WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ NEOFILOLOGII rekrutacja 2012/2013 Filologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ NEOFILOLOGII rekrutacja 2012/2013 Filologie"

Transkrypt

1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ NEOFILOLOGII rekrutacja 2012/2013 Filologie

2 PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Informacja opracowana na podstawie uchwały Senatu UAM nr 239/2010/2011 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybów rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 (pełna treść uchwały dostępna jest na stronie internetowej uczelni pod adresem Przyjęcie kandydatów na I rok studiów w UAM następuje na podstawie postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Do postępowania rekrutacyjnego może być dopuszczona osoba, która posiada: świadectwo dojrzałości w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia jednolite studia magisterskie, tytuł licencjata, inżyniera, magistra równorzędny w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Przeprowadzane postępowanie kwalifikacyjne może mieć następujące formy: konkursu świadectw dojrzałości egzaminu pisemnego egzaminu ustnego rozmowy kwalifikacyjnej/kompetencyjnej rankingu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych średniej ocen ze studiów wyższych sprawdzianu praktycznego/uzdolnień kierunkowych wstępu wolnego na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc. Postępowanie kwalifikacyjne może składać się z jednej więcej form, wymienionych powyżej, jednocześnie. Szczegółowe zasady przyjmowania na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na poszczególne kierunki/specjalności studiów określa uchwała Senatu UAM nr 240/2010/2011 z dnia 31 maja 2010 r. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w następujących trybach: 1) tryb I dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę nową maturę 2002, absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) oraz kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, 2) tryb II dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem posiadania zalegalizowanego opatrzonego apostille świadectwa innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanego, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Kandydaci wymienieni powyżej podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I. Zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców, w tym cudzoziemców legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości dyplomem ukończenia w Polsce studiów wyższych, określają odrębne przepisy. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I. Na kierunkach/specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. Do postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich kierunkach/specjalnościach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może być dopuszczona osoba, która: zarejestrowała się w systemie Internetowej Rekrutacji, dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej, oraz spełnia, określone powyżej, formalne wymagania stawiane kandydatom na studia. Zasady przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia związane z Internetową Rekrutacją, wykaz wymaganych dokumentów oraz terminy rejestracji i składania dokumentów określi Rektor w zarządzeniu w terminie do 30 kwietnia 2012 r. Rejestrację internetową kandydata uznaje się za wiążącą po: wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych, wprowadzeniu wyników egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości ocen końcowych na świadectwie dojrzałości zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia na danym kierunku/specjalności studiów, dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz jej przypisaniu do wybranego kierunku/specjalności studiów zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Rektora, o którym mowa powyżej. 2 Podstawowe informacje

3 Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie bierze odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej, przeciążeniem serwerów, itp. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa powyżej, kandydat zgłasza się osobiście do Komisji z zachowaniem terminu rejestracji. W przypadku niemożności zgłoszenia się przed upływem terminu rejestracji, kandydat niezwłocznie informuje telefonicznie Komisję o zaistniałej sytuacji i ustala termin późniejszego, osobistego zgłoszenia się w Komisji. Uniwersytet umożliwi dostęp do komputerów, z których kandydaci będą mogli dokonać rejestracji na studia w systemie Internetowej Rekrutacji. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zobowiązane są do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Rektora w zarządzeniu. Opłatę uiszcza się za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego na każdym kierunku/specjalności studiów, niezależnie od liczby wybranych kierunków/specjalności, na które kandydaci dokonują rejestracji. W przypadku nieuiszczenia opłaty rekrutacyjnej nieprzypisania jej do wybranego kierunku/specjalności studiów, kandydat nie zostaje dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego. W szczególnych przypadkach Rektor, na wniosek kandydata, może zwolnić go z obowiązku uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Na kierunkach/specjalnościach studiów, na których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych sprawdzian praktyczny, przystąpienie do kolejnej części postępowania kwalifikacyjnego możliwe jest po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu. Postępowanie kwalifikacyjne polega na ustaleniu przez Komisję liczby punktów, które przyznaje się kandydatowi za poszczególne formy tego postępowania oraz na ustaleniu łącznej liczby punktów stanowiącej końcowy wynik uzyskany przez kandydata. Na końcowy wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym może się składać: średnia wyników z wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości średnia ocen uzyskanych w czasie studiów wyższych ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom wynik egzaminu/ów, rozmowy kwalifikacyjnej/kompetencyjnej wynik sprawdzianu praktycznego/uzdolnień kierunkowych Końcowy wynik uzyskany przez kandydata, który wyrażany jest w punktach, podaje się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku, gdy wyniki egzaminu maturalnego podane są na świadectwie dojrzałości w procentach, to dokonuje się przeliczenia na punkty według zasady 1 % = 1 punkt. Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu. Absolwentom szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), dla których stosuje się tryb I postępowania kwalifikacyjnego, wyniki egzaminu maturalnego przelicza się na procenty nowej matury zgodnie z zasadami podanymi w tabelach poniżej: matura IB poziom SL (punkty) nowa matura poziom (procenty) matura IB poziom HL (punkty) nowa matura poziom (procenty) o ile szczegółowe zasady nie stanowią inaczej. Absolwentom szkół/oddziałów dwujęzycznych, wyniki matury dwujęzycznej z języka obcego nowożytnego przelicza się na procenty nowej matury zgodnie z zasadą: 4/3 wyniku na świadectwie dojrzałości za poziom, jednak nie więcej niż 100%. Obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, wyniki egzaminu maturalnego przelicza się proporcjonalnie na procenty nowej matury. Kandydatom ze starą maturą oceny z egzaminu dojrzałości oceny końcowe na świadectwie dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z zasadą: Podstawowe informacje 3

4 skala ocen (5-2) ocena punkty skala ocen (6-1) ocena punkty o ile szczegółowe zasady nie stanowią inaczej. Listy rankingowe kandydatów zawierające informacje o końcowym wyniku uzyskanym przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz o liczbie punktów wymaganej do zakwalifikowania do przyjęcia na I rok studiów ogłaszane są w systemie Internetowej Rekrutacji oraz na tablicach ogłoszeń odpowiednich wydziałów/instytutów. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do doręczenia Komisji w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego kompletu wymaganych dokumentów. Termin doręczenia oznacza termin złożenia kompletu wymaganych dokumentów we właściwej Komisji z zachowaniem 7 dniowego terminu od ogłoszenia listy rankingowej (do godz ). W przypadku, gdy upływ terminu przypada na sobotę niedzielę przyjmuje się, że wyżej wymieniony termin upływa w pierwszy dzień roboczy następujący po sobocie niedzieli, o godz O złożeniu dokumentów decyduje faktyczne przekazanie ich do Komisji, a nie data stempla pocztowego. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów. Na kierunki/specjalności studiów, na których wstęp jest wolny, komplet dokumentów przyjmowany jest do wyczerpania limitu miejsc jednak nie później niż do 30 września. W tym przypadku złożenie kompletu dokumentów w ramach limitu miejsc jest równoznaczne z przyjęciem na studia. O decyzji w sprawie przyjęcia na I rok studiów kandydata zawiadamia się pisemnie, pouczając go o możliwości oraz terminie wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia z powodu wyczerpania limitu miejsc stanowią grupę rezerwową i mogą składać oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania w UAM. Powyższe oświadczenie musi zostać złożone, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego. Z grupy osób, które złożyły oświadczenia, Komisja kwalifikuje kandydatów na zwolnione miejsca do wypełnienia limitu miejsc, z zachowaniem kolejności wynikającej z listy rankingowej. POMOC W SPOSOBIE OBLICZANIA PUNKTÓW Zgodnie z przyjętymi na wydziale zasadami rekrutacji, na końcowy wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym ma wpływ nie tylko wynik procentowy otrzymany na maturze z przedmiotu branego pod uwagę, ale także waga przypisana temu przedmiotowi. Waga ma za zadanie odpowiednio wartościować poszczególne przedmioty zgodnie z charakterem kierunku/specjalności studiów. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane tym przedmiotom. Wynik końcowy = przedmiot waga + przedmiot waga + Liczba przedmiotów uwzględniana przy obliczaniu końcowego wyniku, jak również wartości wagi przypisanej danemu przedmiotowi jest dokładnie określona dla poszczególnych kierunków/ specjalności studiów w szczegółowych zasadach rekrutacji. 4 Podstawowe informacje

5 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia polska a) Filologia polska a) Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Tryb I 1) 2) 3) 5) 6) Tryb II wiedza o społeczeństwie sztuki muzyki j. łaciński i kultura antyczna j. grecki i kultura antyczna 0,6 dwa z siedmiu do wyboru 4) 0,6 wiedza o społeczeństwie j. łaciński dwa z czterech do wyboru 4) Studia stacjonarne pierwszego stopnia 5

6 Wiedza o teatrze a) Tryb I 1) 2) 3) 5) 6) Tryb II 0,4 0,4 matematyka wiedza o społeczeństwie sztuki muzyki wiedza o tańcu j. łaciński i kultura antyczna j. grecki i kultura antyczna dwa z ośmiu do wyboru 4) wiedza o społeczeństwie dwa z trzech do wyboru 4) j. łaciński 6 Studia stacjonarne pierwszego stopnia

7 Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie a) Makrokierunek studiów prowadzony wspólnie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Historyczny Tryb I 1) 2) 3) 5) 6) Tryb II 0,4 0,4 0,4 0,4 wiedza o społeczeństwie geografia sztuki muzyki j. łaciński i kultura antyczna j. grecki i kultura antyczna jeden z siedmiu do wyboru 4) wiedza o społeczeństwie geografia j. łaciński jeden z czterech do wyboru 4) Studia stacjonarne pierwszego stopnia 7

8 Filmoznawstwo a) Tryb I 1) 2) 3) 5) 6) Tryb II 0,4 0,4 wiedza o społeczeństwie sztuki muzyki j. łaciński i kultura antyczna j. grecki i kultura antyczna 0,4 jeden z sześciu do wyboru 4) 0,4 wiedza o społeczeństwie 8 Studia stacjonarne pierwszego stopnia

9 Filologia specjalność filologia klasyczna a) Tryb I 1) 2) 3) 5) 6) Tryb II 0,4 matematyka 0,6 j. łaciński i kultura antyczna j. łaciński j. grecki i kultura antyczna matematyka jeden jeden z pięciu z czterech do wyboru 4) do wyboru 4) wiedza o społeczeństwie wiedza sztuki o społeczeństwie Studia stacjonarne pierwszego stopnia 9

10 Filologia specjalność filologia klasyczna i filologia polska a) Tryb I 1) 2) 3) 5) 6) Tryb II 0,6 0,4 0,4 wiedza o społeczeństwie sztuki jeden wiedza jeden z sześciu o społeczeństwie z trzech do wyboru 4) do wyboru 4) muzyki j. łaciński i kultura antyczna j. grecki i kultura antyczna j. łaciński 10 Studia stacjonarne pierwszego stopnia

11 Filologia specjalność studia śródziemnomorskie a) Tryb I 1) 2) 3) 5) 6) Tryb II 0,4 0,4 0,4 j. łaciński i kultura antyczna j. grecki i kultura antyczna wiedza o społeczeństwie filozofia sztuki 01 jeden z sześciu do wyboru 4) j. łaciński wiedza o społeczeństwie jeden z trzech do wyboru 4) Filologia specjalność filologia bułgarska a) Filologia specjalność filologia chorwacka i filologia serbska a) Filologia specjalność filologia serbska i filologia chorwacka a) Filologia specjalność filologia słowiańska i filologia polska a) Bałkanistyka a) Kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Historyczny Studia stacjonarne pierwszego stopnia 11

12 Tryb I 1) 2) 3) 5) 6) Tryb II 0,4 0,4 0,6 0,6 Komunikacja europejska a) Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie Tryb I 1) 2) 3) 5) 6) Tryb II 0,4 sztuki muzyki wiedza o społeczeństwie język łaciński i kultura antyczna język grecki i kultura antyczna matematyka geografia biologia 0,4 jeden przedmiot do wyboru 4) 0,4 j. łaciński wiedza o społeczeństwie geografia biologia matematyka jeden przedmiot do wyboru 4) Filologia specjalność filologia polska jako obca a) Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Słubicach dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi posiadających obywatelstwo polskie, lecz zamieszkujących stale poza Polską Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc. 12 Studia stacjonarne pierwszego stopnia

13 2. Studia stacjonarne drugiego stopnia Filologia polska c) Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Filologia polska c) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Filologia specjalność filologia chorwacka i filologia serbska c) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Filologia specjalność filologia serbska i filologia chorwacka c) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Filologia specjalność filologia bułgarska c) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Filologia specjalność filologia słowiańska i filologia polska c) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Filologia specjalność filologia klasyczna i filologia polska c) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku Komunikacja europejska specjalność medioznawstwo c) Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Sposób rekrutacji na wyżej wymienione kierunki/specjalności studiów: Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia. Filologia specjalność filologia klasyczna c) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego pokrewnego kierunku ze znajomością języka łacińskiego na poziomie umożliwiającym lekturę tekstów oryginalnych ze słownikiem. Filologia specjalność studia śródziemnomorskie c) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego pokrewnego kierunku, ze znajomością języka łacińskiego na poziomie umożliwiającym lekturę tekstów oryginalnych ze słownikiem. Sposób rekrutacji na wyżej wymienione kierunki/specjalności studiów: 1) ranking ocen na dyplomach 2) rozmowa kwalifikacyjna z zakresu programu studiów pierwszego stopnia obejmująca także sprawdzenie znajomości języka łacińskiego. Za rozmowę można otrzymać maksymalnie 20 pkt. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej następuje po uzyskaniu 10 pkt. Studia stacjonarne drugiego stopnia 13

14 Wiedza o teatrze d) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Sposób rekrutacji na wyżej wymieniony kierunek studiów: Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu tematyki związanej z dyscypliną. Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać maksymalnie 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej następuje po uzyskaniu 10 pkt. Filmoznawstwo c) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Sposób rekrutacji na wyżej wymieniony kierunek studiów: Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu tematyki związanej z dyscypliną. Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać maksymalnie 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej następuje po uzyskaniu 10 pkt. Bałkanistyka c) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Studia prowadzone w języku angielskim. Studia odpłatne Sposób rekrutacji na wyżej wymieniony kierunek studiów: Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu tematyki związanej z dyscypliną. Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać maksymalnie 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej następuje po uzyskaniu 10 pkt. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo c) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Sposób rekrutacji na wyżej wymieniony kierunek studiów: Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu tematyki związanej z dyscypliną, za którą można otrzymać maksymalnie 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej następuje po uzyskaniu 10 pkt. Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie c) Makrokierunek studiów prowadzony wspólnie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Historyczny Makrokierunek studiów prowadzony wspólnie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Historyczny a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków filologia polska i elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia 5,0 4 b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia innych kierunków Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu tematyki związanej z dyscypliną. Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać maksymalnie 20 pkt. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej następuje po uzyskaniu 10 pkt. 14 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

15 3. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia a) g) Filologia polska Filologia polska a) g) Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Komunikacja europejskaa) g) Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc. 4. Studia niestacjonarne drugiego stopnia Filologia polskac) g) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Filologia polskac) g) Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Komunikacja europejska specjalność medioznawstwo c) g) Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc. Objaśnienie stosowanych przypisów 1) Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej. 2) Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie m i m uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata. 3) Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty nowej matury podany jest na początku broszury w Podstawowych Informacjach. 4) Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest najlepszy z wyników. 5) Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik. 6) Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest na początku broszury w Podstawowych Informacjach. a) Studia pierwszego stopnia (3-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata. b) Studia pierwszego stopnia (3,5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera. c) Studia drugiego stopnia (2-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra. d) Studia drugiego stopnia (2-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra sztuki. e) Jednolite studia magisterskie (5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra. f) Studia niestacjonarne zajęcia odbywają się w ciągu tygodnia. g) Studia niestacjonarne zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli. Studia niestacjonarne drugiego stopnia 15

16 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Bałkanistyka Filologia polska Filmoznawstwo Filologia specjalność filologia bułgarska Filologia specjalność filologia chorwacka i filologia serbska Filologia specjalność filologia klasyczna Filologia specjalność filologia klasyczna i filologia polska Filologia specjalność filologia polska jako obca Filologia specjalność filologia serbska i filologia chorwacka Filologia specjalność filologia słowiańska i filologia polska Filologia specjalność studia śródziemnomorskie Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Komunikacja europejska Komunikacja europejska specjalność medioznawstwo Wiedza o teatrze studia stacjonarne: tel , studia niestacjonarne zaoczne: tel Instytut Filologii Polskiej ul. Fredry 10, Poznań tel sekretariat: pok. 235 IIp Instytut Filologii Klasycznej ul. Fredry 10, Poznań tel sekretariat: pok. 338 IIIp Instytut Filologii Słowiańskiej ul. Fredry 10, Poznań Rejestracji na studia można dokonać w Portalu Kandydata na pod adresem: rejestracja.amu.edu.pl

17 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia angielska a) Tryb I 3) 5) 6) Tryb II j. angielski j. angielski (ustny) 0,6 j. angielski 0,8 Filologia angielska a) Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Tryb I 2) 3) Tryb II 5) 6) j. angielski j. angielski (ustny) 0,6 j. angielski 0,8 Studia stacjonarne pierwszego stopnia 17

18 Filologia angielska specjalność filologia południowoafrykańska a) Tryb I 3) Tryb II 5) 6) j. angielski 0,6 j. angielski (ustny) j. angielski 0,8 Filologia specjalność filologia niderlandzka a) Tryb I 2) 3) Tryb II 5) 6) j. angielski j. niemiecki 0,4 0,6 j. angielski j. niemiecki 0,4 0,6 Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) Tryb I 3) 5) 6) Tryb II j. angielski 0,6 j. angielski (ustny) j. angielski j. niemiecki 0,8 18 Studia stacjonarne pierwszego stopnia

19 Filologia specjalność filologia rosyjska a) grupa ze znajomością języka rosyjskiego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską a) Tryb I 2) 3) Tryb II 5) 6) j. rosyjski (ustny) j. rosyjski 0,5 jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych wynik podawany jest w skali punktowej: j. rosyjski 0,75 Filologia specjalność filologia rosyjska a) grupa bez znajomości języka rosyjskiego Tryb I 2) 3) Tryb II 5) 6) (ustny) 0,5 5 0,75 jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych wynik podawany jest w skali punktowej: Studia stacjonarne pierwszego stopnia 19

20 Filologia specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną a) Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6) j. niemiecki 0,5 j. niemiecki 0,5 j. angielski j. angielski jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych wynik podawany jest w skali punktowej: Filologia specjalność filologia ukraińska a) Tryb I 2) 3) Tryb II 5) 6) (ustny) 0,5 jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych wynik podawany jest w skali punktowej: ,75 20 Studia stacjonarne pierwszego stopnia

21 Filologia specjalność arabistyka a) Filologia specjalność hebraistyka* a) Filologia specjalność turkologia a) Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6) 0,4 0,8 *) Od kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym. 0,8 Filologia specjalność indologia a) Filologia specjalność japonistyka a) Filologia specjalność sinologia a) Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6) j. łaciński i kultura antyczna j. mniejszości narodowej j. regionalny język kaszubski drugi j. łaciński i kultura antyczna j. mniejszości narodowej j. regionalny język kaszubski geografia filozofia wiedza o społeczeństwa sztuki muzyki 0,4 jeden do wyboru 4) geografia wiedza o społeczeństwie 0,7 Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych wynik podawany jest w skali punktowej: Studia stacjonarne pierwszego stopnia 21

22 Filologia specjalność lingwistyka stosowana a) Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6) j. niemiecki 0,5 j. niemiecki 0,7 j. angielski 0,5 j. angielski Filologia specjalność bałtologia filologia łotewska a) Filologia specjalność etnolingwistyka a) Filologia specjalność językoznawstwo i nauka o informacji a) Filologia specjalność językoznawstwo komputerowe a) Filologia specjalność filologia koreańska a) Filologia specjalność filologia nowogrecka a) Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej filologia wietnamska a) Filologia specjalność ugrofinistyka filologia węgierska a) Filologia specjalność ugrofinistyka filologia fińska a) 22 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Tryb I 2) 3) Tryb II 5) 6) pierwszy (ustny) 0,7 pierwszy 0,5 drugi (ustny) drugi inny przedmiot jeden przedmiot drugi do 4) *) **) ***) wyboru przedmiot

23 *) W przypadku wskazania języka obcego nowożytnego jako przedmiotu do wyboru, jako pierwszy język obcy bierze się korzystniejszy dla kandydata. **) Przedmioty do wyboru: matematyka, drugi język obcy, język ojczysty mniejszości narodowych,, geografia. ***) W przypadku drugiego języka obcego nowożytnego uwzględniany jest wynik egzaminu maturalnego zdawanego w części ustnej i pisemnej. Od kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II wymagana jest znajomość języka angielskiego języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym. Filologia specjalność filologia germańska a) Filologia specjalność filologia germańska a) Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n/odrą Collegium Polonicum w Słubicach Tryb I 2) 3) Tryb II 5) 6) (ustny) 0,5 j. niemiecki 0,7 Od kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym. Studia stacjonarne pierwszego stopnia 23

24 Filologia specjalność filologia hiszpańska a) Filologia specjalność filologia włoska a) Filologia specjalność filologia romańska a) Tryb I 2) 3) Tryb II 5) 6) *) *) (ustny) *) Dla j. obcego nowożytnego danej specjalności wagi wynoszą: 0,4 pisemny; ustny; **) Dla j. obcego nowożytnego danej specjalności waga wynosi: 0,7; **) 0,5 przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom dotyczy trybu I jest sumą wyniku egzaminu i wyników egzaminu dojrzałości tryb II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: Filologia specjalność filologia duńska a) Filologia specjalność filologia szwedzka a) Tryb I 2) 3) Tryb II 5) 6) j. angielski j. niemiecki j. angielski j. niemiecki (ustny) 0,5 W ramach każdej ze specjalności przeprowadza się oddzielną rekrutację dla grupy z językiem angielskim i językiem niemieckim. 24 Studia stacjonarne pierwszego stopnia j. angielski j. niemiecki 0,7

25 2. Studia stacjonarne drugiego stopnia Filologia angielska c) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku absolwentów innych kierunków i specjalności władających biegle językiem angielskim na poziomie C1 1) Uwzględniana jest: ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia. 2) Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z profesorem prowadzącym seminarium dotycząca zakresu dziedziny wyranego seminarium magisterskiego, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą wraz z oceną na dyplomie można otrzymać 20 punktów. Filologia angielska specjalność celtycka c) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku absolwentów innych kierunków i specjalności władających biegle językiem angielskim na poziomie C1 1) Uwzględniana jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia. 2) Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z profesorem prowadzącym seminarium dotycząca zakresu dziedziny wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą wraz z oceną na dyplomie można otrzymać 20 punktów. Filologia angielska specjalność język i komunikacja w mediach i polityce c) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku absolwentów innych kierunków i specjalności władających biegle językiem angielskim na poziomie C1 1) Uwzględniana jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia. 2) Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z profesorem prowadzącym seminarium dotycząca zakresu dziedziny wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą wraz z oceną na dyplomie można otrzymać 20 punktów. Filologia specjalność filologia niderlandzka c) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności absolwentów innych kierunków i specjalności władających biegle językiem niderlandzkim 1) Uwzględniana jest: ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia. 2) Rozmowa kwalifikacyjna w języku niderlandzkim z profesorem prowadzącym seminarium dotycząca zakresu dziedziny wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą wraz z oceną na dyplomie można otrzymać 20 punktów. Filologia specjalność filologia germańska c) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności specjalności lingwistyka stosowana 1) Uwzględniana jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia. 2) Rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim dotycząca zakresu pracy licencjackiej kandydata, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą można otrzymać 20 punktów Studia stacjonarne drugiego stopnia 25

26 Filologia specjalność filologia hiszpańska c) a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż hiszpańska władających biegle językiem hiszpańskim na poziomie C1 elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia 5,0 4 b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż filologia władających biegle językiem hiszpańskim na poziomie C1 elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia 5,0 1 2) rozmowa kwalifikacyjna 15 1 Rozmowa kwalifikacyjna w języku specjalizacji dotycząca zakresu wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny zainteresowań oraz motywacji. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 15 punktów. Filologia specjalność filologia romańska c) a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż romańska władających biegle językiem francuskim na poziomie C1 elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia 5,0 4 b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż filologia władających biegle językiem francuskim na poziomie C1 elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia 5,0 1 2) rozmowa kwalifikacyjna 15 1 Rozmowa kwalifikacyjna w języku specjalizacji dotycząca zakresu wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny zainteresowań oraz motywacji. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 15 punktów. Filologia specjalność filologia włoska c) a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż włoska władających biegle językiem włoskim na poziomie C1 elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia 5,0 4 b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż filologia władających biegle językiem włoskim na poziomie C1 elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia 5,0 1 2) rozmowa kwalifikacyjna 15 1 Rozmowa kwalifikacyjna w języku specjalizacji dotycząca zakresu wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny zainteresowań oraz motywacji. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 15 punktów. 26 Studia stacjonarne drugiego stopnia

27 Filologia specjalność filologia rumuńska c) a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż rumuńska władających biegle językiem rumuńskim na poziomie C1 elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia 5,0 4 b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż filologia władających biegle językiem rumuńskim na poziomie C1 elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia 5,0 1 2) rozmowa kwalifikacyjna 15 1 Rozmowa kwalifikacyjna w języku specjalizacji dotycząca zakresu wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny zainteresowań oraz motywacji. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 15 punktów. Filologia specjalność lingwistyka stosowana c) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności specjalności filologia germańska Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia. Filologia specjalność filologia rosyjska c) a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia 5,0 4 b) dla absolwentów studiów wyższych innych kierunków i specjalności ze znajomością języka rosyjskiego na poziomie licencjatu rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyjskim dotycząca zakresu pracy licencjackiej kandydata, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą można otrzymać 20 punktów. Filologia specjalność etnolingwistyka c) dla absolwentów studiów wyższych Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych Filologia specjalność bałtologia filologia litewska c) dla absolwentów studiów wyższych ze znajomością języka litewskiego/łotewskiego na poziomie licencjatu Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych Filologia specjalność językoznawstwo i nauka o informacji c) dla absolwentów studiów wyższych Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych Studia stacjonarne drugiego stopnia 27

28 Filologia specjalność filologia koreańska c) dla absolwentów studiów wyższych ze znajomością języka koreańskiego na poziomie licencjatu Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych Filologia specjalność filologia nowogrecka c) dla absolwentów studiów wyższych ze znajomością języka nowogreckiego na poziomie licencjatu Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej filologia wietnamska c) dla absolwentów studiów wyższych ze znajomością języka wietnamskiego na poziomie licencjatu Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej filologia indonezyjsko-malajska c) dla absolwentów studiów wyższych ze znajomością języków indonezyjskiego i malajskiego na poziomie licencjatu Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych Filologia specjalność ugrofinistyka filologia węgierska c) dla absolwentów studiów wyższych ze znajomością języka węgierskiego na poziomie licencjatu Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych Filologia specjalność arabistyka c) Filologia specjalność hebraistyka c) Filologia specjalność turkologia c) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (wymagana dobra znajomość języka danej specjalności) 1) Uwzględniana jest: ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia. 2) Rozmowa kwalifikacyjna w języku danej specjalności dotycząca zakresu pracy licencjackiej kandydata, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą można otrzymać 20 punktów. 28 Studia stacjonarne drugiego stopnia

29 Filologia specjalność sinologia c) Filologia specjalność japonistyka c) dla absolwentów studiów wyższych pierwszego stopnia ze znajomością języka danej specjalności na poziomie licencjatu 1) Uwzględniana jest: ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych. 2) Rozmowa kwalifikacyjna w języku danej specjalności dotycząca zakresu pracy dyplomowej kandydata, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą można otrzymać 20 punktów. Filologia specjalność skandynawistyka c) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia filologii duńskiej i szwedzkiej i absolwentów innych specjalności filologicznych ze znajomością języka duńskiego/szwedzkiego na poziomie zbliżonym do C1 na skali poziomów biegłości językowej Rady Europy. a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności filologii duńskiej/szwedzkiej elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia 5,0 4 b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inną specjalność niż filologia duńska/filologia szwedzka rozmowa kwalifikacyjna w języku duńskim szwedzkim dotycząca zakresu pracy licencjackiej kandydata, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą można otrzymać 20 punktów. Filologia specjalność filologia angielska z filologią germańską c) (tłumaczenie konferencyjne) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia specjalności filologia angielska, germańska lingwistyka stosowana. Egzamin pisemny i ustny w języku angielskim, za który można otrzymać 60 punktów (30 egzamin pisemny + 30 egzamin ustny) oraz egzamin ustny w języku niemieckim, za który można otrzymać 20 punktów. Uzyskanie 65% z obu egzaminów oznacza wynik pozytywny, który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Filologia specjalność filologia angielska z filologią romańską c) (tłumaczenie konferencyjne) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia specjalności filologia angielska, romańska lingwistyka stosowana. Egzamin pisemny i ustny w języku angielskim, za który można otrzymać 60 punktów (30 egzamin pisemny + 30 egzamin ustny) oraz egzamin ustny w języku francuskim, za który można otrzymać 20 punktów. Uzyskanie 65% z obu egzaminów oznacza wynik pozytywny, który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Filologia specjalność filologia germańska z filologią angielską c) (tłumaczenie konferencyjne) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia specjalności filologia angielska, germańska lingwistyka stosowana. Egzamin pisemny i ustny w języku niemieckim, za który można otrzymać 60 punktów (30 egzamin pisemny + 30 egzamin ustny) oraz egzamin ustny w języku angielskim, za który można otrzymać 20 punktów. Uzyskanie 65% z obu egzaminów oznacza wynik pozytywny, który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Studia stacjonarne drugiego stopnia 29

30 Filologia specjalność filologia germańska z filologią romańską c) (tłumaczenie konferencyjne) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia specjalności filologia germańska, romańska lingwistyka stosowana. Egzamin pisemny i ustny w języku niemieckim, za który można otrzymać 60 punktów (30 egzamin pisemny + 30 egzamin ustny) oraz egzamin ustny w języku francuskim, za który można otrzymać 20 punktów. Uzyskanie 65% z obu egzaminów oznacza wynik pozytywny, który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Filologia specjalność filologia romańska z filologią angielską c) (tłumaczenie konferencyjne) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia specjalności filologia angielska, romańska lingwistyka stosowana. Egzamin pisemny i ustny w języku francuskim, za który można otrzymać 60 punktów (30 egzamin pisemny + 30 egzamin ustny) oraz egzamin ustny w języku angielskim, za który można otrzymać 20 punktów. Uzyskanie 65% z obu egzaminów oznacza wynik pozytywny, który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Filologia specjalność filologia romańska z filologią germańską c) (tłumaczenie konferencyjne) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia specjalności filologia germańska, romańska lingwistyka stosowana. Egzamin pisemny i ustny w języku francuskim, za który można otrzymać 60 punktów (30 egzamin pisemny + 30 egzamin ustny) oraz egzamin ustny w języku niemieckim, za który można otrzymać 20 punktów. Uzyskanie 65% z obu egzaminów oznacza wynik pozytywny, który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia. 3. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Filologia angielskaa) g) Filologia angielskaa) g) Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Tryb I 2) 3) Tryb II 5) 6) j. angielski 0,6 j. angielski j. angielski 0,8 (ustny) jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom dotyczy trybu I i II 30 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

31 Filologia specjalność filologia rosyjskaa) g) Tryb I 2) 3) Tryb II 5) 6) j. rosyjski 5 (ustny) 0,5 j. rosyjski j. rosyjski 5 1 0,5 jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych wynik podawany jest w skali punktowej: Od kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II wymagana jest znajomość języka rosyjskiego na poziomie średnio zaawansowanym. Filologia specjalność etnolingwistykaa) g) Tryb I 2) 3) 5) 6) Tryb II pierwszy (ustny) pierwszy drugi (ustny) drugi inny przedmiot 0,5 jeden przedmiot 4) *) **) ***) do wyboru (ustny pisemny) drugi przedmiot (pisemny ustny) *) W przypadku wskazania języka obcego nowożytnego jako przedmiotu do wyboru, jako pierwszy język obcy bierze się korzystniejszy dla kandydata. **) Przedmioty do wyboru: matematyka, drugi język obcy, język ojczysty mniejszości narodowych,, geografia. ***) W przypadku drugiego języka obcego nowożytnego uwzględniany jest wynik egzaminu maturalnego zdawanego w części ustnej i pisemnej. jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych wynik podawany jest w skali punktowej: Od kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II wymagana jest znajomość języka angielskiego języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym. 0,7 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 31

32 4. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Filologia angielskaa) f) Tryb I 2) 3) 5) 6) Tryb II j. angielski 0,6 j. angielski j. angielski 0,8 (ustny) przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom dotyczy trybu I i II. Filologia specjalność filologia hiszpańskaa) f) \ Tryb I 2) 3) Tryb II 5) 6) (ustny) 0,4 Utworzona zostanie wyłącznie grupa początkująca. 0,7 32 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

33 Filologia specjalność japonistykaa) f) Tryb I 1) 2) 3) 5) 6) Tryb II j. łaciński i kultura antyczna j. mniejszości narodowej j. regionalny język kaszubski drugi j. łaciński i kultura antyczna j. mniejszości narodowej j. regionalny język kaszubski geografia filozofia wiedza o społeczeństwa sztuki muzyki 0,4 Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych wynik podawany jest w skali punktowej: jeden z trzech do wyboru 4) geografia wiedza o społeczeństwie 0,7 5. Studia niestacjonarne drugiego stopnia Filologia angielskah) g) Filologia angielskah) g) Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku absolwentów innych kierunków i specjalności władających biegle językiem angielskim na poziomie C1 1) Uwzględniana jest: ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia. 2) Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim bezpośrednio z profesorem prowadzącym seminarium dotycząca zakresu wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą wraz z oceną na dyplomie można otrzymać 20 punktów. 6. Studia niestacjonarne drugiego stopnia Filologia specjalność filologia niderlandzkac) g) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności 1) Uwzględniana jest: ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia. 2) Rozmowa kwalifikacyjna w języku niderlandzkim z profesorem prowadzącym seminarium dotycząca zakresu pracy licencjackiej kandydata, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą można otrzymać 20 punktów. Studia niestacjonarne drugiego stopnia 33

34 Filologia specjalność filologia hiszpańska c) g) a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż hiszpańska władających biegle językiem hiszpańskim na poziomie C1 elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia 5,0 4 b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż filologia władających biegle językiem hiszpańskim na poziomie C1 elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia 5,0 1 2) rozmowa kwalifikacyjna 15 1 Rozmowa kwalifikacyjna w języku specjalizacji dotycząca zakresu wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny zainteresowań oraz motywacji. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 15 punktów. Filologia specjalność filologia romańska a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż romańska władających biegle językiem francuskim na poziomie C1 elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia 5,0 1 b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż filologia władających biegle językiem francuskim na poziomie C1 elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia 5,0 4 2) rozmowa kwalifikacyjna 15 1 Rozmowa kwalifikacyjna w języku specjalizacji dotycząca zakresu wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny zainteresowań oraz motywacji. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 15 punktów. c) g) Filologia specjalność komunikacja i zarządzanie zasobami informacji dla absolwentów studiów wyższych Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc. Filologia specjalność lingwistyka stosowana ekokomunikacja dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku specjalności filologia angielska Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc. Filologia specjalność filologia rosyjska a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga 1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia 5,0 4 c) g) c) g) c) g) 34 Studia niestacjonarne drugiego stopnia

35 b) dla absolwentów studiów wyższych innych kierunków i specjalności ze znajomością języka rosyjskiego na poziomie licencjatu rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyjskim dotycząca zakresu pracy licencjackiej kandydata, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą można otrzymać 20 punktów. Filologia specjalność lingwistyka stosowana dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności specjalności filologia germańska Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia. Filologia specjalność filologia germańska dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności specjalności lingwistyka stosowana Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia. c) g) c) g) Objaśnienie stosowanych przypisów 1) Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej. 2) Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie m i m uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata. 3) Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty nowej matury podany jest na początku broszury w Podstawowych Informacjach. 4) Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest najlepszy z wyników. 5) Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik. 6) Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest na początku broszury w Podstawowych Informacjach. a) Studia pierwszego stopnia (3-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata. b) Studia pierwszego stopnia (3,5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera. c) Studia drugiego stopnia (2-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra. d) Studia drugiego stopnia (2-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra sztuki. e) Jednolite studia magisterskie (5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra. f) Studia niestacjonarne zajęcia odbywają się w ciągu tygodnia. g) Studia niestacjonarne zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli. h) Studia drugiego stopnia (2,5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra. Studia niestacjonarne drugiego stopnia 35

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia angielska a) Tryb I 3) 5) 6) 0,6 0,8 Filologia angielska a) Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu przedmiot poziom waga uwaga

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Informacja opracowana na podstawie uchwały Senatu UAM nr 160/2010 z dnia 31 maja 2010

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Informacja opracowana na podstawie uchwały Senatu UAM nr 160/2010 z dnia 31 maja 2010

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) 0,2 0,2 j. angielski 0,6 j. angielski

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU STUDIUJ POD DOBRĄ MARKĄ

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU STUDIUJ POD DOBRĄ MARKĄ UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU STUDIUJ POD DOBRĄ MARKĄ REKRUTACJA 2017/2018 Podstawowe informacje dotyczące zasad postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

www.amu.edu.pl WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH rekrutacja 2012/2013 Nauki społeczne

www.amu.edu.pl WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH rekrutacja 2012/2013 Nauki społeczne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.amu.edu.pl WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH rekrutacja 2012/2013 Nauki społeczne PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia polska a) Filologia polska a) Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu sztuki muzyki 0,3 0,6 dwa z siedmiu do

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) 0,2 0,2 j. angielski 0,6 j. angielski

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) j. angielski 0,6 j. angielski 0,8 j.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia polska a) Filologia polska a) Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu 0,3 0,6 0,6 wiedza o sztuki wiedza o

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z uchwały nr 62/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyciąg z uchwały nr 62/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wyciąg z uchwały nr 62/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia polska a) - profil praktyczny sztuki muzyki 0,3 0,6 0,6 dwa z siedmiu do wyboru 4) j. łaciński dwa z czterech

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 228/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uchwała nr 228/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uchwała nr 228/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie warunków, trybów oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia polska a) profil ogólnoakademicki muzyki 0,6 0,6 dwa z siedmiu do wyboru 4) j. łaciński dwa z czterech do wyboru

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYKIERUNKOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE (MISH)

MIĘDZYKIERUNKOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE (MISH) MIĘDZYKIERUNKOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE (MISH) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia a) * ) W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani są na następujące kierunki i specjalności studiów:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia polska a) - profil praktyczny muzyki 0,6 0,6 dwa z siedmiu do wyboru 4) j. łaciński dwa z czterech do wyboru 4)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia polska a) - profil praktyczny sztuki muzyki 0,6 0,6 dwa z siedmiu do wyboru 4) j. łaciński dwa z czterech do wyboru

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 66/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uchwała nr 66/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uchwała nr 66/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybów oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS)

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia jednolite magisterskie Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)

Bardziej szczegółowo

1 Terminarz postępowania określa JM Rektor UAP.

1 Terminarz postępowania określa JM Rektor UAP. Regulamin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na kierunku Kuratorstwo i teorie sztuki na Wydziale Edukacji Artystycznej UAP w roku akademickim 2015/2016 oraz w roku akademickim 2016/2017 1 Terminarz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia polska a) - profil ogólnoakademicki sztuki muzyki 0,6 0,6 dwa z siedmiu do wyboru 4) j. łaciński dwa z czterech

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS)

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia a) * ) (profil ogólnoakademicki/profil praktyczny) W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia polska a) - profil ogólnoakademicki sztuki muzyki 0,6 0,6 dwa z siedmiu do wyboru 4) j. łaciński dwa z czterech

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS)

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia jednolite magisterskie Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT KULTURY EUROPEJSKIEJ W GNIEŹNIE

INSTYTUT KULTURY EUROPEJSKIEJ W GNIEŹNIE REKRUTACJA 2015/2016 INSTYTUT KULTURY EUROPEJSKIEJ W GNIEŹNIE Podstawowe informacje dotyczące zasad postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacje opracowane na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 66/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uchwała nr 66/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uchwała nr 66/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybów oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Kognitywistyka e) - profil ogólnoakademicki Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 6) biologia chemia fizyka i astronomia historia informatyka j.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 207/2018/2019 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 17 grudnia 2018 r.

Uchwała nr 207/2018/2019 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 17 grudnia 2018 r. Uchwała nr 207/2018/2019 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2018 r. o zmianie Uchwały nr 178/2017/2018 Senatu UAM z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybów oraz

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące zasad postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Podstawowe informacje dotyczące zasad postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawowe informacje dotyczące zasad postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacje opracowane na podstawie Uchwały 66/2016/2017 Senatu UAM z dnia 29 maja 2017

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 1. Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie Kognitywistyka e) Tryb I 1) 2) 3) 6) (pisemny) (ustny) biologia chemia fizyka i astronomia informatyka j. łaciński i kultura

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH uwzględnia się jeden przedmiot zdawany pisemnie i jeden ustnie z najlepszymi wynikami uwzględnia się jeden przedmiot zdawany pisemnie i jeden ustnie z najlepszymi wynikami WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 1. Studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Kognitywistyka e) - profil ogólnoakademicki Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 6) biologia chemia fizyka i astronomia fizyka historia informatyka

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU STUDIUJ POD DOBRĄ MARKĄ

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU STUDIUJ POD DOBRĄ MARKĄ UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU STUDIUJ POD DOBRĄ MARKĄ REKRUTACJA 2018/2019 SPIS TREŚCI 2 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 3 WYDZIAŁ ANGLISTYKI 4 4 WYDZIAŁ BIOLOGII 7 5 WYDZIAŁ CHEMII 11 6 WYDZIAŁ FILOLOGII

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNOARTYSTYCZNY w Kaliszu 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej a) profil 1) Sprawdzian predyspozycji słuchowych, głosowych, manualnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/R/2012/r. Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania rekrutacji

UCHWAŁA NR 2/R/2012/r. Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania rekrutacji UCHWAŁA NR 2/R/2012/r Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania rekrutacji Na podstawie 31 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNOARTYSTYCZNY w Kaliszu 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej a) profil ogólnoakademicki 1) Sprawdzian predyspozycji słuchowych, głosowych,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI 1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Prawo e) - profil ogólnoakademicki historia albo matematyka historia albo matematyka 2. Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI 1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Prawo e) - profil ogólnoakademicki historia albo matematyka historia albo matematyka 2. Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH przedmiot do przedmiot do przedmiot do przedmiot do WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia e) - profil ogólnoakademicki Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 6) biologia chemia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 326/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uchwała nr 326/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uchwała nr 326/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI 1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Prawo e) - profil ogólnoakademicki j. obcy nowoŝytny historia albo matematyka j. obcy nowoŝytny historia albo matematyka 2. Studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 1. Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie Kognitywistyka e) Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 6) biologia chemia fizyka i astronomia historia informatyka j. łaciński i kultura

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ HISTORYCZNY 1. Studia stacjonarne pierwszego Archeologia a) matematyka historia 0,6 j. obcy nowożytny j. obcy nowożytny inny przedmiot przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata inny przedmiot przedmiot,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH przedmiot do przedmiot do przedmiot do przedmiot do WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia e) - profil ogólnoakademicki Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 6) biologia chemia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 239/2010/2011 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uchwała nr 239/2010/2011 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uchwała nr 239/2010/2011 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga. j.

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga. j. WYDZIAŁ ANGLISTYKI 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia angielska a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 0,8 Filologia specjalność filologia angielsko-chińska a) - profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej a) profil ogólnoakademicki 1) Sprawdzian predyspozycji słuchowych, głosowych,

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 44/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr 44/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 24 kwietnia 2017 r. Uchwała nr 44/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 r. o zmianie Uchwały nr 337/2015/2016 Senatu UAM z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybów oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery a) Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile

Ochrona środowiska specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery a) Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Biologia a) Biologia specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody a) Biologia specjalność nauczanie biologii i przyrody a) Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYBY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH ORAZ NIESTACJONARNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Podstawa prawna:

WARUNKI I TRYBY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH ORAZ NIESTACJONARNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Podstawa prawna: WARUNKI I TRYBY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH ORAZ NIESTACJONARNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Podstawa prawna: Uchwała nr 197/2008 Senatu UAM z dnia 28 kwietnia 2008 r. Uchwała nr 207/2008

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 4 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. FILOLOGIA ANGIELSKA nie nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery a) Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile

Ochrona środowiska specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery a) Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile BIOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Biologia a) Biologia specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody a) Biologia specjalność nauczanie biologii i przyrody a) Ochrona środowiska a)

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język angielski część pisemna - p 1 = 0,60 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

Pozytywne zaliczenie egzaminu ustnego to uzyskanie z części a) i b) łącznie co najmniej 30 punktów.

Pozytywne zaliczenie egzaminu ustnego to uzyskanie z części a) i b) łącznie co najmniej 30 punktów. WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Teologia specjalność kapłańska h) - profil ogólnoakademicki na poziomie m (w przypadku braku tego poziomu uwzględniany jest poziom ), który

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ HISTORYCZNY 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Archeologia a) - profil ogólnoakademicki matematyka historia 0,6 j. obcy nowożytny j. obcy nowożytny inny przedmiot przedmiot najkorzystniejszy

Bardziej szczegółowo

przeliczane są na oceny i punkty egzaminacyjne według następującej zasady:

przeliczane są na oceny i punkty egzaminacyjne według następującej zasady: WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Teologia specjalność kapłańska h) - profil ogólnoakademicki m z języka polskiego (w przypadku braku tego poziomu uwzględniany jest poziom

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FILOLOGII ROSYJSKIEJ

INSTYTUT FILOLOGII ROSYJSKIEJ UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ NEOFILOLOGII INSTYTUT FILOLOGII ROSYJSKIEJ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 4 61-874 POZNAŃ Tel. 61/829-35-76 Fax: 61/829-35-75 http://www.ifros.amu.edu.pl INSTYTUT FILOLOGII

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów:

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów: Załącznik do Uchwały nr 26/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 18/2012/2013 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 7 maja 2013 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

przeliczane są na oceny i punkty egzaminacyjne według następującej zasady:

przeliczane są na oceny i punkty egzaminacyjne według następującej zasady: WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Teologia specjalność kapłańska h) - profil ogólnoakademicki m z języka polskiego (w przypadku braku tego poziomu uwzględniany jest poziom

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uchwała nr 62/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uchwała nr 62/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ HISTORYCZNY 1. Studia stacjonarne pierwszego Archeologia a) - profil ogólnoakademicki matematyka historia 0,6 j. obcy nowożytny j. obcy nowożytny inny przedmiot przedmiot najkorzystniejszy inny

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ HISTORYCZNY 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Archeologia a) profil ogólnoakademicki matematyka historia 0,6 przedmiot przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszą ocenę Etnologia a)

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ HISTORYCZNY 1. Studia stacjonarne pierwszego Archeologia a) - profil ogólnoakademicki matematyka historia 0,6 inny przedmiot przedmiot najkorzystniejszy inny przedmiot przedmiot, z którego kandydat

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Filologia polska

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Filologia polska WYDZIAŁ FILOLOGICZNY polska Kierunek uzyskał akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i absolwenci poza dyplomem otrzymują certyfikat jakości kształcenia. Kierunek otrzymał również polska Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. program: nauczycielski. program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryterium zakres kwalifikacji

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. program: nauczycielski. program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryterium zakres kwalifikacji WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek/specjalność/program Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji specjalność: filologia germańska program: nauczycielski Specjalność filologia germańska na specjalność:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski część pisemna 2 = 0,50 angielskiego,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność ekologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005) Zasady kwalifikacji na studia I stopnia artes liberales Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania do II etapu: 30. Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Instytutu Filologii Germańskiej na rok 2015/16

Oferta dydaktyczna Instytutu Filologii Germańskiej na rok 2015/16 Oferta dydaktyczna Instytutu Filologii Germańskiej na rok 2015/16 I. Kierunek filologia, specjalność filologia germańska, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie), trzyletnie, prowadzone w czterech

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI Uchwała nr 1/LIII/2009 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga Kierunek/specjalność angielska kultura i literatura angielskiego obszaru językowego angielska kultura-media-translacja angielska nauczycielska z informatyką angielska nauczycielska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność ekologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r.

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) przedmiot język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA Załącznik do uchwały nr 42/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik nr 9 do uchwały nr 74 Senatu UZ z dnia 29 marca 2017 r. Tekst jednolity uchwały nr 574 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016

Bardziej szczegółowo

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Kierunek studiów: Politologia, profilaktyka społeczna i resocjalizacja Rodzaj studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie TEKST JEDNOLITY nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 28/2014 z dnia 27 października 2014 r. nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

1 ALFABETYCZNY SPIS KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI 2 2 ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 4 3 WYDZIAŁ ANGLISTYKI 6 4 WYDZIAŁ BIOLOGII 8 5 WYDZIAŁ CHEMII 11

1 ALFABETYCZNY SPIS KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI 2 2 ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 4 3 WYDZIAŁ ANGLISTYKI 6 4 WYDZIAŁ BIOLOGII 8 5 WYDZIAŁ CHEMII 11 SPIS TREŚCI 1 ALFABETYCZNY SPIS KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI 2 2 ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 4 3 WYDZIAŁ ANGLISTYKI 6 4 WYDZIAŁ BIOLOGII 8 5 WYDZIAŁ CHEMII 11 6 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów a)

Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów a) jeden język do wyboru 4) jeden język do wyboru 4) WYDZIAŁ FIZYKI 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie etyki i wiedzy o społeczeństwie* studiów * Specjalność zostanie uruchomiona od drugiego semestru, jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych.

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA Jednostka prowadząca ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język

Bardziej szczegółowo

VI. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

VI. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Załącznik do Uchwały nr 39 Senatu UW z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 365 Senatu UW z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014.

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu FILOZOFIA Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Język polski (część pisemna) albo matematyka albo język obcy nowożytny (część pisemna) Filozofia albo biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie filozofii i etyki * nauczanie filozofii i wiedzy o społeczeństwie* studiów 3 lata * Nabór będzie przeprowadzony jeżeli specjalność zostanie

Bardziej szczegółowo

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r.

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 84 UCHWAŁA Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 74 Senatu UMK z

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga. 0,1 j.

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga. 0,1 j. jeden język do wyboru 4) jeden język do wyboru 4) WYDZIAŁ FIZYKI 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Astronomia a) - profil ogólnoakademicki j. angielski inny niż j. angielski i astronomia geografia

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów: a) postępowania kwalifikacyjnego,

Bardziej szczegółowo