Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 589, poz z późn. zm.). 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 589, poz z późn. zm.). 2"

Transkrypt

1 DIR.ZSA Warszawa, maja 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, w związku z nadesłaną przez pana posła Dariusza Piontkowskiego, interpelacją nr w sprawie wspierania młodych polskich naukowców i wynalazców, pragnę złożyć następujące wyjaśnienia na postawione pytania: Odpowiedź na pytania 1, 2 oraz 3. Treść pytań nr 1, 2 oraz 3 mieści się w zakresie działania ministra właściwego ds. oświaty. Powyższe uzasadnia więc udzielenie łącznej odpowiedzi na podstawie informacji udzielonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ustawie o systemie oświaty 1 ustawodawca wyodrębnił grupę uczniów szczególnie uzdolnionych, objętych opieką polegającą na realizacji indywidulanych programów nauczania oraz możliwości wcześniejszego ukończenia szkoły każdego typu. Kierunki działań szkół w obszarze wsparcia uczniów uzdolnionych u utalentowanych określa również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 2. 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 589, poz z późn. zm.). 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977).

2 Wsparcie dzieci szczególnie uzdolnionych ma miejsce już na pierwszych etapach edukacji: wśród celów edukacji przedszkolnej wymienia się wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, natomiast na etapie szkolnym nauczyciele podejmują działania o charakterze zindywidualizowanego wspomagania każdego ucznia stosownie do jego potrzeb i możliwości. W tym celu nauczyciel może wzbogacać podstawę programową w stosunku do konkretnego ucznia o elementy rozwijające jego predyspozycje i zdolności poznawcze. Rozszerzanie podstawy programowej umożliwia uczniowi realizującemu indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki 3 kształcenie w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według zindywidualizowanego programu, a nawet systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Narzędziem stosowanym do rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów w przedszkolach jest obserwacja pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy. Ponadto w toku całego roku szkolnego nauczyciele są zobowiązani do wspierania uzdolnionych uczniów w zajęciach obowiązkowych oraz w formach pozalekcyjnych. Szkoły mogą również organizować dodatkowe zajęcia 4 dla uczniów szczególnie uzdolnionych, prowadzone przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy i w niewielkich, maksymalnie ośmioosobowych grupach. System edukacji uwzględnia także organizację konkursów, turniejów i olimpiad na każdym etapie edukacyjnym, który jest wspomagany przez nauczycieli akademickich. W latach przeprowadzono 41 olimpiad (w tym 17 olimpiad przedmiotowych), w których łącznie udział wzięło ponad 200 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zaś w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęły się nowe edycje 35 olimpiad (w tym 18 przedmiotowych). W 2005 r. z myślą o uczniach szczególnie uzdolnionych wprowadzono do ustawy o systemie oświaty rozdział 8a, który uporządkował system udzielania pomocy materialnej, w tym pomocy o charakterze motywacyjnym, tj.: stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; stypendium Prezesa Rady Ministrów; stypendium ministra 3 Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r., w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r., Nr 3, poz. 28). 4 Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532).

3 właściwego do spraw oświaty i wychowania; stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wsparcie zdolnych uczniów odbywa się również w poradniach psychologicznopedagogicznych 5. Do zadań statutowych takich poradni należy w szczególności: diagnozowanie dzieci i młodzieży oraz wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkół. Poradnie udzielają pomocy w ramach porad i konsultacji, udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców i specjalistów szkolnych, udziału w zebraniach rad pedagogicznych, warsztatach, grupach wsparcia, wykładach i prelekcjach czy organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy. System odkrywania talentów ma charakter kompleksowy i obejmuje: - pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły, - ustalenia sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły, - zaplanowanie form wspomagania i ich realizację; - wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania. Władze polskie, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej dysponują informacjami na temat działań innych państw dotyczących szczególnie uzdolnionych uczniów. W ostatnich latach w Austrii i Czechach podjęto działania legislacyjne na rzecz uczniów zdolnych, jednak nie są oni zaliczani do kategorii specjalnych potrzeb edukacyjnych, tym samym ich potrzeby są identyfikowane w taki sam sposób jak w przypadku innych uczniów. W Finlandii nie funkcjonuje żaden odrębny system edukacji zdolnych uczniów, a zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Eurydice w fińskim systemie oświaty nie wyodrębnia się specjalnego terminu do określania tej grupy uczniów. Ustawodawstwo fińskie zawiera jedynie wskazówki dotyczące szkolnictwa, dlatego szkoły same kładą duży nacisk na indywidulane różnice wśród uczniów zależnie od wieku i umiejętności. W Niemczech w ostatnich pięciu latach podjęto intensywne działania legislacyjne na rzecz uczniów zdolnych. Tamtejsze ustawodawstwo zawiera konkretne definicje ucznia zdolnego. Warto zauważyć, że choć dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej nie zalicza się tam do kategorii specjalnych potrzeb edukacyjnych, to ich potrzeby są identyfikowane w inny 5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199).

4 sposób niż w przypadku pozostałych uczniów. Jedynie w Wielkiej Brytanii uczniów zdolnych włącza się do kategorii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a praw precyzuje warunki, jakie szkoła jest zobowiązana dla nich stworzyć. Zalecenia Rady Europy z 1994 r. w sprawie edukacji dzieci i młodzieży zdolnej wyraźnie podkreślają potrzebę zwrócenia uwagi na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów o nieprzeciętnym potencjale. W wymienionych wyżej krajach, zalecenia te są brane pod uwagę w aktualnie projektowanych i wprowadzanych reformach systemów oświaty. Na podstawie przeprowadzonych analiz wyraźnie widać, że problematyka organizowania adekwatnych warunków dla rozwoju zdolności i uzdolnień uczniów jest realizowana przez organy kierujące oświatą i instytucja oświatowe. Nie można jednak wykazać istnienia specjalnych systemów pracy z uczniem zdolnym we wszystkich z omawianych państw, a podejmowane działania często wpisują się w funkcjonujący system szkolnictwa. Terminologia jaką posługują się analizowane kraje wobec uczniów szczególnie uzdolnionych jest zróżnicowana i nie wszędzie kategoria ta jest zdefiniowana. Nie istnieją również wspólne standardy identyfikacji tego typu uczniów. Ministerstwo Edukacji Narodowej, dostrzegając wzrost zainteresowania kwestiami dotyczącymi pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowało w latach projekt pn. Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym. Projekt skierowany był w szczególności do nauczycieli i specjalistów zaangażowanych w proces rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży. Szczególną uwagę zwracano na właściwe identyfikowanie uzdolnień i tworzenie odpowiednich warunków do ich kształtowania. Prowadzone były także działania mające na celu uwrażliwienie szerokiego grona osób na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci szczególnie uzdolnionych. W ramach projektu opracowano m.in. Test Uzdolnień Wielorakich i materiały dydaktyczne do diagnozy i wspomagania w rozwoju dzieci uzdolnionych. Materiały te zostały upowszechnione wśród nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz udostępnione są na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji. W ramach upowszechniania dobrych rozwiązań służących pracy i wsparciu uczniów zdolnych i utalentowanych, funkcjonuje w Polsce sieć Szkół Odkrywców Talentów oraz Miejsc Odkrywania Talentów. Tytuł taki może otrzymać placówka, która podejmuje

5 systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego i w istotny sposób przyczynia się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży. Działania centralnych organów Państwa Polskiego zmierzają do tworzenia szkoły, która będzie dawała każdemu uczniowi możliwość rozwoju jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych, a tym samym przygotuje młodych ludzi do podejmowania wyzwań w dorosłym życiu. W związku z powyższym kontynuuje się efektywne działania zapewniające w szczególności: opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez możliwość realizowania indywidualnego toku lub programu nauki oraz warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu. Odpowiedź na pytanie 4 i 5. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokłada wszelkich starań, aby ułatwić młodym, najzdolniejszym studentom - przyszłym naukowcom, rozwój ich karier naukowych. Z myślą o nich stworzono szereg instrumentów, zarówno w MNiSW, jak i w Narodowym Centrum Nauki, dzięki którym nie muszą rywalizować z bardziej doświadczonymi badaczami. Obejmują one szerokie spektrum programów, począwszy od tych skierowanych do najzdolniejszych, poprzez konkursy dedykowane osobom nieposiadającym stopnia naukowego doktora, stypendia doktorskie oraz dla wybitnych młodych naukowców, po programy ułatwiające mobilność naukową czy kontynuację badań prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców. Wśród ministerialnych programów adresowanych do młodych naukowców należy zwrócić uwagę na: a) Diamentowy Grant celem programu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby umożliwić im skrócenie ścieżki kariery naukowej. Każdego roku nawet stu wybitnych studentów otrzymuje do 200 tys. zł na sfinansowanie własnych projektów naukowych, realizowanych w polskich uczelniach i instytutach, a także wynagrodzenie w wysokości 2,5 tys. zł miesięcznie. Program Diamentowy Grant działa od 2012 r. i zapewnia młodym naukowcom niezależność finansową oraz otwiera szybszą drogę do doktoratu. Już po licencjacie lub po trzecim roku

6 studiów studenci mogą zostać kierownikami własnego projektu badawczego. Dotychczas w ramach programu MNiSW przyznało środki 275 uzdolnionym studentom. Obecnie trwa kolejna, czwarta edycja programu. b) Iuventus Plus celem programu jest pomoc młodym naukowcom w prowadzeniu badań naukowych na najwyższym światowym poziomie, w tym przez promowanie wyników badań oraz wspieranie publikacji w najlepszych czasopismach naukowych. Dotychczas finansowanie w ramach czterech edycji programu otrzymało blisko 100 projektów młodych naukowców. c) Mobilność Plus jest programem umożliwiającym młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udział w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. W dotychczasowych trzech edycjach wsparciem objęto 168 laureatów programu. Obecnie trwa jego czwarta edycja. Wsparcie w ramach programu Mobilność Plus przyznawane jest w kwotach zryczałtowanych: - w wysokości zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek; - w wysokości zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu; - w wysokości zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu; - a także w formie zwrotu środków ponoszonych przez uczestnika programu, jego małżonka i niepełnoletnie dzieci na podróże między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością realizacji programu. d) Stypendia dla wybitnych młodych naukowców stanowiące nagrodę za ich osiągnięcia naukowo-badawcze. Miesięczna kwota, jaką otrzymuje młody naukowiec wynosi około 5 tys. zł (od 2015 r. będzie to kwota 5390 zł). Od 2006 roku otrzymało je ponad 900 młodych naukowców, przy czym w pierwszych latach przyznawania stypendiów ( ) ich liczba wahała się od 10 do 21 rocznie. Następnie liczba wzrosła, do poziomu 202 stypendiów przyznanych w 2014 r. Innym sposobem wspierania przez MNiSW działalności badawczej młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, jest dotacja celowa, przyznawana jednostkom naukowym w ramach finansowania działalności statutowej. Przyznane środki finansowe

7 jednostka naukowa rozdysponowuje w wewnętrznym trybie konkursowym. Środki te mogą być również przeznaczone na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich biorących udział w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych. Ponadto młodzi naukowcy wspierani są przez Narodowe Centrum Nauki, które ustawowo zobowiązane jest do przekazywania co najmniej 20% środków pozostających jego dyspozycji naukowcom rozpoczynającym karierę naukową. Konkursy NCN tę grupę to: a) PRELUDIUM konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora; b) SONATA konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora; c) ETIUDA konkurs na stypendia doktorskie; d) FUGA- konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Odpowiedź na pytanie 6. Procedura rekrutacji na studia mieści się w zakresie autonomii szkół wyższych wynikającej z art. 70 ust. 5 Konstytucji RP i zgodnie z delegacją ustawową zawartą w tym przepisie, uregulowaną w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. W związku z powyższym MNiSW nie może wpływać na kreowania warunków rekrutacji w tym wymogów stawianych kandydatom na studia. Prawo samodzielnego ustalania warunków rekrutacji przez uczelnię wynika z art. 169 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z tymi przepisami, do odbywania studiów mogą być dopuszczone osoby, które spełniają warunki ustalone przez uczelnię oraz posiadają świadectwo dojrzałości (w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie lub tytuł magistra, licencjata, inżyniera bądź tytuł równorzędny w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia. Organem uczelni uprawnionym do określania warunków rekrutacji na wszystkie kierunki studiów, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia tego postępowania jest senat uczelni podejmujący decyzję w drodze uchwały. Odpowiedź na pytanie 7. Oprócz programów wskazanych w odpowiedzi na pytania 4 i 5, istnieją również mechanizmy pomocy materialnej przeznaczonej dla studentów. Należą do nich:

8 a) Stypendium rektora dla najlepszych studentów pomoc ta adresowana jest do studentów, którzy uzyskali wysoką średnią ocen lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Pomoc dla wybitnych studentów przeznaczona jest również dla osób, które zostały przyjęte na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego i które są jednocześnie laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady ogólnopolskiej pod warunkiem, że profil olimpiady odpowiada obszarowi wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów. Dzięki temu rozwiązaniu najzdolniejsi młodzi ludzie są obejmowani pomocą materialną od początku studiów. Stypendia te przyznawane są na wniosek zainteresowanego studenta. Analogicznie unormowana została pomoc materialna dla najlepszych studentów studiów doktoranckich. O stypendium takie mogą ubiegać się doktoranci pierwszego roku studiów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym oraz doktoranci starszych lat, którzy uzyskali bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów, wykazali się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej bądź też wykazali się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej w toku studiów prowadzonych przez uczelnię; b) Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia ubiegać się o nie mogą zarówno studenci jak i doktoranci, przy czym kryteria przyznawania stypendiów ustawa reguluje analogicznie jak w przypadku świadczeń przyznawanych przez rektora; c) Stypendia za wyniki w nauce przyznawane przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące państwowymi ani samorządowymi jednostkami organizacyjnymi możliwość przyznania takiego świadczenia wynika z Prawa o szkolnictwie wyższym. Szczegóły określające sposób udzielania takiej pomocy określają sami fundatorzy, jednak muszą być one zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W przypadku uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich, zasady przyznawania takiego stypendium również są zatwierdzane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dodatkowym wymogiem jest jednak opinia ministra sprawującego nadzór nad uczelnią oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

9 Odpowiedź na pytanie 8 W celu zachęcenia młodych naukowców do pozostania w Polsce oraz stworzenia warunków do powrotu do kraju naukowców prowadzących działalność naukową za granicą, Rząd uruchomił we współpracy z Narodowym Centrum Nauki Programy wskazane w odpowiedzi na pytania 4 i 5 oraz ogłosi we wrześniu tego roku Program POLONEZ. Będzie on skierowany do między innymi do polskich naukowców chcących wrócić do Polski i prowadzić badania w rodzimych jednostkach naukowych, posiadających stopień doktora lub przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego, i którzy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku w konkursie nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy. Kandydaci będą mogli się starać o staże w polskich jednostkach, trwające od 12 do 24 miesięcy. Laureaci konkursu otrzymają co miesiąc: wynagrodzenie w wysokości 4050 euro brutto, dodatek z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania 300 euro brutto, a także, w przypadku osób przyjeżdżających z rodziną 300 euro brutto dodatku rodzinnego. NCN przekaże każdemu podmiotowi przyjmującemu zagranicznego naukowca 100% finansowania na realizację projektu badawczego, kierowanego przez laureata, oraz koszty pośrednie w wysokości 20%. W ramach POLONEZA naukowcy będą mogli również uczestniczyć w bogatym programie szkoleń organizowanych przez NCN. Kluczowe znaczenie w tym zakresie mają również Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 6 finansowane z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jako beneficjent programów kluczowych PO IG Fundacja otrzymała ponad 100 mln euro (środki te są wydatkowane w latach ). Do Programów tych należą: a) Program TEAM wsparcie projektów, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich, realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce; b) Program WELCOME wsparcie projektów realizowanych przez wybitnych uczonych z zagranicy tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych; c) Program MPD (Międzynarodowe Projekty Doktoranckie) wsparcie jednostek współpracujących z partnerem zagranicznym przy realizacji studiów doktoranckich; 6 Jest to fundacja ustanowiona przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra-Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, aktem notarialnym z dnia 21 grudnia 1990 r.

10 d) Program POMOST granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej oraz wspierające kobiety w ciąży pracujące naukowo; e) Program HOMING PLUS - subsydia dla młodych uczonych zachęcające do podjęcia pracy badawczej w Polsce; f) Program VENTURES - wsparcie projektów aplikacyjnych mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów, absolwentów i doktorantów. Kontynuacja ww. programów planowana jest w latach ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dodać należy, że powyższe programy są bardzo pozytywnie oceniane przez środowiska naukowe, a także niezależnych ewaluatorów. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podobne programy w Europie prowadzone są m.in. we Francji pod nazwą Retour Post- Doctorants i polega na ułatwianiu powrotów młodych naukowców oraz promocji zatrudniania tych osób w tamtejszych instytucjach badawczych oraz przedsiębiorstwach. Z poważaniem

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.70. 1.Każdy ma prawo do nauki.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.70. 1.Każdy ma prawo do nauki. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.70. 1.Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. 2.Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 2 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KIM JEST MŁODY NAUKOWIEC? Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla młodych naukowców. Wpisany przez Emilia Krawczykowska

Fundusze unijne dla młodych naukowców. Wpisany przez Emilia Krawczykowska W działaniu 1.2?Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" programu Innowacyjna Gospodarka naukowcy mogą uzyskać stypendia oraz środki na prowadzenie badań. W ślad za dokonanymi już zmianami legislacyjnymi

Bardziej szczegółowo

CO ZYSKALI DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY

CO ZYSKALI DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY CO ZYSKALI DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY Poprawa warunków rozwoju doktorantów i młodych naukowców była celem reformy nauki (2010) i reformy szkolnictwa wyższego (2011). DOTACJA NA BADANIA NAUKOWE I PRACE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Biuro ds. Badań Naukowych

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Biuro ds. Badań Naukowych UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Biuro ds. Badań Naukowych Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poniżej zamieszczone zostały informacje o konkursach na granty badawcze, w których udział

Bardziej szczegółowo

Jednostka, aby móc ubiegać się o dofinansowanie:

Jednostka, aby móc ubiegać się o dofinansowanie: 1. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Program Ventures projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów mające zastosowanie w gospodarce Program ma na celu wsparcie projektów aplikacyjnych

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA DUDEK. 17 października 2016 r.

KATARZYNA DUDEK. 17 października 2016 r. KATARZYNA DUDEK 17 października 2016 r. PROGRAMY FINANSOWANE PRZEZ NCN PRELUDIUM konkurs NCN na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające

Bardziej szczegółowo

DIAMENTOWY GRANT SZKOLENIE SPECJALNE. Rafal smolen 27 listopada 2012 Kolegium artes liberales uw

DIAMENTOWY GRANT SZKOLENIE SPECJALNE. Rafal smolen 27 listopada 2012 Kolegium artes liberales uw SZKOLENIE SPECJALNE Rafal smolen 27 listopada 2012 Kolegium artes liberales uw PERŁA W PROPAGANDZIE MINISTERSTWA Znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym Art. 187a: Wybitnie uzdolnieni absolwenci

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego spotkanie z wizytatorami Kuratoriów Oświaty Sulejówek, 6 lutego 2014 r. Regulacje prawne rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NARODOWE CENTRUM NAUKI WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NARODOWE CENTRUM NAUKI WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NARODOWE CENTRUM NAUKI MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ KRAJOWE BIURO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NAROMANII PROJEKTY BADAWCZE NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Michał Pietras O Fundacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 16 tel. sekretariat 41 367 67 28 fax 41 367 69 51, mzppp1@wp.pl, www.mzppp.pl Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

FUNDUSZE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW FUNDUSZE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW 15.01.2016 Anna Foltyniak-Pękala Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stypendia dla wybitnych młodych naukowców nauki humanistyczne, nauki społeczne, Nauki ścisłe i

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Projekt Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym realizowany w ramach programu VENTURES

Dotacje na innowacje Projekt Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym realizowany w ramach programu VENTURES Dotacje na innowacje Projekt Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym realizowany w ramach programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

nr 1/2015 Aktualnie otwarte konkursy krajowe

nr 1/2015 Aktualnie otwarte konkursy krajowe Gdańsk, 12 stycznia 2015 Newsletter nr 1/2015 Biura Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi Aktualnie otwarte konkursy krajowe Etiuda 3 - Narodowe Centrum Nauki Konkurs na stypendia doktorskie. W konkursie

Bardziej szczegółowo

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KIM JEST MŁODY NAUKOWIEC? Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego)

Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego) Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego) Nazwa nowego aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Od studenta do doświadczonego naukowca

Od studenta do doświadczonego naukowca 30 stycznia 2013 r. Od studenta do doświadczonego naukowca Diamentowy Grant, Iuventus Plus, Stypendia dla wybitnych młodych naukowców, Mobilność Plus, Ideas Plus, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ul.

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

Stypendia. ustawie z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., z 1943 ze zm.)

Stypendia. ustawie z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., z 1943 ze zm.) Stypendia ustawie z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., z 1943 ze zm.) Art. 90c. Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18 KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18 REFORMA POLSKIEGO SYSTEMU EDUKACJI Od początku 2017 r. wprowadzana jest reforma oświaty, której głównym celem jest lepsze przygotowanie uczniów kończących

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Pakiet rozporządzeń dotyczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opracowanie: Ewa Roszyk

Pakiet rozporządzeń dotyczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opracowanie: Ewa Roszyk Pakiet rozporządzeń dotyczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Opracowanie: Ewa Roszyk PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWACH: Zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie Krzysztof Zajączkowski Kuratorium Oświaty w Krakowie Nowa formuła pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole. W okresie ostatnich kilku lat w środowisku oświatowym toczyły się dyskusje na temat organizacji

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH

FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (D. U. 2014.1620 j.t. z pózn. zm.) http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_03/64718603267195e44a8196ada1eda553.pdf)

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2017 Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 29 czerwca 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STYPENDIALNE 2016/2017

PROGRAMY STYPENDIALNE 2016/2017 PROGRAMY STYPENDIALNE 2016/2017 ORGANIZATOR KRYTERIA MIASTA za wybitne osiągnięcia w nauce MIASTA dla laureatów I, II lub III miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie Departament Edukacji Wrocławia UM Wydział

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii

Bardziej szczegółowo

Oferta konkursowa dla rozpoczynających karierę naukową

Oferta konkursowa dla rozpoczynających karierę naukową Oferta konkursowa dla rozpoczynających karierę naukową I. Konkursy dedykowane osobom nieposiadającym stopnia naukowego doktora: PRELUDIUM konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku spełniania obowiązku szkolnego. 1 września 2014 r do szkoły podstawowej przyjdzie sześciolatek Wyzwanie to wymaga od systemu

Bardziej szczegółowo

Granty NCN Granty unijne

Granty NCN Granty unijne Warszawa, 2016 rok Granty MNiSW (NPRH) - moduł Dziedzictwo narodowe. Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcące w Legionowie Szkolny program doradztwa edukacyjno zawodowego Podstawy prawne programu - Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r.

Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wydział Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r. ZMIANY dotyczące nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Ad 1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r.

Ad 1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Porównanie aktów prawnych dotyczących indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Izabella Lutze Ogólnopolskie seminarium pn.: Kompetentny nauczyciel jak konstruować indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki

Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana do finansowania badań podstawowych realizowanych w formie projektów

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW Uchwała Rady Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM NAUKI

NARODOWE CENTRUM NAUKI NARODOWE CENTRUM NAUKI Zgromadzenie plenarne KRASP 18 listopada 2016 r. prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki 1 BUDŻET NCN 2017 2017 wzrost budżetu NCN o 149 268 tys.

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH Stypendium doktoranckie na pierwszym roku przysługuje doktorantowi, który

Bardziej szczegółowo

b) Ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do uczelni służb państwowych;

b) Ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do uczelni służb państwowych; Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W NOWYM SYSTEMIE WSPOMAGANIA. Warszawa, 24-26 września 2015 r.

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W NOWYM SYSTEMIE WSPOMAGANIA. Warszawa, 24-26 września 2015 r. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W NOWYM SYSTEMIE WSPOMAGANIA Warszawa, 24-26 września 2015 r. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Około 700 publicznych i niepublicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Jelnej nr 2/2011 z dnia 25 marca 2011 r.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Jelnej nr 2/2011 z dnia 25 marca 2011 r. .. (pieczątka szkoły) Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Jelnej nr 2/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia procedury i organizacji pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT

Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT Załącznik Nr 4 Nazwa elementu systemu: programu uzupełniającego Twórczo odkrywam świat Status elementu: niezbędny, bezpłatny

Bardziej szczegółowo

ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II

ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Powinniśmy poświęcić mniej czasu na klasyfikowanie uczniów według

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Harmonogram działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Harmonogram działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna Harmonogram działań z zakresu psychologiczno-pedagogicznej 1 Czynności Sierpień organizacyjne Przekazanie rodzicom informacji w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU 4 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STASZOWIE W ROKU SZKOLNYM

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU 4 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STASZOWIE W ROKU SZKOLNYM PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU Nr 4 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STASZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2017 RADY GMINY ROKIETNICA. z dnia 2017 r.

UCHWAŁA NR / /2017 RADY GMINY ROKIETNICA. z dnia 2017 r. UCHWAŁA NR / /2017 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2017 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. w Przedszkolu Samorządowym Nr 27. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. w Białymstoku.

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. w Przedszkolu Samorządowym Nr 27. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. w Białymstoku. Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów (DZ.U z 2004roku, Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Art. 90b. 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 1 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH Narodowe Centrum Nauki w Krakowie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Fundacja na

Bardziej szczegółowo

nr 01/2016 Aktualnie otwarte konkursy krajowe

nr 01/2016 Aktualnie otwarte konkursy krajowe Gdańsk, 12 stycznia 2016 Newsletter nr 01/2016 Biura Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi Aktualnie otwarte konkursy krajowe Etiuda 4 - Narodowe Centrum Nauki Konkurs na stypendia doktorskie. W konkursie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

STYPENDIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY STYPENDIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Wsparcie dla pracowitych, pomoc dla zdolnych Stypendium Prezydenta Miasta Jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, gimnazjalnej lub artystycznej? Mieszkasz w Gliwicach?

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Podstawowe informacje o projekcie: Okres realizacji i Lider Projektu 1 lutego 2010 r. - 30 czerwca 2011 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza w zakresie wsparcia uczniów zgodnie z zaleceniami poradni

Diagnoza w zakresie wsparcia uczniów zgodnie z zaleceniami poradni Diagnoza w zakresie wsparcia uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych w roku szkolnym 2008/2009 Białystok 2009 Diagnozę przeprowadzono w 215 szkołach/przedszkolach 26 przedszkolach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3809 UCHWAŁA NR XXVI/176/16 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Podstawowe informacje o projekcie: Okres realizacji i Lider Projektu 1 lutego 2010 r. - 30 czerwca 2011 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Badania podstawowe esencją nauki

Badania podstawowe esencją nauki Badania podstawowe esencją nauki Plan prezentacji 1. Narodowe Centrum Nauki 2. Konkursy NCN 3. Konkurs POLONEZ 4. EMRM 2015 2 Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

Bardziej szczegółowo

dla młodych naukowców

dla młodych naukowców Dofinasowanie projektów badawczych dla młodych naukowców Michał Kaczmarek Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ Łódź, 20.03.2015r. Spotkanie informacyjne Dofinansowanie w ramach projektów badawczych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz 1. Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji i doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM Załącznik do zarządzenia nr 94 Rektora z dnia 5 lipca 2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 1 Ilekroć w treści

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE GRANTÓW PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW

POZYSKIWANIE GRANTÓW PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW POZYSKIWANIE GRANTÓW PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW MAŁGORZATA ŻAK-SKWIERCZYŃSKA Pozyskiwanie grantów DLACZEGO? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Dlaczego warto ubiegać się o granty? I. ROZWÓJ NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 859 USTAWA z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII RADY POWIATU TARNOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII RADY POWIATU TARNOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 3791 UCHWAŁA NR XXXIII.248.2013 RADY POWIATU TARNOWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie nadania statutu publicznej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16 /2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 11.09.2017 r. SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -77/14 Zarządzenie Nr 39/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wytycznych do tworzenia planów i programów studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (dla studiów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo