UCHWAŁA NR 2/R/2012/r. Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania rekrutacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 2/R/2012/r. Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania rekrutacji"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 2/R/2012/r Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania rekrutacji Na podstawie 31 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. nr 104 z 1997, poz 664 z późn. zmianami) Rada Programowa Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy z dniem roku ustala następujące zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy: WARUNKI REKRUTACJI 1 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów: a. postępowania kwalifikacyjnego b. wydania decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu do kolegium 2. NKJO prowadzi nabór na I rok nauki w dziennym systemie kształcenia na wszystkie specjalności językowe (j. angielski, francuski, hiszpański i niemiecki) oraz w systemie wieczorowym w specjalności języka angielskiego Termin rekrutacji do Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy ogłasza co roku dyrektor, określając termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów. 2. Jeżeli przepisy Ministra Edukacji Narodowej nie stanowią inaczej, pierwsze postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 1 czerwca. 3. Drugie postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w ostatniej dekadzie sierpnia, na takich samych zasadach, jak pierwsze postępowanie. Liczba dostępnych miejsc pomniejszona jest o liczbę kandydatów przyjętych w pierwszym postępowaniu, którzy zadeklarowali podjęcie nauki w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy. 4. Do końca września odbywa się trzecie postępowanie rekrutacyjne, prowadzone na tych samych zasadach. Liczba dostępnych miejsc pomniejszona jest o liczbę kandydatów przyjętych w pierwszym i drugim postępowaniu, którzy zadeklarowali podjęcie nauki w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy. 5. W szczególnych przypadkach nabór może zostać przedłużony Do postępowania kwalifikacyjnego we wszystkich specjalnościach może być dopuszczona osoba, która legitymuje się świadectwem maturalnym / dojrzałości.

2 4 1. Przyjmowanie kandydatów do NKJO odbywa się na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego w ramach ustalonego w danej specjalności limitu miejsc i ma charakter rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym/dojrzałości. 2. Limity miejsc w poszczególnych specjalnościach określa dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. 3. W postępowaniu rekrutacyjnym do wszystkich specjalności NKJO brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości z języka kierunkowego danej specjalności lub z dowolnego języka obcego nowożytnego (wyłącznie w przypadku, gdy kandydat nie zdawał matury z języka kierunkowego danej specjalności). Zasada ta nie dotyczy kandydatów do specjalności języka angielskiego, od których wymagane są wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości z języka angielskiego. Dodatkowym przedmiotem dla kandydatów do wszystkich specjalności, z którego wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości są uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym, jest język polski. 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w następujących trybach: a. tryb A - dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę, absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) oraz kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, b. tryb B - dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok nauki pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanego, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości/maturalnemu. 2. Kandydaci wymienieni w ust. 1 podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie A Zasady podejmowania nauki przez cudzoziemców, w tym cudzoziemców legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości/maturalnym określają odrębne przepisy. 2. Cudzoziemcy, którzy podejmują naukę na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie A Obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, którzy podejmują naukę na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, w przypadku braku języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany był egzamin maturalny.

3 SPOSÓB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 8 1. Do postępowania rekrutacyjnego we wszystkich specjalnościach NKJO może być dopuszczona osoba, która: a. zarejestrowała się w systemie internetowej rekrutacji, wprowadziła do systemu wszystkie niezbędne dane osobowe oraz wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości, b. dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej, oraz spełnia wymagania określone w Wysokość opłaty rekrutacyjnej określa corocznie Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego na mocy stosownej uchwały Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienie lub podanie nieprawdziwych informacji ponosi kandydat. 2. Kolegium nie bierze odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wskazanych w 3, ust. 3 przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom (dot. trybu A i B). Końcowy wynik podawany jest w skali W przypadku gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z języka kierunkowego danej specjalności lecz z innego/innych języka/-ów nowożytnego/-ych, w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest wynik tego egzaminu językowego, z którego kandydat uzyskał najwyższą liczbę punktów procentowych. Zasada ta nie dotyczy kandydatów do specjalności języka angielskiego, w stosunku do których uwzględniany jest wynik egzaminu maturalnego/dojrzałości wyłącznie z języka angielskiego jako języka kierunkowego. 3. W postępowaniu rekrutacyjnym stosowane są następujące sposoby przeliczania wyników uzyskanych przez kandydatów na egzaminie dojrzałości/maturalnym: Tryb A Tryb B przedmiot poziom waga przedmiot waga podstawowy j. polski 0,1 j. polski lub (pisemny) 0,3 (pisemny) rozszerzony 0,3 j. obcy podstawowy 0,3 nowożytny* lub 0,5 (pisemny) rozszerzony j. obcy j. obcy podstawowy 0,1 nowożytny** 0,5 nowożytny* lub (ustny) rozszerzony 0,2

4 * dla języka obcego nowożytnego, kierunkowego dla danej specjalności wagi wynoszą: dla poziomu podstawowego 0,4 pisemny oraz 0,2 ustny i dla poziomu rozszerzonego 0,6 pisemny oraz 0,3 ustny. ** dla języka obcego nowożytnego, kierunkowego dla danej specjalności waga wynosi 0, Kandydatom będącym absolwentami szkół/oddziałów dwujęzycznych, wynik matury dwujęzycznej z języka obcego nowożytnego przeliczany jest na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym poprzez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100% Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) oraz laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad z języków obcych nowożytnych oraz Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego, organizowanego przez NKJO w Bydgoszczy uzyskują w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalny wynik Dyrektor Kolegium powołuje Komisję Rekrutacyjną w terminie do 31 maja, działającą od 1 czerwca do 30 września każdego roku. 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: a. wicedyrektor Kolegium jako jej przewodniczący; b. kierownik specjalności języka angielskiego wiceprzewodniczący; c. kierownik specjalności języka niemieckiego wiceprzewodniczący; d. kierownik specjalności języka hiszpańskiego wiceprzewodniczący; e. kierownik specjalności języka francuskiego wiceprzewodniczący; f. nauczyciele poszczególnych specjalności - jako członkowie zespołów; g. pracownik administracyjny jako sekretarz Komisja Rekrutacyjna pracuje w okresie rekrutacji w zespołach kierowanych przez wiceprzewodniczących. 2. Przewodniczący komisji odpowiada za całość postępowania rekrutacyjnego. 3. Wiceprzewodniczący Komisji Rekrutacyjnej odpowiadają za sprawny przebieg postępowania rekrutacyjnego danej specjalności. Do ich obowiązków należy: a. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania rekrutacyjnego, b. przyznawanie punktów za poszczególne formy postępowania rekrutacyjnego, c. podejmowanie decyzji o zakwalifikowaniu kandydatów do nauki w kolegium. 4. Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej odpowiada za administracyjno biurową obsługę postępowania rekrutacyjnego. Do jego obowiązków należy: a. przyjmowanie dokumentów od kandydatów, b. zawiadamianie kandydatów o przyjęciu na I rok nauki,

5 c. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, d. sporządzenie list ogłaszających wyniki postępowania rekrutacyjnego Osoby, które zostały przyjęte, zobowiązane są w terminie 14 dni od ogłoszenia wyniku postępowania rekrutacyjnego do złożenia deklaracji o podjęciu nauki w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy Protokoły zespołów przeprowadzających postępowanie rekrutacyjne przechowywane są w aktach Kolegium przez 3 lata, a protokół końcowy przez 5 lat. TRYB ODWOŁAWCZY Osoby, które nie zostały przyjęte, mogą w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników złożyć odwołanie do dyrektora kolegium. 2. Dyrektor rozpatruje podanie w porozumieniu z Komisja rekrutacyjną. 3. Decyzja dyrektora jest decyzją ostateczną O decyzji dyrektora kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie. 19 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 20 Uchwała nr 1/R/2007/R z dnia r. traci moc. Bydgoszcz, r. Przewodnicząca Rady Programowej NKJO w Bydgoszczy Iwona Kretek

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 maja 2014 r.

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 maja 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 74 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne Uchwała nr 216 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 27/2015. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Uchwała nr 27/2015. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 24 kwietnia 2015 roku Uchwała nr 27/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2014/2015 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Załącznik do Uchwały Nr CDVII/2015 Senatu UM w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku 1 1. Niniejsza uchwała

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne

Dział I Postanowienia ogólne Uchwała nr 50/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: ustalenia ogólnych zasad postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 1 1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 23 ZARZĄDZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2014/2015 przyjęte uchwałą nr 17/IV/2013, 18/IV/2013, 19/IV/2013 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

REGULAMIN REKRUTACJI w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie REGULAMIN REKRUTACJI w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji określa ogólne zasady postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Regulamin rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Uchwała Nr 54 /2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014.

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała nr 45/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.05.2013r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

Rozdział I ZASADY I WARUNKI PRZYJĘĆ

Rozdział I ZASADY I WARUNKI PRZYJĘĆ Załącznik do Uchwały Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów I i II stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/05/14 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z dnia 30 maja 2014 roku

Uchwała nr 4/05/14 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z dnia 30 maja 2014 roku Uchwała nr 4/05/14 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poziomie kształcenia drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

odpowiednik nowej matury poziom SL lub HL poziom podstawowy poziom rozszerzony 7 100% 100% 6 90% 90% 5 75% 75% 4 60% 60% 3 45% 45% 2 30% 30%

odpowiednik nowej matury poziom SL lub HL poziom podstawowy poziom rozszerzony 7 100% 100% 6 90% 90% 5 75% 75% 4 60% 60% 3 45% 45% 2 30% 30% Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu Nr 38/2013 z dn. 17. 05. 2013 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2014/2015 w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2015/2016 w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2015/2016 w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie Załącznik do uchwały Nr 01/04/2015 Senatu Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji na studia I stopnia w Wyższej Szkoły Artystycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 6 REKTORA UNIWERSYTETU w BIAŁYMSTOKU z dnia 7 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE nr 6 REKTORA UNIWERSYTETU w BIAŁYMSTOKU z dnia 7 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE nr 6 REKTORA UNIWERSYTETU w BIAŁYMSTOKU z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad Internetowej Rejestracji Kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2011/2012 1 Zasady przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Studia I-go stopnia (licencjackie) STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH I ZASAD PRZYJĘĆ DO NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

REGULAMIN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH I ZASAD PRZYJĘĆ DO NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM REGULAMIN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH I ZASAD PRZYJĘĆ DO NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nad prawidłowym przebiegiem postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2014 z dnia 20.03.2014 Dyrektora WSCKZiU nr 2 w Poznaniu REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Bardziej szczegółowo