Program nauczania INFORMATYKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania INFORMATYKA"

Transkrypt

1 Program nauczania INFORMATYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy 1. Podstawa programowa Podstawa programowa do nauczania informatyki w zakresie podstawowym została opublikowana w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (załącznik nr 4, s. 185) 1.1. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. II. III. IV. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań. V. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki. 1 Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 1 z 25

2 1.2. Treści nauczania wymagania szczegółowe Treści nauczania realizujące 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej opisuje podstawowe elementy komputera, jego urządzenia zewnętrzne i towarzyszące (np. aparat cyfrowy) i ich działanie w zależności od wartości ich podstawowych parametrów, wyjaśnia współdziałanie tych elementów; 5, projektuje zestaw komputera sieciowego, dobierając parametry jego elementów odpowiednio do swoich potrzeb; 7, korzysta z podstawowych usług w sieci komputerowej, lokalnej i rozległej, związanych z dostępem do informacji, wymianą informacji i komunikacją, przestrzega przy tym zasad n-etykiety i norm prawnych, dotyczących bezpiecznego korzystania i ochrony informacji oraz danych w komputerach w sieciach komputerowych. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji. 3, 47, 48, 51, 52, 53, 56, 97, 98, 99, 100, 101, znajduje dokumenty i informacje w udostępnianych w Internecie bazach danych (np. bibliotecznych, statystycznych, w sklepach internetowych), ocenia ich przydatność i wiarygodność i gromadzi je na potrzeby realizowanych projektów z różnych dziedzin; 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 40, 48, 51, 53, 59, 60, 69, tworzy zasoby sieciowe związane ze swoim kształceniem i zainteresowaniami; 2.3. dobiera odpowiednie formaty plików do rodzaju i przeznaczenia zapisanych w nich informacji. 1, 5, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 112 2, 3, 24, 30, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 58, 59, 60, 66 2 Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 2 z 25

3 3. 4. Uczeń wykorzystuje technologie komunikacyjno-informacyjne do komunikacji i współpracy z nauczycielami i innymi uczniami, a także z innymi osobami, jak również w swoich działaniach kreatywnych. Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów edytuje obrazy w grafice rastrowej i wektorowej, dostrzega i wykorzystuje różnice między tymi typami obrazów; 4.2. przekształca pliki graficzne z uwzględnieniem wielkości plików i ewentualnej utraty jakości obrazów; 4.3. opracowuje obrazy i filmy pochodzące z różnych źródeł, tworzy albumy zdjęć; 4.4. opracowuje wielostronicowe dokumenty o rozbudowanej strukturze, stosuje style i szablony, tworzy spis treści; 4.5. gromadzi w tabeli arkusza kalkulacyjnego dane pochodzące np. z Internetu, stosuje zaawansowane formatowanie tabeli arkusza, dobiera odpowiednie wykresy do zaprezentowania danych; 4.6. tworzy bazę danych, posługuje się formularzami, porządkuje dane, wyszukuje informacje, stosując filtrowanie; 4.7. wykonuje podstawowe operacje modyfikowania i wyszukiwania informacji na relacyjnej bazie danych; 4.8. tworzy rozbudowaną prezentację multimedialną na podstawie konspektu i przygotowuje ją do pokazu, przenosi prezentację do dokumentu i na stronę internetową, prowadzi wystąpienie wspomagane prezentacją; 2, 3, 21, 22, 23, 37, 43, 53, 56 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49 28, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 67 7, 8, 10, 11, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70 17, 69, 70, 71, 89, 90, 91 16, 89, 90, 91, 92, 102, 103, 105, 108, , 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, projektuje i tworzy stronę internetową, posługując się stylami, szablonami i elementami programowania. 102, 103, Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego prowadzi dyskusje nad sytuacjami problemowymi; 6, 9, 18, 19, 29, 31, 46, 52, 56, 57, 72, 75, 76, 77 3 Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 3 z 25

4 5.2. formułuje specyfikacje dla wybranych sytuacji problemowych; 5.3. projektuje rozwiązanie: wybiera metodę rozwiązania, odpowiednio dobiera narzędzia komputerowe, tworzy projekt rozwiązania; 6, 9, 21, 22, 46, 59, 60, 72, 74, 75, 76, 77, 82 10, 11, 27, 31, 33, 34, 46, 56, 57, 73, 74, 75, 76, realizuje rozwiązanie na komputerze za pomocą oprogramowania aplikacyjnego lub języka programowania; 29, 32, 36, 56, testuje otrzymane rozwiązanie, ocenia jego własności, w tym efektywność działania oraz zgodność ze specyfikacją; 18, 19, 31, 34, 35, przeprowadza prezentację i omawia zastosowania rozwiązania. 7, 34, 36, 79, 80, Wykorzystywanie komputera oraz programów edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin wykorzystuje oprogramowanie dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy twórczej i przy rozwiązywaniu zadań i problemów szkolnych; korzysta, odpowiednio do swoich zainteresowań i potrzeb, z zasobów edukacyjnych udostępnianych na portalach przeznaczonych do kształcenia na odległość. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań, opisywanie zastosowań informatyki, ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. opisuje szanse i zagrożenia dla rozwoju społeczeństwa, wynikające z rozwoju technologii informacyjno- -komunikacyjnych; omawia normy prawne odnoszące się do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, dotyczące m.in. rozpowszechniania programów komputerowych, przestępczości komputerowej, poufności, bezpieczeństwa i ochrony danych oraz informacji w komputerze i w sieciach komputerowych; zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń i programów związanych z technologiami informacyjno- -komunikacyjnymi zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi. 20, 24, 28, 47, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 87, 102, 108, , 19, 20, 21, 22, 52, 84, 86 22, 23, 96 12, 13, 14, 23, 51, 96, 107, 114, 115 5, 24, 84, 85, 86, 88 4 Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 4 z 25

5 2. Informacja o programie Niniejszy Program nauczania jest autorską propozycją nauczania informatyki w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym lub technikum. w dalszej części dokumentu te trzy typy szkół określane będą jako szkoły ponadgimnazjalne. Program nauczania jest zgodny z Podstawą programową nauczania informatyki na IV etapie edukacyjnym w zakresie podstawowym, obowiązującą w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2011/2012. Jest on skorelowany z podręcznikiem Informatyka w ćwiczeniach. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych i stanowi kontynuację Programu nauczania opartego na podręczniku Informatyka w ćwiczeniach, opracowanego dla gimnazjum Założenia Programu nauczania Młodzież rozpoczynająca naukę w wybranej szkole ponadgimnazjalnej uczestniczyła w lekcjach informatyki na dwóch poprzednich poziomach edukacyjnych. Uczniowie zdobywali, a następnie poszerzali wiedzę i umiejętności z tego samego zakresu materiału. Należy więc założyć, że wszyscy opanowali podstawowe umiejętności w zakresie redagowania tekstów, tworzenia prezentacji multimedialnych, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego, tworzenia rysunków i posługiwania się takimi usługami internetowymi, jak poczta elektroniczna lub wyszukiwanie informacji w sieci. Rzadko się zdarza, iż uczeń kończący gimnazjum nie posiada telefonu komórkowego czy komputera z dostępem do Internetu. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych to młodzi ludzie, którzy po ukończeniu tego etapu kształcenia staną przed wyborem zawodu i dalszej drogi edukacyjnej. w dobie globalizacji i informatyzacji społeczeństwa zadaniem szkoły jest przygotowanie ich do efektywnego korzystania z komputera w celu rozwiązywania problemów oraz uzyskiwania, gromadzenia, porządkowania i przetwarzania informacji. Kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej powinno sprzyjać rozwojowi samodzielnego, krytycznego myślenia, uczyć odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania zarówno w kwestii bezpiecznego korzystania z oprogramowania, jak również wykorzystania ogólnodostępnej sieci Internet. Na lekcjach informatyki uczniowie doskonalą czytanie ze zrozumieniem, wykonują ćwiczenia praktyczne, samodzielnie zdobywają wiedzę i ją utrwalają oraz nabywają nowe umiejętności pod kierunkiem nauczyciela. Zadania i problemy powinny być dobrane tak, by zachęciły uczniów do samodzielnej pracy, a także wymagały użycia narzędzi informatycznych. Ważne jest też, aby uczniowie mogli na informatyce rozwijać 5 Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 5 z 25

6 swoje zdolności intelektualne, wykorzystywać wiadomości zdobyte na innych przedmiotach i we wcześniejszych etapach edukacyjnych, jak również analizować zjawiska, sytuacje, zadania i problemy z życia codziennego Konstrukcja Programu nauczania Treści przewidziane w Podstawie zostały w podręczniku rozwinięte w siedmiu rozdziałach w następującej kolejności: 1. Na dobry początek poszerzenie wiadomości i umiejętności dotyczących wykorzystania do pracy dostępnych platform, wybór zestawu komputerowego w zależności od własnych zainteresowań i potrzeb na dalszych etapach kształcenia, prawo autorskie oraz obowiązki z niego wynikające. 2. Internet i gromadzenie danych zapoznanie uczniów z zasadami zaawansowanego wyszukiwania informacji w Internecie, ich gromadzenia, wykorzystywania i weryfikowania; przedstawienie możliwości nauki online na wybranych dostępnych kursach internetowych i ocena przydatności wybranego przez ucznia kursu. 3. Multimedia tworzenie scenariuszy rozbudowanych prezentacji multimedialnych, wykorzystanie szablonów oraz montaż krótkich filmów, przygotowanie się do wystąpienia publicznego. 4. Edytory tekstu i grafiki redagowanie wielostronicowych dokumentów zawierających tekst oraz grafikę, zapoznanie z elementami grafiki wektorowej oraz rastrowej, tworzenie plików graficznych o różnej jakości. 5. Arkusz kalkulacyjny zastosowanie arkusza do rozwiązywania niektórych problemów z życia codziennego, wykorzystanie jego możliwości bazodanowych. 6. Algorytmy kształtowanie algorytmicznego myślenia poprzez analizę rzeczywistych problemów i dyskusję nad nimi, wybór metody oraz narzędzi do ich rozwiązania. 7. Zarządzanie informacją projektowanie i tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem gotowych szablonów, wykorzystanie stylów CSS do modyfikowania wyglądu stron Organizacja zajęć Zgodnie z zaleceniem MEN zapisanym w Podstawie zajęcia z informatyki powinny być tak zorganizowane, aby przy jednym stanowisku komputerowym pracował tylko jeden uczeń. Należy też zaplanować prace domowe dla uczniów. Zadania domowe można tak 6 Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 6 z 25

7 sformułować, aby nie wymagały dostępu do komputera, a służyły jedynie przygotowaniu i zgromadzeniu materiałów, które uczeń będzie wykorzystywał na lekcjach. Powinny motywować ucznia do poszerzania jego wiedzy i rozwijania umiejętności zdobytych dotychczas zarówno w trakcie nauki w szkole, jak i w środowisku pozaszkolnym. 3. Szczegółowe cele edukacyjne kształcenia i wychowania Szczegółowe cele edukacyjne kształcenia i wychowania wynikają bezpośrednio z nauczania informatyki w szkole ponadgimnazjalnej opublikowanej w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Treść można też znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej Szczegółowe cele kształcenia Szczegółowe cele kształcenia są takie same jak w Podstawie (zob. s. 2) Szczegółowe cele wychowania Ważnym elementem pracy z komputerem jest cel wychowawczy. w dobie szybkiego postępu ekonomicznego i przemysłowego, a także rozwoju różnego rodzaju metod komunikacji i wykorzystywania wielu źródeł informacji należy w szczególny sposób podkreślić i wskazać prawidłowe zachowania w czasie pracy z komputerem i z jego zasobami. Zachowania etyczne, związane z poszanowaniem własności materialnej i intelektualnej, a także wynikające ze współpracy międzyludzkiej, opartej na życzliwości, zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu, powinny stawać się podstawą pracy uczniów. Osiągnięcie właściwego poziomu wykształcenia wiąże się także z odpowiednią wiedzą na temat zasad moralnych i etycznych. Wpajanie prawidłowych zachowań i podkreślanie ich wartości pomoże w realizacji nie tylko, ale i treści nauczania. Wykorzystanie różnych sposobów komunikowania się i pobierania informacji niesie ze sobą wiele zagrożeń. Podczas pracy z uczniami powinno się wskazywać i propagować dobre wzorce. Trzeba kłaść nacisk na właściwe zachowania prawne, etyczne i moralne jako stanowiące podstawę życia, a co za tym idzie pracy w społeczeństwie komunikacyjnym. 7 Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 7 z 25

8 Należy jednoznacznie określić regulamin pracowni. Jego egzekwowanie pomoże uczniom wyrobić prawidłowe nawyki, przydatne w innych miejscach i sytuacjach, w których będą korzystali z komputera i oprogramowania. Zbieranie informacji, segregowanie ich i dzielenie się nimi wymaga szczególnego poszanowania dla pracy innych, a także dla języka, jakim się operuje w czasie komunikowania się i tworzenia własnej pracy. Umiejętność pracy w grupie i pomoc innym to elementy życia nie tylko szkolnego. Powinno się je zatem nieustannie kształtować i pielęgnować. Należy uczyć poszanowania zdania innych oraz ich odmienności kulturowych, etnicznych, językowych i rasowych nie tylko w odniesieniu do użytkowników sieci komputerowych, ale także w życiu codziennym. Wspieranie prawidłowych działań uczniów, ich własnych inicjatyw, rozwijanie poczucia bezpieczeństwa, pokazywanie i popularyzowanie wśród nich samych takich zachowań to kolejne z celów wychowania podczas nauki. Powyższe cele to nie wszystkie, jakie powinno się osiągać w procesie wychowawczym. Należy tworzyć wspólny dla szkoły program wychowawczy, w którym realizowane będą nie tylko cele wskazane powyżej, ale także te ważne dla środowiska szkolnego i dla uczestniczącej w jego życiu jednostki. 8 Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 8 z 25

9 4. Materiał nauczania związany ze szczegółowymi celami edukacyjnymi, uwzględniający treści nauczania określone w Podstawie kształcenia ogólnego Plan wynikowy NA DOBRY POCZĄTEK 1. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie Programu nauczania korzysta z podręcznika w celu odnalezienia informacji potrzebnych do wykonania ćwiczeń, odszukuje dokumenty określające jego prawa i obowiązki jako ucznia oraz szkolny system oceniania, loguje się do platfrom wskazanych przez nauczyciela, zna treść dokumentów określających jego prawa i obowiązki szkolne oraz szkolny system oceniania i klasyfikowania, wie, z jakich platform korzysta się w szkole, sposób skonfigurować konto pocztowe, aby jednoznacznie identyfikowało nadawcę. zakłada konto na wskazanej przez nauczyciela ogólnodostępnej platformie i korzysta z niego na zajęciach. zna możliwości, jakie daje praca z wykorzystaniem wskazanych platfrom, potrafi wskazać zalety i wady każdej z nich. 1, 2, 3, 4 1.3, 2.1, 2.2, 3 9 Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 9 z 25

10 2. Wybieramy komputer 3. Wybieramy komputer kompletujemy zestaw sprawnie korzysta z poczty elektronicznej w kontaktach z nauczycielem. rozpoznaje najczęściej instalowane w komputerach systemy operacyjne, różne dostępne urządzenia peryferyjne podłączone do komputera, wyszukuje w Internecie lub ofertach sklepów zestaw komputerowy spełniający określone wymagania. wyszukuje w Internecie zna elementy, z jakich składa się podstawowy zestaw komputerowy, wie, jakie urządzenia zewnętrzne można podłączyć do komputera, sposób wykorzystać porównywarki cen. charakteryzuje wybrany zestaw rozróżnia rodzaje oraz klasy komputerów, charakteryzuje poszczególne klasy komputerów, uzasadnia swój wybór zestawu komputerowego, porównuje propozycje cenowe pochodzące z różnych źródeł. potrafi wyszukać zna dostępne na rynku podstawowe rodzaje komuterów, zna najnowsze urządzenia zewnętrzne współpracujące z komputerem. wie, jaki zestaw komputerowy 5, 6, 7, 8 1.1, 1.2, 2.1, 4.5, 5.1, 5.2, 5.6, 7.3 9, 10, , 1.2, 2.1, 4.5, 5.1, 5.2, Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 10 z 25

11 4. Prawo a technologia informacyjna informacji związanych z zakupem nowgo lub używanego komputera, określa wady i zalety nowego bądź używanego sprzętu. wyszukuje w różnych źródłach informacji związanych z prawem autorskim, zwraca większą uwagę na treść regulaminów komputerowy, zna oprogramowanie, które będzie potrzebne do pracy dla całej rodziny. zna podstawowe pojęcia związane z prawem autorskim, wie, na czym polega ochrona danych osobowych, zna prawa dotyczące w Internecie informacje związane z zakupem nowego komputera i porównać je z dostępną ofertą okolicznych sklepów komputerowych, określa kwotę potrzebną na zakup odpowiedniego oprogramowania. wyszukuje i zapoznaje się z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności karnej spowodowanej nieprzestrzega- skompletować dla całej rodziny. podaje oficjalne strony internetowe, na których znajdują się przepisy związane z prawem autorskim, wie, jaka jest odpowiedzialność 12, 13, 14, , 4.8, 6.2, Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 11 z 25

12 przed ich akceptacją. INTERNET I GROMADZENIE DANYCH 5. Jak wyszukiwać informacje w Internecie do wyszukiwania informacji wykorzystuje dwie różne wyszukiwarki, stosuje wyszukiwanie zaawansowane w celu zawężenia trafnych wyniów. 6. Kursy online wyszukuje przydatne w dalszej nauce kursy online, ochrony danych osobowych. zna różne wyszukiwarki, sposób zapisać słowa kluczowe, aby zawężyć wyniki wyszukiwania. sposób znaleźć i skorzystać z darmowych kursów online. niem prawa autorskiego, dyskutuje na temat przestrzegania prawa autorskiego. stosuje odpowiedni sposób wyszukiwania w celu znalezienia informacji zawartych w określonych typach plików, potrafi zweryfikować znalezione informacje. korzysta z wybranych kursów online, platformy karna za nielegalne korzystanie z utworów zgromadzonych w Internecie. wpisać zapytanie, aby odszukać pliki określonego formatu, wie, na czym polega weryfikacja danych pochodzących z różnych źródeł. wie, na czym polega e-learning. 16, 17, , 4.6, 4.7, 5.1, , 20, 21, , 2.2, 3, 4.4, 4.6, 5.1, 5.2, 5.5, 6.1, Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 12 z 25

13 7. Web 2.0, czyli globalna chmura 8. Ocena prezentacji, czyli jak to ma wyglądać ocenia przydatność znalezionych kursów w rozwijaniu swoich umiejętności. personalizuje konto na wybranej platformie, korzysta w podstawowym zakresie z funkcji platformy, ocenia wady i zalety pracy z wykorzystaniem takiej platformy. ocenia poprawność wykonania sposób spersonalizować konto na wybranej platformie, wie, jakie są zalety i wady korzystania z globalnej platformy. zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji. e-learningowe do zdobywania nowych umiejętności, krytycznie ocenia materiał kursu pod kątem już zdobytych umiejętności i wadomości. udostępnia wybrane foldery innym użytkownikom platformy, konfiguruje i udostępnia kalendarz znajdujący się na platformie, korzysta z wybranych kanałów RSS. określa sposoby przygotowania prezentacji udostępnić wybranym użytkownikom foldery oraz kalendarz. dopasować kolor tła i czcionki 23, , 3, 6.1, 7.1, 7.2, , Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 13 z 25

14 prezentacji zgodnie z podstawowymi zasadami. z uwzględnieniem sposobu jej pezentacji. w zależności od warunków, w jakich będzie pokazywana prezentacja. 9. Pracujemy nad filmem pisze sceniariusz krótkiego filmu lub prezentacji multimedialnej, korzysta z programu Movie Maker w jego podstawowym zakresie, współpracuje w grupie, telefon komórkowy lub inne urądzenie do nakręcenia filmu. zna podstawowe informacje związane z pisaniem scenariusza, zna podstawowe zasady pracy w grupie, wie, jakie są podstawowe narzędzia w wybranym przez siebie programie do montażu filmu. za pomocą wybranego oprogramowani a łączy ze sobą zdjęcia, krótkie filmy oraz dzwięki i tworzy film, korzysta z zaawansowanych narzędzi dostępnych w wybranym przez siebie oprogramowaniu. zna różne programy do montażu fimów, korzysta z wybranego oprogramowania zgodnie z jego licencją. 27, 28, 29, , 4.8, 5.1, 5.3, 5.6, Prezentacja według własnego projektu tworzy schemat wystąpienia zna możliwości tworzenia rozumie sens gromadzenia przygotować się 30, 31, 32, , 4.8, 5.1, 5.4, Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 14 z 25

15 11. Wystąpienie publiczne jak się przygotować 12. Wystąpienie publiczne publicznego opartego na prezentacji multimedialnej, pisze krótki sceniariusz prezentacji, tworzy prezentację w oparciu o szablony. przygotowuje materiały potrzebne do wystąpienia publicznego. prowadzi przygotowaną prezentację na forum klasy. przezentacji z wykorzystaniem szablonów, potrafi zaplanować prezentację multimedialną. wie, jak rozplanować czasowo przygotowane wystąpienie publiczne. zna podstawowe zasady zachowania się podczas wystąpień. materiałów przed przystąpieniem do pracy, modyfikuje zgodnie z własnymi potrzebami wybrany przez siebie szablon, zapisuje zmodyfikowany szablon w celu wielokrotnego wykorzystania. wypracowuje swój własny schemat prezentacji informacji. poprawia swoją prezentację, korzystając z obejrzanych przykładów, do wystąpienia publicznego, zmodyfikować i zapisać wybrany szablon. przeprowadzić analizę realizacji projektu. 33, 34, 35, , 5.3, 5.5, , , 5.4, 5.5, Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 15 z 25

16 EDYTORY TEKSTU I GRAFIKI 13. Grafika rastrowa i wektorowa zapisuje grafikę w różnych formatach, edytor tekstu do tworzenia prostych grafik wektorowych, podstawowe narzędzia wybranego programu do grafiki wektorowej. 14. Gazeta, czyli dokument wielostronicowy współpracuje w grupie, zna różnice pomiędzy grafiką wektorową a rastrową, wie, jakie są formaty zapisu grafiki, zna podstwowe narzędzia wybranego programu graficznego. zna zasady pracy grupowej, dokonuje analizy realizacji planu wystąpienia. optymalizuje grafikę w zależności od sposobu jej wykorzystania, zapisuje w formatach graficznych obrazy przygotowane w programie do prezentacji multimedialnych, porównuje jakość oraz wielkość grafik zapisanych w różnych formatach. dostosowuje wybrany wie, jakie programy służą do tworzenia grafiki wektorowej, a jakie do grafiki rastrowej, zapisać prezentację multimedialną jako grafikę. właściwie 37, 38, 43, 44, 45, 77 46, 47, 48, 49, , 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, , 2.1, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 16 Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 16 z 25

17 15. Zanim zostaniemy wydawcą gazety porozumiewa się z członkami grupy, wykorzystując dostępne środki komunikacji, opracowuje algorytm tworzenia gazety i gromadzenia materiałów, szablony w pracy nad dokumentem, sposób rozmieszczać grafikę w tekście. znajduje w Internecie eletroniczne wydania gazet, gromadzi materiały przydatne do pisania artykułu oraz sprawdza wie, jak szybko i sprawnie komunikować się z innymi uczestnikami grupy podczas pracy. zna najważniejsze informacje związane z prawem prasowym. szablon do swoich potrzeb. odszukuje i instaluje oprogramowani e potrzebne do czytania e-gazet, różne edytory tekstu zorganizować pracę w grupie, wie, jak zoptymalizować grafikę umieszczaną w dokumencie. zorganizować pracę zespołu redakcyjnego, zna różnice pomiędzy poszczególnymi formami publicystycznymi. 51, 52, 53, 54, , , 2.1, 3, 4.3, 4.4, 5.1, 6.2, Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 17 z 25

18 16. Praca z grafiką rastrową 17. Dokumenty wielostronnicowe wydajemy gazetę ich wiarygodność, przygotowuje grafikę do umieszczenia w tekście. podstawowe narzędzia do obróbki zdjęć. wypełnia przygotwany szablon gazety tekstem oraz grafiką, formatuje nagłówek oraz stopkę dokumetu. ch popularnych formatach graficznych zapisuje się zdjęcia. sposób wstawić numer strony w dokumencie, wie, jak sformatować nagłówek oraz stopkę dokumentu. w zależności od potrzeb redakcyjnych. zaawansowane narzędzia do obróbki zdjęć, zapisuje wybrane pliki graficzne z przezroczystym tłem. korzysta ze stylu nagłówka w dokumencie w celu automatyzacji tworzenia spisu treści, segreguje i wybiera odpowiednie materiały. wybór formatu zapisu zdjęcia wpływa na jego jakość. wie, jak wstawić spis treści w dokumencie, wie, że dokument tekstowy można zapisać w formacie PDF. 39, 40, 41, , 4.1, 4.2, , 57, , 2.3, 3, 4.3, 4.4, 5.1, 5.3, Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 18 z 25

19 ARKUSZ KALKULACYJNY 18. Arkusz kalkulacyjny powtórzenie wiadomości wyszukuje w Internecie oraz analizuje znalezione dane, gromadzi oraz segreguje znalezione dane w wybranym przez siebie programie, dostępne na stronach internetowych wybranych instytucji programy do analizy danych, arkusz kalkulacyjny do usystematyzowania zgromadzonych danych i przygotowania ich do dalszej pracy. korzysta z zaawansowany ch sposobów wyszukiwania informacji, wie, za pomocą jakiego oprogramowania segregować oraz gromadzić zebrane dane sposób znaleźć i wykorzystać specjalistyczne programy do analizy danych dostępne na stronach różnych instytucji, sposób korzystać z narzędzi arkusza kalkulacyjnego w celu opracowania zgromadzonych danych. ocenia wiarygodność znalezionych danych, sprawnie korzysta z wybranego programu do gromadzenia i segregowania danych, za pomocą różnego rodzaju kalkulatorów krytycznie ocenia uzyskane dane. zweryfikować wiarygodność stron internetowych, z których pobiera informacje, wie, że otrzymane z Internetu dane mają charakter poglądowy. 59, 60, , 2.3, 4.5, 5.2, Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 19 z 25

20 19. Formuły w arkuszu kalkulacyjnym podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego, takie jak suma, średnia, formatuje tabelę w arkuszu kalkulacyjnym, tak aby była przejrzysta i czytelna, dobiera rodzaj wykresu do rodzaju danych, formatuje w podstawowym zakresie wykres danych. wie, jak zaprojektować arkusz, aby jego zawartość była czytelna, zna narzędzia formatowania arkusza kalkulacyjnego, wie, jak tworzyć wykresy danych, sposób sformatować wykres danych, aby dopasować jego wygląd do własnych potrzeb. pobiera dane z różnych arkuszy w celu ich dalszej analizy, dodaje do wykresów serie danych, opisuje w czytelny sposób osie wykresu, formatuje w wybrany przez siebie sposób dowolne elementy wykresu. wie, jak pobrać dane z różnych arkuszy np. w celu ich zsumowania, dodać lub usunąć serię danych z wykresu, wie, jak sformatować osie wykresu, aby były czytelne. 62, 63, 64, , Wydruk arkusza kalkulacyjnego łączy w jednym dokumencie dane pochodzące z różnych plików, poprawnie formatuje dokument sposób sformatować dokument, aby jego wydruk był czytelny. w dokumencie tekstowym tworzy spis wykresów, dynamicznie łączy dokument utworzyć spis treści oraz spis ilustracji, zastosować mechanizm OLE, 66, 67, , 4.4, 4.5, 4.8, Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 20 z 25

21 tekstowy zawierający tekst, tabale oraz wykresy, przygotowuje dokument do wydruku. docelowy z dokumentami źródłowymi, tworzy materiały informacyjne w oparciu o przygotowany dokument. przygotować wystąpienie w oparciu o przygotowane materiały. 21. Funkcje bazodanowe arkusza kalkulacyjnego przenosi do arkusza oraz poprawnie formatuje określone dane znalezione w Internecie, narzędzie filtrowania i sortowania, podstawową funkcję bazodanową arkusza kalkulacyjnego. sposób stosować narzędzia filtrowania i sortowania, zna podstawowe funkcje bazodanowe arkusza kalkulacyjnego. narzędzia sortowania i filtrowania w celu graficznego przedstawienia odpowiednich danych. zna zależności pomiędzy wykorzystaniem filtrowania i sortowania a reprezentacją odpowiednich danych na wykresie. 69, 70, , 4.4, 4.5, 4.6, Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 21 z 25

22 ALGORYTMIKA I MODELOWANIE 22. Algorytmy podstawowe pojęcia tworzy prosty algorytm w postaci listy kroków. 23. Analiza problemów podejście algorytmiczne analizuje rzeczywisty problem i podejmuje próbę rozwiązania go w sposób algorytmiczny. 24. Symulacje i modele wskazuje przykłady symulacji komputerowych oraz modeli, odpowiednie portale do poszerzania swojej wiedzy. zna podstawowe pojęcia związane z algorytmiką. sposób zanalizować problem. zna pojęcia symulacja i model. wykorzystując schemat blokowy, opisuje prosty algorytm. ocenia przetestowane działanie pod kątem jego poprawości wykonania oraz zgodności z wcześniej przygotowaną specyfikacją. wskazuje różnice pomiędzy symulacją komputerową a modelem, dyskutuje na temat rozwiązania sytuacji problemowych. wie, jak zastosować schemat blokowy do opisania prostego algorytmu. dokonać oceny wykonanego działania. wie, jakie są zasady prowadzenia dyskusji. 72, , 5.2, , 76, 81, 94, 95, , 2.1, 2.2, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, , 83, , 5.2, 6.2, Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 22 z 25

23 25. Symulacje i modele w sieci WWW wyszukuje w Internecie rzeczywiste obrazy oraz porównuje je z ich modelami. ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ 26. Sposoby zbierania i przetwarzania korzysta danych z różnych dostępnych sposobów gromadzenia danych, systematycznie porządkuje zebrane przez siebie informacje. 27. Jaki wybrać hosting? wyszukuje w Internecie strony oferujące darmowy hosting, ocenia pod kątem konstrukcji, sposób odszukać w Internecie określone miejsce na mapie. zna różne sposoby gromadzenia oraz sortowania informacji. wie, co to jest hosting, zna najpopularniejsze systemy zarządzania treścią. samodzielnie tworzy symulacje komputerowe, wykorzystując dostępne oprogramowanie. prawidłowo zabezpiecza wrażliwe dane, stosując odpowiednie zabezpieczenia. samodzielnie wybiera darmowy hosting, ocenia czytelność strony pod wie, że symulacje komputerowe można tworzyć za pomocą różnego rodzaju oprogramowania. zna sposoby zabezpieczania wrażliwych danych. wie, jakie wymagania musi spełniać wybrany przez niego hosting. 85, 86, 87, 88 76, 89, 90, 91, 92 93, 94, 95, 96, 97, 98, , 4.2, 5.2, 6.1, , 2.3, 5.1, 5.2, 5.3, , 2.2, 3, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 23 z 25

24 28. Instalacja CMS-a protokół FTP czytelności oraz zastosowanego systemu zarządzania treścią przeglądane strony, gromadzi i przygotowuje materiały, które umieści na swojej stronie WWW. zakłada konto hostingowe i wykorzystuje szablony stron udostępnione przez usługodawcę, usługę FTP, opracowuje stronę, wprowadzając tekst i grafikę, tworzy hiperłącza do wybranych miejsc. wie, na czym polega usługa FTP, sposób wprowadzić do gotowych szablonów tekst oraz grafikę, wie, na czym polega tworzenie hiperłączy. kątem odpowiednio sformatowanej czcionki, tła oraz grafiki, stosuje się do prawa autorskiego, przygotowując materiały na stronę WWW. samodzielnie instaluje wybranego CMS-a, rozwiązuje problemy napotkane podczas instalacji, przygotowuje strukturę stron oraz wypełnia je tekstem i grafiką. utworzyć bazę danych oraz zainstalować wybranego CMS-a, wprowadzać do wybranego CMS-a tekst oraz grafikę. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, , 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.9, Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 24 z 25

25 29. Dodatkowe moduły i ewaluacja dodatkowe moduły dostępne w wybranym serwisie, umieszcza na stronach filmy i dźwięk. 30. Prezentacja prac przedstawia swoją pracę na fourm klasy. zna udostępnione przez usługodawcę, dodatkowe moduły, które może wykorzystać na swojej stronie, sposób umieścić na stronie dostępne elementy multimedialne. sposób przygotować się do wystąpienia publicznego. instaluje i konfiguruje dodatkowe moduły, umieszcza w serwisie dowolne elementy multimedialne. zna dodatkowe możliwości zainstalowanego systemu. 108, 109, 110, 111, 112, 113, , 3, 4.3, 4.6, 4.9, 5.3, 5.4, 5.5, , Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 25 z 25

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania)

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania) Rozkład materiału dla przedmiotu: Informatyka zakres podstawowy realizowanego według podręcznika: E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło, Informatyka to podstawa, WSiP, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń: Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy 4 Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy W planie nauczania informatyki na IV etapie edukacyjnym (zakres podstawowy) na realizację treści nauczania przewidziano ę tygodniowo

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń Wymagania edukacyjne Informatyka III etap edukacyjny (gimnazjum) Uczeń potrafi I. Bezpiecznie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystywać sieć komputerową; komunikować się za pomocą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II.

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW... 2 PODRĘCZNIK:... 3 PROGRAM NAUCZANIA:... 3 NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. w wymiarze 1 godz. tygodniowo opracowany na podstawie podręcznika

Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. w wymiarze 1 godz. tygodniowo opracowany na podstawie podręcznika Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w wymiarze 1 godz. tygodniowo opracowany na podstawie podręcznika Grażyna Koba, Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy,

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 185 191 i 254) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum Lp. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum 1. Internet i sieci [17 godz.] 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sie rozległa

Bardziej szczegółowo

KONKURS INFORMATYCZNY GIMNAZJUM

KONKURS INFORMATYCZNY GIMNAZJUM KONKURS INFORMATYCZNY GIMNAZJUM Wymagania konkursowe Wiadomości I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; II. Komunikowanie się za pomocą komputera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu INFORMATYCZNO- PROGRAMISTYCZNY dla uczniów gimnazjum

REGULAMIN Konkursu INFORMATYCZNO- PROGRAMISTYCZNY dla uczniów gimnazjum REGULAMIN Konkursu INFORMATYCZNO- PROGRAMISTYCZNY dla uczniów gimnazjum Ustalenia ogólne 1. Konkurs Informatyczno- Programistyczny dla gimnazjalistów (zwany dalej Konkursem) jest konkursem przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa IV etap edukacyjny szkoła ponadgimnazjalna

Nowa podstawa programowa IV etap edukacyjny szkoła ponadgimnazjalna Nowa podstawa programowa IV etap edukacyjny szkoła ponadgimnazjalna Fragmenty rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej (...) w poszczególnych typach szkół, opublikowanego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V 1 (1) Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 2 (2, 3) Uwaga na wirusy! Bezpieczeństwo w Internecie. Regulamin pracowni komputerowej oraz

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Spis treści Autor: Marcin Orchel Algorytmika...2 Algorytmika w gimnazjum...2 Algorytmika w liceum...2 Język programowania w

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się, jako priorytetowe na zajęciach komputerowych następujące zadania: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Temat oziom KOMUTER DLA KAŻDEGO Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BH Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 1 1

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Cele konkursu

ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Cele konkursu LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU ORGANIZUJE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 II REGIONALNY KONKURS INFORMATYCZNY DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Organizatorzy konkursu: Lubelskie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI DOPUSZCZAJĄCY : zna i potrafi wymienić obowiązujące w pracowni. Określa, za co może uzyskać ocenę; wymienia możliwości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny (III etap edukacyjny wg podstawy programowej przedmiotu) CELE KSZTAŁCENIA WYMAGANIA OGÓLNE I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO

Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO Streszczenie Celem projektu jest uzmysłowienie uczniom w możliwie prosty sposób, bez

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA KL V. dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen

INFORMATYKA KL V. dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen INFORMATYKA KL V OBSZAR ZAGADNIEN DYDAKTYCZNYCH dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen Bezpieczne posługiwanie się komputerem stosuje w sytuacjach typowych podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55 1. Cele kształcenia i wychowania w przedmiocie. I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej w Tarnawatce SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CELE OGÓLNE...4 UWAGI O

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej REGULAMIN organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej Organizatorem konkursu jest I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu, ul. Koszary 15, 22-400

Bardziej szczegółowo

uczniowie powinni mieć przekonanie o odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej za stan środowiska.

uczniowie powinni mieć przekonanie o odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej za stan środowiska. Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO Załącznik nr 4 Po ukończeniu szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Wstęp Technologia informacyjna jest rozumiana jako ogół zastosowań narzędzi informatycznych do przetwarzania i wymiany informacji w różnych formach (liczby, tekstu, dźwięku oraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU

II. ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW PROWADZONCVH W SZKOŁACH INNEGO TYPU. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Potrafi wymienić Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat może zostać zrealizowany jako wprowadzający do zagadnień opracowywania i prezentowania informacji.

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat może zostać zrealizowany jako wprowadzający do zagadnień opracowywania i prezentowania informacji. SCENARIUSZ LEKCJI Autorzy scenariusza: OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne cele kształcenia na zajęciach komputerowych:

Ogólne cele kształcenia na zajęciach komputerowych: Cele oceniania: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania; 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Lekcje z komputerem według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI: TEMAT LEKCJI: Postać kanoniczna funkcji kwadratowej. Interpretacja danych w arkuszu kalkulacyjnym

SCENARIUSZ LEKCJI: TEMAT LEKCJI: Postać kanoniczna funkcji kwadratowej. Interpretacja danych w arkuszu kalkulacyjnym Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI: OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klasy I gimnazjum rok szkolny 2012/2013 Na ocenę dopuszczającą 1 Na ocenę dostateczną Potrafisz tekst w kolumnach Potrafisz dane i komórki 2 Na ocenę dobrą Rozumiesz

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zajęć komputerowych dla klasy piątej

Wymagania z zajęć komputerowych dla klasy piątej z zajęć komputerowych dla klasy piątej Nazwa działu Komputer dla każdego konieczne (dopuszczający) podstawowe (dostateczny) rozszerzające (dobry) dopełniające (bardzo dobry) wykraczające (celujący) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ TEMATYCZNY. Prawa Keplera (fizyka, informatyka poziom rozszerzony)

SCENARIUSZ TEMATYCZNY. Prawa Keplera (fizyka, informatyka poziom rozszerzony) Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ TEMATYCZNY OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Rozkład materiału nauczania z przedmiotu TECHNOLOGIA INFORMACYJNA dla liceum ogólnokształcącego (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKOS 05-99/03) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA

INFORMATYKA INFORMATYKA - - 1 - - Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie drugiej NR LEK CJI TEMAT 36 Zajęcia organizacyjne TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ OBLICZENIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. Moduł A. WOKÓŁ INFORMACJI I INTERNETU [4 godz.]

Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. Moduł A. WOKÓŁ INFORMACJI I INTERNETU [4 godz.] Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej Moduł A. WOKÓŁ INFORMACJI I INTERNETU [4 godz.] Lekcja 1. Internet jako ocean informacji do wykonania zadań omawia rozwój usług internetowych;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne 1 Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne I rok nauki 1 godzina tygodniowo Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY w RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE i OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień poprawnie zaznacza określone kolumnę, wiersz, zakres komórek; potrafi poszerzać kolumny i wiersze; wyjaśnia i rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przy ustaleniu oceny z zajęć komputerowych będzie brany przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy 1 Plan wynikowy Treści nauczania Bezpiecznie w pracowni i w sieci omówienie regulaminu pracowni Temat lekcji Liczba godzin Poziom wymagań podstawowy Poziom wymagań ponadpodstawowy Prawa i obowiązki użytkownika

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej i ich graficzna prezentacja

SCENARIUSZ LEKCJI. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej i ich graficzna prezentacja SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Tajemniczy ciąg Fibonacciego sztuka przygotowania dobrej prezentacji

SCENARIUSZ LEKCJI. Tajemniczy ciąg Fibonacciego sztuka przygotowania dobrej prezentacji SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia.

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Gimnazjum Nr 1 im. Czesława Niemena ul. Szpakowa 2 59-300 Lubin Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. INFORMATYKA Klasa: pierwsza: Migra -Z nowym bitem druga Migra Z nowym bitem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej X X X X 2. Wie, na czym polega bezpieczna

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne

INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Klasa II 1. Praca z dokumentem tekstowym Opracowywanie tekstu przy użyciu edytora tekstu tworzy prosty

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4 Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1. Zna i rozumie regulamin i przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej oraz ich przestrzega. Temat

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika

Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika Grażyna Koba, Informatyka dla gimnazjum, MIGRA, Wrocław 2014 1 DRUGI ROK NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo