Negocjacje tymczasowo zamknięte 28 listopada 2001 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Negocjacje tymczasowo zamknięte 28 listopada 2001 roku"

Transkrypt

1 5. PRAWO SPÓŁEK Negocjacje tymczasowo zamknięte 28 listopada 2001 roku 5.1. PRAWO SPÓŁEK SENSU STRICTO Instytucja wiodąca: Ministerstwo Sprawiedliwości POSTĘP DOSTOWAWCZY W OKRESIE WRZESIEŃ 2001 MAJ Zmiany legislacyjne - Ustawa z dnia 14 grudnia 2001r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 2002 r. Nr 1, poz. 2) weszła w życie 23 stycznia 2002 r. Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: przepisy ustawy nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami Dyrektyw Rady regulujących problematykę prawa spółek. W wyniku nowelizacji nastąpiło przede wszystkim złagodzenie wymogów formalnych wniosku składanego w celu uzyskania wpisu do rejestru. 2. Zmiany instytucjonalne 2.1. Wzmocnienie instytucjonalne wynikające z Planu Działania Nie przewidziano działań dotyczących wzmocnienia administracyjnego w zakresie prawa spółek sensu stricto Pozostałe działania prowadzące do wzmocnienia instytucjonalnego W II połowie 2001 r. zostały uruchomione 24 nowe oddziały Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, które działają przy sądach rejonowych. Zadaniem Centralnej Informacji KRS jest umożliwienie dostępu do informacji zawartych w rejestrze, a uruchomienie nowych oddziałów pozwoliło na sprawniejszy dostęp zainteresowanych do danych o podmiotach wpisanych do rejestrów. INNE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA Ministerstwo Sprawiedliwości na bieżąco dokonuje analizy funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego. Od września 2001 r. do maja 2002 r. odbywały się spotkania i seminaria związane z działalnością KRS: 1. Jednodniowe spotkanie przewodniczących Wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego i przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości r. w Warszawie, w którym uczestniczyło ok. 35 osób. Spotkanie było poświęcone bieżącym problemom organizacyjnym i technicznym związanym z funkcjonowaniem Krajowego Rejestru Sądowego. 2. Trzydniowe seminarium ( r.) z udziałem Przewodniczących Wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, sędziów orzekających w wydziałach oraz przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości. Podczas spotkania, w którym wzięło udział ok. 50 osób, poruszano głównie problemy prawne i organizacyjne dotyczące funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego, udało się także wypracować wspólną praktykę wydziałów w wielu kwestiach. OGÓLNE PODSUMOWANIE Proces dostosowawczy w zakresie prawa spółek sensu stricto został zakończony w 2001 r. z wraz z wejściem w życie 1 stycznia 2001 r. Kodeksu spółek handlowych (ang. Commercial companies Code) i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (ang. National Court Register). Potwierdziła to także Komisja Europejska w Raporcie Okresowym Funkcjonowanie Krajowego Rejestru Sądowego jest monitorowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a ewentualne problemy (zwłaszcza w zakresie technicznych aspektów działania Krajowego Rejestru Sądowego) są na bieżąco usuwane.

2 5.2 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Instytucja wiodąca: Ministerstwo Kultury POSTĘP DOSTOSOWAWCZY W OKRESIE WRZESIEŃ 2001 MAJ Zmiany legislacyjne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej (Dz.U. z 2002 r. Nr 12 poz. 112) weszło w życie 17 lutego 2002 r. Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: Rozporządzenie jest zgodne z prawem wspólnotowym, w szczególności z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 3295/94 z 22 grudnia 1994 r. w sprawie wprowadzenia środków zakazujących wprowadzania do wolnego obrotu, eksportu, powrotnego eksportu i umieszczania pod procedurą zawieszającą towarów podrabianych i towarów pirackich (OJ L 341/94 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1367/95 z 16 czerwca 1995 r. w sprawie ustanowienia przepisów wprowadzających Rozporządzenie Rady (WE) nr 3295/94 w sprawie wprowadzenia środków zakazujących wprowadzania do wolnego obrotu, eksportu, powrotnego eksportu i umieszczania pod procedurą zawieszającą towarów podrabianych i towarów pirackich (OJ L 133/95 z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej weszło w życie 1 maja 2002 r. Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: Nowelizacja rozporządzenia wynikała z konieczności dostosowania go do zmian w strukturze organizacyjnej administracji celnej 2. Zmiany instytucjonalne 2.1. Wzmocnienie instytucjonalne wynikające z Planu Działania W styczniu 2002 r. uruchomiony został Program twinningowy z partnerem hiszpańskim. Rozpoczęta została procedura przetargowa Phare 2000 PL Od 26 lutego 2002 Polska gości doradcę przedakcesyjnego (Pre-accession Adviser). Wszelkie działania przebiegają zgodnie z postanowieniami porozumienia twinningowego (Twinning covenant) Pozostałe działania prowadzące do wzmocnienia instytucjonalnego W celu lepszego przygotowania kadry wymiaru sprawiedliwości do efektywnego realizowania sądowej ochrony własności intelektualnej zorganizowane zostało w dniach listopada 2001 r. seminarium dla sędziów i prokuratorów. Przedmiotem seminarium była analiza przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, odpowiednie procedury karne oraz przepisy międzynarodowe w zakresie prawa autorskiego. Na mocy uchwały Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2002 r. 1 dodatkowy etat został przyznany Ministerstwu Kultury w celu realizacji zadań związanych z integrację europejską. INNE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA Rozpoczęte prace legislacyjne Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na etapie uzgodnień międzyresortowych. Oczekuje się, że zostanie przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2002 r. Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: projekt wprowadzi instytucję wspólnotowego wyczerpania prawa (ang. Community exhaustion) oraz dostosuje polską ustawę do przepisów dwóch Konwencji WIPO: Konwencji o prawie autorskim (WIPO Copyright Treaty) i

3 Konwencji o artystycznych wykonaniach i fonogramach (WIPO Performances and Phonograms Treaty). Projekt ustawy zmienia przepisy dotyczące organizacji zbiorowego zarządzania. Porządkuje obecnie istniejące przepisy, w sposób jasny i czytelny określa sposób powstania, rolę i zadania organizacji zbiorowego zarządzania oraz zasady prowadzonego przez Ministra Kultury nadzoru nad organizacjami. Raport o naruszeniach prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych, na którego czele stoi Minister Kultury, a w skład którego wchodzą przedstawiciele administracji publicznej i organów ścigania, przyjął 8 marca 2002 r. Raport o naruszeniach prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce, zawierający analizę polskiego rynku własności intelektualnej wraz z propozycjami kierunków działań i zmian legislacyjnych. Raport został zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów. W pracach nad tym raportem aktywnie uczestniczyli również przedstawiciele partnerów społecznych, w tym. m.in. organizacji zbiorowego zarządzania. Raport został przetłumaczony na język angielski i przesłany do Komisji Europejskiej. W Raporcie opisano aktualny stan przestrzegania praw własności intelektualnej w Polsce uwzględniając wszystkie aspekty tego zagadnienia. Najwięcej uwagi poświęca się zjawisku piractwa, którego poziom jest wciąż dość wysoki. Z drugiej jednak strony rośnie również efektywność władz publicznych w walce z tym zjawiskiem. Poprawę obserwuje się również w zakresie koordynacji prac poszczególnych służb: policji, straży granicznej, służb celnych. Promowany od kilku lat model ścisłej współpracy sektora publicznego i prywatnego przynosi wymierne efekty. Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych jest m.in. forum takiej współpracy. W oparciu o wnioski płynące z Raportu Zespół prowadził będzie dalsze prace, mające na celu doprowadzenie do poprawy sytuacji w zakresie ochrony praw własności intelektualnej w Polsce. Zespół został włączony w proces przygotowania nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. OGÓLNE PODSUMOWANIE W zakresie ochrony praw własności intelektualnej polskie prawo jest w zasadniczej mierze zgodne z acquis communautaire. Pozostałe rozbieżności zostaną usunięte przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej na mocy nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kwestie ochrony baz danych sui generis są przedmiotem odrębnej ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. z r. Nr 128, poz. 1402), która wejdzie w życie 9 listopada 2002 r. (z wyjątkiem przepisów art. 5 pkt. 2 i 3 oraz art. 9 ust. 2, które będą stosowane od dnia członkostwa Polski w Unii Europejskiej). W zakresie implementacji przepisów dot. ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych nastąpił pewien postęp, o czym świadczą wnioski płynące z Raportu o naruszeniach prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce. Poprawie ulega również koordynacja prac poszczególnych służb zaangażowanych w egzekwowanie praw własności intelektualnej. Istotną rolę odgrywa Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych, do którego zadań należy opracowywanie wniosków i propozycji dotyczących usprawnienia koordynacji działań organów administracji rządowej w zakresie skuteczności zwalczania naruszeń prawa autorskiego i praw pokrewnych. Znaczenie prac Zespołu podkreśliła Komisja Europejska podczas posiedzenia Podkomitetu ds. Rynku Wewnętrznego, które odbyło się w dniach marca 2002 r. w Warszawie OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Instytucje wiodące: Ministerstwo Gospodarki, Urząd Patentowy RP POSTĘP DOSTOSOWAWCZY W OKRESIE WRZESIEŃ 2001 MAJ Zmiany legislacyjne 1.1 Wdrożenie prawa

4 Ustawa z dnia 6 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej skierowana do podpisu przez Prezydenta. Wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z tym że art. 1 pkt 1, pkt 6 w zakresie dotyczącym ust. 2, pkt 7, pkt 15 lit. b), pkt 16 w zakresie dotyczącym ust. 2, pkt 17-22, pkt 23 lit. a) i c), pkt 24, pkt 26-28, pkt 31 wchodzą w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: Ustawa dotyczy wynalazków biotechnologicznych i wzorów przemysłowych i jest w tym względzie zgodna z prawem wspólnotowym, w tym z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 98/44/WE z 6 lipca 1998 r. o ochronie prawnej wynalazków biotechnologicznych i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 98/71/WE z 13 października 1998 r. o ochronie prawnej wzorów przemysłowych. Dotyczy ona również wprowadzenia instytucji dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych, produktów leczniczych weterynaryjnych i środków ochrony roślin (SPC) i jest zgodna z prawem wspólnotowym, w tym z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92 z 18 czerwca 1992 r. w sprawie stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1610/96 z 23 lipca 1996 r. w sprawie stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów ochrony roślin Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1000) weszło w życie 31 sierpnia 2001 r.. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie postępowania spornego przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1018) weszło w życie 17 września 2001 r. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. z 2001 r. nr 102, poz. 1119) weszło w życie 5 października 2001 r. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1092) weszło w życie 4 października 2001 r. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 października 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych (Dz.U. z 2001 r. nr 128 poz. 1413) weszło w życie 23 listopada 2001 r.. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. nr 8, poz. 59) weszło w życie 14 lutego 2002 r. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz.U. z 2002 r. nr 40 poz. 358) weszło w życie 2 maja 2002 r.

5 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 63 poz. 570) weszło w życie 6 czerwca 2002 r. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy RP oczekuje na publikację. 1.2 Transpozycja prawa Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej 7 czerwca 2002 r. ustawa została skierowana przez Senat do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z programem rządowym Przedsiębiorczość Rozwój Praca. Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: Projekt dotyczy usunięcia zakazu udzielania sublicencji na używanie znaku towarowego, co jest zgodne z prawem wspólnotowym, w tym z Dyrektywą Rady 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących znaków towarowych. 2. Zmiany instytucjonalne 2.1. Wzmocnienie instytucjonalne wynikające z Planu Działania W ramach realizacji umowy dwustronnej z OHIM w Alicante Polska brała udział w posiedzeniu Komitetu Łącznikowego OHIM w dniach marca 2002 r. Ponadto, w dniach listopada 2001 r. 4 pracowników Urzędu Patentowego RP uczestniczyło w warsztatach poświęconych problematyce znaków towarowych organizowanych w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante. Kolejne warsztaty z tego cyklu odbędą się 23 września 2002 r. w Alicante. OHIM we współpracy z Urzędem Patentowym RP przygotowuje tłumaczenie na j. polski broszury pt. Ten reasons for using Community trademark. 29 stycznia 2002 r. podpisana została umowa twinningowa z partnerem hiszpańskim (Hiszpańskim Urzędem Patentowym); z dniem tym rozpoczęto realizację umowy. W ramach umowy twinningowej z Hiszpanią w październiku 2002 r. odbędzie się wizyta studyjna w Madrycie przedstawicieli beneficjentów programu, tj. Ministerstwa Kultury, Urzędu Patentowego RP i Ministerstwa Sprawiedliwości Pozostałe działania prowadzące do wzmocnienia instytucjonalnego Dostosowanie struktury organizacyjnej Urzędu Patentowego RP do realizacji zadań określonych w nowej ustawie Prawo własności przemysłowej reorganizacji struktury Urzędu Patentowego dokonano na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 101 z 2001 r. poz. 1092), które weszło w życie 4 października 2001 r. Na mocy uchwały Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2002 r. 5 dodatkowych etatów zostało przyznane Urzędowi Patentowemu RP w celu realizacji zadań związanych z integrację europejską. INNE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA Rozpoczęte prace legislacyjne Wniosek Ministra Gospodarki w sprawie ratyfikacji Konwencji o patencie europejskim (pozytywnie zaopiniowany przez KIE) skierowany, wraz z projektem ustawy wyrażającej zgodę

6 na ratyfikację umowy międzynarodowej oraz odpowiedniej uchwały Rady Ministrów, do Ministra Spraw Zagranicznych. Projekt ustawy w sprawie europejskiego zgłoszenia patentowego oraz skutków patentu europejskiego przyjęty 5 kwietnia 2002 r. przez Zespół Przygotowawczy KIE i rekomendowany Radzie Ministrów. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych po konferencji uzgodnieniowej. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa oraz trybu postępowania z takimi wynalazkami i wzorami użytkowymi po konferencji uzgodnieniowej. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji eksperckiej i asesury oraz oceny wykonywanych przez asesora czynności eksperta w Urzędzie Patentowym RP skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia ekspertów w Urzędzie Patentowym RP w uzgodnieniach międzyresortowych. Szkolenia, działania popularyzatorskie W 2001 r. eksperci Urzędu Patentowego RP odbyli następujące szkolenia organizowane przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) w ramach programu RIPP nt.: wynalazków biotechnologicznych i ochrony farmaceutyków (Berlin, i Haga, ), procedur odwoławczych (Monachium, ) i rozpatrywania wniosków dot. wynalazków z dziedziny mechaniki i chemii (Monachium, ). W dniach listopada 2001 r. pracownicy Urzędu Patentowego RP wzięli w Liege udział w konferencji nt. dalszych prac nad patentem Wspólnoty. W dniach 6 7 maja 2002 r. odbyło się w Pradze EUROFORUM Znaki towarowe, które było pierwszym forum nt. systemu znaku towarowego Wspólnoty przeznaczonym dla krajów kandydujących do Unii Europejskiej. Forum zorganizowane zostało przez OHIM we współpracy z Komisją Europejską. W forum wzięli udział przedstawiciele polskiej administracji, a Urząd Patentowy RP zorganizował stanowisko informacyjne poświęcone produktom informacji patentowej, w tym związanym z ochroną znaków towarowych w Polsce. Prowadzono akcję popularyzatorską i informacyjną nt. prawa WE, nowych rozwiązań prawnych zawartych w nowej ustawie Prawo własności przemysłowej, znaczenia własności przemysłowej dla rozwoju gospodarczego, w postaci: szkoleń, seminariów, konferencji, publikacji artykułów w pismach specjalistycznych adresowanych do poszczególnych grup zawodowych, opracowywania materiałów szkoleniowych i popularyzatorskich, wprowadzenie pow. problematyki do programów szkół wyższych. Akcją tą objęto następujące grupy zawodowe: a. rzeczników patentowych dokształcanie w zakresie prawa wspólnotowego, nowego prawa polskiego, stosowanych procedur w zakresie udzielania praw wyłącznych, dochodzenia praw, transferu technologii, licencji, b. sędziów w zakresie prawa europejskiego, procedury sądowej (zwłaszcza na podstawie Konwencji o Patencie Europejskim i Rozporządzenia o Znaku Towarowym Wspólnoty),

7 orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach własności intelektualnej, procedury dochodzenia praw, c. pracowników służb celnych w zakresie procedur kontroli granicznej d. pracowników organów ścigania, prokuratury w zakresie procedur ścigania przestępstw polegających na naruszaniu praw własności intelektualnej, e. przedstawicieli instytutów i placówek naukowo-badawczych i rozwojowych oraz przemysłu w zakresie ogólnych zagadnień wynalazczości i ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz w ramach Jednolitego Rynku, transferu technologii, licencji. W ramach realizacji tego zadania w 2001 r. organizowano, zarówno w siedzibie Urzędu, jak i w terenie, wiele odczytów, prelekcji i seminariów w zakresie powyższej problematyki, na których wykładowcami i prelegentami byli eksperci Urzędu Patentowego, przedstawiciele nauki, a także eksperci Europejskiego Urzędu Patentowego i OHIM. M.in. w dniach 3-5 września 2001 r. 40 rzeczników patentowych odbyło w Warszawie szkolenie nt. procedury znaku towarowego Wspólnoty zorganizowane przy współpracy OHIM. W dniach października 2001 r. odbyła się w Warszawie konferencja nt. naruszenia praw na dobrach niematerialnych, w której uczestniczyli rzecznicy patentowi, przedstawiciele prokuratury, policji, NASKu oraz kancelarii adwokackich i radcowskich. W dniach kwietnia 2002 r. odbyła się w Warszawie konferencja naukowa nt. wyczerpania praw własności intelektualnej, w której uczestniczyli parlamentarzyści, sędziowie Sadu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sądów powszechnych, pracownicy służb celnych, organów ścigania, przedstawiciele przedsiębiorców, rzecznicy patentowi, adwokaci, radcy prawni i przedstawiciele nauki. Problematyka wyczerpania praw własności intelektualnej została zaprezentowana przez przedstawicieli nauki i praktyki na szerokim tle porównawczym, przedstawiającym regulacje prawne i praktykę orzeczniczą w Unii Europejskiej. Eksperci Urzędu publikowali również artykuły w pismach specjalistycznych oraz udzielali wywiadów dla dzienników, TVP i periodyków biznesowych (Puls Biznesu, NOWATOR, Rzecznik Patentowy, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna). Infrastruktura techniczna W 2001 r. wykonano pierwszy etap modernizacji istniejącego sprzętu komputerowego i osprzętu sieciowego w Urzędzie Patentowym RP oraz dokonano uzupełniających zakupów w zakresie doposażenia stanowisk roboczych oraz okablowania strukturalnego w sieci komputerowej w celu zwiększenia wydajności pracy Urzędu. Dalsze etapy prac modernizacyjnych realizowane są w ramach umowy twinningowej i ich zakończenie przewidziane jest w połowie 2003 r. OGÓLNE PODSUMOWANIE W związku z wejściem w życie 22 sierpnia 2001 r. ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49 poz. 508), zostały uruchomione prace nad jej nowelizacją mającą na celu osiągnięcie pełnej harmonizacji z acquis. Prace te zostały zahamowane w związku z upływem III kadencji parlamentu. Jesienią 2001 r. zostały one wznowione, co zaowocowało przyjęciem przez rząd w styczniu i lutym 2002 r. dwóch projektów ustaw nowelizujących Prawo własności przemysłowej wprowadzających zgodność z acquis w zakresie tak istotnych elementów, jak postanowienia dotyczące wzorów przemysłowych i wynalazków biotechnologicznych oraz wprowadzenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych, produktów leczniczych weterynaryjnych i środków ochrony roślin. W toku prac parlamentarnych projekty te zostały połączone w jeden. Ustawa została przyjęta przez Parlament 6 czerwca 2002 i oczekuje na podpis Prezydenta. Prace nad nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej są związane z realizacją zobowiązań negocjacyjnych podjętych podczas tymczasowego zamknięcia obszaru negocjacyjnego Prawo spółek 28 listopada 2001 r. W związku z koniecznością poprawy zdolności administracyjnej w zakresie ochrony praw własności przemysłowej prowadzone są w Polsce liczne szkolenia zarówno dla pracowników Urzędu Patentowego RP, jak i dla innych przedstawicieli administracji publicznej. Trwa również akcja popularyzatorska adresowana do różnych grup zawodowych.

5. PRAWO SPÓŁEK. (Instytucja wiodąca: Ministerstwo Sprawiedliwości 1 )

5. PRAWO SPÓŁEK. (Instytucja wiodąca: Ministerstwo Sprawiedliwości 1 ) 5. PRAWO SPÓŁEK (Instytucja wiodąca: Ministerstwo Sprawiedliwości 1 ) Negocjacje tymczasowo zamknięte 28 listopada 2001 roku I. INSTYTUCJE LUB DZIAŁANIA DOTYCZĄCE WZMOCNIENIA ADMINISTRACYJNEGO NIEZBĘDNE

Bardziej szczegółowo

- dr Andrzej Drzewiecki XXXII SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

- dr Andrzej Drzewiecki XXXII SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Możliwości działania organów celnych państw Unii Europejskiej wobec towarów, które mogą naruszać skuteczne w Unii prawa własności intelektualnej - dr Andrzej Drzewiecki XXXII SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Załącznik 1. Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Prawo autorskie i prawa pokrewne Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ Warszawa, 15 października 2014 r. Działania organów celnych w obszarze IPR 1 STYCZNIA 2014 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż

Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż Przedmowa do wydania 2 Wstęp Wykaz skrótów Literatura Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej i ogólna charakterystyka prawa własności

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce.

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Urszula Walas Rzecznik patentowy FSNT NOT Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio Poznań 26.05.2007r. Projekt współfinansowany w 75% przez Unię

Bardziej szczegółowo

1. Prawo własności przemysłowej

1. Prawo własności przemysłowej 1. Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 49, poz. 508) Tekst jednolity z dnia 17 września 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1410) 1 Spis treści Art. TytułI.Przepisyogólne... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI A OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI A OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI A OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ M. Fuzowska Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Pojęcie innowacja w języku polskim pojawiło się po raz pierwszy w XV wieku, pochodzi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz.

TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz. TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz. 241) TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH Załącznik

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Wykaz skrótów... 19 Wstęp... 27 Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych... 31 1. Źródła prawa autorskiego... 31 2. Rozwój prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz. 966 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 8 września 2016 r.

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 8 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1623 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r.

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 110 poz. 1255 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2030, 2199, z 2016 r. poz. 178. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ,

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZEŃ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ I POSTĘPOWAŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 15 Rozdział I Pojęcie dóbr niematerialnych, własności intelektualnej i przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Jedną z kluczowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest przyjęcie przez państwa członkowskie UE zobowiązania do wykonywania i stosowania prawa

Jedną z kluczowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest przyjęcie przez państwa członkowskie UE zobowiązania do wykonywania i stosowania prawa Jedną z kluczowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest przyjęcie przez państwa członkowskie UE zobowiązania do wykonywania i stosowania prawa wspólnotowego. Zasada ta stanowi podstawę procesu integracji.

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-10 17:08:59

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-10 17:08:59 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-10 17:08:59 2 We Francji do własności intelektualnej zalicza się własność literacką i artystyczną oraz patenty, wynalazki, wzory, modele użytkowe, itp. Obok

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

w dniach listopada 2012 roku

w dniach listopada 2012 roku Projekt z dnia 5 listopada 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 13-16 listopada 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012 MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE Logroño - Maj 2012 CZYM SIĘ ZAJMUJEMY Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie Praw Własności Przemysłowej: zgłoszenia, rejestracja i ochrona w trybie krajowym i

Bardziej szczegółowo

Termin: 29-30.09.2014 r.

Termin: 29-30.09.2014 r. Strona 1 Praktyczne aspekty ochrony własności przemysłowej jako skutecznej komercjalizacji rozwiązań technicznych oraz oznaczeń indywidualizujących występujących w obrocie gospodarczym Termin: 29-30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118 Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

XXXII Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych Cedzyna r.

XXXII Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych Cedzyna r. XXXII Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych Cedzyna 16 20.09.2013 r. Cele mapy drogowej Część I charakterystyka ogólna mapy drogowej dostarczanie użytkownikom odpowiednich i wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 68/VII/2009 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH Z DNIA 5 CZERWCA 2009r. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W 2009 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od r. USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Obowiązuje od r. USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Kancelaria Sejmu s. 1/5 Obowiązuje od 1.01.2002 r. USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka UWAGI WSTĘPNE kurs obejmuje 15 godzin zajęć dydaktycznych Cel kursu - przedstawienie zasad ochrony praw na dobrach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Metryka aktu prawnego Dziennik Ustaw Nr 65,2007, poz Akty powiązane

Metryka aktu prawnego Dziennik Ustaw Nr 65,2007, poz Akty powiązane Metryka aktu prawnego Dziennik Ustaw Nr 65,2007, poz. 435 Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE wydawania opinii kandydatom na biegłych sądowych

WYTYCZNE wydawania opinii kandydatom na biegłych sądowych WYTYCZNE wydawania opinii kandydatom na biegłych sądowych I. Wstęp. 1. Przedmiotowe wytyczne regulują zasady postępowania PIRP w zakresie opiniowania kandydatów na biegłych sądowych, rekrutujących się

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r.

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-46-11 Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Łódź, 21-23 maja 2015 r. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY AF/CE/BA/pl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 4.8.2016 r. JOIN(2016) 38 final 2016/0243 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia,

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia r.

Projekt z dnia r. z dnia r. Projekt z dnia 16.06.2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia.. 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych wdrażanie w Polsce. Rehabilitation value for societies in Europe

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych wdrażanie w Polsce. Rehabilitation value for societies in Europe Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych wdrażanie w Polsce Rehabilitation value for societies in Europe Warszawa, 7 października 2014 Droga do ratyfikacji Podpisanie Konwencji 30 marca 2007 Przegląd

Bardziej szczegółowo

- Poselski projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

- Poselski projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Implementacja Dyrektywy o alternatywnych funduszach inwestycyjnych Po konferencji uzgodnieniowej Ministerstwo Finansów przygotowało nową wersję projektu. Ze względu na znaczną skalę zmian, projekt został

Bardziej szczegółowo

w dniach 17-20 lipca 2012 roku

w dniach 17-20 lipca 2012 roku 1. Informacje i komunikaty. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 17-20 lipca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) Projekt z dnia 9 lipca 2012 r. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjno-szkoleniowe programu PCB-STOP. Zasady postępowania z PCB w świetle zmian i nowelizacji przepisów prawa polskiego

Materiały konferencyjno-szkoleniowe programu PCB-STOP. Zasady postępowania z PCB w świetle zmian i nowelizacji przepisów prawa polskiego Beata B. Kłopotek Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa 1. Wstęp. Zasady postępowania z PCB w świetle zmian i nowelizacji przepisów prawa polskiego

Bardziej szczegółowo

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu.

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Komercjalizacja wyników w badań naukowych; praktyczne zastosowanie wyników badań naukowych w przemyśle; uzyskiwanie dochodów z tytułu zastosowania nowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Akty prawne Publikatory, czasopisma Inne Słowo wstępne... 17

Spis treści. Wykaz skrótów Akty prawne Publikatory, czasopisma Inne Słowo wstępne... 17 Wykaz skrótów... 13 Akty prawne... 13 Publikatory, czasopisma... 13 Inne... 15 Słowo wstępne... 17 Część pierwsza Wprowadzenie do problematyki licencji na używanie znaku towarowego Zagadnienia ogólne i

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW Załącznik nr 1 WYKAZ PUNKTOWANYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH do Ankiety Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego PK (w opracowaniach współautorskich liczbę punktów należy dzielić przez liczbę autorów z wydziału

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 15 marca 2018 r.

Uchwała Nr.../2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 15 marca 2018 r. Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Prawna 16.6.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW (53/2011) Przedmiot: Uzasadniona opinia włoskiej Izby Deputowanych, dotycząca wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

RAMOWA. Stan prac legislacyjnych nad implementacją do prawa polskiego

RAMOWA. Stan prac legislacyjnych nad implementacją do prawa polskiego RAMOWA DYREKTYWA WODNA Stan prac legislacyjnych nad implementacją do prawa polskiego 23 października 2000 roku weszła w życie dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady nazywana również Ramową

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 581 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej.

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej. Nowe obowiązki dla zamawiających będących centralnymi organami rządowymi, wynikające z rozporządz Rozporządzenie weszło w życie 4 marca br. Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzyresortowa i koordynacja Pełnomocnika MSZ

Współpraca międzyresortowa i koordynacja Pełnomocnika MSZ Współpraca międzyresortowa i koordynacja Pełnomocnika MSZ Artykuł 46 Konwencji Moc obowiązująca oraz wykonanie wyroków 1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do przestrzegania ostatecznego wyroku

Bardziej szczegółowo

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r.

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 235 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2010 r.

USTAWA z dnia 8 października 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1395. USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1181 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Justyna

Bardziej szczegółowo

o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Ustawa z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 79, poz. 43 Dz.U.99.110.1255 [+] ustawa z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wprowadzenie do przedmiotu czym jest własność intelektualna?

Ochrona własności intelektualnej. Wprowadzenie do przedmiotu czym jest własność intelektualna? Ochrona własności intelektualnej Wprowadzenie do przedmiotu czym jest własność intelektualna? Literatura do przedmiotu Książki Sieńczyło Chlabicz, J. (red): Prawo własności intelektualnej. Lexis Nexis

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PATENTOWE. Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic. Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011

PROCEDURY PATENTOWE. Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic. Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011 PROCEDURY PATENTOWE Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011 Marek Truszczyński - Departament Badań Patentowych - UPRP Własność intelektualna: wynalazki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34 Wykaz skrótów... Inne źródła... Wprowadzenie... Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego... 1 1. Prawa

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 2 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej to poważny problem w Algierii. Straty ponoszone przez tutejszą gospodarkę w związku z wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel ratyfikacji poprawki do Konwencji Konwencję o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym stan zaawansowania. Rafał Iwański Ministerstwo Infrastruktury

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym stan zaawansowania. Rafał Iwański Ministerstwo Infrastruktury Wprowadzenie do polskiego prawa dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym stan zaawansowania Rafał Iwański Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1) Dziennik Ustaw 6 Poz. 877 Załącznik nr KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych ) Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Zespół ewaluacji..

Bardziej szczegółowo

w dniach 6-9 marca 2012 roku

w dniach 6-9 marca 2012 roku Projekt z dnia 27 lutego 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 6-9 marca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i komunikaty. 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Krajowej

Bardziej szczegółowo

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE realizowane w ramach projektu Więź nauki i biznesu w okresie recesji w regionach Olickim i Suwalskim" Projekt jest współfinansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dr Joanna Banasiuk - adiunkt w katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Dr Joanna Banasiuk - adiunkt w katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Opis Prawo własności intelektualnej to pierwszy podręcznik akademicki łącznie ujmujący podstawowa problematykę dotyczącą prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Wydanie czwarte uwzględnia w szczególności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi Na podstawie art. 4a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych. 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych. 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne Systemy ochrony znaków towarowych Krajowy Urząd Patentowy RP znaki towarowe chronione

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Innowacja??? Istnieje wiele definicji terminu innowacja, jedna z nich, opracowana przez Davida

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 06-12.01.2014 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 06-12.01.2014 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 06-12.01.2014 r. y załoŝeń projektów ustaw Lp. 1 MPiPS MPiPS załoŝeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy wraz z testem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r. ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej, wykład, studia dzienne.

Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej, wykład, studia dzienne. Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej, wykład, studia dzienne. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu

Bardziej szczegółowo

Wzór. Umowa. Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

Wzór. Umowa. Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29 Rektora UW z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów umów zawieranych na podstawie Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej Wymiar: Forma: Semestr: 30 h ćwiczenia V Efekty kształcenia: a) w zakresie wiedzy: student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 5. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... 11 Od autorów... 15 Rozdział pierwszy Uwagi wstępne... 17

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 stycznia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 stycznia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 stycznia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0354 (NLE) 5725/17 SCH-EVAL 31 COMIX 66 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 27 stycznia

Bardziej szczegółowo

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium LOGO Katedra i Zakład ad Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium mgr farm. Anna Gomółka Ochrona własnow asności przemysłowej obejmuje:

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki Część I ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE Rozdział 1 Klasyfikacja organów ochrony prawnej 1.1. Organy

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Przedmioty ochrony własności przemysłowej RODZAJ WŁASNOW ASNOŚCI wynalazek wzór

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 009/00 Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony Punkty ECTS: 6 własności intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-PS5-POW Język przedmiotu: polski Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce

Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce IX Sympozjum EBHC 2014-12-15 Autor: Jakub Adamski Food for thought o The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 26/17 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lipca 2017 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Trzaskowski SSA Bogusław Dobrowolski Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku

PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku projekt z dnia 29 kwietnia 2014 r. PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku 1. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń KRS : a) Nr 3/2014

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa WIM posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo