HYDRANAL-Coulomat AG-H

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HYDRANAL-Coulomat AG-H"

Transkrypt

1 sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 33 z 3maja 200 roku) Sekcja. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA.. Identyfikacja substancji/mieszaniny. Nazwa handlowa: HYDRANALCoulomat AGH.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji/mieszaniny oraz zastosowania odradzane. Zastosowania zidentyfikowane: Chemikalia laboratoryjne. Produkcja substancji. Zastosowania odradzane: nie określono..3. Identyfikacja dystrybutora: Ciech Trading SA ul. Połczyńska Warszawa tel. (22) fax: (22) osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Urszula Perycz, Telefon alarmowy: telefon alarmowy: 2, STRAŻ POŻARNA 998 lub najbliższa terenowa jednostka Państwowej Straży Pożarnej. Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.. Klasyfikacja substancji/mieszaniny Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 272/2008 Substancja ciekła łatwopalna, kategoria zagrożenia 2 (Flam. Liq. 2). Wysoce łatwopalna ciecz i pary (H225). Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 3 (Acute Tox. 3). Działa toksycznie po połknięciu (H30). Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria zagrożenia 3 (Acute Tox. 3). Działa toksycznie w kontakcie ze skórą (H3). Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 3 (Acute Tox. 3). Działa toksycznie w następstwie wdychania (H33). Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia (Eye Dam. ). Powoduje poważne uszkodzenie oczu (H38). Działanie toksycznie na narządy docelowe narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 3, działanie drażniące na drogi oddechowe (STOT SE 3). Może powodować podrażnienie dróg oddechowych (H335). Szkodliwe działanie na rozrodczość. Kategoria zagrożenia B (Repr. B). Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki (H360D). Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia (STOT SE ). Powoduje uszkodzenie narządów (H370). Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego zagrożenie przewlekłe, kategoria (Aquatic Chronic ). Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (H40) Klasyfikacja zgodna z dyrektywą Rady 67/548/EWG i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych z późniejszymi zmianami. Produkt toksyczny (T). Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki (R6). Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu (R23/24/25). Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia (R39/23/24/25). Strona z 0

2 HYDRANAL Coulomat AGH Produkt szkodliwy (Xn) Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia (R48/20/22). Wysoce łatwopalne (F). Produkt wysoce łatwopalny (R). Produkt drażniący (Xi). Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu (R4). Produkt niebezpieczny dla środowiska (N). Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym (R50/53) Elementy oznakowania. Zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 272/2008: Piktogramy: Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H30 Działa toksycznie po połknięciu. H3 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. H38 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H33 Działa toksycznie w następstwie wdychania. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. H370 Powoduje uszkodzenie narządów. H40 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki Zwroty wskazujące środki ostrożności: Zapobieganie: P20 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P20 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. P260 Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Reagowanie: P30+P30 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego Inne zagrożenia. Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vpvb zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. Sekcja 3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH Numery identyfikujące Nazwa Klasyfikacja Zakres stężeń Numer indeksowy: X Numer CAS: 6756 Numer WE: Numer REACH: XXXX Alkohol metylowy [] Acute Tox. 3, H30; Acute Tox. 3, H3; Acute Tox. 3, H33; STOT SE, H370; Flam. Liq. 2, H225 [2] F, R; T, R23/24/25, 39/23/24/ % Strona 2 z 0

3 HYDRANAL Coulomat AGH Numer indeksowy: Numer CAS: 740 Numer WE: Numer REACH: Numer indeksowy: Numer CAS: Numer WE: Numer REACH: XXXX Numer indeksowy: Numer CAS: 285 Numer WE: Numer REACH: Pentanol [] Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H35; Eye Dam., H38; STOT SE 3, H335 [2] R0; Xn: R20; Xi: R37/38 Imidazol [] Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. B, H34; Repr. B, H360D [2] Xn: R22; C: R34; T: R6 Dodecylodimetyloamina [] Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. B, H34; Aquatic Chronic, H40 [2] Xn: R22; C: R34; N: R50/ % 2 5 % 5 25 % Numer indeksowy: Numer CAS: Numer WE: Numer REACH: Ditlenek siarki [] Press. Gas; Acute Tox. 3, H33; Skin Corr. B, H34 [2] T: R23; C: R34 8 % Numer indeksowy: Numer CAS: Numer WE: Numer REACH: Numer indeksowy: Numer CAS: Numer WE: Numer REACH: Himidazol, monojodowodorek Bromowodorek imidazolu [] klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem 272/2008 [2] klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG Pełen tekst zwrotów R i H przytoczony został w sekcji 6 karty. Sekcja 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY [] Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H35; Eye Irrit. 2, H39 [2] Xn: R22; Xi: R36, R38 [] Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H35; Eye Irrit. 2 H39; STOT SE 3, H335 [2] Xn: R22; Xi: R36/37/38 4 % 7 9 % 4.. Opis środków pierwszej pomocy. Uwaga ogólna: Zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki. Wdychanie: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia na świeże powietrze, ułożyć w wygodnej pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. W przypadku utraty przytomności ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej i wezwać pomoc medyczną. Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Zasięgnąć porady medycznej. Kontakt ze skórą: Zdjąć skażone obuwie i ubranie. Zmyć mydłem i dużą ilością wody. Zabrać poszkodowanego niezwłocznie do szpitala. Zasięgnąć porady medycznej. Kontakt z oczami: Przemywać dokładnie dużą ilością letniej wody (również pod powiekami), najlepiej bieżącej, przez co najmniej 5 min. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Skonsultować się z lekarzem. Przewód pokarmowy: NIE prowokować wymiotów. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Wypłukać usta wodą. Zasięgnąć porady medycznej Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia. W przypadku spożycia alkohol metylowy może działać śmiertelnie lub spowodować ślepotę, nie można go przeprowadzić w substancję nietrującą, efekty spożycia mogą obejmować: mdłości, ból głowy, wymioty, zaburzenie przewodu pokarmowego, zawroty głowy, osłabienie, dezorientacja, senność, utrata przytomności Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym. Brak odpowiednich danych. Strona 3 z 0

4 HYDRANAL Coulomat AGH Sekcja 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.. Środki gaśnicze. Odpowiednie środki gaśnicze: Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. Niewłaściwe środki gaśnicze: Zwarty strumień wody ryzyko rozprzestrzeniania pożaru Szczególne zagrożenia związane z substancją/mieszaniną. Tlenki węgla, tlenki azotu (NOx), tlenki siarki, chlorowodór gazowy, jodowodór, cyjanowodór (kwas cyjanowodorowy) Informacje dla straży pożarnej. Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza. Zagrożone ogniem pojemniki chłodzić z bezpiecznej odległości rozpylonym strumieniem wody. Sekcja 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych. Stosować ochronę układu oddechowego. Unikać wdychania par/mgły/gazu. Zapewnić wystarczającą wentylację. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. Nie dopuścić do zbierania się oparów w ilościach mogących tworzyć stężenia wybuchowe. Opary mogą gromadzić się w nisko położonych przestrzeniach Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska. Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. Trzeba zapobiegać przedostaniu się do środowiska Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia. Zebrać wyciek elektrobezpiecznym urządzeniem ssącym lub zmieść na mokro i umieścić w zbiorniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 3). Przechować w odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia. Zapewnić odpowiednią wentylację Odniesienia do innych sekcji. Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 3. Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcją 8. Przechowywać zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji 7. Sekcja 7. POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM ORAZ JEGO MAGAZYNOWANIE 7.. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania. Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Wskazane jest podejmowanie środków ostrożności, aby podczas pracy z mieszaniną unikać kontaktu ze skórą i oczami. Zakładać środki ochrony indywidualnej zgodnie ze wskazaniami w sekcji 8. Zapewnić właściwą wentylację. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie pracy z produktem. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie zdjąć, uprać przed ponownym założeniem. Nieużywane pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Zapobiegać tworzeniu się par/pyłów/aerozoli. Nie wdychać par/pyłów/aerozoli. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Zapobiegać gromadzeniu się elektryczności statycznej. Unikać narażenia, zapoznać się z instrukcją przed użyciem produktu Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności. Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla uniknięcia wycieków Szczególne zastosowanie(a) końcowe. Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w podsekcji.2. Strona 4 z 0

5 HYDRANAL Coulomat AGH Sekcja 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.. Parametry dotyczące kontroli. Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy. 6756, Alkohol metylowy: NDSch 300 mg/m 3 (Polska) NDS 00 mg/m 3 (Polska) NDS: 200 ppm, 260 mg/m 3 (UE) UWAGA: Adnotacja dotycząca skóry przypisana wartości dopuszczalnej narażenia zawodowego wskazuje na możliwość znacznej absorpcji poprzez skórę. 740, Pentanol: NDS: 00 mg/m 3 NDSch: 450 ppm, 442 mg/m , ditlenek siarki: NDSCh: 2,7 mg/m 3 NDS:,3 mg/m 3 Wartości DNEL i PNEC. Brak informacji o wartościach DNEL i PNEC Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli. Zapewnić prysznic i stanowisko do płukania oczu w pobliżu miejsca pracy. Zadbać o właściwą wentylację w miejscu pracy. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Myć ręce przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu produktu Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny. Informacje ogólne: Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia r. (Dz. U. Nr 259, poz. 273) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. zm.). Doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonać z uwzględnieniem stężenia i formy występowania substancji w miejscu pracy, dróg narażania, czasu ekspozycji i czynności wykonywanych przez pracownika. Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki ochrony spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym również ich konserwację i oczyszczanie. Drogi oddechowe: Tam, gdzie zgodnie z oceną ryzyka zalecane jest stosowanie maski oczyszczającej powietrze używać maski na całą twarz z wkładami typu "multipurpose combination" (USA) lub typu ABEK (EN 4387) jako dodatkowego zabezpieczenia, oprócz pomiarów kontrolnych. Jeśli maska jest jedynym zabezpieczeniem używać maski na całą twarz z doprowadzeniem powietrza. Używać maski testowanej i odpowiadającej odpowiednim normom. Ręce i skóra: stosować odzież ochronną z długimi rękawami i rękawice ochronne. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi przed użyciem. Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnętrznej powierzchni rękawicy) aby uniknąć kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i wysuszyć ręce. Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy pochodnej EN 374. Kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom, ubranie ochronne nasycone substancją opóźniającą palenie i antystatyczną, rodzaj wyposażenia ochronnego musi być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku pracy. Oczy: Szczelne gogle. Osłona twarzy (minimum 20 cm). Do ochrony oczu stosować sprzęt atestowany zgodnie z EN 66 (WE). Unikać zanieczyszczenia oczu. W pobliżu miejsca pracy zapewnić stanowisko do przemywania oczu. Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy umyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy. Metody oceny narażenia w środowisku pracy: PNZ0004:999 Ochrona czystości powietrza. Jednostki miar. PNZ040087:2002 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników. PNEN 482:2006 Powietrze na stanowiskach pracy. Ogólne wymagania dotyczące procedur pomiarów czynników chemicznych. Strona 5 z 0

6 HYDRANAL Coulomat AGH PNEN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa Kontrola narażenia środowiska. Zapobiec bezpośredniemu wyciekowi do kanalizacji/wód powierzchniowych. Nie wolno zanieczyszczać wód powierzchniowych i rowów odwadniających chemikaliami czy zużytymi opakowaniami. Rozlany produkt lub niekontrolowane wycieki do wody powierzchniowej należy zgłosić odpowiednim organom zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi. Wywozić jak odpady chemiczne, zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi. Sekcja 9. WŁASCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9.. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych. a) Wygląd: Ciecz. b) Zapach: Brak danych. c) ph w temperaturze 20 C: Brak danych. d) Temperatura topnienia/krzepnięcia: Brak danych. e) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Brak danych. f) Temperatura zapłonu: C zamknięty tygiel. g) Lepkość w temperaturze 20 C: Brak danych. h) Temperatura samozapłonu: Brak danych. i) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości Brak danych. j) Szybkość parowania: Brak danych. k) Prężność par w temperaturze 20 C: Brak danych. l) Gęstość par: Brak danych. m) Rozpuszczalność w wodzie / mieszalność z wodą: Brak danych. n) Gęstość względna: Brak danych. Sekcja 0. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 0.. Reaktywność Stabilność chemiczna Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Warunki, których należy unikać. Ciepło, ogień i iskry. Maksymalna temperatura i bezpośrednie działanie światła słonecznego Materiały niezgodne Niebezpieczne produkty rozkładu. Sekcja. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych.... Toksyczność ostra: Doustnie: Strona 6 z 0

7 HYDRANAL Coulomat AGH Inhalacyjnie: Skóra:..2. Działanie żrące/drażniące na skórę i poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:..3. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:..4. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:..5. Rakotwórczość: IARC: 3 Grupa 3: Czynnik nie może być klasyfikowany pod względem działania rakotwórczego dla ludzi (ditlenek siarki)...6. Szkodliwe działanie na rozrodczość:..7. Działanie toksyczne na narządy docelowe:..8. Zagrożenie spowodowane aspiracją:..9. Toksyczność dla dawki powtarzalnej:..0. Skutki zdrowotne narażenia miejscowego. Wdychanie: Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową. Powoduje podrażnienie układu oddechowego. Połknięcie: Działa toksycznie w przypadku spożycia. Skóra: Działa toksycznie w przypadku absorpcji przez skórę. Może powodować podrażnienie skóry. Oczy: Powoduje oparzenia oczu. Sekcja 2. INFORMACJE EKOLOGICZNE 2.. Toksyczność. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki Trwałość i zdolność do rozkładu Zdolność do bioakumulacji Mobilność w glebie Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Inne szkodliwe skutki działania. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Strona 7 z 0

8 HYDRANAL Coulomat AGH Sekcja 3. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 3.. Metody unieszkodliwiania odpadów. Zalecenia dotyczące produktu: Ten materiał można spalić w piecu do spopielania chemikaliów wyposażonym w dopalacz i skruber, ale zachować nadzwyczajną ostrożność przy zapalaniu, ponieważ ten materiał jest wysoce łatwopalny. Przekazać zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów. Nie wolno wylewać resztek produktu do kanalizacji. Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: Zanieczyszczone opakowanie usunąć jak nieużywany produkt. Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE, dyrektywa Rady 9/689/EWG. Krajowe akty prawne: Dz. U. 200, Nr 62, poz. 628 z późn.zm., Dz. U. 200, Nr 63, poz. 638 z późn.zm. Sekcja 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 4.. Numer UN (numer ONZ) Prawidłowa nazwa przewozowa UN. MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, TRUJĄCY, I.N.O. (METANOL, DODECYLODIMETYLOAMINA) Klasa(y) zagrożenia w transporcie. 3 (6.) Grupa pakowania. II Zagrożenia dla środowiska. Stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego w myśl przepisów transportowych Szczególne środki ostrożności dla użytkowników. Nie dotyczy Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC. Nie dotyczy. Sekcja 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 5.. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny.. Ustawa z dnia 25 lutego 20 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322). 2. Rozporządzenie MZ z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 7, poz. 666 wraz z późn. zm.). 3. Rozporządzenie MZ z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439). 4. Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 27, poz. 833 wraz z późn. zm.). 5. Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 20 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 957 r. (Dz. U. Nr 0, poz. 64). 6. Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 200 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późn. zm.). 7. Ustawa z dnia maja 200 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wraz z późn. zm.). 8. Rozporządzenie MOŚ z 27 września 200 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 2, poz. 206). 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 273). Strona 8 z 0

9 HYDRANAL Coulomat AGH Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 20 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 66).. Ustawa z dnia 9 sierpnia 20 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227 poz. 367) /2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 9/55/EWG, 93/67/EWG, 93/05/WE i 2000/2/WE wraz z późn. zm. 3. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/200 z dnia 20 maja 200r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) /2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 907/ /548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych /2009/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 0 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowotechnicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 272/2008 z dnia 6 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin /98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy 8. 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin z dnia 0 sierpnia 202 r. (Dz.U. z 202 r. poz. 08) Ocena bezpieczeństwa chemicznego. Brak danych na temat dokonania oceny bezpieczeństwa chemicznego dla substancji znajdujących się w mieszaninie. Sekcja 6. INNE INFORMACJE Pełen tekst zwrotów R i H z punktu 2 i 3 karty R0 Produkt łatwo palny. R Produkt wysoce łatwopalny. R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. R22 Działa szkodliwie po połknięciu. R23 Działa toksycznie przez drogi oddechowe. R34 Powoduje oparzenia. R36 Działa drażniąco na oczy. R38 Działa drażniąco na skórę. R4 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. R6 Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. R23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. R37/38 Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. R39/23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H226 Łatwopalna ciecz i pary. H30 Działa toksycznie po połknięciu. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H3 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. H34 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H35 Działa drażniąco na skórę. H38 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H39 Działa drażniąco na oczy. Strona 9 z 0

10 HYDRANAL Coulomat AGH Materiały źródłowe: Szkolenia: Wyjaśnienie skrótów i akronimów: H33 Działa toksycznie w następstwie wdychania. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. H370 Powoduje uszkodzenie narządów. H40 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. karta charakterystyki dostarczona przez producenta, IUCLID Data Bank (European Commision European Chemicals Bureau). ESIS European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau). Polskie i unijne przepisy prawne, literatura fachowa. osoby uczestniczące w obrocie substancją powinny zostać przeszkolone w zakresie postępowania, bezpieczeństwa i higieny. PNEC DNEL NDS NDSCh NDSP DSB PBT vpvb STOT ADR Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku Pochodny, niewywołujący skutków poziom Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna Substancje bardzo trwałe i o bardzo dużej zdolności do bioakumulacji Działanie toksyczne na narządy docelowe Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je stosować tylko jako orientacyjne. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika. W przypadku mieszania z innymi substancjami konieczne jest upewnienie się, że nie wystąpią dodatkowe zagrożenia. Ciech Trading SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z powyższym produktem. Karta charakterystyki substancji opisuje produkt ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy. Informacje te nie stanowią gwarancji właściwości produktu. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracowników, którzy mają kontakt z produktem o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w karcie charakterystyki. Strona 0 z 0

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Wydział udzielający informacji: Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 209333 Opis: Tabletka kalibracyjna Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: 08.09.2011 r.

Data aktualizacji: 08.09.2011 r. Sek cj a 1: I d en t yfika c j a s u b st an cj i / m i es za n i n y i id e n tyf i ka cj a p rze d si ę b i o rs twa 11 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: PASTA OŁOWIOWA Nazwa chemiczna: odpady powstające

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) SECTION 1 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer arkusza danych: 603068 Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA 1 PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studenta z zasadami pracy i zagrożeniami jakie mogą wystąpić na

Bardziej szczegółowo

+48 25 675 15 00 (w czasie godzin pracy, tj. od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku)

+48 25 675 15 00 (w czasie godzin pracy, tj. od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku) INFORMACJA BHP DLA STYROPIANU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ ZMNIEJSZAJĄCĄ PALNOŚĆ Styropian (EPS) zawierający substancję zmniejszającą palność Data pierwszego wydania: Styczeń 2009 r. Korekta (nr i data): -

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik

Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Dokument ten został przetłumaczony i zaadoptowany za zgodą Health and Safety Executive (HSE), z oryginału opublikowanego przez ww.

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 619 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 619 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia maja 0 r. Poz. 69 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 9 maja 0 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ URZĄD GMINY RUDZINIEC ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ www.rudziniec.pl e-mail: gmina@rudziniec.pl RUDZINIEC 2011 Opracował: Inspektor ds. Obrony Cywilnej Szanowny Czytelniku

Bardziej szczegółowo

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE?

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? ROZWIĄZANIA PRAWNE I INSTYTUCJONALNE W POSTĘPOWANIU Z AZBESTEM UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? dr inż. Ewa J. Lipińska Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Dlaczego o azbeście?

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie.

Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie. Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie. Najważniejszym monomerem nienasyconych żywic poliestrowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. 2006 r. Nr 249, poz. 1834.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo