ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II"

Transkrypt

1 SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Powinniśmy poświęcić mniej czasu na klasyfikowanie uczniów według uzyskiwanych przez nich ocen a więcej na odkrywanie ich naturalnych predyspozycji czy uzdolnień i rozwijanie ich." Gardner H., Inteligencje wielorakie 1

2 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ORAZ FORM UDZIELANIA IM POMOCY Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2002r. Nr 3, poz. 28) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125) wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 92, poz. 1016) wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 41, poz. 362) WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej szkoły. Aby umożliwić uczniom optymalny rozwój, niezbędne jest wieloaspektowe oddziaływanie mające na celu rozwijanie pasji i talentów. W celu usystematyzowania oddziaływań opracowany został w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów, który pozwala odkrywać i skutecznie rozwijać zainteresowania. Zadania ujęte w jego ramach zostały określone w sposób pozwalający dotrzeć do wszystkich uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych cech, potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień. CEL GŁÓWNY: Celem nadrzędnym jest wszechstronny rozwój każdego ucznia ZSOiZ, rozpoznawanie, rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności wszystkich uczniów, tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego z nich oraz promowanie talentów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. CELE SZCZEGÓŁOWE: Identyfikacja i diagnoza zainteresowań i uzdolnień uczniów w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. Wdrażanie do efektywnych sposobów samodzielnego przyswajania wiedzy i umiejętności, dokonywania samooceny, planowania własnego rozwoju. Wzrost aktywności twórczej uczniów. Budowanie klimatu bezpieczeństwa niezbędnego do odkrywania przez młodego człowieka swoich mocnych stron. Kształtowanie kreatywności. 2

3 Wspieranie inicjatyw społecznych podejmowanych przez uczniów Ewaluacja postaw twórczych. Promocja osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym. Systematyczne dokumentowanie rozwoju uzdolnień. Otoczenie ucznia osiągającego mierzalne sukcesy w olimpiadach i konkursach opieką oraz zindywidualizowanie kształcenia poprzez przyznawanie opiekuna naukowego na pisemny wniosek ucznia lub jego rodzica Zakładane osiągnięcia uczniów mają dotyczyć przede wszystkim: wzrostu świadomości dotyczącej możliwości, kierunku własnego rozwoju wzrostu świadomości dotyczącej własnych zainteresowań i możliwości ich realizacji na terenie szkoły DEFINICJA UCZNIA ZDOLNEGO Uczeń zdolny to każdy uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, posiadający określonego rodzaju predyspozycje: humanistyczne, matematyczne, artystyczne, przyrodniczo-ekologiczne, organizacyjne lub sportowe i cechujący się ciekawością poznawczą oraz motywacją twórczą. OBSZARY UZDOLNIEŃ: społeczno - liderski humanistyczny artystyczny matematyczny informatyczny przyrodniczo-ekologiczny językowy sportowy inne PROCEDURY DIAGNOZOWANIA UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW: 1. Obserwacja ucznia - gromadzenie przez wychowawcę opinii i spostrzeżeń nauczycieli prowadzących zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne. 2. Wywiad z rodzicami na temat rozpoznanych zdolności ucznia. 3. Rozmowy z uczniem, ankieta dla uczniów- badanie stylów uczenia się oraz profilu uzdolnień i zainteresowań. 4. Przygotowanie i udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 5. Semestralna analiza osiągnięć każdego ucznia pod kątem zainteresowań, uzdolnień i osiągnięć. 6. Organizowanie konkursów, zawodów i olimpiad wewnątrzszkolnych oraz innych przedsięwzięć umożliwiających prezentację uzdolnień. 7. Przygotowanie i udział uczniów w konkursach i olimpiadach 3

4 REALIZATORZY PROGRAMU I ICH ZADANIA Program będą realizować pracownicy szkoły: dyrektor, lider wspierania uzdolnień, opiekunowie uczniów zdolnych, nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów oraz prowadzący zajęcia pozalekcyjne, pedagog, wychowawcy, bibliotekarz. I. ZADANIA DYREKCJI SZKOŁY: Tworzenie klimatu sprzyjającego aktywnemu wspieraniu uzdolnień. Zapewnianie optymalnych warunków pracy z uczniem zdolnym. Wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych. Pozyskiwanie środków na podejmowane zadania. Współpraca z rodzicami, środowiskiem i władzami lokalnymi oraz organizacjami wspomagającymi szkołę w działaniach skierowanych na wspieranie uzdolnień i zainteresowań. W miarę potrzeb organizowanie indywidualnego toku nauczania dla ucznia zdolnego. Promowanie nauczycieli podejmujących pracę z uczniami uzdolnionymi osiągającymi wyróżniające efekty swojego działania. Typowanie uczniów - we współpracy z Samorządem Uczniowskim - do stypendiów i nagród. II. ZADANIA LIDERA WSPIERANIA UZDOLNIEŃ Wdrażanie i modyfikowanie na bieżąco Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim. Bieżące informowanie środowiska szkolnego i lokalnego o aktualnych działaniach szkoły w zakresie rozwijania uzdolnień. Propagowanie w społeczności szkolnej idei wspierania uzdolnień uczniów. Gromadzenie informacji i dokumentacji na temat wspierania zdolności (lista uczniów wraz z rodzajem uzdolnienia, podjęte działania itd.) Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój talentów (np. Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień przy DODN, PPP, Biblioteka Miejska i in.) Działania związane z uzyskaniem przez szkołę akredytacji w DSWU Promowanie osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły, w gablotach na terenie szkoły i w mediach. III. ZADANIA OPIEKUNÓW UCZNIÓW ZDOLNYCH (nauczycieli wyznaczonych na pisemny wniosek ucznia uzdolnionego lub jego rodzica) Wspieranie uczniów uzdolnionych. Opracowanie i realizacja indywidualnych programów rozwoju ucznia zdolnego, ustalenie tematyki, form i terminów realizacji programów, np. w ramach 19-tej godziny. 4

5 Poszerzanie zainteresowań i umiejętności ucznia poprzez udział w przedsięwzięciach szkolnych i pozaszkolnych. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach. Współpraca z wychowawcą ucznia, pedagogiem, innymi nauczycielami ucznia oraz jego rodzicami w celu zapewnienia mu harmonijnego rozwoju umysłowego i psychofizycznego. Przekazywanie wychowawcy, nauczycielowi przedmiotu, dyrekcji szkoły i rodzicom informacji o uzyskanych osiągnięciach ucznia zdolnego. Promowanie ucznia i jego osiągnięć na terenie szkoły i poza nią. Dokumentowanie pracy z uczniem zdolnym w dzienniku zajęć pozalekcyjnych oraz sprawozdaniach okresowych sporządzanych przez nauczyciela. IV. ZADANIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW Rozwijanie zdolności wszystkich uczniów. Rozpoznawanie uczniów posiadających szczególne uzdolnienia. Analiza wyników i sprawdzianów. Indywidualizowanie pracy z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Współpraca z opiekunem ucznia zdolnego, rodzicami, pedagogiem szkolnym, innymi nauczycielami uczącymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Wspieranie i motywowanie ucznia do ciągłego rozwoju poprzez udział w konkursach, olimpiadach itp. V. ZADANIA WYCHOWAWCY Zebranie informacji (np. wywiad, ankieta, dokumentacja pozaszkolna) na temat zainteresowań i osiągnięć uczniów rozpoczynających naukę w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II Gromadzenie informacji o sukcesach szkolnych i pozaszkolnych ucznia w trakcie nauki w szkole. Wskazywanie pozaszkolnych miejsc pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowań. Ścisła współpraca z nauczycielami przedmiotu, opiekunem ucznia zdolnego, pedagogiem i rodzicami na rzecz ucznia zdolnego. Promowanie talentów na forum klasy i w trakcie spotkań z rodzicami. VI. ZADANIA BIBLIOTEKARZA SZKOLNEGO Gromadzenie i eksponowanie księgozbioru dotyczącego pracy z uczniem uzdolnionym. Zabezpieczenie niezbędnej literatury oraz innych materiałów dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Włączanie się w szkolne inicjatywy promujące talenty i pasje uczniowskie. 5

6 SPOSOBY REALIZACJI SYSTEMU: 1. Wyszukiwanie uczniów zdolnych za pomocą procedur rozpoznawania uzdolnień. 2. Monitorowanie uczniów objętych systemem (wychowawca, lider). 3. Stosowanie aktywizujących metod nauczania. 4. Stwarzanie warunków i możliwości dla aktywności twórczej. 5. Motywowanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach i zawodach. 6. Promowanie i nagradzanie osiągnięć i sukcesów. 7. Rekomendowanie dobrych praktyk w pracy z uczniem zdolnym stworzenie na szkolnej stronie internetowej zakładki Uczeń zdolny. 8. Doskonalenie zawodowe nauczycieli (udział w warsztatach, szkoleniach, wykładach, konferencjach poświęconych problematyce pracy z uczniem uzdolnionym). FORMY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM: 1. Indywidualna : samodzielna praca ucznia nad zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania; indywidualizacja nauki na lekcjach, dodatkowe prace domowe lub prace długoterminowe; samodzielne opracowywanie zagadnień; zachęcanie ucznia do samodzielnego uczestnictwa w wydarzeniach pozaszkolnych. 2. Grupowa : koła zainteresowań; kontakty indywidualne przed konkursami, olimpiadami itp. warsztaty; szkolne konkursy; pozaszkolne przedsięwzięcia; pokazy i prezentacje; zawody, turnieje, mecze, itp.; wycieczki; realizacja projektów edukacyjnych; praca zespołowa. PROMOCJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: 1. Prezentacja osiągnięć uczniów na szkolnej stronie internetowej, organu nadzorującego szkołę i w lokalnych mediach. 2. Prezentacja osiągnięć uczniów w czasie uroczystości szkolnych. 3. Prezentacja osiągnięć uczniów w czasie spotkań z rodzicami. 4. Listy pochwalne adresowane do rodziców. 5. Dokumentowanie osiągnięć najzdolniejszych (protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej ZSOiZ) 6

7 SPOSOBY EWALUACJI SYSTEMU : obserwacje kadry kierowniczej szkoły; wywiady z nauczycielami, uczniami, rodzicami; ankiety; sprawdziany; dyskusja, rozmowa; sprawozdanie nauczycieli (okresowe i roczne); osiągnięcia uczniów i nauczycieli na szczeblu szkoły, miasta, regionu kraju; wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych. Załączniki: 1. Roczny harmonogram (kalendarz) uroczystości szkolnych. 2. Uaktualniany wykaz kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych. 7

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015

Program Wychowawczy. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015 Program Wychowawczy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015 ,,Człowiek jest tylko na pozór istotą drobną i wątłą, W rzeczywistości jest to genialny i nieśmiertelny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 1. OGÓLNY PLAN PRACY PLACÓWKI Wizja funkcjonowania ZSB i planowane cele. Szkoła kształci uczniów przygotowując ich do wykonywania zwodów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo