Budżet UE dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej"

Transkrypt

1 Budżet UE dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

2 Budżet UE dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Wydawnictwo Wokół nas 2013 Powielanie, kopiowanie, reprodukowanie dozwolone za podaniem źródła. Projekt okładki: Adam Olejnik Fotografie: Marcin Melanowicz Skład i łamanie: Artur Kaczor Publikacja została wydana ze środków Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim ISBN: Wydawnictwo Wokół nas ul. Kozielska Gliwice Jest to 240. publikacja wydana przez Wydawnictwo Wokół nas

3 Budżet UE dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

4

5 Spis treści 7 WSTĘP Sidonia Jędrzejewska 9 WPROWADZENIE Ochrona klimatu i kapitał ludzki priorytety budżetowe Unii Europejskiej na lata Sidonia Jędrzejewska PANEL I Wydajność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna, dostosowanie do zmian klimatycznych jak polskie samorządy i przedsiębiorstwa powinny wykorzystać nowe priorytety budżetowe UE? 17 Integracja działań związanych z adaptacją do zmian klimatu w nowej perspektywie finansowej Joanna Kopczyńska 24 Wirtualizacja źródeł energii elektrycznej innowacyjnym instrumentem zrównoważonego rozwoju rynku energetycznego w Polsce Krzysztof Świtalski 33 Programowanie i realizacja programów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej Radosław Krawczykowski 36 Nowe inwestycje w polskiej energetyce i ich uwarunkowania prawne a priorytety Wieloletnich Ram Finansowych na lata Piotr Lissoń 44 Dyskusja panelowa

6 PANEL II Europejski Fundusz Społeczny jak w efektywny sposób finansować rozwój kapitału ludzkiego w Polsce? 73 Europejski Fundusz Społeczny finansowanie rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce Krzysztof Senger 78 Jak efektywnie wykorzystać środki EFS? Sylwia Wójcik 83 Projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w działaniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Wojciech Zarzycki 91 Zmiany w sposobie inwestowania pieniędzy europejskich Paweł Orłowski 94 Dyskusja panelowa 122 PODSUMOWANIE Tomasz Nieborak 125 SYLWETKI PANELISTÓW 130 KLUCZOWE DOKUMENTY I STRONY INTERNETOWE POWIĄZANE Z WRF

7 Budżet UE dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? 7 WSTĘP Niniejsza publikacja jest owocem konferencji zorganizowanej wspólnie przeze mnie i przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, poświęconej nowym priorytetom budżetowym Unii Europejskiej. Debata zatytułowana Budżet UE dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? odbyła się 5 kwietnia 2013 r. w Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu. Przyszły wieloletni budżet Unii Europejskiej będzie drugą i prawdopodobnie ostatnią tak hojną dla Polski siedmiolatką. Nasz kraj, zyskując blisko 106 miliardów euro na politykę spójności i rolnictwo, może więc otrzymać nawet więcej środków niż w okresie Jest to niebagatelne wsparcie dla procesów modernizacji naszego kraju. Dlatego należy dokładnie przemyśleć, w jaki sposób mądrze inwestować unijne pieniądze i jak najefektywniej wykorzystać przekazane nam środki. Myśl ta stała się punktem wyjścia do zorganizowania konferencji. Wyznaczyła też grupę jej odbiorców, czyli samorządowców, przedsiębiorców, ekspertów unijnych, studentów i media. Konferencja miała trzy cele: zaprezentowanie założeń i stanu przygotowań Wieloletnich Ram Finansowych (WRF); pokazanie beneficjentom, w jaki sposób powinni się przygotować do składania wniosków o dofinansowanie unijne; oraz przedstawienie uczestnikom dyskusji toczącej się wokół WRF. Debata dotyczyła dwóch głównych zagadnień: ochrony klimatu oraz kapitału ludzkiego. Obydwa wątki, w szczególności przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, wzbudzają w Polsce wiele kontrowersji. Jest już jednak jasne, że to właśnie ochrona klimatu i inwestycje w kapitał ludzki stały się kluczowymi priorytetami przyszłego wieloletniego budżetu UE. Należy więc nakierować dyskusję na konstruktywne propozycje, jak te uzgodnione już zmiany wykorzystać dla dobra Polski. Dlatego, organizując konferencję, skupiliśmy się przede wszystkim na tym, w jaki sposób krajowi beneficjenci będą mogli najefektywniej wykorzystać zwiększone środki na przedsięwzięcia na rzecz klimatu i kapitału ludzkiego. Co ważniejsze, zaproszeni paneliści podkreślili, że nasi przedsiębiorcy i polskie samorządy już teraz skutecznie i sprawnie realizują wiele projektów mających na celu rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz rozwijanie kompetencji pracowników i bezrobot-

8 8 Budżet UE dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? nych. Doświadczenia beneficjentów na tym polu powinny zaprocentować w staraniach o dalsze dofinansowanie unijne w latach Do zaprezentowania tematyki funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska i rozwój kapitału ludzkiego zaprosiliśmy naukowców, przedstawicieli rządu, wielkopolskich instytucji, władz samorządowych i organizacji pozarządowych oraz reprezentantów firm-beneficjentów. Podczas inspirujących debat zaprezentowali oni swoje uwagi oraz doświadczenia związane z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej. Większość ich komentarzy została zawarta w tej publikacji. Debata pokazała, że te priorytety bardzo służą Polsce, tzn. mamy ogromne potrzeby w zakresie modernizacji energetyki, oszczędzania energii, zielonej energii i ekologicznego transportu miejskiego, które mogą i powinny być finansowane z klimatycznych funduszy unijnych. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, to są luki w zakresie edukacji młodzieży i szkolenia osób już pracujących, a także szkolnictwa zawodowego, które będzie można wypełnić poprzez unijny Europejski Fundusz Społeczny. Mam nadzieję, że refleksje panelistów i zapis debaty pomogą beneficjentom funduszy unijnych w lepszym przygotowaniu się do wyzwań nowych Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata Sidonia Jędrzejewska

9 Budżet UE dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? 9 WPROWADZENIE Ochrona klimatu i kapitał ludzki priorytety budżetowe Unii Europejskiej na lata Sidonia Jędrzejewska Parlament Europejski Wieloletni budżet Unii Europejskiej, który od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego formalnie nazywa się Wieloletnimi Ramami Finansowymi (WRF), nie jest budżetem sensu stricto. Zgodnie z nowym traktatem, WRF określają maksymalne pułapy wydatków, jakie mogą osiągnąć budżety roczne UE 1. WRF muszą zostać jednomyślnie przyjęte przez państwa członkowskie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, który stanowi większością głosów wchodzących w jego skład członków. Wieloletnie programowanie perspektyw finansowych rozpoczęło się pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy po kilku nawarstwiających się konfliktach budżetowych instytucje unijne postanowiły usprawnić proces uchwalania finansów UE. W 1988 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska po raz pierwszy podpisały porozumienia międzyinstytucjonalne, ustanawiające priorytety budżetowe Unii oraz granice jej wydatków na kilka najbliższych lat. Choć porozumienia te nie miały podstaw prawnych w traktatach, to znacznie ułatwiły proces negocjowania unijnych finansów. Procedury te po raz pierwszy zostały skodyfikowane w traktacie lizbońskim, który zaczął obowiązywać 1 grudnia 2009 r. Pierwszym budżetem rocznym, przyjętym według reguł z Lizbony, był budżet UE na 2011 r. Natomiast pierwszym takim budżetem wieloletnim będą aktualnie negocjowane WRF na lata Art. 312 TFUE.

10 10 Budżet UE dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Punktem wyjścia dla Komisji Europejskiej do przygotowania projektu WRF była strategia Europa , czyli długookresowy program rozwoju społeczno- -gospodarczego Unii Europejskiej. Przyjęty w czerwcu 2010 r. przez Radę Europejską dokument 3 stawia Unii za priorytet osiągnięcie w ciągu najbliższych dziesięciu lat wzrostu gospodarczego, który będzie inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu. Strategia koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie zatrudnienia, badań naukowych, edukacji, ograniczenia ubóstwa oraz w zakresie klimatu i energii. Zgodnie z nią Unia Europejska powinna załagodzić zmiany klimatyczne i w zrównoważony sposób wykorzystywać energię, tak by w rezultacie: ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r., zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych do 20 proc. oraz zwiększyć efektywność energetyczną o 20 proc. (czyli zrealizować założenia tzw. pakietu energetyczno- -klimatycznego 4 ). Pozostałe cele zakładają m.in. zwiększenie udziału zatrudnionych osób w wieku produkcyjnym do 75 proc. oraz wyprowadzenie z biedy i wykluczenia społecznego przynajmniej 20 mln Europejczyków. Ponadto państwa członkowskie UE powinny ograniczyć liczbę uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu poniżej 10 proc. oraz zwiększyć odsetek osób z wykształceniem wyższym do 40 proc. Pod koniec czerwca 2011 r. Komisja Europejska opublikowała oficjalny projekt Wieloletnich Ram Finansowych na lata , u którego podstawy leżą cele strategii Europa W ten sposób jednymi z kluczowych priorytetów Unii na najbliższą przyszłość stały się: ochrona klimatu i rozwój kapitału ludzkiego. Zgodnie z tym projektem udział wydatków na rzecz klimatu zwiększy się do co najmniej 20 proc. całego unijnego budżetu poprzez wkłady z innych polityk unijnych. W odniesieniu do kapitału ludzkiego Europejski Fundusz Społeczny (EFS) ma pozostać najważniejszym narzędziem do walki z bezrobociem i ubóstwem oraz do rozwoju kompetencji obywateli UE. Dlatego zdaniem Komisji 25 proc. środków przeznaczonych na politykę spójności powinno być zarezerwowanych na EFS. Na jesieni 2011 r. Komisja Europejska opublikowała blisko 70 projektów rozporządzeń sektorowych do WRF , które po uchwaleniu będą stanowić podstawy prawne wszystkich polityk unijnych. Zgodnie z traktatem lizbońskim o ostatecznej treści tych dokumentów, w których zostały m.in. szczegółowo opisane propozycje dotyczące działań na rzecz klimatu i promowania kapitału ludzkiego, zadecy

11 Budżet UE dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? 11 dują na równi i wspólnie Parlament Europejski oraz Rada. Jednakże już teraz widać, że znaczenie wymienionych wyżej priorytetów budżetowych nie zmieni się. W lutym 2013 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje ws. Wieloletnich Ram Finansowych , w których potwierdziła znaczenie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Paragraf 10 dokumentu stanowi: Optymalna realizacja celów w pewnych obszarach polityki zależy od włączenia priorytetów, takich jak ochrona środowiska, do wielu instrumentów w innych obszarach polityki. Cele działań związanych z klimatem będą stanowić co najmniej 20 proc. unijnych wydatków w latach , w związku z czym znajdą one odbicie w odpowiednich instrumentach, by zagwarantować ich wkład w zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego oraz tworzenie gospodarki niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i odpornej na zmianę klimatu, co zwiększy konkurencyjność Europy oraz stworzy liczniejsze i bardziej zielone miejsca pracy. Natomiast paragraf 20, podkreślający kluczową rolę unijnej polityki spójności w realizacji celów Strategii Europa 2020, czyni z Europejskiego Funduszu Społecznego główny instrument na rzecz wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego w UE. Choć Parlament Europejski odrzucił kompromis budżetowy wypracowany przez szefów państw i rządów w lutym 2013 r. 7, to zasadniczo zgadza się na ustanowienie ochrony klimatu i wsparcia kapitału ludzkiego priorytetami kolejnego wieloletniego budżetu UE. Europarlamentarzyści poparli te polityki w przyjętych wcześniej: rezolucji z dnia 23 października 2012 r. w celu pozytywnego zakończenia procedury zatwierdzania Wieloletnich Ram Finansowych na lata oraz rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania w przyszłość nowe Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej 9. Można się zatem spodziewać, że kiedy Rada i Parlament Europejski sfinalizują negocjacje wieloletniego budżetu UE, zagadnienia te zostaną odpowiednio odzwierciedlone w rozporządzeniach sektorowych uzupełniających główny tekst legislacyjny ws. WRF na lata W tym kontekście należy docenić przygotowania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które, nadzorując wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych postęp negocjacji WRF , włączyło nowe priorytety budżetowe UE do strategii rozwoju Polski do końca bieżącej dekady. W ten sposób nasz kraj ma szansę na optymalne wykorzystanie przyszłych środków na politykę spójności, których wydatkowanie będzie bardziej niż dotychczas uzależnione od działań państw członkowskich na rzecz /PL Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 7 8 lutego 2013 r. dotyczących wieloletnich ram finansowych. 8 Paragrafy 14, 26 i 28 TA DOC+XML+V0//PL 9 Paragrafy 11, 18, 63 i 87 NONSGML+TA+P7-TA DOC+PDF+V0//PL

12 12 Budżet UE dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? klimatu i wspierania kompetencji obywateli. Polski rząd prognozuje m.in. znaczny wzrost nakładów nie tylko na infrastrukturę, ale także na gospodarkę niskoemisyjną oraz zieloną energetykę. Zamierza też zwiększyć dofinansowanie unijne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dotacje na rozwiązania promujące równowagę między życiem zawodowym i rodzinnym 10. Plany te zostały uszczegółowione w opublikowanych na początku 2013 r. przez MRR Założeniach Umowy Partnerstwa, które wyznaczają kierunek polskich przygotowań do następnej perspektywy finansowej UE 11. O sposobie wykorzystania i stopniu wdrożenia unijnych funduszy zadecydują nie tylko działania administracji centralnej, ale w dużej mierze przygotowanie władz samorządowych i przyszłych beneficjentów indywidualnych, m.in. przedsiębiorców, bezrobotnych, studentów, szkół, itd. Każdy z polskich regionów po konsultacjach z odpowiednimi ministerstwami, głównie z MRR, przygotował lub zaktualizował strategię rozwoju swojego województwa do 2020 r. 12 Nowe dokumenty zostały tak opracowane, by uwzględnić m.in. konieczność przeznaczenia większej ilości funduszy unijnych na cele działań związanych z klimatem. Według wytycznych Komisji Europejskiej prawie wszystkie polskie województwa zaliczają się do regionów słabiej rozwiniętych 13, w związku z czym będą musiały przekazać co najmniej połowę środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na inwestycje w obszarze innowacji, badań naukowych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, konkurencyjności przedsiębiorstw oraz gospodarki niskoemisyjnej. Co ważniejsze, działania w zakresie tego ostatniego celu będą miały zagwarantowany udział m.in. 10 proc. środków z EFRR. Zwiększenie odsetka wydatków klimatycznych w przyszłym wieloletnim budżecie Unii Europejskiej może istotnie przyczynić się do zmodernizowania polskiej gospodarki. Środki te będzie można przeznaczyć m.in. na wsparcie procesów przejściowych w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, promowanie dostosowań do zmian klimatu, ochronę środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów, jak również na zrównoważony transport. W praktyce oznacza to, że województwa będą mogły wykorzystać fundusze z EFRR na np. termomodernizację budynków, promocję energooszczędności w przemyśle i w budownictwie, modernizację ciepłowni i elektrociepłowni, inwestycje zapewniające bezpieczeństwo energetyczne, zagospodarowanie terenów zielonych, modernizację infrastruktury transportowej oraz inwestycje w sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków lub spalarnie śmieci Np. województwo wielkopolskie 13 Wyjątek stanowi mazowieckie, które od 2014 r. będzie zaliczane do kategorii regionów lepiej rozwiniętych lub przejściowych.

13 Budżet UE dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? 13 W odniesieniu do drugiego priorytetu budżetowego 15 polskich województw będzie musiało tak zmienić swoje programy operacyjne, by skierować 25 proc. środków z polityki spójności na cele Europejskiego Funduszu Społecznego. W obszarze rozwijania kapitału ludzkiego nasze regiony mają większe doświadczenie w wydatkowaniu funduszy unijnych niż w kwestii działań proklimatycznych. Jednakże według zaleceń Komisji Europejskiej w następnych WRF powinno nastąpić większe dostosowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do sytuacji na rynku pracy. W obliczu wysokiego poziomu bezrobocia, w szczególności wśród młodzieży, Unia ma wspierać działania i szkolenia, które realnie wzmocnią kompetencje przedsiębiorców, bezrobotnych i osób młodych, pozwalając im rozwinąć własne inicjatywy lub pomagając znaleźć zatrudnienie. Dlatego EFS ma skupić się na poprawie sytuacji na rynku pracy, promowaniu edukacji zarówno młodszych, jak i starszych osób, włączeniu społecznym oraz zwalczaniu ubóstwa. Co istotne, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie można przeznaczyć nie tylko na inwestycje miękkie, ale również na sprzęt związany z inwestycjami w kapitał ludzki i społeczny, na przykład na komputery dla szkół. Na koniec warto podkreślić, że wieloletni budżet UE na lata będzie prawdopodobnie ostatnią tak hojną dla Polski siedmiolatką. Nasz kraj cały czas się bogaci i w ciągu zaledwie kilku ostatnich lat dochód na jednego mieszkańca zwiększył się z 45 proc. średniej poziomu zamożności Unii Europejskiej do ponad 60 proc. Ta konwergencja może przyspieszyć, bo Polska nadal się rozwija i może poszczycić się wzrostem gospodarczym, podczas gdy Europa Zachodnia tkwi w stagnacji. W okresie polskie PKB powiększało się średnio o 4,3 proc., podczas gdy w UE zaledwie o pół procenta. Z założeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do 2020 r. dochód na głowę mieszkańca Polski powinien osiągnąć proc. unijnej średniej. Dlatego powinniśmy dokładnie przemyśleć, w jaki sposób mądrze inwestować unijne pieniądze i jak najefektywniej wykorzystać przekazane nam środki. Kolejna szansa na tak duże pieniądze z Unii Europejskiej na modernizację Polski może się już nie pojawić.

14

15 PANEL I Wydajność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna, dostosowanie do zmian klimatycznych jak polskie samorządy i przedsiębiorstwa powinny wykorzystać nowe priorytety budżetowe UE?

16

17 Budżet UE dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? 17 Integracja działań związanych z adaptacją do zmian klimatu w nowej perspektywie finansowej Joanna Kopczyńska Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska Po raz pierwszy, w kontekście polityki spójności, zagadnienia związane z adaptacją do zmian klimatu zostały opisane w ramach niezależnego raportu pn. Program dla zreformowanej polityki spójności. Podejście ukierunkowane terytorialnie w osiąganiu celów i oczekiwań Unii Europejskiej 1. Dokument ten miał duży wpływ na zmiany, jakie zaszły w założeniach dla polityki spójności na lata Zgodnie z nim Na dobrobyt obecnych i przyszłych pokoleń silny wpływ będą miały zmiany klimatu (niezależnie od tego, w jaki sposób szacowano ten wpływ) oraz ogólna odpowiedź na te zmiany 2. Przedmiotem raportu była szeroko pojęta ocena polityki spójności prowadzonej dotychczas oraz wypracowanie celów, jakie powinny być postawione przed nią w przyszłości. Według autorów niewątpliwie takim celem są działania związane ze zmianami klimatu, w tym działania związane z gospodarką niskoemisyjną, łagodzące skutki tych zmian oraz działania adaptacyjne. Jeszcze przed publikacją powyższego raportu, zwanego Raportem Barki, Komisja Europejska opublikowała Zieloną Księgę, Adaptacja do zmian klimatycznych w Europie warianty działań na szczeblu UE, nakreślającą ramy działań na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi z perspektywy adaptacyjnej lub, jak to określono w doku- 1 Dokument ten został sporządzony przez Fabrizio Barcę, przedstawiciela włoskiego Ministerstwa Gospodarki i Finansów przy wsparciu (i współautorstwie rozdziału V) Johna Bachtlera z Centrum Badań nad Polityką Europejską (EPRC European Policies Research Centre) na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow (Szkocja). Raport ten powstał w roku 2008 na prośbę pani Danuty Hübner, komisarza ds. Polityki Regionalnej. Documents/raport_barca_pl.pdf 2 Ibidem, s.165.

18 18 Budżet UE dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? mencie, redukcji ryzyka i szkód spowodowanych obecnym i przyszłym szkodliwym wpływem w sposób opłacalny lub wykorzystując potencjalne korzyści 3. Dokumenty te są oczywiście powiązane z toczącą się na forum globalnym dyskusją ws. zmian klimatu w ramach Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych (UNFCC), na podstawie której rządy ponad 190 krajów debatują nad ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i adaptacją do zmian klimatu samo włączenie działań klimatycznych w politykę spójności stało się bardziej widoczne po przyjęciu pakietu klimatycznego w 2008 roku. W okresie programowania na działania związane zarówno z przeciwdziałaniem, jak i adaptacją do zmian klimatu nie wyodrębniono osobnej kategorii wydatków, która w sposób kompleksowy obejmowałaby to zagadnienie. Same rozporządzenia dla funduszy umożliwiały jednak finansowanie szeregu działań niewątpliwe związanych z obszarem łagodzenia skutków zmian klimatu, takich jak: efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, jak i adaptacji w ramach celów związanych z ochroną środowiska i zapobieganiuem ryzyku. Ministerstwo Środowiska w ramach badań ewaluacyjnych 4 zleciło również obliczenie wartości środków przeznaczonych na działania adaptacyjne w tym okresie w ramach środków funduszy strukturalnych oraz PROW, EFMR, a także LIFE ogółem przeznaczono kwotę w wysokości 2257,3 mln PLN. Największy udział w tych wydatkach miały wydatki związane z takimi obszarami, jak rozwój infrastruktury przeciwpowodziowej, ochrona brzegów morskich, przeciwdziałanie stagnacji wód i podtopieniom użytków rolnych (melioracje w rolnictwie). Zapowiedź KE co do włączenia w politykę spójności działań związanych z adaptacją do zmian klimatu została również wzmiankowana w opublikowanej w 2009 roku Białej Księdze Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania 5. Biała Księga określiła obszary, w ramach których w latach będą prowadzone przygotowania do stworzenia kompleksowej, unijnej strategii dla adaptacji i jednocześnie stanowi podstawę do przygotowania strategii adaptacyjnych dla wszystkich krajów UE, w tym także Polski. Dyskusję o adaptacji należy jednak przede wszystkim rozpocząć od próby określenia, co kryje się za tym pojęciem i jakiego rodzaju działania powinny być podejmowane. W marcu 2013 roku rozpoczęły się w Polsce konsultacje społeczne dokumentu Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 3 Ibidem, s Badanie ewaluacyjne Komplementarność przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska w PO IiŚ (priorytet I V) z projektami środowiskowymi realizowanymi w ramach innych osi PO IiŚ oraz 16 RPO, PROW oraz WPRYB, autor FUNDEKO, Warszawa 2012, na zlecenie Ministerstwa Środowiska. W ramach badania odniesiono się również do PO Innowacyjna Gospodarka oraz Instrumentu LIFE. Metodologia obliczenia wydatków została oparta na tzw. Rio Markers. 5 Bruksela, dnia KOM(2009) 147 Serv.do?uri=COM:2009:0147:FIN:PL:PDF

19 Budżet UE dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? 19 roku 2020 (SPA 2020) 6. Na potrzeby tego dokumentu przyjęto definicję pochodzącą z prac panelu IPCC 7 : Adaptacja w systemach ludzkich to proces dostosowania do zaistniałych lub oczekiwanych zmian klimatu i ich skutków w celu złagodzenia szkód lub wykorzystania korzystnych możliwości. W systemach naturalnych jest to proces dostosowania do obecnych i oczekiwanych zmian klimatu i ich skutków, a interwencja człowieka może ułatwić dostosowanie systemów naturalnych do oczekiwanych zmian klimatu. W jaki sposób te procesy są możliwe do połączenia z programowaniem w ramach polityki spójności? Raport Barki w ramach celów polityki spójności określił adaptację jako działanie wpisujące się w jej cel efektywnościowy, podnosząc argument, że polityka spójności, jak każda polityka nastawiona na dostarczanie dóbr publicznych, winna uwzględniać także zmieniające się warunki klimatyczne i możliwy wpływ tych zmian na jej realizację. W raporcie słusznie zauważono, że choć z reguły mówimy o zmianach klimatu w wymiarze globalnym, to skutki tego procesu mają głównie wymiar lokalny. Jednocześnie, działania te prowadzone przez państwa członkowskie wspólnie mogą przynieść najlepsze efekty. Zwrócono także uwagę na fakt, że nie wszystkie obszary w Europie będą w stanie odpowiednio zareagować na zmiany klimatu, choć niewątpliwe każdy powinien wziąć pod uwagę konieczność przygotowania się na nie, przez podjęcie takich działań, jak m.in. zmiana przeznaczenia ziemi i jej zarządzania, konserwowanie i zarządzanie zapasami wody, ponowna ocena udostępniania infrastruktury, inwestowanie w nowe sektory, przegląd zapobiegania zagrożeniom i rozwiązania związane z przeniesieniami 8. Brak podejmowania działań związanych z adaptacją może doprowadzić do wzrostu różnic rozwojowych, a nawet pogłębiać wykluczenie niektórych obszarów projekt dokumentu z dnia 22 marca 2013 roku. Dokument został opracowany przez Ministerstwo Środowiska na podstawie analiz wykonanych przez Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu pn. Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu KLIMA- DA, realizowanego na zlecenie MŚ w latach ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 7 IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu. Cytat za Strategicznym planem adaptacji., s.5 IPCC,2012: Summary for Policymakers. In: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. 8 Patrz przypis 1, s Ibidem, s. 167: Z tego powodu, istnieją przesłanki za wprowadzeniem interwencji w ramach polityki lokalnej. Będzie to miało na celu ostrzeżenie społeczności o ryzyku niezależnie od własnych interesów, promowanie wczesnych i innowacyjnych rozwiązań adaptacyjnych w obliczu zarówno zmian klimatycznych, jak i efektów ich łagodzenia, wzbudzaniu debaty publicznej poprzez podejmowanie problemów i alternatywnych rozwiązań, branie pod uwagę doświadczeń zdobytych na innych obszarach oraz budowanie umiejętności i powiązań z globalnymi centrami kompetencji i innymi miejscami, w których reakcja wpływa na efektywność podejmowanych działań.

20 20 Budżet UE dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? KE, przygotowując Białą Księgę, podjęła próbę opisania tego procesu na poziomie Europy niewątpliwie mamy do czynienia ze zmianami temperatury na lądzie i na morzu, zmianami w zakresie intensywności oraz rozmieszczenia opadów. Skutkami tych procesów są zmiany poziomu morza, silniejsza erozja i klęski żywiołowe związane z pogodą. Wszystkie te procesy będą wpływać negatywnie na gospodarkę (choć trzeba przyznać, że możliwe będą również pewne niewielkie korzyści), przede wszystkim na takie sektory, jak przemysł, transport, gospodarka żywnościowa oraz integralność ekosystemów. Należy jednak pamiętać, że zróżnicowanie i intensywność tych zmian ma swój wymiar geograficzny i ich koszty będą odmiennie rozkładać się w Europie. Dlatego też uprawnione jest twierdzenie, że adaptacja do zmian klimatu jest działaniem o kontekście gospodarczym, może przyczynić się do wzrostu i zapobiec stratom gospodarki w przyszłości, przy okazji będąc czynnikiem ułatwiającym proces jej modernizacji. Najbardziej podatne na zmiany klimatu są kraje na południu Europy w basenie Morza Śródziemnego oraz regiony na dalekiej północy. Nie oznacza to jednak, że pozostałe regiony nie będą musiały podejmować żadnych działań w perspektywie długofalowej one także będą musiały się dostosować do zmieniającego się otoczenia, a co za tym idzie przygotować się na zmiany m.in. w takich sektorach, jak: rolnictwo: będzie zmieniać się okres wegetacji roślin, a także dostępność wody, konieczne będzie wprowadzenie zmian co do gatunków/odmian uprawianych roślin, większe prawdopodobieństwo ekstremalnych zjawisk pogodowych może oznaczać ryzyko co do wielkości zbiorów; leśnictwo: możliwe zmniejszenie produktywności oraz zmiana zasięgu geograficznego występowania niektórych gatunków drzew; energetyka: podwyższenie temperatury i zmniejszenie ilości opadów oraz w konsekwencji mniejsza ilość zasobów wodnych będą mieć negatywny wpływ na możliwość chłodzenia elektrociepłowni. Jednocześnie zjawiska te będą powodować wzrost popytu na energię w okresach letnich do celów chłodzenia, a ekstremalne zjawiska mogą mieć negatywny wpływ na jej dystrybucję (awaryjność sieci). Powyższe zjawiska są jedynie częścią katalogu skutków, jakie wymienia szereg dokumentów oraz publikacji na poziomie UE oraz krajowym. Zostały one jednak wybrane jako najbardziej reprezentatywne i pozwalające na zrozumienie, z jakim zjawiskiem mamy do czynienia oraz jakie potencjalne konsekwencje mogą rodzić zmiany klimatu. Przy okazji konsultacji polskiej Strategii adaptacji (SPA) dyskusja z pewnością będzie również dotyczyła stopnia i nasilenia tych zmian, możliwości ich prognozowania w oparciu o dostępne obecnie dane. Zostawiając jednak tę dyskusję dla specjali-

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii raport

Polskie 10 lat w Unii raport Polskie 10 lat w Unii raport 2014 Polskie 10 lat w Unii Wydaje: Copyright Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014 Przygotowano w: Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo