Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming."

Transkrypt

1 Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Bieleninik Edward 2 Idea programowania generycznego i wybrane implementacje. Idea of generic programming and selected implementations Bieleninik Edward 3 Rekurencja w programowaniu. Recurrence in programming. Bieleninik Edward 4 Techniki projektowania algorytmów. Techniques of algorithms design. Bieleninik Edward 5 Języki programowania przyszłości Programming languages of the future. Bieleninik Edward 6 Zastosowanie sztucznej inteligencji do oceny wydajności Weba Application of artificial intelligence to web performance evalution Borzemski Leszek 7 Opracowanie i badania środowiska monitorowania dla potrzeb oceny jakości internetowego klienckiego łącza szerokopasmowego Monitorig system to evaluate service quality of experience for broadband consumers: Design and evaluation study. Borzemski Leszek 8 Symulator dystrybucji żądań HTTP/2.0 HTTP/2.0 request distribution simulator Borzemski Leszek

2 9 Problemy Wielkich Danych w obliczeniach naukowych Big Data problems in scientific computations Borzemski Leszek 10 Zastosowanie metod data mining w analizie wyników pomiarowych w sieci bezprzewodowej Application of data mining to the analysis of wifi data sets Borzemski Leszek 11 Badania protokołu HTTP/2.0 HTTP/2.0 protocol evaluation study Borzemski Leszek 12 Badanie zastosowań oraz własności rozwiązań Internet of Things. Research and analysis of Internet of Things developments Borzemski Leszek 13 Optymalizacja stron internetowych z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług i narzędzi analiz wydajności systemów webowych Optimizing websites using publicly available tools and services for performance analysis of web systems Borzemski Leszek 14 Optymalizacja stron internetowych z wykorzystaniem monitora transakcji webowej Optimizing websites using web performance transaction monitor Borzemski Leszek 15 Analizy Real User Measurement prowadzone z wykorzystaniem metod i narzędzi Google'a: Webmaster Tools oraz Google Analytics. Real User Measurement carried out using Google's methods and tools: Webmaster Tools and Google Analytics. Borzemski Leszek 16 Metody i techniki ulepszania wydajności weba dla aplikacji klasy SaaS Overcome Web Performance Obstacles for SaaS Applications Borzemski Leszek

3 17 Systemy webowe o przewidywanej wydajności Web-based systems with predictable performance Borzemski Leszek 18 Problem alokacji zasobów i zadań w systemach przetwarzania w chmurze Resource and task allocation problem in cloud computing Borzemski Leszek 19 Wykorzystanie Sieci Złożonych w Bioinformatyce Complex Networks Analysis In Translational Bioinformatics Bródka Piotr 20 Wykorzystanie Sieci Złożonych w Medycynie Complex Networks Analysis In Clinical Research Informatics Bródka Piotr 21 Wykorzystanie Sieci Złożonych w Chemii Complex Networks Analysis In Chemistry Bródka Piotr 22 Procesy dyfuzyjne w dynamicznych sieciach społecznych Diffusion in Dynamics Social Networks Bródka Piotr 23 Predykcja struktur w sieciach społecznych Complex Structure Prediction in Social Networks Bródka Piotr Zastosowanie algorytmów rozpoznawania obrazów dla aplikacji mobilnych. Computer Vision algorithma for mobile applications. Brzostowski Krzysztof

4 24 Opracowanie algorytmu rekonstrukcji trajektorii punktu w przestrzeni trójwymiarowej z wykorzystaniem czujników bezprzewodowych typu IMU. Elaboration of algorithm to reconstruct point s trajectory in 3D space based on wearable IMU sensors. Brzostowski Krzysztof 25 Opracowanie algorytmu estymacji czasu trwania fazy podwójnego podparcia w trakcie chodu z wykorzystaniem bezprzewodowych czujników pomiarowych typu IMU. Elaboration of algorithm to estimate double support time during gait based on wearable IMU sensors. Brzostowski Krzysztof 26 Opracowanie algorytmu estymacji siły reakcji podłoża w trakcie chodu z wykorzystaniem bezprzewodowych czujników pomiarowych typu IMU. Elaboration of algorithm to estimate ground reaction force during gait based on wearable IMU sensors. Brzostowski Krzysztof 27 Opracowanie algorytmu wspomagającego analizę powtarzalności ruchów kończyn górnych i dolnych podczas treningu technicznego tenisisty z wykorzystaniem bezprzewodowych czujników Elaboration of algorithms for repeatability analysis of upper and lower limbs movements during tennis player s technical training based on wearable IMU sensors. Brzostowski Krzysztof 28 Opracowanie algorytmów wspomagających analizę ruchu kończyn górnych i dolnych względem zadanego wzorca podczas treningu technicznego tenisisty z wykorzystaniem bezprzewodowych czujników pomiarowych typu IMU. Elaboration of algorithms for analysis of upper and lower limbs movements patterns during tennis player s technical training based on wearable IMU sensors. Brzostowski Krzysztof 29 Opracowanie algorytmu do estymacji obciążeń w stawach kończyn dolnych i górnych tenisisty podczas treningu. Elaboration of algorithm for estimation of joint loads in lower and upper limbs during tennis training. Brzostowski Krzysztof

5 30 Przegląd metod modelowania matematycznego na potrzeby analizy ruchu człowieka. Survey on methods of mathematical modelling for human movement analysis. Brzostowski Krzysztof 31 Opracowanie modelu dynamiki kończyny górnej człowieka uwzględniającego zmęczenie mięśni szkieletowych. Elaboration of model of dynamics of human upper limb with fatigue process. Brzostowski Krzysztof 32 Automatyczna rozpoznawanie retuszowanych zdjęć cyfrowych. Automatic detection of retouching in digital images. Choroś Kazimierz 33 Automatyczne wykrywanie archiwalnych ujęć w telewizyjnych relacjach sportowych. Automatic detection of archive shots and scenes in TV sports news. Choroś Kazimierz 34 Interakcja człowieka z komputerem z wykorzystaniem Kinecta i okularów wideo. Human-computer communication using Kinect and video glasses. Choroś Kazimierz 35 Kategoryzacja scen wideo na podstawie wykrywania ruchu kamery. Video scene categorization based on camera movement. Choroś Kazimierz 36 Kategoryzacja scen wideo na podstawie analizy ekspresji emocji i zmian mimicznych twarzy zidentyfikowanych w obrazie wideo oraz analizy towarzyszącego dźwięku. Video scene categorization based on audience emotions and changes in faces detected in videos as well as on accompanying audio. Choroś Kazimierz 37 Rozpoznawanie kopii filmu na podstawie analizy wektorów ruchu. Video copy detection using motion vector analysis. Choroś Kazimierz

6 38 Techniki tworzenia i wyświetlania cyfrowych filmów 3D. Techniques to record and display 3D digital videos. Choroś Kazimierz 39 Wykrywanie powtórek w zwolnionym tempie w sportowych relacjach wideo. Slow-motion replay detection in sports video. Choroś Kazimierz 40 Dystrybucja informacji o konfiguracji systemów serwerowych Distribution of Information about Server Systems' Configuration Chudzik Krzysztof 41 Modelowanie niezawodności sieci komputerowych Reliability Modelling of Computer Network Chudzik Krzysztof 42 Modelowanie i metody predykcji ruchu sieciowego Modelling and Prediction Method of Traffic in Computer Networks. Chudzik Krzysztof 43 Predykcja zapotrzebowania na moc obliczeniową w systemach informatycznych. Prediction of Demand for Processing Power in Information Systems. Chudzik Krzysztof 44 Generowanie ruchu i wymiarowanie w sieciach komputerowych. Traffic Generation and Dimensioning in Computer Networks. Chudzik Krzysztof

7 45 Wykrywanie i wizualizacja topologii połączeń sieciowych. Detection and Visualization of Network Connections Topology. Chudzik Krzysztof 46 Opracowanie modelu sygnału EMG na potrzeby testowania algorytmów rozpoznawania. Development of the computer model of EMG signal for pattern recognition algorithms evaluation and assessment. Drapała Jarosław 47 Zastosowanie technik uczenia ze wzmocnieniem do modelowania procesu uczenia się z nagród i kar - estymacja parametrów i selekcja modelu. Application of reinforcement learning techniques to modeling of reward and punishment learning process - parameter estimation and model selection. Drapała Jarosław 48 Zastosowanie ukrytych łańcuchów Markowa do modelowania procesu uczenia się z nagród i kar. Application of hidden Markov models to modeling of reward and punishment learning process. Drapała Jarosław 49 Opracowanie biologicznie realistycznego modelu sieci neuronowej na potrzeby analizy przebiegu procesu uczenia się z nagród i kar. Application of biologically based neural networks to analysis of reward and punishment learning process. Drapała Jarosław 50 Modelowanie matematyczne wybranych procesów ekonomicznych z wykorzystaniem SIMULINK-a opracowanie i weryfikacja modeli komputerowych. Mathematical modelling of selected economical processes with use of SIMULINK development and verification of computer models. Drapała Jarosław 51 Modelowanie matematyczne odpowiedzi układu odpornościowego na potrzeby planowania terapii fagowej. Mathematical modelling of immune system response for phage therapy planning. Drapała Jarosław

8 52 Opracowanie środowiska badań symulacyjnych do identyfikacji systemów ze sprzężeniem zwrotnym. Development of a testbed for closed-loop systems identification. Drapała Jarosław 53 Modelowanie matematyczne wybranych systemów złożonych z wykorzystaniem MATLAB-a opracowanie i weryfikacja modeli komputerowych. Mathematical modelling of selected complex systems with use of MATLAB development and verification of computer models. Drapała Jarosław 54 Obliczanie czystych równowag Nasha w grach wypukłych. Computing pure Nash equilibria in convex games. Drwal Maciej 55 Zastosowanie programowania półokreślonego do rozwiązywania problemów optymalizacji dyskretnej. Application of semidefinite programming to solving discrete optimization problem. Drwal Maciej 56 Dojrzałość procesu wytwórczego w podejściu zwinnym. Development process maturity in agile approach. Dubielewicz Iwona 57 Zagadnienia skalowalności metodyk zwinnych. Scalability Issues of Agile Methods Dubielewicz Iwona 58 Praktyki zwinne w procesach wytwarzania aplikacji mobilnych Agile Practices in Mobile Application Development Process Dubielewicz Iwona

9 59 Sterowane jakością wytwarzanie aplikacji mobilnych Quality driven development of mobile applications Dubielewicz Iwona 60 Problemy doboru architektury platformy integracyjnej dla firmy. Problems with selection of integration platform architecture for company Dubielewicz Iwona 61 Samouczący się system sterowania ogrzewaniem w budynku inteligentnym. Self-learning control system in intelligent building. Filcek Grzegorz 62 Algorytmy zliczania obiektów przemieszczających się, na podstawie obrazów z kamer. Algorithms of moving objects counting based on camera image. Filcek Grzegorz 63 Metody transmisji strumieniowych wideo w systemach webowych. Methods of video streaming in Web systems. Fraś Mariusz 64 Analiza mechanizmów obsługi mediów strumieniowych dla projektowania aplikacji na platformie Android. Analysis of media streaming support for the application design in the Android platform. Fraś Mariusz 65 Badanie wybranych własności systemów autonomicznych Internetu. Exploration of selected characteristics of Internet autonomous systems. Fraś Mariusz

10 66 Dystrybucja żądań usług sieciowych z uwzględnieniem wybranego kryterium jakości A QoS-aware network service request distribution. Fraś Mariusz 67 Przetwarzanie równoległe aplikacji o wieloetapowym schemacie obliczeniowym w klastrze serwerów. Parallel processing of multistage computing applications in cluster. Fraś Mariusz 68 Aktywizacja ruchowa społeczeństwa informacyjnego aktywna gra komputerowa. Using motor activation Information Society active computer game Frączkowski Kazimierz 69 Wykrywanie wzorców ruchu wykorzystując mobilny system IMCR The patterns motion detecting using mobile systems IMCR Frączkowski Kazimierz 70 Analiza możliwości integracja mobilnych urządzeń monitorowania pacjenta z medycznym centrum nadzoru. Possibility of analysis of integration of mobile patient devices with medical call center. Frączkowski Kazimierz 71 Badanie możliwości smartfonów do monitorowania chorób przewlekłych The research capabilities of smartphones to monitor chronic diseases Frączkowski Kazimierz 72 Zarządzanie projektem poprzez mapowanie kompetencji zespołu do zadań w projekcie projekty w środowisku wirtualnym. The project management across mapping of team competence for tasks in project - projects in a virtual environment. Frączkowski Kazimierz

11 73 Zbadanie efektywności komputerowych modeli antropometrycznych do telerehabilitacji Investigate the effectiveness of computer models for telerehabilitation anthropometric Frączkowski Kazimierz 74 The modelling Modelowanie równowagi equilibrium of body człowieka w oparciu o mobilne man's about mobile pomiary dynamiki ruchów measurements of ciała. dynamics of movements body. Frączkowski Kazimierz 75 Gry komputerowe w rehabilitacji medycznej Computer games for medical rehabilitation Frączkowski Kazimierz 76 Badanie czynników sukcesu i porażek i projektów ICT The study factors in the success and failures of ICT projects Frączkowski Kazimierz 77 Wytwarzanie aplikacji webowych z wykorzystaniem ASP.NET Web API II Developing web aplication based on ASP.NET Web API II Fryźlewicz Zbigniew 78 Wytwarzanie aplikacji webowych z wykorzystaniem ASP.NET MVC 5.0 Developing web aplication based on ASP.NET MVC 5.0 Fryźlewicz Zbigniew 79 Usługi mobilne Windows Azure Windows Azure Mobile Services Fryźlewicz Zbigniew

12 80 Usługi integracji aplikacji Windows Azure Windows Azure Application Integration Services Fryźlewicz Zbigniew 81 Usługi Big Data platform chmurowych Cloud computing Big Data Services Fryźlewicz Zbigniew 82 Programowanie współbieżne i równoległe w języku C# 5.0 Concurrent and parallel programming in C# 5.0 Fryźlewicz Zbigniew 83 Wykorzystanie algorytmów genetycznych do rozwiązywania wybranych zagadnień analizy numerycznej. Application of genetic algorithms to solving of some problems of numerical analysis. Gawrych- Żukowski Andrzej 84 Zastosowanie algorytmów rekomendacyjnych podczas dostarczania informacji użytkownikowi aplikacji mobilnej. Use of recommendation algorithms during information provision to users of mobile applications. Gawrych- Żukowski Andrzej Wykorzystanie algorytmów genetycznych do budowy modelu matematycznego opisujacego zależności między danymi w sieci semantycznej. Zastosowanie algorytmów rekomendacyjnych w wyborze materiałów pomocniczych do nauki języków obcych. Application of genetic algorithms to formulation of mathematical models describing relations between data in a semantic network. Application of recommendation algorithms to the selection of additional materials to assist learning of foreign languages. Gawrych- Żukowski Gawrych- Żukowski Andrzej Andrzej

13 87 Heurystyczne algorytmy dla problemów marszrutyzacji z oknami czasowymi. Heuristic algorithms for routing problems with time windows. Gawrych- Żukowski Andrzej 88 Algorytmy zarządzania zasobami sieci dystrybucji treści. Algorithms for the resource management in content delivery networks. Gąsior Dariusz 89 Zastosowanie teorii gier do wybranego problemu alokacji zasobów. Application of the game theory for a chosen resource allocation problem. Gąsior Dariusz 90 Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do wybranego problemu zarządzania zasobami. Application of artificial intelligence methods to a resource management problem. Gąsior Dariusz 91 Algorytmy samoorganizacji w sieciach komputerowych. Self-organising algorithms in computer networks. Gąsior Dariusz 92 Opracowanie systemu informatycznego dla wybranego problemu alokacji zasobów w warunkach niepewności. Elaboration of a computer decision support system for a chosen resource allocation problem under uncertainty. Gąsior Dariusz 93 Detekcja obiektów z użyciem uogólnienia modelu struktury obrazkowej. Object detection using generalized pictorial structure model. Gonczarek Adam

14 94 Selekcja modelu z użyciem metod optymalizacji bayesowskiej. Bayesian optimization methods for model selection. Gonczarek Adam 95 Klasyfikacja treści webowych z użyciem wieloźródłowego uczenia głębokiego. Web content classification using multisource deep learning. Gonczarek Adam 96 Modele i analiza przeżycia w terapii dermatologicznej Models and survival analysis in dermatologic therapy Gruber Jacek 97 Kryptografia post-kwantowa Post-quantum cryptography Gruber Jacek 98 Tworzenie i optymalizacja środowiska przetwarzania z wirtualnymi systemami w chmurze Creating and optimizing the processing environment with virtual systems in the cloud Gruber Jacek 99 Postępy w informatyce kwantowej Advances in quantum computing Gruber Jacek 100 Metody symboliczne i ilościowe oraz przetwarzanie obrazów do rekonstrukcji obiektów z fragmentów pozyskiwanych w archeologii Symbolic and quantitative methods, and image processing for reconstruction of objects from fragments obtained in archeology Gruber Jacek

15 101 Przykłady wykorzystania sieci samochodowych w inteligentnych systemach transportowych Application of CAN (Car Area Networks) in ITS (Intelligent Transport Systems). Grzech Adam 102 Systemy identyfikacji radiowej RFID (Radio-Frequency Identification) przykładowe rozwiązania i zastosowania. Radio-Frequency Identification (RFID) systems methods and applications. Grzech Adam 103 Zastosowania Internetu rzeczy (Internet of Things) w systemach monitorowania. Applications of Internet of Things (IoT) in monitoring systems. Grzech Adam 104 Zastosowania Internetu rzeczy (Internet of Things) w telemedycynie. Application of Internet of Things (IoT) in e-health. Grzech Adam 105 Metody zarządzania ruchem teleinformatycznym w systemach typu Internet rzeczy (Internet of Things). Flow control in Internet of Things. Grzech Adam 106 Zarządzanie dostępem do zasobów z wywłaszczaniem usług w systemach teleinformatycznych. Network access control with services expropriation in ICT systems. Grzech Adam 107 Zastosowania ukrytych kanałów transmisji danych (steganografia) w protokołach sieci komputerowych. Applications of hidden data transmission channels (network steganography) in protocols of computer network. Grzech Adam

16 108 Formalna specyfikacja reguł biznesowych w języku polskim Formal specification of business rules in Polish Hnatkowska Bogumiła 109 Translacja reguł biznesowych przydziału uprawnień do kodu Translation of authorization business rules into source code Hnatkowska Bogumiła 110 Badanie równoważności semantycznej diagramów klas UML Verification of semantic equivalence of UML class diagrams Hnatkowska Bogumiła 111 Ekstrakcja reguł biznesowych z kodu Extraction of business rules from code Hnatkowska Bogumiła 112 Badanie wpływu wybranych idiomów języka programowania na pielęgnowalność kodu Influence of selected programming idioms on source code maintainability Hnatkowska Bogumiła 113 Wykorzystanie ontologii w wytwarzaniu oprogramowania Ontology usage in software development Hnatkowska Bogumiła 114 Badanie użyteczności wytycznych zapisu reguł biznesowych RuleSpeak Usability testing of RuleSpeak guidelines for business rules expressions Hnatkowska Bogumiła

17 115 Edytor reguł biznesowych zapisywanych w kontrolowanym języku polskim Editor of business rules written in a controlled Polish language with translator to SBVR standard. Hnatkowska Bogumiła 116 Projekt i implementacja komputerowego systemu symulacji dla wybranego problemu wielorobotowej alokacji zadań. Design and implementation of a computer simulation system for a selected multirobot task allocation problem. Hojda Maciej 117 Zastosowanie algorytmów reharmonogramowania w wybranym problemie szeregowania zadań. Application of rescheduling algorithms in a chosen task scheduling problem. Hojda Maciej 118 Budowa symulatora do badania wpływu kierunkowania uwagi na zdolność autonomicznych robotów do bezkolizyjnego poruszania się w zmiennym środowisku Design of a simulator for tests of selective attention influence on autonomic Huk robots ability of collision free moving in changeable environment Maciej 119 System wyszukiwania algorytmów generujących fraktale na podstawie ich obrazów (odwrotna analiza fraktalna) System for searching algorithms that generate fractals, on the basis of its images (inverse fractal analysis) Huk Maciej 120 Przegląd aktualnych technik kierunkowania uwagi w systemach analizy danych. Survey of up to date techniques of selectve attention modelling in data analysis systems Huk Maciej 121 Systematyka i właściwości problemów wyszukiwania pod kątem poprawności ich osadzenia dla stosowanych technik krzyżowania w algorytmach genetycznych Systematic and properties of search problems in scope of corrrectness of their embeddedness for used techniques of crossover in genetic algorithms. Huk Maciej

18 122 Graficzny edytor diagramów Feynmana z automatyczną konwersją do analitycznej postaci funkcji Greena. Graphical editor of Feynman diagrams with automatic conversion into analytical forms of Green functions. Huk Maciej 123 Modelowanie w BPMN z uwzględnieniem wymagań wydajnościowych. Modeling in BPMN with efficiency demands. Huzar Zbigniew 124 Definiowanie czynnościowych wzorców projektowych z wykorzystaniem języka SysML. Defining functional design patterns using SysML language. Huzar Zbigniew 125 Wykorzystanie ontologii SUMO przy określaniu znaczenia synsetów w polskim Wordnet. Application of SUMO ontology in defining meaning of synsets of the Polish Wordnet. Huzar Zbigniew 126 Rola ontologii w modelowaniu dziedzinowym. The role of ontologies in domain modeling. Huzar Zbigniew 127 Tworzenie diagramów klas UML na podstawie ontologii SUMO. UML class diagrams based on the SUMO ontology. Huzar Zbigniew 128 Tworzenie diagramów zachowań UML na postawie ontologii SUMO. UML behavior diagrams based on the SUMO ontology. Huzar Zbigniew

19 129 Wykorzystanie ontologii SUMO w modelowaniu dziedzinowym. Application of SUMO ontology in domain modeling. Huzar Zbigniew 130 Rekomendacja modyfikacji pytania użytkownika na potrzeby personalizacji wyszukiwania informacji Recommendation of user query modification in personalized information retrieval. Indyka- Piasecka Agnieszka 131 Mechanizm klasyfikacji pytań dla systemu odpowiadającego na pytania zadawane w języku polskim Question classification mechanism for a system answering questions formulated in Polish. Indyka- Piasecka Agnieszka 132 Mechanizm dopasowania reprezentacji pytania do fragmentu dokumentu w systemie odpowiadającego na pytania zadawane w języku polskim. Question to text snippet matching mechanism for system answering questions formulated in Polish. Indyka- Piasecka Agnieszka 133 Opracowanie informatycznego systemu wspomagania decyzji finansowych. Development of the computer decision support system for a selected financial system. Józefczyk Jerzy 134 Porównanie na wybranych przykładach algorytmów memetycznych z innymi algorytmami ewolucyjnymi. Comparison of memetic algorithms with other evolutionary algorithms, based on selected case studies. Józefczyk Jerzy 135 Opracowanie i analiza odpornych algorytmów rozwiązania dla wybranego zagadnienia szeregowania zadań. Elaboration and analysis of robust algorithms for the selected task scheduling problem. Józefczyk Jerzy

20 136 Implementacja algorytmów sztucznej inteligencji dla wybranego zagadnienia podejmowania decyzji. Implementation of AI based algorithms for some decision making problem. Józefczyk Jerzy 137 Modelowanie matematyczne sieci złożonych przegląd i porównanie metod dla wybranych przypadków. Modelling of complex networks survey and comparison of different methods for selected applications. Józefczyk Jerzy 138 Analiza post kryptografii kwantowej. Post quantum cryptography analysis. Jóźwiak Ireneusz 139 Metody testowania i diagnostyki systemów informatycznych. Diagnostics and test methods of computer systems. Jóźwiak Ireneusz 140 Analiza statystyk stron internetowych Politechniki Wrocławskiej metodami fraktalnymi. The analysis of website statistics of Wroclaw University of Technology using the fraktal methods. Jóźwiak Ireneusz 141 Zastosowanie logiki kwantowej do podejmowania decyzji Application of the quantum logic to the decision making Jóźwiak Ireneusz 142 Zastosowanie teorii gier w programowaniu niesprawności sytemu informatycznego Game theory application to planning of computer system faults Jóźwiak Ireneusz

21 143 Metoda predykcji charakterystyk niezawodnościowych systemów transmisji danych Method of reliability characteristics prediction of data transmission systems. Jóźwiak Ireneusz 144 Analiza fraktalna stanu powierzchni obiektu Fractal analysis of surface state of object Jóźwiak Ireneusz 145 Zastosowanie teorii gier w prognozowaniu potrzeb wybranego przedsiębiorstwa Game theory application to planning of some organization necessaries Jóźwiak Ireneusz 146 Modelowanie wiedzy w zintegrowanym systemie nauki. Knowledge modeling in integrated learning system. Juszczyszyn Krzysztof 147 System wspomagania podejmowania decyzji w hodowli zwierząt terrariowych. Decision support system for terrarium animals breeding. Juszczyszyn Krzysztof 148 Portal semantyczny z narzędziami do zarządzania wiedzą. Semantic portal with knowledge management tools. Juszczyszyn Krzysztof 149 Pakiet narzędziowy dla wspomagania rozwoju i zarządzania ontologiami webowymi. Software package for web ontologies management and development. Juszczyszyn Krzysztof

22 150 Projekt i implementacja środowiska do budowy i zarządzania słownikami korporacyjnymi. A framework for development and management of enterprise vocabularies. Juszczyszyn Krzysztof 151 Metody ekstrakcji informacji z mediów społecznościowych w czasie rzeczywistym. Methods for information extraction from social media in real time. Kajdanowicz Tomasz 152 Aplikacja mobilna wspomagająca bezpieczne prowadzenie pojazdu. Mobile application supporting safe driving. Kajdanowicz Tomasz 153 Metoda klasyfikacji zdjęć dla portalu społecznościowego Instagram. Classification method for images in Instagram social portal. Kajdanowicz Tomasz 154 Metoda klasyfikacji wieloetykietowej na bazie podejść bagging i boosting. Mulit-label classification based on bagging and boosting approach. Kajdanowicz Tomasz 155 Map-Reduce: metody i algorytmy dla przetwarzania dużych zbiorów danych. Map-reduce: methods and algorithms for big data processing. Kajdanowicz Tomasz 156 Metody uczenia relacyjnego w sieciach wielowymiarowych dla potrzeb analizy sieci społecznych. Relational learning methods in multiplex networks for social network analysis. Kajdanowicz Tomasz

23 157 Inteligentne metody anonimizacji danych. Intelligent methods for data anonimization. Kajdanowicz Tomasz 158 Analiza głównych składowych wpływających na szanse przyjęcia na uczelnie wyższe Principal component analysis of factors associated with college admission likelihood. Kajdanowicz Tomasz 159 Analiza nastawienia i eksploracja opinii dla wybranej platformy społecznościowej. Sentiment analysis and opinion mining in selected social platform Kajdanowicz Tomasz 160 Metody automatycznej analizy stylistyki pisania tekstów dla wybranych autorów dzieł polskich. Methods of authomatic stylistics analysis for selected Polish authors. Kajdanowicz Tomasz 161 Metody analizy geolokalizacji dla danych Wikipedii. Methods for analysis of geolocalization in Wikipedia. Kajdanowicz Tomasz 162 Omówienie problem kodowania stanów w wybranych systemach uniwersyteckich. Overview of the state assignment problem in selected University systems. Kaliś Andrzej 163 Analiza porównawcza i wizualizacja wybranych algorytmów porządkowania zmiennych w binarnych diagramach decyzyjnych. Comparative Analysis and Visualization of Selected BDD Variables Ordering Methods. Kaliś Andrzej

24 164 Wybrane algorytmy arytmetyki binarnej (aplikacje wspomagające proces nauczania). Selected binary arithmetic algorithms (applications aided teaching process). Kaliś Andrzej 165 Przegląd zastosowań binarnych diagramów decyzyjnych. Survey of Binary Decision Diagrams Practical Applications. Kaliś Andrzej 166 Program manipulowania (binarnymi) diagramami decyzyjnymi. (B)DD Manipulation Program. Kaliś Andrzej 167 Zastosowanie języka VHDL do projektowania układów cyfrowych. Application of VHDL language in circuit design. Kaliś Andrzej 168 Wizualizacja działania wybranych jednostek arytmetyki zmiennoprzecinkowej. Behaviour Visualization of Floating-point Arithmetic Units. Kaliś Andrzej 169 Prototypowe środowisko edukacyjne procesora MIPS z przetwarzaniem potokowym. Educational Prototype Environment of Pipelined MIPS Processor. Kaliś Andrzej 170 Opracowanie i realizacja stanowisk dydaktycznych na płytach montażowych. Development and Realisation of Didactic Test Benches Using Breadboards. Kaliś Andrzej

25 171 Analiza i wizualizacja wybranych algorytmów rozmieszczania. Analysis and Visualization of Selected Layout Algorithms. Kaliś Andrzej 172 Zagadnienia projektowania układów cyfrowych z niskim poborem mocy. Problems of Digital Circuits Low-Power Design. Kaliś Andrzej 173 Analiza wydajności aplikacji webowej realizującej Single Page Architecture Performance analysis of web application based on Single Page Architecture Kamińska- Chuchmała Anna 174 Badanie wydajności sieci bezprzewodowej za pomocą metody symulowanego wyżarzania Wireless Network Performance Survey with Simulated Annealing Kamińska- Chuchmała Anna 175 Badanie wydajności sieci bezprzewodowej za pomocą metody sekwencyjnej symulacji wskaźnikowej Wireless Network Performance Survey with Sequential Indicator Simulation Kamińska- Chuchmała Anna 176 Przestrzenne prognozowanie wydajności serwerów webowych, z uwzględnieniem ich przynależności do Autonomicznych Systemów, za pomocą metod ekonometrycznych Spatial Web servers performance forecasting, taking into account their belonging to the Autonomous Systems, using econometric methods Kamińska- Chuchmała Anna 177 Półautomatyczne generowanie obsad sędziowskich na mecze piłki nożnej Semi-automatic generation of football referees appointments Kamińska- Chuchmała Anna

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn

Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny prowadzonej przez projektantów maszyn Marek Dźwiarek Streszczenie: Zamierzeniem badań było wykorzystanie najnowocześniejszej techniki

Bardziej szczegółowo

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO Andrzej LOSKA Streszczenie: Artykuł stanowi próbę identyfikacji i uporządkowania zadań

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. Grzegorz Oszuścik. Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. Grzegorz Oszuścik. Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 29/2013 Ludosław Drelichowski University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz Grzegorz Oszuścik Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz Evaluation of the efficiency

Bardziej szczegółowo

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program Niedziela, 3 kwietnia 2011 / Sunday, April 3rd, 2011 Godzina / Hour 16.30 Uruchomienie Biura Organizacyjnego Organizing Bureau starts to operate 18.00 Kolacja Dinner 19.30 otwarcie IWoMCDM 11 IWoMCDM 11

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r.

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Materiały szkoleniowe Z ZAKRESU UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Spis treści BLOK 1. WPROWADZENIE DO UŻYTECZNOŚCI... 4 1. Omówienie podstawowych pojęć używanych podczas

Bardziej szczegółowo

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - ELKA X Targi Pracy

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 680 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 21 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat,

Bardziej szczegółowo

LOGIKA ROZMYTA W OCENIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH JAKO JEDEN Z KIERUNKÓW ROZWOJU MSA

LOGIKA ROZMYTA W OCENIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH JAKO JEDEN Z KIERUNKÓW ROZWOJU MSA LOGIKA ROZMYTA W OCENIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH JAKO JEDEN Z KIERUNKÓW ROZWOJU MSA Magdalena DIERING, Agnieszka KUJAWIŃSKA, Krzysztof DYCZKOWSKI, Michał ROGALEWICZ Streszczenie: W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie postaw inżynierów poprzez projekt oprogramowania dla dzieci z autyzmem

Kształtowanie postaw inżynierów poprzez projekt oprogramowania dla dzieci z autyzmem 2015, nr 2 (59) A. Landowska, M. Smiatacz, Kształtowanie postaw inżynierów poprzez projekt oprogramowania dla dzieci z autyzmem, e-mentor 2015, nr 2(59), s. 28 34, http://dx.doi.org/10.15219/ em59.1167.

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Jacek Tomaszczyk Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa STUDIO NOA Uniwersytet Śląski Katowice 2009 UPGOW Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 10 redakcja Marek Szajt Częstochowa 2013 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Marek Szajt prof. PCz Komitetu naukowy Prof. zw. n.techn. i n.ekonom.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI)

Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI) Jarosław Olejniczak * Bernard Kubiak * Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI) Wstęp Jednym z ciekawszych kierunków zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo