Kapitał zagraniczny w województwie opolskim - analiza ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu rynku pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kapitał zagraniczny w województwie opolskim - analiza ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu rynku pracy"

Transkrypt

1 opolski system informacji społeczno-gospodarczej opolski system informacji społeczno-gospodarczej Kapitał zagraniczny w województwie opolskim - analiza ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu rynku pracy (wg stanu na 2008 rok / koniec 2008 roku) SPIS TREŚCI: 1. RESUME SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJ. OPOLSKIM ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJ. OPOLSKIM INWESTYCJE SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W WOJ. OPOLSKIM PRACUJĄCY W SPÓŁKACH Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJ. OPOLSKIM WYNAGRODZENIA W SPÓŁKACH Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJ. OPOLSKIM POZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJ. OPOLSKIM W PRZEKROJU WG LICZBY PRACUJĄCYCH...45 Opole 2010 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 resume Resume Niniejsze opracowanie powstało na podstawie danych pozyskanych ze złożonych sprawozdań dla podmiotów z kapitałem zagranicznym KZ (badanie wprowadzone Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej), z uwzględnieniem najbardziej aktualnych danych dotyczących 2008 roku. Obowiązek sprawozdawczy w zakresie wypełniania sprawozdania KZ dotyczy spółek prawa handlowego, a w szczególności spółek z udziałem kapitału zagranicznego, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, a także podmiotów zorganizowanych w innej niż wymienione formie prawnej i posiadających udziały kapitału zagranicznego. Opracowanie nie obejmuje danych o podmiotach sektora finansowego, tj. bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, w których inwestorzy zagraniczni posiadają swoje udziały. Wszystkie dane dotyczą stanu organizacyjnego gospodarki na moment przeprowadzenia badania. Zbadana zbiorowość stanowiła około 35% wszystkich podmiotów z kapitałem zagranicznym zarejestrowanych w REGON w województwie opolskim. Inwestycje zagraniczne mają istotny wpływ na rozwój gospodarczy i konkurencyjność regionu. Zmiany zachodzące w gospodarce regionalnej bezpośrednio korelują ze zmianami na rynku pracy napływ kapitału zagranicznego w większości przypadków generuje nowe miejsca pracy, wpływa na wielkość produkcji i inwestycji. Dane dotyczące spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2008 r. wskazują na następującą charakterystykę regionu w tym obszarze: w regionie działalność prowadzą 462 podmioty zagraniczne, z czego większość to spółki z udziałem kapitału niemieckiego (245) oraz holenderskiego (83), w przekroju wg powiatów najwięcej jednostek z kapitałem zagranicznym prowadziło działalność w Opolu (156) oraz kolejno w powiatach: opolskim (54) oraz kędzierzyńsko-kozielskim i krapkowickim (51), zaś najmniej w powiecie głubczyckim (6) i namysłowskim (10), spółki te odpowiadają za ok. 20% ogółu inwestycji w gospodarce narodowej, a także za ponad połowę sprzedaży eksportowej, skumulowana wartość zaangażowanego kapitału wynosi niecałe 1,5 mld złotych, kapitał zza granicy napłynął do województwa łącznie z trzydziestu krajów, jednak niemal połowa przypada zaledwie na jeden z nich (47,9% na Niemcy), 2

3 resume Resume niemal ¾ kapitału zagranicznego zaangażowanego w regionie przypada na przetwórstwo przemysłowe (spółki z tej sekcji odpowiadają także za ¾ nakładów inwestycyjnych spółek z kapitałem zagranicznym), szczególnym zainteresowaniem inwestorów cieszą się przede wszystkim następujące branże: produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych (27,2% całego kapitału zagranicznego zaangażowanego w regionie), produkcja artykułów spożywczych i napojów (18,2%), produkcja wyrobów z metali (17,2%), a także produkcja wyrobów chemicznych (10%). Na wyróżnienie zasługują ponadto: handel i naprawy oraz obsługa nieruchomości i firm, spółki z udziałem kapitału zagranicznego, zatrudniające ponad 249 pracujących, generują ponad 50% przychodów z całokształtu działalności wszystkich podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim, podmioty zagraniczne cechuje ponadto korzystna średnia wartość wskaźnika poziomu kosztów, co świadczy o efektywności ekonomicznej tej grupy podmiotów. w województwie opolskim podmioty z udziałem kapitału zagranicznego skupiają ok. 25 tys. pracujących, z czego ponad 70% pracuje w sekcji przetwórstwo przemysłowe, zdecydowana większość spółek to podmioty mikro, zatrudniające do 9 pracujących - stanowią one 62% wszystkich jednostek, podmioty małe (10-49 pracujących) 17%, średnie (50-249) 16%, a duże (powyżej 249) 5%, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto dla podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2008 r. wyniosło 3,6 tys. zł, podmioty średnie cechowała najwyższa wartość wynagrodzenia, tj. 3.8 tys. zł, natomiast w podmiotach małych i dużych średnie zarobki ukształtowały się na poziomie 3,5 tys. zł, 3

4 spółki z udziałem kapitału zagranicznego Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim 4

5 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego w woj. opolskim w latach (stan w końcu roku) Wyniki badań wskazują, iż w województwie opolskim działalność prowadzi niecałe pół tysiąca spółek z udziałem kapitału zagranicznego, z czego 33,8% w samym Opolu (więcej na str. 8). W porównaniu do 2002 roku liczba spółek zwiększyła się w regionie o 36 podmiotów. 5

6 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego w woj. opolskim w latach wg liczby pracujących Wyszczególnienie Lata (stan w końcu roku) do 9 pracujących pracujących pracujących i więcej pracujących Ogółem, w tym nowopowstałe W ostatnich siedmiu latach liczba spółek z kapitałem zagranicznym wzrosła, znacząco zwłaszcza w przypadku podmiotów o liczbie pracujących od 50 do 249 pracujących. Wśród mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 250 osób, liczba podmiotów wzrosła nieznacznie. Każdego roku powstaje w województwie opolskim kilkadziesiąt podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. W 2008 roku spośród 462 podmiotów, które zadeklarowały obecność kapitału zagranicznego, 28 stanowiły podmioty nowopowstałe. 6

7 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Liczba spółek nowopowstałych w woj. opolskim wg kraju pochodzenia kapitału (2008 rok) Kraj pochodzenia kapitału Liczba nowopowstałych spółek Kapitał podstawowy w tys. zł W tym kapitał zagraniczny w tys. zł Austria 1 # # Chiny 1 # # Francja 1 # # Hiszpania Irlandia 1 # # Łotwa 1 # # Niemcy Holandia 2 # # Włochy 1 # # Republika Czeska 1 # # Kapitał mieszany Województwo opolskie Jak już wspomniano wcześniej, w 2008 roku w województwie opolskim powstało 28 nowych spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Spośród nich niemal połowę stanowiły podmioty, w których zaangażowano kapitał niemiecki. Łącznie, w tym samym okresie, kapitał napłynął z 10 krajów (nie uwzględniając kapitału mieszanego). Ponad połowę kapitału zagranicznego, w nowopowstałych spółkach stanowił kapitał niemiecki. Zaprezentowanie bardziej szczegółowych danych nie jest możliwe z uwagi na tajemnicę statystyczną. 7

8 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego wg powiatów i liczby pracujących (2008 rok) Wyszczególnienie ogółem do 9 pracujących 2008 (stan w końcu roku) od 10 do 49 pracuj ących od 50 do 249 pracujących powyżej 249 pracujących 1 Powiat brzeski Powiat głubczycki Powiat kędzierzyńsko-kozielski Powiat kluczborski Powiat krapkowicki Powiat namysłowski Powiat nyski Powiat oleski Powiat opolski Powiat prudnicki Powiat strzelecki miasto Opole Województwo opolskie

9 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Liczba i udział (opolskie=100%) spółek z udziałem kapitału zagranicznego wg gmin (2008 rok) pozostałe; 170; 37% Opole; 156; 34% Ozimek ; 12; 3% Gogolin ; 12; 2% Dobrzeń Wielki; 13; 3% Strzelce Opolskie; 15; 3% Nysa ; 19; 4% Krapkowice ; 28; 6% Kędzierzyn-Koźle; 37; 8% W przekroju wg powiatów, najwięcej spółek z kapitałem zagranicznym działało w Opolu (156), powiecie opolskim ziemskim (54) oraz powiatach: kędzierzyńsko-kozielskim i krapkowickim (po 51) - tabela na str. 8 W przekroju wg gmin najwięcej spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadziło działalność w Opolu (34%), i kolejno w gminach: Kędzierzyn-Koźle (8%), Krapkowice (6%), Nysa (4%), Strzelce Opolskie (3%) oraz Dobrzeń Wielki (3%) - wykres powyżej. 9

10 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Liczba i udział (opolskie=100%) spółek z udziałem kapitału zagranicznego wg liczby pracujących (2008 rok) Wyniki badań wskazują, iż 62% spółek z udziałem kapitału zagranicznego stanowią mikroprzedsiębiorstwa, czyli podmioty o liczbie pracujących do 9 osób (288 spółek). 74; 16% 23; 5% Podmioty małe, o liczbie pracujących od 10 do 49 osób stanowią 17%, podmioty średnie 16%, a podmioty duże 5% (w województwie działalność prowadzą 23 spółki z udziałem kapitału zagranicznego, z których każda zatrudnia więcej niż 249 pracowników). Pomimo, iż mikroprzedsiębiorstwa stanowią prawie 2/3 wszystkich podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, zaangażowanie w nich kapitału zagranicznego jest relatywnie niewielkie. Na wspomniane 62% spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim przypada zaledwie ok. 11% całego zaangażowanego kapitału. 77; 17% 288; 62% Dla porównania: na dwadzieścia trzy największe podmioty w woj. opolskim (5% zbioru) przypada aż 38% kapitału do 9 osób od 10 do 49 osób od 50 do 249 osób powyżej 249 osób 10

11 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego wg rodzaju udziałowców (2008 rok) Wyniki badań wskazują jednocześnie, iż w przekroju wg rodzaju udziałowców, niemal połowę stanowią osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą i nieposiadające polskiego obywatelstwa (47%). 10; 2% 32; 7% Wśród spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim 44% to podmioty, których udziałowców stanowią osoby prawne z siedzibą za granicą. 218; 47% 202; 44% Na pozostałe dwie grupy udziałowców przypada zaledwie około 9% podmiotów. osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadająca obywatelstwa polskiego osoba prawna z siedzibą za granicą osoba prawna z siedzibą na terytorium Polski zależna od podmiotów zagranicznych pozostałe (w tym mieszany rodzaj udziałowca) 11

12 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego wg kraju pochodzenia kapitału (2008 rok) (53,0%) (18,0%) 63 (13,6%) 20 (4,3%) 18 (3,9%) 13 (2,8%) 10 (2,2%) 10 (2,2%) 0 Niemcy Holandia Kapitał mieszany Włochy Austria Republika Czeska Wielka Brytania pozostałe Spośród wszystkich spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim, ponad połowę z nich stanowią spółki, w których zaangażowano kapitał z Niemiec. Na drugim miejscu (18%) znajdują się spółki holenderskie. Wysoki udział spółek z udziałem kapitału niemieckiego w strukturze spółek z kapitałem zagranicznym jest wyróżnikiem województwa opolskiego (tab. na str. 13). Co czwarta spółka z udziałem kapitału niemieckiego ulokowana jest w Opolu (26,1%), a w dalszej kolejności w powiatach: krapkowickim (17,1%), opolskim ziemskim (13,9%) oraz kędzierzyńsko-kozielskim (12,2%). Natomiast, w przypadku spółek holenderskich zdecydowana większość z nich prowadzi działalność w Opolu (59,0%), a w mniejszym stopniu w powiecie opolskim ziemskim (8,4%) i strzeleckim (6,0%). 12

13 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Spółki z udziałem kapitału zagranicznego wg kraju pochodzenia kapitału w woj. opolskim i w Polsce (2008 rok) Kraj pochodzenia kapitału Województwo opolskie (opolskie=100%) Polska (Polska=100%) Niemcy 53,0% 27,7% Holandia 18,0% 11,0% Włochy 3,9% 5,3% Austria 2,8% 4,0% Republika Czeska 2,2% 2,2% Wielka Brytania 2,2% 5,2% Irlandia 1,5% 1,8% Belgia 1,1% 2,9% Francja 1,1% 5,7% Norwegia 1,1% 1,5% Pozostałe 13,1% 32,7% 13

14 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim wg sekcji PKD (2008 rok) 35,9% W przekroju wg sekcji PKD najwięcej spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzi działalność w przetwórstwie przemysłowym (35,9%). W spółkach tych ulokowano 72,5% kapitału zagranicznego w regionie. 23,2% Na drugim miejscu znajdują się spółki zajmujące się obsługą nieruchomości i firm (23,2%). Ulokowano w nich jednak tylko 8% kapitału zagranicznego obecnego w województwie opolskim. 14

15 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim wg sekcji i działów PKD (2008 rok) Liczba spółek Liczba pracujących A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 14 3,0% 110 0,4% 01 rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 14 3,0% 110 0,4% C Górnictwo 4 0,9% 235 0,9% 14 pozostałe górnictwo 4 0,9% 235 0,9% D Przetwórstwo przemysłowe ,9% ,5% 15 produkcja artykułów spożywczych i napojów 17 3,7% ,3% 18 produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich 5 1,1% 151 0,6% 20 produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny 7 1,5% 427 1,7% 21 produkcja masy włóknistej oraz papieru 1 0,2% # # 22 działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 6 1,3% 153 0,6% 23 produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 1 0,2% # # 24 produkcja wyrobów chemicznych 16 3,5% # # 25 produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 15 3,2% 826 3,3% 26 produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 17 3,7% ,3% 15

16 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim wg sekcji i działów PKD (2008 rok) 27 produkcja metali 4 0,9% 396 1,6% 28 produkcja wyrobów z metali 35 7,6% ,4% 29 produkcja maszyn i urządzeń 15 3,2% ,8% 31 produkcja maszyn i aparatury elektrycznej 5 1,1% 515 2,0% 32 produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 3 0,6% 42 0,2% 33 produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 2 0,4% # # 34 produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 5 1,1% # # 35 produkcja pozostałego sprzętu transportowego 2 0,4% # # 36 produkcja mebli; pozostała działalność produkcyjna 6 1,3% 596 2,4% 37 przetwarzanie odpadów 4 0,9% # # E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 5 1,1% # # 40 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 5 1,1% # # F Budownictwo 38 8,2% ,4% 45 budownictwo 38 8,2% ,4% 16

17 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim wg sekcji i działów PKD (2008 rok) G Handel i naprawy 86 18,6% ,2% 50 sprzedaż i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw 8 1,7% # # 51 handel hurtowy i komisowy 65 14,1% ,2% 52 handel detaliczny, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego 13 2,8% # # H Hotele i restauracje 9 1,9% 39 0,2% 55 hotele i restauracje 9 1,9% 39 0,2% I Transport, gospodarka magazynowa i łączność 23 5,0% 622 2,5% 60 transport lądowy i rurociągowy 18 3,9% 441 1,7% 63 działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką 4 0,9% # # 64 poczta i telekomunikacja 1 0,2% # # K Obsługa nieruchomości i firm ,2% ,3% 70 obsługa nieruchomości 28 6,1% 51 0,2% 71 wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i 8 1,7% # # domowego 72 informatyka 2 0,4% # # 17

18 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim wg sekcji i działów PKD (2008 rok) 74 działalność gospodarcza pozostała 69 14,9% ,8% M Edukacja 2 0,4% # # 80 edukacja 2 0,4% # # N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 3 0,6% # # O 85 ochrona zdrowia i pomoc społeczna 3 0,6% # # Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała 5 1,1% # # 90 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 4 0,9% 39 0,2% 92 działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 1 0,2% # # Województwo opolskie ,0% ,0% 18

19 ZAANGAŻOWANie KAPITAŁu ZAGRANICZNego Zaangażowanie kapitału zagranicznego w województwie opolskim 19

20 ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Wprowadzenie Zaangażowanie kapitału zagranicznego wykazuje w Polsce 39,1% znaczne skoncentrowanie. W świetle wyników badań, prawie 40% kapitału zagranicznego zaangażowane jest w Warszawie... 52,9%... jednak jeśli wziąć pod uwagę tylko mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9 osób) to aż ponad połowa kapitału zagranicznego w tych spółkach przypada na stolicę

21 ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Wprowadzenie... a w podmiotach największych (powyżej 249 pracujących) 35,9% na Warszawę przypada 35,9%. Dla podmiotów małych (10-49 pracujących) wskaźnik ten wynosi 36,1%, a dla średnich 39,7%. 6 W zaledwie sześciu powiatach, spośród prawie czterystu w Polsce, nie ma żadnej spółki z udziałem kapitału zagranicznego. W woj. opolskim kapitał zagraniczny występuje w każdym powiecie. 21

22 ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Wprowadzenie W województwie opolskim, spośród całego zaangażowanego 31,4% kapitału zagranicznego w regionie, 31,4% zaangażowano w mieście Opolu jednak biorąc pod uwagę wyłącznie kapitał zaangażowany w 51,9% podmiotach o liczbie pracujących powyżej 249 osób, na Opole przypada prawie 52% kapitału zagranicznego. 22

23 ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Wartość kapitału zagranicznego zaangażowanego w woj. opolskim w latach (w mln zł) 1455, ,8 1270,4 1269,9 1202, ,1 1110, Wartość kapitału zagranicznego w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego szacowana jest w województwie opolskim na 1 455,8 mln zł (2008 rok, wartość skumulowana). W latach wartość ta wzrosła w regionie o ponad 29%. Kapitał zagraniczny ulokowany jest głównie w spółkach, w których liczba pracujących przekracza 49 osób (83,7%). Na podmioty średnie ( pracujących) przypada 45,7% kapitału zagranicznego, a na podmioty największe (powyżej 249 pracujących) 38%. W mikroprzedsiębiorstwach (do 9 pracujących) zaangażowano 11,2%, a w podmiotach małych (10-49 pracujących) 5,1% - tabela na stronie

24 ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Wartość kapitału zagranicznego zaangażowanego w woj. opolskim wg wielkości podmiotu w latach (w mln zł) Wyszczególnienie Lata do 9 pracujących 50,3 91,2 104,0 224,9 119,1 112,5 163,4 11,2% pracujących 80,3 71,8 88,1 70,6 69,4 74,8 73,8 5,1% pracujących 607,8 659,0 366,9 432,3 536,3 593,5 665,1 45,7% 250 i więcej pracujących 386,6 380,5 551,8 542,7 545,1 546,9 553,5 38,0% Ogółem 1 125, , , , , , ,8 100% 24

25 ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Rozkład kapitału zagranicznego, liczby spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz pracujących w spókach z udziałem kapitału zagranicznego w zależności od wielkości podmiotu (w 2008 roku) 80% zaangażowanie kapitału zagranicznego spółki z kapitałem zagranicznym pracujący 62,3% 56,9% 60% 45,7% 38,0% 40% 32,9% 20% 11,2% 16,7% 16,0% 3,0% 5,1% 7,1% 5,0% 0% do 9 pracujących pracujących pracujących 250 i więcej pracujących 25

26 ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Zaangażowanie kapitału zagranicznego w województwie opolskim wg powiatów (2008 rok, opolskie=100%, w %) miasto Opole 31,4% Powiat kędzierzyńsko-kozielski 19,6% Powiat krapkowicki 17,2% Powiat opolski 9,7% Powiat kluczborski Powiat prudnicki Powiat brzeski Powiat strzelecki Powiat nyski 3,1% 2,3% 2,1% 1,1% 1,0% Powiat głubczycki + namysłowski + oleski 12,5% 0% 10% 20% 30% Niemal 1/3 całego kapitału zagranicznego zaangażowanego w województwie opolskim przypada na miasto Opole. Na kolejnych miejscach znajdują się odpowiednio powiaty: kędzierzyńsko-kozielski (19,6%), krapkowicki (17,2%) oraz opolski (9,7%). Najmniej kapitału zza granicy napłynęło zaś do powiatów: namysłowskiego, głubczyckiego, strzeleckiego oraz zajmującego ostatnią pozycję powiatu nyskiego. W przekroju wg podregionów, na podregion opolski przypada niemal 90% kapitału zagranicznego zaangażowanego w województwie. 26

27 ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Rola Opola w przyciąganiu kapitału zagranicznego do województwa opolskiego (opolskie=100%, w %) 62,5% 60% 51,9% 40% 31,4% 20% 9,3% 9,2% 0% ogółem do 9 pracujących od 10 do 49 pracujących od 50 do 249 pracujących powyżej 249 pracujących Jak wspomniano wcześniej, znaczącą rolę w przyciąganiu kapitału zagranicznego odgrywa Opole, gdzie zaangażowano 31,4% kapitału. Jednak - w przekroju wg wielkości podmiotu - omawiane zaangażowanie przedstawia się nieco inaczej. Opole zdecydowany prym wiedzie w przyciąganiu kapitału do mikrospółek (do 9 pracujących), a także do spółek największych, w których zaangażowano odpowiednio: 62,5% oraz 51,9%. Kapitał w spółkach małych (10-49 pracujących) to głównie powiaty kędzierzyńsko-kozielski, opolski i strzelecki, a w spółkach średnich kędzierzyńsko-kozielski i krapkowicki. 27

28 ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Zaangażowanie kapitału zagranicznego w woj. opolskim wg kraju pochodzenia kapitału (w %, 2008 rok) Holandia 19,8% Kapitał mieszany 4,5% pozostałe kraje 27,8% Cechą charakterystyczną województwa opolskiego jest wysoka rola kapitału niemieckiego w strukturze całego zaangażowanego kapitału. Kapitał niemiecki w woj. opolskim to niemal połowa kapitału zza granicy (47,9%). Na drugim miejscu znajdują się inwestorzy z Holandii, na których przypada 19,8% zaangażowanego kapitału. Niemcy 47,9% W kraju sytuacja jest odwrotna. W strukturze kapitału zagranicznego dominuje kapitał holenderski (24,2%), a kapitał niemiecki plasuje się na pozycji drugiej (17,8%). Kolejne miejsca zajmują: Francuzi (16,2%) oraz Amerykanie, Szwajcarzy oraz Luksemburczycy (po 3,8%). 28

29 ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Zaangażowanie kapitału niemieckiego w Polsce wg podregionów (kapitał zagraniczny w danym podregionie=100%, 2008 rok) 17,8% POLSKA 47,9% OPOLSKIE 49,6% PODREGION OPOLSKI 37,3% PODREGION NYSKI Legenda: 40,0 i wiêcej od 30,0 do 39,9 od 20,0 do 29,9 od 10,0 do 19,9 poni ej 10,0 Podregion opolski: 6 miejsce Podregion nyski: 12 miejsce 29

30 ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Zaangażowanie kapitału zagranicznego w woj. opolskim i Polsce wg sekcji (w %, 2008 rok) Wyszczególnienie Województwo opolskie Polska Przetwórstwo przemysłowe 72,5% 41,7% Handel i naprawy 10,5% 23,6% Obsługa nieruchomości i firm 8,0% 11,7% Górnictwo 5,5% 0,4% Budownictwo 1,4% 2,8% Transport, gospodarka magazynowa i łączność 0,9% # Pozostałe sekcje 1,2% # Województwo opolskie na tle kraju różnicuje nie tylko kraj pochodzenia kapitału, ale także jego zaangażowanie w poszczególnych sekcjach gospodarki. W regionie opolskim niemal 3/4 kapitału zagranicznego zaangażowano w przetwórstwie przemysłowym, podczas gdy w Polsce średnio zaledwie 41,7%. Inwestorzy zza granicy generalnie inwestują w regionie przede wszystkim w branże związane z przemysłem, w mniejszym zaś stopniu w działalność usługową. 30

31 INWESTYCJE Inwestycje spółek z udziałem kapitału zagranicznego mających siedzibę na terenie województwa opolskiego 31

32 INWESTYCJE Wprowadzenie ~0,5-0,9 Spółki z udziałem kapitału zagranicznego, mające siedzibę na terenie województwa opolskiego, inwestują łącznie każdego roku od ok. 0,5 do 0,9 mld złotych. ~20% W ostatnich latach, nakłady inwestycyjne spółek z udziałem kapitału zagranicznego stanowiły w regionie około 20% ogółu nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej. 32

33 INWESTYCJE Inwestycje spółek z udziałem kapitału zagranicznego w woj. opolskim w latach ,9% ,3% 23,5% 23,5% 17,1% 18,7% 19,0% Wartość nakładów inwestycyjnych spółek z udzialem kapitału zagranicznego mających siedzibę na terenie województwa opolskiego (w mln zł) Udział nakładów inwestycyjnych spółek z udziałem kapitału zagranicznego mających siedzibę na terenie województwa opolskiego w nakładach inwestycyjnych w gospodarce narodowej. 33

34 INWESTYCJE Inwestycje spółek z udziałem kapitału zagranicznego wg wielkości podmiotu w woj. opolskim w latach Wyszczególnienie Lata do 9 pracujących 4,5% 7,6% 9,4% 17,7% 9,4% 8,5% 11,2% pracujących 7,1% 6,0% 7,9% 5,6% 5,5% 5,6% 5,1% pracujących 54,0% 54,8% 33,0% 34,0% 42,2% 44,7% 45,7% 250 i więcej pracujących 34,4% 31,6% 49,7% 42,7% 42,9% 41,2% 38,0% Ogółem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 34

35 PRACUJĄCY Pracujący w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim 35

36 pracujący Liczba pracujących dyznamika w spółkach produkcji z udziałem spryedaneslu kapitału zagranicznego w PolsceyyyyYyy w woj. + opolskim grudyienw latach (w osobach) W spółkach z udziałem kapitału zagranicznego pracuje w województwie opolskim 25,3 tys. osób, o 45% wiecej niż w 2002 roku. W przekroju wg wielkości podmiotu: - w podmiotach o liczbie pracujących do 9 osób pracuje 0,8 tys. osób (3% ogółu pracujących w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego), - w podmiotach o liczbie pracujących od 10 do 49 osób pracuje 1,8 tys. osób (7,1%), - w podmiotach o liczbie pracujących od 50 do 249 pracujących pracuje 8,3 tys. osób (32,9%), a - w podmiotach największych (co najmniej 250 pracujących) 14,4 tys. osób (56,9%) - tabela na str

37 pracujący Liczba pracujących w spółkach z udziałem kapitału dyznamika zagranicznego produkcji spryedaneslu w woj. opolskim w PolsceyyyyYyy w latach grudyien wg wielkości podmiotu (w osobach) Wyszczególnienie Lata do 9 pracujących ,0% pracujących ,1% pracujących ,9% 250 i więcej pracujących ,9% Ogółem % 37

38 pracujący Pracujący w spółkach z dyznamika udziałem kapitału produkcji zagranicznego spryedaneslu w woj. PolsceyyyyYyy opolskim wg + powiatów grudyien (opolskie=100%, w %, 2008 rok) powiat opolski 21,6% miasto Opole 19,4% powiat krapkowicki 12,8% powiat kędzierzyńsko-kozielski 10,7% powiat kluczborski powiat oleski 6,9% 6,9% powiat nyski powiat strzelecki powiat namysłowski powiat prudnicki powiat brzeski 5,2% 4,5% 4,3% 3,3% 3,2% powiat głubczycki 1,1% 0% 10% 20% Spośród 25,3 tys. osób pracujących w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego, 21,6% z nich pracuje w podmiotach prowadzących działalność w powiecie opolskim, 19,4% w Opolu, a 12,8% w powiecie krapkowickim. Najmniej osób pracuje w powiatach: prudnickim (3,3%), brzeskim (3,2%) oraz głubczyckim (1,1%). 38

39 pracujący Liczba pracujących w spółkach dyznamika udziałem produkcji kapitału spryedaneslu zagranicznego w PolsceyyyyYyy w woj. opolskim + wg grudyien kraju pochodzenia kapitału (2008 rok) Kraj pochodzenia Pracujący Liczba kapitału udział spółek w osobach (opolskie=100%) Niemcy ,1% 245 Kapitał mieszany ,6% 20 Holandia ,3% 83 Austria 849 3,4% 13 Wielka Brytania 545 2,2% 10 Finlandia 531 2,1% 4 Francja 481 1,9% 5 Włochy 327 1,3% 18 Irlandia 167 0,7% 7 Norwegia 161 0,6% 5 Belgia 118 0,5% 5 Dania 101 0,4% 3 Republika Czeska 42 0,2% 10 Pozostałe ,9% 34 Natomiast, w przekroju wg kraju pochodzenia kapitału, najwięcej osób pracuje w spółkach z udziałem kapitału niemieckiego (53,1%), mieszanego (14,6%) oraz holenderskiego (14,3%). 39

40 WYNAGRODZENIA Wynagrodzenia w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim 40

41 wynagrodzenia Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w spółkach z udziałem kapitału zagr. w woj. opolskim w latach (w tys. zł) 4 spółki z udziałem kapitału zagr. gospodarka narodowa 3,3 3,6 3 2,6 1,9 2,5 2,0 2,7 2,7 2,1 2,1 2,9 2,2 2,4 2, Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego wyniosło w 2008 roku 3,6 tys. zł - o ponad 38% więcej niż sześć lat wcześniej i o niecały tysiąc złotych więcej niż w tym samym czasie w gospodarce narodowej w województwie opolskim. Wynagrodzenie w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego było również wyższe niż wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw powyżej 9 pracujących (o ok. 0,7 tys. zł). 41

42 wynagrodzenia Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w spółkach z udziałem kapitału zagr. wg wielkości podmiotu w woj. opolskim w latach (w tys. zł) Wyszczególnienie Lata do 9 pracujących 1,9 2,0 2,9 2,2 3,0 3,2 3, pracujących 2,8 2,5 2,9 3,1 3,1 3,0 3, pracujących 2,7 2,8 2,8 3,0 2,9 3,5 3,8 250 i więcej pracujących 2,6 2,4 2,6 2,6 2,8 3,3 3,5 Ogółem 2,6 2,5 2,7 2,7 2,9 3,3 3,6 O ile jeszcze w 2002 roku przeciętne wynagrodzenie w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego było zróżnicowane pod względem wielkości podmiotu, o tyle w 2008 roku różnice były niewielkie. Najwyższe wynagrodzenia oferowały spółki średnie - o liczbie pracujących od 50 do 249 posób (3,8 tys. zł) oraz mikroprzedsiębiorstwa (do 9 pracujących), w których przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3,6 tys. zł. 42

43 wynagrodzenia Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dyznamika produkcji brutto spryedaneslu w spółkach z w udziałem PolsceyyyyYyy kapitału + zagr. grudyien w woj. opolskim w latach (w tys. zł) opolskie Polska 5,6 5,3 4 4,0 3,6 3,6 3,5 4,4 3,8 3,5 3,8 2 0 ogółem do 9 pracujących od 10 do 49 pracujących od 50 do 249 pracujących powyżej 249 pracujących Wynagrodzenia w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego są w województwie opolskim wyższe niż w gospodarce narodowej, ale pomimo tego, są niższe niż wynagrodzenia w takich spółkach przeciętnie w Polsce. Największe różnice dotyczą mikroprzedsiębiorstw (do 9 pracujących), najmniejsze zaś podmiotów największych - zatrudniających powyżej 249 pracowników. 43

44 wynagrodzenia Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w spółkach dyznamika z udziałem produkcji kapitału spryedaneslu zagranicznego w PolsceyyyyYyy wg kraju pochodzenia + grudyien kapitału w województwie opolskim (2008 rok) Kraj pochodzenia kapitału Liczba spółek Liczba pracujących Przeciętne m-czne wynagrodzenie brutto Republika Czeska ,4 tys. zł Austria ,2 tys. zł Holandia ,2 tys. zł Kapitał mieszany ,7 tys. zł Niemcy ,5 tys. zł Wielka Brytania ,0 tys. zł Belgia ,9 tys. zł Włochy ,7 tys. zł Francja ,1 tys. zł Ogółem województwo ,6 tys. zł 44

45 Pozostałe dane w przekroju wg liczby pracujących Pozostałe dane dotyczące spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim w przekroju wg liczby pracujących 45

46 Pozostałe dane w przekroju wg liczby pracujących Pozostałe dyznamika dane dotyczące produkcji spółek spryedaneslu z udziałem w kapitału PolsceyyyyYyy zagranicznego + grudyien mających siedzibę w woj. opolskim 2008 Wyszczególnienie do 9 pracujących od 10 do 49 pracujących od 50 do 249 pracujących powyżej 249 pracujących ogółem Wydatki inwestycyjne na aktywa trwałe (w Polsce i za granicą, opolskie=100%) Sprzedaż eksportowa wyrobów podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (opolskie=100%) Sprzedaż eksportowa usług podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (opolskie=100%) Sprzedaż eksportowa towarów i materiałów podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (opolskie=100%) Import podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (opolskie=100%) 7,6% 9,1% 50,4% 32,8% 100% 0,2% 6,4% 33,1% 60,3% 100% # 8,5% 46,6% # 100% 18,4% 8,8% 44,1% 28,8% 100% 3,7% 8,0% 26,8% 61,5% 100% 6 Wartość kapitału podstawowego podmiotów z udziałem kapitału zagr. (opolskie=100%) 10,8% 6,8% 44,6% 37,7% 100% 46

47 Pozostałe dane w przekroju wg liczby pracujących Pozostałe dyznamika dane dotyczące produkcji spółek spryedaneslu z udziałem w kapitału PolsceyyyyYyy zagranicznego + grudyien mających siedzibę w woj. opolskim 2008 Wyszczególnienie do 9 pracujących od 10 do 49 pracujących od 50 do 249 pracujących powyżej 249 pracujących ogółem 7 Przychody ze sprzedaży produktów podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (opolskie=100%) 1,4% 5,6% 41,2% 51,8% 100% 8 Przychody z całokształtu działalności podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (opolskie=100%) 2,9% 9,0% 33,5% 54,7% 100% 9 Wskaźnik poziomu kosztów podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego 93,3% 93,5% 95,4% 89,3% 91,8% 10 Wynik finansowy brutto podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (w tys. zł) Wynik finansowy netto podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (w tys. zł) Wartość kapitału zagranicznego w woj. opolskim (Polska=100%) 1,0% 0,7% 0,7% 3,0% 0,6% 47

48 Uwagi: egzemplarz bezpłatny a) prezentowane dane mogą mieć charakter danych nieostatecznych, b) prezentowane dane opracowywane są każdorazowo wg aktualnego stanu organizacyjnego gospodarki, c) znak # - dane niedostępne. Opracowano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w ramach projektu na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie i Urzędu Statystycznego w Opolu.

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:47:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:47:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.01.2017 godz. 09:47:31 Numer KRS: 0000075677 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:00:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:00:43 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2017 godz. 05:00:43 Numer KRS: 0000165037 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie Kapitał zagraniczny w województwie lubelskim i Lublinie SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO... 4 PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WG PRZEDZIAŁÓW ZATRUDNIENIENIA...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU tel. (077) 423 01 10 11, 423 01 20 21 e mail: wui.opl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2 Wyniki wstępne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1. SUBREGIONY A BRANŻA BADANYCH FIRM W %

ZAŁĄCZNIK 1. SUBREGIONY A BRANŻA BADANYCH FIRM W % 158 Analiza potrzeb innowacyjnnych przedsiębiorstw w województwie podlaskim ZAŁĄCZNIK 1. SUBREGIONY A BRANŻA BADANYCH FIRM W % Działy PKD 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Centralny Nazwa branży Ogółem

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 5 lutego2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku 17.10.2007 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor Departamentu Statystyki 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2006 roku Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 21 kwietnia 2017 r. Plan wystąpienia Bilans tworzenia i rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:49:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:49:56 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.07.2014 godz. 15:49:56 Numer KRS: 0000226208 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. Dz.U.02.200.1692 2002.12.05 sprost. Dz.U.02.203.1720 ogólne 2006.04.01 zm. Dz.U.06.42.283 1 2007.07.02 zm. Dz.U.07.117.812 1 2007.10.31 zm. Dz.U.07.195.1408 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W GRUDNIU 2006 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw łódzkich wynosiła

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:52:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:52:27 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2017 godz. 03:52:27 Numer KRS: 0000229022 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Działalność inwestycyjna spółek z udziałem kapitału zagranicznego

Działalność inwestycyjna spółek z udziałem kapitału zagranicznego Agnieszka Kłysik-Uryszek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Działalność inwestycyjna spółek z udziałem kapitału zagranicznego Działalność

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 00:56:32 Numer KRS: 0000106711

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 00:56:32 Numer KRS: 0000106711 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 00:56:32 Numer KRS: 0000106711 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego

Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Agnieszka Kłysik-Uryszek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Spółki prowadzące

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2014 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: http://opole.stat.gov.pl/ tel. 77 423

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2012 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

biuro@sanmarks.pl ul. Słowackiego 36 37-600 Lubaczów www.sanmarks.pl www.kasa-fiskalna.pl

biuro@sanmarks.pl ul. Słowackiego 36 37-600 Lubaczów www.sanmarks.pl www.kasa-fiskalna.pl ul. Słowackiego 36 CO TO JEST? Baza danych to zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 15 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza nabór wniosków

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:01:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:01:13 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.08.2017 godz. 19:01:13 Numer KRS: 0000016398 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:43:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:43:19 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.11.2017 godz. 23:43:19 Numer KRS: 0000106468 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Struktura podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie łódzkim

Struktura podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie łódzkim Agnieszka Kłysik-Uryszek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Struktura podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie łódzkim

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE GRUDZIEŃ 2004 ü Największy napływ kapitału zagranicznego do Polski od 2000 roku. ü Polska nadal w czołówce przyjmujących BIZ w regionie Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2016 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: http://opole.stat.gov.pl tel. 77 423

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych PRZEDSIĘBIORSTWA AKTYWNE INNOWACYJNIE, INNOWACYJNE W ZAKRESIE INNOWACJI PRODUKTOWYCH, PROCESOWYCH,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:53:16 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:53:16 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.11.2016 godz. 21:53:16 Numer KRS: 0000080540 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R.

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. W 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się na poziomie 2263,60 zł, co stanowiło 85,8% średniej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70 Inwestorzy zagraniczni w 2015 r. W 2015 r. zostało zarejestrowanych 6706 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Oznacza to wzrost o 52,7% w stosunku do rekordowego pod

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowoekonomiczna Struktura majątkowo-kapitałowa podmiotów gospodarczych;

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo