NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa"

Transkrypt

1

2

3 NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013

4 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego ADRES WYDAWCY: ul. Jagiellońska 18, Nowy Sącz, tel./fax (18) SKŁAD I DRUK: ZAZA Agencja Reklamowa ul. Tarnowska Nowy Sącz tel. (18) NAKŁAD: 1500 sztuk Egzemplarz bezpłatny

5 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 Część pierwsza - Niezbędnik konsumenta Źródła prawa i wybrane definicje Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa Umowy zawierane na odległość Umowa o kredyt konsumencki Część druga - Niezbędnik klienta w urzędzie Wybrane definicje Prawo obywatela do informacji Prawo do czynnego udziału obywatela w każdym stadium postępowania administracyjnego Prawo obywatela do terminowego załatwienia sprawy w urzędzie Prawo odwołania się obywatela od decyzji administracyjnej Prawo skargi na decyzje administracyjne do sądu administracyjnego Część trzecia - Niezbędnik pacjenta Źródła prawa Weryfikacja uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych (ewuś) Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) Katalog wybranych uprawnień pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta Część czwarta - Niezbędnik adresowy... 49

6

7 WSTĘP Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego w Nowym Sączu, mając na celu zaspokojenie potrzeby dostępu mieszkańców Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego do profesjonalnego, bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego, opracowała projekt pn. Sądecka Poradnia Obywatelska, który jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Oddajemy do Państwa rąk Poradnik pt. Niezbędnik obywatelski opracowany i wydany w ramach w/w przedsięwzięcia. Jest to publikacja poświęcona wybranym problemom o charakterze prawno-obywatelskim, które wiele osób napotyka wchodząc w różnego rodzaju relacje z podmiotami zarówno publicznymi, jak i prywatnymi. Poradnik odnosi się w szczególności do wybranych, praktycznych zagadnień mieszczących się w obszarze prawa administracyjnego, konsumenckiego oraz praw pacjenta. W końcowej części opracowania zostały zamieszczone aktualne dane teleadresowe najważniejszych lokalnych, regionalnych i centralnych instytucji zajmujących się m.in. problematyką, której dotyczy niniejsza publikacja. Wyrażamy przekonanie, iż przedkładane opracowanie zawiera przydatne wskazówki ułatwiające sprawne poruszanie się przez każdego obywatela w realiach społeczno - gospodarczych życia codziennego. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa 5

8 CZĘŚĆ PIERWSZA - NIEZBĘDNIK KONSUMENTA Daniel Jachimowicz 1. Źródła prawa i wybrane definicje a) Najważniejsze źródła prawa Uprawnienia konsumenta są uregulowane w wielu aktach prawnych. Do najważniejszych należy zaliczyć: ustawę z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, NIEZBĘDNIK KONSUMENTA ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. b) Wybrane definicje Konsument - jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. Przedsiębiorca - jest to osoba fizyczna, osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnia) lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółka osobowa), wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Kredytodawca - jest to przedsiębiorca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu. 6 Działalność gospodarcza - jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Umowa zawarta na odległość - jest to umowa zawierana z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej,

9 reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; jednocześnie kontrahentem konsumenta musi być przedsiębiorca, który zorganizował swoją działalność w sposób opisany powyżej. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa - jest to umowa, do zawarcia której dochodzi poza lokalem przedsiębiorstwa rozumianego jako miejsce przeznaczone do obsługiwania publiczności i oznaczone zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej. Innymi słowy jest to umowa zawarta np. podczas pokazu zorganizowanego w naszym domu, w restauracji, na wycieczce. WAŻNE Umowa o kredyt konsumencki - jest to umowa o kredyt w wysokości nie większej niż zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca udziela w zakresie swojej działalności lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności: umowę pożyczki, umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia, umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia, umowę o kredyt odnawialny. NIEZBĘDNIK KONSUMENTA Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) - całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Bank - podmiot prowadzący działalność gospodarczą, funkcjonujący na podstawie zezwolenia i nadzorowany przez organy państwowe w szczególności Komisję Nadzoru Finansowego, którego działalność polega na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów oraz dokonywaniu rozliczeń pieniężnych. Parabank - podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w jej ramach oferuje produkty finansowe podobne do produktów bankowych, w szczególności pożyczki i różnego rodzaju produkty lokatopodobne, nie 7

10 podlegając jednocześnie nadzorowi finansowemu, sprawowanemu przez odpowiednie organy państwowe. 2. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa a) Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę poza lokalem swojego przedsiębiorstwa NIEZBĘDNIK KONSUMENTA 8 Przedsiębiorca oferujący zawarcie umowy poza lokalem swojego przedsiębiorstwa jest zobowiązany w szczególności do: okazania przed zawarciem umowy dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej (np. wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego) oraz dokumentu tożsamości; w przypadku zawierania umów w imieniu przedsiębiorcy zawierający umowę powinien ponadto okazać dokument potwierdzający swoje umocowanie (np. pełnomocnictwo), poinformowania konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy - bez podania przyczyny - w terminie 10 dni od momentu zawarcia umowy, wręczenia wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z oznaczeniem imienia i nazwiska (nazwy) przedsiębiorcy, wręczenia konsumentowi pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy stwierdzającego jej rodzaj, datę zawarcia oraz przedmiot świadczenia i cenę. b) Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przed siębiorstwa Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (np. listem poleconym). Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie warunkujące prawo odstąpienia od zapłaty przez konsumenta określonej kwoty pieniężnej. W razie odstąpienia od umowy w trybie wyżej wskazanym jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Należy pamiętać, że to, co strony świadczyły sobie wzajemnie, powinno zostać zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia skorzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty - jest to swego rodzaju rekompensata przysługująca konsumentowi w związku z faktem, iż przedsiębiorca przez pewien czas korzystał z jego pieniędzy. Koszty zwrotu świadczenia przedsiębiorcy, np. wynikające z opłat pocztowych, ponosi konsument.

11 WARTO PAMIĘTAĆ Konsument może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, bieg 10 - dniowego terminu do skorzystania z prawa odstąpienia nie rozpoczyna się. W takim wypadku konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że nie można z tego powodu odstąpić od umowy po upływie trzech miesięcy od jej wykonania. WARTO PAMIĘTAĆ Niedochowanie 10 - dniowego terminu do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny skutkuje utratą tego uprawnienia. c) Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wprowadziła kilka wyjątków, w których mimo zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Dotyczy to następujących umów: o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia; sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta; NIEZBĘDNIK KONSUMENTA powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 euro; o prace budowlane; dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych; ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji; dotyczących papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych (usługi inwestycyjne). 9

12 d) Forma odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa powinno być złożone na piśmie, które należy doręczyć przedsiębiorcy osobiście lub wysłać listownie - listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Do zachowania 10-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem - istotna jest data nadania przesyłki listownej, a nie otrzymania jej przez adresata (przedsiębiorcę). W oświadczeniu o odstąpieniu powinny znaleźć się następujące elementy: treść samego oświadczenia o odstąpieniu; oznaczenie umowy od której odstępujemy; NIEZBĘDNIK KONSUMENTA data złożenia oświadczenia; oznaczenie przedsiębiorcy, do którego oświadczenie jest kierowane; oznaczenie konsumenta odstępującego od umowy; wezwanie do zwrotu środków finansowych (ceny); podpis konsumenta. W takim piśmie warto również zamieścić pytanie dotyczące sposobu dostarczenia towaru do przedsiębiorcy. 10

13 WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA Marian Konsumencki ul. Konsumencka Warszawa Tel.: 67X-09X-98X Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r. AGD i RTV Sp. z o.o. ul. Przedsiębiorcza Warszawa OŚWIADCZENIE o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Oświadczam, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt, odstępuję od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. W dniu 15 sierpnia 2013 r. podczas pokazu zorganizowanego w domu mojej koleżanki Antoniny Nowak przy ul. Krótkiej 6, Warszawa nabyłem za cenę 1500 zł mikser marki TurboSprint model Extra Umowę w imieniu Państwa firmy zawarł - okazując stosowne pełnomocnictwo z dnia 15 marca 2012 r. - Jan Kowalski. Zakupiony towar znajduje się w stanie niepogorszonym. Proszę o informację co do sposobu jego dostarczenia do Państwa firmy. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w przypadku braku kontaktu z Państwa strony w w/w zakresie, towar zostanie przesłany na adres siedziby firmy: AGD i RTV Sp. z o.o., ul. Przedsiębiorcza 9, Warszawa. NIEZBĘDNIK KONSUMENTA Jednocześnie proszę o zwrot kwoty 1500 zł na mój rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na adres w/w.... podpis konsumenta 11

14 3. Umowy zawierane na odległość a) Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę na odległość Konsument powinien być poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, o: imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany; istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu; NIEZBĘDNIK KONSUMENTA cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki; zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia; kosztach oraz terminie i sposobie dostawy; prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, kiedy uprawnienie to nie przysługuje; kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy; terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący; minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe; miejscu i sposobie składania reklamacji; prawie wypowiedzenia umowy, gdy czas trwania umowy nie jest oznaczony. Wyżej wymienione informacje powinny zostać przekazane konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i łatwy do odczytania. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest również potwierdzenie konsumentowi tych informacji na piśmie, najpóźniej w chwili rozpoczęcia spełniania świadczenia. 12

15 WAŻNE Propozycja zawarcia umowy w postaci oferty, zaproszenia do składania ofert lub zamówień albo do podjęcia rokowań powinna jednoznacznie i w sposób zrozumiały informować o zamiarze zawarcia umowy przez tego, kto ją składa. Posłużenie się telefonem, wizjofonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta i nie może odbywać się na jego koszt. Warto podkreślić, że umowa nie może nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem świadczenia. Jeżeli takie postanowienie znalazło się w umowie, nie jest ono dla konsumenta wiążące. Pamiętać należy również, że w przypadku braku odmiennych ustaleń przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy. W przypadku gdy terminowo nie można spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, przedsiębiorca powinien niezwłocznie - najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy - zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. b) Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od momentu wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia. W razie braku potwierdzenia informacji, które konsument powinien otrzymać od przedsiębiorcy przed zawarciem umowy (patrz pkt a), termin do odstąpienia od umowy wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie w/w informacji, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty. NIEZBĘDNIK KONSUMENTA WARTO PAMIĘTAĆ Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 10 dni od momentu wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy. W razie odstąpienia od umowy - podobnie jak w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa - umowa jest uważana za niezawartą, a konsument 13

16 jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, a wzajemne świadczenia stron powinny ulec zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe liczone od daty dokonania przedpłaty. c) Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość NIEZBĘDNIK KONSUMENTA Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wprowadziła kilka wyjątków, w których mimo zawarcia umowy na odległość, konsument nie ma prawa od niej odstąpić, chyba że strony w treści umowy postanowiły inaczej. Zasady te stosuje się w następujących przypadkach: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10 - dniowego terminu do odstąpienia; dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; dostarczania prasy; usług w zakresie gier hazardowych. WARTO PAMIĘTAĆ Przepisów o umowach zawieranych na odległość nie stosuje się do umów: z wykorzystaniem automatów sprzedających; z wykorzystaniem innych automatów umieszczonych w miejscach prowadzenia handlu; rent; zawartych z operatorami telekomunikacji przy wykorzystaniu publicznych automatów telefonicznych; dotyczących nieruchomości, z wyjątkiem najmu; sprzedaży z licytacji. 14

17 d) Forma odstąpienia od umowy zawartej na odległość Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość powinno być złożone na piśmie, które należy doręczyć przedsiębiorcy osobiście lub wysłać listownie - listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Do zachowania 10-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem - istotna jest data nadania przesyłki listownej, a nie otrzymania jej przez adresata (przedsiębiorcę). W oświadczeniu o odstąpieniu powinny znaleźć się następujące elementy: treść samego oświadczenia o odstąpieniu; oznaczenie umowy, od której odstępujemy; data złożenia oświadczenia; oznaczenie przedsiębiorcy, do którego oświadczenie jest kierowane; oznaczenie konsumenta odstępującego od umowy; wezwanie do zwrotu środków finansowych (ceny); podpis konsumenta. W takim piśmie warto również zamieścić pytanie dotyczące sposobu dostarczenia towaru do przedsiębiorcy. NIEZBĘDNIK KONSUMENTA 15

18 WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ Andrzej Marecki ul. Konsumencka Warszawa Tel.: 67X-09X-98X Warszawa, dnia 17 października 2012 r. AGD i RTV ONLINE S.A. ul. Robotnicza Warszawa NIEZBĘDNIK KONSUMENTA OŚWIADCZENIE o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość Oświadczam, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na odległość. W dniu 10 października 2012 r. podczas rozmowy telefonicznej z Państwa konsultantem zdecydowałem się zakupić urządzenie rehabilitacyjne KARDIO EXTRA Model 5000s za cenę 3200 zł. Zakupiony towar znajduje się w stanie niepogorszonym. Proszę o informację co do sposobu jego dostarczenia do Państwa firmy. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w przypadku braku kontaktu z Państwa strony w w/w zakresie, towar zostanie przesłany na adres siedziby firmy: AGD i RTV ONLINE S.A., ul. Robotnicza 9, Warszawa. Jednocześnie proszę o zwrot kwoty 3200 zł na mój rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na adres w/w.... podpis konsumenta 4. Umowa o kredyt konsumencki a) Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę kredytu konsumenckiego 16 Ustawa o kredycie konsumenckim zobowiązuje kredytodawcę/pośrednika kredytowego, aby przed zawarciem umowy dostarczył konsumentowi - na trwałym nośniku (np. w formie pisemnej) w szczególności następujące informacje:

19 imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego; rodzaj kredytu; czas obowiązywania umowy; stopę oprocentowania kredytu; całkowitą kwotę kredytu; terminy i sposób wypłaty kredytu; rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta; zasady i terminy spłaty kredytu; informację dotyczącą obowiązku zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia; w odpowiednich przypadkach informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności odsetkach, opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, a także warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie; informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych, o ile wystąpią; informację o stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunkach jej zmiany oraz, ewentualnie, innych opłatach z tytułu zaległości w spłacie kredytu; NIEZBĘDNIK KONSUMENTA informację o skutkach braku płatności; w odpowiednich przypadkach informację o wymaganych zabezpieczeniach kredytu konsumenckiego; informację o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy; informację o prawie konsumenta do spłaty kredytu przed terminem; informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za spłatę kredytu przed terminem oraz zasadach jej ustalania; 17

20 informację o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnej informacji na temat wyników przeprowadzonej weryfikacji w bazie danych mającej na celu ocenę ryzyka kredytowego; informację o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnego projektu umowy, jeżeli w ocenie kredytodawcy lub pośrednika kredytowego spełnia on warunki do udzielenia mu kredytu konsumenckiego; w odpowiednich przypadkach informację o terminie, w którym kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest związany informacjami, które przekazał konsumentowi. NIEZBĘDNIK KONSUMENTA Szczegółowa treść umowy o kredyt konsumencki jest opisana w przepisie art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim i w przeważającym zakresie pokrywa się z tymi informacjami, które konsument powinien otrzymać od kredytodawcy przed zawarciem stosownej umowy. b) Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Reguła ta ma zastosowanie do umów kredytowych niezależnie od tego, czy przewidują one w swej treści taką możliwość. Podkreślić należy, że jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawiera obowiązkowych elementów wynikających z przepisów prawa, konsument może odstąpić od takiej umowy również w terminie 14 dni, ale liczonym od dnia dostarczenia mu tych brakujących elementów (art. 53 ust. 2 w zw. z art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim). WARTO PAMIĘTAĆ Konsument może odstąpić od umowy kredytu konsumenckiego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego bez podania przyczyny w ustawowym terminie kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty kredytu wraz z odsetkami za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty. Należy podkreślić, że kredytodawcy nie przysługują żadne inne opłaty, ponad wspomniane wyżej odsetki, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych. Oznacza to, że w przypadku skorzystania z przysługującego uprawnienia do odstąpienia od umowy kredytowej, konsument nie może zostać obciążony żadnymi dodatkowymi płatnościami (np. prowizje, kary, opłaty). 18

21 WAŻNE W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki jest on zobowiązany do niezwłocznego zwrotu kredytodawcy pożyczonej kwoty wraz z odsetkami za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty - w terminie 30 dni od dnia złożenia w/w oświadczenia. W przypadku odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa stosuje się przepisy ustawy o kredycie konsumenckim - a zatem np. w przypadku zawarcia takiej umowy, konsumentowi będzie przysługiwał również 14 -dniowy termin na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy. c) Forma odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o kredyt konsumencki powinno być złożone na piśmie według wzoru dostarczonego przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego. Oświadczenie takie należy doręczyć kredytodawcy/ pośrednikowi kredytowemu osobiście lub wysłać listownie - listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem - istotna jest data nadania przesyłki listowej (np. data stempla pocztowego lub data przedłożenia w placówce banku), a nie otrzymania jej przez kredytodawcę. W oświadczeniu o odstąpieniu powinny znaleźć się następujące elementy: treść samego oświadczenia o odstąpieniu; oznaczenie umowy, od której odstępujemy; data złożenia oświadczenia; oznaczenie kredytodawcy, do którego kierowane jest oświadczenie; NIEZBĘDNIK KONSUMENTA oznaczenie konsumenta odstępującego od umowy; podpis konsumenta. 19

22 WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Teresa Nowak ul. Winogronowa Warszawa Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Bank X S.A. ul. Dewizowa Warszawa NIEZBĘDNIK KONSUMENTA W dniu 3 lipca 2013 r. zawarłam z Państwa Bankiem umowę o kredyt konsumencki nr X/ KK/2013/7/678 na kwotę 5000 zł. Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, (Dz. U. Nr 126,poz.715 ze zmianami) niniejszym odstępuję od ww. umowy. W załączeniu przesyłam potwierdzenie dokonania zwrotu na rachunek bankowy wynikający z umowy otrzymanych kwot wraz z należnymi odsetkami. Otrzymują: 1) Bank X S.A. 2) a/a d) Koszty kredytu konsumenckiego Teresa Nowak Z punktu widzenia każdego konsumenta - potencjalnego pożyczkobiorcy/ kredytobiorycy - niezwykle istotną kwestią są koszty wiążące się z zaciągnięciem kredytu konsumenckiego. W praktyce zagadnienie to często jest źródłem wielu wątpliwości i nieporozumień prowadzących do sytuacji, w których konsument zawiera umowę nie mając świadomości całkowitych kosztów, jakie będzie musiał ponieść w związku z zaciągniętym zobowiązaniem. Instytucje oferujące kredyty i pożyczki wykazują się dużą kreatywnością w tworzeniu różnego rodzaju kosztów dodatkowych składających się na całkowity koszt pożyczenia oznaczonej sumy pieniędzy. Wielu konsumentów utożsamia koszt kredytu/pożyczki wyłącznie z odsetkami - tymczasem na cenę tego typu zobowiązań najczęściej składają się również inne opłaty, np.: prowizje, marże, ubezpieczenia, opłaty przygotowawcze, opłaty za doradztwo, opłaty za zbadanie zdolności kredytowej. Należy zatem pamiętać, iż całkowity koszt kredytu/pożyczki uwzględniający wszystkie składające się na niego opłaty odzwierciedla roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO). Dla konsumenta zainteresowanego pożyczeniem pieniędzy informacja o wysokości RRSO powinna być tym samym jedną z najważniejszych kwestii, które należy ustalić z potencjalnym kredytodawcą w sposób nie budzący wątpliwości. 20

23 PRZYKŁAD Jan Nowak w skrzynce pocztowej znalazł ulotkę zachęcającą do zaciągnięcia pożyczki, której oprocentowanie wynosi 0 procent. Ponieważ w najbliższym czasie planował przeprowadzić remont swojego mieszkania, zachęcony tak korzystną ofertą udał się do instytucji finansowej z zamiarem zaciągnięcia zobowiązania w kwocie ok zł. Na miejscu okazało się, że pożyczka faktycznie jest nieoprocentowana, ale jej RRSO wynosi aż 400 procent. Zaskoczony tą informacją Pan Jan poprosił pośrednika pożyczkowego o szczegółowe wyjaśnienia. Z uzyskanej informacji wynikało, że wysoka RRSO wynika z konieczności poniesienia przez klienta kosztów prowizji oraz obowiązkowego ubezpieczenia udzielanej pożyczki. W obszernym katalogu opłat, które mogą składać się na całkowity koszt pożyczenia pieniędzy przez konsumenta, szczególną uwagę należy zwrócić na odsetki oraz często spotkane, obowiązkowe ubezpieczenia. W materiałach promocyjnych i reklamowych instytucji finansowych można spotkać oferty przewidujące bardzo zróżnicowany poziom oprocentowania. W tym kontekście należy pamiętać, że ustawodawca w art. 359 ustawy Kodeks cywilny ustalił maksymalną wysokość odsetek wynikających między innymi z umowy kredytu konsumenckiego. Zgodnie z tą regulacją odsetki maksymalne nie mogą w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. W dniu 4 lipca 2013 r. Rada Polityki Pieniężnej ustaliła wysokość w/w stopy na poziomie 4 % - oznacza to, że w chwili obecnej odsetki maksymalne w Polsce wynoszą 16 %. WAŻNE Odsetki maksymalne odnoszą się wyłącznie do nominalnego oprocentowania kredytu/pożyczki jest to równoznaczne z tym, że wszystkie inne opłaty składające się na koszt zaciągniętego zobowiązania nie wliczają się do tego ustawowego limitu. Zgodnie z obowiązującym prawem powinny one w całości znaleźć odzwierciedlenie w Rocznej Rzeczywistej Stopie Oprocentowania. NIEZBĘDNIK PACJENTA Obowiązek ubezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki nie wynika z obowiązujących przepisów prawa. Jednak, jak pokazuje obserwacja praktyki, na rynku usług finansowych w Polsce bardzo często wykupienie stosownego ubezpieczenia jest warunkiem, bez wypełnienia którego uzyskanie kredytu/pożyczki nie jest możliwe. W niektórych umowach o kredyt konsumencki ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie dodatkowe występujące np. obok weksla czy też poręczenia, a w innych umowach jako zabezpieczenie wyłączne. Mając na uwadze fakt, że koszt ubezpieczenia może stanowić zasadniczą cześć kosztów związanych z zaciągnięciem kredytu/pożyczki, przed podjęciem ostatecznej decyzji w przedmiocie wyboru konkretnej oferty warto: sprawdzić, czy oferta innego podmiotu w tym zakresie nie będzie bardziej konkurencyjna, np. brak wymogu ubezpieczenia, tańsze ubezpieczenie, korzystniejsze warunki ubezpieczenia; 21

Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r.

Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1)

USTAWA. z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Dz.U.2012.1225 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Umowy zawierane

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 2 Kredyt konsumencki - wybrane zagadnienia UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż internetowa 1. Jakie obowiązki ma przedsiębiorca składając konsumentowi propozycję zawarcia umowy za pośrednictwem Internetu?

Sprzedaż internetowa 1. Jakie obowiązki ma przedsiębiorca składając konsumentowi propozycję zawarcia umowy za pośrednictwem Internetu? Sprzedaż internetowa 1. Jakie obowiązki ma przedsiębiorca składając konsumentowi propozycję zawarcia umowy za pośrednictwem Internetu? Przedsiębiorca proponując konsumentowi zawarcie umowy za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty)

Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty) Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty) 1 Dział I. Przepisy ogólne. 2 Rozdział 2. Zasady ogólne. Art. 10 [Zasada wysłuchania stron] 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.) Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.) Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.) Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. - inaczej nazywana zasadą legalizmu - jest jednocześnie zasadą naczelną, gdyż została uregulowana

Bardziej szczegółowo

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska Warszawa, CIE 13.10.2010 r. 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w zawieraniu umów na odległość. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Ochrona konsumenta w zawieraniu umów na odległość. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Ochrona konsumenta w zawieraniu umów na odległość Umowy w internecie zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów na odległość ustawa z dnia 3 lutego 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 3 Uprawnienia konsumentów zawierających umowy finansowe - wybrane zagadnienia PODSTAWOWE ŹRÓDŁA PRAWA 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Bardziej szczegółowo

Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość

Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość Dr hab. Edyta Rutkowska- Tomaszewska Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Usługi finansowe w

Bardziej szczegółowo

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro.

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Regulamin Allegro jest dostępny tutaj i znajduje on zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne postępowanie administracyjne wybór źródeł prawna. kpa - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Elektroniczne postępowanie administracyjne wybór źródeł prawna. kpa - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Elektroniczne postępowanie administracyjne wybór źródeł prawna kpa - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ZASADY Zasada pisemności 1. Sprawy należy załatwiać w formie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Alfakredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 7 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 7 1. Przedmiot procesu Przedmiotem procesu jest wydawanie decyzji administracyjnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Metrofinance Sp. z o. o.

Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Metrofinance Sp. z o. o. Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Metrofinance Sp. z o. o. Niniejszy Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji został przyjęty na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 26. [Wyznaczenie innego pracownika lub organu] 1. W przypadku wyłączenia pracownika (art. 24) jego bezpośredni przełożony wyznacza innego pracownika do prowadzenia sprawy.

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe mgr Karol Magoń Asystent w Katedrze Prawa UEK Czym jest prawo podatkowe? Prawo podatkowe ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Załącznik nr 6 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Ożarowie. Bank Spółdzielczy w Ożarowie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Chwilówka 0 %

REGULAMIN PROMOCJI Chwilówka 0 % REGULAMIN PROMOCJI Chwilówka 0 % Organizator 1. Organizatorem Promocji jest Pośrednictwo Finansowe KREDYTY Chwilówki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, 43 100 Tychy, ul. Fabryczna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG Załącznik do Zarządzenia Nr 120.Z.16.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 maja 2016r. PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu [ ] pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Funduszu rozumie się przez to Narodowy Fundusz Zdrowia; 2) Centrali rozumie się

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany dla Jan Kowalski w dniu 2017-09-05 r. Podane poniżej informacje, z wyjątkiem stopy oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg i wniosków jako zadanie dyrektora szkoły. Teresa Kucińska Kraków 2014 r.

Rozpatrywanie skarg i wniosków jako zadanie dyrektora szkoły. Teresa Kucińska Kraków 2014 r. Rozpatrywanie skarg i wniosków jako zadanie dyrektora szkoły. Teresa Kucińska Kraków 2014 r. 1 Dział VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą Elektroniczną w firmie TAKTYK Detektory Metali. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą Elektroniczną w firmie TAKTYK Detektory Metali. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą Elektroniczną w firmie TAKTYK Detektory Metali 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki składania zamówień poprzez e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. Strona 1/7 1 Definicje i zasady ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

Ważne terminy w prawie konsumenckim

Ważne terminy w prawie konsumenckim Ważne terminy w prawie konsumenckim Termin Przepis Akt prawny Znaczenie Sprzedaż konsumencka (dla towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 r.) 14 dni Art.561 5 Brak terminu (z ostrożności najlepiej jak najszybciej)

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg i wniosków przez dyrektora

Rozpatrywanie skarg i wniosków przez dyrektora Rozpatrywanie skarg i wniosków przez dyrektora 1. Dział VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROCEDURY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW I REKLAMACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ KLIENTÓW OSTOJA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

WYCIĄG Z PROCEDURY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW I REKLAMACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ KLIENTÓW OSTOJA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. WYCIĄG Z PROCEDURY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW I REKLAMACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ KLIENTÓW OSTOJA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 3. 1. Towarzystwo umożliwia Klientom bezpłatne składanie

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji w MCI Capital TFI S.A.

Regulamin rozpatrywania reklamacji w MCI Capital TFI S.A. Regulamin rozpatrywania reklamacji w MCI Capital TFI S.A. Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Reklamacja... 2 4. Przyjęcie reklamacji... 3 5. Rozpatrzenie reklamacji... 3 6.

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Regulamin rozpatrywania reklamacji przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet NOWE PRAWA KONSUMENTA Zwrot towaru zakupionego przez internet Sprzedaż towarów i usług przez Internet, ze względu na swoje walory praktyczne, ma coraz większe znaczenie dla klienta także tego, a może przede

Bardziej szczegółowo

DOWÓD OSOBISTY. Obowiązek / prawo do posiadania dowodu osobistego

DOWÓD OSOBISTY. Obowiązek / prawo do posiadania dowodu osobistego DOWÓD OSOBISTY Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Rozpatrywanie skarg i wniosków Strona: 1 OPIS POSTĘPOWANIA Podstawa prawna: Dział VIII Skargi i Wnioski z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zwany dalej

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/58 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/58 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, zarejestrowanie pojazdu. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LINGEA.PL (obowiązujący od dnia 29 czerwca 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. Strona 1/5 1 Definicje i zasady ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN Finance

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY] + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy* + SMS + telefon. + SMS + telefon

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY]  + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy*  + SMS + telefon.  + SMS + telefon Załącznik nr 1 Tabela opłat i prowizji Monity Ilość dni opóźnienia Forma monitu Koszt Dzień -7 (siedem dni przed terminem płatności) Dzień -2 (dwa dni przed terminem płatności) E-mail E-mail + SMS Dzień

Bardziej szczegółowo

Przyjmowanie skarg i wniosków

Przyjmowanie skarg i wniosków Przyjmowanie skarg i wniosków ZARZĄDZENIE NR 2/2002 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 2 stycznia 2002r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: Adres: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ Podstawa prawna

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ Podstawa prawna Urząd Gminy w Kwilczu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz tel. 61 29 15 065, fax. 61 29 15 264 KARTA USŁUG ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ Podstawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

WZORY DOKUMENTÓW. Reklamacja

WZORY DOKUMENTÓW. Reklamacja WZORY DOKUMENTÓW Wzór reklamacji dotyczącej naprawy towaru 1 Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu towar jest niezgodny z umową. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1

Bardziej szczegółowo

4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy,

4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy, Dz.U.2005.157.1316 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki, zasady ochrony konsumenta, który zawarł umowę o kredyt

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR 1 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

KARTA USŁUG NR 1 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH Nazwa usługi: WYDANIE, WYMIANA I UNIEWAŻNIENIE DOWODU OSOBISTEGO Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych

Bardziej szczegółowo

Kredyt 0% w RTV EURO AGD

Kredyt 0% w RTV EURO AGD REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 0% w RTV EURO AGD (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW. Regulamin Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków w Zespole Szkół w Rajbrocie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW. Regulamin Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków w Zespole Szkół w Rajbrocie. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Dyrektora Zespołu Szkół w Rajbrocie z dnia 16. listopada 2009 REGULAMIN PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW Regulamin Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1

Spis treści Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1 Spis treści Wykaz skrótów Wykaz orzeczeń Wykaz literatury Wprowadzenie Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art. 221. [Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do...

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do... Strona otrzymała decyzję II instancji z rozstrzygnięciem, z którym nie zgadza się. W jakim terminie moŝe wnieść skargę do naczelnego Sądu Administracyjnego? Z chwilą wydania dla strony postępowania niekorzystnej

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Postępowania administracyjne prowadzone na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ich szczególny charakter

Postępowania administracyjne prowadzone na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ich szczególny charakter Postępowania administracyjne prowadzone na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ich szczególny charakter Materiały z warsztatów: Rola organów samorządu terytorialnego w zabezpieczeniu imprez

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Pożycz tu sp. z o.o. KRS 0000607024, REGON 363941320 NIP 5732862436

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów

Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów Anna Dąbrowska Warszawa, 8 października 2015 r. PROBLEMY odmowa spełnienia i zaniżanie wysokościświadczeń; problem zwrotu składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI

WYCIĄG. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI WYCIĄG USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 221. [Prawo składania skarg

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK FINANSOWY SENIORA

NIEZBĘDNIK FINANSOWY SENIORA NIEZBĘDNIK FINANSOWY SENIORA NUMER 13 KWIECIEŃ 2016 W TYM NUMERZE: Informacja o projekcie Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora V edycja Ogólnopolski system bezpłatnej pomocy prawnej Pozaodsetkowe koszty

Bardziej szczegółowo

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18 Podwawelska Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Krakowie Telefoniczny System Zamówień Towarów w sklepie nr 18 (obszar obejmujacy usługę: al. Pokoju, ul. Zwycięstwa i ul. Świtezianki) Regulamin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim.

USTAWA. z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. Dz.U.01.100.1081 tekst pierwotny: 19.09.2002 28.09.2003 zm. Dz.U.03.109.1030 art. 1 01.05.2004 zm. Dz.U.04.96.959 art. 61 03.08.2004 zm. Dz.U.04.162.1693 art. 2 20.02.2006 zm. Dz.U.05.157.1316 art. 3 1081

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KPA z 7 kwietnia OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca (Dz.U poz. 935) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz )

ZMIANY W KPA z 7 kwietnia OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca (Dz.U poz. 935) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ) ZMIANY W KPA z 7 kwietnia 2017 (Dz.U. 2017 poz. 935) OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca 2017 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257.) Terminy KPA: Załatwianie spraw: Art. 35. 2. Niezwłocznie - powinny być załatwiane sprawy,

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias Najczęstsze naruszenia praw konsumentów Agnieszka Ciucias sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo