UCHWAŁA Nr VIII/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 28 czerwca 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr VIII/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 28 czerwca 2011 roku"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr VIII/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia Strategii promocji produktu turystycznego (SPPT) pn. Wągrowiec perłą w koronie jezior promocja walorów turystycznych miasta na lata r. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt. 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje: 1. Uchwala się Strategię promocji produktu turystycznego (SPPT) pn. Wągrowiec perłą w koronie jezior promocja walorów turystycznych miasta na lata r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113

2 Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 czerwca 2011 roku Na początku br. Gmina miejska Wągrowiec otrzymała w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata dofinansowanie w wysokości ,80 zł na realizację Projektu pn. Wągrowiec perłą w koronie jezior promocja walorów turystycznych miasta. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i nakłada na naszą Gminą obowiązek realizacji w latach siedmiu zadań: działań promocyjnych. Jednym z nich była konieczność opracowania Strategii Promocji Produktu Turystycznego pn. Wągrowiec perłą w koronie jezior promocja walorów turystycznych miasta. Zadanie to wykonała dla naszego miasta wybrana w drodze zapytania ofertowego firma Grupa Eskadra Sp. z o.o. z Krakowa i zostało ono przedstawione radnym Rady Miejskiej podczas obrad połączonych Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w dniu 25 maja br. Ponadto obowiązek przyjęcia uchwały w sprawie Strategii Promocji Produktu Turystycznego pn. Wągrowiec perłą w koronie jezior promocja walorów turystycznych miasta wynika z art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt. 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 2) ). Projekt uchwały został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi poprzez konsultacje na stronie internetowej miasta w dniach od 1 do 8 czerwca br. W wyniku konsultacji nie zgłoszono Ŝadnych uwag. W związku z powyŝszym podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione. Grupa Eskadra MarketPlace 1

3 Załącznik do Uchwały nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 czerwca 2011 r. Wągrowiec perłą w koronie jezior promocja walorów turystycznych miasta Strategia promocji produktu turystycznego (SPPT) pn. Wągrowiec perłą w koronie jezior promocja walorów turystycznych miasta na lata Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

4 Spis treści 1. Przebieg prac nad dokumentem 2 str. 2. Metryczka miasta 3 str. 3. Wągrowiec a dokumenty strategiczne 12 str. 4. Badania dotyczące wyjazdów urlopowych i weekendowych 15 str. 5. Konsultacje społeczne 28 str. 6. Wągrowiec w Internecie 29 str. 7. Wągrowiec w przewodnikach turystycznych 33 str. 8. Otoczenie konkurencyjne Wągrowca 35 str. 9. Trendy w marketingu terytorialnym 38 str. 10. Markowe produkty turystyczne Wągrowca 39 str. 11. Analiza SWOT 45 str. 12. Podsumowanie części analityczno-badawczej. Kluczowe atrybuty miasta 47 str. 13. Koncepcja komunikacji marketingowej 49 str. 14. Ocena atrybutów Wągrowca 51 str. 15. Pozycjonowanie marki 52 str. 16. Hasło pozycjonujące 56 str. 17. WdraŜanie strategii (zadania i harmonogram) 57 str. 18. Wytyczne dla spójnej polityki komunikacyjnej dla instytucji miejskich związanych z promocją SPPT 65 str. Grupa Eskadra MarketPlace 1

5 1. Przebieg prac nad dokumentem Schemat przygotowywania strategii promocji przypomina klepsydrę, składającą się z trzech po sobie następujących etapów diagnozy, projektowania oraz implementacji. Tak jak zwykła klepsydra po przesypaniu się piasku bywa odwracana i cały proces odmierzania czasu zaczyna się od nowa, tak i budowa markowych produktów turystycznych danego miejsca wymaga nieustannego przechodzenia przez te same etapy. Etap I. Diagnoza marki Niemal cała prawda o marce, jej kondycji, atutach, moŝliwościach dalszego rozwoju i zagroŝeniach, wskazanie najwaŝniejszych dla marki segmentów rynku, określenie konkurencyjności innych miast oraz trendów kształtujących komunikację marketingową Etap II. Projektowanie marki Określenie pozycjonowania marki, dotarcie do jej esencji Etap III. Implementacja, strategia komunikacji Ustalenie, co, gdzie, kiedy, jak i z kim powinno się wydarzyć przez kolejne lata, by produkty turystyczne danego miasta stały się markowe Autorzy strategii pozostawali w stałym kontakcie z pracownikami wągrowieckiego magistratu, prezentowali swoje pomysły, wnioski i załoŝenia strategiczne podczas spotkań z Grupą Roboczą oraz Grupą Konsultacyjną. Grupa Eskadra MarketPlace 2

6 2. Metryczka miasta Tab. 1. Metryczka miasta syntetyczny opis Wągrowca PołoŜenie, dostępność komunikacyjna Demografia Historia, tradycja, symbole Wągrowiec połoŝony jest w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego pod względem geomorfologicznym leŝy na Nizinie Wielkopolsko- Kujawskiej, w Pasie Wysoczyzny Gnieźnieńskiej, na Równinie Wągrowieckiej, w środkowej części Pradoliny Wełny wznosi się na wysokość m n.p.m. leŝy między jeziorami: Durowskim (143,2 ha, w granicach administracyjnych miasta), Kobyleckim (67,7 ha), Łęgowskim (68,4 ha) oraz Rgielskim (147,0 ha), nad rzekami Wełną, Nielbą i Strugą Gołaniecką, zajmuje południe Pałuk regionu historycznego i etnograficznego, uwaŝanego za najstarszy obszar osadnictwa polskiego powierzchnia miasta to 17,83 km² odległość od Poznania 55 km, od Gniezna 42 km, od Piły 65 km, od Bydgoszczy 70 km, pośrodku drogi Warszawa-Berlin (300 km do kaŝdej ze stolic) dogodne połoŝenie w pobliŝu waŝnych szlaków komunikacyjnych drogi krajowej S11 oraz autostrady A2, sąsiedztwo międzynarodowego portu lotniczego Ławica, połączenie kolejowe z Poznaniem miasto stanowi węzeł dróg wojewódzkich i powiatowych mieszkańców (2010 r.): męŝczyzn oraz kobiet gęstość zaludnienia 1402 os./km² skłonność młodych ludzi do emigrowania do większych ośrodków. Większa mobilność osób lepiej wykształconych powoduje obniŝanie się poziomu wykształcenia mieszkańców. Kalendarium najwaŝniejszych wydarzeń z historii miasta: 1319 r. wykupienie przez zakon cystersów obszaru, na którym później powstało miasto Wągrowiec 1381 r. pierwsze wzmianki o mieście Wągrowiec nazwa wywodzi się od słów wągródź, wągier lub wągroda Lata 90. XIV w. przeniesienie siedziby cystersów z Łekna do Wągrowca 1427 r. król Władysław Jagiełło nadaje miejskie prawa magdeburskie XV-XVI w. epoka największego rozkwitu miasta i dobrobytu mieszkańców (powstały liczne cechy rzemieślnicze, m.in.: piwowarów, sukienników, kuśnierzy, garncarzy, szewców) 1541 r. urodził się ks. Jakub Wujek, tłumacz Biblii na język polski (1599 r.) Grupa Eskadra MarketPlace 3

7 od połowy XVII w. upadek miasta (wojny, poŝary i epidemie); wiara w gusła i zabobony. W XVII - pocz. XVIII w. w Wągrowcu odbywały się procesy o czary. Przed sądem postawiono kilkadziesiąt osób 1793 r. miasto trafiło pod zabór pruski. Wągrowczanie czynnie przeciwstawiali się polityce germanizacyjnej udział w powstaniach narodowych w 1794 r., 1831 r., 1848 r. i 1863 r r. decyzją rządu pruskiego wszystkie dobra klasztorne zostały przejęte przez państwo. Cystersi przestali być właścicielami miasta. Wągrowiec stał się królewskim miastem pruskim, w krótkim czasie utworzono powiat wągrowiecki, w granicach którego znalazły się m.in. Gołańcz, Skoki, Rogoźno, Łekno i Mieścisko. Wągrowiec zyskał rangę miasta powiatowego z urzędem starosty (Landrat) przełom lat 1835/ klasztor uległ sekularyzacji. Kościół klasztorny przekazano nowo utworzonej parafii XIX w. oŝywienie gospodarcze (wzrost liczby mieszkańców, rozbudowa miasta, 1889 r. połączenie kolejowe z Inowrocławiem oraz Rogoźnem) I wojna światowa wcielanie ludności do armii pruskiej; czynny udział wągrowczan w powstaniu wielkopolskim. Wągrowiec siedzibą kwatery głównej powstańczego dowództwa frontu północnego 1918 r. oswobodzenie Wągrowca spod panowania pruskiego 2 września 1939 r. nalot Luftwaffe (zniszczenie Ratusza, śmierć m.in. burmistrza miasta Szymona Wachowiaka) 6 września 1939 r. wkroczenie wojsk niemieckich do miasta początkiem ponad 5-letniej okupacji i hitlerowskiego terroru 1941 r. wprowadzenie przez władze hitlerowskie nowej nazwy miasta - Eichenbrück oraz nowego herbu 23 stycznia 1945 r. wyzwolenie miasta przez armię radziecką Po 1945 r. powrót do polskiego nazewnictwa miasta, wybór polskich władz oraz rozpoczęcie budowy lub rozbudowy fabryk Lata w pomieszczeniach poklasztornych działał Dom ZasłuŜonego Kapłana Archidiecezji Gnieźnieńskiej im. Jakuba Wujka 1975 r. likwidacja powiatów, Wągrowiec znalazł się w granicach województwa pilskiego 1990 r. wprowadzenie Urzędów Rejonowych jako delegatur administracji wojewódzkiej w terenie. Wągrowiec stał się siedzibą rejonu r. ponowne utworzenie powiatu wągrowieckiego Symbolika herb miasta: zbrojne ramię władza sądownicza opata nad miastem topór herb rodu Pałuków, załoŝycieli klasztoru łekneńsko-wągrowieckiego półpostać mnicha zwierzchnia władza cystersów (opata) nad miastem Grupa Eskadra MarketPlace 4

8 litera W Wągrowiec Legendy: Piramida Łakińskiego Legendy o czarownicach Tajemnica klasztornej studni Pokutujący zakonnik Pochód mnichów Duch kasjera Duchy róŝne Pomniki bóstw Olbrzymia kość Srebrna trumienka Podziemne ganki Szlaki turystyczne Zabytki Kultura Dania regionalne: kluski z kapustą, pyry z gzikiem, chleb ze smalcem i ogórkiem małosolnym oraz placek z kruszonką i szneka z glancem Szlak Cysterski Szlak Piastowski (w pobliŝu) Szlak św. Jakuba Cysterski Szlak Rowerowy Szlak kajakowy NajwaŜniejsze zabytki i monumenty miasta: późnobarokowy zespół klasztoru pocysterskiego (XVIII w.) późnogotycki kościół farny pod wezwaniem św. Jakuba (XVI w.) z dzwonnicą (XIX w.) Opatówka, dawna siedziba opatów cysterskich (obecnie Muzeum Regionalne) piramida Łakińskiego grobowiec rotmistrza wojsk napoleońskich Franciszka Łakińskiego (XIX w.) lapidarium na dawnych cmentarzach Ŝydowskim i ewangelickim wieŝa widokowa (Izba Tradycji PoŜarnictwa OSP w Wągrowcu) schron z II wojny światowej pomnik księdza Jakuba Wujka pomnik Powstańców Wielkopolskich pomnik poległym mieszkańcom miasta w II wojnie światowej Wydarzenia kulturalne: Lato na Pałukach (szereg imprez kulturalnych od czerwca do końca sierpnia) Grupa Eskadra MarketPlace 5

9 Festyn Cysterski (lipiec) Dni Wągrowca (lipiec) Dni Europy (maj) Festiwal Muzyki Klasycznej Pałucka Wiosna Muzyczna Dni Kultur Narodowych (luty i październik) Młode Miasto (czerwiec/lipiec) Spektakle uliczne (lipiec) Piknik Country sierpień Andrzejkowa Noc Muzeum Imprezy cykliczne i konkursy organizowane przez Miejski Dom Kultury:: Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny (6 edycji) Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Moja Europa" (3 edycje), Konkurs Filmowy "5 minut z Ŝycia" (2 edycje) Konkurs "na palmę wielkanocną" Piknik country (5 edycji) Lato na Pałukach (37 edycji) Turnieje szachowe Shantyway (5 edycji) Warsztaty fotograficzne Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy RockNoC Noce Bluesowe Biesiady Spotkania z poezją Spotkania z filmem w DKF MDK Wągrowieckie Spotkanie Komiksowe "LIGATURA" Festiwal Młode Miasto (od 2009 r.) Centra kulturalne miasta Miejski Dom Kultury (m.in. zespół wokalny, chór nauczycielski, klub, Wągrowiecka Grupa Artystyczna, MłodzieŜowa Orkiestra Dęta, teatrzyk kukiełkowy, Grupa Taneczno Marszowa Fart, Chór The HOOR, kluby: fotograficzny, plastyczny, filmowy, sekcja Graffiti, teatr młodzieŝowy) Kino w MDK Amfiteatr Miejski Biblioteka Parafialna (Klasztor) Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu (z Centrum Kultury Esperanckiej) Muzeum Regionalne Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia Teatr Variete Grupa Eskadra MarketPlace 6

10 Sport, turystyka rekreacja Teatr Co? Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR) 11,5 ha powierzchni profesjonalna baza treningowa dla sportowców wielu dyscyplin sportowych. stadion piłkarski, 2,6 tys. miejsc, licencja do gry najwyŝej na I-ligowym poziomie stadion lekkoatletyczny z bieŝnią tartanową i urządzeniami lekkoatletycznymi oraz boiskiem do piłki noŝnej ze sztucznej nawierzchni spełniającej certyfikat FIFA**, hala sportowa, trybuny dla 700 widzów mała sala sportowa siłownia odnowa biologiczna: gabinety hydroterapii, fizykoterapii, masaŝe korty tenisowe o nawierzchni ceglastej kąpielisko strzeŝone, baseny kąpielowe wypoŝyczalnia sprzętu wodnego baza noclegowa i gastronomiczna Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Inwalidów "Wielspin" nowoczesne centrum wypoczynku osób niepełnosprawnych w kompleksie leśnym na skarpie przy Jeziorze Durowskim bez barier architektonicznych 200 miejsc hotelowych, domki campingowe baza: sala sportowa, basen, kręgielnie, kąpielisko i przystań, sale rehabilitacyjne i odnowy biologicznej, ściana alpinistyczną własna kadra medyczno-rehabilitacyjna zabiegi rehabilitacyjno-medyczne, gabinety: lekarski, zabiegowy, hydroterapii, kinezyterapii, fizykoterapii. - zaplecze konferencyjne Aquapark Wągrowiec Familijna wyspa (2 baseny: sportowy i rekreacyjny, grota solna, rwąca rzeka, jacuzzi, sauny, 80-metrowa zjeŝdŝalnia, salon fryzjerski, salon kosmetyczny, gabinety odnowy z masaŝami leczniczymi i relaksującymi, solaria, fitness club), sieć promenad połoŝonych wzdłuŝ rzek i Jeziora Durowskiego ścieŝki rowerowe wokół jeziora rejsy statkiem wycieczkowym po Jeziorze Durowskim rzeka Wełna spływy kajakowe, równieŝ zimą Zimowa Wełna wędkarstwo Regaty śeglarskie na Jeziorze Durowskim Ogólnopolskie Regaty Modeli śaglowych Zdalnie Sterowanych Kluby sportowe: MKS Nielba Wągrowiec: sekcja piłki ręcznej ekstraklasa męŝczyzn, sekcja piłki noŝnej II liga, sekcja pływacka Klub śeglarski OGNIWO, sporty wodne: Ŝeglarstwo, kajakarstwo i windsurfing, modelarstwo Klub śeglarski Neptun Ŝeglarze i windsurfingowcy (Regaty o Puchar Grupa Eskadra MarketPlace 7

11 Oświata, edukacja, nauka Działalność społeczna, organizacje pozarządowe Jeziora Durowskiego, Memoriał im. Z. Hoffmanna i Jesienny Puchar Klas) Towarzystwo Sportowe w Wągrowcu (siatkówka) Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk klub sportowy "Tiger" (karate) miejska liga futsalu (I i II liga) Baza noclegowa: Hotel Pietrak, hotel Jamajka, Nielba, Wielspin, OSiR,, Ośrodek Wypoczynkowy "ŁODZIANKA", Motel Marcel. W okresie letnim 600 miejsc noclegowych w hotelach i motelach oraz domkach campingowych Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia. NajwaŜniejsze organizacje pozarządowe: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej Wągrowieckie Stowarzyszenie Szlaku Cysterskiego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Wełny Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa prowadzące Hospicjum Miłosiernego Samarytanina, jadłodajnię i noclegownię Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Wągrowcu Wągrowiecki Chór Kameralny, Chór Dziecięcy Państwowej Szkoły Muzycznej i Chór Nauczycielski, Chór The HOOR Towarzystwo Sportowe w Wągrowcu UKS Olimpijczyk Stowarzyszenie Magna Carta Stowarzyszenie Samorządność Wągrowiecka 2000 Stowarzyszenie "Porozumienie Społeczne" Instytut Samarytański Bractwo Strzeleckie w Wągrowcu Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział w Wągrowcu Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji "Primum Vivere" (zdrowie jest "wartością, zasobem i środkiem ) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej "Bona Fides" Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Rehabilitacja" im. Karola Marcinkowskiego Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Ognisko "Pałuki" Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski, Zarząd Koła Powiatowego w Wągrowcu Kluby Seniora Srebrna Nić i Dębina Grupa Eskadra MarketPlace 8

12 Środowisko naturalne, ekologia Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Wągrowieckie Zrzeszenie Handlu i Usług Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno-Muzyczne Polski Związek Wędkarski Koło Wągrowiec PCK w Wągrowcu Koło Środowiskowe Wągrowieckie Towarzystwo Amazonki w Wągrowcu Polski Związek Wędkarski Koło Wągrowiec Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Wągrowiec Miasto Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Wągrowcu Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Wągrowcu Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Wągrowiecko Rogoziński WOPR oddział w Wągrowcu unikatowe zjawisko hydrograficzne: skrzyŝowanie rzek Nielby i Wełny wągrowieckie jeziora powiązane są ciągami rynien glacjalnych pomnik przyrody dąb "Korfanty" (370 cm obwodu i 34 m wys.) w rezerwacie Dębina Lasy stanowią 13% powierzchni miasta Zasoby wód geotermalnych W latach przeprowadzono rekultywację Jeziora Durowskiego, (m.in. 2 aeratory pulweryzacyjne dotleniające głębsze warstwy wody) Centrum Edukacji Ekologicznej (realizacja i popularyzacja programów i projektów ekologicznych) Sąsiadująca z miastem gmina wiejska Wągrowiec charakteryzują niewielkie zmiany środowiska geograficzno-przyrodniczego, bogactwo lasów mieszanych i rynnowych jezior polodowcowych Informacja turystyczna Nagrody: Lider Polskiej Ekologii 2007 Złote Gwiazdy 2007 wyróŝnienie NajwyŜsza Jakość w Ochronie Środowiska" 2008 certyfikat Gmina Przyjazna Środowisku certyfikat Sportowa Gmina Nagroda Najlepiej Oświetlone Miasto w Polsce 2009 Nagroda Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce 2010 OSIR, Muzeum Regionalne, Punkt IKT na Rynku Grupa Eskadra MarketPlace 9

13 Gospodarka, przedsiębiorczość Planowane inwestycje Dyscypliny sportowe Inicjatywy/instytu cje regionalne, ponadregionalne, współpraca międzynarodowa Liczba podmiotów gospodarczych na terenie miasta to ok W grudnia 2009 r. stopa bezrobocia dla powiatu wynosiła 17% Największe przedsiębiorstwa: Horstmann Sp. z o.o. (kapitał niemiecki, producent urządzeń do sortowania odpadów komunalnych), Mecapol SA (firma belgijska, producent sztucznej skóry), Europol-Meble SA (kapitał niemiecki, producent mebli tapicerowanych), Merx Sp. z o.o. (kapitał polsko-szwedzki, producent części do maszyn budowlanych i samochodów cięŝarowych firmy Volvo), Wymar Sp. z o.o. (firma belgijska, producent profili PCV i AL), Tiger Swiss Sp. z o.o. (kapitał szwajcarski, producent sprzętu do rehabilitacji), AGROBRAS (kapitał niemiecki, produkcja materiału siewnego), Hotel Pietrak (130 miejsc noclegowych), ROMEX (producent mięs i wędlin), KOMPLEXMŁYN Sp. z o.o. (producent mąk, kasz i płatków), Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy WIELSPIN (turnusy rehabilitacyjne, spartakiady sportowe, międzynarodowe dla osób niepełnosprawnych) rewitalizacja terenów dworca kolejowego i autobusowego i okolicy (pow. 34 ha) Centrum Rekreacji i Rozrywki (cztery ogrody tematyczne, wioska cysterska z ogrodem ziół, zielony labirynt, zaplecze hotelowo-gastronomicznousługowe, wieŝa widokowa, centrum sportów ekstremalnych, pole namiotowe i kampingowe) pole golfowe 18-dołkowe (pow. 53 ha) hotel przy Aquaparku (0,46 ha) wyciąg narciarstwa wodnego w południowej części Jeziora Durowskiego park linowy (sugerowane) Wągrowiec Centrum Kolarstwa Wielkopolskiego (rajdy rowerowe) Narty wodne śeglarstwo Windserfing Kajakarstwo ( Zimowa Wełna ) Rowery wodne Piłka ręczna Piłka noŝna Psie zaprzęgi Modelarstwo Nordic walking Miasta partnerskie: Schönwalde (Niemcy) Adendorf (Niemcy) Gyula (Węgry) Krasnogorsk (Rosja) Le Plessis Trevise (Francja) Grupa Eskadra MarketPlace 10

14 Media lokalne Nagrody otrzymane w ostatnich latach Znane osoby związane obecnie bądź w przeszłości z miastem Siedziba władz powiatu wągrowieckiego Głos Wągrowiecki Tygodnik Wągrowiecki Telewizja ITV (www.itvwagrowiec.pl) Telewizja kablowa Wągrowiec Portale internetowe Najlepiej Oświetlona Gmina i Miasto 2009 roku główna nagroda w ogólnopolskim konkursie pod patronatem honorowym Ministra Infrastruktury przyznana za oświetlenie Rynku Inwestor na Medal wyróŝnienie w konkursie Budowniczy Polskiego Sportu w kategorii Inwestor Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych (za budowę stadionu lekkoatletycznego oraz za całokształt działalności na rzecz rozwoju sportu i rekreacji) wyróŝnienie w konkursie Sportowa Gmina przyznane przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną Nagroda Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce 2010 Adam z Wągrowca cysters, kompozytor muzyki organowej ks. Jakub Wujek - jezuita, teolog, autor przekładu Pisma Świętego na język polski. Wraz z M. Rejem i J. Kochanowskim jest współtwórcą polskiego języka literackiego Stanisław Przybyszewski polski pisarz okresu Młodej Polski, spędził w Wągrowcu kilka lat, ukończył tutejsze gimnazjum Franciszek Jerzy Łakiński rotmistrz wojsk napoleońskich Walenty Szwajcer odkrywca osady w Biskupinie Zbigniew Orywał lekkoatleta, olimpijczyk Artur Siódmiak reprezentant Polski w piłce ręcznej, wychowanek Nielby Wągrowiec. Medalista mistrzostw świata. Obecnie występuje w Bundeslidze. Monika Drybulska maratonka, olimpijka Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów dostarczonych przez Urząd Miejski w Wągrowcu, Grupa Eskadra MarketPlace 11

15 3. Wągrowiec a dokumenty strategiczne Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim Zdaniem autorów strategii powiat wągrowiecki wyróŝnia się na tle województwa: elementami kulturowymi o wysokiej wartości w regionie (pozostałe wymienione powiaty to: pilski, międzychodzki, szamotulski, nowotomyski, kościański, słupecki, średzki, gostyński, ostrowski, koniński, Konin, złotowski); wysokimi walorami wypoczynkowymi (pozostałe powiaty to: złotowski, pilski, chodzieski, nowotomyski, kościański, ostrzeszowski, leszczyński, gnieźnieński, poznański, koniński). Generalnie uznano jednak, iŝ powiat wągrowiecki posiada średnie warunki do rozwoju turystyki, a Ŝaden z wągrowieckich obiektów zabytkowych, imprez sportowych, rekreacyjnych czy kulturalnych nie został zaliczony do zasobów turystycznych, dzięki którym Wielkopolska mogłaby konkurować z innymi województwami naszego kraju. Tab. 2. Ocena zasobów turystycznych w powiecie wągrowieckim Dobre warunki do rozwoju, zasoby rangi ponadlokalnej lub regionalnej turystyka krajoznawcza zasoby leśne i przyrodnicze Dębina k. Wągrowca turystyka kwalifikowana kajakowa turystyka jeździecka turystyka wypoczynkowa turystyka świąteczna działki letniskowe i drugie domy tradycyjna długookresowa turystyka wypoczynkowa agroturystyka Słabe warunki do rozwoju na szerszą skalę imprezy i wydarzenia (kulturalne, sportowe, rozrywkowe) turystyka kwalifikowana turystyka rowerowa turystyka motorowodna turystyka Ŝeglarska turystyka biznesowa turystyka tranzytowa Brak warunków niezbędnych do rozwoju turystyka pielgrzymkowa i religijna Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim 2007 r. Grupa Eskadra MarketPlace 12

16 Tab. 3. Liczba korzystających z bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2005 r. (w tys.) Liczba korzystających w tym cudzoziemców Wielkopolska 1 226,7 267,1 Powiat Wągrowiecki 20,4 1,8 Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim 2007 r. W zestawieniu obszarów wyróŝniających się wielkością ruchu turystycznego gmina miejska Wągrowiec zajęła 12 miejsce w województwie, z liczbą 18,5 tys. noclegów. Nieznacznie ulegając Lesznu, a wyprzedzając m.in. Wolsztyn i Trzciankę. Jednocześnie powiat wągrowiecki posiadał w 2005 r. najwyŝszy w Wielkopolsce stopień wykorzystania miejsc noclegowych (39,9%). Świadczyć to moŝe o niewystarczającej, w porównaniu, z popytem, liczbie obiektów hotelowych w mieście. Największy wpływ na rozwój turystki w skali całego województwa ma mieć popyt wewnętrzny ze strony mieszkańców regionu oraz województw ościennych. Na znaczeniu będą zyskiwały produkty sieciowe wykorzystujące zasoby historyczne Wielkopolski (pałace, dwory, zanikające rzemiosła oraz zawody, historyczne szlaki tematyczne). W podróŝach krajowych największe znaczenie zyska turystyka krajoznawcza i kulturowa, agroturystyka oraz aktywne i specjalistyczne formy wypoczynku i rekreacji weekendowej, zwłaszcza mieszkańców aglomeracji poznańskiej i ośrodków subregionalnych. Szczególnie istotne będą segmenty turystyki rowerowej, jeździeckiej, łowieckiej, kolejowej i aeroturystyki. Znacząca rola przypadnie turystyce dzieci i młodzieŝy. Produkty turystyczne Wielkopolski ze względu na dominujące walory (rdzenie produktów): wielkopolskie dwory i pałace obiekty i miejscowości historyczne połączone szlakami tematycznymi obiekty i wydarzenia religijne (m.in. Szlak Cysterski, Szlak św. Jakuba) historyczne szlaki i zabytkowa infrastruktura kolejowa Wielkopolski zabytki i obiekty etnograficzne i archeologiczne tradycje zanikających zawodów i rzemiosł (m.in. pokazy, jarmarki, imprezy specjalistyczne organizowane w celu podtrzymania i promocji zanikających rzemiosł i zawodów) imprezy i wydarzenia (kulturalne, sportowe, rozrywkowe) zasoby/walory środowiska naturalnego dla turystyki krajoznawczej wielkopolskie drogi, szlaki i zbiorniki wodne (produkty turystyki kajakowej, motorowodnej, Ŝeglarstwo i windsurfing) trasy rowerowe Wielkopolski infrastruktura jeździecka Wielkopolski sportowa infrastruktura lotnicza Wielkopolski zasoby środowiska naturalnego dla turystyki łowieckiej Grupa Eskadra MarketPlace 13

17 wielkopolskie zasoby/walory środowiska naturalnego (dla wypoczynku) zasoby turystyczne wsi wielkopolskiej potencjał gospodarczy, naukowy, administracyjny (turystyka biznesowa) produkty turystyczne dla turystyki tranzytowej. Strategia Rozwoju Miasta Wągrowca do 2020 Jednym z czterech głównych celów strategicznych jest Rozwój gospodarczy miasta w ramach którego funkcjonuje program pod nazwą: Kreowanie pozytywnego i wyrazistego wizerunku miasta. Wizerunek Wągrowca w ostatnich latach zaczął się krystalizować miasto zaczęło być postrzegane jako atrakcyjne miejsce do Ŝycia (zamieszkania, pracy, wypoczynku), w którym większość potrzeb moŝna zaspokoić na miejscu. Dodatkowymi atutami miasta są pocysterskie zabytki, pozostałości kultury pałuckiej, atrakcyjne warunki krajobrazowe oraz centrum sportowo-rekreacyjne. Oczywistym jest, Ŝe warunkiem znajomości walorów miasta na zewnątrz jest odpowiednie jego promowanie. Konsekwentna realizacja Strategii promocji produktu turystycznego i systemu identyfikacji wizualnej tego produktu ma stać się jednym z kluczowych czynników oŝywienia gospodarczego Wągrowca i jego okolic. Grupa Eskadra MarketPlace 14

18 4. Badania dotyczące wyjazdów urlopowych i weekendowych Ogólnopolskie badania jakościowo-ilościowe przeprowadzone w latach przez firmy Paulat oraz Grupę Eskadra na następujących grupach celowych: SINGLE dorośli respondenci, najczęściej do 30. roku Ŝycia, samodzielni finansowo, bez rodziny i zobowiązań, nastawieni na rozwój osobisty, chętnie spędzają czas poza domem, o dochodzie średnim+ oraz średnim lub wyŝszym wykształceniu RODZINNI/USTABILIZOWANI osoby pracujące, w wieku powyŝej 35 roku Ŝycia, posiadają rodzinę, w tym co najmniej jedno dziecko, o dochodzie średnim+ oraz średnim lub wyŝszym wykształceniu PUSTE GNIAZDA osoby, najczęściej po 55 roku Ŝycia, które mieszkają bez dzieci (nawet jeŝeli je mają) Grupa Eskadra MarketPlace 15

19 Grupa Eskadra MarketPlace 16

20 Grupa Eskadra MarketPlace 17

21 Grupa Eskadra MarketPlace 18

22 Grupa Eskadra MarketPlace 19

23 Grupa Eskadra MarketPlace 20

24 Grupa Eskadra MarketPlace 21

25 Grupa Eskadra MarketPlace 22

26 Grupa Eskadra MarketPlace 23

27 Grupa Eskadra MarketPlace 24

28 Grupa Eskadra MarketPlace 25

29 Grupa Eskadra MarketPlace 26

30 Grupa Eskadra MarketPlace 27

31 5. Konsultacje społeczne O mieście i jego potrzebach najwięcej zawsze wiedzą mieszkańcy. Dlatego metodologia pracy Eskadry MarketPlace zakłada stałe konsultacje, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Podczas pierwszej wizyty w Wągrowcu Eskadra MarketPlace przeprowadziła kilka spotkań, zarówno grupowych jak i indywidualnych, z mieszkańcami miasta. Dzięki spotkaniu z Grupą Roboczą powołaną do koordynowania prac nad strategią promocji produktu turystycznego zaznajomiliśmy się z najwaŝniejszymi walorami miasta, poznaliśmy plany istotne z punktu widzenia strategii rozwoju miasta oraz otrzymaliśmy wszelkie materiały poszerzające naszą wiedzę o mieście. Grupowe konsultacje społeczne Jeziora oraz wodna infrastruktura sportowa to największe atuty miasta wskazane przez przybyłych na pierwsze otwarte konsultacje społeczne przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz instytucji i organizacji waŝnych dla promocji miasta. Miasto jest hotelem dla ludzi w wieku produkcyjnym i sypialnią dla seniorów twierdzą mieszkańcy. Wśród osobistości związanych z miastem wymienia się Stanisława Przybyszewskiego oraz znanego szczypiornistę Artura Siódmiaka. Ponadto, przebiegający przez miasto szlak Cysterski stanowi o jego bogactwie historycznym. Jak przekonują mieszkańcy, wizytujący miasto najczęściej narzekają na utrudnienia komunikacyjne oraz ubogą bazę noclegową. Czas wolny spędzają głównie na spacerach, chętnie porównując swoje miasto, nieco na wyrost, do Sopotu. Jakkolwiek, wydaje się, Ŝe nie są oni emocjonalnie związani z miejscowością. Minusy przyznają ponadto za niesprawną łączność kolejową z Poznaniem. Eskadra zasięgnęła takŝe opinii wśród uczniów klasy maturalnej Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich. MłodzieŜ, jak wynika ze spotkania, nie uznaje Wągrowca za docelowe miejsce zamieszkania tylko nieliczni decydują się na powrót do miasta po studiach. Narzekają na brak atrakcji dla młodzieŝy oraz niewielką liczbę imprez kulturalnych. Spotkania indywidualne Wśród osób, z którymi przedstawiciele Eskadry spotkali się w trakcie pracy nad dokumentem znaleźli się m.in. działacze z dziedziny sportu i rekreacji (Wojciech Gogolewski Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Anita Wiczyńska prezes spółki Aquapark Wągrowiec) a takŝe animatorzy Ŝycia kulturalnego (Andrzej Wieczorek Prezes Stowarzyszenia Szlaku Cysterskiego). Nasi rozmówcy wskazywali na, z jednej strony, ogromny potencjał miasta w zakresie turystyki sportowo-rekreacyjnej, z drugiej na ciągle niewykorzystane w tej dziedzinie moŝliwości. Proponowali systemowe podejście do kolarstwa, zarówno amatorskiego, jak i wyczynowego, oraz do utworzenia szlaków konnych wokół miasta. Wykorzystywana latem infrastruktura posłuŝyć mogłaby takŝe zimą ukształtowanie terenu sprzyja bowiem uprawianiu narciarstwa biegowego. Cystersi, jako załoŝyciele miasta oraz twórcy bogatej kultury, cieszą się niegasnącą popularnością oraz zainteresowaniem. Prezes aktywnie działającego Stowarzyszenia Szlaku Cysterskiego przekonuje, Ŝe w wągrowieckim klasztorze pocysterskim powinno powstać centrum ekumeniczne, a festyny cysterskie mogłyby zostać poszerzone (wzbogacone o dodatkowe atrakcje). Grupa Eskadra MarketPlace 28

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI Stargard Szczeciński 2006 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do dokumentu Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Stargard Szczeciński...3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015 KLIMONTÓW-KIELCE 2007-1 - SPIS TREŚCI Wstęp 1. Miejsce i rola turystyki w polityce Gminy Klimontów. 2. Uwarunkowania rozwoju turystyki w Gminie Klimontów

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji produktu turystycznego Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich

Strategia promocji produktu turystycznego Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich Strategia promocji produktu turystycznego Rowerowe Szlaki Zamków Gotyckich SPIS TREŚCI I. Wstęp... 2 1.1. Wprowadzenie... 2 1.2. Uwarunkowania realizacji projektu... 3 1.3. Ogólna metodologia prac... 3

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Dokument przygotowany przez Fundację Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc na zlecenie Gdańskiej Organizacji

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOMORSKIM DO 2015 ROKU OPRACOWANIE DOFINANSOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO oraz DEPARTAMENT TURYSTYKI w MINISTERSTWIE

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 ROLA KOŚCIOŁÓW TYPU STAVE W ROZWOJU TURYSTYKI W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE:

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: WYKONANY PRZEZ ARKADIUSZA ZABOROWSKIEGO I RYSZARDA ZDROJEWSKIEGO Koszalin, wrzesień 2014 r. 2 Spis treści 1. Wstęp Organizatora Monitoringu 1.1 O monitoringu 1.2 Metodologia

Bardziej szczegółowo

MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012

MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB Morąga Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin powstało w 2005r, głównym powodem założenia stowarzyszenia była obawa zamknięcia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich Spis treści Wstęp 3 1. Analiza SWOT 7 1.1. Wprowadzenie do analizy SWOT 7 1.2. O analizie SWOT 7 1.3. Analiza SWOT (gospodarka) 10 1.4. Analiza SWOT (kultura) 12 1.5. Analiza SWOT (edukacja) 14 1.6. Analiza

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZĘŚĆ I ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZĘŚĆ I ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZĘŚĆ I ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZ. I. ANALITYCZNA 2 Spis treści 1. Metodyka prac... 4 2. Polski i światowy

Bardziej szczegółowo

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Słowo wstępne Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przedstawić Państwu publikację poświęconą działalności Lokalnych Grup Rybackich na terenie województwa pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Kalisz 2014 rok SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Diagnoza społeczno-gospodarcza... 4 1.1. Uwarunkowania ogólne... 4 1.1.1. Położenie geograficzne i dostępność

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą Lokalna Strategia Rozwoju Między Prosną a Wartą Wieruszów, 2009 1 Spis treści 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju... 3 2.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych

Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ ENERGIA ODNAWIALNA SPOŁECZNE POSTRZEGANIE INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE GMINY SUŁOSZOWA 7 listopada 2013 roku Patronat Honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 13 kwiecień-czerwiec 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny LGD Polesie na Targach Produktów Regionalnych Regionalia w Warszawie

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Załącznik do Uchwały Nr LVII/1302/2010/PRS Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2010 r. PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Bielsko-Biała, czerwiec 2010

Bardziej szczegółowo