SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła Strzegom tel./fax NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup oraz dostawa samochodu cięŝarowo osobowego ze skrzynią do kg Kod CPV Kod CPV II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu nieograniczonego w ramach zamówień sektorowych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, obowiązującym w Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowego samochodu cięŝarowoosobowego typu furgon - skrzynia, o ładowności do 3500 kg, rok produkcji 2009, posiadającego homologację samochodu cięŝarowego o następujących parametrach: 1. Silnik: 1.1. wysokopręŝny turbodoładowany, napędzany ON, spełniający wymogi EURO 4; 1.2. moc silnika min. 88 KW (120 KM), pojemność do 2500 cm średnie zuŝycie paliwa do 11 l/100km potwierdzone w charakterystyce technicznej pojazdu. 2. Skrzynia biegów: 2.1. manualna 5-cio lub 6-cio stopniowa. 3. Układ napędowy i jezdny: 3.1. klasyczny lub zblokowany przedni; 3.2. sygnał dźwiękowy cofania pojazdu; 3.3. zawieszenie pojazdu zaleŝne lub niezaleŝne. 1

2 4. Układ kierowniczy: 4.1. ze wspomaganiem; 4.2. kolumna kierownicy z regulacją co najmniej w jednej płaszczyźnie. 5. Kabina wyposaŝenie zewnętrzne: 5.1. Boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane; 6. Kabina wyposaŝenie wewnętrzne: 6.1. Podwójna kabina ze skrzynią o powierzchni 5m 2 6,8 m 2 ; 6.2. siedzenie kierowcy z regulacją wysokości; 6.3. poduszki bezpieczeństwa dla kierowcy i pasaŝera; 6.4. liczba miejsc w kabinie od 6 do 7 z kierowcą; 6.5. ogrzewanie kabiny; 6.6. ilość drzwi kabiny 4; 6.7. immobilizer, zamknięcie drzwi pilotem; 6.8. pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe; 6.9. radioodtwarzacz z anteną; siedzenia pokryte tworzywem łatwozmywalnym lub inne z pokrowcami na siedzenia; dywaniki podłogowe; licznik dziennego przebiegu kilometrów, klimatyzacja manualna; szyby atermiczne i elektrycznie sterowane szyby przednie; wyświetlacz z zegarem cyfrowym i komputer pokładowy; Szyby tylne uchylne; 7. Ładowność kg. 8. Masa całkowita pojazdu do kg. 9. Układ hamulcowy: 9.1. hydrauliczny układ hamulcowy ze wspomaganiem i systemem ABS; 9.2. system EPD ( elektroniczny rozdział siły hamowania ); 9.3. hamulce tarczowe na osi przedniej, na osi tylnej tarczowe lub bębnowe. 10.WyposaŜenie: hak pociągowy na przyczepę wraz z instalacją elektryczną i homologacją; belka świetlna na dachu pojazdu z napisem Pogotowie wodociągowe ; instrukcja obsługi w języku polskim; koło zapasowe typowe, trójkąt ostrzegawczy, lewarek, fabryczny zestaw narzędzi, gaśnica; 2

3 10.5. pozostałe wyposaŝenie wg obowiązujących przepisów dla pojazdów tego typu. 11.Dodatkowe wymagania: podłoga w części ładunkowej zabudowana pokryta materiałem łatwozmywalnym; Wykonawca, dostarcza na własny koszt i ryzyko pojazd do siedziby Zamawiającego oraz dokona przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi oferowanego pojazdu; świadectwo homologacji na podzespoły i pojazd uprawniające do zarejestrowania pojazdu; zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w autoryzowanej stacji obsługi w odległości od siedziby Zamawiającego do 80 km; zaświadczenie o spełnianiu wymogów EURO 4; gwarancja mechaniczna - 2 lata; gwarancja na perforację nadwozia min.6 lat; osłony przeciwbłotne gumowe lub z tworzywa na przednie i tylne koła dodatkowy komplet opon zimowych z felgami R 16 C; pojazd musi spełniać niezbędne kryteria do pełnego odliczenia podatku VAT; osłona silnika; ogumienie letnie R16 C; autonomiczny ogrzewacz webasto z programatorem; zawieszenie tylne z podwójnymi resorami; wzmocniony akumulator; światła przeciwmgielne; IV. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia 1 marca 2010r. V. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie ustawa bez bliŝszego określenia o jaką ustawę chodzi - dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm.). 2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie regulamin bez bliŝszego określenia o jaki regulamin chodzi - dotyczy ono Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującym w Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu. 3. Regulamin moŝna pobrać pocztą elektroniczną, składając pisemne zapotrzebowanie na Regulamin na skrzynkę pocztową: lub ze strony internetowej z działu przetargi. 3

4 4. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach moŝe w kaŝdym czasie (przed upływem terminu do składania ofert) zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacje o tym zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i będzie ona dla nich wiąŝącą. 5. Wykonawca moŝe wycofać złoŝoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wycofywania oferty wykonawca powinien złoŝyć pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty podpisane przez osoby upowaŝnione do reprezentacji oferenta - przed upływem terminu składania ofert. 6. Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę, pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie takie musi być złoŝone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY". VI. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI WARIANTOWYCH VII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy. 4. Spełniający wymagania określone w niniejszej SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania powyŝszych warunków na podstawie złoŝonych przez wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złoŝyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeŝeli nie uzupełnienie skutkowałoby uniewaŝnieniem postępowania. IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wymienione poniŝej dokumenty naleŝy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone (na kaŝdej stronie) przez wykonawcę 4

5 za zgodność z oryginałem. Wystarczające jest złoŝenie na kserokopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 2. Wymagane dokumenty: 2.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 niniejszej SIWZ Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wypis z tego dokumentu zawierający co najmniej: siedzibę, datę rozpoczęcia działalności, nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy stwierdzający, Ŝe zakres jej działania odpowiada profilowi zamówienia) wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca moŝe złoŝyć w/w odpis wydany z wcześniejszą datą, pod warunkiem, Ŝe urząd/sąd wydający zaświadczenie potwierdzi jego aktualność na dany dzień stan aktualny na dzień... przypadający na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie kserokopii za zgodność z oryginałem nie stanowi potwierdzenia aktualności Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczone lub rozłoŝone na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy, jeŝeli upowaŝnienie osoby podpisującej nie wynika z dokumentu wymienionego w pkt (proponowany wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 3); X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM, OSÓBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Wykonawca moŝe zwrócić się telefonicznie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania. 3. Uprawnionym, do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: 3.1. w zakresie spraw formalnych: Łukasz Adamski tel wew. 26, 3.2. w zakresie spraw merytorycznych: Paweł Warzecha tel wew Informacje uzyskać moŝna od poniedziałku do piątku w godzinach

6 5. Zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia i inne informacje mogą być przekazywane telefonicznie lub faksem. W przypadku przekazywania dokumentów faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej potwierdzi niezwłocznie fakt ich otrzymania. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Opracowanie oferty 1.1. KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Oferta powinna być sporządzona zgodnie z niniejszą specyfikacją na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem w języku polskim Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŝnione do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo Za osoby uprawnione do podpisywania oferty i składania oświadczeń w imieniu wykonawców uznaje się: Osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, Osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, Osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez w/w osoby. W przypadku podpisania oferty i jej załączników przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo posiadające zakres (podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną) musi być dołączone do oferty Wspólników, jeŝeli wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. JeŜeli oferta nie została podpisana przez wszystkich wspólników, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez wszystkich pozostałych wspólników lub jeŝeli wynika z niej uprawnienie do występowania w imieniu spółki umowę spółki cywilnej 1.5. Zaleca się aby oferta była zszyta lub spięta, strony oferty ponumerowane, a wszystkie załączniki podpisane przez osoby upowaŝnione i opieczętowane pieczęciami Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca powinien wyodrębnić w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być oznaczony TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA ; 1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłoŝeniem swojej oferty niezaleŝnie od wyniku postępowania. 2. Sposób składania ofert: 2.1. Ofertę wraz z załącznikami naleŝy przesłać na adres zamawiającego: z opisem: WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O Strzegom, ul. Wesoła 7 OFERTA NA ZAKUP I DOSTAWĘ SAMOCHODU CIĘśAROWO OSOBOWEGO ZE SKRZYNIĄ DO kg przetarg nieograniczony 6

7 i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Ofertę moŝna składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złoŝenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki. XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cenę oferty naleŝy podać w PLN. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert ani płatności w innej walucie. 2. W ofercie naleŝy podać cenę netto, brutto oraz wysokość podatku VAT (wszystkie w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku). 3. KaŜdy oferent moŝe podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone. XIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE SKŁADANIA ZABEZPIECZENIA W POSTACI WADIUM XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin składania ofert: Oferty naleŝy składać do dnia 22 stycznia 2010 r. do godz na adres Zamawiającego. 2. Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna postępowania odbędzie się dnia 22 stycznia 2010 r. godz w pok. nr 2 w siedzibie Zamawiającego. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW, SPOSÓB OCENY OFERT 1) Po otwarciu ofert Zamawiający sprawdzi wszystkie oferty pod względem spełniania warunków wymaganych w regulaminie i SIWZ, następnie: 1.1. Odrzuci ofertę która: Jest niezgodna z regulaminem; Jej treść nie odpowiada treści SIWZ; Jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub ofertę wykonawcy, który nie złoŝył wyjaśnień zgodnie z art. 90 ustawy; 7

8 Została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; Jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 2) Kryteria oceny ofert. Spośród ofert nieodrzuconych spełniających wymagane warunki Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej kierował będzie się następującymi kryteriami, którym przypisano znaczenie: cena - 100% Oferta o najniŝszej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru: C NAJNIśSZA /C PORÓWNYWANA x 100 XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XVII. WARUNKI UMOWY Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Postanowienia projektu umowy zostaną uznane przez Wykonawcę za wiąŝące w chwili podpisania umowy. XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawiera DZIAŁ IV Rozdział 8 Regulaminu. Sporządził: Zatwierdził: 8

9 Załącznik nr 1 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła Strzegom FORMULARZ OFERTOWY Oferujemy realizację zamówienia na zakup oraz dostawę samochodu cięŝarowo osobowego ze skrzynią do kg 1. za cenę netto:... zł (słownie netto:...) cenę brutto:... zł (słownie brutto:...) podatek VAT:... zł (słownie podatek VAT:...) 2. Deklarujemy termin realizacji do dnia Udzielamy gwarancji na okres... lat 4. Warunki płatności Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 6. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych ofertą na czas określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Oświadczamy, Ŝe wszystkie dane zawarte w naszej ofercie są zgodne z prawdą. 8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1. Dane techniczne samochodu Podpis... Adres 9

10 Załącznik nr 2... pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE Ubiegając się o wykonanie zamówienia przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oraz dostawę samochodu cięŝarowo-osobowego ze skrzynią do 3500 kg oświadczam, Ŝe: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia; 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) data, miejscowość pieczęć i podpis(y) 10

11 Załącznik nr 3... miejscowość, data PEŁNOMOCNICTWO Niniejszym upowaŝniamy pana/panią... zam.... nr PESEL... do występowania w imieniu:..., podpisywania oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów niezbędnych do złoŝenia oferty (podać ewentualny inny zakres pełnomocnictwa) w postępowaniu na pieczęć i podpis(y) osób reprezentujących osobę prawna lub fizyczną miejsce na znaczki opłaty skarbowej 11

12 U M O W A Załącznik Nr 4 zawarta w dniu r. w Strzegomiu pomiędzy: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu, ul. Wesoła 7, Strzegom wpisaną do KRS Nr zwanym w dalszej części umowy Kupującym, reprezentowaną przez: PREZESA ZARZĄDU - Stanisława Romanowicza WICEPREZESA ZARZĄDU - Marka Jaryczewskiego a..., zwaną w dalszej części umowy Sprzedawcą W oparciu o wybór oferty złoŝonej przez Sprzedawcę w trybie przetargu nieograniczonego w dniu... Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć samochód marki..., model..., rok produkcji 2009, do siedziby Kupującego zgodnie z warunkami dotyczącymi przedmiotu zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w Ofercie Sprzedawcy stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. 2. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaŝy samochodu odpowiadającego obowiązującym normom oraz obowiązującym przepisom w tym takŝe art. 215 Kodeksu pracy. 3. Sprzedawca oświadcza, Ŝe przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, bez wad i nie jest obciąŝony prawami osób trzecich. 4. Kupujący ma prawo nie odebrać przedmiotu umowy, jeŝeli w trakcie odbioru ujawniono wady, jest niekompletny lub nie spełnia wymagań określonych specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyznaczając termin na dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od powyŝszych nieprawidłowości. Nowy termin nie zwalnia Sprzedawcy od zapłaty kar umownych Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Kupującego najpóźniej do dnia... oraz zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Kupującego dwa dni wcześniej o dniu i godzinie dostawy. 2. Sprzedawca przekaŝe przedmiot umowy wraz z kompletem kluczy, kartą gwarancyjną, atestami, certyfikatami, świadectwem homologacji, instrukcjami i wszelkimi dokumentami dotyczącymi przedmiotu umowy, niezbędnymi do rejestracji pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 3. Dokumenty dotyczące przedmiotu umowy wykonane w języku obcym powinny posiadać urzędowe tłumaczenie na język polski. 4. Sprzedawca wyda wykonany przedmiot umowy wraz z kluczami i dokumentacją, o której mowa w ust. 2 upowaŝnionemu przez Kupującego przedstawicielowi, który sprawdzi towar pod względem wyposaŝenia i pokwituje odbiór samochodu Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy licząc od dnia odbioru samochodu. 2. Sprzedawca świadczyć będzie serwis gwarancyjny w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia od Kupującego o wykryciu wady. 3. W przypadku, jeŝeli usunięcie wady będzie trwało dłuŝej niŝ 48 godzin, Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt i ryzyko niezwłocznie i nieodpłatnie zapewnić pojazd zastępczy tego samego typu, do czasu jej usunięcia. Kupujący nie ponosi kosztów związanych z wynajmem pojazdu zastępczego. 12

13 4 1. Cena umowna za sprzedany i dostarczony przedmiot umowy wynosi...zł netto plus podatek VAT 22% tj....zł, razem cena umowna brutto wynosi:...zł (słownie złotych:...) i cena ta zawiera wszelkie koszty Sprzedawcy związane z niniejszą umową. 2. Zapłata wynagrodzenia za dostarczony i odebrany przedmiot umowy nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT na rachunek Sprzedawcy: Sprzedawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada Nr NIP Kupujący jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada Nr NIP Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca w wysokości 10% ceny umownej brutto, 2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,2% ceny umownej brutto za kaŝdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% ceny umownej brutto za kaŝdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący w wysokości 10% ceny umownej brutto. 3. Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych Strony postanawiają, Ŝe oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym przysługuje im prawo odstąpienia od umowy: 1) Kupujący moŝe odstąpić od umowy w następujących przypadkach: a) Sprzedawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, b) zaszły okoliczności powodujące, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, a których nie moŝna było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 2) Sprzedawca moŝe odstąpić od umowy, jeŝeli Kupujący odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod rygorem niewaŝności odstąpienia. 3. Odstąpienie nie powoduje utraty przez Kupującego prawa do kar umownych i odszkodowania. 7 Wszystkie spory, wynikłe z wykonywania niniejszej umowy, które nie będą mogły być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Strony podają adres do korespondencji: 1) Kupujący: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wesoła 7, Strzegom; 2) Sprzedawca: W przypadku zmiany adresu strona ma obowiązek pisemnie zawiadomić drugą stronę o tej zmianie w terminie dwóch dni.

14 5. W przypadku niedopełnienia obowiązku ustalonego w ust. 4, korespondencja wysłana na adres dotychczasowy zostanie uznana za doręczoną. 9 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŝdej ze stron. SPRZEDAWCA: KUPUJĄCY: 14

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA R.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA R. 1. ZAMAWIAJĄCY: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 24.11.2009 R. Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o. Adres: 58-560 Jelenia Góra Plac Piastowski 12 Miejscowość : Jelenia Góra

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZP 341 17/2008 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TDI/321/5/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o., Pl. Piastowski 12, 58-560 Jelenia góra Postępowanie, którego dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr DO-2010-2/MM/09 Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... Fax.: na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Email

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniŝej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: sukcesywny bezgotówkowy zakup oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja rozdzielnicy Nn 0,4 kv na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS DO PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

P/9/2007 Warszawa, dnia 11 maja 2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup samochodu dostawczego dla Filmoteki Narodowej w Warszawie

P/9/2007 Warszawa, dnia 11 maja 2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup samochodu dostawczego dla Filmoteki Narodowej w Warszawie P/9/2007 Warszawa, dnia 11 maja 2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup samochodu dostawczego dla Filmoteki Narodowej w Warszawie Wstęp Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa :... Siedziba :... Adres poczty elektronicznej :... Strona internetowa :... Numer telefonu :... Numer faksu :... Numer REGON :...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Zapaśniczego I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na zakup

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa samochodów osobowych z napędem na 4 koła dla Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Numer ogłoszenia: 171606-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Wieruszów: DOSTAWA OPATRUNKÓW I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DLA POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W WIERUSZOWIE Numer ogłoszenia: 176265-2009; data zamieszczenia: 12.10.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu r. w Ruścu, pomiędzy: Gminą Rusiec z siedzibą 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35, reprezentowaną przez: Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej euro

Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej euro Dotyczy sprawy: Projekt Mała szkoła na miarę XXI wieku Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH

PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Towarzystw Wioślarskich - Organizator przetargu działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. 2

WZÓR UMOWY Nr... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. 2 WZÓR UMOWY Nr... Załącznik Nr 6 Postępowanie nr ADM/ZP-240/02/13 z dnia 18.10.2013 r. Umowa zawarta w dniu... 2013r. na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Kod PCV : mleko i produkty mleczarskie

Kod PCV : mleko i produkty mleczarskie D-ag-35/353/12/2014 Popkowice dnia 19.05.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego z silnikiem Diesla dla Gminy Zębowice 1. Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa. Siedziba Nr telefonu/faks.. adres

Bardziej szczegółowo

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w imieniu reprezentowanego przeze

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: SprzedaŜ benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2009r. Numer ogłoszenia: 323225-2008; data zamieszczenia: 20.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Kostrzyn nad Odrą, r.

Kostrzyn nad Odrą, r. Kostrzyn nad Odrą, 25.10.2016 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa jednego samochodu osobowego szosowo-terenowego z napędem na 4 koła, fabrycznie nowego wyprodukowanego w roku 2009

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-5/11 DzierŜoniów, dnia 19.01.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej 60.000 EURO Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez :.. NIP.. Regon

reprezentowanym przez :.. NIP.. Regon UMOWA../ /. Zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Miejską w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez..zwaną dalej Zamawiającym, a reprezentowanym przez :.. NIP.. Regon prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nazwa: Dostawa soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg Zawartość SIWZ: ROZDZIAŁ I - Instrukcja dla dostawców ROZDZIAŁ II - Oferta ROZDZIAŁ III

Bardziej szczegółowo

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/20/14 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/20/14 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ ZDP.2020/AZ/20/14 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kłodzko, dnia 18.03.2014 r. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko. 1. Rodzaj zamówienia: Prace

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul. PodchorąŜych 38 ; 00-463 Warszawa tel. 22 606 54 04 fax. 22 606 54 08 Regon: 011989650 NIP: 521-033-46-78 Numer sprawy: 31/2011/ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przysucha: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej w SP ZZOZ w Przysusze

Przysucha: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej w SP ZZOZ w Przysusze Przysucha: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej w SP ZZOZ w Przysusze OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa nowych wodomierzy, półśrubunków,

Bardziej szczegółowo

Klub Przyrodników. Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Klub Przyrodników. Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt i zakupy finansowane

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Gminny Zakład Komunalny ul. Jastrzębia 62, śołędowo 86-031 Osielsko NIP: 953-00-00-171 Tel. (052) 328-26-00 fax. (052) 328-26-01 2.Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGśY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH I KSZTAŁTEK DO MODERNIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. Data:. Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy:.

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. Data:. Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy:. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu ciężarowego Data:. Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy:. 1. Oświadczam, że jestem zdolny

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Szpital Ogólny zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Szpital Ogólny zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 32/2006 Wysokie Mazowieckie, 2006-11-16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pomp infuzyjnych objętościowych, pomp infuzyjnych strzykawkowych, defibrylatora,

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. GMINA LINIEWO. Liniewo r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. GMINA LINIEWO. Liniewo r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. GMINA LINIEWO Liniewo 23-07-2007r. CZĘŚĆ I Zamawiający Gmina Liniewo zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 21 lutego 2014 r. DTE.2630.1.2014.OS Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo