Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 1 3 paździemika 1998r. -- Przepisy )vprowadzayqce zzs/awy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 1 3 paździemika 1998r. -- Przepisy )vprowadzayqce zzs/awy"

Transkrypt

1 WOJEWODA MAZOWIECKI SPN AK Warsza«a, 2.3 czerwca r DECYZJA Nr 26#.Z /2017 Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 1 3 paździemika 1998r. -- Przepisy )vprowadzayqce zzs/awy re/orłlltij(łce administrację ptlbticznq (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz att. \qą us\axq z dxńa, I'\ czerwca \ 96Q laku Kodeks postępowciłlia adłtlitlistracmnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) stwierdzam nabycie przez gminę Raszyn z mocy prawa z dniem l stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości zalętej pod część drogi gminnej - ulicę 19 Kwietnia w miqscowości Rybne, gmina Raszyn, w obrębie ewidencyjnym Rybie, oznaczonejako działka projektowana nr 1626/1 o powierzchni 10 m:, opisana.la,,mapie sytuacynej niertlchotności według wykazu powierzchni zcdęwch pod drogę publiczną /9 Kłp/e/n/a u,ed/ag s/anz/ z dn. 3/ g/'z/d/z/a /998 r. '' przyjętą w dniu r. do państwowego zasobu geodew.jnego i kartograflcznego pod numerem ewidencyjnym KEM /2008 w Powiatowym Ośrodku Doktl nentacłji Geodezyjne i Kartograficzną Starostwo Powiatowe w Pruszkowie UZASADNIENIE Wójt gminy Raszyn wnioskiem GNR-7200d-2/08/09 z dnia 16 listopada 2009 r. wystąpił o wydanie decy4i potwierdzającel nabycie przez gminę Raszyn z dniem l stycznia 1999 r. z mocy art. 73 ust. l ustawy z dnia 13 października 1998 r. P/zep/sy }Pprowadza#qce z/s/awy r(:ńor///u#qce ad/////zis//'ac#ę p//ó//ćz/7q ĆDz. U N/' /33, poz. 872 ze z//z.,) prawa własności wyżu opisanego gruntu zalętego pod ulicę 19 Kwietnia w miejscowości Rybie, gmina Raszyn. Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust l ww. ustawy, nieruchomości pozostające w dniu 3 1 giudilia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem l stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem Nieruchomość będąca przedmiotem wystąpienia nie stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 r. własności Skarbu Państwa ani gminy Raszyn, pozostawałajedynie we władaniu tą gminy jako droga publiczna Starosta Powiatu Pruszkowskiego złożył zaświadczenie z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak: WGN inforłnujące, iż Skarbowi Państwa według stanu na dzień 31 grudnia 1998r. nie l z2

2 przysługiwało z żadnego tytułu prawo własności do przedmiotowe nieruchomości Zgodnie z Uchwałą Rady Narodową Miasta Stołecznego Warszawy Nr 245 z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie m. st. Warszawy i województwa stołecznego warszawskiego do kategorii dróg lokalnych miejskich oraz dróg gminnych (publikac:ja w Dzienllikti Urzędowym Województwa Stołecznego Warszawskiego z 1988 roku! Nr 17, poz. 186), ulica 19 Kwietnia w miejscowości Rybie, gmina Raszyn w dniu 31 grudnia 1998 r. stanowiła drogę lokalną miqską. Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 paździemika 1998 r. drogi lokalne miąskie z dniem l stycznia 1999 r. stały się drogami gminnymi W tym stanie rzeczy zgodnie z dyspozycją art. 73 ust. ] ustawy z dnia 13 października ]998 r - Przepisy 'vvpt'owadzcóqce tłstawy relfortylqące adtttirtistrację ptłbliczn(ł(dz. U. Nr 133, poz. 872 ze z//z.) nieruchomość zajęta pod część ulicy 19 Kwietnia w miejscowości Rybie, gmina Raszyn, stanowiąca działkę nr 1626/1 o powierzchni 1 0 m: z obrębu Rybie, stała się z dniem l stycznia 1999 r. z mocy prawa własnością gminy Raszyn. Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystą. Od decyzji ninidszd przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od datyjel doręczenia. z UP. WOJ Ę.201'/IECKIEG O ału Skarbu Państwa uchomości Otrq'mują: 1. Wqt Gminy Raszyn ul. Szkolna 2 A, Raszyn (2 egzemplarze decyzji w tym l egzemplarz dla Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego) 2. Starosta Powiatu Pruszkowskiego XWkoKQqcy zadattie z :akrestt admitlisłracji t'ządowe3. 3. Starostwo Powiatu Pruszkowskiego Wydział Geodezji i Katastru 4. a/a. 2z2

3 # WOJEWODA MAZOWIECKI SPN AK Warszawa, /46 czerwca 2017r. DECYZJA Nr 46X4 /2017 Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. -- /'rzepfsy }pprowadzćgqce z/s/awy refbrłnujqce administrację publiczną (Dz. U. Nr ]33, poz. 872 ze zm.) oraz att. \qą ustawy z dt\\a lzl czerwca \ 96Q roku Kodeks postępowania adtninistrclcgnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) stwierdzam nabycie przez gminę Raszyn z mocy prawa z dniem l stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości zalętel pod część drogi gminnej - ulicę Wirażową (dawna droga nr ) w miejscowości Puchały, gmina Raszyn, w obrębie ewidencyjnym Puchały, oznaczonej jako działka projektowana nr 2]2/8 o powierzchni 86 m:, opisana na,,a4kzp/e sy/z/aćl)yne/ n/erz/ćbo//dośc/ }t'ed7ug wykazał powiek'zchni zajętych pod dl'ogę ptiblicznq ul. W'irażowq wedłtłg stanu z dn. 31 grudnia 1998 r. przyjętej w dniu r. do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod numerem ewidencyjnym KEM /2009 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjne i Kartograficzilej Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. UZASADNIENIE Wójt gminy Raszyil wnioskiem GNR z dnia 14 czerwca 2012 r. wystąpił o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie przez gminę Raszyn z dniem l stycznia 1999 r. z mocy art. 73 ust. l ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy )vprowadzagqce us/awy rć:ńor//zudqce ć/dr///n/s//'ac/ę pwó//cznq ĆDz. U Nr /i3, poz. 872 ze z//z.j prawa własności wyżu opisanego gruntu ząjętego pod ulicę Wirażową (dawna droga nr ) w miejscowości Puchar', gmina Raszyn. Stosowllie do powołanego przepisu art. 73 ust. l ww. ustawy, nieruchomości pozostające w dniu 3 1 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a z4ęte pod drogi publiczne, z dniem l stycznia 1999 roku stalą się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu telytorial odszkodowaniem Nieruchomość będąca przedmiotem wystąpienia nie stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 r. własności Skarbu Państwa ani gminy Raszyn, pozostawałajedynie we władaniu tel gminy jako droga publiczna nego za Starosta Powiatu Pruszkowskiego złożył zaświadczenie z dnia 25 stycznia r., znak: WG 7220/230/ informujące, iż Skarbowi Państwa według stanu na dzień 3 1 grudnia 1998r. nie l z2

4 przysługiwało z żadnego tytułu prawo własności do przedmiotowe nieruchomości. Zgodnie z Uchwałą Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy Nr 245 z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie m. st. Warszawy i województwa stołecznego warszawskiego do kategorii dróg lokalnych miąskich oraz dróg gminnych (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Stołecznego Warszawskiego z 1988 roku Nr ]7, poz. 186), obecna ulica Wirażowa w midscowości Puchały, gtllina Raszyn, została oznaczona nr 0ł24003 iw dniu 3 1 grudnia r. stanowiła drogę lokalną miejską. Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 paździemika 1998 r. drogi lokalne miąskie z dniem l stycznia 1999 r. stały się drogami gminnymi. W tym stanie rzeczy zgodnie z dyspozycję art. 73 ust. l ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprl'svadzajqce ustawy rejbrlttulqce cidttlitiistrację publiczttq (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze z//z.j nieruchomość ząjęta pod część ulicy Wirażową (dawna droga nr ) w miejscowości Puchar', gmina Raszyn, stanowiąca działkę nr 212/8 o powierzchni 86 m: z obrębu Puchały, stała się z dniem l stycznia 1999 r. z mocy prawa własnością gminy Raszyn. Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystą. Od decyzji ninidszą przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie ł4 dni od datyjej doręczenia. z UP. WOJ Otrzymują Wqt Gminy Raszyn ul. Szkolna 2 A, Raszyn (2 egzemplarze decyzji w tym l egzemplarz dla Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rąonowego) 'r Wydziału Skarbu Państwa Nieruchomości 2 Starosta Powiatu Pruszkowskiego wykonłłjqcy zadat2ie z zakresłt administracji ł':qdolvel, 3 4 Starostwo Powiatu Pruszkowskiego Wydział Geodezji Katastru a/a. 2z2

5 # WOJEWODA MAZOWIECKI SPN AK Warszawa,./Ź3 czerwca 2017r. DECYZJA Nr fz6<g(7 /2017 Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 paździemika 1998r. -- /'rzep/sy }Pprowadzć#qce z/s/ćmy I'elbn)iq(4ce administrację ptibliczłlq (1)z. U. Nr 133, poz. 872 ze ztn.) o az a. \QĄ us\awy z dn\a, cze ~lvca \ 96Q to\u Kodeks postępob'cłnia acłłninisłracgnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) stwierdzam nabycie przez gminę Raszyn z mocy prawa z dniem l stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości ząlętej pod część drogi gminnej - ulicę Wirażową (dawna droga nr ) w miąscowości Puchar', gmina Raszyn, w obrębie ewidencyjnym Puchały, oznaczoną jako działka projektowana nr 212/9 o powierzchni 386 m:, opisana na,,/t4ap/e sy/zla(;yłneg /zierzzc/zo//dośc/ wedlug wykazu/ pou:ierzchlli zajęwch pod dl'ogę ptlblicznq ul. Wirażową według statlt{ z dn. 31 grudnia 1998 r. przyjętej w dniu r. do państwowego zasobu geodezńnego i kartograficznego pod numerem ewidencńnynt KEM /2009 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjne i Kartogratlcznej Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. UZASADNIENIE Wójt gminy Raszyit wnioskiem GNR z dnia 14 czerwca 2012 r. wystąpił o wydanie decyzji potwierdzając nabycie przez gminę Raszyn z dniem l stycznia 1999 r. z mocy art. 73 ust. l ustawy z dnia 13 października 1998 r. /'rzep/sy wprowadzć#qce z/ś/awy r({ńor//zuygće ć/dr/z/n/s/rć/cy p7/ó//ć'z/zq rdz. U ]Vr /33, poz. 872 ze z//z.j prawa własności wyżu opisanego gruntu zauętego pod ulicę Wirażową (dawna droga nr ) w midscowości Puchar', gmina Raszyn. Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. l ww. ustawy, nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Panstwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem l stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem Nieruchomość będąca przedmiotem wystąpienia nie stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 r. własności Skarbu Państwa ani gminy Raszyn, pozostawała jedynie we władaniu tq gminy jako droga publiczna Starosta Powiatu Pruszkowskiego złożył zaświadczenie z dnia 25 stycznia r., znak: WG 7220/230/ informujące, iż Skarbowi Pańshva według stanu na dzień 3 1 grudnia 1998r. nie l z2

6 przysługiwało z żadnego tytułu prawo własności do przedmiotowej dei'uchomości. Zgodnie z Uchwałą Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy Nr 245 z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie m. st. \A/arszawy i województwa stołecznego warszawskiego do kategorii dróg lokalnych midskich oraz dróg głninnych (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Stołecznego Warszawskiego z 1988 roku Nr 17, poz. ]86), obecna ulica Wirażowa w miejscowości Puchały, gmina Raszyn, została oznaczona nr iw dniu 3 1 grudnia r. stanowiła drogę lokalną miąską. Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. drogi lokalne miejskie z dniem l stycznia 1999 r. stały się drogami gminnymi. W tym stanie rzeczy zgodnie z dyspozyclą art. 73 ust. l ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające tłstawy reforttluj(łce admiylistrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze z///.,) nieruchomość zajęta pod część ulicy Wirażową (dawna droga nr ) w łniejscowości Puchały, gmina Raszyn, stanowiąca działkę nr 2 12/9 o powierzchni 386 m: z obrębu Puchały, stała się z dniem l stycznia 1999 r. z mocy prawa własnością gminy Raszyn. Ostateczna decy4a o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystą Od decy4i niniejsza przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od datyjq doręczenia. Otrzymują l Nłeruchomośc Wójt Gminy Raszyn ul. Szkolna 2 A, Raszyn (2 egzemplarze decyzji w tym l egzemplarz dla Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rqonowego) Starosta Powiatu Pruszkowskiego wykomęqcy zcldanie z zakrestł adminisłlacji rzqdow*e.l Starostwo Powiatu Pruszkowskiego Wydział Geodezji i Katastru a/a 2z2

7 @ WOJEWODA MAZOWIECKI SPN AK Warszawa,,/7.g) czerwca 2017 r. DECYZJA Nr 2694 /2017 Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. -- Przyp/sy }vprowadza#qce z/s/awy }'e/oi'tttujące admitlistt'ację publiczllc] (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zttl.) Diaz art. \QĄ ustawy z dn\a Ą czerwca \ 96b takt Kodeks postępo''wania adlnitlistracynego (t.j, Dz. U. z 2016 r. poz. 23) stwierdzam nabycie przez gminę maszyn z mocy prawa z dniem l stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości za.jętei pod część drogi gminną - ulicę Błotną w miejscowości Nowe Grocholice, gmina Raszyn, w obrębie exą'idencńnym Nowe Grocholice, oznaczoną jako działka projektowana nr 222/11 o powierzchni 8 m:, oł)isana na,,a#ap/e sy/lra( #/zeg /z/erz/cóo//dośc/ wed/ag wykazzr pow/erze/zn/ zcuęęcll pod drogę pttbłicznq ut. Błotnq według statlti z dn. 31 grudnia 1998 r.'' ptz:yię\e\ w dw\u r. do panstwowego zasobu geodezńilego i kartogranlcznego pod numerem ewidencyjnym KEM /2010 w Pou'iatowym Ośrodku Dokumentacji GeodeW.jnd i Kartograficznej Starostwo Powiatowe w Pt'uszkowie UZASADNIENIE Wójt gminy Raszyn wnioskiem GNR z dnia 16 marca 2012 r. wystąpił o wydanie decyzji potwierdz4ącej nabycie przez gminę Raszyn z dniem l stycznia 1999 r. z mocy art. 73 ust. l ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przyp/sy )vprowadzć#qce z/s/awy r({ńor/// yqce ad/////?/ó//'ć2c/ę poró//cz/?q ĆDz. U. A) /.i3, poz..g72 ze z//z.j prawa własności wyżu opisanego gruntu zajętego pod ulicę Błotną w miejscowości Nowe Grocholice, gmina Rasz)rn Stosownie do powołał)ego przepisu art. 73 ust l ww. ustawy, nieruchomości pozostające w, dniu 3 1 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem l stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Panstwa łub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem Nieruchomość będąca przedmiotem wystąpienia nie stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 r. własności Skarbu Państwa ani gminy Raszyn, pozostawała jedynie we władaniu td gminy jako droga publiczna Starosta Powiatu Pruszkowskiego złożył oświadczenie z dnia 3 1 grudnia r., znak: WGN- N informqące. iż Skarbowi Państwa według stanu na dzień 31 grudnia 1998r. nie l z2

8 przysługiwało z żadnego tytułu prawo własności do przedmiotowo n ieiuchomośc Zgodnie z Uchwałą Rady Narodową Miasta Stołecznego Warszawy Nr 245 z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie m. st. Warszawy i województwa stołeczrlego warszawskiego do kategorii dróg lokalnych miejskich oraz dróg gminnycłl (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Stołecznego Warszav'skiego z 1988 roku Nr 17, poz. 186), ulica Błotna w miąscowości Nowe Grocholice, gmina Raszyn w dniu 31 grudnia ł998 r. stałlowiła drogę lokalną midską. Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. drogi lokalne miejskie z dniem l stycznia 1999 r. stac' się drogami gminnymi. W tym stanie rzeczy zgodnie z dyspozyclą art. 73 ust. l ustawy z dnia ł3 paździemika ł998 r. - Przepisy wprowadzające ttslawy reformujqce administrację ptibticzttcł (Dz. U. Nr ł33, poz. 872 ze z//z.,) nieruchomość zajęta pod część ulicy Błotnd w miejscowości Nowe Grocholice, gillina Raszyn, stanowiąca działkę nr 222/11 o powierzchni 8 m: z obrębu Nowe Grocholice, stała się z dniem l stycznia 1999 r. z mocy prawa własnością gminy Raszyn Ostateczna decy4a o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystą. Od decy4i mniejszą przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Nlinistra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem W(łjewody Mazou'ielkiego, w terminie 14 dni od datyjej doręczenia. Otrq'mują Wójt Gminy Raszyn ul. Szkolna 2 A, Raszyn (2 egzemplarze decyzji w tym l egzemplarz dla Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rąonowego) Starosta Powiatu Pruszkowskiego wykonuycłcy zadallie z zakresu admikistrac8i rządowej. ul. Drzymały 30, Pruszków Starostwo Powiatu Pruszkowskiego Wydział Geodezji Katastru a/a. 2z2

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 29 października 2014 r. D E C Y Z J A

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 29 października 2014 r. D E C Y Z J A WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 29 października 2014 r. GN-II./GN.III.7720/12/12/10/KZ D E C Y Z J A Na podstawie art. 37a ust. 1-6 i art. 37b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

NGG Wadowice, dnia r. D E C Y Z J A

NGG Wadowice, dnia r. D E C Y Z J A STAROSTA WADOWICKI NGG.6821.16.2014 Wadowice, dnia 26.02.2015 r. D E C Y Z J A Na podstawie art.6 pkt.4, art.8, art.112, art.113 ust.1, ust.5, ust.7, art.114 ust.3, ust.4, art.115 ust.3, art.118 ust.1a,

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 113 6925 Poz. 661 661 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jest jednolitym dla kraju, systematycznie aktualizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe Opracował: Leszek Śmigas

Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe Opracował: Leszek Śmigas Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe Opracował: Leszek Śmigas Przepisy regulujące nabywanie nieruchomości pod drogi: Ustawa o gospodarce

Bardziej szczegółowo

WI-VIII.747.3.16.2012

WI-VIII.747.3.16.2012 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu w dniu 19 marca 2013 r., na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dnia 3 września 2012, decyzji Nr 4/2013 znak: WI-VIII.747.3.16.2012

Bardziej szczegółowo

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: 7. Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje:

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: 7. Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje: Gmina Czastary Urząd Gminy w Czastarach,, woj. łódzkie Telefon: 627843111, Fax: 627843191 www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl 1. Nazwa procedury: PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 2.Komórka odpowiedzialna: PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka

D E C Y Z J A. Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka Nasz znak: GG-RGN.6853.12.2014 Bochnia, dn. 20.02.2015 rok D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 roku, poz.

Bardziej szczegółowo

tym: ogłoszenia o rozgraniczeniu, protokoły ustalenia stanu władania, mapy, szkice polowe z pomiaru

tym: ogłoszenia o rozgraniczeniu, protokoły ustalenia stanu władania, mapy, szkice polowe z pomiaru Z a ł. O p i s P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Opis Przedmiotu zamówienia : usługi geodezyjne Kod CPV : 70 00 00 00 - Przedmiot zamówienia został podzielony na zadań (części), z których każda stanowi

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Decyzja administracyjna zawartość; zaświadczenie. Zestaw 6

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Decyzja administracyjna zawartość; zaświadczenie. Zestaw 6 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Decyzja administracyjna zawartość; zaświadczenie Zestaw 6 Przedmiot 1 2 3 4 Istota decyzji administracyjnej Elementy składowe, wymagane

Bardziej szczegółowo

KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5

KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5 KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5 5.07.011r.. Wymagane dokumenty i miejsce składania Decyzje o podziale nieruchomości na wniosek (wzór wniosku podaję poniżej); Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Informacje ogólne Zmiana pozwolenia na budowę Zmiana pozwolenia na budowę jest decyzją administracyjną, zezwalającą na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości) prowadzą starostowie. Stanowi ona jednolity

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r.

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. Uchwała Nr 1/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Warszawa dnia r. Rada m.st. Warszawy Pl. Defilad 1 Warszawa

Warszawa dnia r. Rada m.st. Warszawy Pl. Defilad 1 Warszawa Warszawa dnia 8.03.2010r Rada m.st. Warszawy Pl. Defilad 1 Warszawa Wniosek nr 1 Na podstawie art.101 ustawy o samorządzie gminnym wnosimy o usunięcie rażącego naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

D e c y z j a. Starosta Bocheń ski

D e c y z j a. Starosta Bocheń ski Nasz znak: GG-RGN.6821.6.2015 Bochnia, dnia 25.01.2016 rok D e c y z j a Na podstawie art. 112, art. 113 ust.1, 5, 6 i 7, art. 118a, art. 119 i art. 123 ust.1, w związku z art. 6 pkt 9 oraz art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. IA.II.7820.11.2012MN Łódź dnia 01.2013r. OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr z dnia r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr z dnia r. Rady Miejskiej w Brwinowie projekt Uchwała nr...2016 z dnia...2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00112357/9, STAN Z DNIA 20140716 12:16 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 7 czerwca 2013 r. IR.III-6.71190-14/10 DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna nr AGN - 10

Karta informacyjna nr AGN - 10 Karta informacyjna nr AGN - 10 Data aktualizacji 01-07-2015 Wersja d Urząd Miejski w Żmigrodzie Przekształcenie prawa użytkowania Strona 1/2 Podstawa prawna - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00107788/1, STAN Z DNIA 20140716 10:14 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Sporządzenie wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR SR1S/00058700/2, STAN Z DNIA 20150619 11:00 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geodezyjno prawna w regulacjach stanów prawnych istniejących dróg

Dokumentacja geodezyjno prawna w regulacjach stanów prawnych istniejących dróg Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Dokumentacja geodezyjno prawna w regulacjach stanów prawnych istniejących dróg W planie:

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Znak: Fn.I.3120.1.3.2012 Kluczewsko, dnia 21 maja 2012r. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Kluczewsko działając na podstawie art. 14j 1 i 3 w związku z art. 14b i 14 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E G.683.3.28.2015 Siedlce, dnia 03.11.2015r. Wg rozdzielnika Z A W I A D O M I E N I E W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, w trybie przepisów

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Sposób załatwienia sprawy Na wniosek użytkownika wieczystego - patrz formularz, kancelaria tut. Urzędu (pokój nr 2, parter),

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 października 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.6.1.2014 Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki Starostwo Powiatowe w Płocku ul. Bielska 59 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

O G Ł O S Z E N I E. Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Warszawa, dnia 25. 08. 2014r. O G Ł O S Z E N I E Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski Sygn. akt V CSK 8/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 września 2009 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WOJEWODA ŁÓDZKI IA-I.746.47.2014.MK Łódź, dnia sierpnia 2014 r. DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych

Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Art. 5. 1. Jeżeli powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 415/11. Dnia 22 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 415/11. Dnia 22 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CSK 415/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 marca 2012 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak SSN Iwona Koper Protokolant Bogumiła Gruszka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2014-2016 Na podstawie art. 23 ust. I pkt.3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste terenu przyległego do nieruchomości zabudowanej budynkiem przy placu Bohaterów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1. Wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/26/2015 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/26/2015 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/26/2015 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2014 rok Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------ Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej GL1G/00076061/5 Typ księgi wieczystej NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA Oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą VIII WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób SKP i JST

Wykład 3 Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób SKP i JST Wykład 3 Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób SKP i JST 3.1. Informacje ogólne Organem reprezentującym w sprawach gospodarowania nieruchomościami, poza pewnymi wyjątkami, są: Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

Warunki Techniczne. Sporządzenie wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów

Warunki Techniczne. Sporządzenie wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Sporządzenie wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

1. Właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości ustala się:

1. Właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości ustala się: 1. Właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości ustala się: a. według miejsca zamieszkania właściciela nieruchomości, b. według miejsca położenia nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H

I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H O B J Ę T Y C H E W I D E N C J Ą G R U N T Ó W I B U D Y N K Ó W (EGIB) Prowadzenie Ewidencji Gruntów

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE Nr US/ 784 /PFZ/2011

OG OSZENIE Nr US/ 784 /PFZ/2011 Warszawa 02.09.2011r. OG OSZENIE Nr US/ 784 /PFZ/2011 AGENCJA NIERUCHOMOÚCI ROLNYCH ODDZIA TERENOWY W WARSZAWIE dziaùaj¹c na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 paêdziernika 1991r o gospodarowaniu nieruchomoœciami

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2 1. Proszę podać w jakich przypadkach, w jakim trybie i na jakich zasadach, może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 2. Proszę

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Wojewoda Wielkopolski. orzeka

DECYZJA. Wojewoda Wielkopolski. orzeka SN.VII-2.77242-130/09 DECYZJA Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 2 ustawy z dnia 10 maja 2007

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE NA PRACE GEODEZYJNE

WARUNKI TECHNICZNE NA PRACE GEODEZYJNE WARUNKI TECHNICZNE NA PRACE GEODEZYJNE zał. Nr 6 związane ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno prawnej do ujawnienia w księgach wieczystych trwałego zarządu RZGW w Krakowie. dla zadania: wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. I. Informacje ogólne. Pruszków dnia 2006-08-14

ZAWIADOMIENIE. I. Informacje ogólne. Pruszków dnia 2006-08-14 Pruszków dnia 2006-08-14 ZAWIADOMIENIE Realizując ustalenia 5 p-kt.5 Instrukcji technicznej O-4 Zasady prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zobowiązujące ośrodek dokumentacji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2005 roku

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2005 roku I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2005 roku Gospodarka mieniem komunalnym odbywa się w oparciu o przepisy: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI. Numer karty: RGP-1. Organy: Podstawa prawna: Wymagane dokumenty:

KARTA USŁUGI NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI. Numer karty: RGP-1. Organy: Podstawa prawna: Wymagane dokumenty: Urząd Gminy Urząd Gminy Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 86421168 2016 6808 8415 0001 RGP-1 NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI Stanowisko odpowiedzialne: Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami

Bardziej szczegółowo

w Strachocinie, gmina Sanok, oznaczonej jako działka nr 884 o powierzchni

w Strachocinie, gmina Sanok, oznaczonej jako działka nr 884 o powierzchni STAROSTA SANOCKI 38-500 SANOK, Rynek 1 Sanok, dnia 31 lipca 2012 r. GN-1I1.6821.3.1.1f.2012 DECYZJA Na podstawie art. 124 ust.1 i 1a, art. 124 a w zw. z art. 113 ust. 7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

KD-PPB.104 Strona Strona 1 z 6 Decyzja o lokalizacji celu publicznego...

KD-PPB.104 Strona Strona 1 z 6 Decyzja o lokalizacji celu publicznego... KD-PPB.104 Strona Strona 1 z 6 5.07.011r. Decyzja o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym/ponadlokalnym dla przedsięwzięć nie wymagających decyzji środowiskowych i nie

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ 2016 PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁÓW W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GRUNTÓW MIESZKALNYCH WE WŁASNOŚĆ - PROJEKT NOWEJ USTAWY

GRUDZIEŃ 2016 PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁÓW W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GRUNTÓW MIESZKALNYCH WE WŁASNOŚĆ - PROJEKT NOWEJ USTAWY GRUDZIEŃ 2016 PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁÓW W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GRUNTÓW MIESZKALNYCH WE WŁASNOŚĆ - PROJEKT NOWEJ USTAWY 1 9 listopada 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło nowy

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz ---------------------------------------------- WNIOSEK O PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz ---------------------------------------------- WNIOSEK O PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Imię i nazwisko... Imiona rodziców... Adres zamieszkania... Kod pocztowy, miejscowość... Numer PESEL... Imię i nazwisko... Imiona rodziców... Adres zamieszkania... Kod pocztowy, miejscowość... Numer pesel...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 UCHWAŁA Nr XLVIII/1303/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lipca 1999 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lipca 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 746 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 163/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Przemysłowej w obszarze objętym

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych

Zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wrocław, dnia 16 października 2013r. Opracowała: Ewa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Załącznik nr zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik nr 1 Umowa Nr zawarta w dniu...2008r w Lublinie pomiędzy Skarbem Państwa Prezydentem Miasta Lublin, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, w imieniu którego działa:... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Procedury aktualizacji danych ewidencyjnych w procesie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych

Procedury aktualizacji danych ewidencyjnych w procesie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych Kamila Modelska Politechnika Warszawska Procedury aktualizacji danych ewidencyjnych w procesie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych 1. Wstęp Podejmując tematykę przygotowania i realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ń Ż ż ć ś ą ą ż ą ą ś ś ą ą Ą Ą ą Ż ą ą ź ć ąż ą ś ą ą Ł ŁÓ ą Ą Ą Ł ą ą ą ąą ż ć ą Ń Ś Ą ą ż ą ż ć ąż ą ś Ż Ł ż ż ś ś ż ś ż ą ą ż ż ś Ó ś ż ą ą ą ż ś ś Ą Ą ą Ł ą ż ż ą ą ż ą ż ś ą ą ż ś ś ą ś ż ś ś ż

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące:

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące: 1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące: a. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, b. rozgraniczania nieruchomości, c. numeracji porządkowej nieruchomości, d.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 613/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 613/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 29 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 613/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie I-publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego PRZE UCHWAŁA NR ii Projekt z dm&ciy.r.!^.x.'.i&f4$k>szony prżeą^jr^jrfi*?^. JtęoSmw Komorowski I RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Na podstawie art. 16 ust. 2a ustawy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia związane z ewidencją gruntów i stosunkami własnościowymi ŚPN

Zagadnienia związane z ewidencją gruntów i stosunkami własnościowymi ŚPN PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO Zagadnienia związane z ewidencją gruntów i stosunkami własnościowymi ŚPN Operat ewidencji gruntów - źródła informacji: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Znak: GKN.V BG

Znak: GKN.V BG Znak: GKN.V.272.4.2016.BG ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 31.03.2016 r. (zamówienie publiczne, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Znak: GKN.V BG

Znak: GKN.V BG Znak: GKN.V.272.30.2015.BG ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 21.09.2015 r. (zamówienie publiczne, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000

Bardziej szczegółowo

IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych.

IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych. Wydanie 1 z dn. 24.02.2014r. URZĄD GMINY PAWŁOWICE REFERAT INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych. Ogólny opis: Wniosek o wydanie warunków technicznych dla budowy ogrodzenia,

Bardziej szczegółowo

KAP /2013 P/13/015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP /2013 P/13/015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-02-03/2013 P/13/015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r.

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Lewkowie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

LOL /2013 P/13/015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL /2013 P/13/015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-09-04/2013 P/13/015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/015 Regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne. Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1506/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.06.2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1506/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.06.2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 1506/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.06.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia

Bardziej szczegółowo

1. Postępowanie administracyjne wszczyna się:

1. Postępowanie administracyjne wszczyna się: 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się: a. na żądanie strony, b. na żądanie Sądu, c. na wniosek osoby nie będącej stroną, d. z innych uzasadnionych przyczyn. 2. Właściwość miejscową organu administracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Sygnatura wniosku LU1C/28.0S/13/2012 MPGK SP. Z 0.0. W CHEŁMIE Centr~l~ Informacja KsiągWie

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/13/013 Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kulinicz - Starosta Goleniowski

Tomasz Kulinicz - Starosta Goleniowski WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI NK.1.431.1.5.2015.MZ Przedmiot kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres organu kontrolowanego Osoba pełniąca funkcję Starosty w okresie prowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO OGRANICZONEGO

REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO OGRANICZONEGO Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 08 września 2016 roku REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO OGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Powiatu

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne I. Zagadnienia ogólne. Rodzaje nieruchomości

Prawo cywilne I. Zagadnienia ogólne. Rodzaje nieruchomości Prawo cywilne I Wykonywanie własności nieruchomości I Rodzaje nieruchomości Kataster i księgi wieczyste Zagadnienia ogólne Zakres regulacji Przepisy ewidencyjne Obowiązki właścicieli nieruchomości Regulacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku Zarządzenie Nr 108/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195).

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-140-65(9)/15 Warszawa, 11 maja 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, przekazuję

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WZORÓW: WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ, OŚWIADCZENIAO POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE I DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Włoszczowa, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Włoszczowa, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Znak :GKN.V.272.47.2011.BG Włoszczowa, dn. 15.11.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 15.11.2011r. na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wynikającej z przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1) Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października

Bardziej szczegółowo

Decyzja (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Decyzja (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami) Decyzja (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami) Znak: GKN.683.24.2014 D E C Y Z J A Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1 i ust. 3, art. 22 ust.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków Zakładanie ewidencji gruntów, budynków i lokali Zgodnie z rozporządzeniem załoŝenie ewidencji polega na wykonaniu czynności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 175 poz. 1459 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r.

Dz.U. 2005 Nr 175 poz. 1459 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2005 Nr 175 poz. 1459 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 2065 DECYZJA NR OŁO-4210-10(10)/2015/1268/XII/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 8 maja 2015 r. Na podstawie art. 155

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 2. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA Nr 2. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej UA.67401.1.2013 Konin, dnia 12.03.2013r. DECYZJA Nr 2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo