Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Opole 2009

2 Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

3

4 Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opole 2009

5 Autorzy opracowania: Iwona Mąkolska Łukasz Ostrowski Prof. dr hab. Robert Rauziński Dr Kazimierz Szczygielski Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, Opole tel , fax ISBN Redakcja, korekta, redakcja techniczna, druk i łamanie: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża Opole, ul. Katedralna 6 tel , Nakład: 450 egz., obj. 8,5 ark. druk., 5,5 ark. wyd.

6 Spis treści Iwona MąkolskaŁukasz Ostrowski Potencjał gospodarczy województwa opolskiego w kontekście rynku pracy SFERA PODSTAWOWYCH DETERMINANT MAKRO- I MEZOEKONOMICZNYCH Wzrost gospodarczy Stopień konwergencji wewnętrznej Stopień konwergencji zewnętrznej Wydajność pracy na bazie wartości dodanej brutto PRACUJĄCY W GOSPODARCE NARODOWEJ Uwagi metodologiczne Pracujący w gospodarce narodowej ogółem Pracujący w gospodarce narodowej w podmiotach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób BADANIE POPYTU NA PRACĘ Uwagi metodologiczne Pracujący ogółem Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy KAPITAŁ ZAGRANICZNY A RYNEK PRACY Uwagi metodologiczne Spółki z udziałem kapitału zagranicznego wg liczby pracujących Spółki z udziałem kapitału zagranicznego wg kraju pochodzenia kapitału Spółki z udziałem kapitału zagranicznego wg działów Polskiej Klasyfikacji Działalności Zaangażowany kapitał zagraniczny Pracujący w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE W KONTEKŚCIE SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO. ELEMENTY DIAGNOZY ORAZ WYNIKI BADAŃ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I RYNKU PRACY Spis treści 5

7 5.1. Sytuacja województwa opolskiego w kontekście osłabienia gospodarczego synteza Charakterystyka badania Wyniki badań analiza i interpretacja Podsumowanie Prof. dr hab. Robert RauzińskiDr Kazimierz Szczygielski Analiza i ocena współczesnych czynników kształtujących regionalny i lokalne rynki pracy w województwie opolskim WPROWADZENIE UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE SPECYFIKA REGIONALNYCH CZYNNIKÓW ODDZIAŁUJĄCYCH NA RYNEK PRACY Uwarunkowania demograficzne Uwarunkowania społeczne Uwarunkowania gospodarcze Bilanse zasobów pracy na zróżnicowanych rynkach OBSZARY PROBLEMOWE W WYMIARZE REGIONALNYM I LOKALNYM Sytuacja demograficzna Obszary problemowe REKOMENDACJE Literatura Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Prognozy makroekonomiczne dla województwa opolskiego. Prognoza podstawowych wielkości makroekonomicznych z uwzględnieniem obszaru rynku pracy WPROWADZENIE METODOLOGIA PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE PROGNOZY DLA RYNKU PRACY PODSUMOWANIE Spis treści 6

8 Iwona Mąkolska Łukasz Ostrowski Potencjał gospodarczy województwa opolskiego w kontekście rynku pracy

9

10 1. SFERA PODSTAWOWYCH DETERMINANT MAKRO- I MEZOEKONOMICZNYCH 1.1. Wzrost gospodarczy Udział województwa opolskiego w produkcie krajowym brutto szacowany jest na około 2,2%. Wysokość produktu systematycznie rośnie i w świetle ostatnich danych, w 2006 r. wyniosła ponad 23 mld zł (wykr. 1). Na tle ostatnich kilkunastu lat zauważalne są przede wszystkim: rekordowo wysoka dynamika w 2004 roku (bardzo dobra koniunktura w branży przemysłowej, wejście Polski do Wspólnoty Europejskiej), równie wysoka dynamika w cenach bieżących do 1998 r., niemniej jednak realnie znacząco niższa z uwagi na wysoki poziom wskaźnika inflacji (w 1996 r. inflacja w kraju wyniosła 19,9% rok do roku, w 1997 r. 14,9%, a rok później 11,8%). Ponad dwie trzecie produktu powstaje w podregionie opolskim obejmującym powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, opolski, strzelecki oraz Opole. Natomiast 31,5% produktu wytwarzanego w województwie przypada na podregion nyski. Zauważalny jest fakt, iż dynamika PKB, za wyjątkiem 2000 i 2004 r. była wyższa w podregionie nyskim aniżeli w podregionie opolskim (tab. 1). Pierwszy z podregionów generuje 0,7% produktu wytwarzanego w kraju, drugi zaś ok. 1,5%. Wykres 1. Produkt krajowy brutto w województwie opolskim w latach Sfera podstawowych determinant makro- i mezoekonomicznych 9

11 Tabela 1. Produkt krajowy brutto w woj. opolskim wg podregionów w latach Wyszczególnienie Podregion opolski Podregion nyski Produkt krajowy brutto Lata rok poprzedni Polska województwo w mld zł = 100 = 100 = ,0 103,0 1,5 68, ,5 99,6 1,6 69, ,6 123,8 1,7 71, ,6 101,0 1,5 67, ,5 101,6 1,5 68, ,3 100,2 1,6 68, ,2 114,3 1,6 69, ,4 106,7 0,7 31, ,9 109,1 0,7 30, ,3 106,2 0,7 28, ,0 104,1 0,7 32, ,7 103,3 0,7 31, ,5 102,7 0,7 31, ,4 108,6 0,7 30,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. I. Mąkolska, Ł. Ostrowski Potencjał gospodarczy województwa opolskiego Stopień konwergencji wewnętrznej Województwo opolskie należy do grupy województw, w których wskaźnik produktu krajowego brutto przypadającego na 1 mieszkańca jest niższy aniżeli średnio w Polsce. W świetle ostatnich dostępnych danych, PKB per capita wyniósł w Opolskiem w 2006 r. 22,3 tys. zł względem 27,8 tys. zł przeciętnie w kraju. Gorszy wynik odnotowały województwa: świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, podkarpackie oraz lubelskie (wykr. 2). Wewnątrz województwa, na poziomie podregionów NTS3 wyższy poziom wskaźnika osiąga podregion opolski (wykr. 3, mapa 1). Wykres 2. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w Polsce wg województw w 2006 roku (w tys. zł) 10

12 Wykres 3. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w woj. opolskim wg podregionów i przeciętnie w Polsce w latach (w tys. zł) Wskaźnik dysproporcji wewnątrzregionalnych na bazie produktu krajowego brutto per capita wskazuje, iż dysproporcje w rozwoju jednostek poziomu NTS3 są w Opolskiem relatywnie niskie. Stosunek pomiędzy wielkością (PKB na 1 mieszkańca 1 ) uzyskaną przez podregion statystycznie najbardziej rozwinięty a najmniej rozwinięty wynosi w Opolskiem 1,4 do 1. Na przykład dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wynosi 4,1:1, dolnośląskiego 2,2:1, a śląskiego 1,8:1. Przeciętnie w kraju dysproporcje są znaczne i wynoszą odpowiednio: 5,3:1 dla Polski ogółem i 3,5:1 po wyłączeniu z klasyfikacji stolicy kraju (tab. 2). Równie istotnych informacji dostarcza wysokość dynamiki PKB na 1 mieszkańca w ostatnich latach. Średniorocznie w latach stopa wzrostu na bazie cen bieżących wyniosła w województwie opolskim 5,4% względem 6,1% przeciętnie w kraju. W przekroju podregionów NTS3 wyższą dynamiką cechował się podregion nyski, dla którego przeciętny roczny wzrost wyniósł 5,7% wobec 5,4% w podregionie opolskim (tab. 3). 1 PKB na 1 mieszkańca w 2006 r. wyniósł w podregionie opolskim zł, a w podregionie nyskim zł. Tabela 2. Wskaźnik dysproporcji wewnątrzregionalnych na bazie produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca w 2006 r. Województwo wskaźnik mazowieckie 4,1 małopolskie 2,8 wielkopolskie 2,6 dolnośląskie 2,2 pomorskie 2,1 zachodniopomorskie 2,1 śląskie 1,8 łódzkie 1,6 kujawsko-pomorskie 1,6 lubelskie 1,5 opolskie 1,4 podlaskie 1,4 warmińsko-mazurskie 1,3 podkarpackie 1,3 świętokrzyskie 1,2 lubuskie 1,0 Polska 5,3 Polska (bez Warszawy) 3,5 Źródło: Opracowanie własne. 1. Sfera podstawowych determinant makro- i mezoekonomicznych 11

13 Mapa 1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w Polsce wg podregionów NTS 3 (Polska=100) 12 I. Mąkolska, Ł. Ostrowski Potencjał gospodarczy województwa opolskiego... Uwagi: Podział na podregiony wg Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Tabela 3. Dynamika produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca w woj. opolskim i w Polsce w latach (rok poprzedni=100) Wyszczególnienie Średniorocznie Opolskie 101,3 102,6 102,6 118,6 102,7 104,7 105,4 podregion nyski 102,9 103,6 104,5 106,5 109,4 107,3 105,7 podregion opolski 100,7 102,1 101,7 124,4 100,0 103,5 105,4 Polska 104,7 103,8 104,4 109,7 106,4 107,9 106,1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

14 1.3. Stopień konwergencji zewnętrznej Wartość produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca we wszystkich polskich regionach jest niższa niż średnio w Unii Europejskiej (UE 27=100%, wg parytetu siły nabywczej). Dodatkowo wszystkie województwa, poza mazowieckim, charakteryzuje niższy poziom produktu niż w sąsiednich regionach czeskich poziomu NTS2. Opolskie, osiągając 42,1% średniej unijnej zajmuje w Polsce 11 miejsce i wyprzedza województwa: warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, podlaskie, podkarpackie oraz lubelskie. Dwa sąsiadujące z opolskim regiony czeskie osiągają lepsze rezultaty, oba około 60% średniej unijnej (dane z 2006 r., mapa 2) 2. 2 Spośród prawie trzystu regionów Unii Europejskiej na poziomie NTS2, piętnaście ostatnich o najniższym wskaźniku znajduje się w Bułgarii, Polsce i Rumunii. Jeden region na cztery cechuje się wskaźnikiem niższym Mapa 2. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wg regionów NTS 2 (średnia dla Unii Europejskiej=100) Uwagi: Podział na podregiony wg Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 1. Sfera podstawowych determinant makro- i mezoekonomicznych 13

15 W przekroju wg podregionów NTS3, podregion nyski osiąga 33,6% średniej unijnej, zaś podregion opolski 47,6%. Dla porównania w wybranych regionach wskaźnik ten osiąga następujące wartości: w podregionie wrocławskim 40,2%, wałbrzyskim 41,2%, częstochowskim 43,8%, kraju ołomunieckim (Czechy) 57,4%, a w mieście Wrocławiu 76,2% Wydajność pracy na bazie wartości dodanej brutto Wydajność pracy, mierzona wartością dodaną brutto, przeliczona na liczbę pracujących w gospodarce narodowej, jest niższa o 5,5% od średniej w Polsce, co stawia region na ósmym miejscu w kraju. W przekroju wg sekcji wydajność pracy: w rolnictwie jest wyższa o 19,5% niż przeciętnie w kraju (8 miejsce w rankingu województw), w przemyśle jest wyższa o 1,1% niż przeciętnie w kraju (5 miejsce), w tym w przetwórstwie przemysłowym jest niższa o 3% (6 miejsce), w budownictwie jest niższa o 11,2% niż przeciętnie w kraju (16 miejsce), w usługach jest niższa o 9,5% niż przeciętnie w kraju (10 miejsce), w tym w usługach rynkowych jest niższa o ponad 10% (13 miejsce). 14 I. Mąkolska, Ł. Ostrowski Potencjał gospodarczy województwa opolskiego... Wyszczególnienie Tabela 4. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w Polsce wg województw i grup sekcji w 2006 r. (Polska=100) ogółem rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo przemysł ogółem przetwórstwo przemysłowe Polska 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Mazowieckie 133,2 136,1 125,8 112,7 105,5 132,0 131,0 Dolnośląskie 114,4 114,8 131,1 136,8 105,1 96,3 94,5 Śląskie 108,5 75,5 107,6 110,7 96,0 95,1 94,2 Pomorskie 107,2 124,3 96,6 100,1 106,9 99,3 98,3 Zachodniopomorskie 104,1 204,2 80,4 79,4 102,8 97,6 95,6 Lubuskie 100,5 155,8 100,3 91,1 105,4 88,8 87,3 Wielkopolskie 96,6 168,7 91,4 95,8 102,4 93,2 90,0 Opolskie 94,5 119,5 101,1 97,0 88,8 90,5 89,2 Kujawsko-pomorskie 92,9 134,3 85,6 90,2 102,2 92,7 93,4 Warmińsko-mazurskie 90,8 183,9 75,9 79,7 96,1 89,7 90,0 Łódzkie 87,4 105,3 84,7 81,9 99,9 91,2 90,7 Małopolskie 87,4 45,9 101,5 105,0 90,3 91,4 90,7 Podlaskie 77,9 110,9 82,7 86,4 102,7 90,1 90,5 Świętokrzyskie 74,4 58,0 92,4 95,5 97,3 87,9 87,7 Podkarpackie 70,6 30,9 79,8 84,7 92,9 84,4 85,8 Lubelskie 67,9 52,5 82,7 83,9 97,1 86,9 90,3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. niż 75%. Wśród 68 regionów ze średnią poniżej 75%, piętnaście było w Polsce, siedem w Rumunii, siedem w Czechach, po sześć w Bułgarii, Grecji i na Węgrzech, pięć we Włoszech, cztery w Portugalii i Francji, trzy na Słowacji, a po jednym w Hiszpanii, Słowenii, Estonii, Litwie i Łotwie. Najniższy poziom wskaźnik osiągnął w rumuńskim Nord-Est (25% średniej unijnej), zaś najwyższy w Londynie (336%). budownictwo usługi ogółem usługi rynkowe

16 2. PRACUJĄCY W GOSPODARCE NARODOWEJ Uwagi metodologiczne W niniejszym rozdziale informacje określające pracujących dotyczą: w podrozdziale 2.1 wszystkich podmiotów niezależnie od liczby pracujących, w podrozdziale 2.2 podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz w jednostkach sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących, za wyjątkiem: gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego (bez duchownych). Do pracujących w gospodarce narodowej ogółem zaliczono: osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo; pracodawców i pracujących na własny rachunek; agentów pracujących na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia; osoby wykonujące pracę nakładczą; członków spółdzielni produkcji rolniczej, tj. członków RSP oraz powstałych na ich bazie spółdzielni o innym profilu produkcyjnym, w odniesieniu do których funkcjonuje prawo spółdzielcze, a także członków spółdzielni kółek rolniczych. Dane w podrozdziale 2.2.1, i oparte są o pracujących wg faktycznego (stałego) miejsca pracy. Natomiast wszelkie informacje począwszy od podrozdziału dotyczą pracujących z uwzględnieniem kryterium siedziby zarządu zakładów w głównym miejscu pracy zgodnie z nadanym im numerem identyfikacyjnym REGON. Wszelkie prezentowane w tabelach sekcje i działy oparte są na Polskiej Klasyfikacji Działalności Pracujący w gospodarce narodowej ogółem W gospodarce narodowej w woj. opolskim pracuje ponad 320 tys. osób, z czego większość w sektorze prywatnym. W przekroju wg branż, w sektorze rolnym pracuje 16,1% ogółu pracujących, w sektorze przemysłowym 24,8%, w sektorze budowlanym 6,5%, a w usługowym 52,6%. W porównaniu do przeciętnej w kraju, województwo opolskie cechuje się wyższym udziałem pracujących w rolnictwie, przemyśle i budownictwie, zaś niższym w usługach (wykr. 4). 2. Pracujący w gospodarce narodowej 15

17 Wykres 4. Pracujący w gospodarce narodowej wg sektorów w województwie opolskim i w Polsce w 2007 r. (w %, stan w końcu roku) I. Mąkolska, Ł. Ostrowski Potencjał gospodarczy województwa opolskiego... W ciągu ostatnich pięciu lat (2007 r. do 2002 r. 3 ) liczba pracujących w całej gospodarce w województwie opolskim wzrosła o 6,2% względem 7,8% przeciętnie w kraju. W tym samym czasie zmiany liczby pracujących przedstawiały się następująco: w działalności związanej z edukacją wzrost o 18,1% (w kraju wzrost o 15,4%), w działalności usługowej komunalnej, społecznej i indywidualnej, pozostałej wzrost o 15,4% (w kraju wzrost o 11,9%), w budownictwie wzrost o 11,5% (w kraju wzrost o 15,5%), w handlu i naprawach wzrost o 11,2% (w kraju wzrost o 10,6%), w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych wzrost o 11,2% (analogicznie jak w Polsce), w pośrednictwie finansowym wzrost o 10,4% (w kraju wzrost o 12,7%), w przetwórstwie przemysłowym wzrost o 9,8% (w kraju wzrost o 11,9%), w obsłudze nieruchomości i firm wzrost o 8,3% (w kraju wzrost o 22%), w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi wzrost o 7,7% (w kraju wzrost o 14,6%), w działalności związanej z transportem, gospodarką magazynową i łącznością wzrost o 7,5% (w kraju wzrost o 7%), w sektorze rolnym spadek liczby pracujących o 0,9% (w kraju spadek o 0,8%), w działalności związanej z ochroną zdrowia i pomocą społeczną spadek o 18,9% (w kraju spadek o 13,4%). W ujęciu nominalnym liczba pracujących w województwie opolskim w tym samym czasie wzrosła najbardziej w przetwórstwie przemysłowym (o 6,2 tys. osób), handlu i naprawach (o 4,7 tys.), edukacji (o 4 tys.) i budownictwie (o 2,1 tys.). Liczba pracują Brak ostatecznych danych za 2008 r.; zmiana metodologii począwszy od 2002 r.

18 cych w sektorze rolnym zmniejszyła się o 0,5 tys., a w działalności związanej z ochroną zdrowia i pomocą społeczną o 4,3 tys. osób Pracujący w gospodarce narodowej w podmiotach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób Pracujący wg sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności 4 W województwie opolskim w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób pracuje 197,3 tys. osób, z czego najwięcej w przemyśle (34,4%), działalności związanej z edukacją (12,9%), handlu i naprawach (10,1%). Około 47,1% ogółu pracujących stanowią kobiety, a ich największy udział notowany jest w działalności związanej z ochroną zdrowia i opieką społeczną (82,4%) oraz edukacją (79%). Tabela 5. Pracujący w gospodarce narodowej wg płci i sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności w woj. opolskim w 2007 r. (stan w końcu roku) Wyszczególnienie Pracujący ogółem kobiety ogółem = 100% Przemysł ,4% Edukacja ,9% Handel hurtowy i detaliczny; naprawy ,1% Ochrona zdrowia i opieka społeczna ,9% Administracja publ. i obrona narodowa, ubezp. społeczn.i zdrow ,8% Transport, gospodarka magazynowa i łączność ,6% Budownictwo ,4% Obsługa nieruchomości wynajem, nauka i usługi ,4% Pozostałe sekcje ,5% Ogółem % Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Opolu Pracujący wg miast, gmin, sektorów własności, płci oraz sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności 5 W miastach województwa opolskiego pracuje 79,1% ogółu, z czego najwięcej w działalności związanej z pośrednictwem finansowym (94,5%), administracji publicznej (92,7%), obsłudze nieruchomości i firm (92,7%), transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (87,6%) oraz handlu i naprawach (86,1%). Dominacja na obszarach wiejskich obserwowana jest wyłącznie w branży rolnej oraz w sekcji górnictwo (w tym kopalnictwo). 4 Według faktycznego (stałego) miejsca pracy pracownika. 5 Jak w przypisie Pracujący w gospodarce narodowej 17

19 Tabela 6. Pracujący w gospodarce narodowej wg sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności, miast i gmin, płci oraz sektorów w woj. opolskim w 2007 r. (stan w końcu roku) I. Mąkolska, Ł. Ostrowski Potencjał gospodarczy województwa opolskiego... Wyszczególnienie razem w miastach na wsi ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety Przemysł sektor publiczny sektor prywatny Edukacja sektor publiczny sektor prywatny Handel hurtowy i detaliczny; naprawy sektor publiczny sektor prywatny Ochrona zdrowia i opieka społeczna sektor publiczny sektor prywatny Administracja publiczna i obrona narodowa sektor publiczny Transport, gospodarka magazynowa i łączność sektor publiczny sektor prywatny Budownictwo sektor publiczny sektor prywatny Obsługa nieruchomości wynajem, nauka i usługi sektor publiczny sektor prywatny Pozostałe sekcje sektor publiczny sektor prywatny Ogółem sektor publiczny sektor prywatny Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Opolu Pracujący wg powiatów i sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności 6 W przekroju według powiatów województwa opolskiego najwięcej osób pracuje w Opolu (24,9%) oraz powiatach: nyskim (11,4%), kędzierzyńsko-kozielskim (10,3%), opolskim (9,6%), krapkowickim (7,7%) i brzeskim (7,3%). Najmniej pracujących przypada na powiat namysłowski (wykr. 5). 6 Według faktycznego (stałego) miejsca pracy pracownika. 18

20 Tabela 7. Pracujący w gospodarce narodowej wg sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności i powiatów w woj. opolskim w 2007 r. (stan w końcu roku) Wyszczególnienie o - ogółem % udział sekcji w pracujących ogółem Ogółem Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo Przemysł Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawy Hotele i restauracje Transport, gospodarka magaz. i łączność Pośrednictwo finansowe Obsługa nieruchomości wynajem, nauka i usługi Administracja publ. i obrona narodowa... Edukacja Ochrona zdrowia i opieka społeczna Pozostała działal. usług. komun., społeczn. i indyw. Powiat brzeski o % 100% 4,0% 35,9% 5,4% 11,2% 0,6% 4,8% 1,9% 5,8% 8,1% 13,5% 6,3% 2,4% Powiat głubczycki o % 100% 13,0% 30,4% 5,0% 5,7% 0,7% 2,6% 1,5% 4,1% 6,6% 13,2% 15,9% 1,2% Powiat kędzierzyńsko- -kozielski o % 100% 2,8% 35,0% 6,8% 8,0% 0,7% 12,1% 3,7% 5,9% 5,7% 11,3% 6,3% 1,7% Powiat kluczborski o % 100% 6,2% 31,9% 3,6% 9,5% 0,7% 10,0% 2,2% 4,9% 8,7% 15,2% 5,8% 1,3% Powiat krapkowicki o % 100% 1,1% 52,4% 14,2% 6,2% 1,0% 3,3% 1,2% 3,0% 3,3% 8,7% 3,9% 1,8% Powiat namysłowski o % 100% 7,4% 44,4% 1,7% 7,2% 0% 2,7% 2,6% 3,5% 6,6% 15,1% 6,4% 2,5% Powiat nyski o % 100% 6,8% 32,4% 3,4% 10,7% 1,1% 5,8% 2,1% 3,3% 7,4% 13,8% 10,6% 2,5% 2. Pracujący w gospodarce narodowej 19

21 I. Mąkolska, Ł. Ostrowski Potencjał gospodarczy województwa opolskiego... Tabela 7. (cd.) Wyszczególnienie o ogółem % udział sekcji w pracujących ogółem Ogółem Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo Przemysł Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawy Hotele i restauracje Transport, gospodarka magaz. i łączność Pośrednictwo finansowe Obsługa nieruchomości wynajem, nauka i usługi Administracja publ. i obrona narodowa... Edukacja Ochrona zdrowia i opieka społeczna Pozostała działal. usług. komun., społeczn. i indyw. Powiat oleski o % 100% 2,7% 46,3% 3,0% 9,9% 0,7% 3,2% 1,6% 3,5% 6,1% 14,5% 7,2% 1,4% Powiat opolski o % 100% 4,0% 49,1% 4,7% 10,1% 0,9% 2,3% 0,8% 3,7% 3,1% 13,6% 5,5% 2,2% Powiat prudnicki o % 100% 7,0% 36,6% 1,2% 7,1% 0,7% 5,3% 2,2% 5,2% 7,8% 15,2% 8,7% 3,0% Powiat strzelecki o % 100% 2,0% 38,2% 3,0% 9,1% 0,6% 5,7% 1,8% 4,3% 11,1% 14,8% 7,9% 1,5% Miasto Opole o % 100% 0,4% 19,5% 6,0% 13,9% 1,6% 9,7% 3,6% 8,6% 11,9% 12,0% 9,0% 3,7% Woj. opolskie o % 100,0% 3,7% 34,4% 5,4% 10,1% 1,0% 6,6% 2,4% 5,4% 7,8% 12,9% 7,9% 2,4% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Opolu. 20

22 Wykres 5. Pracujący w gospodarce narodowej wg powiatów w województwie opolskim w 2007 r. (w %, stan w końcu roku) W przekroju wg sekcji, pod względem udziału dominują: rolnictwo w powiecie głubczyckim (13% ogółu pracujących w powiecie), przemysł w powiecie krapkowickim (52,4% ogółu pracujących w powiecie), budownictwo w powiecie krapkowickim (14,2% ogółu pracujących w powiecie), handel i naprawy w Opolu (13,9% ogółu pracujących w powiecie), hotele i restauracje w Opolu (1,6% ogółu pracujących w powiecie), transport, gospodarka magazynowa i łączność w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (12,1% ogółu pracujących w powiecie), pośrednictwo finansowe w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (3,7% ogółu pracujących w powiecie), obsługa nieruchomości i firm w Opolu (8,6% ogółu pracujących w mieście), administracja publiczna w Opolu (11,9% ogółu pracujących w mieście), edukacja w powiecie kluczborskim (15,2% ogółu pracujących w powiecie), ochrona zdrowia i opieka społeczna w powiecie głubczyckim (15,9% ogółu pracujących w powiecie) Pracujący wg sekcji, działów i wybranych klas Polskiej Klasyfikacji Działalności 7 W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, których siedziba zarządu zakładu znajduje się w województwie opolskim, pracuje łącznie prawie 175 tysięcy osób, z czego najwięcej w przetwórstwie przemysłowym, edukacji i ochronie zdrowia. Spośród wszystkich pracujących ok. 3% stanowią niepełnosprawni, a ok. 12% pracujący także w porze nocnej. Najwyższym udziałem pracujących także w porze nocnej cechuje się działalność związana z ochroną zdrowia i pomocą społeczną (32,9%) dla porównania w przetwórstwie przemysłowym wskaźnik ten jest mniejszy i wynosi 16,5%. Naj- 2. Pracujący w gospodarce narodowej 7 Według siedziby zarządu zakładu. 21

23 wyższym odsetkiem niepełnosprawnych wśród pracujących cechuje się zaś sekcja obsługi nieruchomości, wynajmu i usług (26,3%). Spośród ogółu pracujących w przetwórstwie przemysłowym, najwięcej osób przypada na działalność związaną z produkcją artykułów spożywczych i napojów (14,4%), produkcją metalowych wyrobów gotowych (13,3%), produkcją maszyn i urządzeń (11,6%) oraz produkcją wyrobów chemicznych (10,8%). Największy udział pracujących także w porze nocnej dotyczy natomiast produkcji wyrobów chemicznych (61,5%), produkcji masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru (37,7%), produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (24,3%). Relatywnie wysokim udziałem niepełnosprawnych w ogóle pracujących cechują się następujące działy: produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana (17,6%), produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich (15,4%) oraz produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru (7,5%). Tabela 8. Pracujący w gospodarce narodowej wg sekcji, działów i wybranych klas Polskiej Klasyfikacji Działalności w woj. opolskim w 2007 r. (stan w końcu roku) Pracujący I. Mąkolska, Ł. Ostrowski Potencjał gospodarczy województwa opolskiego... Wyszczególnienie razem w porze nocnej niepełnosprawni Przetwórstwo przemysłowe Produkcja artykułów spożywczych i napojów Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów chemicznych Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych Produkcja metali Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałego sprzętu transportowego Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru Pozostałe działy Edukacja Edukacja W tym: Przedszkola i szkolnictwo podstawowe Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Ochrona zdrowia i pomoc społeczna W tym: Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

24 Tabela 8. (cd.) Pracujący Wyszczególnienie razem w porze nocnej niepełnosprawni Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne Handel hurtowy i detaliczny; naprawy Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych Budownictwo Budownictwo W tym: Wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi Działalność gospodarcza pozostała Obsługa nieruchomości Informatyka Działalność badawczo-rozwojowa Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową Leśnictwo, włączając działalność usługową Transport, gospodarka magazynowa i łączność Transport lądowy; transport rurociągowy Działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką Działalność usługowa, komunalna, społeczna Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne Działalność usługowa pozostała Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody Pośrednictwo finansowe Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno-rentowych Pracujący w gospodarce narodowej 23

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011 W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R.

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. W 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się na poziomie 2263,60 zł, co stanowiło 85,8% średniej

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Romuald Jończy. Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz. Redakcja techniczna Przemysław Biliczak

Recenzent dr hab. Romuald Jończy. Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz. Redakcja techniczna Przemysław Biliczak Recenzent dr hab. Romuald Jończy Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz Redakcja techniczna Przemysław Biliczak Wersja elektroniczna: Przemysław Biliczak ISBN 83-920021-3-X (wersja książkowa) Druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 10.12.2012 r. Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Łączny kapitał pożyczkowy funduszy pożyczkowych (w mln zł) oraz dynamika zmian (w %) w latach 2011 2013 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 Kapitał pożyczkowy 1674,60 1983,10 2166,71 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 5 lutego2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2012 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 listopada 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia KOSZTY PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2008 ROKU Źródłem przedstawionych danych jest

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2016 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: http://opole.stat.gov.pl tel. 77 423

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badañ i Analiz Strategicznych WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2014 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: http://opole.stat.gov.pl/ tel. 77 423

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP Ekonomia Menedżerska 2011, nr 10, s. 41 58 Joanna Duda * Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP 1. Wprowadzenie Istnieje bezpośredni związek między sukcesem ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2015 r.

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2015 r. 2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim I KWARTAŁ 2015 r. Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących kraju oraz województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo