SZKÓ WY SZYCH Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y"

Transkrypt

1 EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

2 Ranking

3 Ranking POMAGAMY wybraç przysz oêç fot. PAP 022 Misjà rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej jest niezmiennie dostarczanie informacji o tym, jak oceniane sà polskie uczelnie. Na ten ranking czekajà przede wszystkim m odzi ludzie, którzy muszà podjàç jednà z najwa niejszych yciowych decyzji wybraç uczelni i kierunek studiów. I w aênie dla nich przede wszystkim zbieramy dane i starannie je weryfikujemy. Bo w tej dziedzinie dobra informacja to szansa na yciowy sukces! Uczniowie i ich rodzice coraz cz Êciej kierujà si wynikami rankingów edukacyjnych przy wyborze szko y i uczelni. W czasach ni u demograficznego i ostrej konkurencji mi dzy szko ami i uczelniami, konsumenci us ug edukacyjnych chcà wiedzieç o nich jak najwi cej, zanim podejmà wià àce decyzje. Czas nauki zrobi si cenny i wi kszoêç m odych ludzi chce wykorzystaç go jak najlepiej. Kluczowà kwestià w profesjonalnym przygotowaniu rankingu jest wczeêniejsze ustalenie jasnych jego kryteriów, prawid owe zebranie danych oraz rzetelne ich opracowanie. Starali- Êmy si spe niç wszystkie te wymagania. Przedstawiciele Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, pod której egidà przygotowywany jest ten ranking, spotkali si wczeêniej z konferencjami rektorów uniwersytetów, uczelni technicznych i uczelni zawodowych aby przedstawiç za o enia i kryteria rankingu oraz uzyskaç akceptacj dla wprowadzanych zmian. Perspektywy sà równie bardzo aktywne w mi dzynarodowym Êrodowisku twórców i analityków rankingów, czego potwierdzeniem jest powierzenie Waldemarowi Siwiƒskiemu, szefowi Fundacji, funkcji wiceprezesa Komitetu Wykonawczego mi dzynarodowej organizacji IREG/International Observatory on Academic Ranking and Excellence oraz ulokowanie sekretariatu tej organizacji w Warszawie. Nad prawid owoêcià i rzetelnoêcià procedur sporzàdzania rankingu czuwa a Kapitu a sk adajàca si z reprezentantów znaczàcych Êrodowisk akademickich, opiniotwórczych i zatrudniajàcych absolwentów szkó uczelni. Rolà Kapitu y która obradowa a w tym roku pod przewodnictwem prof. Marka Safjana, b. prezesa Trybuna u Konstytucyjnego by o ustalenie kryteriów, nadzór nad procedurà przeprowadzania rankingu oraz zatwierdzenie wyników. Podajemy je niniejszym wspólnie z Rzeczpospolità do publicznej wiadomoêci.

4 Cztery rankingi Ranking Perspektyw i Rzeczpospolitej to w istocie cztery rankingi: Ranking 91 najlepszych uczelni akademickich w Polsce obejmujàcy wszystkie (z wyjàtkiem artystycznych) szko y wy sze w kraju posiadajàce uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prezentujemy te uczelnie, a tak e wyodr bnione z tej klasyfikacji rankingi poszczególnych typów uczelni akademickich; zwracamy uwag, e w rankingu tym znalaz o si ju 14 (!) uczelni niepublicznych posiadajàcych uprawnienia doktorskie. Ranking 90 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich, z których 14 ma uprawnienia doktorskie, a dwie uczelnie WSPiZ im. Leona Koêmiƒskiego i Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej posiadajà uprawnienia do habilitacji! Ranking 95 najlepszych niepublicznych uczelni licencjackich, który publikujemy w tym roku po raz szósty. Ranking 18 najlepszych paƒstwowych wy szych szkó zawodowych, który publikujemy w tym roku po raz czwarty. Wszystkie rankingi sk adajà si z czterech grup kryteriów: presti u, si y naukowej, warunków studiowania oraz umi dzynarodowienia studiów. Zwracamy uwag, e kryterium presti u uwzgl dniane jest w ró nych rankingach z ró nà wagà. W rankingu g ównym (uczelni akademickich) jest to 30%, magisterskim 20%, licencjackim 15%. Ró nicujàc te wagi Kapitu a wysz a naprzeciw postulatom zg aszanym wczeêniej przez konferencje rektorów. Kapitu a prof. dr hab. Marek Safjan b. prezes Trybuna u Konstytucyjnego (przewodniczàcy Kapitu y) prof. dr hab. Marek Rocki senator RP, przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej, b. rektor SGH prof. dr hab. Tadeusz To oczko b. rektor Akademii Medycznej w Warszawie Waldemar Siwiƒski prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, b. prezes Polskiej Agencji Prasowej W odzimierz Kiciƒski prezes zarzàdu Nordea Bank Polska SA dr Grzegorz Wójtowicz b. prezes Narodowego Banku Polskiego red. Piotr Gabryel zast pca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej red. Jan Andrzej Nica dyrektor wydawniczy miesi cznika Perspektywy Co nowego? Z rankingowych nowoêci zwracamy uwag przede wszystkim na to, e w kryterium presti u nie znalaz y si w tym roku wyniki oceny uczelni przez pracodawców (stosowane wczeêniej z wagà 5%). Aby rzetelnie zastosowaç takie kryterium i zapewniç jego reprezentatywnoêç, trzeba wcze- Êniej przeprowadziç ogólnopolskie reprezentatywne badania. Sà one bardzo drogie i dlatego b dziemy wykonywaç je co dwa lata. W przypadku uczelni akademickich zachowaliêmy ubieg orocznà wartoêç àcznà kryterium presti u w wysokoêci 30%, jako e wykonaliêmy dodatkowe badania ankietowe wêród cz onków Polskiej Akademii Nauk i grupy doktorów habilitowanych. Natomiast w przypadku uczelni magisterskich i licencjackich zmniejszyli- Êmy o 5% wag kryterium presti u (zwi kszajàc o t wartoêç wag kryterium warunki studiowania ). NowoÊcià rankingu uczelni akademickich jest te uwzgl d- KRYTERIA RANKINGÓW nienie w kryterium si y naukowej posiadanych uprawnieƒ do habilitacji i doktoryzowania (z wagà 5%). Jest to logiczna konsekwencja opierania ocen tej grupy uczelni na kryteriach odzwierciedlajàcych potencja akademicki. Zwracamy uwag, e dokonane zosta y w zwiàzku z powy szym drobne przesuni cia wag procentowych w innych kryteriach, mi dzy innymi zmniejszyliêmy z 2,5% do 1% wag osiàgni ç sportowych. Umi dzynarodowienie Po raz trzeci uwzgl dniamy w rankingowych kryteriach umi dzynarodowienie studiów. Polskie uczelnie mogà konkurowaç z zagranicznymi, pod warunkiem, e zapewnià swoim pracownikom i studentom mo liwoêç niezb dnego kontaktu z naukowcami i studentami z innych krajów. Dlatego w aênie aby zwi kszyç liczb studentów obcokrajowców w polskich uczelniach Presti Si a naukowa Konferencja Rektorów Akademickich Szkó Polskich (KRASP) podj a wspólnie z Fundacjà Edukacyjnà Perspektywy wieloletni, kompleksowy program Study in Poland. Do programu tego w àczy a si równie Konferencja Rektorów Zawodowych Szkó Polskich (KRZaSP). Ze wzgl du na wag umi dzynarodowienia dla polskiego szkolnictwa wy szego Kapitu a rozwa a zwi kszenie procentowej wagi tego kryterium w przysz orocznym rankingu. Awanse Od czterech lat Kapitu a przyznaje nagrody specjalne dla uczelni, które w analizowanym roku zanotowa y szczególne osiàgni cia, co nie zawsze jednak powoduje przesuni cie si do pierwszej dziesiàtki rankingowych klasyfikacji. W tym roku postanowiliêmy przyznaç nast pujàce nagrody specjalne: Nagrod Kuênia Kadr, Nagrod Awans Warunki studiowania Umi dzynarodowienie Uczelnie Akademickie 30% 40% 20% 10% Niepubliczne Uczelnie Magisterskie 20% 40% 30% 10% Niepubliczne Uczelnie Licencjackie (In ynierskie) 15% 40% 40% 5% Paƒstwowe Wy sze Szko y Zawodowe 15% 40% 40% 5% 023

5 POMAGAMY WYBRAå RZYSZ OÂå 024 Uniwersytet Jagielloƒski oraz po raz pierwszy Nagrod Misja. Kuênia Kadr to uczelnia, która zanotowa a najwi ksze post py w kszta ceniu kadr naukowych. Nagrod Kuêni Kadr wr czymy w tym roku Uniwersytetowi Wroc awskiemu. Gratulujemy! Nagroda Awans za najbardziej efektowny skok do grupy najlepszych uczelni w danym rankingu zosta a przyznana w trzech kategoriach: W grupie uczelni akademickich Nagrod Awans otrzyma Âlàski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, który z 33 miejsca w roku 2007 przeskoczy na miejsce 17. W grupie niepublicznych uczelni magisterskich Nagrod Awans otrzyma a po raz drugi z rz du! Krakowska Szko a Wy sza im. A. Frycza Modrzewskiego, która w 2006 roku zajmowa a 46 miejsce, w 2007 roku miejsce 23, a teraz przeskoczy a na miejsce 14. Ciekawe, na jakiej pozycji ten fascynujàcy trójskok zakoƒczy si w 2009 roku? W grupie niepublicznych uczelni licencjackich Nagrod Awans otrzyma a Olsztyƒska Wy sza Szko a Informatyki i Zarzàdzania im. prof. T. Kotarbiƒskiego, która z 38 miejsca w 2007 roku przeskoczy a na miejsce 17. Gratulujemy! MISJA Sà w Polsce znakomite uczelnie, które jednak ze wzgl du na swojà specyfik zwiàzanà z wype nianà rol spo ecznà nigdy nie zajmà miejsc w pierwszej po owie rankingowych tabel. Kapitu a uzna a, e nale y wysi ek tych uczelni publicznie doceniaç i honorowaç specjalnà nagrodà. Pierwszym laureatem Nagrody Misja zosta a Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest to uczelnia szczególna, kszta càca kadry na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna i socjologia. Za ten wieloletni wysi ek serdecznie ca ej kadrze tej uczelni dzi kujemy! fot. Konrad K. Pollesch Refleksje akademickie Jakie sà refleksje po siódmej edycji rankingu? W grupie uniwersytetów w odwiecznym pojedynku na setne cz Êci procenta, tym razem na pierwsze miejsce wysunà si Uniwersytet Jagielloƒski (100%) przed Uniwersytetem Warszawskim (99,79%). Te dwie znakomite polskie uczelnie mogà czuç si na najbli sze lata bezpieczne w swoim wspólnym liderowaniem, jako e od nast pnej dwójki odwiecznych rywali, Uniwersytetu Wroc awskiego (68,79%) i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (67,03%) dzieli ich bezpieczna odleg oêç. PodkreÊliç nale y, e po raz pierwszy w historii naszego rankingu UWr. wyprzedzi UAM! W grupie uczelni technicznych tradycyjnie liderem jest Politechnika Warszawska, za której plecami trwa od zawsze dramatyczny pojedynek o drugie miejsce. W tym roku zwyci - y a w nim Politechnika Wroc awska (po raz pierwszy w historii rankingu!) przed Akademià Górniczo-Hutniczà im. St. Staszica w Krakowie. Niecierpliwie czekamy na wyniki rankingu 2009 znamy przecie potencja i ambicj AGH! PodkreÊliç te nale y, e na czwartym miejscu umocni a swojà pozycj Politechnika ódzka. W grupie uczelni ekonomicznych tradycyjnie na czele SGH i Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Zwracamy jednak uwag na wa nà niespodziank. Otó na piàtym miejscu znalaz a si WSPiZ im. L. Koêmiƒskiego (uczelnia niepaƒstwowa) wyprzedzajàc Akademi Ekonomicznà im. K. Adamieckiego w Katowicach (uczelni jak najbardziej paƒstwowà). To olbrzymi sukces ekipy Koêmiƒskiego! WÊród uczelni rolniczych tradycyjnie na czele s awna Szko- a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego, znana na Êwiecie pod nazwà: Warsaw University of Life Sciences. W tym roku najlepszà uczelnià medycznà jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Gratulujemy! Choç od razu spieszymy wyjaêniç, e w podrankingu uczelni i szkó medycznych (w znaczeniu anglosaskich: medical schools) na pierwszym miejscu znajduje si Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego. W ubieg ym roku i w latach poprzednich wyst powa o ono jako samodzielna uczelnia, jednak od tego roku jest konsekwentnie liczone w rankingu jako integralna cz Êç Uniwersytetu Jagielloƒskiego (na czym UJ zyskuje). Jednak w rywalizacji uczelni i szkó medycznych Collegium Medium UJ utrzyma- o (choç z wielkim trudem!) swoje pierwsze miejsce. Ranking Refleksje nieakademickie Najwi ksze gratulacje dla Uczelni Koêmiƒskiego, która i w tym roku obroni a tytu najlepszej niepublicznej uczelni w Polsce. Ale tu za liderem s ychaç oddech Szko y Wy szej Psychologii Spo ecznej w Warszawie, która zbli y a si ju na odleg oêç zaledwie 2%. Na trzeciej pozycji umocni a si renomowana Akademia Humanistyczna im. Gieysztora w Pu tusku. Na czwartym miejscu Polsko-Japoƒska Wy sza Szko a Technik Komputerowych w Warszawie, a na piàtym, jako wielka niespodzianka, Wy sza Szko a Humanistczno-Ekonomiczna w odzi. Gratulujemy! Zwracamy zarazem uwag, e g ówne pozycje w czo ówce uczelni niepublicznych zwiàzane sà z posiadaniem przez 14. z nich uprawnieƒ doktorskich. W grupie niepublicznych uczelni zawodowych pierwsze miejsc zaj a Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci i Administracji w Lublinie, a na drugim miejscu znalaz si ubieg oroczny lider czyli Wy sza Szko a Administracji Publicznej im. St. Staszica w Bia ymstoku. A wêród paƒstwowych wy szych szkó zawodowych pierwsze miejsce zaj a ponownie PWSZ z Kalisza. Gratulujemy! *** Dzi kujemy wszystkim, którzy razem z nami stworzyli ten ranking! Gratulujemy te wszystkim zwyci zcom! Przede wszystkim Jego Magnificencji, prof. dr hab. Karolowi Musio owi, Senatowi i ca ej spo ecznoêci akademickiej Uniwersytetu Jagielloƒskiego najlepszej polskiej uczelni. Vivat Academia, vivant professores! PERSPEKTYWY

6 Nagrody Specjalne Prof. dr hab. n. med. Ewa Ma ecka-tendera Rektor Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego AWANS akademicka Prof. dr hab. Jerzy Malec Rektor Krakowskiej Szko y Wy szej im. A. Frycza Modrzewskiego Przewodniczàcy KRZaSP AWANS magisterska Otwarci na W ubieg ym roku, po spe nieniu wysokich kryteriów, jako trzecia uczelnia medyczna w Polsce uzyskaliêmy prawo do zmiany nazwy z Akademii Medycznej na Uniwersytet Medyczny. Inwestujemy w nauk stawiajàc jednocze- Ênie pracownikom bardzo wysokie wymagania. W ciàgu ostatnich dwóch lat Uczelnia przeznaczy a na dzia alnoêç naukowà ponad 40 milionów z. Da o to wymierny efekt w postaci podniesienia wartoêci publikowanych prac naukowych. Jeszcze 3 lata temu najwy- ej co siódma praca uzyskiwa a tzw. wspó czynnik oddzia ywania (Impact Factor), podczas gdy teraz co czwarta. Przodujemy rów- Ju jesteêmy Z niek amanà satysfakcjà przyjà em wiadomoêç, e nasza uczelnia, otrzyma a w presti owym rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej wyró nienie Awans za najbardziej efektowny skok do grona najlepszych uczelni niepublicznych. Stanowi to dla mnie tym wi kszà niespodziank, e podobne wyró nienie otrzymaliêmy równie w ubieg orocznym rankingu. Co zmieni o si w ciàgu bie àcego roku akademickiego? UruchomiliÊmy cztery nowe kierunki studiów (Kulturoznawstwo, Filologia, Ekonomia, Gospodarka przestrzenna). NowoÊcià sà tak e studia w j zyku angielskim (specjalnoêç International Business na kierunku NOWE KIERUNKI nie w dynamicznym rozwoju naukowym m odej kadry. W 2006 roku nadaliêmy 190 stopni naukowych doktora i 21 stopni doktora habilitowanego, a w roku 2007r. 198 stopni doktora i 20 stopni dr habilitowanego. Daje to nam niekwestionowane pierwsze miejsce spoêród uczelni medycznych w Polsce. Wydzia Opieki Zdrowotnej jako czwarty z pi ciu naszych wydzia- ów uzyska uprawnienia do nadawania stopnia doktora. JesteÊmy otwarci na nowe kierunki. UtworzyliÊmy ju ratownictwo medyczne, a w najbli szym roku akademickim b dziemy szkoliç na kierunku dietetyka UCZELNIÑ AKADEMICKÑ Stosunki mi dzynarodowe ). W grudniu 2007 roku Wydzia Stosunków Mi dzynarodowych Krakowskiej Szko y Wy szej uzyska uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce. Tym samym staliêmy si pierwszà niepublicznà uczelnià akademickà w Ma opolsce. Dobiega koƒca budowa trzeciego budynku kampusu o powierzchni oko o 8000 m 2, co da nam àcznie blisko m 2 w asnej, nowoczeênie wyposa onej powierzchni dydaktycznej, wraz z odpowiednim zapleczem technicznym, administracyjnym i socjalno-kulturalnym. Po studiu telewizyjnym i studenckim kliniczna. Nasze plany obejmujà równie wspólne prowadzenie kierunków z innymi Êlàskimi uczelniami. W ubieg ym roku liczba studentów Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego zwi kszy a si o prawie 500 osób. Zapewniamy im odpowiednie stypendia, a tak e rozwijamy mi dzynarodowà wymian i szkolenia. Jako jedyna uczelnia medyczna w Polsce organizujemy wspólnie z Uniwersytetem w Nicei i Monachium Letnià Szko Studentów Medycyny. Przygotowujemy si do wprowadzenia nauczania przez internet (e-learning) W planach mamy uzyskanie certyfikatu ISO w zakresie zarzàdzania dydaktykà, kszta cenia, dzia alnoêci naukowo badawczej i us ugowej. radio, utworzyliêmy w asnà telewizj internetowà. Rozwijamy stale ofert dydaktycznà na studiach podyplomowych (blisko 40 specjalnoêci, w tym tak e studia MBA). Inwestujemy coraz wi ksze Êrodki w zbiory biblioteczne. Dysponujemy te naprawd silnà kadrà naukowà zatrudnionà w uczelni jako podstawowym miejscu pracy. A najbli sze plany? Od paêdziernika zamierzamy uruchomiç kilka kolejnych kierunków studiów. Do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu ów wp ynà nasz wniosek o kolejne uprawnienia doktorskie. Nie chc zapeszyç, ale mam nadziej, e za rok o tej porze te b dziemy si mieli czym pochwaliç. 026 Prof. dr hab. Jerzy Radecki Rektor Olsztyƒskiej Wy szej Szko y Informatyki i Zarzàdzania im. prof. T. Kotarbiƒskiego AWANS licencjacka Sta a poprawa JAKOÂCI Olsztyƒska Wy sza Szko a Informatyki i Zarzàdzania, od trzech lat realizuje strategi rozwoju zak adajàcà, utworzenie silnego oêrodka kszta cenia m odzie y i doros ych, szybko reagujàcego na potrzeby rynku pracy regionu Warmii i Mazur. Strategia ta zak ada tworzenie nowych wydzia ów oraz sukcesywne uruchamianie nowych kierunków nauczania. Bazà dla nich b dzie tworzony nowoczesny kompleks dydaktyczno-naukowy z laboratoriami: komputerowymi (ponad 500 komputerów) i specjalistycznymi s u àcymi do kszta cenia na nowo otwieranym kierunku mechatronicznym. I w aênie realizacja tego przedsi wzi cia inwestycyjnego uzna bym za jedno z najwa niejszych wydarzeƒ w yciu naszej uczelni w ostatnich dwóch latach. W aênie ukoƒczyliêmy remont generalny naszego g ównego budynku dydaktycznego. Koszt realizacji tego projektu wyniós po- nad 11 milionów z otych. Pieniàdze na ten cel pochodzi y z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, bud etu paƒstwa oraz Êrodków w asnych uczelni. Jest to kosztowne przedsi wzi cie, ale dzi ki niemu nasza baza dydaktyczna powi kszy a si o kolejne 4000 m 2 nowoczesnych sal dydaktycznych, laboratoriów. Sta a poprawa jakoêci naszych us ug dydaktycznych na bardzo konkurencyjnym rynku edukacyjnym jest kolejnym z priorytetów strategicznych w naszej dzia alnoêci (akredytacja PKA dla kierunku Informatyka).

7 Kuênia Kadr Prof. dr hab. Leszek Pacholski Rektor Uniwersytetu Wroc awskiego Jakimi zasadami kieruje si Uniwersytet Wroc awski w kszta ceniu swoich kadr? Nie ma cudownej recepty. To efekt wielu dzia aƒ. Talentów szukamy ju w szko ach. Mamy umowy z najlepszymi wroc awskimi liceami, gdzie nasi uczeni prowadzà lekcje. LicealiÊci biorà udzia w wyk adach na uniwersytecie. Mogà zdawaç egzaminy, a oceny wpisujemy im do indeksów, gdy zostajà naszymi studentami. Dla olimpijczyków, którzy rozpocz li u nas studia, ustanowi em nagrody, bo na pierwszym roku nie mogà jeszcze dostawaç stypendiów za wyniki w nauce. Studentów zach camy do aktywnoêci naukowej. Najzdolniejsi ju na III, IV roku sà cz onkami zespo ów badawczych. Majà wiele mo liwo- Êci wyjazdów na stypendia, nie tylko na uczelnie europejskie, Nie ma CUDOWNEJ RECEPTY Nagroda za najwi ksze post py w kszta ceniu kadr naukowych: Uniwersytet Wroc awski ale równie na amerykaƒskie. Niektórzy twierdzà, e to ryzykowne, bo mogà nie wróciç. Takie ryzyko istnieje, ale nale y je podejmowaç. Zagraniczne sta e sà niezb dne w rozwoju ka dego naukowca. Ile lat taki system funkcjonuje, z jakich doêwiadczeƒ korzystaliêcie? Mówimy o rozwoju ludzkich talentów i pasji, którego konsekwencjà jest zdobywanie kolejnych szczebli w karierze naukowej. To delikatna materia i trudno jà precyzyjnie planowaç. Generalna zasada to jednoêç dydaktyki i badaƒ naukowych. Nie ma dobrego kszta cenia bez uczonych prowadzàcych badania na przyzwoitym Êwiatowym poziomie. To oni swojà pasjà zara ajà m odszych kolegów, a zapa m odych bywa inspirujàcy dla dojrza ych badaczy. OczywiÊcie podglàdamy te innych. Korzystamy z do- Êwiadczeƒ najlepszych szkó amerykaƒskich i realizujemy za o- enia procesu boloƒskiego. No i wymiernym efektem tego systemy jest... Mi dzy innymi mi e wyró nienie, które spotka o nas ze strony Redakcji Perspektyw i Rzeczpospolitej. Cieszy nas wzrost popularnoêci Uniwersytetu Wroc awskiego wêród uczestników programu MOST. Nie narzekamy na brak ch tnych na studia doktoranckie. Tylko w zesz ym roku stopieƒ doktora habilitowanego uzyska o na naszej uczelni 30 osób. No i jesteêmy jednà z pi ciu polskich szkó wy szych, które pojawiajà si w Êwiatowych rankingach. Na przyk ad w tym roku trafiliêmy na. top list niezale nego niemieckiego Centrum Rozwoju Szkolnictwa Wy szego (CHE). W tym rankingu wst pnie rozpatrywano 4,5 tys. uczelni europejskich. Do top grupy zakwalifikowano 215. Tylko cztery polskie, a Uniwersytet Wroc awski by wêród nich. Z kogo lub czego Pan Rektor jest najbardziej dumny w funkcjonowaniu tego systemu? Najbardziej? Z b yskotliwych karier m odych uczonych. W listopadzie jedno z odkryç naszych chemików trafi o na ok adk Science, ze znaczkiem VIP, czyli very important paper. Szef zespo- u prof. Lechos aw Latos-Gra yƒski twierdzi, e w odkryciu nowej moleku y najwi kszy udzia mia 30-letni doktor Marcin St pieƒ. Dodam, e Marcin przez rok pracowa w Êwietnych warunkach w Teksasie. I wróci! W ubieg ym roku zapoczàtkowaliêmy wydawanie Z otej Serii Uniwersytetu Wroc awskiego. Publikujemy w niej wy onione w konkursie prace naszych uczonych. Recenzenci i jurorzy sà spoza Uniwersytetu Wroc awskiego. Do pierwszej edycji konkursu zg osi- o si dwóch autorów: historyk dr Przemys aw Wiszniewski i filolog dr Marcin Wodziƒski. Obie prace by y Êwietne! Gdy czyta em recenzje, to po prostu p ka em z dumy. Jury nie wy oni o zwyci zcy. Uzna o, e obie ksià ki zas u y y na przywilej druku w Z otej Serii. Rozmawia a LIDIA JASTRZ BSKA AWANS Nagroda za najbardziej efektowny skok do 20-tki najlepszych uczelni w danym rankingu: Awans w grupie uczelni akademickich: Âlàski Uniwersytet Medyczny Awans w grupie niepublicznych uczelni magisterskich: Krakowska Szko a Wy sza im. A. Frycza Modrzewskiego Awans w grupie niepublicznych uczelni licencjackich: Olsztyƒska Wy sza Szko a Informatyki i Zarzàdzania im. prof. Tadeusza Kotarbiƒskiego MISJA Nagroda za szczególne zas ugi w wype nianiu misji spo ecznej: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 027

8 Presti po profesorsku Ranking Gdyby Pani, Pana córka/syn, wnuczka/wnuczek wybierali si na studia, jakà uczelnie byêcie im zarekomendowali to pytanie zadaliêmy najm odszym profesorom w Polsce, którzy uzyskali swoje tytu y naukowe w 2006/2007 r. PoprosiliÊmy kilka osób o zgod na upublicznienie ich ocen i szersze uzasadnienie ich wyborów. 028 PomyÊl o swojej przysz oêci! Kszta cimy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunkach: In ynieria bezpieczeƒstwa 1. in ynieria bezpieczeƒstwa technicznego; 2. in ynieria bezpieczeƒstwa cywilnego. Lotnictwo i kosmonautyka specjalnoêci: 1. awionika (studia cywilne i wojskowe); 2. samoloty i Êmig owce (studia cywilne i wojskowe); 3. uzbrojenie lotnicze (studia cywilne i wojskowe). Mechatronika specjalnoêci: 1. automatyka i sterowanie; 2. identyfikacja i diagnostyka systemów technicznych; 3. in ynieria systemów mechatronicznych; 4. techniki komputerowe w mechatronice; 5. technika uzbrojenia i materia y wybuchowe; 6. eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych (studia wojskowe); 7. konstrukcja i eksploatacja artylerii lufowej (studia wojskowe); 8. konstrukcja i eksploatacja artylerii rakietowej (studia wojskowe); 9. radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych (studia wojskowe). tel. (022) , NAUKI TECHNICZNE Prof. Janusz Narkiewicz, Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Wydzia Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa. Wybra em Politechnik Warszawskà oraz politechniki w Lublinie, Rzeszowie i Bia- ymstoku, czyli te uczelnie, w których prowadzone jest nauczanie zgodne z moimi zainteresowaniami badawczymi i naukowymi, a wi c w zakresie lotnictwa. Oceniam wi c uczelnie z punktu widzenia swoich kompetencji. KolejnoÊç jest oczywista. Politechnika Warszawska szczyci si najd u szà tradycjà i dorobkiem w zakresie lotnictwa. Prowadzi nauczanie praktycznie we wszystkich specjalno- Êciach kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka (na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa), wykonywane sà liczne projekty badawcze mi dzynarodowe i krajowe, prowadzona jest wymiana studentów. Wydzia MEiL ma pierwszà kategori wed ug klasyfikacji MNiSzW. Na Politechnice Lubelskiej prowadzona jest unikalna specjalnoêç nauczania Êmig owce. Robione jest to we wspó pracy z producentem Êmig owców WSK Âwidnik. Studenci uczestniczà w pracach konstrukcyjnych dla potrzeb fabryki i w wymianie mi dzynarodowej. Majà bezpoêredni kontakt z przemys em. Jest to bardzo dobry przyk ad wykorzystania lokalnych mo liwoêci. Politechnika Rzeszowska prowadzi nauczanie w zakresie pilota u (jako jedna z niewielu uczelni w Polsce) oprócz nauczania w zakresie awioniki i silników lotniczych. Mimo niskiej kategorii oceny wed ug MNiSzW poziom w zakresie lotnictwa oceniam jako bardzo wysoki. Politechnika Bia ostocka nie ma tradycji w zakresie lotnictwa, jednak w ciàgu ostatnich paru lat, dzi ki zaanga owaniu profesorów, taka specjalizacja badawcza i naukowa jest rozwijana. Oceni em tu bardziej trend szybkiego rozwoju i wzrostu kompetencji naukowych i badawczych, co musi prze o yç si na poziom nauczania. HISTORIA Prof. Waldemar Kowalski, Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Historii, Wydzia Humanistyczny Poleca em Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloƒski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wroc awski. Swój wybór, poczyniony z perspektywy wyk adowcy studiów humanistycznych, uzasadni bym g ównie tym, e sà to uczelnie oferujàce najlepszà kadr i biblioteki. Podczas ca ych studiów, poznajàc kolejne epoki i aspekty hi-

9 WYDZIA PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO storii, s uchacz ma tam kontakt z nauczycielami b dàcymi uznanymi badaczami czy nawet wybitnymi uczonymi. Jest to intelektualna przygoda, które ma ubogacaç na ca e ycie. JakoÊç dydaktyki uniwersyteckiej powinna bowiem wynikaç z do- Êwiadczenia badawczego mistrza, który dzieli si nim ze swymi uczniami. Obecnie studia nie powinny ograniczaç si do jednej uczelni czy kierunku. Wymienione przeze mnie uniwersytety dajà mo liwoêç àczenia np. studiów historycznych z takimi kierunkami, których szerokiego wyboru nie oferujà mniej presti owe uczelnie myêl tu o takich dziedzinach jak m. in. filozofia, socjologia, rozmaite filologie. Tylko wybitne uczelnie majà kontakty z ich odpowiednikami w Êwiecie, co procentuje wymianà studentów np. w ramach programu Erasmus. Wreszcie nie bez znaczenia jest kilkuletni pobyt w miastach, do których dociera m odzie z ca ej Polski i z zagranicy. OÊrodki te sà nadto znacznymi rynkami pracy, co zawczasu pozwala konfrontowaç swe oczekiwania z propozycjami pracodawców. Argumentacja powy sza nie uwzgl dnia jednak innych okolicznoêci, które mogà okazaç si decydujàce podczas wyboru miasta czy uczelni. Mo e to byç, przyk adowo, specyficzna i niepowtarzalna atmosfera takich miejsc jak ChrzeÊcijaƒska Akademia Teologiczna w Warszawie czy Katolicki Uniwersytet Lubelski. O zaletach studiów w Uniwersytecie Humanistyczno- -Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach nie wspomn, by nie robiç tu autoreklamy. EKONOMIA Prof. Jan Jacek Sztaudynger, Uniwersytet ódzki, Katedra Ekonometrii. Moje wskazania to: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet ódzki, Szko a G ówna Handlowa, Salezjaƒska Wy sza Szko a Ekonomii i Zarzàdzania w odzi. Warunkiem dobrego nauczania jest m. in. wysoki poziom badaƒ naukowych i powiàzania z praktykà gospodarczà. W najbli szej mi problematyce wzrostu gospodarczego i zastosowaƒ ekonometrii, te walory dostrzegam zw aszcza na UW i SGH (np. Katedra Rozwoju Gospodarczego UW czy te barometr koniunktury Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH). Wa nym potwierdzeniem zalet edukacyjnych ekonomii na UW jest jej wyró nienie przez Paƒstwowà Komisj Akredytacyjnà, m. in. za du y udzia zaj ç prowadzonych w j zykach obcych. Na moim macierzystym Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym U warto zwróciç uwag na szerokie badania kapita u ludzkiego i spo ecznego w procesach wzrostu i transformacji polskiej gospodarki. Problematyka ta wyst puje cz sto nie tylko w pracach magisterskich, ale równie w tzw. pracach kursowych. W ich ramach studenci II lub III roku, wykonujà swoje, najcz Êciej pierwsze, prace badawcze. Do SGH i dwóch du ych, uniwersyteckich wydzia ów ekonomicznych, doda em ma à licencjackà Salezjaƒskà Wy szà Szko Ekonomii i Zarzàdzania w odzi. Mimo e kandydaci na studentów nie sà w zasadzie selekcjonowani, praca w tej uczelni dostarcza wiele satysfakcji nauczycielom i (oby) studentom. Bierze si ona z bardziej indywidualnego i bliskiego kontaktu ze studentami, ni by- oby to mo liwe w uczelni du- ej. I tu cz Êciej zdarza si, e student, który poczàtkowo nie radzi sobie z przedmiotem, jest niepewny, czasem przestraszony, stopniowo przekonuje si, e mo e uzyskaç wysokà, zas u- onà ocen. ZAPRASZAMY NA STUDIA NA KIERUNKACH: PRAWO tel. (022) stacjonarne oraz niestacjonarne 5-letnie magisterskie ADMINISTRACJA tel. (022) niestacjonarne (zaoczne) studia dwustopniowe 3-letnie licencjackie oraz 2-letnie magisterskie uzupe niajàce oraz na 24 STUDIA PODYPLOMOWE NASZYM STUDENTOM OFERUJEMY: studia na najwi kszym i najlepszym w Polsce Wydziale Prawa o 200-letniej tradycji nowoczesny, zgodny z europejskimi standardami program studiów wybitnà kadr profesorskà oraz wysoki poziom nauczania bogatà ofert dydaktycznà 6 szkó prawa obcego (amerykaƒskiego, niemieckiego, francuskiego, angielskiego, w oskiego i hiszpaƒskiego) dobre warunki studiowania oraz przyjazne Êrodowisko Do àcz do Nas w Roku Jubileuszu 200-lecia! wi cej informacji

10 030 Ranking NAUKI HUMANISTYCZNE Presti po profesorsku Prof. Krzysztof Dybciak, Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszyƒskiego, Wydzia Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Polskiej Moje propozycje to: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Jagielloƒski, UKSW i Akademia Muzyczna w Krakowie. Najwa niejsza w tej ankiecie jest perspektywa personalistyczna po ytek, jaki ze studiów ma mieç konkretny student. Inne rankingi, gdzie sumuje si dorobek wszystkich pracowników, sà ja owe, bo wyniki atwo przewidywalne; wiadomo e wi ksze uczelnie wyprzedza mniejsze. Np. oczywiste jest, i dwa tysiàce naukowców (nawet leniwych i mniej zdolnych) wyprzedzi wspólnot akademicka trzy lub cztery razy mniej licznà. Bioràc wi c pod uwag szcz - Êliwà przysz oêç moich najbli szych radzi bym jako chrzeêcijanin uznajàcy religijnoêç za najwi ksze dobro cz owieka wybraç uniwersytety katolickie, bo tam mogà wiar pog biç i wzbogaciç, a nie straciç. Przemawiajà za tym równie motywy poznawcze KUL i UKSW majà ca e wydzia y filozoficzne i teologiczne, (a nie tylko katedry czy specjalnoêci z tych dziedzin), dlatego umo liwiajà poznanie pe nej wiedzy. Za UJ przemawia dodatkowo wielka tradycja i lokalizacja zaplecze Krakowa (socjologiczne i zabytkowe, pi kno tego miasta). Jest tam równie najwi ksza i najbardziej zró nicowana polonistyka w Polsce. Akademi Muzycznà wybieram jako reprezentant nauk humanistycznych i pisarz, poniewa dba o kontakty interdyscyplinarne (naukowe i artystyczne) od czasów s ynnych konferencji-festiwali w Baranowie, zainicjowanych w koƒcu lat siedemdziesiàtych. Kompozytorzy, krytycy muzyczni i muzykolodzy skupieni wokó prof. Mieczys awa Tomaszewskiego od dziesi cioleci prowadzà badania zwiàzków muzyki z literaturà oraz starajà si wykazaç oryginalnoêç w skali Êwiatowej muzyki polskiej i Êrodkowoeuropejskiej. NAUKI FIZYCZNE Prof. Anna Âlawska-Waniewska, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Moje typy to: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloƒski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo- -Hutnicza. Wybiera am pod kàtem kierunków Êcis ych. Bra am pod uwag takie kryteria, jak dobra opinia naukowa tych uczelni w kraju, ich reputacja za granicà. Dyplomy ukoƒczenia w tych szko ach wy szych takich kierunków, jak fizyka, chemia, matematyka majà swojà wartoêç, a dla osób, nimi si legitymujàcych, stanowià bardzo dobrà rekomendacj i otwierajà drzwi do dalszego rozwoju (doktoratu) w wielu Êwiatowych oêrodkach. Na UAM zdecydowa am si dodatkowo dlatego, e poznaƒski uniwersytet ciàgle otwiera nowe, atrakcyjne specjalnoêci, których brakuje w dzisiejszej fizyce. MyÊl tu m. in. o re yserii dêwi ku, protetyce s uchu i ochronie przed ha asem, optyce okularowej. NAUKI ROLNICZE Andrzej Ciepielowski, SGGW, Wydzia In ynierii i Kszta towania Ârodowiska, Katedra In ynierii Wodnej i Rekultywacji Ârodowiska Moje typy: SGGW, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Akademia Rolnicza w Krakowie. Przy ustalaniu rankingu najlepszych uczelni rolniczych w Polsce kierowa em si dwoma kryteriami: potencja em naukowym i dydaktycznym oraz znaczeniem uczelni jako inspiratora i kreatora nowych koncepcji badawczych. Ponadto wzià em pod uwag atmosfer pracy i wp ywu na Êrodowisko, w którym dzia a uczelnia. Bioràc pod uwag przyj te kryteria stwierdzam, e dominuje SGGW, gdy posiada 12 wydzia ów, 27 kierunków studiów, kadr 1200 wyk adowców oraz rzesz 25 tys. studentów. Uczelnia dysponuje nowoczesnà bazà naukowà i dydaktycznà, w tym dobrze wyposa- onymi laboratoriami badawczymi i ponad 50 pracowniami WYDZIA BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Mechanika i budowa maszyn Zarzàdzanie i in ynieria produkcji Informatyka Automatyka i robotyka WYDZIA ZARZÑDZANIA I INFORMATYKI Zarzàdzanie Stosunki mi dzynarodowe Socjologia komputerowymi. Infrastruktura jest nowoczesna, warunki i atmosfera pracy oraz studiowanie sà bardzo dobre. SGGW jest miejscem gdzie agodzone sà konflikty polityczne w Êrodowisku warszawskim. W porównaniu z pozosta ymi uczelniami posiada potencja prawie 2-krotnie wi kszy. Np. w pozosta ych uczelniach, które tutaj wymieni em, studiuje po oko o 13 tys. studentów na 5-7 wydzia ach. O kolejnoêci szkó wy szych po SGGW decydowa a moja subiektywna ocena znaczenia tych uczelni w regionach oraz poziom kadry naukowej, z którà wspó pracowa em. WYDZIA NAUK O MATERIA ACH I ÂRODOWISKU W ókiennictwo In ynieria Êrodowiska Ochrona Êrodowiska WYDZIA HUMANISTYCZNO- SPO ECZNY Filologia Filologia polska Pedagogika WYDZIA NAUK O ZDROWIU Piel gniarstwo

11 Oni typowali najlepsze uczelnie Profesorowie Belwederscy, cz onkowie krajowi PAN, doktorzy hablitowani Adamska-Sa aciak Arleta n. humanistyczne Aksamitowski Andrzej Eugeniusz n. humanistyczne Albrecht Jan n. medyczne Andrukowicz Wies aw n. humanistyczne Angielski Stefan n. medyczne Babicki Ryszard n. rolno-leêne Bakun-Czubarow Nonna n. o Ziemi Banaszak Grzegorz n. matematyczne Bankowicz Marek n. humanistyczne Baran Lubomir W odzimierz n. techniczne Bàczek Tomasz n. farmaceutyczne Bednarek Stanis aw n. fizyczne Benysek Grzegorz n. techniczne B dziƒski Romuald n. techniczne Bia as Andrzej n. matematyczno-fizyczne Bia as Zbigniew n. humanistyczne Bia ek Jan n. techniczne Bia ko Micha n. techniczne Bia kowski Jacek n. medyczne Bia obrzewski Ireneusz n. rolnicze Biela Tadeusz Antoni n. chemiczne Bielawski Piotr n. techniczne Bielczyk Urszula Apolonia n. biologiczne Bieliƒska El bieta n. rolnicze Birkenmajer Krzysztof n. geologiczne Birkner Ewa n. medyczne B a ejak Stanis aw Bogdan n. rolnicze B a ewicz Jacek n. techniczne B a ewicz-woêniak Marzena Aleksandra n. rolnicze Bochenek Gra yna n. medyczne Bohdanowicz Jerzy W adys aw n. biologiczne Boroƒ Alicja n. biologiczne Borówczak Franciszek n. rolnicze Bo yk Stanis aw Stefan n. prawne Brodziƒski Marian n. ekonomiczne Brykalski Andrzej n. techniczne Bryniarski Krzysztof n. medyczne Brzeziƒski Jerzy Marian n. humanistyczne Bukowski Piotr n. humanistyczne Bylok Felicjan n. humanistyczne Bystroƒ Henryk n. techniczne Cabaj Jaros aw n. humanistyczne Cal Krzysztof Jerzy n. farmaceutyczne Cempel Czes aw n. techniczne Chlabicz S awomir n. medyczne Chmielarz Lucjan n. chemiczne ChoraÊ Ryszard n. techniczne Chrostek Lech n. medyczne Cianciara Dorota Antonina n. medyczne Cichoƒ Mariusz n. biologiczne Cichoƒ Stanis aw n. medyczne Ciepielowski Andrzej n. rolnicze Ciosek Marek Tadeusz n. biologiczne Citko Lilia n. humanistyczne Ciury o Roman n. fizyczne Cupia Micha n. rolnicze Cwalina Wojciech n. humanistyczne Czajkowski Krzysztof n. medyczne Czakon Wojciech Tadeusz n. ekonomiczne Czapka Miros aw Robert n. ekonomiczne Czekalski Stanis aw n. humanistyczne Czepita Damian n. medyczne Czerny Miros awa n. o Ziemi Czy Ma gorzata n. medyczne Dàbrowski Andrzej n. techniczne Demetraki-Paleolog Jerzy n. rolnicze Dera Jerzy n. matematyczno-fizyczne Dereziƒski Jan n. fizyczne Diakun Jaros aw n. rolnicze Dobosz Tadeusz n. medyczne Dobrowolski Rados aw Henryk n. o Ziemi Domaƒska Anna sz. muzyczne Domaƒska Ewa n. humanistyczne Domek Stefan n. techniczne Dro d Alojzy n. teologiczne Dul ba Ignacy n. techniczne Dutkiewicz Jacek n. techniczne Dworak Andrzej n. chemiczne Dybciak Krzysztof n. humanistyczne Dzik Jerzy n. przyrodnicze Fedorowicz Stanis aw Jan n. o Ziemi Fidecka Sylwia n. farmaceutyczne Fijuth Jacek n. medyczne Filipowicz Miros aw Dariusz n. humanistyczne Fiszer Urszula n. medyczne Flejterski Stanis aw n. ekonomiczne Gabor Grzegorz Jan n. matematyczne Gawliƒski Stanis aw n. humanistyczne Gawroƒski Zbigniew n. techniczne Gàdek-Michalska Anna Maria n. biologiczne Gibiƒski Kornel n. medyczne Gie wanowska Irena n. biologiczne Godlewski Tadeusz n. humanistyczne Gonczarek Ryszard n. fizyczne Górecki Ryszard J. n. rolnicze Góêdê Krzysztof n. teologiczne Grad Marek n. fizyczne Gralak Miko aj n. weterynaryjne Grzesiak-Janas Gra yna n. medyczne Grzywacz Andrzej n. leêne Gutkowski Witold n. techniczne Gwiazda Robert n. biologiczne Gzella Gra yna n. humanistyczne Haman Krzysztof Edward n. fizyczne Hanasz Jan n. fizyczne Hermanowicz Ewa n. techniczne Ho a Jerzy n. techniczne Ho da Artur n. ekonomiczne Hopfer Andrzej n. techniczne Hostyƒski Les aw n. humanistyczne Jakubowski Hieronim n. chemiczne Ja owiecki Przemys aw n. medyczne Janeczek Andrzej n. humanistyczne Janik Jerzy n. matematyczno-przyrodnicze Jankowski Henryk n. humanistyczne Jankowski Jerzy n. techniczne Jankowski Robert n. techniczne Janusz W adys aw n. chemiczne Jaroszewski Marek n. humanistyczne Jasiƒski Andrzej n. ekonomiczne Jassem Ewa n. medyczne Jastrz bska Maria Ma gorzata n. fizyczne Jedliƒska Eleonora n. humanistyczne Jeziorski Bogumi n. chemiczne Jokiel Pawe n. o Ziemi Juskowiak Bernard n. chemiczne Kaczmarek El bieta n. medyczne Kaczmarek Leszek n. biologiczne Kaczmarek Maria n. biologiczne Kaczorowski Jerzy n. matematyczne Ka amajska Agnieszka n. matematyczne Ka amajska-saeed Maria Helena n. humanistyczne Kamiƒska Wioletta n. o Ziemi Kamiƒski Andrzej n. medyczne Kamionka Jan Mieczys aw n. rolnicze Kamont Anna n. matematyczne Kanicki Andrzej Antoni n. techniczne Kapiszewska Maria n. biologiczne Karasiƒski Janusz Aleksander n. biologiczne Kasprzak Aldona n. medyczne Kazimierczuk Zygmunt n. medyczne Kaêmierkowski, Marian Piotr n. techniczne Kenig-Witkowska Maria n. prawne Kijewska Agnieszka n. humanistyczne Kisyƒski Jan n. matematyczne Klamka Jerzy n. techniczne Kleiber Micha n. techniczne Klikocka Hanna Dorota n. rolnicze Klimowicz Zbigniew n. o Ziemi Klincewicz Krzysztof n. ekonomiczne K os Jan n. humanistyczne K oszewska Iwona n. medyczne Kola Andrzej n. humanistyczne Kolek Andrzej n. techniczne Ko odziejczak Jerzy n. fizyczne Konieczny Krystyna n. techniczne Kopij Grzegorz n. biologiczne Kosecki Krzysztof n. humanistyczne Kotwica Genowefa n. biologiczne Kowalska Beata El bieta n. techniczne Kowalski Waldemar n. humanistyczne Koziarski Czes aw n. techniczne Koz owski Jan n. przyrodnicze Koêmiƒski Andrzej Krzysztof n. ekonomiczne Krajewski Wojciech n. techniczne Krasowski Krzysztof n. prawne Kroh Jerzy n. chemiczne Krotkiewski Hubert n. biologiczne Król Bogus aw n. rolnicze Kruczek Andrzej n. rolnicze Krupka-Matuszczyk Irena n. medyczne Ksià yk Janusz n. medyczne Kubiak Krzysztof n. weterynaryjne Kubis Barbara n. humanistyczne Kuczyƒska Jadwiga n. humanistyczne Kujawa Krzysztof n. rolnicze Kulikowski Roman n. techniczne Kupisiewicz Czes aw n. humanistyczne KuÊtrowski Piotr n. chemiczne KutryÊ Ewa sz. teatralne Kuênicki Leszek n. przyrodnicze Kwandrans Janina n. biologiczne Kwapieƒ Stanis aw n. matematyczne Kwieciƒski Hubert n. medyczne Kwieciƒski Zbigniew n. humanistyczne Latawiec Krzysztof n. techniczne Ledwoƒ Ireneusz S awomir n. teologiczne Legocki Andrzej Bogus aw n. rolnicze Lenik Klaudiusz n. techniczne Lewandowski Krzysztof Cezary n. medyczne Lewicki Jakub Aleksander n. techniczne Limon Janusz n. medyczne Lipska Barbara Maria n. techniczne Lis Jerzy n. humanistyczne Lisiak Henryk Jan n. humanistyczne Lisowski Micha n. techniczne Litwiƒski Robert n. humanistyczne LoryÊ Krzysztof n. matematyczne abu ek Sylwia n. biologiczne awrynowicz Anna Mariola n. ekonomiczne aziƒski Marek n. humanistyczne omnicki Adam n. przyrodnicze uczak Tomasz n. matematyczne Machnikowski Pawe n. fizyczne Maj- urawska Magdalena n. chemiczne Malarz Roman n. o Ziemi Malepszy Stefan n. rolnicze Malinowski Andrzej n. prawne Malinowski Krzysztof n. techniczne Marek Bogdan n. medyczne Markuszewski Micha Jan n. farmaceutyczne Marsza ek Marek n. humanistyczne Matu a Przemys aw n. matematyczne Mejza Iwona n. rolnicze Michalski Tomasz n. ekonomiczne Micnas Roman n. fizyczne Mitosek Henryk n. o Ziemi M odak Andrzej Juliusz n. ekonomiczne Modzelewski Karol n. historyczne Mozgawa W odzimierz n. chemiczne MyÊliƒski Andrzej Marek n. techniczne Nantka Marian n. techniczne Narkiewicz Janusz n. techniczne Nicholls Richard n. ekonomiczne Nurzyƒska-Wierdak Renata n. rolnicze Olczak Teresa Barbara n. biologiczne Olek Wies aw Stanis aw n. leêne Oleksyn Jacek n. biologiczne Olszewska Maria Joanna n. przyrodnicze Or owski Hubert n. humanistyczne Ostasz Grzegorz n. humanistyczne Ostrowski Janusz n. techniczne Otlewski Jacek n. biologiczne Paluch Marek n. humanistyczne Patkowski Dariusz Wojciech n. medyczne Pawlak Nina n. humanistyczne Paw owska Zofia n. medyczne Penkala-Gaw cka Danuta Maria n. humanistyczne Perkowski Juliusz n. rolnicze Peszko Adam n. ekonomiczne Piasecki Krzysztof n. ekonomiczne Piàtkowski Wojciech n. techniczne Pietrzak Micha Stefan n. ekonomiczne Pietrzak S awomir n. rolnicze Pietrzak Witold n. humanistyczne Pietrzyk-Sokulska El bieta n. o Ziemi Piotrowski Tadeusz n. humanistyczne PleÊniak Wies aw n. matematyczne Podhorska-Oko ów Marzenna Krystyna n. medyczne Podolska Gra yna n. rolnicze Pohorecki Ryszard n. techniczne Pokorski Stefan n. fizyczne Pomarnacka-Jankowska El bieta n. farmaceutyczne Ponczek Miros aw n. o kulturze fizycznej Popiel Jacek n. humanistyczne Pop awska Halina n. humanistyczne Przegaliƒski Edmund n. medyczne Przew ócki Jaros aw n. techniczne Przyby Jacek Jan n. rolnicze Przygodzka Renata n. ekonomiczne Pucher Andrzej n. medyczne Pytlarz-Kozicka Maria Katarzyna n. rolnicze Radwan-Oczko Ma gorzata n. medyczne Rajchel Jacek n. o Ziemi Rakusa-Suszczewski Stanis aw n. biologiczne Rastawicki Waldemar n. medyczne Rejter Artur n. humanistyczne Reykowski Janusz n. humanistyczne Ronen Soszana n. humanistyczne Rosochacki W odzimierz n. techniczne Rottermund Andrzej n. humanistyczne Rutkowski Ireneusz Piotr n. ekonomiczne Rutkowski Leszek n. techniczne Rybak Wies aw n. techniczne Rybicki S awomir n. matematyczne Saeed Khalid n. techniczne Samsonowicz Henryk n. historyczne Sanak Marek n. medyczne Sanak-Rydlewska Stanis awa n. techniczne Sawicka Gra yna n. humanistyczne Sawicki Jacek Zygmunt n. humanistyczne Schinzel Andrzej n. matematyczno-fizyczne Siemek Jakub n. techniczne Skàpski Micha n. prawne Sk adanowski Andrzej n. medyczne Skoczyƒska Anna n. medyczne Skóra Wojciech n. humanistyczne S aby Teresa n. ekonomiczne S owiƒski Roman n. techniczne Smoktunowicz Agata n. matematyczne Smolewski Piotr n. medyczne Smoliƒski Józef n. humanistyczne Smoràg Zdzis aw n. rolnicze Smulko Janusz Marek n. techniczne Sobczyk Genowefa n. ekonomiczne Sobczyk Lucjan n. chemiczne Sobotka Jerzy n. o Ziemi Sosnowski Jacek n. techniczne Sosnowski Stanis aw n. rolnicze Spad o S awomir n. techniczne Staniów Bogumi a n. humanistyczne Stankowski Jan n. matematyczno-fizyczne Steffen Jan n. medyczne Sterna Ma gorzata Hanna n. techniczne Stobiecki Rafa n. humanistyczne Strabel Tomasz n. rolnicze Suchecki Bogdan n. ekonomiczne Surma Maria n. rolnicze Surówka Krzysztof n. rolnicze Szafran Bart omiej n. fizyczne Szambelaƒczyk Jan n. ekonomiczne Szargut Jan n. techniczne Szczepaniak Monika n. humanistyczne Szefner Zbigniew Piotr n. techniczne Szewczyk Andrzej n. fizyczne Szkoda Józef n. weterynaryjne Szo no-koguc Jolanta Ma gorzata n. ekonomiczne Szpyrka Marcin Antoni n. techniczne Sztaudynger Jan n. ekonomiczne Szymczak Henryk n. fizyczne Szymutko Stefan n. humanistyczne Âlawska-Waniewska Anna n. fizyczne Âliwiƒski Tadeusz n. techniczne Âwiàtoniowski Andrzej n. techniczne Âwi cicki Wojciech n. biologiczne Tadeusiewicz Ryszard n. techniczne Taranko Ryszard n. fizyczne Thiel Kazimierz n. techniczne Tkacz-Âmiech Katarzyna n. techniczne Trautman Andrzej n. fizyczne Trocka-Leszczyƒska El bieta n. techniczne Trzonkowski Piotr n. medyczne Turek Andrzej n. chemiczne Turska Dorota El bieta n. humanistyczne Tylczyƒski Zbigniew n. fizyczne Tyrka Miros aw Tomasz n. rolnicze Uciƒski Dariusz n. techniczne Urbanik Czes aw n. o kulturze fizycznej Urbaƒski Krzysztof n. humanistyczne Walasek Stefania n. humanistyczne Walicki Edward n. techniczne Walna Barbara n. rolnicze WaltoÊ Stanis aw n. prawne Wasilewski Jan n. fizyczne Waszak Krystyna n. humanistyczne Waszkiewicz-Robak Bo ena n. rolnicze Weyna Stefan n. techniczne W glarz Jan n. techniczne W glarz Ludmi a n. medyczne W gleƒski Piotr n. biologiczne W grzyn Stefan n. techniczne Wierzbicki Heliodor Arkadiusz n. rolnicze Wierzbiƒski Stanis aw n. techniczne Wilczyƒski Artur n. techniczne Wiszniewska Barbara n. medyczne WiÊniewska Halina n. rolnicze Witkowska-Zaremba El bieta sz. muzyczne Witosz Bo ena n. humanistyczne W osiƒski Marian n. teologiczne Wojtczak Lech n. przyrodnicze Woêniak Micha Wojciech n. techniczne Woêniak Piotr Ryszard n. medyczne Wrona Gra yna n. humanistyczne Wróblewski Andrzej Kajetan n. fizyczne Wypych-Gawroƒska Anna n. humanistyczne Wysocki Jacek n. medyczne Zabielska-Adamska Katarzyna n. techniczne Zabielski Józef n. teologiczne Zachorowska Alfreda n. ekonomiczne Zalewska-Jura Hanna n. humanistyczne Zarzycka Gra yna n. humanistyczne Zawada Zygmunt Henryk n. biologiczne Zawadzki Bogdan n. humanistyczne Zieliƒski Tomasz n. o Ziemi Zowis o Maria n. humanistyczne arska Barbara Halina n. rolnicze egleƒ Urszula n. humanistyczne ukowski Maciej n. ekonomiczne ylicz Maciej n. przyrodnicze ylski Wies aw n. techniczne 032

12 PRESTI RANKING UCZELNI AKADEMICKICH zasady zasady zasady zasady Zgodnie z postanowieniami Kapitu y Rankingu uczelnie oceniane sà wed ug presti u, si y naukowej, warunków studiowania oraz umi dzynarodowienia studiów. Te cztery zasadnicze cechy uczelni zosta y zmierzone poprzez 27 kryteriów. Do sporzàdzenia rankingu w maksymalnym stopniu wykorzystano dane ze êróde egzogenicznych wobec ocenianych uczelni. Za êród o danych przyj to w asne badanie ankietowe przeprowadzone przez Fundacj Edukacyjnà Perspektywy, opracowanie Szko y wy sze i ich finanse w 2006 r. (GUS 2007) oraz aktualne dane MNiSW. Do obliczeƒ wykorzystywano dane kodowane, tzn. w bazie danych zamiast nazw uczelni wyst powa y numery kodowe. Presti 30% Jednà z cech dobrej szko y wy szej jest presti. Oznacza on powa anie, jakim cieszà si absolwenci uczelni oraz autorytet jej pracowników w Êrodowisku naukowym. Mierzony jest on w naszym rankingu poprzez: Ocen przez kadr akademickà liczba wskazaƒ danej uczelni w badaniu ankietowym wêród kadry profesorskiej (profesorowie belwederscy mianowani w trzech ostatnich latach), wskazaƒ cz onków krajowych PAN oraz doktorów habilitowanych, którzy uzyskali habilitacj w roku 2007 (25 %) Wybór olimpijczyków mierzony udzia em liczby laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, przyj tych poza procesem rekrutacji na danà uczelni w ogólnej liczbie przyj tych na pierwszy rok studiów dziennych (5%) Si a naukowa 40% Jako kolejnà grup kryteriów przyjmujemy si naukowà uczelni. Jako mierniki tej cechy przyj to: Potencja naukowy (ocena parametryczna) mierzony sumà ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek ocenionych w danej uczelni (10%) Nadane stopnie naukowe liczba tytu ów i stopni naukowych nadanych przez uczelni w roku 2007 (doktorzy z wagà 1,0; doktorzy habilitowani z wagà 1,5; profesorowie z wagà 2,0) w stosunku do etatowej liczby profesorów tytularnych, doktorów habilitowanych i doktorów 8% Rozwój kadry w asnej zdefiniowany jako liczba tytu ów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2007 (doktorzy z wagà 1,0; doktorzy habilitowani z wagà 1,5 oraz osoby posiadajàce tytu profesorski z wagà 2,0) w stosunku do etatowej liczby nauczycieli akademickich uczelni. Wskaênik w tej kategorii by wykorzystywany do obliczeƒ z wagà 8% Nasycenie kadry osobami o najwy szych kwalifikacjach zosta o zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczajàcej na uczelni (za stopniem doktora habilitowanego lub tytu em profesorskim etatowych pracowników uczelni) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich etatowych pracowników uczelni (5%) Uprawnienia do nadawania stopni naukowych mierzone sumà uprawnieƒ habilitacyjnych z wagà 1,5 i uprawnieƒ doktorskich z wagà 1,0 (5%) Rozpi toêç oferty kszta cenia mierzonà liczbà prowadzonych kierunków studiów oraz liczbà studentów studiów doktoranckich z wagà 4 i s uchaczy studiów podyplomowych z wagà 1,0 w stosunku do ogólnej liczby studentów, doktorantów i s uchaczy (4%) Warunki studiowania 20% W sporzàdzeniu rankingu wzi to tak e pod uwag warunki studiowania, gdy informacja o nich mo e mieç wp yw na wybór uczelni przez kandydatów. Na warunki te majàce àcznie wag 20% sk adajà si : Dost pnoêç dla studentów kadr wysokokwalifikowanych mierzona liczbà przeliczeniowych nauczycieli akademickich etatowych pracowników uczelni (doktorzy z wagà równà 1,0; doktorzy habilitowani z wagà 1,5 oraz osoby posiadajàce tytu profesorski z wagà 2 pracowników etatowych uczelni) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzgl dnieni z wagà równà 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagà równà 0,6) 7,5% Stan zbiorów liczba wszystkich zinwentaryzowanych zbiorów (drukowane i elektroniczne) poza czasopismami (2%) Komputeryzacja zasobów bibliotecznych zakres zdalnego dost pu do katalogów oraz obs ugi wypo yczeƒ (2%) Prenumerata polskich czasopism mierzona liczbà tytu ów prenumerowanych czasopism krajowych (1%) Prenumerata zagranicznych czasopism mierzona liczbà tytu ów prenumerowanych czasopism zagranicznych (1%) Zdalny dost p do zasobów bibliotecznych zdalny dost p do prenumerowanych zasobów elektronicznych biblioteki spoza sieci uczelnianej (1%) WARUNKI STUDIOWANIA 20% 30% SI A NAUKOWA 40% UMI DZYNARODOWIENIE STUDIÓW 10% Dost pnoêç miejsc do nauki w asnej mierzona liczbà miejsc w czytelniach w przeliczeniu na jednego tak zwanego studenta przeliczeniowego (1%) Mo liwoêci rozwijania zainteresowaƒ naukowych mierzone liczbà studenckich kó naukowych w stosunku do liczby studentów (1,5%) Mo liwoêci rozwijania zainteresowaƒ kulturalnych mierzone liczbà organizacji studenckich, chórów i teatrów w stosunku do ogólnej liczby studentów (1%) Dost pnoêç uczelni dla studentów zamiejscowych mierzona liczbà miejsc w domach studenckich uczelni w przeliczeniu na jednego studenta studiów stacjonarnych (1%) Osiàgni cia sportowe wyniki klasyfikacji usportowienia uczelni na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2007 (1%). Umi dzynarodowienie studiów 10% Podobnie jak w ubieg orocznej edycji, równie w Rankingu Szkó Wy szych oceniono umi dzynarodowienie studiów. Przy tej ocenie brano pod uwag : Wymiana studencka (wyjazdy) wramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku ak. 2006/07, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Sokrates-Erasmus, w proporcji do ogó u studentów studiów stacjonarnych (2,5%) Wymiana studencka (przyjazdy) w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku ak. 2006/07, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Sokrates-Erasmus, w proporcji do ogó- u studentów studiów stacjonarnych. (1,5%) Programy studiów prowadzone ca kowicie w j. obcych w roku ak. 2007/08 (2,5%) Studiujàcy w j zykach obcych wroku akad. 2007/08 (1%) WielokulturowoÊç Êrodowiska studenckiego (obcokrajowcy) mierzona liczbà studentów obcokrajowców w proporcji do ogó u studentów studiów stacjonarnych w r. ak. 2007/08 (1%) Wyk ady w j zykach obcych prowadzone w r. ak. 2007/08 (0,5%) Wyk adowcy z zagranicy mierzona liczbà wyk adowców cudzoziemców w stosunku do liczby etatowych nauczycieli akademickich (0,5%) Szko y letnie liczba szkó letnich i semestrów letnich oraz liczba ich uczestników w roku 2007 (0,5%) 035

13 91 najlepszych uczelni akademickich w Polsce 2007 Ranking WSKAèNIK RANKINGOWY PRESTI 30% SI A NAUKOWA 40% Ocena przez kadr akademickà Wybór olimpijczyków Potencja naukowy (ocena parametryczna) Nadane stopnie naukowe Rozwój kadry w asnej Nasycenie kadry osobami o najwy szych kwalifikacjach Lp. miejsca w poprzednich edycjach rankingu: 25% 5% 10% 8% 8% 5% 5% 4% 7,5% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1,5% 1% 1% 1% 2,5% 1,5% 2,5% 1% 1% 0,5% 0,5% 0,5% 1 Uniwersytet Jagielloƒski , ,2 94,1 64,9 93,6 45, , ,8 28,9 52, , ,2 21,1 34,8 16, Uniwersytet Warszawski ,79 91,6 62,3 91, ,6 57,5 98, ,7 79, ,5 91, ,2 22,7 35,4 15, ,9 51,7 78, ,6 23,5 64,1 3 Uniwersytet Wroc awski ,79 34,9 22, , , ,2 34,6 66, , ,4 24,8 4,8 22,8 57,5 57,4 24,1 28,6 0,9 9,2 67,6 23,8 16,7 4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ,03 52,2 7,4 93,3 51,6 63,2 46,1 77, ,6 80, ,5 80, ,2 8,5 4, ,5 46,6 10,3 7,1 4 6,5 8 40, Politechnika Warszawska , ,7 91, ,9 37,4 81,4 50,6 36,5 25, ,2 52, ,1 10,9 44,8 81,1 27 6,4 78,6 89 6,3 98 3,4 32,6 6 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie ,30 12, ,7 65, ,3 55,5 35,1 12, ,5 76, ,2 48,2 29,2 30,4 39, ,8 14,3 8,8 16,7 43,5 9,7 9,8 7 Politechnika Wroc awska ,25 36,8 5,1 96,9 43,3 41,5 38, ,4 30,9 16, , ,2 14,8 9,3 26,2 83,5 25, ,9 25,3 5,2 57,2 5 22,8 8 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis awa Staszica w Krakowie ,90 37,5 31, ,9 71,5 37, , ,4 53, ,9 12,7 11,5 79,1 51,8 14,1 2,1 21,4 15 2,1 31, ,7 9 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu , ,2 75,7 42,1 21,5 23,3 76, , ,8 60,7 15,2 55,6 12,9 15,5 2,8 28,6 93, ,9 1,9 8,2 10 Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu ,14 19,4 3,9 87,5 65,8 57,5 46,7 70,3 68,3 31,8 28, ,6 75, ,3 21,8 5,6 29,1 30,8 29,9 10,2 7,1 9,5 1,8 19,7 19,1 22,8 11 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ,00 31, ,7 43,6 64,2 44, ,7 35,2 11, ,5 24, ,3 4,6 5,6 45, , ,4 4 4,6 34,6 4,4 15,9 12 Warszawski Uniwersytet Medyczny ,75 28,9 17, ,8 26,3 20,3 21,1 58,7 5, , ,1 71,5 11,1 15,1 20,9 19,8 8,4 14,3 51,2 46,8 0 3, Politechnika ódzka ,90 12,5 10, ,7 62,6 35,7 42,4 36,4 36,2 10, ,6 79, ,9 11 7,8 34,9 62,8 51,4 12, ,2 1,9 5,3 10,3 37,1 14 Uniwersytet ódzki ,40 14,2 8 86,7 44,4 71,2 38,2 52,9 48,2 29, ,4 68, ,8 2,9 27,9 53,7 31,3 9,5 35,7 16,4 3, , Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie ,94 1,5 41, ,1 66,9 9,9 57,9 38,6 8, , ,6 24, ,9 0,4 4, Âlàski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ,23 7, ,2 75,1 28,6 19,8 20,9 77,8 2, , ,1 83,3 10,7 41,1 8,7 8 2,6 7,1 37,6 38,9 20,6 1, Uniwersytet Medyczny w Lublinie ,05 4, ,1 65,6 29,6 21,5 24, , ,7 18, ,3 53,3 19,2 52,4 5,8 3,7 0 14,3 47,7 60,2 13, Uniwersytet Medyczny w Bia ymstoku , ,7 76, ,1 12,2 13,4 80,2 2, ,4 19, ,3 47,8 22,5 44,5 9,9 6,4 1,8 7,1 16,4 27,5 8,9 1, Politechnika Âlàska w Gliwicach ,11 15,9 7,3 88,3 32,2 52,3 31,1 50,6 49,5 34,9 8, , ,6 6,2 32,5 87,9 22,5 5,4 35,7 82,8 0,6 52,1 4, Uniwersytet Gdaƒski ,92 13,4 6,9 87,3 54,2 40,7 37,4 42,4 43,9 28,8 21, ,3 88, ,9 25,7 5,9 21,8 59,2 28,7 10, , ,3 8,1 21 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw a II ,66 9,4 4 70,6 76,9 72,4 42,2 32, ,1 34, ,1 76, ,9 10,5 10,4 17,7 39,1 16,2 3, ,3 12,9 26,3 28,9 22 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ,97 8,2 20, ,4 74,2 38,6 17,4 34,8 21,4 8, ,9 40, ,1 22,4 12, , ,4 21,4 10 9,5 12,6 12, Akademia Medyczna w Gdaƒsku ,93 8, ,5 55,6 24,6 12,8 23,2 79,1 9, , ,8 60,7 15, ,6 6,9 7,1 49,9 68,5 21,7 0, Akademia Medyczna im. Piastów Âlàskich we Wroc awiu ,20 8, ,1 44,6 29,4 9,9 23,4 93,9 3, ,2 25, , ,5 38, ,2 3,7 14,3 25,2 43,3 33, Uniwersytet Âlàski w Katowicach ,13 10,9 5, ,4 44,3 50,6 35,7 31, ,4 80, ,2 19,7 2,4 24,4 68,6 26,6 8, ,4 0 14, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ,01 3,3 0 66, ,4 37,8 9,9 24,9 92,3 5, ,7 24, ,8 66,5 6,9 7,4 0 14,3 38,7 94,1 2,7 5, Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski w Olsztynie ,00 13,2 6 84,3 32,8 39,4 45,3 40,7 45,4 26,6 29, ,7 88, ,9 17,7 5,5 27,5 49,8 21,8 10,3 71,4 25,6 2,5 2,7 17,3 38,1 28 Uniwersytet Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie ,59 6,4 2 78,3 59,1 64, ,2 57,1 30,8 27, ,3 41, ,2 15,1 8,1 29,4 54,9 12,6 10, ,5 28,8 14,5 48,1 29 Politechnika Gdaƒska ,54 10,7 6,8 82,2 56,4 58,5 38, ,6 25,7 20, , ,4 8,6 8,9 29,4 68,7 27,4 9,3 21,4 33 3,1 6,7 8, Uniwersytet Medyczny w odzi ,34 6,4 1,2 65,7 50,3 69,6 30, ,6 89,6 6, ,4 29, ,1 36,6 8,8 41,5 12,8 11,3 3,8 21,4 36,2 42,2 6, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu , ,6 73,2 49,3 22, ,9 4, ,9 0 22,5 18,2 7,2 39,6 23,5 14,7 3,9 7,1 0,8 0,6 0 2, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ,10 16, ,7 46,7 60,3 49,8 21,5 26,8 40,3 8, ,4 21, ,7 6,9 39,9 20,6 14,9 2,8 7,1 1,4 1,2 0 13, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko àtaja w Krakowie , ,8 88,6 36, ,5 21,5 33,1 36,6 9, , ,8 23,7 5 32,3 9,1 3,8 0, ,5 8 6, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroc awiu ,19 6, ,5 79, ,9 22,8 20,6 7, ,2 36, ,9 7,3 26,3 41,2 21 5,7 21,4 38,5 2,7 17,3 7, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ,88 9,7 10, ,4 78,9 48,7 16,9 17,4 35,3 4, ,6 11, ,4 10,3 4,3 39,3 35,7 1,5 0, , Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie ,87 4,2 10, ,4 29,5 68,3 23, ,6 4, , ,8 0,5 5,5 11,9 1, ,5 6,7 9,1 17,3 37 Politechnika Poznaƒska ,66 11, ,9 34,5 34,6 40,1 32,5 31,6 10, , ,6 10,4 8,1 35,3 37,7 31,7 6,7 7,1 4,7 6,5 3, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie , ,4 68,9 41,2 7 37,9 59,1 14, ,9 39, ,8 11,2 17, , Politechnika Krakowska im. Tadeusza KoÊciuszki ,81 6,4 5,4 82,9 29,4 42,6 47,2 23,3 25,6 40,9 15, , ,3 21,3 4,8 39,5 47,5 37,6 34, ,3 30,8 3,4 8,9 40 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie , , ,4 35,6 27,6 17,4 19,2 14,3 15, ,2 58, ,9 8,1 6 14,4 50,4 51, ,4 17,6 8,1 29,3 3, Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci i Zarzàdzania im. L. Koêmiƒskiego w Warszawie ,52 1, ,2 34,1 68 4,1 42,6 18,8 0, ,2 22, ,5 12,8 9,2 1,2 32,5 71,4 62,7 57,1 69,1 46,7 7, ,7 42 Politechnika Szczeciƒska ,19 2 0, ,6 46,9 33, ,9 32,5 6, , ,9 12 7,7 41,8 20,5 24, ,2 8, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach ,82 2,2 3,9 93, ,5 11,6 15,7 15,8 7, ,1 34, ,1 9,5 7,5 7,5 43,1 46,8 28,5 21,4 21,6 4 34,8 57, Uniwersytet Szczeciƒski ,74 3,3 7,9 77,8 23,2 31,4 39,8 22,7 43,5 19, , ,4 15,5 2,9 13,2 56,2 22,5 10,3 14,3 9,8 1,4 50,6 27,4 14,3 45 Akademia Rolnicza w Szczecinie ,58 1,5 32, ,4 48,5 16,3 23,6 36,5 4, , ,7 26 9,4 38,1 23, ,1 0,4 8,5 21,6 46 Uniwersytet Zielonogórski ,24 1 3, ,7 37,7 37,3 13,4 41,6 24, ,3 72, ,3 25,8 5,7 26, ,2 14,3 0,5 1,1 6,7 28, Uniwersytet w Bia ymstoku ,83 1,5 4,1 77,8 33,3 38,5 32,9 15,1 32,6 25,6 21, ,3 16,6 0 41,2 22,8 43,2 13,7 9,3 21, ,2 8 22, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ,66 1,8 3 71,4 34,6 48,2 40,8 17,4 24,5 25,3 11, , ,3 5,7 4,1 16,8 15,7 19,5 11, ,1 3,5 14,6 10,1 49 Uniwersytet Opolski ,53 1,5 2,6 82,9 22,6 26,8 44,7 18,6 46,3 26,5 12, ,3 26, ,9 18,6 3,2 43,6 7,3 7, ,5 4 21,3 7,6 Uprawnienia do nadawania stopni naukowych Rozpi toêç oferty kszta cenia Dost pnoêç dla studentów kadr wysokokwalifikowanych Stan zbiorów Komputeryzacja zasobów bibliotecznych Prenumerata polskich czasopism WARUNKI STUDIOWANIA 20% UMI DZYNARODOWIENIE 10% 50 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaros awa Dàbrowskiego w Warszawie ,37 4,7 0 71,4 14, ,7 23,8 20,8 43,5 6, ,4 46, ,6 6,1 10,2 51,2 23,7 9,5 2, , Prenumerata zagranicznych czasopism Zdalny dost p do zasobów bibliotecznych Dost pnoêç miejsc do nauki w asnej Mo liwoêç rozwijania zainteresowaƒ naukowych Mo liwoêç rozwijania zainteresowaƒ kulturalnych Dost pnoêç uczelni dla studentów zamiejscowych Osiàgni cia sportowe Wymiana studencka (wyjazdy) Wymiana studencka (przyjazdy) Programy studiów prowadzone w j. obcych Studiujàcy w j. obcych WielokuturowoÊç Êrowodiska studenckiego (obcokrajowcy) Wyk ady w j. obcych Wyk adowcy z zagranicy Szko y letnie Uwaga: 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium. W tabeli zosta y podane wartoêci wzgl dne w odniesieniu do najlepszego wyniku w danym kryterium.

14 91 najlepszych uczelni akademickich w Polsce 2007 Ranking WSKAèNIK RANKINGOWY PRESTI 30% SI A NAUKOWA 40% Ocena przez kadr akademickà Wybór olimpijczyków Potencja naukowy (ocena parametryczna) Nadane stopnie naukowe Rozwój kadry w asnej Nasycenie kadry osobami o najwy szych kwalifikacjach Lp. miejsca w poprzednich edycjach rankingu: 25% 5% 10% 8% 8% 5% 5% 4% 7,5% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1,5% 1% 1% 1% 2,5% 1,5% 2,5% 1% 1% 0,5% 0,5% 0,5% 51 Politechnika Cz stochowska ,75 1,5 0 76,7 20,8 41,2 29,2 19, ,8 7, , ,7 14,8 4,2 32,7 17,3 9,6 1 7,1 3,8 0,7 8,9 16, Politechnika Bia ostocka ,58 2,5 4,7 74,3 11,7 33,2 33,3 10,5 14,8 25,8 5, , ,6 5,1 45,6 26,1 31,2 10, ,5 0 33, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ,05 1,2 5, ,5 38,7 33,3 11,6 26,4 20,5 12, ,6 46, ,6 13 4,9 12,2 30,2 9,7 0, ,8 2,7 26 7,4 54 Uniwersytet Rzeszowski ,78 0,5 1 63,6 8,5 31,9 35,7 9,9 41,1 26,9 12, ,4 20, ,6 10,5 3,8 34,5 43,4 14,3 7,6 14, ,7 0 25,7 55 Politechnika Opolska ,72 0,7 1, ,4 35,5 36 9,9 20,7 20,7 7, ,1 23, ,7 11 5, ,6 23,2 6,1 7,1 15,5 4,1 30,8 46,5 7,6 56 Politechnika Lubelska ,71 1,7 5, ,8 31,5 28,2 9,3 15,5 23,8 3, ,7 5, ,2 16,4 15,2 33,8 29,1 14,8 2,2 7,1 5,8 0,4 8 20, Politechnika Âwi tokrzyska w Kielcach ,39 1, ,9 43,3 10,5 9,5 21,2 6, , ,7 10,2 7,8 60,3 14,9 12,1 2, ,2 8,2 26,8 10,3 58 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ukasiewicza ,97 2,8 4,8 65,7 10,2 41,4 36,3 8,7 11,9 27,9 3, ,2 11, ,4 13,1 7,6 49,8 23,3 9,8 4, ,9 20, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni ,93 2,3 2,8 73,3 22,5 32,6 31,1 3,5 10,8 37,1 3, ,6 9, ,9 11,4 72, , , Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi sudskiego w Warszawie ,89 0,7 0 66,7 28,6 22,9 29,7 5,2 13,7 24,8 2, ,4 7, ,5 30,5 12,4 38, ,9 10, ,7 1,8 16, Politechnika Koszaliƒska ,76 1,7 0 68,6 21,6 41,6 35,7 8,1 23,2 19 2, , ,9 22,6 4,5 29,2 7 12,4 3, ,2 4,7 40,8 7,4 62 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ,60 0,7 0 53,3 25,5 33,6 28,6 4, ,5 2, ,2 5, ,6 16,8 11,4 43, , ,5 3,1 4, Polsko-Japoƒska Wy sza Szko a Technik Komputerowych w Warszawie ,57 1, ,3 16,2 44,5 1,2 4,4 18 0, ,5 0, ,8 14,7 14,9 0 0,4 20,5 1,2 14,3 12,8 9,2 14,6 35, Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc awiu ,22 0, ,8 23,8 16,1 4,1 13,8 31,6 2, ,2 14, ,2 14,3 33, , ,7 4, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J drzeja Âniadeckiego w Gdaƒsku ,65 0, ,1 58,5 29,6 2,9 10,9 18,5 1, ,1 8, ,7 6,7 11,8 29, ,9 0, ,4 0 12, Wy sza Szko a Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie ,58 0, ,1 33,7 31,9 1,2 15,9 22,6 10, , ,7 3,5 16, ,7 7, ,4 1,1 21, Akademia Podlaska w Siedlcach ,53 1,3 0 63,3 13,1 33,8 36,7 9,3 17,6 29,1 6, ,4 4, ,2 13,2 5,6 23,6 7,5 4,5 1, ,3 0 30,4 11,1 68 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Âniadeckich w Bydgoszczy ,27 1,5 6, ,8 26, ,4 20,4 32,8 7, ,9 5,4 0 36,5 19,1 9,9 40,1 36,4 9,5 2, ,2 7,1 15, Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej w Warszawie ,58 2, ,5 17,8 41,6 4,1 11,2 11,8 1, ,5 14, ,7 11,5 7, ,7 3,7 7,1 27,4 7,3 8,6 13,8 9,3 70 Akademia Pomorska w S upsku ,04 0,5 0 53,3 17,3 33,5 30,9 2,3 14,1 27,2 6, ,7 5, ,4 20,1 11,8 43,1 2,4 2,8 1, ,6 1,1 89,3 7,6 Uprawnienia do nadawania stopni naukowych Rozpi toêç oferty kszta cenia Dost pnoêç dla studentów kadr wysokokwalifikowanych Stan zbiorów Komputeryzacja zasobów bibliotecznych Prenumerata polskich czasopism WARUNKI STUDIOWANIA UMI DZYNARODOWIENIE 10% 71 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pu tusku ,70 1, ,7 45,8 2,3 19,7 11,9 2,3 75 8,7 16, ,5 3,3 12,7 38,3 1,2 7,4 28, ,9 0,9 10,5 7,2 72 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach ,62 0, ,6 36,3 36,5 9, ,7 10, , ,1 2,4 18,9 15,8 2,8 0, ,5 0,9 20, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pu askiego ,41 0, ,6 25,8 32,5 3, ,9 3, ,1 11, ,3 21,1 10,7 32,2 8,4 15,3 4, ,3 1,8 13, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Bia ej ,98 0,7 3, ,2 34 4,1 9,6 19,9 2, ,9 3, ,9 8,8 4,2 8,8 0,5 32, ,8 10,2 34, Akademia Morska w Gdyni ,35 0, ,8 30,2 3,5 9,3 22,8 1, ,1 6, ,1 13,2 4, ,6 27 7, ,6 0 10, Wy sza Szko a Humanistyczno-Ekonomiczna w odzi 23,24 0, ,7 62,4 3,5 8,5 10,8 0,8 75 6,4 1, ,9 3,1 2,2 36,6 13,8 54,5 74, ,2 20,8 38,8 11,7 77 Spo eczna Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci i Zarzàdzania w odzi 83 23,22 0, ,7 70,8 1,2 6,6 33, ,1 0, ,4 8,5 12,1 12 5,7 43,1 13,7 35,7 12,8 25,8 6,4 47,4 17,7 78 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ,91 0, ,9 36,7 20,2 2,9 11,5 18,1 0, , ,4 16,1 5,5 13, , , Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ,20 0,5 1, ,3 20,2 26,6 2,9 18,5 15,5 2, ,5 5,3 0 7,3 15,7 9,8 24,6 3,5 4, ,4 1,1 2, Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie ,90 0,7 0 54,3 5,4 32,1 38,1 4,1 28,1 25,3 5, ,1 7, ,6 3,8 17,5 19,9 4, , Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronis awa Czecha w Krakowie ,84 0, ,6 41,8 18,4 4,1 8,7 26 1, ,1 6, ,8 11,9 41, ,9 5, ,9 2,4 2, Collegium Civitas w Warszawie ,43 0, ,8 42,6 1,2 15,4 19,3 1,9 75 7,4 22,7 0 72,8 32, , ,4 14, ,2 16,2 40,9 7,6 83 Akademia Morska w Szczecinie , ,3 11,1 14,8 27,6 2,3 4 23,7 2, ,3 6, ,4 21,8 41,4 83,2 14,2 17, ,7 2,2 22, Akademia Finansów w Warszawie ,08 0, ,3 12, , ,1 0, ,3 1, ,1 3,2 12,4 0 0,2 59, ,1 5,8 29,9 0,4 14 9,8 85 DolnoÊlàska Szko a Wy sza we Wroc awiu ,41 0, ,1 35,7 37,1 1,2 9 8,9 0, ,3 1, ,8 5, , ,8 27,6 15,5 86 Szko a G ówna S u by Po arniczej w Warszawie , ,6 0 9,1 19,3 0,9 75 4, ,2 6,6 30, , Krakowska Szko a Wy sza im. A. Frycza Modrzewskiego 16,75 0,2 0 33,3 0 18,7 67,1 1,2 8 10,6 1,2 75 3, ,1 2,7 2,5 2 9,2 7,7 2,2 14,3 5,1 1,8 6,7 5, Wy sza Szko a Studiów Mi dzynarodowych w odzi 15,60 0, ,3 50,3 1,2 8,7 24,1 0,3 75 2,5 1,4 0 30,3 23,5 8 23,7 0 76,9 27,7 7,1 1,2 18,1 5,1 29, Wy sza Szko a Handlu i Prawa im. Ryszarda azarskiego w Warszawie 87 14, ,4 26,7 1,2 5,7 8 1, ,2 2, ,6 23,2 11,8 1,4 28,2 68,8 41,1 21,4 17,6 27,1 1,3 19,1 10,7 90 GórnoÊlàska Wy sza Szko a Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach ,50 0, ,7 40,7 1,2 6,3 8,7 0, ,3 4, ,6 4, ,9 0,9 14,3 4,6 7,1 2,3 6,6 2, Wy sza Szko a Zarzàdzania Marketingowego i J z. Obcych w Katowicach ,38 0, ,3 47 1,2 3 18,4 0, ,1 1,7 0 19,7 9,5 14,5 74,8 0 35,5 6, Prenumerata zagranicznych czasopism Zdalny dost p do zasobów bibliotecznych Dost pnoêç miejsc do nauki w asnej Mo liwoêç rozwijania zainteresowaƒ naukowych Mo liwoêç rozwijania zainteresowaƒ kulturalnych Dost pnoêç uczelni dla studentów zamiejscowych Osiàgni cia sportowe Wymiana studencka (wyjazdy) Wymiana studencka (przyjazdy) Programy studiów prowadzone w j. obcych Studiujàcy w j. obcych WielokuturowoÊç Êrowodiska studenckiego (obcokrajowcy) Wyk ady w j. obcych Wyk adowcy z zagranicy Szko y letnie UJ UW UWr. UAM PW SGH Uczelnie akademickie w Polsce (klasyfikacja generalna) UJ UW UWr UAM UMK PW PWr AGH P AP KEN SGH Uczelnie akademickie w Polsce (wed ug typów uczelni) SGGW CM UJ AWF W-wa UNIWERSYTETY TECHNICZNE PEDAGOGICZNE EKONOMICZNE ROLNICZE MEDYCZNE AWF

15 040 Schengen, zw aszcza zza wschodniej granicy. Pracujemy nad tym, eby uproêciç procedury zwiàzane z pobytem i u atwiç im podejmowanie pracy w Polsce na czas studiów. PowinniÊmy zabiegaç o takich studentów. Dla nich Polska to atrakcyjne miejsce na studia: oferta edukacyjna jest bogata i na dobrym poziomie, a koszty utrzymania ciàgle du o ni sze ni we Francji czy Anglii. MNiSW planuje ju od najbli szego roku akademickiego uruchomiç pilota owo tzw. zamawiane kierunki studiów, obejmujàce nauki Êcis e i dziedziny politechniczne. Jak b dzie dzia aç ten mechanizm? Kierunki zamawiane sà bardzo potrzebne, bo w Polsce zaczyna brakowaç specjalistów g ównie in ynierów, matematyków czy fizyków. M odzie natomiast niech tnie podejmuje takie studia. I uczelnie, i kandydaci na studentów potrzebujà wi c specjalnych zach t ze strony paƒstwa. Mamy na to pieniàdze z unijnego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. B dziemy zlecaç uczelniom kszta cenie okre- Êlonej liczby studentów w konkretnych specjalnoêciach. Jakich to poka à szczegó owe analizy potrzeb rynku pracy. Mamy ju pierwsze opracowania na ten temat i na ich podstawie wska emy niebawem pierwsze kierunki zamawiane. Og osimy konkurs na kszta cenie w takich specjalno- Êciach. Uczelnie, które go wygrajà, dostanà na ten cel dodatkowe Êrodki. Na specjalne, motywacyjne stypendia oko o tysiàca z ofot. MNiSW DO SUKCESU daktyce. Te oêrodki b dà mog y liczyç na dodatkowe wsparcie z bud etu paƒstwa. Uczelnie, które b dà mia y najwi cej KNOW-ów, zyskajà miano flagowych. OczywiÊcie, e b dà elitarne, bo to tam zapewne b dà chcieli studiowaç najambitniejsi studenci. Dzi ki temu jednak przynajmniej niektóre polskie uczelnie b dà mia y szans liczyç si nie tylko w krajowych, ale tak- e w Êwiatowych rankingach. Dla wszystkich szkó wy szych w Polsce b dzie to mobilizujàce: warto b dzie powalczyç o swój w asny KNOW. OczywiÊcie proces wy aniania KNOW-ów oraz uczelni flagowych potrwa kilka lat. Do koƒca bie àcego roku chcemy opracowaç szczegó owe kryteria oceny uczelnianych jednostek organizacyjnych. Rzeczywista internacjonalizacja polskich uczelni wymaga nie tylko wzrostu liczby programów w j zyku angielskim, ale tak e wspó dzia ania ze strony MSZ i MSWiA. Na wspó prac z tymi resortami mo emy liczyç. W zespole, który opracowa za o enia reformy systemu nauki i szkolnictwa wy szego zasiada mi dzy innymi szef doradców premiera, Micha Boni. Zatem sà to propozycje, które firmuje ca y rzàd. Trwajàca w aênie dyskusja i konsultacje z wieloma Êrodowiskami powinny doprowadziç do wypracowania rozwiàzaƒ szczegó owych. Generalnie chcemy wprowadziç wizy studenckie i pozwolenia na prac w ograniczonym zakresie dla studentów spoza strefy KonkurencyjnoÊç to klucz Rozmowa z prof. Barbarà Kudryckà, ministrem Nauki i Szkolnictwa Wy szego Dyskusja na temat reform systemu nauki i szkolnictwa wy szego zosta a zdominowana przez kwesti habilitacji. Perspektywy znacznie bardziej interesuje, jak b dzie tworzona grupa uczelni flagowych tych, które stanà si wzorem dla pozosta ych. Czy dyplom uczelni flagowej szybko zyska presti? KonkurencyjnoÊç to dziê klucz do sukcesu. Nie tylko w gospodarce, ale tak e w nauce i na rynku edukacyjnym. Czy ranking Perspektyw i Rzeczpospolitej nie jest tego najlepszym potwierdzeniem? Uczelnie rywalizujà, a wysokie miejsca w rankingu gwarantujà im presti i to, co bardzo wa ne: zainteresowanie studentów, uznanie pracodawców, którzy zatrudniajà absolwentów takich szkó. Idea konkurencyjno- Êci przyêwieca tak e naszemu projektowi wy aniania najlepszych instytucji naukowych. Jak to zrobimy? Najpierw chcemy wy oniç Krajowe Naukowe OÊrodki Wiodàce (KNOW). B dà to najlepsze jednostki organizacyjne uczelni, na których jest najwy szy poziom badaƒ i dydaktyki. W ten sposób powstanie swoista mapa centrów doskona oêci. Kandydaci na studentów b dà wiedzieli, gdzie w Polsce jest najlepsza matematyka, gdzie na najwy szym poziomie kszta cà biologów, gdzie socjologów itd. Taki KNOW b dzie mog a mieç ka da uczelnia, jeêli dowiedzie, e to ona skupia najwybitniejszych w Polsce naukowców z danej dziedziny, ma najlepsze wyniki badaƒ, efekty w dytych b dzie te mog a liczyç po- owa studentów na tych kierunkach: ci najlepsi i najbardziej potrzebujàcy. Mam nadziej, e b dzie to skuteczna zach ta. Studenci majà ostrzej konkurowaç o stypendia naukowe, pracownicy naukowi o kontrakty, stanowiska, granty. Czy ju to umiemy? JeÊli tego nie umiemy to musimy si szybko nauczyç. Rywalizacja o pieni dzy na badania czy konkursy dla uczonych kierujàcych zespo ami badawczymi to w UE standard. Nie mamy czasu na p ynne, stopniowe zmiany mentalnoêci. Polskiej nauce pod tym wzgl dem przyda si zdecydowana terapia. Inaczej nigdy nie dogonimy nie tylko Êwiatowej czo ówki, ale i paƒstw z odleg ych miejsc w rankingach europejskich. Jak, Pani zdaniem, b dzie wyglàda rynek polskich uczelni za 5, 10, 15 lat? Czy mamy realne szanse na przesuni cie si w Êwiatowych rankingach uczelni i do której setki? Mamy ni demograficzny i w najbli szych latach liczba uczelni raczej b dzie spadaç. Rynek dokona selekcji. Zostanà szko y z najlepszà ofertà edukacyjnà. Niewàtpliwie dla wielu uczelni dobrym rozwiàzaniem b dzie konsolidacja. Ju teraz uczelnie publiczne i niepubliczne àczà si y. MyÊl te, e w wi kszym stopniu b dà musia y nastawiç si na badania i komercjalizacj ich wyników. Ale to akurat bardzo po àdane zjawisko: w uczelnianych laboratoriach i pracowniach powinno powstawaç wi cej patentów, nowych innowacyjnych technologii, analiz rynkowych, które b dzie kupowa przemys. Zresztà to w aênie dzi ki mi dzy innymi takim badaniom polskie uczelnie mia yby wi kszà szans przesunàç si w gór w Êwiatowych rankingach. Teraz np. w rankingu szanghajskim sà dopiero w czwartej setce (UJ oraz UW). JeÊli przeskoczà do trzeciej to b dzie ju spory sukces. Ja w ten sukces wierz. Dzi kuj za rozmow. Rozmawia a ANNA WDOWI SKA-SAWICKA

16 fot. Konrad K. Pollesch Jestem fanatykiem RÓWNYCH SZANS Rozmowa z prof. dr. hab. Karolem Musio em, rektorem Uniwersytetu Jagielloƒskiego kofoƒskich, tak e w Niemczech zagraniczni studenci sà od wielu lat traktowani na równi z rodzimymi. Warto obserwowaç, jakie efekty przynosi to otwarcie, jak zmieniajà si rozwiàzania instytucjonalne w tej dziedzinie. I szukaç miejsca dla naszych uczelni. Podam przyk ad studiów medycznych: w wielu krajach obowiàzuje na nich numerus clausus (liczba zamkni ta zasada ograniczajàca liczb osób, które mogà byç przyj te red.). M odzi Niemcy, którzy nie dostanà si na studia w swoim kraju, jadà studiowaç do Austrii i ich na nasze uczelnie nie przyciàgniemy. Ale kandydaci z Norwegii bardzo licznie studiujà w polskich uczelniach medycznych. W Collegium Medicum UJ mamy w tej chwili 224 studentów z tego kraju. Czy presti Uniwersytetu Jagielloƒskiego sprawia, e nie ma problemów z zatrzymaniem najzdolniejszych absolwentów? Mamy powa nego konkurenta firmy, które sà w stanie zaoferowaç m odym ludziom bez porównania lepsze warunki materialne. A przecie powinni- Êmy mieç mo liwoêç zapewniania atrakcyjnych tak e finansowo warunków kariery naukowej najlepszym absolwentom. Bez nich nie uda nam si stworzyç gospodarki opartej na wie- Na konferencji na temat umi dzynarodowienia polskiego szkolnictwa wy szego powiedzia Pan Rektor, e ju w XV wieku Uniwersytet Jagielloƒski by uczelnià prawdziwie Êwiatowà studiowa o tu oko o 40 proc. cudzoziemców. Jaki procent zagranicznych studentów jest, Paƒskim zdaniem, optymalny dziê? MyÊl, e powinno to byç proc. ogólnej liczby studentów. Przy czym, równie istotna jak poziom umi dzynarodowienia, jest jego struktura. Na Uniwersytecie Jagielloƒskim mamy Êrednio 5 kandydatów na miejsce na studia I stopnia. Du- a liczba kandydatów z zagranicy zmniejsza aby szanse polskich maturzystów na przyj cie, a to nie jest naszà intencjà. Natomiast z wielkà radoêcià widzimy cudzoziemców przyje d ajàcych w ramach programu Sokrates-Erasmus, a tak e podejmujàcych studia II i III stopnia. Kwestia umi dzynarodowienia uczelni jest w naszym kraju podejmowana w szerszym zakresie dopiero od dzy. Co mo emy daç im dzisiaj? WolnoÊç intelektualnà, satysfakcj z udzia u w globalnej wspó pracy uczonych, karier akademickà, która daje presti spo- eczny. To wiele, ale presti i satysfakcja nie zastàpià godziwego, umo liwiajàcego spokojnà prac naukowà, wynagrodzenia. Ale kandydatów na studia doktoranckie na UJ nie brakuje kszta cimy kadr naukowà dla uczelni, które same nie majà takiej mo liwoêci. To zgodne z naszà tradycjà nasi znakomici nauczyciele akademicy stanowià kadr dydaktycznà na innych uczelniach ju od szeêciu wieków. DoÊç powszechny jest dziê lament rektorów nad poziomem maturzystów, którzy rozpoczynajà studia. Szczególnie zaniepokojeni sà rektorzy uczelni technicznych Nie przy àczam si do tego lamentu, uwa am, e dzisiejsi maturzyêci to znakomita m odzie. Problemem jest natomiast kompatybilnoêç wiedzy i umiej tnoêci wyniesionych ze szko y z tym, czego oczekuje uczelnia. I nad tà kwestià powinniêmy pracowaç dla dobra uczniów i uczelni. A jeêli chodzi o matematyk, to naprawd nie jest wina m odzie y, e ten przedmiot cz sto jest traktowany w szko- ach po macoszemu, zw aszcza, e od ponad çwierç wieku nie NAJLEPSZA uczelnia w Polsce Uniwersytet Jagielloƒski kilku lat. Z doêwiadczeƒ których krajów powinniêmy skorzystaç, eby przyspieszyç ten proces? Moim zdaniem mamy szans przeskoczyç pewien etap procesu umi dzynarodowienia, w a- Ênie wykorzystujàc sprawdzone zagraniczne rozwiàzania, rzecz jasna dostosowane do naszych warunków. Francja bardzo wczeênie otworzy a swoje uczelnie dla studentów z krajów franma go wêród przedmiotów obowiàzkowych na maturze. Efekty takiego traktowania matematyki mogà byç katastrofalne dla nas wszystkich: nie b dzie komu tworzyç nowoczesnej infrastruktury, nasz kraj nie b dzie w stanie zmierzyç si z wieloma wyzwaniami cywilizacyjnymi. Uniwersytetowi Jagielloƒskiemu nie brakuje kandydatów, a jednak uczelnia podejmuje dzia ania, które majà zach ciç do studiowania m odzie ze Êrodowisk, w których wy sze wykszta cenie bywa traktowane jako zb dny luksus. Jestem fanatykiem równych szans. Dla wszystkich, tak e dla m odych ludzi, którzy nie mogà liczyç na wsparcie rodziny, chodzà nie z w asnego wyboru, lecz z koniecznoêci do szkó, w których poziom nauczania jest ni szy ni w presti owych liceach w wielkich miastach. Zale y mi ogromnie na tym, eby ktoê, kto chce studiowaç i ma do tego predyspozycje, nie musia rezygnowaç ze swoich planów z powodów materialnych albo dlatego, e uczy si w gorszej, zwykle prowincjonalnej, szkole. Stàd m.in. nasze akcje Po awiacze Pere i Szko y Jagielloƒskie. Chcemy pomóc tym, którym, w moim przekonaniu, jesteêmy takà pomoc winni. Niezale nie od tego, czy wybiorà póêniej studia na UJ, czy na innej uczelni. Wa ne, eby studiowali. Dzi kuj za rozmow. Rozmawia a ANNA WDOWI SKA-SAWICKA 041

17 Uniwersytecki teleskop w Las Campanas, Chile fot. Krzysztof Ulaczyk Ranking Prof. Andrzej Udalski w bibliotece Obserwatrium Astronomicznego UW w Warszawie fot. Bartek Bartosiƒski 042 WyÊcig po drugà NAJLEPSZA uczelnia w Polsce (II miejsce) Uniwersytet Warszawski ZIEMI Uniwersytet Warszawski s ynie na Êwiecie z kszta cenia informatyków oraz z odkryç astronomów z Wydzia u Fizyki. Ci ostatni, podpatrujàc 24 godziny na dob 120 milionów gwiazd, niemal co chwila dokonujà ma ych rewolucji w astronomii. W Polsce jest ok. 100 aktywnych astronomów, tymczasem co roku t dyscyplin nauki na UW zaczyna studiowaç ok. 40 osób. Tylko co czwarta uzyskuje tytu magistra astrofizyki. Studia sà trudne, wymagajà przyswojenia ogromnej iloêci wiedzy. Typowa Êcie ka kariery po ich ukoƒczeniu to doktorat i dalsza praca naukowa. Nasi absolwenci majà jednak na tyle wszechstronne wykszta cenie Êcis e, e bez problemów znajdujà zatrudnienie tak e w nowoczesnym przemyêle. Dzisiejsza astronomia to przede wszystkim tworzenie zaawansowanych programów informatycznych mówi prof. dr hab. Andrzej Udalski, kierownik Katedry Astrofizyki Obserwacyjnej Obserwatorium Astronomicznego UW. Siedziba Katedry w warszawskim Ogrodzie Botanicznym. Czteropi trowy budynek, archaiczna winda oraz niepozorna kopu a obserwatorium na dachu. Myli si ten, kto sàdzi, e najnowsze g oêne odkrycie tutejszych astrofizyków uk ad z dwoma planetami odpowiadajàcymi Jowiszowi i Saturnowi, odleg y od nas o 4,5 tys. lat Êwietlnych dokona o si w centrum Warszawy. Tajemnica sukcesu polskiej astronomii le y w Las Campanas w Chile. UW ma tutaj w asny, zbudowany 12 lat temu teleskop. A w nim unikalnà kamer mozaikowà do obserwacji kosmosu skonstruowanà przez prof. Udalskiego, który jest równie szefem projektu Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) d ugoletniego eksperymentu z wy- Dlaczego UW? 1. Co roku kilka nowych kierunków studiów, od paêdziernika r. m.in. bioinformatyka i biologia systemów, bezpieczeƒstwo wewn trzne oraz praca socjalna. 2. Mo liwoêç studiowania ponad 50 j zyków obcych, w tym wszystkich europejskich (m.in. kataloƒskiego), a tak e japoƒskiego, chiƒskiego i suahili. 3. Intensywne inwestycje budowlane niedawno zakoƒczona rewitalizacja zabytkowego kampusu UW, jeszcze w tym roku na warszawskim PowiÊlu budowa nowej siedziby kierunków lingwistycznych z ogrodem i drewnianymi tarasami spacerowymi na dachu. 4. Regularne spotkania z wybitnymi osobistoêciami wspó czesnego Êwiata, ostatnio z prezydentem Izraela Simonem Peresem, prezydentem Gruzji Michailem Saakashvilim czy by à sekretarz stanu USA Madeleine Albright. korzystaniem mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Zjawisko to, które jako pierwszy potwierdzi w aênie zespó astrofizyków z Warszawy, wyst puje wówczas, gdy obserwowany z Ziemi obiekt przechodzi blisko Êwiecàcej w tle gwiazdy. Zgodnie z teorià wzgl dnoêci jej pole grawitacyjne ugina Êwiat o gwiazdy t a oraz wzmacnia je dzia ajàc jak soczewka. Obserwujàc zjawisko soczewkowania zespól znalaz ju kilka nowych planet oraz dokona rewizji odleg oêci naszej galaktyki od Wielkiego Ob oku Magellana. DziÊ astrofizycy Êcigajà si w tym, kto pierwszy odkryje planet przypominajàcà Ziemi. Jest to o tyle trudne, e mia aby ona stosunkowo ma à mas i obj toêç, wcià niewykrywalne dla wspó czesnych systemów obserwacyjnych twierdzi naukowiec. Jest jednak szansa, e dokonajà tego w aênie astronomowie z UW. Profesor Udalski ju pracuje nad nowà kamerà dla teleskopu w Las Campanas. B dzie czterokrotnie wi ksza i bardziej czu a ni obecna. Czu a w sam raz, by z apaç w nià drugà Ziemi. ARTUR PAWLAK

18 Prof. Miko aj Rudolf podczas çwiczeƒ ze studentami I roku chemii fot. UWr Chemia natopie Jak to si dzieje, e mimo chronicznego niedofinansowania nauki w Polsce ich wydzia ma Êwiatowe sukcesy? To efekt tradycji (w 1945 r. wydzia zak adali uczeni z uczelni lwowskiej) i naukowej atmosfery, której wielu im zazdroêci wyja- Ênia prof. dr hab. Leszek Zbigniew Ciunik, dziekan Wydzia- u Chemii Iniwersytetu Wroc awskiego. Posiadamy du y potencja naukowy. Naprawd nie musimy si wstydziç przed Amerykanami czy Japoƒczykami. Publikujemy w tych samych pismach, dyskutujemy na tych samych konferencjach, wyk adamy na tych samych uczelniach. JesteÊmy w Êwiatowym obiegu nauki. W kwietniu prof. Henryk Koz owski zosta cz onkiem European Association for Chemical and Molecular Sciences (Europejskie Towarzystwo Chemiczne), a prof. dr hab. Jerzy Mroziƒski, koordynator polskiego w z a programu Molecular Approach to Nanomagnets and Molecular Materials reprezentowa nasz kraj przy podpisywaniu traktatu we Florencji o utworzeniu Europejskiego Instytutu Molekularnego Magnetyzmu. Kilka tygodni wczeêniej, w lutym br. Wydzia Chemii otrzyma srebrny medal doskona oêci w mi dzynarodowym rankingu, którego celem jest uwypuklenie mocnych stron europejskich szkó wy szych w dziedzinie badaƒ naukowych. Najciekawsze rzeczy zdarzajà si przez przypadek mówi wybitny chemik prof. Lechos aw Latos-Gra yƒski, zdobywca polskiego Nobla: To on amie konwencje i wybija z utartego my- Êlenia. Przytrafia si raczej do- Êwiadczonym lub bardzo uwa nym osobom. Efektem tego przypadku by a s ynna odwrócona porfiryna. 18 milionów euro na grant, który otrzyma a ekipa naukowców na badania nad innowacyjnymi sposobami odkrywania energii, a wêród nich trójka chemików z Uniwersytetu Wroc awskiego, to ju nie przypadek. O te pieniàdze stara o si 1600 zespo ów badawczych, uda o czternastu, w tym prof. Hubertowi Ko odziejowi, dr Andrzejowi Vogt iin. Stanis awowi Strzeleckiemu. O osiàgni ciach tego tercetu jest g oêno opatentowali jedne z najlepszych na Êwiecie materia y poch aniajàce promieniowanie elektromagnetyczne, patentem zastrzegli w asnà metod pozyskiwania z oleju rzepakowego komponentów do biopaliw. Prof. Jerzy Mroziƒski kieruje w Polsce badaniami nad nowymi magnetykami. Bada tzw. molekularne nanomagnesy, które ze wzgl du na ma e rozmiary mogà byç wykorzystane do przechowywania informacji na dyskach nowej generacji. Joanna Ga zowska, doktorantka na Wydziale Chemii UWr jest jednà z laureatek ostatniej edycji konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Ma 27 lat. Najbli sze plany? Chcia abym pracowaç na uczelni, wyjechaç na rok na stypendium zagraniczne krótko mówiàc: dalszy rozwój naukowy. Chemia po prostu bardzo mnie wciàgn a mówi m oda doktorantka. LIDIA JASTRZ BSKA Dlaczego UWr? 1. Zró nicowana oferta dydaktyczna z przedmiotów klasycznych akademickich, a tak e umo liwiajàca zdobycie praktycznego zawodu, m.in. w tym roku zostanà uruchomione 7-semestralne studia in ynierskie. 2. JakoÊç kszta cenia. Na 10 wydzia ów 9 ma najwy szà, pierwszà kategori naukowà, a jeden drugà. (w skali pi ciostopniowej). Dwie specjalnoêci filologiczne (germanistyka i niderlandystyka) oraz bibliotekoznawstwo majà wyró niajàce oceny PKA 3. Jedna z pi ciu polskich uczelni dostrzeganych w wa nych mi dzynarodowych rankingach szkó wy szych 4. Mo liwoêç kontynuacji studiów, po magisterce mo na zrobiç na uczelni doktorat w tej samej dziedzinie 5. Bogata oferta wyjazdów i sta y zagranicznych (m.in. USA, Chiny, Izrael). NAJLEPSZA uczelnia w Polsce (III miejsce) Uniwersytet Wroc awski 043

19 Rankingi wg typów uczelni Aby u atwiç porównanie uczelni akademickich, sporzàdziliêmy równie podrankingi w poszczególnych typach szkó wy szych. Uniwersytety WSKAèNIK RANKINGOWY 1 Uniwersytet Jagielloƒski Uniwersytet Warszawski ,79 3 Uniwersytet Wroc awski ,78 4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ,02 5 Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu ,14 6 Uniwersytet ódzki ,39 7 Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie ,94 8 Uniwersytet Gdaƒski ,91 9 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw a II ,65 10 Uniwersytet Âlàski w Katowicach ,13 11 Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski w Olsztynie ,99 12 Uniwersytet Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie ,58 13 Uniwersytet Kardyna a S. Wyszyƒskiego w Warszawie ,87 14 Uniwersytet Szczeciƒski ,74 15 Uniwersytet Zielonogórski ,23 16 Uniwersytet w Bia ymstoku ,83 17 Uniwersytet Opolski ,53 18 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ,04 19 Uniwersytet Rzeszowski ,77 20 Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej w Warszawie ,58 21 Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pu tusku ,69 22 Collegium Civitas w Warszawie ,42 23 Krakowska Szko a Wy sza im. A. F. Modrzewskiego 16,74 24 Wy sza Szko a Studiów Mi dzynarodowych w odzi 15,59 Uczelnie techniczne WSKAèNIK RANKINGOWY 1 Politechnika Warszawska Politechnika Wroc awska ,15 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie ,00 4 Politechnika ódzka ,41 5 Politechnika Âlàska w Gliwicach ,94 6 Politechnika Gdaƒska ,84 7 Politechnika Poznaƒska ,03 8 Politechnika Krakowska im. Tadeusza KoÊciuszki ,67 9 Politechnika Szczeciƒska ,27 10 Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dàbrowskiego ,17 11 Politechnika Cz stochowska ,17 12 Politechnika Bia ostocka ,31 13 Politechnika Opolska ,93 14 Politechnika Lubelska ,92 15 Politechnika Âwi tokrzyska w Kielcach ,40 16 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ukasiewicza ,73 17 Politechnika Koszaliƒska ,40 18 Polsko-Japoƒska Wy.Szk.Technik Komp. w Warszawie ,09 19 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ,01 20 Politechnika Radomska im. Kazimierza Pu askiego ,04 21 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia ej ,35 22 Akademia Morska w Gdyni ,35 23 Akademia Morska w Szczecinie 20 34,00 Uczelnie pedagogiczne Uczelnie rolnicze Akademie wychowania fizycznego Uczelnie medyczne WSKAèNIK RANKINGOWY 1 Akademia Wychowania Fizycznego J. Pi sudskiego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu ,96 3 Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc awiu ,59 4 Akademia Wych. Fiz. i Sportu im. J. Âniadeckiego w Gdaƒsku ,55 5 Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach ,13 6 Akademia Wychowania Fizycznego im. Br. Czecha w Krakowie ,32 WSKAèNIK RANKINGOWY 1 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ,55 3 Warszawski Uniwersytet Medyczny ,26 4 Âlàski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ,33 5 Uniwersytet Medyczny w Lublinie ,02 6 Akademia Medyczna w Bia ymstoku ,79 7 Uniwersytet Medyczny w Gdaƒsku ,30 8 Akademia Med. im. Piastów Âlàskich we Wroc awiu ,02 9 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ,69 10 Uniwersytet Medyczny w odzi , WSKAèNIK RANKINGOWY 1 Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie Wy sza Szko a Filoz.-Pedag. Ignatianum w Krakowie ,37 3 Akademia Podlaska w Siedlcach ,22 4 Akademia Pomorska w S upsku ,67 5 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach ,39 6 Akademia Pedagogiki Specjalnej im.m.grzegorzewskiej ,98 7 Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie ,05 8 DolnoÊlàska Szko a Wy sza we Wroc awiu ,42 9 Wy sza Szk. Zarz. Market. i J z. Obcych w Katowicach 9 37,90 WSKAèNIK RANKINGOWY 1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu ,48 3 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ,67 4 Uniwersytet Rolniczy im. H. Ko àtaja w Krakowie ,55 5 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ,55 6 Akademia Rolnicza w Szczecinie ,19 Uczelnie ekonomiczne WSKAèNIK RANKINGOWY 1 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ,56 3 Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wroc awiu ,37 4 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ,41 5 Wy. Szk. Przeds. i Zarz. im. L.Koêmiƒskiego w Warszawie ,93 6 Akademia Ekonom. im. K. Adamieckiego w Katowicach ,72 7 Wy sza Szko a Humanistyczno-Ekonomiczna w odzi 39,85 8 Spo. Wy sza Szk. Przedsi biorczoêci i Zarz. w odzi 8 39,83 9 Akademia Finansów w Warszawie ,15 10 Wy. Szk. Handlu i Prawa im.r. azarskiego w Warszawie 9 25,52 11 GórnoÊl. Wy. Szk. Hand. im. W.Korfantego w Katowicach ,44 Uwaga: Collegium Medicum UJ nie wyst puje osobno w tabeli g ównej uczelni akademickich, poniewa zosta o potraktowane jako integralna cz Êç UJ.

20 Zawsze w maju podczas Dni SGGW mieszkaƒcy stolicy majà okazj poznaç uczelni i uczestniczyç w pokazach i turniejach 046 Dietetycy Z PASJÑ Studenci SGGW opracowali koncepcj posi ku przysz oêci na 2012 rok. Konkurs Culinar Cup wzi li przebojem zaj li pierwsze miejsce i zdobyli nagrod publicznoêci Koncepcja studentów sk ada si z czterech pomys ów, które àczà si w spójnà ca oêç. PrzygotowaliÊmy Meal Concept 2012 z myêlà o tym, eby jego elementy by maksymalnie wygodne mówi Magda Wocial, która jest na V roku Oceny JakoÊci ywnoêci. Mia to byç posi ek standardowy, ale jednoczeênie indywidualny ka dy mo e stworzyç w asny. Sk adniki mo na b dzie kupowaç w oddzielnych rombach, kóre àczà si w jeden talerz. Sk adniki takie jak w glowodany czy bia ka b dzie mo na kupiç w osobnych opakowaniach w kszta cie rombu i tworzyç dowolne zestawy. Do tego do àczony b dzie podgrzewacz, który umo liwi otrzymanie ciep ego dania w dowolnych warunkach, na przyk ad na pikniku czy w czasie wypadu rowerowego. Urzàdzenie jako êród o energii wykorzystuje reakcj krystalizacji octanu sodu (tak dzia ajà te dost pne w sklepach turystycznych podgrzewacze do ràk). Kolejnà rzeczà jest program Nutrigenomiczny Dietetyk, który b dzie dzia a w telefonie komórkowym i zbiera informacje o produktach znajdujàcych si na pó kach w sklepie. Pomo e nam oceniç, jak dany produkt wp ynie na nasze zdrowie. Czwartym pomys em sà napoje oparte na serwatce kwasowej. Jest to produkt bardzo bogaty w wapƒ, który pozostaje po wytworzeniu twarogu, jednak jest wykorzystywany NAJLEPSZA uczelnia rolnicza Szko a G ówna Gosp. Wiejskiego Dlaczego SGGW? 1. Najbardziej oblegana uczelnia rolnicza w Polsce; Êrednio siedem osób na miejsce. 2. Kampus z podziemnym parkingiem i krytymi kortami tenisowymi. 3. Studia na przysz oêciowym kierunku technologia energetyki odnawialnej na Wydziale In ynierii Produkcji. 4. Znana w ca ej Polsce Klinika Ma ych Zwierzàt. 5. Klinika Koni z oêrodkiem hipoterapii dla dzieci i niepe nosprawnych. w przemyêle spo ywczym tylko w niewielkim stopniu. Reszta produkcji jest utylizowana, a strata si ga 1 mln kg wapnia rocznie o wartoêci 400 mln euro. Smaczne napoje owocowo- -warzywne na bazie serwatki mia yby wielkà wartoêç od ywczà. Studenci zdobyli sobie jury i goêci tym, e ich ide mo na by o od razu wypróbowaç opowiada opiekun grupy dr in. Rafa Wo osiak z Ko a Naukowego Technologów ywnoêci. Ich atutem by y prototypy posi ków, przygotowane w ma ych opakowaniach i gotowe do testu. No mo e oprócz aplikacji Nutrigenomiczny Dietetyk, bo nasi studenci nie sà informatykami, wi c opracowali jà tylko w teorii. Nutrigenomika to dziedzina, która bada zale noêci mi dzy rodzajem diety a genomem. Program ten ma funkcjonowaç w naszych telefonach komórkowych. Studenci SGGW przewidujà, e w przysz oêci na opakowaniach produktów spo- ywczych znajdà si chipy, które b dà przez zbli enie telefonu odczytywane przez komórkowego dietetyka. Nutrigenomiczny Dietetyk b dzie okre- Êla genetyczne predyspozycje do takich chorób jak rak, osteoporoza, choroby uk adu krà- enia, eby zapobiegaç im za pomocà odpowiedniego od ywiania. MONIKA BANACH

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE Prosimy o wypełnienie poniższych tabel, a następnie przesłanie ich zarówno w wersji elektronicznej na adres: zespol.rekrutacji@uj.edu.pl, jak i w formie wydruku podpisanego przez Dziekana lub Prodziekana

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II FILOZOFIA TEORETYCZNA /filozofia STUDIA FILOZOFIA w KUL przygotowuje do samodzielnych i dojrzałych decyzji życiowych. Rozpoczęcie studiowania od FILOZOFII

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia arkuszy oceny nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia okresowej

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua

I N F O R M A C J A. Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua I N F O R M A C J A Studenci wszystkich rodzajów studiów i pracownicy: Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Historycznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017:

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2016 r. 1. W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Renata Małgorzata Szczęch 2 Tomasz Tadeusz Kula 3 Barbara Elżbieta Dobosz 4 Stefania Szpunar

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 6 496 Poz. 28 Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Instytucjami i laboratoriami uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2013 roku Opracowała Beata Perzanowska na podstawie danych zebranych przez wychowawców Absolwenci w e d ł u g r o

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r.

Uchwała nr 28/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r. Uchwała nr 28/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia na Politechnice Rzeszowskiej laureatów oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Rankingu Szkół Wyższych. Warszawa, 22 lipca 2015r.

Zmiany w Rankingu Szkół Wyższych. Warszawa, 22 lipca 2015r. Zmiany w Rankingu Szkół Wyższych Warszawa, 22 lipca 2015r. Jak robimy Ranking 1. Przejrzystość metodologii rankingu 2. Uspołecznienie procesu nadzoru nad prawidłowością przygotowania rankingu 3. Ewolucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA WYŻSZA STUDENCI MIĘDZY REFORMĄ A TRADYCJĄ

SZKOŁA WYŻSZA STUDENCI MIĘDZY REFORMĄ A TRADYCJĄ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach Oprac. Małgorzata Janusz SZKOŁA WYŻSZA STUDENCI MIĘDZY REFORMĄ A TRADYCJĄ 1. Jabłooska, Izabela : Studenci wobec wyzwao współczesnej rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. REKTOR dr hab. in. Zygmunt Bk, prof. AJD

2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. REKTOR dr hab. in. Zygmunt Bk, prof. AJD UCHWAŁA NR 20/2009 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Arkusza działalnoci i wyników pracy nauczyciela akademickiego dla pracowników Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców ALMAMER Szkoła Wyższa stoisko 53 BELLONA SA stoisko 45 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka stoisko 41 Bogucki Wydawnictwo Naukowe stoisko 9 Notes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 opracowany na podstawie o Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Seminarium Rankingowe Sesja I Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Jak czytać Ranking? 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium Wyniki pozostałych uczelni

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW STUDIA LICENCJACKIE KIERUNEK POŁOŻNICTWO Dla Uczelni rozpoczynających kształcenie na kierunku studiów

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW STUDIA LICENCJACKIE KIERUNEK POŁOŻNICTWO Dla Uczelni rozpoczynających kształcenie na kierunku studiów SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW STUDIA LICENCJACKIE KIERUNEK POŁOŻNICTWO Dla Uczelni rozpoczynających kształcenie na kierunku studiów A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników na studia podyplomowe Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik IWE

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników na studia podyplomowe Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik IWE REGULAMIN REKRUTACJI uczestników na studia podyplomowe Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik IWE realizowanego przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Przez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!!

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Nowy międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Rankingu Szkół Wyższych. Warszawa, 11 lipca 2017r.

Zmiany w Rankingu Szkół Wyższych. Warszawa, 11 lipca 2017r. Zmiany w Rankingu Szkół Wyższych Warszawa, 11 lipca 2017r. Jak robimy Ranking 1. Przejrzystość metodologii rankingu 2. Uspołecznienie procesu nadzoru nad prawidłowością przygotowania rankingu 3. Stabilna

Bardziej szczegółowo

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Możliwo liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Jacek Migdałek Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna w Krakowie Produkt Informatyk Producent

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

Akademia Rolnicza w Lublinie posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych doktora: doktor nauk rolniczych w dyscyplinach:

Akademia Rolnicza w Lublinie posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych doktora: doktor nauk rolniczych w dyscyplinach: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 162 Warszawa, 22 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 153 10815 Poz. 1618 1618 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Na podstawie art. 4 ust. 3a

Bardziej szczegółowo

W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu politechnicznym brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: a) matematyka b) fizyka

W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu politechnicznym brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: a) matematyka b) fizyka Szczegółowe warunki rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich w roku szkolnym 2016/2017 opracowany na podstawie: Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO 0130/57/2008 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL Inżynier na zamówienie Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Przepisy i postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/201 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 I. Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) :

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) : L.dz..../... Data wpływu... Załącznik Nr 3 Podpis pracownika... PROSZĘ O WYPEŁNIENIE WNIOSKU DRUKOWANYM PISMEM!!! do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. KNO-410-01-03/2009 P/09/069 Pan Prof. dr hab. inŝ. Józef Kubik Rektor Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Zygmunta Lucjana. Lucyn

Zygmunta Lucjana. Lucyn Zamieszkiwali w majàtku odziedziczonym po ojcu, Fortunacie Edwardzie Jaworowskim we wsi o nazwie dzisiejszej Warzyn Skóry dawniej Nu ynek lub Warzynek,. Liczy on 102 hektary ziemi ornej oraz 10 hektarów

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROPONOWANE KLASY: BIOLOGICZNO CHEMICZNA przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Bardziej szczegółowo

Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014. Prof. dr hab. inż.

Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014. Prof. dr hab. inż. Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014 Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin Politechnika Łódzka Program działań Sekcji Fizyki Budowli KILiW PAN

Bardziej szczegółowo

INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ ZAKŁAD SOCJOLOGII Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie we współpracy z ZAKŁADEM FILOZOFII Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapraszają na I INTERDYSCYPLINARNĄ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Proszę wypełnić wszystkie pola według poniższych informacji. Czytelnie, literami drukowanymi (w szczególności imię

Bardziej szczegółowo

Ul. Krakowska 30 43-309 Bielsko-Biała Tel. 33 8290164 Ul. Mirocińska 40 35-232 Rzeszów Te. 17 866 04 30. 1. Kolegium.

Ul. Krakowska 30 43-309 Bielsko-Biała Tel. 33 8290164 Ul. Mirocińska 40 35-232 Rzeszów Te. 17 866 04 30. 1. Kolegium. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY ZGODĘ MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY - zgody wydane na podstawie ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodową konferencję

I Międzynarodową konferencję Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na I Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 XVIIILO.4310.5.2016 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Techniki Dentystyczne (czas trwania 3 lata)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Techniki Dentystyczne (czas trwania 3 lata) Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Wydział Lekarski Jednolite Studia Magisterskie Lekarski (czas trwania 6 lat) Lekarsko Dentystyczny (czas

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach.

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie postanowienia Śląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 138 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały nr.. /2010 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 12 października 2010 r. REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

... (pieczątka szkoły) Legionowo,... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

... (pieczątka szkoły) Legionowo,... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE Załącznik nr 1... (pieczątka szkoły) Legionowo,... (data) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE Imię i nazwisko dyrektora wnioskującego Liczba kandydatów do stypendium - ogółem Spełnianie przez

Bardziej szczegółowo