Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Streszczenie: Podstaw dzia alno ci ka dego przedsi biorstwa s struktury procesowe. Dzia- alno organizacji rozwa a si i analizuje w ramach systemu zarz dzania jako ci z uwzgl dnieniem procesów wyst puj cych w przedsi biorstwie. S dwa zasadnicze powody definiowania procesów w przedsi biorstwie. Pierwszy wynika z konieczno ci wskazania tych dzia a, które decyduj o osi gni ciu zamierze zwi zanych z jako ci. S to dzia ania, które w konsekwencji b d stanowi podstaw ustanowionego systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie. Drugim powodem jest konieczno dokumentowania systemu jako ci. W artykule przedstawiono znaczenie podej cia procesowego w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie. S owa kluczowe: proces, jako, zasady zarz dzania jako ci, system zarz dzania jako ci Abstract: The basis of each company is that of the process. The activities of the organization are considered and analyzed in the framework of the quality management system including the processes occurring in the enterprise. There are two main reasons for defining processes within the company. The first is rooted in the need to identify those activities that affect the achievement of goals related to quality. The activities, which in turn will form the basis of the established quality management system in the enterprise. The second reason is the need to document the system of quality.the importance of a process approach to quality management in the enterprise is presented in this article. Keywords: process, quality, principles of quality management, quality management system Wst p Proces oznacza wszelki ci g czynno ci lub zdarze nast puj cych kolejno, równocze nie czy w sposób nieuporz dkowany i wzajemnie na siebie oddzia ywuj cych prowadz cy w sposób zamierzony lub losowy do spowodowania okre lonego wyniku 1. Ka de dzia anie lub zbiór dzia a, w których wykorzystuje si zasoby do przekszta cenia wej w wyj cia, mo na rozpatrywa jako proces 2. Procesy 1 J. G ówczyk, Uniwersalny s ownik ekonomiczny, Fundacja Innowacja, Wy sza Szko a Spo- eczno-ekonomiczna, Warszawa 2000, s PN-EN ISO 9000 Systemy Zarz dzania Jako ci. Podstawy i terminologia.

2 36 J. Toru ski mo na dzieli na mniejsze elementy zwane podprocesami. Podzia u nale y tak dokona, aby suma podprocesów sk ada a si na proces. Podprocesy mo na dzieli na logicznie powi zane grupy zada inaczej nazywanych dzia alno ciami. Podej cie procesowe jako jedna z o miu zasad zarz dzania jako ci polega na pomiarach osi gni oraz dostrzeganiu i rozwi zywaniu problemów przez doskonalenie. Ustanowiony zostaje przejrzysty zakres obowi zków i odpowiedzialno ci. Koncentruje si uwag na czynnikach takich, jak zasoby, metody i materia y, które ulepszaj kluczowe dzia ania organizacji. Normie 9001:2000 nadano okre lenie podej cie procesowe do zarz dzania jako ci 3. Podej cie procesowe przyj te w normie ISO 9001 polega na tym, e stosowane wymagania odnosz si do procesów realizowanych w organizacji. Przek ada si to w okre leniu zasi gu stosowania systemu zarz dzania jako ci. System zarz dzania jako ci si ga tak daleko, jak daleko si gaj procesy podstawowe i pomocnicze. Pozwala to na unikni cie problemów z okre leniem obszaru dzia alno ci danej organizacji i jej systemu zarz dzania jako ci. Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci Podej cie procesowe do zarz dzania nale y rozumie jako logiczne zaprojektowanie dzia a, aby osi gn zamierzony cel. W ka dej organizacji istnieje wiele dzia a, które musz by wykonywane. Od ich efektywno ci zale y wynik ko cowy procesów, jakim jest zadowolenie klienta, a wi c jako oferowanego produktu lub us ugi. Bardzo wa ne jest wi c zidentyfikowanie wszystkich procesów, wyodr bnienie procesów g ównych zwi zanych celami polityki jako ci oraz ci g e nadzorowanie, analizowanie i doskonalenie wyodr bnionych procesów. Podej cie procesowe pozwala na rzeteln analiz dzia alno ci organizacji. W ka dej organizacji mo na podzieli procesy na dwa rodzaje: G ówne; daj ce organizacji warto dodan, a wi c ich efekty bezpo rednio przek adaj si na wyniki finansowe, powi zane bezpo- rednio z podstawow dzia alno ci organizacji, Wspieraj ce; nie przynosz organizacji bezpo rednio korzy ci finansowych, a cz sto stanowi ród o kosztów, bez których niemo liwe by oby funkcjonowanie procesów g ównych, ogólne; zwane inaczej procesami zarz dzania to dzia alno ci wymagane do sprawnego funkcjonowania organizacji. Zidentyfikowanie procesów wyst puj cych w organizacji jest wymaganiem formalnym, które wynika z ISO Zgodnie z t norm organizacja powinna: zidentyfikowa procesy zachodz ce w organizacji; okre li sekwencje tych procesów oraz ich wzajemne powi zania; 3 J. Myszewski, Po prostu jako. Podr cznik zarz dzania jako ci, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

3 Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci 37 zapewni zasoby konieczne do realizacji i monitorowania tych procesów; okre li kryteria i metody konieczne do skutecznego przebiegu i nadzorowania procesów; monitorowa, mierzy i analizowa wyodr bnione procesy; wdra a dzia ania doskonal ce procesy. Definiuj c procesy zachodz ce w organizacji konieczne jest zwrócenie uwagi na wiele elementów, takich jak: pocz tek i koniec procesu; struktura procesu; wej cia i wyj cia z procesu; dostawcy i klienci; kto jest w a cicielem procesu; kryteria oceny; narz dzia pomiaru i oceny; wp yw na wynik przedsi biorstwa; kryteria i metody sterowania procesem, a tak e sprz enie zwrotne; mierniki; dost pne zasoby; niezgodno ci; dokumentacja procesu i jego przebiegu. Norma wprowadzaj c podej cie procesowe podchodzi ca o ciowo do systemu zarz dzania Takie podej cie pozwala na stworzenie w organizacji zamkni tej p tli zarz dzania (z ci g ym doskonaleniem systemu) zapobiegaj cej powstawaniu b dów i niezgodno ci 4. Proces traktowa mo na jako skrzynk z okre lonym pocz tkiem (wej ciem) oraz spodziewanym i okre- lonym efektem (wyj ciem). Przebieg procesu jest nadzorowany, a w celu jego realizacji wykorzystywane s zasoby zewn trzne 5. Model systemu zarz dzania jako ci przedstawiony na rysunku 1, którego podstaw jest proces, obrazuje powi zania procesów wyst puj cych w organizacji. W centrum rysunku znajduje si p tla obrazuj ca wzajemnie oddzia ywuj ce na siebie procesy zwi zane z odpowiedzialno ci kierownictwa, zarz dzaniem zasobami, realizacj wyrobu oraz pomiarami, a tak e analiz i doskonaleniem. Wszystkie procesy sk adaj ce si na system zarz dzania jako ci powinny by nieustannie doskonalone. Efektem procesu realizacji wyrobu s wyroby wyprodukowane pod k tem wymaga stawianych im przez klientów. Badanie poziomu satysfakcji klienta pozwala udoskonala system zarz dzania jako ci, a tak e wszystkie procesy wchodz ce w jego sk ad. Zapewnienie, e wymagania klientów w systemie zarz dzania jako ci s spe nione, e klienci s usatysfakcjonowani, jest zadaniem najwy szego kierownictwa A. Tabor, M. R czka (red.), Nowoczesne zarz dzanie jako ci, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jako ci Politechniki Krakowskiej im. Tadeusz Ko ciuszki, Kraków 2004, s. 31. ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

4 38 J. Toru ski Bardzo istotn rol w okre leniu wymaga stanowi cych wej cie do procesu stanowi klienci. Ci g e monitorowanie zadowolenia klientów jest konieczne do doskonalenia systemu zarz dzania jako ci. Przedstawiony model obejmuje wszystkie wymagania normy PN-EN ISO 9001, ale nie przedstawia procesów w sposób szczegó owy. Rys. 1. Model systemu zarz dzania jako ci Fig. 1. Quality Management System Model ród o: norma PN-EN ISO Source: PN-EN ISO Funkcjonowanie systemu zarz dzania jako ci w badanym przedsi biorstwie Przedsi biorstwo, w którym przeprowadzono badania z wykorzystaniem metody sonda u diagnostycznego, wiadczy us ugi w zakresie tankowania statków powietrznych zgodnie z wymaganiami Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Przewo ników Lotniczych (IATA International Air Transport Association) i posiada w asn kompletn infrastruktur techniczn, sk adaj c si z bazy magazynowania paliw lotniczych, Centrum Obs ugi Technicznej wraz z trzema nowoczesnymi budynkami biurowymi, Stacji Paliw Samochodowych oraz myjni samochodowej. Na terenie bazy znajduje si równie kolejowa bocznica roz adunkowa oraz punkt nape niania autocystern. W maju 1998 roku Zarz d przedsi biorstwa podj decyzj o wdro eniu Systemu Zarz dzania Jako ci, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9002, w pa dzierniku 2000 roku o rozszerzeniu wdro enia o AQAP 120 wydanie 2, w 2001 roku o dostosowaniu Systemu do wymaga ISO 9001: Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

5 Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci , w 2004 roku o dostosowaniu Systemu do wymaga AQAP 2120: 2003, a w 2007 roku o dostosowaniu do wymaga AQAP 2120:2006. Aktualnie firma posiada wdro ony System Zarz dzania Jako ci, zgodny z: norm ISO 9001:2008, potwierdzony certyfikatami przyznanymi przez dwie mi dzynarodowe jednostki certyfikuj ce: N.V. KEMA i BUREAU VERITAS CERTIFICATION; wymaganiami jako ciowymi NATO, okre lonymi w specyfikacji AQAP-2120:2009, potwierdzony presti owym certyfikatem Wojskowego Centrum Normalizacji Jako ci i Kodyfikacji. Certyfikat ten zapewnia mo liwo regularnego dostarczania paliw lotniczych do samolotów wojskowych, b d cych równie w dyspozycji NATO. System zarz dzania jako ci jest w rzeczywisto ci systemem zarz dzania organizacj, metod zarz dzania przez cele. Punktem wyj cia s potrzeby, wymagania i oczekiwania klientów oraz wymagania przepisów prawnych. Na tej podstawie okre la si polityk jako ci oraz cele jako ci. Osi gni cie wyznaczonych celów jest traktowane jako punkt wyj cia do wyznaczania kolejnych, wy szych celów, do doskonalenia procesów systemu i firmy. Niezb dne jest okre- lenie relacji mi dzy procesami, pozwalaj ce na usuniecie mo liwych luk, optymalizacj wspó dzia ania poszczególnych procesów i d enie do osi gni cia doskona o ci w dzia alno ci ca ego przedsi biorstwa. Polityka jako ci deklaruje klientom rzetelno i profesjonalizm w zakresie sprzeda y paliw lotniczych i samochodowych oraz tankowania statków powietrznych. Podstaw dzia ania systemu jest Ksi ga Zarz dzania Procesami ISO 9001:2008, AQAP-2120:2009, która zawiera procedury opisuj ce ka dy proces. Funkcjonowanie procesów w badanym przedsi biorstwie Wszystkie procesy mo na przyporz dkowa do jednej z nast puj cych grup: 1. Procesy zarz dzania: Utrzymanie i doskonalenie systemu zarz dzania jako ci 2. Procesy podstawowe: Sprzeda Zakupy Magazynowanie Tankowanie statków powietrznych Prowadzenie stacji paliw 3. Procesy pomocnicze: Utrzymanie sprawno ci sprz tu Zarz dzanie zasobami ludzkimi Inwestycje i remonty 6. Podzia procesów pozwala na odpowiednie ukierunkowanie dzia a doskonal cych. Procesy podstawowe prowadz do powstania warto ci rynkowej produktów i s ród em dochodów i zysków. 6 Opracowano na podstawie Ksi gi Jako ci badanego przedsi biorstwa. ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

6 40 J. Toru ski W ka dym procesie zawarte s : cele procesu, pomiar skuteczno ci procesu, zagro enia i rodki zaradcze, zakres procesu, schemat procesu, dokumenty zwi zane, definicje, zapisy oraz rozdzielnik. Proces opisany jest przez procedur, która zawiera: cel, przedmiot i zakres stosowania, diagram procedury, opis post powania, tablice: zadania, uprawnienia, odpowiedzialno, oraz formularze. Jednym z najwa niejszych procesów zawartych w Ksi dze Zarz dzania Procesami jest Utrzymanie i doskonalenie systemu zarz dzania jako- ci. Celem procesu jest utrzymywanie zgodno ci Systemu Zarz dzania Jako ci z wymaganiami odpowiednich norm. Liderem procesu i osob odpowiedzialn za opracowanie, wdro enie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu jest Pe nomocnik ds. jako ci. Szczegó owy zakres obowi zków i uprawnie Pe nomocnika zawarty jest w procedurach systemowych zgromadzonych w procesie. Pe nomocnik ds. jako ci zosta przeszkolony przez niezale n jednostk zewn trzn, a jego kwalifikacje zosta y potwierdzone wiadectwem uko czenia kursu dla Pe nomocników ds. Systemu Jako ci. Proces Utrzymanie i doskonalenie systemu zarz dzania jako ci sk ada si z o miu procedur: 1. Przegl d zarz dzania Celem procedury jest zapewnienie sta ej zgodno ci Systemu w odniesieniu do wymaga normy ISO 9001 i AQAP-2120 oraz przyj tej w przedsi biorstwie polityki i celów 7. Na podstawie zebranych materia ów Pe nomocnik ustala ostateczn tematyk okresowego przegl du zarz dzania. Na podstawie przedstawionych materia ów Zarz d dokonuje oceny osi gni cia zaplanowanych celów jako ciowych, a w przypadku stwierdzenia odchyle podejmuje decyzje odno nie dzia a koryguj cych i zapobiegawczych. Przegl d zarz dzania ma kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu przedsi biorstwa. Gwarantuje sta y nadzór Zarz du Spó ki nad realizacj celów i zada wyznaczonych dla ich realizacji oraz zgodno ci systemu z wymaganiami norm. Pozwala na szybk aktualizacj, udoskonalenie, a nawet dokonanie gruntownych zmian w istniej cym systemie i dostosowanie go do aktualnie panuj cych warunków rynkowych. 2. Audyty wewn trzne Celem procesu jest zapewnienie planowanego i niezale nego badania zgodno ci Systemu w zakresie spe nienia wymaga okre lonych w normie 9001 i AQAP-2120 oraz skuteczno ci wdro enia i utrzymywania Systemu. Wewn trzne audyty pozwalaj ustali, czy ustalenia s przestrzegane. S one przeprowadzane w ka dej jednostce organizacyjnej co najmniej raz w roku, umo liwiaj c sta kontrol przestrzegania zapisów zawartych w procedurach i instrukcjach. Plany audytów sporz dzane s ze znacznym wyprzedzeniem i s jawne, tzn. zawieraj informacje o: celach audytu, jego 7 Opracowano na podstawie Ksi gi Zarz dzania Procesami badanego przedsi biorstwa. Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

7 Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci 41 zakresie, terminie i sk adzie zespo u audytuj cego. Oprócz audytów planowanych, mo e zaistnie potrzeba przeprowadzenia audytów dodatkowych - pozaplanowych. Obowi zek przeprowadzenia takiego audytu jest konsekwencj wyst pienia w Spó ce zmian organizacyjno-technicznych maj cych wp yw na system jako ci, przeprowadzonych dzia a koryguj cych, wniosków Zarz du i kierownictwa spó ki, jak równie informacji ze strony klientów w sprawach dotycz cych jako ci. Audytorem jest zazwyczaj jedna lub dwie osoby. Sprawdzaj one przede wszystkim prawid owo zapisów w dokumentach oraz rozeznanie pracowników w dzia alno ci Systemu. Z audytu sporz dzany jest Raport. W przypadku stwierdzenia przez audytora niezgodno ci, sporz dzany jest Arkusz Spostrze e, który przekazywany jest do Pe nomocnika ds. jako ci. Na podstawie Arkusza podejmowane s dzia ania koryguj ce, które maj na celu wyeliminowanie wszelkich niedoci gni w funkcjonowaniu systemu. 3. Dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze Celem procesu jest zapewnienie, e w sytuacji zidentyfikowania niezgodno ci lub mo liwo ci jej wyst pienia, zostan okre lone i wdro one dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze, które wyeliminuj lub zminimalizuj mo liwo wyst pienia potencjalnej niezgodno ci. Kierownicy podejmuj dzia ania koryguj ce i zapobiegawcze w odniesieniu do zidentyfikowanych niezgodno ci w swoim obszarze dzia ania. W ka dej jednostce organizacyjnej prowadzony jest Rejestr niezgodno ci ze wskazaniem dzia a koryguj cych i zapobiegawczych. W przypadku niezgodno ci, której skorygowanie wykracza poza okre lony proces, Pe nomocnik ds. jako ci podejmuje decyzj o powo aniu zespo u, który zgodnie ze swoimi kompetencjami ma za zadanie opracowanie zakresu dzia a koryguj cych i zapobiegawczych. Raz na pó roku Kierownicy i Liderzy procesów przekazuj Pe nomocnikowi ds. jako ci informacje dotycz ce dzia a koryguj cych, które s analizowane i oceniane przez Zarz d Spó ki. 4. Nadzorowanie dokumentacji Celem procesu jest zapewnienie kompletno ci, aktualno ci i wewn trznej zgodno ci dokumentacji Systemu Zarz dzania Jako ci. W Spó ce prowadzony jest nadzór nad: dokumentacj systemu jako ci (Polityka jako ci, Ksi ga jako ci, udokumentowane procedury i instrukcje); opublikowanymi aktami normatywnymi (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urz dowy Miar i Probiernictwa); wewn trznymi aktami normatywnymi (Uchwa y Zarz du, zarz dzenia, polecenia s u bowe oraz pisma okólne); zbiorem norm (Normy PN-EN ISO, normy polskie PN, Warunki techniczne WT, Normy Zak adowe, Specyfikacje zagraniczne). W celu atwej identyfikacji dokumentacji, w przedsi biorstwie zosta a opracowana zasada nadawania numerów identyfikacyjnych dokumentom ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

8 42 J. Toru ski systemowym, co znacznie u atwia korzystanie i nadzór nad dokumentacj. Wszystkie dokumenty s nadzorowane i aktualizowane w miar zmieniaj cych si przepisów prawnych obowi zuj cych nie tylko w Unii Europejskiej, ale równie dostosowane do potrzeb klientów nienale cych do Pa stw Unii. Ze wzgl du na konkurencj, posiadanie w a ciwej dokumentacji, jak i jako wiadczonych us ug, ma to ogromne znaczenie dla dobrej wspó pracy ze wszystkimi klientami korzystaj cymi z us ug przedsi biorstwa. 5. Nadzorowanie oprogramowania i infrastruktury teleinformatycznej Celem procedury jest ustanowienie zasad zabezpieczenia przed utrat danych i oprogramowania w systemach komputerowych Spó ki oraz zbiorów tworzonych przez u ytkowników, sprawowanie nadzoru nad oprogramowaniem licencjonowanym oraz sprz tem komputerowym. Przedmiotem procedury jest tryb post powania zapewniaj cy ochron zbiorów, danych i oprogramowania przed zniszczeniem, kradzie lub dostaniem si w niepowo ane r ce oraz w a ciwe wykorzystywanie sprz tu komputerowego. Procedur obj te s wszystkie stanowiska komputerowe w Spó ce, ze szczególnym naciskiem na zabezpieczenie stanowisk, na których zainstalowane s systemy ksi gowe, kadrowe, p acowe i handlowe oraz aplikacje w asne. System nadzorowania oprogramowania i infrastruktury teleinformatycznej w Spó ce jest ci gle udoskonalany, co zapewnia bezpieczne przechowywanie danych ksi gowych, finansowych i handlowych. 6. Nadzorowanie zapisów Celem procedury jest okre lenie zasad nadzorowania zapisów powstaj cych w Systemie, a w szczególno ci: identyfikacja zapisów, przechowywanie zapisów, zabezpieczenia zapisów, dysponowania zapisami. Procedura ta jest niezb dna do prowadzenia sta ego nadzoru nad dokumentacj w ka dej komórce organizacyjnej Spó ki. Pracownik wykonuj cy okre lone czynno ci ma obowi zek potwierdzenia ich wykonania w odpowiedniej dokumentacji, co umo liwia szybk identyfikacj prawid owo wykonanych czynno ci, a w nast pstwie dok adn ich analiz. Ma to du e znaczenie przy opracowaniu zada do wykonania oraz prawid owy nadzór nad u ytkowanym sprz tem. 7. Nadzorowanie niezgodno ci Celem procedury jest okre lenie i wskazanie zasad dotycz cych identyfikacji oraz nadzorowania niezgodno ci. Procedura nadzorowania niezgodno ci umo liwia sta y nadzór nad dzia aniami naprawczymi oraz wyznaczonymi zadaniami poaudytowymi. 8. Proces post powania z reklamacjami klienta Celem procesu jest zapewnienie, aby ka da zg oszona przez klienta reklamacja by a rozpatrzona i za atwiona zgodnie z ustalonym trybem post powania. Ka dy pracownik Spó ki ma obowi zek przyj reklamacj od klienta, sporz dzi notatk oraz poinformowa klienta o sposobie i terminie za atwie- Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

9 Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci 43 nia reklamacji. Reklamacje klienta s bardzo wa nym wska nikiem przy okre- laniu zasad wspó pracy i oczekiwa klientów. Dzi ki reklamacjom sk adanym przez klientów, pracownicy Spó ki mog przeanalizowa potrzeby klientów oraz powody niedoci gni w wykonywanej przez siebie us ugdze i dokona szybkiej oceny zapisów w systemie zarz dzania jako ci. Podsumowanie System zarz dzania jako ci swoim zakresem powinien obj wszystkie procesy zachodz ce w przedsi biorstwie. W tym celu nale y: ustanowi, wdro y i utrzyma Polityk przedsi biorstwa - jest to zadanie najwy szego kierownictwa. Polityka powinna zawiera cele przedsi biorstwa, zobowi zanie do ci g ego doskonalenia i przestrzegania zasad SZJ. Aby zapewni, e Polityka firmy jest aktualna, nale y dokonywa jej okresowych przegl dów i aktualizacji, stosowa podej cie procesowe i systemowe - zidentyfikowa procesy i ich powi zania, nadzorowa je i zarz dza nimi, ci gle doskonali - prowadzi pomiary, analizowa i nadzorowa ich wyniki, reagowa na sytuacje, w których wyst puj (lub mog wyst pi ) niezgodno ci, okre li wymagania i oczekiwania klienta, jego potrzeby, okre li stopie jego zadowolenia, efektywnie zarz dza zasobami. Podej cie procesowe, stosowane przy opracowywaniu, nast pnie wdro- eniu oraz sta ym doskonaleniu systemu zarz dzania jako ci, powoduje usprawnienie obiegu informacji, dokumentów wraz z dok adnym podzia em uprawnie, zada i odpowiedzialno ci. Podstawow zasad doskonalenia jako ci jest ci g e poszukiwanie obszarów i s abych ogniw w przedsi biorstwie, które s rozwi zywane na bie co, a realizacja dzia a zapobiegawczych i koryguj cych eliminuje mo liwo wyst pienia problemów w przysz o ci. Dzi ki warunkom stworzonym przez kierownictwo przedsi biorstwa, ka dy pracownik mo e doskonali jako dzia a i procesów przez siebie realizowanych. Bibliografia G ówczyk J., Uniwersalny s ownik ekonomiczny, Fundacja Innowacja, Wy sza Szko a Spo eczno-ekonomiczna, Warszawa Myszewski J., Po prostu jako. Podr cznik zarz dzania jako ci, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Norma PN-EN ISO 9000:2006 Systemy Zarz dzania Jako ci ; Podstawy i terminologia. Tabor A., R czka M. (red.), Nowoczesne zarz dzanie jako ci, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jako ci Politechniki Krakowskiej im. Tadeusz Ko ciuszki, Kraków ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

10 44 J. Toru ski Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DOKUMENT NADZOROWANY. Realizacja auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DOKUMENT NADZOROWANY. Realizacja auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 OPIS POSTĘPOWANIA CEL: Celem niniejszej instrukcji jest przeprowadzenie auditu wewnętrznego SZJ w sposób zapewniający pełną analizę badanego procesu i powiązań tego procesu z innymi występującymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI U G ŻUKOWO PROCEDURA Z 30.03.2012 Strona 1 z 7 Opracował : Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

AUDYT WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 41 do Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia AUDYT WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 1. Cel i przedmiot procedury Celem procedury dokonanie oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania Czynność Imię i nazwisko Data Podpis Opracowała: Jolanta Ochnik 22.02.2010 Sprawdził: Michał Przymanowski

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 295/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 09.09.2010 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WEWNETRZNEJ KONTROLI JAKOSCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH

SYSTEM WEWNETRZNEJ KONTROLI JAKOSCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH SYSTEM WEWNETRZNEJ KONTROLI JAKOSCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH System kontroli jakości, przyjęty do stosowania w firmie PROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością(zwanej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AUDIT WEWNĘTRZNY

PROCEDURA AUDIT WEWNĘTRZNY PROCEDURA Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim AUDIT WEWNĘTRZNY Spis treści 1. Cel procedury... 2 2. Miernik procedury...... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Tryb postępowania... 2 5. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/063 Gdańsk, dnia 09 czerwca 2008 roku.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego

Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Załącznik do Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy Kłodzko 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8a Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Opracował: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 4/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Równem Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Lesznowola z dnia.. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA PW-.3. /6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Wojciech Lorek Data: 26 wrzesień 2007r. Obowiązuje od:2 listopada 2007r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 26 września2007r. Nr

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM /25 KSZ - 0 Opracował: Władysław Piętka dnia: 0.04.20 Podpis: Władysław Piętka Zatwierdził: Agnieszka Drozd dnia: 0.04.20 Podpis: Agnieszka Drozd Dokument nadzorowany w formie elektronicznej. Potwierdzanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Miejski w Libiążu Wrzesień 2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Miejski w Libiążu Wrzesień 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan doskonalenia na podstawie wyników samooceny CAF Urząd Miejski w Libiążu Wrzesień 2015 r. Wstęp Niniejszy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Zasady opracowywania, uaktualniania i wydawania procedur i instrukcji SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P I-01 Wydanie 7 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

z dnia 08.04.2009 r.

z dnia 08.04.2009 r. ZARZĄDZENIE NR 5/2009 Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach z dnia 08.04.2009 r. w sprawie wprowadzenia systemu rekrutacji personelu w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 /12

ZARZĄDZENIE NR 14 /12 ZARZĄDZENIE NR 14 /12 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenie Polityki zarządzania ryzykiem w Miejskim Ośrodku Pomocy w Rodzinie w Toruniu.

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz szkoleniowy PN-EN ISO 9001:2009. luty 2009. Systemy zarządzania jakością Wymagania. Treść zgodna z PN EN ISO 9001:2009 1/27

Egzemplarz szkoleniowy PN-EN ISO 9001:2009. luty 2009. Systemy zarządzania jakością Wymagania. Treść zgodna z PN EN ISO 9001:2009 1/27 PN-EN ISO 9001:2009 luty 2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania Treść zgodna z PN EN ISO 9001:2009 1/27 EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY WYŁACZNIE DO CELÓW SZKOLENIOWYCH Spis treści 1 Zakres normy 1.1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo