Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik"

Transkrypt

1 Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Dokument ten został przetłumaczony i zaadoptowany za zgodą Health and Safety Executive (HSE), z oryginału opublikowanego przez ww. instytucję i dostępnego na stronie internetowej : Tłumaczenia dokonano uwzględniając uwarunkowania krajowe, należy się jednak upewnić, czy odpowiednie polskie prawodawstwo, normy i wymagania zostały w pełni uwzględnione. Przytaczanie informacji zawartych w dokumencie jest dozwolone pod warunkiem powołania się na tłumaczenie i oryginał. Autorzy zarówno oryginalnego dokumentu, jak i tłumaczenia, nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych. Ostrzeżenie Narażenie na rozpuszczalniki, zależnie od okoliczności, może mieć różnoraki wpływ na ludzkie zdrowie, czasami bardzo poważny. Poniżej przedstawiono ważne porady dotyczące unikania ryzyka przy pracy związanej z używaniem rozpuszczalników lub produktów zawierających rozpuszczalniki. Warto poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z nimi. Co to są rozpuszczalniki? Rozpuszczalnikami nazywamy substancje chemiczne używane do rozpuszczania lub rozcieńczania innych substancji lub materiałów. Rozpuszczalniki przemysłowe to często mieszanki kilku substancji. Mogą one występować pod różnymi nazwami handlowymi. Gdzie są stosowane rozpuszczalniki? Rozpuszczalniki mają szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, dlatego wysoce prawdopodobne jest narażenie na nie pracowników takich branż, jak: przemysł maszynowy budownictwo przemysł chemiczny drukarstwo przemysł gumowy produkcja tworzyw sztucznych przemysł farmaceutyczny przemysł obuwniczy przemysł tekstylny przemysł spożywczy przemysł drzewny pralnie chemiczne produkcja farb malarskich 1

2 produkcja farb drukarskich. Rozpuszczalniki są również zawarte w wielu produktach, takich jak: środki czyszczące i odtłuszczające zmywacze do usuwania farb farby, lakiery, pokosty kleje tusze, farby drukarskie i zmywacze do nich pestycydy preparaty toaletowe. Jaki może być wpływ rozpuszczalników na zdrowie? Rozpuszczalniki mogą wpływać na ludzkie zdrowie w różny sposób, w zależności od ich rodzaju. Do krótkotrwałych skutków ich działania można zaliczyć: podrażnienie oczu, płuc i skóry ból głowy nudności zawroty głowy zaburzenia koncentracji. Wynikiem narażenia na bardzo duże stężenia par rozpuszczalników może być utrata przytomności, a nawet śmierć. Wśród osób narażonych na rozpuszczalniki może również wzrosnąć ryzyko ulegania wypadkom. Powtarzane narażenie na określone rozpuszczalniki może mieć także długotrwałe skutki zdrowotne, takie jak na przykład zapalenie skóry. Inne możliwe skutki zdrowotne zależą od rodzaju rozpuszczalnika, na jaki dana osoba jest narażona. Drogi wnikania rozpuszczalników do organizmu: wdychanie par kontakt ze skórą połknięcie. Co powinna zrobić osoba narażona na rozpuszczalniki? Jeżeli ktoś uważa, że jego zdrowie jest narażone z powodu pracy przy rozpuszczalnikach lub jeśli ma obawy, że nie podjęto odpowiednich środków ostrożności, powinien zwrócić się do swojego przełożonego, pracownika służby bhp lub lekarza (stosownie do warunków i przyjętych zasad), powołując się na zawarte tutaj informacje. 2

3 Jakie środki ostrożności powinien przedsięwziąć pracownik? Im więcej wiemy o rozpuszczalnikach i praktycznych środkach ostrożności, jakie należy przedsięwziąć, tym jesteśmy bezpieczniejsi. Dlatego tak ważne jest zdobywanie wiedzy i szkolenie. Należy się upewnić, czy pracodawca przedstawił szczegółowo zagrożenia stwarzane przez określone rozpuszczalniki używane przez pracowników, zasady, jakich mają oni przestrzegać w trakcie używania rozpuszczalników oraz procedury postępowania w sytuacji awaryjnej. Należy przeczytać kartę charakterystyki produktu przekazaną przez dostawcę i etykietę na opakowaniu z rozpuszczalnikiem oraz przestrzegać podanych tam zaleceń. W razie potrzeby należy poprosić przełożonego (pracodawcę) o dodatkowe wyjaśnienia. Należy się dowiedzieć, czy nie można byłoby używać zamiennie produktów niezawierających rozpuszczalników lub zawierających rozpuszczalniki mniej szkodliwe. Ograniczanie emisji par Należy w pełni korzystać ze sprzętu i urządzeń wentylacyjnych zapewnionych przez pracodawcę w celu usuwania par rozpuszczalników z miejsca pracy. Wszelkie przypadki uszkodzenia lub wadliwego działania urządzeń wentylacyjnych bądź sprzętu ochronnego należy zgłaszać przełożonemu. Należy używać wszelkich środków ochrony układu oddechowego zapewnionych przez pracodawcę. Sprzęt ochrony dróg oddechowych należy przechowywać w czystym miejscu, a przed jego zastosowaniem upewnić się, czy jest nieskażony i nadaje się do użytku. Tam, gdzie to możliwe, należy jak najlepiej wykorzystywać naturalną wentylację poprzez otwieranie drzwi i okien w pomieszczeniach pracy. Należy zapobiegać niepotrzebnemu parowaniu rozpuszczalników, używając ich w minimalnej ilości, właśnie potrzebnej do pracy, oraz trzymać opakowania (pojemniki) z rozpuszczalnikami zamknięte, a odpady skażone rozpuszczalnikami składać do szczelnych pojemników. Nie należy pozostawiać w miejscu pracy szmat nasączonych rozpuszczalnikami. Kontakt ze skórą Należy unikać kontaktu ze skórą rozpuszczalników lub dowolnych produktów zawierających rozpuszczalniki, używając w razie konieczności odpowiednich środków ochrony indywidualnej (odzieży ochronnej, rękawic, fartuchów, okularów ochronnych, osłon twarzy, itd.) 3

4 Nie należy używać rozpuszczalników do usuwania ze skóry zabrudzeń z farby, smarów, itd. Inne środki ostrożności W miejscach używania rozpuszczalników nie należy jeść, pić ani palić papierosów. Po pracy z użyciem rozpuszczalników można spożywać posiłki lub palić dopiero po dokładnym umyciu się. W miejscach, gdzie mogą znajdować się opary rozpuszczalników chlorowcopochodnych, nie wolno palić papierosów, spawać lub używać otwartego ognia, ponieważ może to spowodować wydzielanie się bardzo toksycznych gazów. Praca w przestrzeni zamkniętej Pracodawca powinien sprawdzić, czy określoną pracę można wykonać w taki sposób, aby uniknąć wchodzenia do przestrzeni zamkniętej lub pracy w tej przestrzeni. Jeżeli jednak jest to nieuniknione, trzeba stworzyć bezpieczny system pracy, w tym odpowiednie procedury postępowania w razie awarii. Aby zapobiec narażeniu pracowników na rozpuszczalniki podczas pracy w przestrzeni zamkniętej, wymagane są specjalne środki ostrożności. Z przestrzeni zamkniętej, np. z wnętrza zbiornika, studni, z małego pomieszczenia lub wnętrza pojazdu, opary rozpuszczalników nie mogą się łatwo wydostawać, gromadzą się więc bardzo szybko w takich ilościach, że ich stężenie może się stać niebezpieczne, a nawet śmiertelne. Trzeba zwracać baczną uwagę na możliwość gromadzenie się oparów i gazów mogących spowodować zatrucie, wybuch lub pożar. Podczas pracy w przestrzeni zamkniętej wymagane są specjalne środki ostrożności. Obowiązują dwie podstawowe zasady: Wszelkich materiałów zawierających rozpuszczalniki można używać wyłącznie wówczas, gdy przestrzeń wykonywania pracy jest odpowiednio wentylowana oraz zapewnione są, w razie potrzeby, odpowiednie środki ochrony układu oddechowego. Nie wolno wchodzić do przestrzeni zamkniętej, w której mogą znajdować się opary rozpuszczalników, jeśli pracodawca nie zagwarantuje bezpieczeństwa pracowników poprzez zastosowanie wentylacji miejsca pracy i przeprowadzenie badań powietrza w miejscu pracy, lub jeśli nie będą przedsięwzięte inne szczególne środki ostrożności. 4

5 Zakres obowiązków Pracodawca powinien: dokonać oceny ryzyka dla zdrowia z powodu stosowania rozpuszczalników oraz zaplanować środki ostrożności niezbędne w celu ochrony zdrowia pracowników zastosować środki zapobiegające narażeniu pracowników na rozpuszczalniki lub jeśli to jest niewykonalne zagwarantować odpowiednią kontrolę tego narażenia dopilnować stosowania środków kontroli zagrożeń, dbać o właściwe utrzymanie i kontrolę środków ochrony indywidualnej oraz o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa pracy w razie konieczności kontrolować poziom narażenia pracowników na rozpuszczalniki znajdujące się na stanowiskach pracy oraz zagwarantować odpowiednią opiekę zdrowotną informować pracowników o zagrożeniach oraz o środkach ostrożności niezbędnych do ochrony ich zdrowia zapewnić szkolenie pracowników w zakresie środków kontroli zagrożeń oraz stosowania wszelkich niezbędnych środków ochrony indywidualnej. Pracownicy powinni: współpracować z pracodawcą w pełni korzystać z dostępnych środków kontroli zagrożeń, środków ochrony indywidualnej oraz zgłaszać wszelkie uszkodzenia sprzętu ochronnego stosownie do okoliczności, poddawać się procedurom badań lekarskich obowiązujących w miejscu pracy. Dokument oryginalny: Working safely with solvents Tłumaczenie z języka angielskiego: Elżbieta Kossakowska 5

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Wydział udzielający informacji: Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Praca na dachach. Health and Safety Executive

Praca na dachach. Health and Safety Executive Health and Safety Executive Praca na dachu może być niebezpieczna. Upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną zgonów i poważnych obrażeń w budownictwie, a dekarze stanowią największą, bo 24-procentową,

Bardziej szczegółowo

Praca w przestrzeniach zamkniętych a BHP

Praca w przestrzeniach zamkniętych a BHP BEZPIECZEŃSTWO PRACA PROMOTOR 4/2014 KRZYSZTOF BABKA prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, oddział Rzeszów Praca w przestrzeniach zamkniętych a BHP Artykuł zawiera wymogi, które

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie.

Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie. Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie. Najważniejszym monomerem nienasyconych żywic poliestrowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA 1 PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studenta z zasadami pracy i zagrożeniami jakie mogą wystąpić na

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Komisja Europejska Jak uniknąć narażenia pracowników na hałas w

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ URZĄD GMINY RUDZINIEC ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ www.rudziniec.pl e-mail: gmina@rudziniec.pl RUDZINIEC 2011 Opracował: Inspektor ds. Obrony Cywilnej Szanowny Czytelniku

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU CONCEPT STONE WSZYSTKIE KOMPONENTY: WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA, PRZYGOTOWANIA ORAZ NAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.

Bardziej szczegółowo

NIE dla czadu - informator Państwowej Straży Pożarnej. Jak działa tlenek węgla? Jakie są objawy zatrucia?

NIE dla czadu - informator Państwowej Straży Pożarnej. Jak działa tlenek węgla? Jakie są objawy zatrucia? NIE dla czadu - informator Państwowej Straży Pożarnej Każdy sezon grzewczy, który średnio trwa w Polsce około 5 miesięcy (od listopada do końca marca) to tragiczny bilans ofiar tlenku węgla, nazywanego

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ GMINA CZERWIEŃSK PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ CZERWIEŃSK 2014 r. Rodzaje alarmów i sygnały alarmowe określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dotycząca prowadzenia pojazdów w pracy

Lista kontrolna dotycząca prowadzenia pojazdów w pracy Lista kontrolna dotycząca prowadzenia pojazdów w pracy Lista kontrolna dotycząca prowadzenia pojazdów w pracy Zarządzanie prowadzeniem pojazdów w pracy Tak Nie Planowane działania Czy przyjąłeś politykę

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

Czas oczyścić powietrze! Chroń płuca podczas pracy z przecinarką

Czas oczyścić powietrze! Chroń płuca podczas pracy z przecinarką Health and Safety Executive Czas oczyścić powietrze! Chroń płuca podczas pracy z przecinarką 1 Wstęp Jeśli pracujesz przy budowie lub naprawie nawierzchni autostrad, najprawdopodobniej posługujesz się

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo