Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming."

Transkrypt

1 Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Bieleninik Edward 2 Idea programowania generycznego i wybrane implementacje. Idea of generic programming and selected implementations Bieleninik Edward 3 Rekurencja w programowaniu. Recurrence in programming. Bieleninik Edward 4 Techniki projektowania algorytmów. Techniques of algorithms design. Bieleninik Edward 5 Języki programowania przyszłości Programming languages of the future. Bieleninik Edward 6 Zastosowanie sztucznej inteligencji do oceny wydajności Weba Application of artificial intelligence to web performance evalution Borzemski Leszek 7 Opracowanie i badania środowiska monitorowania dla potrzeb oceny jakości internetowego klienckiego łącza szerokopasmowego Monitorig system to evaluate service quality of experience for broadband consumers: Design and evaluation study. Borzemski Leszek 8 Symulator dystrybucji żądań HTTP/2.0 HTTP/2.0 request distribution simulator Borzemski Leszek

2 9 Problemy Wielkich Danych w obliczeniach naukowych Big Data problems in scientific computations Borzemski Leszek 10 Zastosowanie metod data mining w analizie wyników pomiarowych w sieci bezprzewodowej Application of data mining to the analysis of wifi data sets Borzemski Leszek 11 Badania protokołu HTTP/2.0 HTTP/2.0 protocol evaluation study Borzemski Leszek 12 Badanie zastosowań oraz własności rozwiązań Internet of Things. Research and analysis of Internet of Things developments Borzemski Leszek 13 Optymalizacja stron internetowych z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług i narzędzi analiz wydajności systemów webowych Optimizing websites using publicly available tools and services for performance analysis of web systems Borzemski Leszek 14 Optymalizacja stron internetowych z wykorzystaniem monitora transakcji webowej Optimizing websites using web performance transaction monitor Borzemski Leszek 15 Analizy Real User Measurement prowadzone z wykorzystaniem metod i narzędzi Google'a: Webmaster Tools oraz Google Analytics. Real User Measurement carried out using Google's methods and tools: Webmaster Tools and Google Analytics. Borzemski Leszek 16 Metody i techniki ulepszania wydajności weba dla aplikacji klasy SaaS Overcome Web Performance Obstacles for SaaS Applications Borzemski Leszek

3 17 Systemy webowe o przewidywanej wydajności Web-based systems with predictable performance Borzemski Leszek 18 Problem alokacji zasobów i zadań w systemach przetwarzania w chmurze Resource and task allocation problem in cloud computing Borzemski Leszek 19 Wykorzystanie Sieci Złożonych w Bioinformatyce Complex Networks Analysis In Translational Bioinformatics Bródka Piotr 20 Wykorzystanie Sieci Złożonych w Medycynie Complex Networks Analysis In Clinical Research Informatics Bródka Piotr 21 Wykorzystanie Sieci Złożonych w Chemii Complex Networks Analysis In Chemistry Bródka Piotr 22 Procesy dyfuzyjne w dynamicznych sieciach społecznych Diffusion in Dynamics Social Networks Bródka Piotr 23 Predykcja struktur w sieciach społecznych Complex Structure Prediction in Social Networks Bródka Piotr Zastosowanie algorytmów rozpoznawania obrazów dla aplikacji mobilnych. Computer Vision algorithma for mobile applications. Brzostowski Krzysztof

4 24 Opracowanie algorytmu rekonstrukcji trajektorii punktu w przestrzeni trójwymiarowej z wykorzystaniem czujników bezprzewodowych typu IMU. Elaboration of algorithm to reconstruct point s trajectory in 3D space based on wearable IMU sensors. Brzostowski Krzysztof 25 Opracowanie algorytmu estymacji czasu trwania fazy podwójnego podparcia w trakcie chodu z wykorzystaniem bezprzewodowych czujników pomiarowych typu IMU. Elaboration of algorithm to estimate double support time during gait based on wearable IMU sensors. Brzostowski Krzysztof 26 Opracowanie algorytmu estymacji siły reakcji podłoża w trakcie chodu z wykorzystaniem bezprzewodowych czujników pomiarowych typu IMU. Elaboration of algorithm to estimate ground reaction force during gait based on wearable IMU sensors. Brzostowski Krzysztof 27 Opracowanie algorytmu wspomagającego analizę powtarzalności ruchów kończyn górnych i dolnych podczas treningu technicznego tenisisty z wykorzystaniem bezprzewodowych czujników Elaboration of algorithms for repeatability analysis of upper and lower limbs movements during tennis player s technical training based on wearable IMU sensors. Brzostowski Krzysztof 28 Opracowanie algorytmów wspomagających analizę ruchu kończyn górnych i dolnych względem zadanego wzorca podczas treningu technicznego tenisisty z wykorzystaniem bezprzewodowych czujników pomiarowych typu IMU. Elaboration of algorithms for analysis of upper and lower limbs movements patterns during tennis player s technical training based on wearable IMU sensors. Brzostowski Krzysztof 29 Opracowanie algorytmu do estymacji obciążeń w stawach kończyn dolnych i górnych tenisisty podczas treningu. Elaboration of algorithm for estimation of joint loads in lower and upper limbs during tennis training. Brzostowski Krzysztof

5 30 Przegląd metod modelowania matematycznego na potrzeby analizy ruchu człowieka. Survey on methods of mathematical modelling for human movement analysis. Brzostowski Krzysztof 31 Opracowanie modelu dynamiki kończyny górnej człowieka uwzględniającego zmęczenie mięśni szkieletowych. Elaboration of model of dynamics of human upper limb with fatigue process. Brzostowski Krzysztof 32 Automatyczna rozpoznawanie retuszowanych zdjęć cyfrowych. Automatic detection of retouching in digital images. Choroś Kazimierz 33 Automatyczne wykrywanie archiwalnych ujęć w telewizyjnych relacjach sportowych. Automatic detection of archive shots and scenes in TV sports news. Choroś Kazimierz 34 Interakcja człowieka z komputerem z wykorzystaniem Kinecta i okularów wideo. Human-computer communication using Kinect and video glasses. Choroś Kazimierz 35 Kategoryzacja scen wideo na podstawie wykrywania ruchu kamery. Video scene categorization based on camera movement. Choroś Kazimierz 36 Kategoryzacja scen wideo na podstawie analizy ekspresji emocji i zmian mimicznych twarzy zidentyfikowanych w obrazie wideo oraz analizy towarzyszącego dźwięku. Video scene categorization based on audience emotions and changes in faces detected in videos as well as on accompanying audio. Choroś Kazimierz 37 Rozpoznawanie kopii filmu na podstawie analizy wektorów ruchu. Video copy detection using motion vector analysis. Choroś Kazimierz

6 38 Techniki tworzenia i wyświetlania cyfrowych filmów 3D. Techniques to record and display 3D digital videos. Choroś Kazimierz 39 Wykrywanie powtórek w zwolnionym tempie w sportowych relacjach wideo. Slow-motion replay detection in sports video. Choroś Kazimierz 40 Dystrybucja informacji o konfiguracji systemów serwerowych Distribution of Information about Server Systems' Configuration Chudzik Krzysztof 41 Modelowanie niezawodności sieci komputerowych Reliability Modelling of Computer Network Chudzik Krzysztof 42 Modelowanie i metody predykcji ruchu sieciowego Modelling and Prediction Method of Traffic in Computer Networks. Chudzik Krzysztof 43 Predykcja zapotrzebowania na moc obliczeniową w systemach informatycznych. Prediction of Demand for Processing Power in Information Systems. Chudzik Krzysztof 44 Generowanie ruchu i wymiarowanie w sieciach komputerowych. Traffic Generation and Dimensioning in Computer Networks. Chudzik Krzysztof

7 45 Wykrywanie i wizualizacja topologii połączeń sieciowych. Detection and Visualization of Network Connections Topology. Chudzik Krzysztof 46 Opracowanie modelu sygnału EMG na potrzeby testowania algorytmów rozpoznawania. Development of the computer model of EMG signal for pattern recognition algorithms evaluation and assessment. Drapała Jarosław 47 Zastosowanie technik uczenia ze wzmocnieniem do modelowania procesu uczenia się z nagród i kar - estymacja parametrów i selekcja modelu. Application of reinforcement learning techniques to modeling of reward and punishment learning process - parameter estimation and model selection. Drapała Jarosław 48 Zastosowanie ukrytych łańcuchów Markowa do modelowania procesu uczenia się z nagród i kar. Application of hidden Markov models to modeling of reward and punishment learning process. Drapała Jarosław 49 Opracowanie biologicznie realistycznego modelu sieci neuronowej na potrzeby analizy przebiegu procesu uczenia się z nagród i kar. Application of biologically based neural networks to analysis of reward and punishment learning process. Drapała Jarosław 50 Modelowanie matematyczne wybranych procesów ekonomicznych z wykorzystaniem SIMULINK-a opracowanie i weryfikacja modeli komputerowych. Mathematical modelling of selected economical processes with use of SIMULINK development and verification of computer models. Drapała Jarosław 51 Modelowanie matematyczne odpowiedzi układu odpornościowego na potrzeby planowania terapii fagowej. Mathematical modelling of immune system response for phage therapy planning. Drapała Jarosław

8 52 Opracowanie środowiska badań symulacyjnych do identyfikacji systemów ze sprzężeniem zwrotnym. Development of a testbed for closed-loop systems identification. Drapała Jarosław 53 Modelowanie matematyczne wybranych systemów złożonych z wykorzystaniem MATLAB-a opracowanie i weryfikacja modeli komputerowych. Mathematical modelling of selected complex systems with use of MATLAB development and verification of computer models. Drapała Jarosław 54 Obliczanie czystych równowag Nasha w grach wypukłych. Computing pure Nash equilibria in convex games. Drwal Maciej 55 Zastosowanie programowania półokreślonego do rozwiązywania problemów optymalizacji dyskretnej. Application of semidefinite programming to solving discrete optimization problem. Drwal Maciej 56 Dojrzałość procesu wytwórczego w podejściu zwinnym. Development process maturity in agile approach. Dubielewicz Iwona 57 Zagadnienia skalowalności metodyk zwinnych. Scalability Issues of Agile Methods Dubielewicz Iwona 58 Praktyki zwinne w procesach wytwarzania aplikacji mobilnych Agile Practices in Mobile Application Development Process Dubielewicz Iwona

9 59 Sterowane jakością wytwarzanie aplikacji mobilnych Quality driven development of mobile applications Dubielewicz Iwona 60 Problemy doboru architektury platformy integracyjnej dla firmy. Problems with selection of integration platform architecture for company Dubielewicz Iwona 61 Samouczący się system sterowania ogrzewaniem w budynku inteligentnym. Self-learning control system in intelligent building. Filcek Grzegorz 62 Algorytmy zliczania obiektów przemieszczających się, na podstawie obrazów z kamer. Algorithms of moving objects counting based on camera image. Filcek Grzegorz 63 Metody transmisji strumieniowych wideo w systemach webowych. Methods of video streaming in Web systems. Fraś Mariusz 64 Analiza mechanizmów obsługi mediów strumieniowych dla projektowania aplikacji na platformie Android. Analysis of media streaming support for the application design in the Android platform. Fraś Mariusz 65 Badanie wybranych własności systemów autonomicznych Internetu. Exploration of selected characteristics of Internet autonomous systems. Fraś Mariusz

10 66 Dystrybucja żądań usług sieciowych z uwzględnieniem wybranego kryterium jakości A QoS-aware network service request distribution. Fraś Mariusz 67 Przetwarzanie równoległe aplikacji o wieloetapowym schemacie obliczeniowym w klastrze serwerów. Parallel processing of multistage computing applications in cluster. Fraś Mariusz 68 Aktywizacja ruchowa społeczeństwa informacyjnego aktywna gra komputerowa. Using motor activation Information Society active computer game Frączkowski Kazimierz 69 Wykrywanie wzorców ruchu wykorzystując mobilny system IMCR The patterns motion detecting using mobile systems IMCR Frączkowski Kazimierz 70 Analiza możliwości integracja mobilnych urządzeń monitorowania pacjenta z medycznym centrum nadzoru. Possibility of analysis of integration of mobile patient devices with medical call center. Frączkowski Kazimierz 71 Badanie możliwości smartfonów do monitorowania chorób przewlekłych The research capabilities of smartphones to monitor chronic diseases Frączkowski Kazimierz 72 Zarządzanie projektem poprzez mapowanie kompetencji zespołu do zadań w projekcie projekty w środowisku wirtualnym. The project management across mapping of team competence for tasks in project - projects in a virtual environment. Frączkowski Kazimierz

11 73 Zbadanie efektywności komputerowych modeli antropometrycznych do telerehabilitacji Investigate the effectiveness of computer models for telerehabilitation anthropometric Frączkowski Kazimierz 74 The modelling Modelowanie równowagi equilibrium of body człowieka w oparciu o mobilne man's about mobile pomiary dynamiki ruchów measurements of ciała. dynamics of movements body. Frączkowski Kazimierz 75 Gry komputerowe w rehabilitacji medycznej Computer games for medical rehabilitation Frączkowski Kazimierz 76 Badanie czynników sukcesu i porażek i projektów ICT The study factors in the success and failures of ICT projects Frączkowski Kazimierz 77 Wytwarzanie aplikacji webowych z wykorzystaniem ASP.NET Web API II Developing web aplication based on ASP.NET Web API II Fryźlewicz Zbigniew 78 Wytwarzanie aplikacji webowych z wykorzystaniem ASP.NET MVC 5.0 Developing web aplication based on ASP.NET MVC 5.0 Fryźlewicz Zbigniew 79 Usługi mobilne Windows Azure Windows Azure Mobile Services Fryźlewicz Zbigniew

12 80 Usługi integracji aplikacji Windows Azure Windows Azure Application Integration Services Fryźlewicz Zbigniew 81 Usługi Big Data platform chmurowych Cloud computing Big Data Services Fryźlewicz Zbigniew 82 Programowanie współbieżne i równoległe w języku C# 5.0 Concurrent and parallel programming in C# 5.0 Fryźlewicz Zbigniew 83 Wykorzystanie algorytmów genetycznych do rozwiązywania wybranych zagadnień analizy numerycznej. Application of genetic algorithms to solving of some problems of numerical analysis. Gawrych- Żukowski Andrzej 84 Zastosowanie algorytmów rekomendacyjnych podczas dostarczania informacji użytkownikowi aplikacji mobilnej. Use of recommendation algorithms during information provision to users of mobile applications. Gawrych- Żukowski Andrzej Wykorzystanie algorytmów genetycznych do budowy modelu matematycznego opisujacego zależności między danymi w sieci semantycznej. Zastosowanie algorytmów rekomendacyjnych w wyborze materiałów pomocniczych do nauki języków obcych. Application of genetic algorithms to formulation of mathematical models describing relations between data in a semantic network. Application of recommendation algorithms to the selection of additional materials to assist learning of foreign languages. Gawrych- Żukowski Gawrych- Żukowski Andrzej Andrzej

13 87 Heurystyczne algorytmy dla problemów marszrutyzacji z oknami czasowymi. Heuristic algorithms for routing problems with time windows. Gawrych- Żukowski Andrzej 88 Algorytmy zarządzania zasobami sieci dystrybucji treści. Algorithms for the resource management in content delivery networks. Gąsior Dariusz 89 Zastosowanie teorii gier do wybranego problemu alokacji zasobów. Application of the game theory for a chosen resource allocation problem. Gąsior Dariusz 90 Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do wybranego problemu zarządzania zasobami. Application of artificial intelligence methods to a resource management problem. Gąsior Dariusz 91 Algorytmy samoorganizacji w sieciach komputerowych. Self-organising algorithms in computer networks. Gąsior Dariusz 92 Opracowanie systemu informatycznego dla wybranego problemu alokacji zasobów w warunkach niepewności. Elaboration of a computer decision support system for a chosen resource allocation problem under uncertainty. Gąsior Dariusz 93 Detekcja obiektów z użyciem uogólnienia modelu struktury obrazkowej. Object detection using generalized pictorial structure model. Gonczarek Adam

14 94 Selekcja modelu z użyciem metod optymalizacji bayesowskiej. Bayesian optimization methods for model selection. Gonczarek Adam 95 Klasyfikacja treści webowych z użyciem wieloźródłowego uczenia głębokiego. Web content classification using multisource deep learning. Gonczarek Adam 96 Modele i analiza przeżycia w terapii dermatologicznej Models and survival analysis in dermatologic therapy Gruber Jacek 97 Kryptografia post-kwantowa Post-quantum cryptography Gruber Jacek 98 Tworzenie i optymalizacja środowiska przetwarzania z wirtualnymi systemami w chmurze Creating and optimizing the processing environment with virtual systems in the cloud Gruber Jacek 99 Postępy w informatyce kwantowej Advances in quantum computing Gruber Jacek 100 Metody symboliczne i ilościowe oraz przetwarzanie obrazów do rekonstrukcji obiektów z fragmentów pozyskiwanych w archeologii Symbolic and quantitative methods, and image processing for reconstruction of objects from fragments obtained in archeology Gruber Jacek

15 101 Przykłady wykorzystania sieci samochodowych w inteligentnych systemach transportowych Application of CAN (Car Area Networks) in ITS (Intelligent Transport Systems). Grzech Adam 102 Systemy identyfikacji radiowej RFID (Radio-Frequency Identification) przykładowe rozwiązania i zastosowania. Radio-Frequency Identification (RFID) systems methods and applications. Grzech Adam 103 Zastosowania Internetu rzeczy (Internet of Things) w systemach monitorowania. Applications of Internet of Things (IoT) in monitoring systems. Grzech Adam 104 Zastosowania Internetu rzeczy (Internet of Things) w telemedycynie. Application of Internet of Things (IoT) in e-health. Grzech Adam 105 Metody zarządzania ruchem teleinformatycznym w systemach typu Internet rzeczy (Internet of Things). Flow control in Internet of Things. Grzech Adam 106 Zarządzanie dostępem do zasobów z wywłaszczaniem usług w systemach teleinformatycznych. Network access control with services expropriation in ICT systems. Grzech Adam 107 Zastosowania ukrytych kanałów transmisji danych (steganografia) w protokołach sieci komputerowych. Applications of hidden data transmission channels (network steganography) in protocols of computer network. Grzech Adam

16 108 Formalna specyfikacja reguł biznesowych w języku polskim Formal specification of business rules in Polish Hnatkowska Bogumiła 109 Translacja reguł biznesowych przydziału uprawnień do kodu Translation of authorization business rules into source code Hnatkowska Bogumiła 110 Badanie równoważności semantycznej diagramów klas UML Verification of semantic equivalence of UML class diagrams Hnatkowska Bogumiła 111 Ekstrakcja reguł biznesowych z kodu Extraction of business rules from code Hnatkowska Bogumiła 112 Badanie wpływu wybranych idiomów języka programowania na pielęgnowalność kodu Influence of selected programming idioms on source code maintainability Hnatkowska Bogumiła 113 Wykorzystanie ontologii w wytwarzaniu oprogramowania Ontology usage in software development Hnatkowska Bogumiła 114 Badanie użyteczności wytycznych zapisu reguł biznesowych RuleSpeak Usability testing of RuleSpeak guidelines for business rules expressions Hnatkowska Bogumiła

17 115 Edytor reguł biznesowych zapisywanych w kontrolowanym języku polskim Editor of business rules written in a controlled Polish language with translator to SBVR standard. Hnatkowska Bogumiła 116 Projekt i implementacja komputerowego systemu symulacji dla wybranego problemu wielorobotowej alokacji zadań. Design and implementation of a computer simulation system for a selected multirobot task allocation problem. Hojda Maciej 117 Zastosowanie algorytmów reharmonogramowania w wybranym problemie szeregowania zadań. Application of rescheduling algorithms in a chosen task scheduling problem. Hojda Maciej 118 Budowa symulatora do badania wpływu kierunkowania uwagi na zdolność autonomicznych robotów do bezkolizyjnego poruszania się w zmiennym środowisku Design of a simulator for tests of selective attention influence on autonomic Huk robots ability of collision free moving in changeable environment Maciej 119 System wyszukiwania algorytmów generujących fraktale na podstawie ich obrazów (odwrotna analiza fraktalna) System for searching algorithms that generate fractals, on the basis of its images (inverse fractal analysis) Huk Maciej 120 Przegląd aktualnych technik kierunkowania uwagi w systemach analizy danych. Survey of up to date techniques of selectve attention modelling in data analysis systems Huk Maciej 121 Systematyka i właściwości problemów wyszukiwania pod kątem poprawności ich osadzenia dla stosowanych technik krzyżowania w algorytmach genetycznych Systematic and properties of search problems in scope of corrrectness of their embeddedness for used techniques of crossover in genetic algorithms. Huk Maciej

18 122 Graficzny edytor diagramów Feynmana z automatyczną konwersją do analitycznej postaci funkcji Greena. Graphical editor of Feynman diagrams with automatic conversion into analytical forms of Green functions. Huk Maciej 123 Modelowanie w BPMN z uwzględnieniem wymagań wydajnościowych. Modeling in BPMN with efficiency demands. Huzar Zbigniew 124 Definiowanie czynnościowych wzorców projektowych z wykorzystaniem języka SysML. Defining functional design patterns using SysML language. Huzar Zbigniew 125 Wykorzystanie ontologii SUMO przy określaniu znaczenia synsetów w polskim Wordnet. Application of SUMO ontology in defining meaning of synsets of the Polish Wordnet. Huzar Zbigniew 126 Rola ontologii w modelowaniu dziedzinowym. The role of ontologies in domain modeling. Huzar Zbigniew 127 Tworzenie diagramów klas UML na podstawie ontologii SUMO. UML class diagrams based on the SUMO ontology. Huzar Zbigniew 128 Tworzenie diagramów zachowań UML na postawie ontologii SUMO. UML behavior diagrams based on the SUMO ontology. Huzar Zbigniew

19 129 Wykorzystanie ontologii SUMO w modelowaniu dziedzinowym. Application of SUMO ontology in domain modeling. Huzar Zbigniew 130 Rekomendacja modyfikacji pytania użytkownika na potrzeby personalizacji wyszukiwania informacji Recommendation of user query modification in personalized information retrieval. Indyka- Piasecka Agnieszka 131 Mechanizm klasyfikacji pytań dla systemu odpowiadającego na pytania zadawane w języku polskim Question classification mechanism for a system answering questions formulated in Polish. Indyka- Piasecka Agnieszka 132 Mechanizm dopasowania reprezentacji pytania do fragmentu dokumentu w systemie odpowiadającego na pytania zadawane w języku polskim. Question to text snippet matching mechanism for system answering questions formulated in Polish. Indyka- Piasecka Agnieszka 133 Opracowanie informatycznego systemu wspomagania decyzji finansowych. Development of the computer decision support system for a selected financial system. Józefczyk Jerzy 134 Porównanie na wybranych przykładach algorytmów memetycznych z innymi algorytmami ewolucyjnymi. Comparison of memetic algorithms with other evolutionary algorithms, based on selected case studies. Józefczyk Jerzy 135 Opracowanie i analiza odpornych algorytmów rozwiązania dla wybranego zagadnienia szeregowania zadań. Elaboration and analysis of robust algorithms for the selected task scheduling problem. Józefczyk Jerzy

20 136 Implementacja algorytmów sztucznej inteligencji dla wybranego zagadnienia podejmowania decyzji. Implementation of AI based algorithms for some decision making problem. Józefczyk Jerzy 137 Modelowanie matematyczne sieci złożonych przegląd i porównanie metod dla wybranych przypadków. Modelling of complex networks survey and comparison of different methods for selected applications. Józefczyk Jerzy 138 Analiza post kryptografii kwantowej. Post quantum cryptography analysis. Jóźwiak Ireneusz 139 Metody testowania i diagnostyki systemów informatycznych. Diagnostics and test methods of computer systems. Jóźwiak Ireneusz 140 Analiza statystyk stron internetowych Politechniki Wrocławskiej metodami fraktalnymi. The analysis of website statistics of Wroclaw University of Technology using the fraktal methods. Jóźwiak Ireneusz 141 Zastosowanie logiki kwantowej do podejmowania decyzji Application of the quantum logic to the decision making Jóźwiak Ireneusz 142 Zastosowanie teorii gier w programowaniu niesprawności sytemu informatycznego Game theory application to planning of computer system faults Jóźwiak Ireneusz

21 143 Metoda predykcji charakterystyk niezawodnościowych systemów transmisji danych Method of reliability characteristics prediction of data transmission systems. Jóźwiak Ireneusz 144 Analiza fraktalna stanu powierzchni obiektu Fractal analysis of surface state of object Jóźwiak Ireneusz 145 Zastosowanie teorii gier w prognozowaniu potrzeb wybranego przedsiębiorstwa Game theory application to planning of some organization necessaries Jóźwiak Ireneusz 146 Modelowanie wiedzy w zintegrowanym systemie nauki. Knowledge modeling in integrated learning system. Juszczyszyn Krzysztof 147 System wspomagania podejmowania decyzji w hodowli zwierząt terrariowych. Decision support system for terrarium animals breeding. Juszczyszyn Krzysztof 148 Portal semantyczny z narzędziami do zarządzania wiedzą. Semantic portal with knowledge management tools. Juszczyszyn Krzysztof 149 Pakiet narzędziowy dla wspomagania rozwoju i zarządzania ontologiami webowymi. Software package for web ontologies management and development. Juszczyszyn Krzysztof

22 150 Projekt i implementacja środowiska do budowy i zarządzania słownikami korporacyjnymi. A framework for development and management of enterprise vocabularies. Juszczyszyn Krzysztof 151 Metody ekstrakcji informacji z mediów społecznościowych w czasie rzeczywistym. Methods for information extraction from social media in real time. Kajdanowicz Tomasz 152 Aplikacja mobilna wspomagająca bezpieczne prowadzenie pojazdu. Mobile application supporting safe driving. Kajdanowicz Tomasz 153 Metoda klasyfikacji zdjęć dla portalu społecznościowego Instagram. Classification method for images in Instagram social portal. Kajdanowicz Tomasz 154 Metoda klasyfikacji wieloetykietowej na bazie podejść bagging i boosting. Mulit-label classification based on bagging and boosting approach. Kajdanowicz Tomasz 155 Map-Reduce: metody i algorytmy dla przetwarzania dużych zbiorów danych. Map-reduce: methods and algorithms for big data processing. Kajdanowicz Tomasz 156 Metody uczenia relacyjnego w sieciach wielowymiarowych dla potrzeb analizy sieci społecznych. Relational learning methods in multiplex networks for social network analysis. Kajdanowicz Tomasz

23 157 Inteligentne metody anonimizacji danych. Intelligent methods for data anonimization. Kajdanowicz Tomasz 158 Analiza głównych składowych wpływających na szanse przyjęcia na uczelnie wyższe Principal component analysis of factors associated with college admission likelihood. Kajdanowicz Tomasz 159 Analiza nastawienia i eksploracja opinii dla wybranej platformy społecznościowej. Sentiment analysis and opinion mining in selected social platform Kajdanowicz Tomasz 160 Metody automatycznej analizy stylistyki pisania tekstów dla wybranych autorów dzieł polskich. Methods of authomatic stylistics analysis for selected Polish authors. Kajdanowicz Tomasz 161 Metody analizy geolokalizacji dla danych Wikipedii. Methods for analysis of geolocalization in Wikipedia. Kajdanowicz Tomasz 162 Omówienie problem kodowania stanów w wybranych systemach uniwersyteckich. Overview of the state assignment problem in selected University systems. Kaliś Andrzej 163 Analiza porównawcza i wizualizacja wybranych algorytmów porządkowania zmiennych w binarnych diagramach decyzyjnych. Comparative Analysis and Visualization of Selected BDD Variables Ordering Methods. Kaliś Andrzej

24 164 Wybrane algorytmy arytmetyki binarnej (aplikacje wspomagające proces nauczania). Selected binary arithmetic algorithms (applications aided teaching process). Kaliś Andrzej 165 Przegląd zastosowań binarnych diagramów decyzyjnych. Survey of Binary Decision Diagrams Practical Applications. Kaliś Andrzej 166 Program manipulowania (binarnymi) diagramami decyzyjnymi. (B)DD Manipulation Program. Kaliś Andrzej 167 Zastosowanie języka VHDL do projektowania układów cyfrowych. Application of VHDL language in circuit design. Kaliś Andrzej 168 Wizualizacja działania wybranych jednostek arytmetyki zmiennoprzecinkowej. Behaviour Visualization of Floating-point Arithmetic Units. Kaliś Andrzej 169 Prototypowe środowisko edukacyjne procesora MIPS z przetwarzaniem potokowym. Educational Prototype Environment of Pipelined MIPS Processor. Kaliś Andrzej 170 Opracowanie i realizacja stanowisk dydaktycznych na płytach montażowych. Development and Realisation of Didactic Test Benches Using Breadboards. Kaliś Andrzej

25 171 Analiza i wizualizacja wybranych algorytmów rozmieszczania. Analysis and Visualization of Selected Layout Algorithms. Kaliś Andrzej 172 Zagadnienia projektowania układów cyfrowych z niskim poborem mocy. Problems of Digital Circuits Low-Power Design. Kaliś Andrzej 173 Analiza wydajności aplikacji webowej realizującej Single Page Architecture Performance analysis of web application based on Single Page Architecture Kamińska- Chuchmała Anna 174 Badanie wydajności sieci bezprzewodowej za pomocą metody symulowanego wyżarzania Wireless Network Performance Survey with Simulated Annealing Kamińska- Chuchmała Anna 175 Badanie wydajności sieci bezprzewodowej za pomocą metody sekwencyjnej symulacji wskaźnikowej Wireless Network Performance Survey with Sequential Indicator Simulation Kamińska- Chuchmała Anna 176 Przestrzenne prognozowanie wydajności serwerów webowych, z uwzględnieniem ich przynależności do Autonomicznych Systemów, za pomocą metod ekonometrycznych Spatial Web servers performance forecasting, taking into account their belonging to the Autonomous Systems, using econometric methods Kamińska- Chuchmała Anna 177 Półautomatyczne generowanie obsad sędziowskich na mecze piłki nożnej Semi-automatic generation of football referees appointments Kamińska- Chuchmała Anna

Terminy konsultacji pracowników dydaktycznych na kierunku Informatyka w semestrze letnim 2016/2017 (4 godz. zeg./tydz.)

Terminy konsultacji pracowników dydaktycznych na kierunku Informatyka w semestrze letnim 2016/2017 (4 godz. zeg./tydz.) Terminy konsultacji pracowników dydaktycznych na kierunku Informatyka w semestrze letnim 2016/2017 (4 godz. zeg./tydz.) L.p. Tytuł Nazwisko i imię tel., nr pokoju, bud. Terminy konsultacji 1. dr Bieleninik

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. R. Lenczewski Doc. J. Górniak. Prof. Z. Kowalski Dr B.

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. R. Lenczewski Doc. J. Górniak. Prof. Z. Kowalski Dr B. kierunek: INFORMATYKA WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Instytut Informatyki na studiach stacjonarnych L.p Rok / 1. I r. Analiza matematyczna I R. Lenczewski Doc. J. Górniak 4.02.2014 r 2. I r. 3. I r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. T. Inglot Dr W. Wawrzyniak- Kosz. Prof. Z. Kowalski Dr G.

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. T. Inglot Dr W. Wawrzyniak- Kosz. Prof. Z. Kowalski Dr G. kierunek: INFORMATYKA WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Instytut Informatyki Harmonogram egzaminów na studiach stacjonarnych L.p Rok / 1 I r. Analiza matematyczna I T. Inglot W. Wawrzyniak- Kosz 29.01.2013

Bardziej szczegółowo

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017 Szkolenia SAS Spis treści NARZĘDZIA SAS FOUNDATION 2 ZAAWANSOWANA ANALITYKA 2 PROGNOZOWANIE I EKONOMETRIA 3 ANALIZA TREŚCI 3 OPTYMALIZACJA I SYMULACJA 3 3 ROZWIĄZANIA DLA HADOOP 3 HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA. Harmonogram egzaminów na studiach stacjonarnych I stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA. Harmonogram egzaminów na studiach stacjonarnych I stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 kierunek: INFORMATYKA WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA na studiach stacjonarnych L.p Rok / 1. I r. Analiza matematyczna I Doc. J. Górniak A. Kamińska 26.01.2018r. 2.02.2018 r 2. I r. 3. I r. Algebra z

Bardziej szczegółowo

Supervisor - second name

Supervisor - second name Lp. Thesis Topic (in English) Thesis Topic (in English) Supervisor - second name Supervisor - first name 1 Opracowanie koncepcji i projektu sieci rozległej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Conception

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia drugiego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik 3 A GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH - BASIC MODULES 1 0 0 RAZEM

Bardziej szczegółowo

Supervisor - second name

Supervisor - second name Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supervisor - second name Supervisor - first name 1 Analiza porównawcza metod równoważenia obciążenia żądań protokołu HTTP(S) do serwera na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA. Instytut Informatyki

WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA. Instytut Informatyki WYDZIAŁ ORMATYKI i ZARZĄDZANIA Wrocław, marzec 2013 r. Instytut Informatyki Harmonogram egzaminów na studiach stacjonarnych, kierunek-ormatyka L.p Rok /sem Specjalność 1 I r. /2 sem Matematyka dyskretna

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

Badania w sieciach złożonych

Badania w sieciach złożonych Badania w sieciach złożonych Grant WCSS nr 177, sprawozdanie za rok 2012 Kierownik grantu dr. hab. inż. Przemysław Kazienko mgr inż. Radosław Michalski Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej Obszar

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30 1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr3 Semestr 1 suma pkt dla wszystkich kursów w semestrze: 30 Kursy obowiązkowe suma pkt : 30 Lp Kod kursu pkt

Bardziej szczegółowo

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia #382 #379 Internetowy system obsługi usterek w sieciach handlowych (The internet systems of detection of defects in trade networks) Celem pracy jest napisanie aplikacji w języku Java EE. Główne zadania

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r.

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Historia kierunku Matematyka Stosowana utworzona w 2012 r. na WPPT (zespół z Centrum im. Hugona Steinhausa) studia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11. Część I Internet rozwiązania techniczne... 13

Spis treści. Wstęp... 11. Część I Internet rozwiązania techniczne... 13 Wstęp... 11 Część I Internet rozwiązania techniczne... 13 1. Modelowanie dynamiki natężenia przesyłów TCP/IP... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Model matematyczny aproksymacji fluid flow... 16 1.2.1. Model

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA STUDIA STACJONARNE kursy realizowane w semestrze zimowym 2016/2017

INFORMATYKA STUDIA STACJONARNE kursy realizowane w semestrze zimowym 2016/2017 INFORMATYKA STUDIA STACJONARNE kursy realizowane w semestrze zimowym 2016/2017 przedmioty wybierane przez studentów IV semestru studiów stacjonarnych I stopnia kształcenia (cykl kształcenia 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2014 Nowy blok obieralny! Testowanie i zapewnianie jakości oprogramowania INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Jarosław Becker, Monika Stankiewicz, Koncepcja systemu CRM na potrzeby analizy preferencji klientów przedsiębiorstwa... 13 Andrzej Chluski,

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes.

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes. Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015 Lecture language:

Bardziej szczegółowo

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Studia II stopnia

Informatyka Studia II stopnia Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Łódzka Informatyka Studia II stopnia Katedra Informatyki Stosowanej Program kierunku Informatyka Specjalności Administrowanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską

Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską (wynik prac grupy roboczej ds. kształcenia, kompetencji i zasobów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM STUDIA W JĘZYKU POLSKIM Przedmioty wybieralne dla studentów V semestru studiów stacjonarnych I stopnia kształcenia (rekrutacja 2013/2014) Student wybiera jeden kurs zapisując się na wszystkie formy. Moduł

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016

I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016 I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016 Programowanie Gier Testowanie i zapewnianie jakości oprogramowania (QA) Grafika i multimedia Inteligentne systemy autonomiczne INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r.

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r. Część wspólna dla kierunku 1 IMS1.01 Obiektowe projektowanie SI 2 2 E 3 60 3 2 IMS1.02 Teleinformatyka 2 2 E 4 60 4 3 IMS2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 2 2 E 3 60 3 4 IMS2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE WARSZTATY DEDYKOWANE SQL NR KURSU NAZWA KURSU TERMINY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY NETTO Administrowanie bazą danych

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia szkolenia Cena katalogowa netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing and Configuring

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ kwiecień - czerwiec ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ kwiecień - czerwiec ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ lipiec - wrzesień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ lipiec - wrzesień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** SYSTEMY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Prof. Stanisław Jankowski

Prof. Stanisław Jankowski Prof. Stanisław Jankowski Zakład Sztucznej Inteligencji Zespół Statystycznych Systemów Uczących się p. 228 sjank@ise.pw.edu.pl Zakres badań: Sztuczne sieci neuronowe Maszyny wektorów nośnych SVM Maszyny

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski OPISY KURSÓW Kod kursu: MCR40 Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich

Tematy prac dyplomowych inżynierskich inżynierskich Oferujemy możliwość realizowania poniższych tematów w ramach projektu realizowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Najlepszym umożliwimy realizację pracy dyplomowej w połączeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.10: prof. dr hab. inż. Zbigniew Janusz Czech Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku Część wspólna dla kierunku 1 IMN1.01 Obiektowe projektowanie SI 15 15 E 3 3 2 IMN1.02 Teleinformatyka 15 15 E 4 4 3 IMN2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 15 15 E 3 3 4 IMN2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

Zakład Sterowania Systemów

Zakład Sterowania Systemów Zakład Sterowania Systemów Zespół ZłoŜonych Systemów Kierownik zespołu: prof. dr hab. Krzysztof Malinowski Tematyka badań i prac dyplomowych: Projektowanie algorytmów do podejmowania decyzji i sterowania

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ styczeń - marzec 2017

HARMONOGRAM SZKOLEŃ styczeń - marzec 2017 ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015 Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Imię i nazwisko: dyplomanta promotora recenzenta

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych. Katedra Systemów Informatycznych

Projektowanie Systemów Informatycznych. Katedra Systemów Informatycznych Projektowanie Systemów Informatycznych Katedra Systemów Informatycznych www.ksi.pwr.edu.pl Gratulujemy wyboru Politechniki Wrocławskiej Gratulujemy wyboru Wydziału Informatyki i Zarządzania Zachęcamy do

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. II-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. II-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Algorytm kompresji JPEG omówienie kroków algorytmu 2. Klasy i charakterystyka kodów korekcyjnych 3. Symetryczne i asymetryczne algorytmy kryptograficzne, funkcje haszujące,

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU MS 2261 MS 2262 MS 2261 + MS 2262 MS 2272 MS 2273 MS 2274 MS 2275 MS 2276 + MS 2277 MS 2278 MS 2279 MS 2282 MS 2285 MS 2297 MS 2299 MS 6416 MS 6417 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Services Tradycyjne podejście do wirtualizacji Business system administrators request infrastructure through email or an

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Kraków, 14 marca 2013 r.

Kraków, 14 marca 2013 r. Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025 Antoni Ligęza Perspektywy rozwoju systemów eksperckich do roku 2025 Kraków, 14 marca 2013 r. Dane informacja

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne II stopnia Przedmioty wspólne dla kierunku Wydz.lektroniki i Telekom. Lp. Nazwa przedmiotu T by Ra- ła- cze rato- pro- ZROWY I II III IV V VI VII VIII IX 1 Systemy telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise Lp. Thesis Topic (in Polish) 1 Opracowanie projektu logicznego i fizycznego sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego Thesis Topic (in English) Logical and physical project development

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja magisterska Bazy danych

Specjalizacja magisterska Bazy danych Specjalizacja magisterska Bazy danych Strona Katedry http://bd.pjwstk.edu.pl/katedra/ Prezentacja dostępna pod adresem: http://www.bd.pjwstk.edu.pl/bazydanych.pdf Wymagania wstępne Znajomość podstaw języka

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Artur Binczewski, Bartosz Gajda, Wiktor Procyk, Robert Szuman Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Adam Grzech, Jan Kwiatkowski, Krzysztof Chudzik Politechnika

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka, Informatyka Stosowana, Informatyka 2011/2012

Automatyka i Robotyka, Informatyka Stosowana, Informatyka 2011/2012 Automatyka i Robotyka, Informatyka Stosowana, Informatyka 2011/2012 w j. angielskim Projekt i implementacja wielofunkcyjnego prototypowego systemu zarządzania rejestrem publikacji Design and Implementation

Bardziej szczegółowo

Analityka i BigData w służbie cyberbezpieczeństa

Analityka i BigData w służbie cyberbezpieczeństa Date Venue Next generation SOC Analityka i BigData w służbie cyberbezpieczeństa Tomasz Rostkowski Architekt - IBM Analytics Zagrożenia cyberprzestępczości...złe wieści Ewolucja centrów operacji bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. II-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. II-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Algorytm kompresji JPEG omówienie kroków algorytmu 2. Klasy i charakterystyka kodów korekcyjnych 3. Symetryczne i asymetryczne algorytmy kryptograficzne, funkcje haszujące,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM Spis treści 1. Wstęp... 9 2. Ćwiczenia laboratoryjne... 12 2.1. Środowisko projektowania Quartus II dla układów FPGA Altera... 12 2.1.1. Cel ćwiczenia... 12 2.1.2. Wprowadzenie... 12 2.1.3. Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sieci neuronowych w problemie klasyfikacji wielokategorialnej. Adam Żychowski

Zastosowanie sieci neuronowych w problemie klasyfikacji wielokategorialnej. Adam Żychowski Zastosowanie sieci neuronowych w problemie klasyfikacji wielokategorialnej Adam Żychowski Definicja problemu Każdy z obiektów może należeć do więcej niż jednej kategorii. Alternatywna definicja Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Informatyczne fundamenty

Informatyczne fundamenty Informatyczne fundamenty Informatyka to szeroka dziedzina wiedzy i praktycznych umiejętności. Na naszych studiach zapewniamy solidną podstawę kształcenia dla profesjonalnego inżyniera IT. Bez względu na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki i

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NAZWA KURSU AUTORSKIE SZKOLENIA JAVA i PHP TERMINY KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY W PLN JavaScript JS 01 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia do ochrony informacji. Paweł Nogowicz

Nowoczesne narzędzia do ochrony informacji. Paweł Nogowicz Nowoczesne narzędzia do ochrony informacji Paweł Nogowicz Agenda Charakterystyka Budowa Funkcjonalność Demo 2 Produkt etrust Network Forensics Kontrola dostępu do zasobów etrust Network Forensics Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Information Security Protecting the Global Enterprise Donald L. Pipkin, Hewlett-Packard Company Prentice Hall PTR Upper Saddle River,

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka, Informatyka Stosowana, Informatyka 2011/2012

Automatyka i Robotyka, Informatyka Stosowana, Informatyka 2011/2012 Automatyka i Robotyka, Informatyka Stosowana, Informatyka 2011/2012 w j. Projekt i implementacja wielofunkcyjnego prototypowego systemu zarządzania rejestrem publikacji Design and Implementation of a Prototype

Bardziej szczegółowo

MATLAB Neural Network Toolbox przegląd

MATLAB Neural Network Toolbox przegląd MATLAB Neural Network Toolbox przegląd WYKŁAD Piotr Ciskowski Neural Network Toolbox: Neural Network Toolbox - zastosowania: przykłady zastosowań sieci neuronowych: The 1988 DARPA Neural Network Study

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

Testowanie oprogramowania w środowisku IBM Rational Software Architect

Testowanie oprogramowania w środowisku IBM Rational Software Architect Testowanie oprogramowania w środowisku IBM Rational Software Architect Software Development 2008 Michał Wolski m.wolski@modesto.pl szkolenia: inżynierii oprogramowania zarządzania projektami usługi doradcze

Bardziej szczegółowo

17-18 listopada, Warszawa

17-18 listopada, Warszawa 17-18 listopada, Warszawa Michał Kurek, OWASP Polska IoT na celowniku cyberprzestępców Czy jest ratunek? Agenda Czym jest IoT? Przyszłość IoT Czy IoT jest bezpieczne? Dlaczego NIE? Gdzie szukać pomocy?

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i Struktury Danych

Algorytmy i Struktury Danych POLITECHNIKA KRAKOWSKA - WIEiK KATEDRA AUTOMATYKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH Algorytmy i Struktury Danych www.pk.edu.pl/~zk/aisd_hp.html Wykładowca: dr inż. Zbigniew Kokosiński zk@pk.edu.pl Wykład 12: Wstęp

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA INFORMATYKA

AUTOMATYKA INFORMATYKA AUTOMATYKA INFORMATYKA Technologie Informacyjne Sieć Semantyczna Przetwarzanie Języka Naturalnego Internet Edytor Serii: Zdzisław Kowalczuk Inteligentne wydobywanie informacji z internetowych serwisów

Bardziej szczegółowo

Specjalność Systemy Informacyjne 2015. Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Informatycznych http://www.ksi.pwr.edu.

Specjalność Systemy Informacyjne 2015. Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Informatycznych http://www.ksi.pwr.edu. Specjalność Systemy Informacyjne 2015 Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Informatycznych http://www.ksi.pwr.edu.pl/ Zakład Systemów Informacyjnych Utworzony w 1972 roku Kierunki badań:

Bardziej szczegółowo

w ekonomii, finansach i towaroznawstwie

w ekonomii, finansach i towaroznawstwie w ekonomii, finansach i towaroznawstwie spotykane określenia: zgłębianie danych, eksploracyjna analiza danych, przekopywanie danych, męczenie danych proces wykrywania zależności w zbiorach danych poprzez

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT POZIOMY MONITOROWANIA Services Transaction Application OS Network IBM TIVOLI MONITORING Proaktywnie monitoruje zasoby systemowe, wykrywając potencjalne problemy i automatycznie

Bardziej szczegółowo

Skalowalna Platforma dla eksperymentów dużej skali typu Data Farming z wykorzystaniem środowisk organizacyjnie rozproszonych

Skalowalna Platforma dla eksperymentów dużej skali typu Data Farming z wykorzystaniem środowisk organizacyjnie rozproszonych 1 Skalowalna Platforma dla eksperymentów dużej skali typu Data Farming z wykorzystaniem środowisk organizacyjnie rozproszonych D. Król, Ł. Dutka, J. Kitowski ACC Cyfronet AGH Plan prezentacji 2 O nas Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU MS 2261 MS 2262 MS 2261 + MS 2262 MS 2272 MS 2273 MS 2274 MS 2275 MS 2276 + MS 2277 MS 2278 MS 2279 MS 2282 MS 2285 MS 2297 MS 2299 MS 6416 MS 6417 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne sem 2 PO-W08-INF-ST-Ii-WRO 2016/2017 INZ001517L Algorytmy i struktury danych 30 3,00 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Literatura Projekt i implementacja biblioteki tłumaczącej zapytania w języku SQL oraz OQL na zapytania w języku regułowym. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH. 19. Perspektywy baz danych. 2009/2010 Notatki do wykładu "Podstawy baz danych"

PODSTAWY BAZ DANYCH. 19. Perspektywy baz danych. 2009/2010 Notatki do wykładu Podstawy baz danych PODSTAWY BAZ DANYCH 19. Perspektywy baz danych 1 Perspektywy baz danych Temporalna baza danych Temporalna baza danych - baza danych posiadająca informację o czasie wprowadzenia lub czasie ważności zawartych

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo