Praca w przestrzeniach zamkniętych a BHP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca w przestrzeniach zamkniętych a BHP"

Transkrypt

1 BEZPIECZEŃSTWO PRACA PROMOTOR 4/2014 KRZYSZTOF BABKA prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, oddział Rzeszów Praca w przestrzeniach zamkniętych a BHP Artykuł zawiera wymogi, które należy zrealizować w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowania i prowadzenia robót w przestrzeniach zamkniętych (kanałach, studniach lub studzienkach), do których wejście odbywa się poprzez włazy, otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione. Prace w kanałach, studniach, studzienkach i innych podziemnych urządzeniach technicznych są szczególnie niebezpieczne, gdyż istnieje możliwość przedostawania się tam gazu ziemnego, czadu lub innych niebezpiecznych substancji pochodzących z nieszczelnych rurociągów i instalacji. Ponadto zagrożeniem mogą być niekorzystne zmiany zachodzące w składzie atmosfery. Zjawiska te mogą mieć miejsce podczas spawania, układania wykładzin i powłok antykorozyjnych (np. rozpuszczalniki z użytkowanych klejów, kitów, farb i lakierów lub z płynów do odtłuszczania i czyszczenia w trakcie odparowania mogą stwarzać zagrożenie toksyczne, a nawet wybuchowe) bądź usuwania osadów substancji toksycznych. Z tego względu podjęcie i prowadzenie prac w ww. przestrzeniach, do których wejście odbywa się przez włazy, otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione, może nastąpić jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia, wydanego w trybie ustalonym przez pracodawcę (zał. 1). Do tych prac pracodawca jest obowiązany wyznaczyć stały i kompetentny nadzór. Osoba, która wydaje polecenie wykonania takiej pracy, powinna sprawdzić, czy przygotowanie organizacyjne i techniczne zapewni bezpieczeństwo podczas wykonywania prac. Przestrzeń zamknięta Pod pojęciem przestrzeni zamkniętej rozumiemy każdą przestrzeń zamkniętą lub częściowo zamkniętą lub przestrzeń, gdzie ruch jest ograniczony lub fizycznie utrudniony, która: ma ograniczone lub utrudnione wejście lub wyjście, ma odpowiednie rozmiary, aby umożliwić osobie wejście do środka i wykonanie zadania, oraz nie została zaprojektowana ani nie jest przeznaczona do wykorzystania jako stałe miejsce przebywania lub pracy, ma atmosferę, w której w każdej chwili mogą pojawić się potencjalnie szkodliwe zanieczyszczenia, brak bezpiecznego poziomu tlenu, składowane są substancje mogące spowodować utknięcie lub w której istnieje ryzyko poważnego urazu lub śmierci z powodu fot. Thinkstock niebezpiecznych substancji lub warunków, stanowi szczególne ryzyko dla robotników, w tym za sprawą nagromadzenia się gazów toksycznych lub duszących, a także pożaru, upadku, zalania lub utknięcia, i którą, w zależności od stwarzanego przez nią zagrożenia, można sklasyfikować jako przestrzeń zamkniętą wymagającą pozwolenia na wejście, co oznacza przestrzeń zamkniętą, w której obecne jest jedno lub więcej z poniższych zagrożeń: ryzyko występowania szkodliwej atmosfery, brak bezpiecznego poziomu tlenu, np. po przedmuchiwaniu azotem, ryzyko utknięcia osoby wchodzącej, układ, który może powodować utknięcie lub uduszenie osoby wchodzącej za sprawą schodzących się ścian lub podłogi obniżającej się i zwężającej w kierunku spustu prowadzącego do pomieszczenia o mniejszym przekroju, WAŻNE Pod pojęciem przestrzeni zamkniętej rozumiemy każdą przestrzeń zamkniętą lub częściowo zamkniętą lub przestrzeń, gdzie ruch jest ograniczony lub fizycznie utrudniony 31

2 PROMOTOR 4/2014 BEZPIECZEŃSTWO PRACA występowanie innego rozpoznanego poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia, którego nie można wyeliminować, przy czym przestrzeni zamkniętej nie da się utrzymywać w stanie umożliwiającym bezpieczne wejście. W powyższych przypadkach przy punktach wejścia muszą się znajdować wyraźne informacje, że na wejście zawsze potrzebne jest pozwolenie. Natomiast przestrzeń zamknięta niewymagająca pozwolenia na wejście oznacza przestrzeń zamkniętą, w której nie występuje albo w odniesieniu do zagrożeń atmosferycznych w której nie ma ryzyka wystąpienia zagrożenia śmiercią lub ciężkim urazem fizycznym. Najistotniejsze działanie przed wejściem do przestrzeni zamkniętej to sprawdzenie stanu bezpieczeństwa oraz zidentyfikowanie zagrożeń i ocena ryzyka. Ogólne zasady pracy w przestrzeniach zamkniętych Prace w kanałach, studniach lub studzienkach zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych, dlatego należy je prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnionych pracowników, z użyciem środków techniczno-organizacyjnych przewidzianych w projekcie organizacji robót, instrukcji technologicznej, instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) dla zadania lub innym dokumencie. Projekt organizacji robót sporządza się dla robót remontowych, których nie przewidziano w instrukcji technologicznej. W projekcie organizacji robót należy zdefiniować: przewidziane metody pracy, liczbę pracowników zatrudnionych wewnątrz kanałów, liczbę osób stanowiących ich ubezpieczenie, w razie potrzeby skład brygady ratunkowej, stosowny sprzęt roboczy i ratunkowy. Brygada wyznaczona do pracy w kanale powinna składać się z co najmniej czterech osób, z których najwyżej dwie mogą pracować w kanale, a pozostałe osoby powinny stanowić ich ubezpieczenie. Brygada wyznaczona do pracy w przestrzeniach zamkniętych może składać się z co najmniej Każdy z pracowników musi być poinformowany o sposobie postępowania w sytuacji zagrożenia! trzech osób, z których najwyżej jedna może pracować w przestrzeniach zamkniętych, a pozostałe osoby powinny stanowić jej ubezpieczenie. Osoba asekurująca powinna być w stałym kontakcie z pracownikiem znajdującym się wewnątrz kanału, studni lub studzienki oraz mieć możliwość niezwłocznego powiadomienia innych osób mogących w razie potrzeby niezwłocznie udzielić pomocy. Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej osoby asekurującej powinno być takie jak wyposażenie pracowników wchodzących do wnętrza kanału, studni lub studzienki. Do pracy w przestrzeniach zamkniętych dopuszcza się osoby, które ukończyły 18 lat. Powinny one posiadać przeszkolenie w zakresie BHP oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także świadectwo lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania tego rodzaju pracy. Osoby te wyposaża się w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej (szelki bezpieczeństwa z linką umocowaną do odpowiednio wytrzymałego elementu konstrukcji zewnętrznej, hełm ochronny, sprzęt izolujący ochronny układu oddechowego). Wymagane jest również założenie kamizelki ochronnej w przypadku wykonywania czynności na jezdni. Bezpośrednio przed przystąpieniem do ww. pracy pracownik powinien znać zakres obowiązków, jaki ma wykonać. Zostaje on zapoznany z rodzajem zagrożeń, jakie mogą wystąpić, rodzajem środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz sposobem ich stosowania. Osoba ta ma znać sposób sygnalizacji między pracującymi wewnątrz kanału, studni lub studzienki a asekurującymi ich na zewnątrz. Każdy z pracowników musi być poinformowany o sposobie postępowania w sytuacji zagrożenia! Aby przystąpić do prowadzenia robót, należy wcześniej uzgodnić terminy pracy w kanale, studni lub studzience z użytkownikami w formie pisemnej w celu ograniczenia lub wstrzymania odprowadzania ścieków w okresie trwania robót. Zalecane jest również zabezpieczenie terenu prowadzonych robót w porze nocnej, np. poprzez ogrodzenie lub zabezpieczenie zastawami ochronnymi, oznakowanie i oświetlenie. Na wypadek przerwy w dostawie prądu należy przewidzieć oświetlenie zastępcze. W przypadku gdy prowadzi się roboty na ulicach i drogach, stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakować zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Przed przystąpieniem do robót w ww. okolicznościach trzeba zabezpieczyć pracowników przed podniesieniem się poziomu ścieków oraz przekroczeniem dopuszczalnych stężeń substancji niebezpiecznych i szkodliwych dla życia i zdrowia. Ważne jest również, aby zapewnić stałą łączność pomiędzy pracującymi wewnątrz kanałów, studni lub studzienek a osobami ubezpieczającymi. Czyszczenie lub kontrola stanu technicznego kanałów o wysokości lub średnicy poniżej 1 m mogą być prowadzone jedynie przy użyciu sprzętu specjalistycznego. Jeśli chce się otworzyć pokrywę studzienki, w tym celu należy wykorzystać hak lub podnośnik, które są wykonane z materiałów nieiskrzących. Zabrania się: odmrażania pokryw włazowych przy użyciu otwartego ognia, palenia tytoniu podczas otwierania włazu, palenia tytoniu podczas pracy w kanale, studni lub studzience. Przed wejściem do kanału należy zawsze przewietrzyć kanał, zdejmując pokrywy włazowe co najmniej z dwóch stron studzienek, po obydwu stronach studzienki kontrolowanej. Pokrywy włazowe mocowane na zawiasach powinno się zabezpieczyć przed samoczynnym zamknięciem. Po zakończeniu wietrzenia sprawdzamy za pomocą analizatorów chemicznych lub lampy bezpieczeństwa, czy nie występują substancje szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia. Przy pobieraniu próbek należy pamiętać o następujących zasadach: próbki do analizy powinny być pobierane bez wchodzenia do środka kanałów, studni i studzienek, pobieramy próbki nie tylko przy włazach, ale co najmniej na trzech głębokościach: górnej, środkowej i dolnej, pobieramy próbki również w tzw. martwych przestrzeniach, 32

3 PROMOTOR 4/2014 BEZPIECZEŃSTWO PRACA Załącznik nr 1 ZEZWOLENIE nr... na prowadzenie prac w kanałach/studniach/studzienkach 1. Imię i nazwisko osób pracujących w kanałach/studniach/studzienkach: a/... b/... c/ Imię i nazwisko osób asekurujących: a/... b/... c/ Miejsce pracy Zakres wykonywanych prac Czas wykonywania... prac dnia...od godz... do godz Rodzaj zagrożeń, jakie mogą wystąpić Środki zabezpieczenia: a/ BHP... b/ ppoż... c/ inne Sposób sygnalizacji między pracującymi wewnątrz kanału/studni/studzienki a asekurującymi ich na zewnątrz Sposób postępowania w sytuacji zagrożenia Odpowiedzialni za: a/ przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie toku prac Nazwisko i imię... wykonano podpis... b/ dokonanie analizy stężeń gazów Nazwisko i imię... wykonano podpis... Zezwalam na rozpoczęcie prac wymienionych w punkcie 4... analizy wykonujemy zawsze bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy oraz okresowo lub w sposób ciągły w czasie jej wykonywania. Należy pamiętać również o tym, aby zastosować wentylację mechaniczną w przypadku gdy wietrzenie naturalne jest niewystarczające. podpis kierownika......dnia... powiednich środków ochrony dróg oddechowych (niestosowanie ochron układu oddechowego jest dopuszczalne wyłącznie w warunkach, gdy zawartość tlenu w powietrzu kanału wynosi co najmniej 18% oraz gdy w powietrzu tym nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia w stężeniu przekraczającym najwyższe dopuszczalne stężenia (NDS) czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ani nie istnieje niebezpieczeństwo ich wystąpienia podczas przebywania pracownika w kanale, studni lub studzience. Decyzję o niestosowaniu przez pracowników ochron układu oddechowego może podjąć jedynie osoba kierująca pracownikami. Uwaga! Do oświetlenia kanałów należy używać hermetycznie zamkniętych elektrycznych lamp aku- Praca w przestrzeniach zamkniętych ważne zasady Dodatkowo, wykonując prace w przestrzeniach zamkniętych, należy, prócz wymienionych wcześniej zasad, pamiętać o innych, bardzo istotnych regułach. I tak: Zabrania się wchodzenia do kanału, studni lub studzienki w przypadku stwierdzenia obecności gazów podczas każdego wejścia pracownik obowiązany jest do zastosowania odmulatorowych o napięciu do 24 V lub bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej. Dopuszcza się stosowanie oświetlenia zasilanego z sieci elektrycznej o napięciu nieprzekraczającym 12 V. Aby praca podczas wykonywania robót w kanale, studni lub studzience była bezpieczna, pracownicy obowiązani są do posiadania przy sobie urządzenia do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu wraz z zapaloną lampą bezpieczeństwa. W czasie przebywania pracowników wewnątrz kanałów, studni lub studzienek wszystkie włazy powinny być otwarte przy stanowisku pracy obok włazu powinny znajdować się: podręczna apteczka, zapasowe latarki elektryczne, odpowiedniej długości linka asekuracyjna zakończona zatrzaśnikami, chyba że projekt organizacji robót lub instrukcja technologiczna przewidują inny sposób ewakuacji zatrudnionych w kanale, studni lub studzience. Nad włazem do kanału powinno znajdować się urządzenie mechaniczne do ewakuacji poszkodowanych w razie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia. Pracownicy czuwający nad bezpieczeństwem zatrudnionych w kanale, studni lub studzience obowiązani są znać ich nazwiska, a w razie utraty łączności z nimi niezwłocznie przystąpić do akcji ratunkowej. Pracownikom czuwającym przy włazie zabrania się opuszczania swego stanowiska przez cały czas pracy w przestrzeni zamkniętej. Po zakończonej pracy lub w okresie przerw w pracy należy usunąć z kanału, studni lub studzienki sprzęt, narzędzia i materiały. Teren robót należy uporządkować, a studzienki zabezpieczyć pokrywami włazowymi. Piśmiennictwo 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. nr 96, poz. 437). 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650). 34

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu.

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu. INWEST- BUD Mariusz Piórkowski Nowa Wieś Kętrzyńska 10A, 11-400 Kętrzyn adres do korespondencji : ul. Mickiewicza 2/300, 11-400 Kętrzyn tel. 604 261 584 e-mail: inwest-bud1@wp.pl ZAKRES Remontu pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ URZĄD GMINY RUDZINIEC ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ www.rudziniec.pl e-mail: gmina@rudziniec.pl RUDZINIEC 2011 Opracował: Inspektor ds. Obrony Cywilnej Szanowny Czytelniku

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Praca na dachach. Health and Safety Executive

Praca na dachach. Health and Safety Executive Health and Safety Executive Praca na dachu może być niebezpieczna. Upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną zgonów i poważnych obrażeń w budownictwie, a dekarze stanowią największą, bo 24-procentową,

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM Załącznik do regulaminu pracy z dnia 30.06.2009 r Na podstawie Art. 190-206 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks pracy tj. Dz.U.z 1998r Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2)

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) Dziennik Ustaw Nr 163 9430 Poz. 981 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dotycząca prowadzenia pojazdów w pracy

Lista kontrolna dotycząca prowadzenia pojazdów w pracy Lista kontrolna dotycząca prowadzenia pojazdów w pracy Lista kontrolna dotycząca prowadzenia pojazdów w pracy Zarządzanie prowadzeniem pojazdów w pracy Tak Nie Planowane działania Czy przyjąłeś politykę

Bardziej szczegółowo