SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła Strzegom tel./fax NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup oraz dostawa samochodu cięŝarowo osobowego ze skrzynią do kg Kod CPV Kod CPV II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu nieograniczonego w ramach zamówień sektorowych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, obowiązującym w Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowego samochodu cięŝarowoosobowego typu furgon - skrzynia, o ładowności do 3500 kg, rok produkcji 2009, posiadającego homologację samochodu cięŝarowego o następujących parametrach: 1. Silnik: 1.1. wysokopręŝny turbodoładowany, napędzany ON, spełniający wymogi EURO 4; 1.2. moc silnika min. 88 KW (120 KM), pojemność do 2500 cm średnie zuŝycie paliwa do 11 l/100km potwierdzone w charakterystyce technicznej pojazdu. 2. Skrzynia biegów: 2.1. manualna 5-cio lub 6-cio stopniowa. 3. Układ napędowy i jezdny: 3.1. klasyczny lub zblokowany przedni; 3.2. sygnał dźwiękowy cofania pojazdu; 3.3. zawieszenie pojazdu zaleŝne lub niezaleŝne. 1

2 4. Układ kierowniczy: 4.1. ze wspomaganiem; 4.2. kolumna kierownicy z regulacją co najmniej w jednej płaszczyźnie. 5. Kabina wyposaŝenie zewnętrzne: 5.1. Boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane; 6. Kabina wyposaŝenie wewnętrzne: 6.1. Podwójna kabina ze skrzynią o powierzchni 5m 2 6,8 m 2 ; 6.2. siedzenie kierowcy z regulacją wysokości; 6.3. poduszki bezpieczeństwa dla kierowcy i pasaŝera; 6.4. liczba miejsc w kabinie od 6 do 7 z kierowcą; 6.5. ogrzewanie kabiny; 6.6. ilość drzwi kabiny 4; 6.7. immobilizer, zamknięcie drzwi pilotem; 6.8. pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe; 6.9. radioodtwarzacz z anteną; siedzenia pokryte tworzywem łatwozmywalnym lub inne z pokrowcami na siedzenia; dywaniki podłogowe; licznik dziennego przebiegu kilometrów, klimatyzacja manualna; szyby atermiczne i elektrycznie sterowane szyby przednie; wyświetlacz z zegarem cyfrowym i komputer pokładowy; Szyby tylne uchylne; 7. Ładowność kg. 8. Masa całkowita pojazdu do kg. 9. Układ hamulcowy: 9.1. hydrauliczny układ hamulcowy ze wspomaganiem i systemem ABS; 9.2. system EPD ( elektroniczny rozdział siły hamowania ); 9.3. hamulce tarczowe na osi przedniej, na osi tylnej tarczowe lub bębnowe. 10.WyposaŜenie: hak pociągowy na przyczepę wraz z instalacją elektryczną i homologacją; belka świetlna na dachu pojazdu z napisem Pogotowie wodociągowe ; instrukcja obsługi w języku polskim; koło zapasowe typowe, trójkąt ostrzegawczy, lewarek, fabryczny zestaw narzędzi, gaśnica; 2

3 10.5. pozostałe wyposaŝenie wg obowiązujących przepisów dla pojazdów tego typu. 11.Dodatkowe wymagania: podłoga w części ładunkowej zabudowana pokryta materiałem łatwozmywalnym; Wykonawca, dostarcza na własny koszt i ryzyko pojazd do siedziby Zamawiającego oraz dokona przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi oferowanego pojazdu; świadectwo homologacji na podzespoły i pojazd uprawniające do zarejestrowania pojazdu; zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w autoryzowanej stacji obsługi w odległości od siedziby Zamawiającego do 80 km; zaświadczenie o spełnianiu wymogów EURO 4; gwarancja mechaniczna - 2 lata; gwarancja na perforację nadwozia min.6 lat; osłony przeciwbłotne gumowe lub z tworzywa na przednie i tylne koła dodatkowy komplet opon zimowych z felgami R 16 C; pojazd musi spełniać niezbędne kryteria do pełnego odliczenia podatku VAT; osłona silnika; ogumienie letnie R16 C; autonomiczny ogrzewacz webasto z programatorem; zawieszenie tylne z podwójnymi resorami; wzmocniony akumulator; światła przeciwmgielne; IV. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia 1 marca 2010r. V. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie ustawa bez bliŝszego określenia o jaką ustawę chodzi - dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm.). 2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie regulamin bez bliŝszego określenia o jaki regulamin chodzi - dotyczy ono Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującym w Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu. 3. Regulamin moŝna pobrać pocztą elektroniczną, składając pisemne zapotrzebowanie na Regulamin na skrzynkę pocztową: lub ze strony internetowej z działu przetargi. 3

4 4. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach moŝe w kaŝdym czasie (przed upływem terminu do składania ofert) zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacje o tym zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i będzie ona dla nich wiąŝącą. 5. Wykonawca moŝe wycofać złoŝoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wycofywania oferty wykonawca powinien złoŝyć pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty podpisane przez osoby upowaŝnione do reprezentacji oferenta - przed upływem terminu składania ofert. 6. Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę, pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie takie musi być złoŝone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY". VI. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI WARIANTOWYCH VII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy. 4. Spełniający wymagania określone w niniejszej SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania powyŝszych warunków na podstawie złoŝonych przez wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złoŝyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeŝeli nie uzupełnienie skutkowałoby uniewaŝnieniem postępowania. IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wymienione poniŝej dokumenty naleŝy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone (na kaŝdej stronie) przez wykonawcę 4

5 za zgodność z oryginałem. Wystarczające jest złoŝenie na kserokopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 2. Wymagane dokumenty: 2.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 niniejszej SIWZ Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wypis z tego dokumentu zawierający co najmniej: siedzibę, datę rozpoczęcia działalności, nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy stwierdzający, Ŝe zakres jej działania odpowiada profilowi zamówienia) wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca moŝe złoŝyć w/w odpis wydany z wcześniejszą datą, pod warunkiem, Ŝe urząd/sąd wydający zaświadczenie potwierdzi jego aktualność na dany dzień stan aktualny na dzień... przypadający na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie kserokopii za zgodność z oryginałem nie stanowi potwierdzenia aktualności Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczone lub rozłoŝone na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy, jeŝeli upowaŝnienie osoby podpisującej nie wynika z dokumentu wymienionego w pkt (proponowany wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 3); X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM, OSÓBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Wykonawca moŝe zwrócić się telefonicznie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania. 3. Uprawnionym, do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: 3.1. w zakresie spraw formalnych: Łukasz Adamski tel wew. 26, 3.2. w zakresie spraw merytorycznych: Paweł Warzecha tel wew Informacje uzyskać moŝna od poniedziałku do piątku w godzinach

6 5. Zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia i inne informacje mogą być przekazywane telefonicznie lub faksem. W przypadku przekazywania dokumentów faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej potwierdzi niezwłocznie fakt ich otrzymania. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Opracowanie oferty 1.1. KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Oferta powinna być sporządzona zgodnie z niniejszą specyfikacją na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem w języku polskim Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŝnione do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo Za osoby uprawnione do podpisywania oferty i składania oświadczeń w imieniu wykonawców uznaje się: Osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, Osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, Osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez w/w osoby. W przypadku podpisania oferty i jej załączników przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo posiadające zakres (podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną) musi być dołączone do oferty Wspólników, jeŝeli wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. JeŜeli oferta nie została podpisana przez wszystkich wspólników, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez wszystkich pozostałych wspólników lub jeŝeli wynika z niej uprawnienie do występowania w imieniu spółki umowę spółki cywilnej 1.5. Zaleca się aby oferta była zszyta lub spięta, strony oferty ponumerowane, a wszystkie załączniki podpisane przez osoby upowaŝnione i opieczętowane pieczęciami Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca powinien wyodrębnić w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być oznaczony TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA ; 1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłoŝeniem swojej oferty niezaleŝnie od wyniku postępowania. 2. Sposób składania ofert: 2.1. Ofertę wraz z załącznikami naleŝy przesłać na adres zamawiającego: z opisem: WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O Strzegom, ul. Wesoła 7 OFERTA NA ZAKUP I DOSTAWĘ SAMOCHODU CIĘśAROWO OSOBOWEGO ZE SKRZYNIĄ DO kg przetarg nieograniczony 6

7 i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Ofertę moŝna składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złoŝenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki. XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cenę oferty naleŝy podać w PLN. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert ani płatności w innej walucie. 2. W ofercie naleŝy podać cenę netto, brutto oraz wysokość podatku VAT (wszystkie w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku). 3. KaŜdy oferent moŝe podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone. XIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE SKŁADANIA ZABEZPIECZENIA W POSTACI WADIUM XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin składania ofert: Oferty naleŝy składać do dnia 22 stycznia 2010 r. do godz na adres Zamawiającego. 2. Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna postępowania odbędzie się dnia 22 stycznia 2010 r. godz w pok. nr 2 w siedzibie Zamawiającego. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW, SPOSÓB OCENY OFERT 1) Po otwarciu ofert Zamawiający sprawdzi wszystkie oferty pod względem spełniania warunków wymaganych w regulaminie i SIWZ, następnie: 1.1. Odrzuci ofertę która: Jest niezgodna z regulaminem; Jej treść nie odpowiada treści SIWZ; Jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub ofertę wykonawcy, który nie złoŝył wyjaśnień zgodnie z art. 90 ustawy; 7

8 Została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; Jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 2) Kryteria oceny ofert. Spośród ofert nieodrzuconych spełniających wymagane warunki Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej kierował będzie się następującymi kryteriami, którym przypisano znaczenie: cena - 100% Oferta o najniŝszej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru: C NAJNIśSZA /C PORÓWNYWANA x 100 XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XVII. WARUNKI UMOWY Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Postanowienia projektu umowy zostaną uznane przez Wykonawcę za wiąŝące w chwili podpisania umowy. XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawiera DZIAŁ IV Rozdział 8 Regulaminu. Sporządził: Zatwierdził: 8

9 Załącznik nr 1 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła Strzegom FORMULARZ OFERTOWY Oferujemy realizację zamówienia na zakup oraz dostawę samochodu cięŝarowo osobowego ze skrzynią do kg 1. za cenę netto:... zł (słownie netto:...) cenę brutto:... zł (słownie brutto:...) podatek VAT:... zł (słownie podatek VAT:...) 2. Deklarujemy termin realizacji do dnia Udzielamy gwarancji na okres... lat 4. Warunki płatności Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 6. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych ofertą na czas określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Oświadczamy, Ŝe wszystkie dane zawarte w naszej ofercie są zgodne z prawdą. 8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1. Dane techniczne samochodu Podpis... Adres 9

10 Załącznik nr 2... pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE Ubiegając się o wykonanie zamówienia przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oraz dostawę samochodu cięŝarowo-osobowego ze skrzynią do 3500 kg oświadczam, Ŝe: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia; 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) data, miejscowość pieczęć i podpis(y) 10

11 Załącznik nr 3... miejscowość, data PEŁNOMOCNICTWO Niniejszym upowaŝniamy pana/panią... zam.... nr PESEL... do występowania w imieniu:..., podpisywania oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów niezbędnych do złoŝenia oferty (podać ewentualny inny zakres pełnomocnictwa) w postępowaniu na pieczęć i podpis(y) osób reprezentujących osobę prawna lub fizyczną miejsce na znaczki opłaty skarbowej 11

12 U M O W A Załącznik Nr 4 zawarta w dniu r. w Strzegomiu pomiędzy: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu, ul. Wesoła 7, Strzegom wpisaną do KRS Nr zwanym w dalszej części umowy Kupującym, reprezentowaną przez: PREZESA ZARZĄDU - Stanisława Romanowicza WICEPREZESA ZARZĄDU - Marka Jaryczewskiego a..., zwaną w dalszej części umowy Sprzedawcą W oparciu o wybór oferty złoŝonej przez Sprzedawcę w trybie przetargu nieograniczonego w dniu... Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć samochód marki..., model..., rok produkcji 2009, do siedziby Kupującego zgodnie z warunkami dotyczącymi przedmiotu zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w Ofercie Sprzedawcy stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. 2. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaŝy samochodu odpowiadającego obowiązującym normom oraz obowiązującym przepisom w tym takŝe art. 215 Kodeksu pracy. 3. Sprzedawca oświadcza, Ŝe przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, bez wad i nie jest obciąŝony prawami osób trzecich. 4. Kupujący ma prawo nie odebrać przedmiotu umowy, jeŝeli w trakcie odbioru ujawniono wady, jest niekompletny lub nie spełnia wymagań określonych specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyznaczając termin na dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od powyŝszych nieprawidłowości. Nowy termin nie zwalnia Sprzedawcy od zapłaty kar umownych Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Kupującego najpóźniej do dnia... oraz zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Kupującego dwa dni wcześniej o dniu i godzinie dostawy. 2. Sprzedawca przekaŝe przedmiot umowy wraz z kompletem kluczy, kartą gwarancyjną, atestami, certyfikatami, świadectwem homologacji, instrukcjami i wszelkimi dokumentami dotyczącymi przedmiotu umowy, niezbędnymi do rejestracji pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 3. Dokumenty dotyczące przedmiotu umowy wykonane w języku obcym powinny posiadać urzędowe tłumaczenie na język polski. 4. Sprzedawca wyda wykonany przedmiot umowy wraz z kluczami i dokumentacją, o której mowa w ust. 2 upowaŝnionemu przez Kupującego przedstawicielowi, który sprawdzi towar pod względem wyposaŝenia i pokwituje odbiór samochodu Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy licząc od dnia odbioru samochodu. 2. Sprzedawca świadczyć będzie serwis gwarancyjny w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia od Kupującego o wykryciu wady. 3. W przypadku, jeŝeli usunięcie wady będzie trwało dłuŝej niŝ 48 godzin, Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt i ryzyko niezwłocznie i nieodpłatnie zapewnić pojazd zastępczy tego samego typu, do czasu jej usunięcia. Kupujący nie ponosi kosztów związanych z wynajmem pojazdu zastępczego. 12

13 4 1. Cena umowna za sprzedany i dostarczony przedmiot umowy wynosi...zł netto plus podatek VAT 22% tj....zł, razem cena umowna brutto wynosi:...zł (słownie złotych:...) i cena ta zawiera wszelkie koszty Sprzedawcy związane z niniejszą umową. 2. Zapłata wynagrodzenia za dostarczony i odebrany przedmiot umowy nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT na rachunek Sprzedawcy: Sprzedawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada Nr NIP Kupujący jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada Nr NIP Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca w wysokości 10% ceny umownej brutto, 2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,2% ceny umownej brutto za kaŝdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% ceny umownej brutto za kaŝdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący w wysokości 10% ceny umownej brutto. 3. Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych Strony postanawiają, Ŝe oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym przysługuje im prawo odstąpienia od umowy: 1) Kupujący moŝe odstąpić od umowy w następujących przypadkach: a) Sprzedawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, b) zaszły okoliczności powodujące, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, a których nie moŝna było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 2) Sprzedawca moŝe odstąpić od umowy, jeŝeli Kupujący odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod rygorem niewaŝności odstąpienia. 3. Odstąpienie nie powoduje utraty przez Kupującego prawa do kar umownych i odszkodowania. 7 Wszystkie spory, wynikłe z wykonywania niniejszej umowy, które nie będą mogły być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Strony podają adres do korespondencji: 1) Kupujący: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wesoła 7, Strzegom; 2) Sprzedawca: W przypadku zmiany adresu strona ma obowiązek pisemnie zawiadomić drugą stronę o tej zmianie w terminie dwóch dni.

14 5. W przypadku niedopełnienia obowiązku ustalonego w ust. 4, korespondencja wysłana na adres dotychczasowy zostanie uznana za doręczoną. 9 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŝdej ze stron. SPRZEDAWCA: KUPUJĄCY: 14

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo