstylia i OdzieŜ 2006 Co mówią liczby -Tekstylia i OdzieŜ 2006 Pierwsze półrocze 2006r. przynosi w sektorze tekstylno-odzieŝowym wiele pozytywnych sygnałów w stosunku do jakŝe dramatycznego pierwszego półrocza zeszłego roku.

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W czerwcu i lipcu br. umacniały się oznaki powrotu optymizmu i zaufania na rynkach międzynarodowych. Najwyraźniej sygnalizowały to takie zjawiska jak: zdecydowany wzrost

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl W II kwartale 2009 w portalu Pracuj.pl pracodawcy opublikowali 38261 ofert o 3% więcej niŝ minionym

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2012 roku

Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2012 roku Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2012 roku Najkrócej to, co dzieje się w krajowej konsumpcji paliw, można by skwitować krótkim stwierdzeniem: spadki, spadki, i jeszcze raz spadki. Po 3 kwartałach

Bardziej szczegółowo

Jakie będą ceny jabłek w tym roku?

Jakie będą ceny jabłek w tym roku? https://www. Jakie będą ceny jabłek w tym roku? Autor: Ewa Ploplis Data: 11 kwietnia 2017 Czy będzie sezonowy wzrost cen jabłek w skupie? Czy ceny jabłek deserowych mogą być niższe w pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24 2 Maroko realizuje reformy i kontynuuje program uniezależniania się od tzw. ciężkich paliw kopalnych. Jest pionierem na kontynencie afrykańskim w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 427. Uwagi w sprawie polityki kursowej w świetle projektu ustawy budżetowej na 1997 rok

Informacja. Nr 427. Uwagi w sprawie polityki kursowej w świetle projektu ustawy budżetowej na 1997 rok KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Uwagi w sprawie polityki kursowej w świetle projektu ustawy budżetowej na 1997 rok Grudzień 1996 Adam Koronowski Informacja

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37 2 Algieria należy do liczących się eksporterów ropy naftowej i gazu ziemnego. Sytuacja ekonomiczna i finansowa kraju zależy więc głównie od światowego

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy prof. dr hab. Roman Urban Prezentacja na Konferencji IERiGś-PIB pt. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki Ŝywnościowej

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

OPEN DIALOG FOUNDATION. Dlaczego Ukraina traci rynki rosyjskie?

OPEN DIALOG FOUNDATION. Dlaczego Ukraina traci rynki rosyjskie? OPEN DIALOG FOUNDATION Open Dialog Foundation, 11a Szucha Avenue, office 21, 00-580 Warsaw, Poland Tel. + (48) 22 307 11 22 www.odfoundation.eu 2.07.2014 Wołodymyr Panczenko, Kristina Awramczenko Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku

Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku WPHI Ambasady RP w Mińsku Mińsk, dnia 13.11.2015 r. Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku 1. ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa JST. październik 2011

Sytuacja finansowa JST. październik 2011 Sytuacja finansowa JST październik 2011 1 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI W 2012 R. Wybrane wskaźniki i wartości (wg projektu budŝetu państwa na 2012 rok) PKB w ujęciu realnym: wzrost o 4% średnioroczny

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny Streszczenie Eksport i import w 2014 roku Zwiększyła się wartość eksportu i importu w stosunku do 2013 roku. Wartość dóbr i usług, które trafiły na eksport w 2014 roku wyniosła: 7,8 mld euro z Małopolski,

Bardziej szczegółowo