UCHWAŁA Nr VIII/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 28 czerwca 2011 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr VIII/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 28 czerwca 2011 roku"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr VIII/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia Strategii promocji produktu turystycznego (SPPT) pn. Wągrowiec perłą w koronie jezior promocja walorów turystycznych miasta na lata r. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt. 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje: 1. Uchwala się Strategię promocji produktu turystycznego (SPPT) pn. Wągrowiec perłą w koronie jezior promocja walorów turystycznych miasta na lata r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113

2 Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 czerwca 2011 roku Na początku br. Gmina miejska Wągrowiec otrzymała w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata dofinansowanie w wysokości ,80 zł na realizację Projektu pn. Wągrowiec perłą w koronie jezior promocja walorów turystycznych miasta. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i nakłada na naszą Gminą obowiązek realizacji w latach siedmiu zadań: działań promocyjnych. Jednym z nich była konieczność opracowania Strategii Promocji Produktu Turystycznego pn. Wągrowiec perłą w koronie jezior promocja walorów turystycznych miasta. Zadanie to wykonała dla naszego miasta wybrana w drodze zapytania ofertowego firma Grupa Eskadra Sp. z o.o. z Krakowa i zostało ono przedstawione radnym Rady Miejskiej podczas obrad połączonych Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w dniu 25 maja br. Ponadto obowiązek przyjęcia uchwały w sprawie Strategii Promocji Produktu Turystycznego pn. Wągrowiec perłą w koronie jezior promocja walorów turystycznych miasta wynika z art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt. 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 2) ). Projekt uchwały został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi poprzez konsultacje na stronie internetowej miasta w dniach od 1 do 8 czerwca br. W wyniku konsultacji nie zgłoszono Ŝadnych uwag. W związku z powyŝszym podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione. Grupa Eskadra MarketPlace 1

3 Załącznik do Uchwały nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 czerwca 2011 r. Wągrowiec perłą w koronie jezior promocja walorów turystycznych miasta Strategia promocji produktu turystycznego (SPPT) pn. Wągrowiec perłą w koronie jezior promocja walorów turystycznych miasta na lata Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

4 Spis treści 1. Przebieg prac nad dokumentem 2 str. 2. Metryczka miasta 3 str. 3. Wągrowiec a dokumenty strategiczne 12 str. 4. Badania dotyczące wyjazdów urlopowych i weekendowych 15 str. 5. Konsultacje społeczne 28 str. 6. Wągrowiec w Internecie 29 str. 7. Wągrowiec w przewodnikach turystycznych 33 str. 8. Otoczenie konkurencyjne Wągrowca 35 str. 9. Trendy w marketingu terytorialnym 38 str. 10. Markowe produkty turystyczne Wągrowca 39 str. 11. Analiza SWOT 45 str. 12. Podsumowanie części analityczno-badawczej. Kluczowe atrybuty miasta 47 str. 13. Koncepcja komunikacji marketingowej 49 str. 14. Ocena atrybutów Wągrowca 51 str. 15. Pozycjonowanie marki 52 str. 16. Hasło pozycjonujące 56 str. 17. WdraŜanie strategii (zadania i harmonogram) 57 str. 18. Wytyczne dla spójnej polityki komunikacyjnej dla instytucji miejskich związanych z promocją SPPT 65 str. Grupa Eskadra MarketPlace 1

5 1. Przebieg prac nad dokumentem Schemat przygotowywania strategii promocji przypomina klepsydrę, składającą się z trzech po sobie następujących etapów diagnozy, projektowania oraz implementacji. Tak jak zwykła klepsydra po przesypaniu się piasku bywa odwracana i cały proces odmierzania czasu zaczyna się od nowa, tak i budowa markowych produktów turystycznych danego miejsca wymaga nieustannego przechodzenia przez te same etapy. Etap I. Diagnoza marki Niemal cała prawda o marce, jej kondycji, atutach, moŝliwościach dalszego rozwoju i zagroŝeniach, wskazanie najwaŝniejszych dla marki segmentów rynku, określenie konkurencyjności innych miast oraz trendów kształtujących komunikację marketingową Etap II. Projektowanie marki Określenie pozycjonowania marki, dotarcie do jej esencji Etap III. Implementacja, strategia komunikacji Ustalenie, co, gdzie, kiedy, jak i z kim powinno się wydarzyć przez kolejne lata, by produkty turystyczne danego miasta stały się markowe Autorzy strategii pozostawali w stałym kontakcie z pracownikami wągrowieckiego magistratu, prezentowali swoje pomysły, wnioski i załoŝenia strategiczne podczas spotkań z Grupą Roboczą oraz Grupą Konsultacyjną. Grupa Eskadra MarketPlace 2

6 2. Metryczka miasta Tab. 1. Metryczka miasta syntetyczny opis Wągrowca PołoŜenie, dostępność komunikacyjna Demografia Historia, tradycja, symbole Wągrowiec połoŝony jest w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego pod względem geomorfologicznym leŝy na Nizinie Wielkopolsko- Kujawskiej, w Pasie Wysoczyzny Gnieźnieńskiej, na Równinie Wągrowieckiej, w środkowej części Pradoliny Wełny wznosi się na wysokość m n.p.m. leŝy między jeziorami: Durowskim (143,2 ha, w granicach administracyjnych miasta), Kobyleckim (67,7 ha), Łęgowskim (68,4 ha) oraz Rgielskim (147,0 ha), nad rzekami Wełną, Nielbą i Strugą Gołaniecką, zajmuje południe Pałuk regionu historycznego i etnograficznego, uwaŝanego za najstarszy obszar osadnictwa polskiego powierzchnia miasta to 17,83 km² odległość od Poznania 55 km, od Gniezna 42 km, od Piły 65 km, od Bydgoszczy 70 km, pośrodku drogi Warszawa-Berlin (300 km do kaŝdej ze stolic) dogodne połoŝenie w pobliŝu waŝnych szlaków komunikacyjnych drogi krajowej S11 oraz autostrady A2, sąsiedztwo międzynarodowego portu lotniczego Ławica, połączenie kolejowe z Poznaniem miasto stanowi węzeł dróg wojewódzkich i powiatowych mieszkańców (2010 r.): męŝczyzn oraz kobiet gęstość zaludnienia 1402 os./km² skłonność młodych ludzi do emigrowania do większych ośrodków. Większa mobilność osób lepiej wykształconych powoduje obniŝanie się poziomu wykształcenia mieszkańców. Kalendarium najwaŝniejszych wydarzeń z historii miasta: 1319 r. wykupienie przez zakon cystersów obszaru, na którym później powstało miasto Wągrowiec 1381 r. pierwsze wzmianki o mieście Wągrowiec nazwa wywodzi się od słów wągródź, wągier lub wągroda Lata 90. XIV w. przeniesienie siedziby cystersów z Łekna do Wągrowca 1427 r. król Władysław Jagiełło nadaje miejskie prawa magdeburskie XV-XVI w. epoka największego rozkwitu miasta i dobrobytu mieszkańców (powstały liczne cechy rzemieślnicze, m.in.: piwowarów, sukienników, kuśnierzy, garncarzy, szewców) 1541 r. urodził się ks. Jakub Wujek, tłumacz Biblii na język polski (1599 r.) Grupa Eskadra MarketPlace 3

7 od połowy XVII w. upadek miasta (wojny, poŝary i epidemie); wiara w gusła i zabobony. W XVII - pocz. XVIII w. w Wągrowcu odbywały się procesy o czary. Przed sądem postawiono kilkadziesiąt osób 1793 r. miasto trafiło pod zabór pruski. Wągrowczanie czynnie przeciwstawiali się polityce germanizacyjnej udział w powstaniach narodowych w 1794 r., 1831 r., 1848 r. i 1863 r r. decyzją rządu pruskiego wszystkie dobra klasztorne zostały przejęte przez państwo. Cystersi przestali być właścicielami miasta. Wągrowiec stał się królewskim miastem pruskim, w krótkim czasie utworzono powiat wągrowiecki, w granicach którego znalazły się m.in. Gołańcz, Skoki, Rogoźno, Łekno i Mieścisko. Wągrowiec zyskał rangę miasta powiatowego z urzędem starosty (Landrat) przełom lat 1835/ klasztor uległ sekularyzacji. Kościół klasztorny przekazano nowo utworzonej parafii XIX w. oŝywienie gospodarcze (wzrost liczby mieszkańców, rozbudowa miasta, 1889 r. połączenie kolejowe z Inowrocławiem oraz Rogoźnem) I wojna światowa wcielanie ludności do armii pruskiej; czynny udział wągrowczan w powstaniu wielkopolskim. Wągrowiec siedzibą kwatery głównej powstańczego dowództwa frontu północnego 1918 r. oswobodzenie Wągrowca spod panowania pruskiego 2 września 1939 r. nalot Luftwaffe (zniszczenie Ratusza, śmierć m.in. burmistrza miasta Szymona Wachowiaka) 6 września 1939 r. wkroczenie wojsk niemieckich do miasta początkiem ponad 5-letniej okupacji i hitlerowskiego terroru 1941 r. wprowadzenie przez władze hitlerowskie nowej nazwy miasta - Eichenbrück oraz nowego herbu 23 stycznia 1945 r. wyzwolenie miasta przez armię radziecką Po 1945 r. powrót do polskiego nazewnictwa miasta, wybór polskich władz oraz rozpoczęcie budowy lub rozbudowy fabryk Lata w pomieszczeniach poklasztornych działał Dom ZasłuŜonego Kapłana Archidiecezji Gnieźnieńskiej im. Jakuba Wujka 1975 r. likwidacja powiatów, Wągrowiec znalazł się w granicach województwa pilskiego 1990 r. wprowadzenie Urzędów Rejonowych jako delegatur administracji wojewódzkiej w terenie. Wągrowiec stał się siedzibą rejonu r. ponowne utworzenie powiatu wągrowieckiego Symbolika herb miasta: zbrojne ramię władza sądownicza opata nad miastem topór herb rodu Pałuków, załoŝycieli klasztoru łekneńsko-wągrowieckiego półpostać mnicha zwierzchnia władza cystersów (opata) nad miastem Grupa Eskadra MarketPlace 4

8 litera W Wągrowiec Legendy: Piramida Łakińskiego Legendy o czarownicach Tajemnica klasztornej studni Pokutujący zakonnik Pochód mnichów Duch kasjera Duchy róŝne Pomniki bóstw Olbrzymia kość Srebrna trumienka Podziemne ganki Szlaki turystyczne Zabytki Kultura Dania regionalne: kluski z kapustą, pyry z gzikiem, chleb ze smalcem i ogórkiem małosolnym oraz placek z kruszonką i szneka z glancem Szlak Cysterski Szlak Piastowski (w pobliŝu) Szlak św. Jakuba Cysterski Szlak Rowerowy Szlak kajakowy NajwaŜniejsze zabytki i monumenty miasta: późnobarokowy zespół klasztoru pocysterskiego (XVIII w.) późnogotycki kościół farny pod wezwaniem św. Jakuba (XVI w.) z dzwonnicą (XIX w.) Opatówka, dawna siedziba opatów cysterskich (obecnie Muzeum Regionalne) piramida Łakińskiego grobowiec rotmistrza wojsk napoleońskich Franciszka Łakińskiego (XIX w.) lapidarium na dawnych cmentarzach Ŝydowskim i ewangelickim wieŝa widokowa (Izba Tradycji PoŜarnictwa OSP w Wągrowcu) schron z II wojny światowej pomnik księdza Jakuba Wujka pomnik Powstańców Wielkopolskich pomnik poległym mieszkańcom miasta w II wojnie światowej Wydarzenia kulturalne: Lato na Pałukach (szereg imprez kulturalnych od czerwca do końca sierpnia) Grupa Eskadra MarketPlace 5

9 Festyn Cysterski (lipiec) Dni Wągrowca (lipiec) Dni Europy (maj) Festiwal Muzyki Klasycznej Pałucka Wiosna Muzyczna Dni Kultur Narodowych (luty i październik) Młode Miasto (czerwiec/lipiec) Spektakle uliczne (lipiec) Piknik Country sierpień Andrzejkowa Noc Muzeum Imprezy cykliczne i konkursy organizowane przez Miejski Dom Kultury:: Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny (6 edycji) Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Moja Europa" (3 edycje), Konkurs Filmowy "5 minut z Ŝycia" (2 edycje) Konkurs "na palmę wielkanocną" Piknik country (5 edycji) Lato na Pałukach (37 edycji) Turnieje szachowe Shantyway (5 edycji) Warsztaty fotograficzne Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy RockNoC Noce Bluesowe Biesiady Spotkania z poezją Spotkania z filmem w DKF MDK Wągrowieckie Spotkanie Komiksowe "LIGATURA" Festiwal Młode Miasto (od 2009 r.) Centra kulturalne miasta Miejski Dom Kultury (m.in. zespół wokalny, chór nauczycielski, klub, Wągrowiecka Grupa Artystyczna, MłodzieŜowa Orkiestra Dęta, teatrzyk kukiełkowy, Grupa Taneczno Marszowa Fart, Chór The HOOR, kluby: fotograficzny, plastyczny, filmowy, sekcja Graffiti, teatr młodzieŝowy) Kino w MDK Amfiteatr Miejski Biblioteka Parafialna (Klasztor) Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu (z Centrum Kultury Esperanckiej) Muzeum Regionalne Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia Teatr Variete Grupa Eskadra MarketPlace 6

10 Sport, turystyka rekreacja Teatr Co? Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR) 11,5 ha powierzchni profesjonalna baza treningowa dla sportowców wielu dyscyplin sportowych. stadion piłkarski, 2,6 tys. miejsc, licencja do gry najwyŝej na I-ligowym poziomie stadion lekkoatletyczny z bieŝnią tartanową i urządzeniami lekkoatletycznymi oraz boiskiem do piłki noŝnej ze sztucznej nawierzchni spełniającej certyfikat FIFA**, hala sportowa, trybuny dla 700 widzów mała sala sportowa siłownia odnowa biologiczna: gabinety hydroterapii, fizykoterapii, masaŝe korty tenisowe o nawierzchni ceglastej kąpielisko strzeŝone, baseny kąpielowe wypoŝyczalnia sprzętu wodnego baza noclegowa i gastronomiczna Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Inwalidów "Wielspin" nowoczesne centrum wypoczynku osób niepełnosprawnych w kompleksie leśnym na skarpie przy Jeziorze Durowskim bez barier architektonicznych 200 miejsc hotelowych, domki campingowe baza: sala sportowa, basen, kręgielnie, kąpielisko i przystań, sale rehabilitacyjne i odnowy biologicznej, ściana alpinistyczną własna kadra medyczno-rehabilitacyjna zabiegi rehabilitacyjno-medyczne, gabinety: lekarski, zabiegowy, hydroterapii, kinezyterapii, fizykoterapii. - zaplecze konferencyjne Aquapark Wągrowiec Familijna wyspa (2 baseny: sportowy i rekreacyjny, grota solna, rwąca rzeka, jacuzzi, sauny, 80-metrowa zjeŝdŝalnia, salon fryzjerski, salon kosmetyczny, gabinety odnowy z masaŝami leczniczymi i relaksującymi, solaria, fitness club), sieć promenad połoŝonych wzdłuŝ rzek i Jeziora Durowskiego ścieŝki rowerowe wokół jeziora rejsy statkiem wycieczkowym po Jeziorze Durowskim rzeka Wełna spływy kajakowe, równieŝ zimą Zimowa Wełna wędkarstwo Regaty śeglarskie na Jeziorze Durowskim Ogólnopolskie Regaty Modeli śaglowych Zdalnie Sterowanych Kluby sportowe: MKS Nielba Wągrowiec: sekcja piłki ręcznej ekstraklasa męŝczyzn, sekcja piłki noŝnej II liga, sekcja pływacka Klub śeglarski OGNIWO, sporty wodne: Ŝeglarstwo, kajakarstwo i windsurfing, modelarstwo Klub śeglarski Neptun Ŝeglarze i windsurfingowcy (Regaty o Puchar Grupa Eskadra MarketPlace 7

11 Oświata, edukacja, nauka Działalność społeczna, organizacje pozarządowe Jeziora Durowskiego, Memoriał im. Z. Hoffmanna i Jesienny Puchar Klas) Towarzystwo Sportowe w Wągrowcu (siatkówka) Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk klub sportowy "Tiger" (karate) miejska liga futsalu (I i II liga) Baza noclegowa: Hotel Pietrak, hotel Jamajka, Nielba, Wielspin, OSiR,, Ośrodek Wypoczynkowy "ŁODZIANKA", Motel Marcel. W okresie letnim 600 miejsc noclegowych w hotelach i motelach oraz domkach campingowych Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia. NajwaŜniejsze organizacje pozarządowe: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej Wągrowieckie Stowarzyszenie Szlaku Cysterskiego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Wełny Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa prowadzące Hospicjum Miłosiernego Samarytanina, jadłodajnię i noclegownię Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Wągrowcu Wągrowiecki Chór Kameralny, Chór Dziecięcy Państwowej Szkoły Muzycznej i Chór Nauczycielski, Chór The HOOR Towarzystwo Sportowe w Wągrowcu UKS Olimpijczyk Stowarzyszenie Magna Carta Stowarzyszenie Samorządność Wągrowiecka 2000 Stowarzyszenie "Porozumienie Społeczne" Instytut Samarytański Bractwo Strzeleckie w Wągrowcu Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział w Wągrowcu Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji "Primum Vivere" (zdrowie jest "wartością, zasobem i środkiem ) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej "Bona Fides" Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Rehabilitacja" im. Karola Marcinkowskiego Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Ognisko "Pałuki" Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski, Zarząd Koła Powiatowego w Wągrowcu Kluby Seniora Srebrna Nić i Dębina Grupa Eskadra MarketPlace 8

12 Środowisko naturalne, ekologia Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Wągrowieckie Zrzeszenie Handlu i Usług Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno-Muzyczne Polski Związek Wędkarski Koło Wągrowiec PCK w Wągrowcu Koło Środowiskowe Wągrowieckie Towarzystwo Amazonki w Wągrowcu Polski Związek Wędkarski Koło Wągrowiec Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Wągrowiec Miasto Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Wągrowcu Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Wągrowcu Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Wągrowiecko Rogoziński WOPR oddział w Wągrowcu unikatowe zjawisko hydrograficzne: skrzyŝowanie rzek Nielby i Wełny wągrowieckie jeziora powiązane są ciągami rynien glacjalnych pomnik przyrody dąb "Korfanty" (370 cm obwodu i 34 m wys.) w rezerwacie Dębina Lasy stanowią 13% powierzchni miasta Zasoby wód geotermalnych W latach przeprowadzono rekultywację Jeziora Durowskiego, (m.in. 2 aeratory pulweryzacyjne dotleniające głębsze warstwy wody) Centrum Edukacji Ekologicznej (realizacja i popularyzacja programów i projektów ekologicznych) Sąsiadująca z miastem gmina wiejska Wągrowiec charakteryzują niewielkie zmiany środowiska geograficzno-przyrodniczego, bogactwo lasów mieszanych i rynnowych jezior polodowcowych Informacja turystyczna Nagrody: Lider Polskiej Ekologii 2007 Złote Gwiazdy 2007 wyróŝnienie NajwyŜsza Jakość w Ochronie Środowiska" 2008 certyfikat Gmina Przyjazna Środowisku certyfikat Sportowa Gmina Nagroda Najlepiej Oświetlone Miasto w Polsce 2009 Nagroda Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce 2010 OSIR, Muzeum Regionalne, Punkt IKT na Rynku Grupa Eskadra MarketPlace 9

13 Gospodarka, przedsiębiorczość Planowane inwestycje Dyscypliny sportowe Inicjatywy/instytu cje regionalne, ponadregionalne, współpraca międzynarodowa Liczba podmiotów gospodarczych na terenie miasta to ok W grudnia 2009 r. stopa bezrobocia dla powiatu wynosiła 17% Największe przedsiębiorstwa: Horstmann Sp. z o.o. (kapitał niemiecki, producent urządzeń do sortowania odpadów komunalnych), Mecapol SA (firma belgijska, producent sztucznej skóry), Europol-Meble SA (kapitał niemiecki, producent mebli tapicerowanych), Merx Sp. z o.o. (kapitał polsko-szwedzki, producent części do maszyn budowlanych i samochodów cięŝarowych firmy Volvo), Wymar Sp. z o.o. (firma belgijska, producent profili PCV i AL), Tiger Swiss Sp. z o.o. (kapitał szwajcarski, producent sprzętu do rehabilitacji), AGROBRAS (kapitał niemiecki, produkcja materiału siewnego), Hotel Pietrak (130 miejsc noclegowych), ROMEX (producent mięs i wędlin), KOMPLEXMŁYN Sp. z o.o. (producent mąk, kasz i płatków), Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy WIELSPIN (turnusy rehabilitacyjne, spartakiady sportowe, międzynarodowe dla osób niepełnosprawnych) rewitalizacja terenów dworca kolejowego i autobusowego i okolicy (pow. 34 ha) Centrum Rekreacji i Rozrywki (cztery ogrody tematyczne, wioska cysterska z ogrodem ziół, zielony labirynt, zaplecze hotelowo-gastronomicznousługowe, wieŝa widokowa, centrum sportów ekstremalnych, pole namiotowe i kampingowe) pole golfowe 18-dołkowe (pow. 53 ha) hotel przy Aquaparku (0,46 ha) wyciąg narciarstwa wodnego w południowej części Jeziora Durowskiego park linowy (sugerowane) Wągrowiec Centrum Kolarstwa Wielkopolskiego (rajdy rowerowe) Narty wodne śeglarstwo Windserfing Kajakarstwo ( Zimowa Wełna ) Rowery wodne Piłka ręczna Piłka noŝna Psie zaprzęgi Modelarstwo Nordic walking Miasta partnerskie: Schönwalde (Niemcy) Adendorf (Niemcy) Gyula (Węgry) Krasnogorsk (Rosja) Le Plessis Trevise (Francja) Grupa Eskadra MarketPlace 10

14 Media lokalne Nagrody otrzymane w ostatnich latach Znane osoby związane obecnie bądź w przeszłości z miastem Siedziba władz powiatu wągrowieckiego Głos Wągrowiecki Tygodnik Wągrowiecki Telewizja ITV (www.itvwagrowiec.pl) Telewizja kablowa Wągrowiec Portale internetowe Najlepiej Oświetlona Gmina i Miasto 2009 roku główna nagroda w ogólnopolskim konkursie pod patronatem honorowym Ministra Infrastruktury przyznana za oświetlenie Rynku Inwestor na Medal wyróŝnienie w konkursie Budowniczy Polskiego Sportu w kategorii Inwestor Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych (za budowę stadionu lekkoatletycznego oraz za całokształt działalności na rzecz rozwoju sportu i rekreacji) wyróŝnienie w konkursie Sportowa Gmina przyznane przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną Nagroda Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce 2010 Adam z Wągrowca cysters, kompozytor muzyki organowej ks. Jakub Wujek - jezuita, teolog, autor przekładu Pisma Świętego na język polski. Wraz z M. Rejem i J. Kochanowskim jest współtwórcą polskiego języka literackiego Stanisław Przybyszewski polski pisarz okresu Młodej Polski, spędził w Wągrowcu kilka lat, ukończył tutejsze gimnazjum Franciszek Jerzy Łakiński rotmistrz wojsk napoleońskich Walenty Szwajcer odkrywca osady w Biskupinie Zbigniew Orywał lekkoatleta, olimpijczyk Artur Siódmiak reprezentant Polski w piłce ręcznej, wychowanek Nielby Wągrowiec. Medalista mistrzostw świata. Obecnie występuje w Bundeslidze. Monika Drybulska maratonka, olimpijka Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów dostarczonych przez Urząd Miejski w Wągrowcu, Grupa Eskadra MarketPlace 11

15 3. Wągrowiec a dokumenty strategiczne Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim Zdaniem autorów strategii powiat wągrowiecki wyróŝnia się na tle województwa: elementami kulturowymi o wysokiej wartości w regionie (pozostałe wymienione powiaty to: pilski, międzychodzki, szamotulski, nowotomyski, kościański, słupecki, średzki, gostyński, ostrowski, koniński, Konin, złotowski); wysokimi walorami wypoczynkowymi (pozostałe powiaty to: złotowski, pilski, chodzieski, nowotomyski, kościański, ostrzeszowski, leszczyński, gnieźnieński, poznański, koniński). Generalnie uznano jednak, iŝ powiat wągrowiecki posiada średnie warunki do rozwoju turystyki, a Ŝaden z wągrowieckich obiektów zabytkowych, imprez sportowych, rekreacyjnych czy kulturalnych nie został zaliczony do zasobów turystycznych, dzięki którym Wielkopolska mogłaby konkurować z innymi województwami naszego kraju. Tab. 2. Ocena zasobów turystycznych w powiecie wągrowieckim Dobre warunki do rozwoju, zasoby rangi ponadlokalnej lub regionalnej turystyka krajoznawcza zasoby leśne i przyrodnicze Dębina k. Wągrowca turystyka kwalifikowana kajakowa turystyka jeździecka turystyka wypoczynkowa turystyka świąteczna działki letniskowe i drugie domy tradycyjna długookresowa turystyka wypoczynkowa agroturystyka Słabe warunki do rozwoju na szerszą skalę imprezy i wydarzenia (kulturalne, sportowe, rozrywkowe) turystyka kwalifikowana turystyka rowerowa turystyka motorowodna turystyka Ŝeglarska turystyka biznesowa turystyka tranzytowa Brak warunków niezbędnych do rozwoju turystyka pielgrzymkowa i religijna Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim 2007 r. Grupa Eskadra MarketPlace 12

16 Tab. 3. Liczba korzystających z bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2005 r. (w tys.) Liczba korzystających w tym cudzoziemców Wielkopolska 1 226,7 267,1 Powiat Wągrowiecki 20,4 1,8 Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim 2007 r. W zestawieniu obszarów wyróŝniających się wielkością ruchu turystycznego gmina miejska Wągrowiec zajęła 12 miejsce w województwie, z liczbą 18,5 tys. noclegów. Nieznacznie ulegając Lesznu, a wyprzedzając m.in. Wolsztyn i Trzciankę. Jednocześnie powiat wągrowiecki posiadał w 2005 r. najwyŝszy w Wielkopolsce stopień wykorzystania miejsc noclegowych (39,9%). Świadczyć to moŝe o niewystarczającej, w porównaniu, z popytem, liczbie obiektów hotelowych w mieście. Największy wpływ na rozwój turystki w skali całego województwa ma mieć popyt wewnętrzny ze strony mieszkańców regionu oraz województw ościennych. Na znaczeniu będą zyskiwały produkty sieciowe wykorzystujące zasoby historyczne Wielkopolski (pałace, dwory, zanikające rzemiosła oraz zawody, historyczne szlaki tematyczne). W podróŝach krajowych największe znaczenie zyska turystyka krajoznawcza i kulturowa, agroturystyka oraz aktywne i specjalistyczne formy wypoczynku i rekreacji weekendowej, zwłaszcza mieszkańców aglomeracji poznańskiej i ośrodków subregionalnych. Szczególnie istotne będą segmenty turystyki rowerowej, jeździeckiej, łowieckiej, kolejowej i aeroturystyki. Znacząca rola przypadnie turystyce dzieci i młodzieŝy. Produkty turystyczne Wielkopolski ze względu na dominujące walory (rdzenie produktów): wielkopolskie dwory i pałace obiekty i miejscowości historyczne połączone szlakami tematycznymi obiekty i wydarzenia religijne (m.in. Szlak Cysterski, Szlak św. Jakuba) historyczne szlaki i zabytkowa infrastruktura kolejowa Wielkopolski zabytki i obiekty etnograficzne i archeologiczne tradycje zanikających zawodów i rzemiosł (m.in. pokazy, jarmarki, imprezy specjalistyczne organizowane w celu podtrzymania i promocji zanikających rzemiosł i zawodów) imprezy i wydarzenia (kulturalne, sportowe, rozrywkowe) zasoby/walory środowiska naturalnego dla turystyki krajoznawczej wielkopolskie drogi, szlaki i zbiorniki wodne (produkty turystyki kajakowej, motorowodnej, Ŝeglarstwo i windsurfing) trasy rowerowe Wielkopolski infrastruktura jeździecka Wielkopolski sportowa infrastruktura lotnicza Wielkopolski zasoby środowiska naturalnego dla turystyki łowieckiej Grupa Eskadra MarketPlace 13

17 wielkopolskie zasoby/walory środowiska naturalnego (dla wypoczynku) zasoby turystyczne wsi wielkopolskiej potencjał gospodarczy, naukowy, administracyjny (turystyka biznesowa) produkty turystyczne dla turystyki tranzytowej. Strategia Rozwoju Miasta Wągrowca do 2020 Jednym z czterech głównych celów strategicznych jest Rozwój gospodarczy miasta w ramach którego funkcjonuje program pod nazwą: Kreowanie pozytywnego i wyrazistego wizerunku miasta. Wizerunek Wągrowca w ostatnich latach zaczął się krystalizować miasto zaczęło być postrzegane jako atrakcyjne miejsce do Ŝycia (zamieszkania, pracy, wypoczynku), w którym większość potrzeb moŝna zaspokoić na miejscu. Dodatkowymi atutami miasta są pocysterskie zabytki, pozostałości kultury pałuckiej, atrakcyjne warunki krajobrazowe oraz centrum sportowo-rekreacyjne. Oczywistym jest, Ŝe warunkiem znajomości walorów miasta na zewnątrz jest odpowiednie jego promowanie. Konsekwentna realizacja Strategii promocji produktu turystycznego i systemu identyfikacji wizualnej tego produktu ma stać się jednym z kluczowych czynników oŝywienia gospodarczego Wągrowca i jego okolic. Grupa Eskadra MarketPlace 14

18 4. Badania dotyczące wyjazdów urlopowych i weekendowych Ogólnopolskie badania jakościowo-ilościowe przeprowadzone w latach przez firmy Paulat oraz Grupę Eskadra na następujących grupach celowych: SINGLE dorośli respondenci, najczęściej do 30. roku Ŝycia, samodzielni finansowo, bez rodziny i zobowiązań, nastawieni na rozwój osobisty, chętnie spędzają czas poza domem, o dochodzie średnim+ oraz średnim lub wyŝszym wykształceniu RODZINNI/USTABILIZOWANI osoby pracujące, w wieku powyŝej 35 roku Ŝycia, posiadają rodzinę, w tym co najmniej jedno dziecko, o dochodzie średnim+ oraz średnim lub wyŝszym wykształceniu PUSTE GNIAZDA osoby, najczęściej po 55 roku Ŝycia, które mieszkają bez dzieci (nawet jeŝeli je mają) Grupa Eskadra MarketPlace 15

19 Grupa Eskadra MarketPlace 16

20 Grupa Eskadra MarketPlace 17

21 Grupa Eskadra MarketPlace 18

22 Grupa Eskadra MarketPlace 19

23 Grupa Eskadra MarketPlace 20

24 Grupa Eskadra MarketPlace 21

25 Grupa Eskadra MarketPlace 22

26 Grupa Eskadra MarketPlace 23

27 Grupa Eskadra MarketPlace 24

28 Grupa Eskadra MarketPlace 25

29 Grupa Eskadra MarketPlace 26

30 Grupa Eskadra MarketPlace 27

31 5. Konsultacje społeczne O mieście i jego potrzebach najwięcej zawsze wiedzą mieszkańcy. Dlatego metodologia pracy Eskadry MarketPlace zakłada stałe konsultacje, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Podczas pierwszej wizyty w Wągrowcu Eskadra MarketPlace przeprowadziła kilka spotkań, zarówno grupowych jak i indywidualnych, z mieszkańcami miasta. Dzięki spotkaniu z Grupą Roboczą powołaną do koordynowania prac nad strategią promocji produktu turystycznego zaznajomiliśmy się z najwaŝniejszymi walorami miasta, poznaliśmy plany istotne z punktu widzenia strategii rozwoju miasta oraz otrzymaliśmy wszelkie materiały poszerzające naszą wiedzę o mieście. Grupowe konsultacje społeczne Jeziora oraz wodna infrastruktura sportowa to największe atuty miasta wskazane przez przybyłych na pierwsze otwarte konsultacje społeczne przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz instytucji i organizacji waŝnych dla promocji miasta. Miasto jest hotelem dla ludzi w wieku produkcyjnym i sypialnią dla seniorów twierdzą mieszkańcy. Wśród osobistości związanych z miastem wymienia się Stanisława Przybyszewskiego oraz znanego szczypiornistę Artura Siódmiaka. Ponadto, przebiegający przez miasto szlak Cysterski stanowi o jego bogactwie historycznym. Jak przekonują mieszkańcy, wizytujący miasto najczęściej narzekają na utrudnienia komunikacyjne oraz ubogą bazę noclegową. Czas wolny spędzają głównie na spacerach, chętnie porównując swoje miasto, nieco na wyrost, do Sopotu. Jakkolwiek, wydaje się, Ŝe nie są oni emocjonalnie związani z miejscowością. Minusy przyznają ponadto za niesprawną łączność kolejową z Poznaniem. Eskadra zasięgnęła takŝe opinii wśród uczniów klasy maturalnej Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich. MłodzieŜ, jak wynika ze spotkania, nie uznaje Wągrowca za docelowe miejsce zamieszkania tylko nieliczni decydują się na powrót do miasta po studiach. Narzekają na brak atrakcji dla młodzieŝy oraz niewielką liczbę imprez kulturalnych. Spotkania indywidualne Wśród osób, z którymi przedstawiciele Eskadry spotkali się w trakcie pracy nad dokumentem znaleźli się m.in. działacze z dziedziny sportu i rekreacji (Wojciech Gogolewski Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Anita Wiczyńska prezes spółki Aquapark Wągrowiec) a takŝe animatorzy Ŝycia kulturalnego (Andrzej Wieczorek Prezes Stowarzyszenia Szlaku Cysterskiego). Nasi rozmówcy wskazywali na, z jednej strony, ogromny potencjał miasta w zakresie turystyki sportowo-rekreacyjnej, z drugiej na ciągle niewykorzystane w tej dziedzinie moŝliwości. Proponowali systemowe podejście do kolarstwa, zarówno amatorskiego, jak i wyczynowego, oraz do utworzenia szlaków konnych wokół miasta. Wykorzystywana latem infrastruktura posłuŝyć mogłaby takŝe zimą ukształtowanie terenu sprzyja bowiem uprawianiu narciarstwa biegowego. Cystersi, jako załoŝyciele miasta oraz twórcy bogatej kultury, cieszą się niegasnącą popularnością oraz zainteresowaniem. Prezes aktywnie działającego Stowarzyszenia Szlaku Cysterskiego przekonuje, Ŝe w wągrowieckim klasztorze pocysterskim powinno powstać centrum ekumeniczne, a festyny cysterskie mogłyby zostać poszerzone (wzbogacone o dodatkowe atrakcje). Grupa Eskadra MarketPlace 28

SZUKASZ MIEJSCA NA LOKALIZACJĘ HOTELU? ZAPRASZAMY DO KARLINA

SZUKASZ MIEJSCA NA LOKALIZACJĘ HOTELU? ZAPRASZAMY DO KARLINA SZUKASZ MIEJSCA NA LOKALIZACJĘ HOTELU? ZAPRASZAMY DO KARLINA Doskonałe połoŝenie na skrzyŝowaniu dróg: krajowej nr 6 (Szczecin- Gdańsk) i wojewódzkiej nr 163 (Poznań Kołobrzeg) Niewielka odległość do Morza

Bardziej szczegółowo

Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe)

Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe) Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe) Zadanie nr 1 z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i starszych Lp. Oferta Zadanie Przyznana

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 34/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 12 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 34/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 12 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR 34/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WALORÓW TURYSTYCZNO - REKREACYJNYCH GRUDZIĄDZA I OKOLIC W PRACY Z UCZNIEM

MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WALORÓW TURYSTYCZNO - REKREACYJNYCH GRUDZIĄDZA I OKOLIC W PRACY Z UCZNIEM MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I WYPOCZYNKU W GRUDZIĄDZU MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WALORÓW TURYSTYCZNO - REKREACYJNYCH GRUDZIĄDZA I OKOLIC W PRACY Z UCZNIEM Lisie Kąty, 24 maja 2012 GRUDZIĄDZ - POTENCJAŁ PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII / /2011 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia czerwca 2011 roku

Uchwała Nr VIII / /2011 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia czerwca 2011 roku Uchwała Nr VIII / /2011 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia Strategii promocji produktu turystycznego (SPPT) pn. Wągrowiec perłą w koronie jezior promocja walorów turystycznych

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INWESTYCYJNE

PROPOZYCJE INWESTYCYJNE PROPOZYCJE INWESTYCYJNE - W ZAKRESIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH - MIASTA KRAKOWA REALIZOWANE W FORMIE WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI PRYWATNYMI Gmina Miejska Kraków Zarząd Infrastruktury Sportowej w

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Sztuka zarabiania na wypoczynku Aleksandra Ruta Uniwersytet w Białymstoku 8 października 2015 r. Sztuka. zarabiania Sztuka (łac.ars, grec. techne) w starożytności i średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko" Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA Lp Przedsięwzięcie Opis Planowany termin realizacji Miejsce Jednostka koordynująca 1 Zawody Mistrzostwa Wielkopolski Oyama Karate w Kata 17.03. r. MOSiR

Bardziej szczegółowo

Wartość projektu: 8 938 137,21 zł. Wysokość dofinansowania: 3 611 886,59 zł

Wartość projektu: 8 938 137,21 zł. Wysokość dofinansowania: 3 611 886,59 zł Plan Kampusu Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny Stobrawa to kompleks tworzony przez liczne obiekty sportowe usytuowane w malowniczej scenerii zabytkowego Parku Miejskiego. Kampus tworzy doskonałe warunki

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie wielkopolskim

Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie wielkopolskim Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Ewa Kacprzak Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie wielkopolskim województwo

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN. Zarządzenie Nr 206/II/2008 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty

Bardziej szczegółowo

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba Data Nazwa imprezy MARZEC 07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba 20.03.2015 KWIECIEŃ V Wiosenne Spotkania z Wojskiem, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Główne tematy naukowo-badawcze podejmowane w katedrze: Turystyka kulturowa w Polsce i na świecie. Wpływ walorów turystycznych, historycznych i kulturowych miast na

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Czy istnieją w Gminie dokumenty kształtujące jej politykę kulturalną? Czy Gmina stworzyła warunki dla rozwoju kultury oraz

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r.

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r. Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów zaplanowanych na 2016 r. Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejscowość/ miejsce

Bardziej szczegółowo

Geotermia w Gminie Olsztyn

Geotermia w Gminie Olsztyn Geotermia w Gminie Olsztyn Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 18 maja 2011 r. Gmina Olsztyn Gmina Olsztyn położona jest niespełna 10 km od Częstochowy. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA TAKA IMPREZA NA LUBELSZCZYŹNIE!!!

PIERWSZA TAKA IMPREZA NA LUBELSZCZYŹNIE!!! I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej PIERWSZA TAKA IMPREZA NA LUBELSZCZYŹNIE!!! Wierzchowiska 15-16.06.2013 Patronat Honorowy: Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zielona Szkoła. Straduń "'? 25.05.-28.05.2010.

Zielona Szkoła. Straduń '? 25.05.-28.05.2010. Zielona Szkoła Straduń "'? 25.05.-28.05.2010. Dzień I 9:00 - wyjazd wycieczki ze szkoły 11:00 - przyjazd do Smolarni - spotkanie z leśniczym i spacer ścieżką dydaktyczną po terenie Rezerwatu w Smolarni

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie campingowo i caravaningowo Ilość dni: 3 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Czekają na Ciebie: rodzinne pola campingowe wyżywienie

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ Czerwiec/Lipiec/Sierpień/Wrzesień 2009

KALENDARZ IMPREZ Czerwiec/Lipiec/Sierpień/Wrzesień 2009 KALENDARZ IMPREZ Czerwiec/Lipiec/Sierpień/Wrzesień 2009 DATA GODZINA NAZWA IMPREZY MIEJSCE ORGANIZATOR 20.06 11:00 Maszerujemy razem Nordic Walking 20.06 19:00 Spływ kajakowy wokół J. Swarzędzkiego Przystań

Bardziej szczegółowo

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej Jednotomowa encyklopedia stanowiąca kompendium wiedzy o Gnieźnie i regionie.

Bardziej szczegółowo

Plan promocji wsi Konary

Plan promocji wsi Konary Plan promocji wsi Konary Celem działań informacyjno-promocyjnych związanych z Planem Odnowy Miejscowości Konary jest: upowszechnienie informacji na temat inwestycji planowych w miejscowości do roku 2020

Bardziej szczegółowo

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Kandydat do nagrody i tytułu Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej PORZĄDEK PREZENTACJI 1. Turystyka w dokumentach programowych AO 2. Jak duży jest potencjał turystyczny AO? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX RADY POWIATU W OPATOWIE. z dnia 22 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX RADY POWIATU W OPATOWIE. z dnia 22 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX.10.2017 RADY POWIATU W OPATOWIE z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kreowanie marki turystycznej obszarów cennych przyrodniczo poprzez rozwój szlaków kulturowych

Kreowanie marki turystycznej obszarów cennych przyrodniczo poprzez rozwój szlaków kulturowych Wydział Zarządzania Katedra Turystyki i Rekreacji POTENCJAŁ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO PODLASIA NA RZECZ ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU TURYSTYKI Kreowanie marki turystycznej obszarów cennych przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań i realizujących je podmioty oraz wysokość udzielonych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert

Wykaz zadań i realizujących je podmioty oraz wysokość udzielonych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert Wykaz zadań i realizujących je podmioty oraz wysokość udzielonych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert Lp. Nr oferty Wnioskodawca Nazwa zadania Przyznana kwota (zł) I. W obszarze współpracy : Oświata

Bardziej szczegółowo

Projekt Z/2.32/III/3.2/93/04 Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w Szczecinku

Projekt Z/2.32/III/3.2/93/04 Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w Szczecinku Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w WPROWADZENE Szczecinek to liczące prawie 40 tysięcy mieszkańców miasto, połoŝone na Pojezierzu Drawskim, na południowo-wschodnim

Bardziej szczegółowo

Realizacja głównych zadań modernizacyjnych i remontów bazy Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w

Realizacja głównych zadań modernizacyjnych i remontów bazy Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w Realizacja głównych zadań modernizacyjnych i remontów bazy Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w latach 2010-2016 Powierzchnia Ośrodka 39,10 ha w tym tereny

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza!

AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza! AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza! Sypialnia dobrze czy źle o mieście? Stereotyp dotyczący miast na obrzeżach aglomeracji Sypialnia bez kompleksów: Najprzyjemniejsze miejsce

Bardziej szczegółowo

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Dzierżoniów, dnia 01.09.2016 r. SO.523.2.2016 SPRAWOZDANIE z przebiegu i wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

Z czym kojarzy się Szczecin?

Z czym kojarzy się Szczecin? IMAS International Wrocław Z czym kojarzy się Szczecin? Wrocław, marzec 2008 Sprawdziliśmy, z czym Polakom kojarzy się Szczecin. Raport moŝe być przydatny w ocenie efektywności dotychczasowych akcji promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Impreza Termin Miejsce/ Organizator

Impreza Termin Miejsce/ Organizator Program imprez kulturalnych i sportowo rekreacyjnych WAKACJE 2011 Impreza Termin Miejsce/ Organizator Obóz sportowy w Ustce 23.06-06.07 Uczniowski Klub Sportowy WODNIK Turniej Piłki PlaŜowej Gimnazja 27.06

Bardziej szczegółowo

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna www.facebook.com/szlot www.twitter.com/szlot_info wwww.instagram.com/szlot_foto ul. Wyszyńskiego 73 78-400 Szczecinek tel. +48 94 37 434 03 e-mail: sekretariat@szlot.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Metropolia Poznań. Współpraca ponad granicami administracyjnymi z perspektywy miasta metropolitalnego. Tomasz J. Kayser

Metropolia Poznań. Współpraca ponad granicami administracyjnymi z perspektywy miasta metropolitalnego. Tomasz J. Kayser Metropolia Poznań Współpraca ponad granicami administracyjnymi z perspektywy miasta metropolitalnego Tomasz J. Kayser Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Metropolia Poznań Współpraca ponad granicami administracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Formularz. Turniej wsi Rajd rowerowy 2.000

Formularz. Turniej wsi Rajd rowerowy 2.000 Formularz zgłaszania propozycji działań/zadań do projektu Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRODUKTU TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO KIELCE RAJ DLA DZIECI

KONCEPCJA PRODUKTU TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO KIELCE RAJ DLA DZIECI Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 29.11.2017r. KONCEPCJA PRODUKTU TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO KIELCE RAJ DLA DZIECI Nazwa produktu: Produkt turystyczno - kulturalny dla rodzin z dziećmi Kielce

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDśETU POWIATU PODMIOTOM NALEśĄCYM I NIENALEśĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 ROK

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDśETU POWIATU PODMIOTOM NALEśĄCYM I NIENALEśĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 ROK DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDśETU POWIATU PODMIOTOM NALEśĄCYM I NIENALEśĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Przeznaczenie dotacji DOTACJE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5/27/2015 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 5/27/2015 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 5/27/2015 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 4 lutego 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 4 lutego 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Turystyka wiejska w powiecie wrzesińskim

Turystyka wiejska w powiecie wrzesińskim Turystyka wiejska w powiecie wrzesińskim Powiat wrzesioski: 704 km² powierzchni 74,5 tys. mieszkaoców Gminy: Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry i Września Powiat współpracuje z niemieckim powiatem Wolfenbüttel

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Tytuł zadania. Poznajemy Żuławy szlakiem Kanału Elbląskiego 0. 2 Stowarzyszenie Amazonki Rumia Ochrona i promocja zdrowia 2 000

Arkusz1. Tytuł zadania. Poznajemy Żuławy szlakiem Kanału Elbląskiego 0. 2 Stowarzyszenie Amazonki Rumia Ochrona i promocja zdrowia 2 000 Arkusz WYKAZ OFERT ZGŁOSZONYCH DO OTWARTEGO KONKURSU - DOTACJA NA 07 ROK Zadanie - ochrona i promocja zdrowia. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku Poznajemy Żuławy szlakiem Kanału Elbląskiego

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2015 roku art.34 ust 1 pkt 3 lit.a

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2015 roku art.34 ust 1 pkt 3 lit.a Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2015 roku art.34 ust 1 pkt 3 lit.a Dotacje dla jednostek sektora finansów

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o.

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. CZĘŚĆ OGÓLNA SZKOLENIA Lp. Przedmiot Zakres tematyczny przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Nazwa Imprezy Data Organizatorzy Gmina Czaplinek Opera na Zamku Szczecin. czerwca )

Nazwa Imprezy Data Organizatorzy Gmina Czaplinek Opera na Zamku Szczecin. czerwca ) Czerwiec 2011 OPEROBUS Od stycznia do czerwca Opera na Zamku Szczecin Rejsy stateczkiem spacerowym od maja do końca OSW OW Drawtur Europa i Drawtur sierpnia Dzień Dziecka festyn w 1 czerwiec Sołectwo Kołomąt

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 5 Podstawowe i komplementarne dobra turystyczne dr inż. Jerzy Koszałka MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Dobro turystyczne Dobro lub zespół dóbr

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁKI POD BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE W KARLINIE

DZIAŁKI POD BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE W KARLINIE DZIAŁKI POD BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE W KARLINIE Karlino to niezwykle urokliwa gmina o wspaniałych walorach turystycznych. LeŜy ona w północno - wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. O atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH POWIATU OPOLSKIEGO

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH POWIATU OPOLSKIEGO KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH POWIATU OPOLSKIEGO 2007 STYCZEŃ PODLODOWE MISTRZOSTWA KOŁA PZW CHODEL Termin: 28 stycznia. Organizator Koło PZW w Chodlu. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOśNEJ CHŁOPCÓW W turnieju

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 15. Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour 2014

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 15. Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour 2014 L.p. Nr oferty Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/14 Burmistrza Kruszwicy z dnia 31 stycznia 2014 r. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Wysokość przyznanych

Bardziej szczegółowo

październik grudzień

październik grudzień październik grudzień Z dużą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, które odbędą się w Szczecinku w IV kwartale br. Ma on być swoistym przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1773/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2012 roku

Uchwała Nr 1773/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2012 roku Uchwała Nr 1773/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, PROMOCJI I SPORTU RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK

PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, PROMOCJI I SPORTU RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, PROMOCJI I SPORTU RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK LP. DATA POSIEDZENIA TEMATYKA POSIEDZENIA OSOBY ZAPROSZONE 1 2 3 4 1. 19.01.2015 r. 2. Wypracowanie stanowiska komisji do

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku W sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2005. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji ruchowej Wiosłując i pedałując do zdrowia

Program aktywizacji ruchowej Wiosłując i pedałując do zdrowia Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologicznego- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie Program aktywizacji ruchowej Wiosłując i pedałując do zdrowia Tadeusz Karpowicz doradca metodyczny ODM

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE SPORTU I WSPÓŁPRACA GMINY MOSINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI w 2015 roku

FINANSOWANIE SPORTU I WSPÓŁPRACA GMINY MOSINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI w 2015 roku FINANSOWANIE SPORTU I WSPÓŁPRACA GMINY MOSINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI w 2015 roku Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Mosinie 16 czerwca 2016 r. Dotacje z budżetu Gminy Mosina udzielone na realizację

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wyniki otwartego konkursu ofert nr 11/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie turystyki i

Bardziej szczegółowo

Karta projektu planowanego do realizacji w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego

Karta projektu planowanego do realizacji w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego Karta projektu planowanego do realizacji w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego 1. Dane dotyczące podmiotu publicznego realizującego projekt 1) Podmiot realizujący projekt Zarząd Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE DLA JEDNOSTEK GMINY BARCIN SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE DLA JEDNOSTEK GMINY BARCIN SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU Załącznik Nr 8 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE DLA JEDNOSTEK GMINY BARCIN SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80195 - Pozostała działalność Plan 40.000,00

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej, - kultury, sztuki,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na Luty 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Ankieta uwarunkowań, potrzeb i kierunków rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN Wykaz imprez. Nazwa imprezy

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN Wykaz imprez. Nazwa imprezy STMiG-IMPREZY EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 Wykaz imprez Miasto i Gmina LEGNICA Województwo DOLNOŚLĄSKIE www.legnica.eu (zakładka sport) Data imprezy

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo