Jak prawidłowo wypełniać wnioski o płatność beneficjenta podczas realizacji projektów dofinansowanych z PO IiŚ?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak prawidłowo wypełniać wnioski o płatność beneficjenta podczas realizacji projektów dofinansowanych z PO IiŚ?"

Transkrypt

1 Jak prawidłowo wypełniać wnioski o płatność beneficjenta podczas realizacji projektów dofinansowanych z PO IiŚ? WFOŚiGW w Gdańsku 17 VI 2013 r. Piotr Bogacki Katarzyna Brejt Katarzyna Cichowicz

2 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko

3 Plan szkolenia Wprowadzenie Wniosek punkt po punkcie Załączniki do wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy Poprawianie WoP Dobre praktyki Dyskusja

4 Regulacje Umowa o dofinansowanie paragraf Monitorowanie i sprawozdawczość Wytyczne w zakresie sprawozdawczości PO IiŚ Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO IiŚ Wzór wniosku beneficjenta o płatność (zał. 1 do w/w Zaleceń) Instrukcja wypełniania konkretnych pozycji wniosku (zał. 1 a do w/w Zaleceń) Generator wniosków o płatność Instrukcja obsługi dla Beneficjenta [wnioski o nadanie uprawnień w wersji papierowej i elektronicznej]

5 Wprowadzenie Wniosek o płatność (WoP) może służyć do: rozliczenia dofinansowania przekazanego beneficjentowi w ramach transz zaliczki wnioskowania o przyznanie transzy zaliczki wnioskowania o refundację wydatków poniesionych przez beneficjenta przekazania informacji o postępie realizacji projektu sprawozdania na poziomie beneficjenta WoP może służyć jednocześnie realizacji kilku funkcji wymienionych powyżej.

6 Terminy Beneficjent składa WoP nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w terminie do 14-tego dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego IW ma 60 dni kalendarzowych na weryfikację wniosku W przypadku przekazania uwag przez IW, Beneficjent ma 7 dni kalendarzowych na odniesienie się do nich (od momentu otrzymania wezwania) Po przekazaniu przez Beneficjenta odpowiedzi na uwagi, IW zyskuje kolejne 60 dni kalendarzowych na weryfikację wniosku w przypadku wystąpienia błędów od momentu złożenia WoP, do jego zatwierdzenia i wypłaty środków może minąć nawet pół roku!

7 Weryfikacja WoP Możliwa wypłata zaliczki ZŁOŻENIE WoP Weryfikacja przez Zespół ds. FK FE i Zespół FE Zatwierdzenie WoP Wypłata środków Uwagi do WoP Uzupełnienia / korekta Przygotowanie odpowiedzi na uwagi lub korekty WoP przez Beneficjenta Terminarz płatności środków europejskich BGK

8 Weryfikacja WoP Kontrola WoPw oparciu o listę sprawdzającą weryfikacja formalna weryfikacja finansowa weryfikacja merytoryczna

9 Weryfikacja formalno-rachunkowa strona formalna, np. czy zastosowano właściwy formularz, zgodność wersji papierowej i elektronicznej, podpisy, pieczątki, kompletność załączników, poświadczenie załączników za zgodność z oryginałem, zaakceptowanie faktur przez właściwe osoby, prawidłowość opisów na dokumentach kontrola kompletności oraz prawidłowości wypełnienia WoP kontrola zgodności kwot wskazanych w WoP oraz w dokumentach towarzyszących poprawność rachunkowa kwot wskazanych w WoP prawidłowość dokonania wydatku (rachunki bankowe) czy nie zachodzi podwójne/ powtórne finansowanie tego samego wydatku (kontrola krzyżowa)

10 Weryfikacja merytoryczna analiza postępu finansowego i rzeczowego - zgodność zakresu wykonanych prac z umową o dofinansowanie - zgodność poniesionych wydatków z zasadami dot. kwalifikowania wydatków - prawidłowość zakwalifikowania wydatków - zgodność wykazanego postępu z planowanym w HRP - weryfikacja dokumentów potwierdzających wykonanie robót/ usług/ dostaw - weryfikacja zgodności wykonanych prac dodatkowych z zakresem projektu analiza problemów napotkanych podczas realizacji projektu

11 Przed zaakceptowaniem WoP IW powinna: - zweryfikować dokumenty potwierdzające wykonanie robót / usług/ dostaw (w przypadku prac wykonanych siłami własnymi Beneficjenta dokumenty potwierdzające ich wykonanie i wartość) - upewnić się, że wydatki zostały poniesione na podstawie umów zawartych zgodnie z odpowiednimi procedurami (kontrole procedur zawierania umów!) - zweryfikować zgodność prac dodatkowych z zakresem projektu Powyższy zakres może zostać sprawdzony poza kontrolą WoP.

12 Troszkę statystyki Od początku 2013 roku do 14 czerwca: IW przystąpiło do weryfikacji 37 wniosków o płatność (WoP) w efekcie wysłano 23 wezwania do złożenia korekty później kolejnych wezwań do korekty wysłano jeszcze 6 wysłano 1 wezwanie do złożenia 3 korekty wniosku tylko 7 WoP zostało zatwierdzono bez korekty udział % w WoP korekta 1 korekta 2 korekta 3 bez korekty zatwierdzona wersja WoP

13 WoP punkt po punkcie okres od kolejny dzień kalendarzowy po dacie do w poprzednim WoP okres do ostatni dzień okresu, za który składany jest WoP* UWAGA! W pierwszym WoP podajemy: - początkową datę kwalifikowalności wydatków zapisaną w umowie o dofinansowanie lub - datę zawarcia umowy o dofinansowanie lub - datę rozpoczęcia realizacji zadania podaną w HRP w zależności od tego, która data jest wcześniejsza. UWAGA! W końcowym WoP data nie może być późniejsza niż dzień zakończenia realizacji projektu, określony w umowie o dofinansowanie * wyjątki i przykłady opisano w Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku Beneficjenta o płatność

14 WoP punkt po punkcie okres do ostatni dzień okresu, za który składany jest WoP* WYJĄTKI: - wniosek o płatność końcową - wniosek służący rozliczeniu zaliczki: - gdy złożenie WoP w terminie skróciłoby czas przysługujący Beneficjentowi na rozliczenie zaliczki - w przypadku możliwości dołączenia do danego WoP wydatku faktyczne poniesionego w okresie od zakończenia miesiąca kalendarzowego do upływu terminu na złożenie WoP do IW data końcowa okresu sprawozdawczego powinna pokrywać się z najpóźniejszą datą zapłaty wydatku wykazanego w danym WoP

15 WoP punkt po punkcie Dane zgodne z umową o dofinansowanie Nie ma obowiązku podawania danych dwóch osób, jeśli jedna jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania dot. postępu finansowego i rzeczowego

16 WoP punkt po punkcie Nazwa projektu zgodna z umową / decyzją o dofinansowaniu Nr priorytetu i działania, w ramach których realizowany jest projekt Fundusz Spójności

17 WoP punkt po punkcie Wskazać rodzaj wnioskowanej płatności poprzez wykreślenie odpowiedzi nieprawidłowych - możliwe zaznaczenie kilku odpowiedzi W przypadku WoP służącego przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu: - w pkt 6 skreśla się wszystkie rodzaje płatności - w punktach 7 i 8 pozostawia się wartość 0 Łączna wnioskowana kwota (ze wszystkich WoP Beneficjenta) nie może przekroczyć kwoty dofinansowania określonej w umowie! Kwota powinna być równa sumie wartości wskazanych w pkt 9 w kolumnie 8 tabeli (wartość poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych, objętych WoP) UWAGA: pole wypełnia się automatycznie po wypełnieniu pól pośrednich w tym zaliczka i w tym refundacja

18 WoP punkt po punkcie W zestawieniu wykazuje się wyłącznie dokumenty potwierdzające wydatki kwalifikowane rozliczane danym WoP! Dokument potwierdzający poniesienie wydatku = faktura / inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej + dowód zapłaty + dokument potwierdzający wykonanie robót /usług! W przypadku WoP służącego przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu pkt 9 nie jest wypełniany!

19 WoP punkt po punkcie UWAGA: proszę zachować format RRRR-MM-DD nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową / księgi rachunkowe wynikająca z dowodu zapłaty Opis na tyle szczegółowy, aby nie budził wątpliwości, czego dotyczy. W przypadku kilku pozycji na fakturze możliwe podanie opisu łącznego. tożsama z kwotą łączną faktury! Różnica pomiędzy kolumną 6 i 7 może wynikać wyłącznie z podatku VAT! Kwota deklarowana, spójna z opisem do dokumentu Kwota VAT, uwzględniona w kolumnie 8, o ile VAT jest kwalifikowany. W przypadku niekwalifikowalności VAT należy wpisać 0.

20 WoP punkt po punkcie Kategoria / podkategoria wydatków wykazywana w kolumnie 10 wybrana z listy kategorii podanej w Instrukcji wypełniania konkretnych pozycji wniosku (Załącznik 1a do Zaleceń w zakresie wzoru beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ). UWAGA: jeżeli dany dowód księgowy zawiera wydatki z kilku kategorii / podkategorii, wydatek można ująć w jednym wierszu, a w kolumnie 10 wymienić wszystkie kategorie / podkategorie wraz z kwotami wydatku kwalifikowanego w odniesieniu do każdej podkategorii.

21 Faktura korygująca w pkt 9 Instrukcja do WoP dopuszcza dwa sposoby postępowania: 1) W tabeli podawane są dane wyłącznie z faktury korygującej - gdy faktura korygowana była opłacona w tym samym okresie sprawozdawczym i z faktury korygującej wynika ostateczna, prawidłowa wartość wydatku (po korekcie) - gdy faktura korygowana była ujęta we wcześniejszym WoP, faktura korygująca powinna być w zestawieniu ujęta z odpowiednim znakiem: minus (jeśli na jej podstawie pomniejszono należność dla wykonawcy) lub plus (na jej podstawie zwiększono należność dla wykonawcy) 2) W tabeli, w osobnych wierszach, podawane są dane z faktury korygowanej i korygującej z odpowiednim znakiem - minus (jeśli na jej podstawie pomniejszono należność dla wykonawcy) lub plus (na podstawie korekty zwiększono należność dla wykonawcy) W każdym przypadku należy pamiętać o dokonywaniu opisów na fakturze korygowanej i fakturze korygującej!

22 Ponowne deklarowanie wydatków Gdy w danym WoP w tabeli w pkt 9 Beneficjent deklaruje jako kwalifikowane wydatki, które przedstawiał już wcześniej, a które nie zostały uznane, należy opatrzyć je odpowiednim odnośnikiem i komentarzem pod tabelą. Np. Wydatek był deklarowany we wniosku o płatność za okres. Wydatek na tamtym etapie został uznany za niekwalifikowany / Wydatek na tamtym etapie nie mógł być zadeklarowany jako kwalifikowany

23 Deklarowanie wydatków osobowych Dla deklarowanych wydatków osobowych w pkt 9 należy: - w kolumnie 4 podać graniczne daty dokonywania płatności (najwcześniejszą i najpóźniejszą) - w kolumnach 6 i 7 podać identyczne wartości dokumentu (np. listy płac) - w kolumnie 9 wpisać wartość 0

24 WoP punkt po punkcie W ramach realizowanego projektu Dochody incydentalne i kary umowne nie stanowią dochodów w rozumieniu rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 z dn r., ponieważ nie są wynikiem działalności operacyjnej projektu. W przypadku większości projektów w pkt 10 będą wpisywane wartości 0, ponieważ dochody zostały uwzględnione na etapie przygotowania projektów. W przypadku WoP służącego przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu nie wypełnia się pkt 10! Pierwszy WoP okres od otrzymania zaliczki do końca okresu sprawozdawczego kolejne WoP okres od ostatniego WoP (w którym rozliczano zaliczkę, wnioskowano o zaliczkę lub refundację) do końca okresu sprawozdawczego

25 WoP punkt po punkcie Pkt wypełniany tylko przez Beneficjentów korzystających z dofinansowania udzielonego przez EBI. W przypadku, gdy Beneficjent nie posiada pożyczki z EBI na projekt objęty dofinansowaniem z POIiŚ, należy usunąć tabelę i wpisać nie dotyczy

26 WoP punkt po punkcie Należy wymienić wszystkie zadania wyszczególnione w Harmonogramie Realizacji Projektu (załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie) W tej kolumnie należy zamieścić: krótki opis prezentujący stan realizacji danego zadania na koniec okresu sprawozdawczego informacje o ewentualnych opóźnieniach / przyspieszeniach/ rozbieżnościach w stosunku do HRP odniesienie do informacji podanych w pkt 14 poprzedniego WoP UWAGA: w przypadku obowiązkowych działań informacyjno-promocyjnych w opisie dot. tablic informacyjnych / pamiątkowych, należy podać ich liczbę oraz termin umieszczenia.

27 Pkt 12 przebieg realizacji projektu Prosimy o przedstawianie informacji w punkcie 12 zgodnie z następującym schematem: Dla kontraktów na roboty budowlane: o Informacja nt. zrealizowanego w okresie sprawozdawczym zakresu o Odniesienie do terminu zakończenia wynikającego z umowy z wykonawcą (z uwzględnieniem podpisanych aneksów) o Informacja o podpisanych w okresie sprawozdawczym aneksach do umowy z wykonawcą i zakresie aneksów o Odniesienie do aktualnego HRP o Informacja o zgodach IW/IP na zmiany terminów (ze wskazaniem tych terminów i dat pism); w przypadku, gdy zgoda nie została jeszcze wydana informacja o piśmie do IW o Kwota poniesionych w okresie sprawozdawczym wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych Dla nabycia nieruchomości: o Wyjaśnienie na co zostały poniesione wydatki związane z nabyciem nieruchomości w odniesieniu do odpowiedniego kontraktu o Kwota poniesionych w okresie sprawozdawczym wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych Dla pozostałych zadań: o Informacja nt. zrealizowanego w okresie sprawozdawczym zakresu o Kwota poniesionych w okresie sprawozdawczym wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

28 WoP punkt po punkcie Należy podać dane dot. wszystkich zadań, wyszczególnionych w Harmonogramie Realizacji Projektu (załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie) obowiązującym w okresie sprawozdawczym, za który złożono dany WoP. Należy podać rzeczywiste wydatki poniesione od początku realizacji projektu, tj: - w kolumnie 4 wszystkie wydatki poniesione przez Beneficjetna (kwalifikowane i niekwalifikowane) - w kolumnie 5 wydatki kwalifikowalne / sumę wydatków, które zostały uznane za kwalifikowalne w dotychczas zatwierdzonych WoP oraz wydatków wykazanych w pkt 9 WoP będącego w trakcie weryfikacji

29 Ponowne deklarowanie wydatków Gdy w danym WoP w pkt 13 Beneficjent deklaruje jako kwalifikowane wydatki, które przedstawiał już wcześniej, a które nie zostały uznane, nie należy tych wydatków ponownie ujmować w kolumnie 4 (gdyż były wykazane wcześniej w kwocie wydatków ogółem), natomiast należy je ująć w kolumnie 5.

30 WoP punkt po punkcie Weryfikacja ujęcia zadeklarowanych wydatków na nabycie nieruchomości w limicie (liczą się do niego tylko wydatki na zakup gruntów!) określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ (Rozdział 6.3 Podrozdział 3. Nabycie nieruchomości) Weryfikacja ujęcia zadeklarowanych wydatków na zarządzanie w limicie łącznej kwoty wydatków kwalifikowanych związanych z zarządzaniem projektem (Rozdział 6.2 Podrozdział 2. Zarządzanie projektem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ). Limit określony jest również w załączniku nr 5 do umowy o dofinansowanie Opis projektu

31 WoP punkt po punkcie Należy w kilku zdaniach opisać działania, jakie Beneficjent planuje podjąć w ramach wszystkich wyszczególnionych w Harmonogramie Realizacji Projektu (załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie) zadań / kontraktów do czasu złożenia kolejnego WoP. UWAGA: Jeżeli w ramach danego zadania / kontraktu Beneficjent nie planuje żadnych działań w danym okresie, to również powinien zawrzeć taką informację.

32 WoP punkt po punkcie Weryfikacja zgodności z wartościami wskaźników podanymi w umowie o dofinansowanie! Wartość wskaźnika mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu dla wskaźników produktu jest równa zeru! Wartości wskaźników w kolumnie 5 i 6 są równe w pierwszym WoP Należy podać wszystkie wskaźniki zawarte w Zestawieniu wskaźników do monitorowania Projektu, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie. Tabelę 15a należy wypełniać dla każdego WoP! Tabelę 15b należy wypełniać tylko dla wniosku o płatność końcową!

33 WoP punkt po punkcie W Tabeli 15 należy podawać tylko te wartości osiągniętych wskaźników, które można udokumentować!

34 WoP punkt po punkcie Należy w kilku zdaniach przedstawić informacje dotyczące: - ewentualnych problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu, w okresie objętym wnioskiem o płatność. - zadań planowanych do realizacji w pkt 14 poprzedniego WoP, a niezrealizowanych (wraz z podaniem powodów odstąpienia od ich realizacji) - postępu w rozwiązaniu problemów wskazanych w tym pkt w poprzednim WoP UWAGA: w przypadku wniosku o płatność końcową należy dodatkowo umieścić komentarz odnośnie zrealizowania wskaźników, z podaniem przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia ich założonego w Projekcie poziomu.

35 WoP punkt po punkcie Dane powinny wynikać z aktualnego Harmonogramu realizacji projektu (po uwzględnieniu odpowiedniego przesunięcia czasowego) w tej kolumnie należy wpisać nie dotyczy. / 0 dla wniosków w GWoP Należy przedstawić informację o wydatkach kwalifikowalnych jakie Beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych czterech kwartałach. Za punkt odniesienia, od którego kwartału należy zacząć ujmowanie informacji w tabeli przyjmuje się miesiąc składania wniosku o płatność.

36 WoP punkt po punkcie Należy wskazać wyniki kontroli /audytów wskazujących na naruszenie zasad polityk wspólnotowych IW wymaga podawania w tym pkt informacji o wszystkich korektach, jakie nałożono na projekt w wyniku przeprowadzonych kontroli, tj.: - nr kontraktu obarczonego korektą finansową - % nałożonej korekty - wartość korekty w PLN nałożonej na wydatki deklarowane w danym WoP

37 WoP punkt po punkcie jeżeli dokumentacja przechowywana jest w paru miejscach, należy podać adres siedziby głównej

38 WoP punkt po punkcie Należy wymienić tylko te dokumenty (podając opis umożliwiający identyfikację), które zostaną przekazane do IW w załączeniu do wersji WoP z danego dnia Pod pkt 20 powinna podpisać się osoba, którą wskazano w Oświadczeniu w pkt 19 UWAGA! Podpis powinien być zgodny z tym w Karcie Wzorów Podpisów!

39 Załączniki do wniosku o płatność kontrakt / umowa z wykonawcą / aneks do umowy kserokopie faktur/ dokumentów księgowych + dowody zapłaty dokumenty potwierdzające odbiór / wykonanie prac dokumenty dot. robót dodatkowych ich uzasadnienie dla realizacji projektu, sposobu zlecenia wyciąg bankowy potwierdzający zwrot odsetek (pkt 10 WoP) inne dokumenty, np. deklarowanie wydatków osobowych: o o o oświadczenie Beneficjenta, że deklarowane wynagrodzenia związane są z pracą na rzecz projektu realizowanego z POIiŚ lista stanowisk pracy ze wskazaniem proporcji zaangażowania w realizację projektu dokumenty związane z rozliczeniem listy płac Kserokopie wszystkich kopii dokumentów składanych do IW muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem!

40 Załączniki do wniosku o płatność deklarowanie wydatków związanych z nabyciem nieruchomości: o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę o akt notarialny o dokument będący podstawą wypłaty odszkodowania o przy nabyciu prawa użytkowania wieczystego decyzja określająca wysokość opłat deklarowanie wydatków związanych z informacją i promocją: o zdjęcia zakupionych materiałów promocyjnych o skany artykułów sponsorowanych i innych publikacji promocyjnych Więcej przykładów załączników, wskazanych do przedstawienia przy rozliczaniu różnych wydatków, opisano w Instrukcji wypełniania konkretnych pozycji wniosku. IW wymaga składania do każdego WoPzestawienia wydatków niekwalifikowanych, ponoszonych w ramach realizacji projektu

41 Dowód księgowy Stanowi podstawę księgowania stwierdza fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem. Powinien zawierać co najmniej: o o o o o rodzaj dowodu i jego nr identyfikacyjny strony dokonujące operacji gospodarczej (nazwa, adres) opis operacji gospodarczej oraz jej wartość podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania

42 Dowód księgowy Cechy dobrze sporządzonego dowodu księgowego: Rzetelny zgodny z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentuje Kompletny zawierać co najmniej dane określone w art. 21 ust. o rachunkowości Sprawdzony pod względem: merytorycznym potwierdzać zgodność operacji z rzeczywistością formalnym kompletność danych, właściwe sporządzenie, formularz, czytelność rachunkowym czy nie występują błędy arytmetyczne Pozbawiony niedopuszczalnych poprawek Opatrzony w oznaczenia identyfikujące go w księdze rachunkowej

43 Dowód księgowy Art. 21. ustawy o rachunkowości Elementy dowodu księgowego 1. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: 1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego; 2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej; 3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych; 4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą także datę sporządzenia dowodu; 5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów; 6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 7) (uchylony). 1a. Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa: 1) w ust. 1 pkt 1 3 i 5, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów; 2) w ust. 1 pkt 6, jeżeli wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych. 2. Wartość może być w dowodzie pominięta, jeżeli w toku przetwarzania w rachunkowości danych wyrażonych w jednostkach naturalnych następuje ich wycena, potwierdzona stosownym wydrukiem. 3. Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk. 4. Jeżeli dowód nie dokumentuje przekazania lub przejęcia składnika aktywów, przeniesienia prawa własności lub użytkowania wieczystego gruntu albo nie jest dowodem zastępczym, podpisy osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mogą być zastąpione znakami zapewniającymi ustalenie tych osób. Podpisy na dokumentach ubezpieczenia i emitowanych papierach wartościowych mogą być odtworzone mechanicznie. 5. Na żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta należy zapewnić wiarygodne przetłumaczenie na język polski treści wskazanych przez nich dowodów, sporządzonych w języku obcym.

44 Prawidłowy opis dokumentu Elementy obligatoryjne w opisie: 1) numer umowy o dofinansowanie 2) kwota wydatku kwalifikowanego z wyszczególnieniem VATu wraz ze wskazaniem, jakiego rodzaju wydatki/ jaki % wydatków został uznany za kwalifikowany (gdy wartość wydatków kwalifikowanych nie wynika wprost z faktury) 3) krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek 4) numer i data zawarcia umowy/ kontraktu z Wykonawcą 5) numer zadania / kontraktu, w ramach którego poniesiono wydatek (wyszczególniony w Harmonogramie Realizacji Projektu) 6) w przypadku pjb kod klasyfikacji budżetowej Elementy opisu obowiązkowe na odwrocie faktury / dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej

45 Prawidłowy opis dokumentu 7) Kategoria wydatku zgodnie z listą kategorii wydatków Kategoria wydatków spójna z wykazaną dla danego wydatku w pkt 9 w kol. 10 i wybrana z listy kategorii podanej w Instrukcji wypełniania konkretnych pozycji wniosku (Zał. 1a do Zaleceń w zakresie wzoru beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ). KATEGORIE i podkategorie wydatków: a) PRZYGOTOWANIE PROJEKTU [opracowanie raportów OOS opracowanie dokumentacji technicznej opracowanie dokumentacji przetargowej inne dokumenty opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych] b) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM [nadzór nad robotami budowlanymi koszty ogólne wydatki osobowe zakup i instalacja systemów informatycznych wspomagających zarządzenie i monitorowanie pozostałe wydatki związane z realizacją projektu] c) ZAKUP GRUNTU [nabycie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania wydatki związane z nabyciem nieruchomości adaptacja lub remont budynku lub budowli nabytych w ramach wydatków kwalifikowanych obowiązkowy wykup nieruchomości lub obowiązkowe odszkodowania wynikające z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego] d) ROBOTY BUDOWLANE e) SPRZĘT I WYPOSAŻENIE [zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowiących część wydatków inwestycyjnych zainstalowanych na stałe w projekcie zakup przenośnych środków trwałych, stanowiących wydatki inwestycyjne, które nie będą na stałe zainstalowane w projekcie koszty związane z wykorzystaniem przenośnych środków trwałych tylko w okresie realizacji projektu zakup materiałów nie stanowiących środków trwałych zakup wartości niematerialnych i prawnych] f) DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE g) WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM INNYCH NIŻ LEASING TECHNIK FINANSOWANIA h) WKŁAD NIEPIENIĘŻNY i) INNE KATEGORIE, ZATWIERDZONE W UMOWIE O DOFINANSOWANIE DLA DANEGO PROJEKTU

46 Prawidłowy opis dokumentu 8) jeśli sporządzono odrębny dokument potwierdzający wykonanie / odebranie robót / usług /dostaw dane identyfikujące ten dokument 9) kurs, po którym przeliczono wartość faktury, jeśli była wyrażona w walucie innej, niż PLN Elementy opisu dokumentu o nr od 3 do 9 mogą zostać umieszczone na odrębnej kartce, opisanej dodatkowo numerem faktury / dokumentu księgowego, którego opis dotyczy. UWAGA! Faktura/ dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej powinny zostać sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzone przez upoważnioną osobę z danej jednostki. Propozycja opisu faktury Załącznik nr 5 do Zaleceń w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ + generator

47

48 Dowód zapłaty 1) wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie wpłaty UWAGA! W tytule przelewu powinny być podane albo nr kontraktu / umowy z wykonawcą albo nr faktury, z tytułu których dokonywana jest płatność. Jako dokument uzupełniający można przedłożyć polecenie przelewu przyjęte przez bank do realizacji (jeśli na wyciągu brak w/w danych) 2) Zajęcie wierzytelności w przypadku płatności na konto komornika 3) Potwierdzenie dokonania płatności gotówkowej oznaczenie na fakturze - dokument KP / KW zawierający odniesienie do danej faktury 4) potwierdzenie operacji dokonywanych na koncie zaliczkowym Dowody zapłaty sporządzone w postaci wydruku elektronicznego uznawane są za oryginały nie ma konieczności ich potwierdzania za zgodność z oryginałem. Są to dowody opatrzone formułą Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu ( ). Nie wymaga podpisu ani stempla lub podobną.

49 Najczęściej popełniane błędy niespójność informacji podanych w poszczególnych punktach WoP i/ lub w załącznikach do WoP przypisywanie nieprawidłowych kategorii / podkategorii wydatków nieprawidłowe opisy dokumentów, brak wszystkich elementów opisu (np. gdy kwota kwalifikowana różni się od kwoty netto) niezgodność zadeklarowanego postępu finansowego realizacji projektu z załącznikami do umowy o dofinansowanie niezgodność danych przedstawionych w tabeli 17 z załącznikami do umowy o dofinansowanie przy braku wyjaśnień w pkt 12 / 16 WoP brak ciągłości okresów sprawozdawczych brak wystarczających informacji dot. realizacji projektu w pkt 12 omyłki pisarskie i rachunkowe odnoszenie się do HRP nieaktualnego na dzień sporządzenia WoP brak aktualizacji HRP w terminie określonym w umowie o dofinansowanie

50 Poprawianie WoP przesłanie uzupełnień / wyjaśnień przez Beneficjenta w siedzibie IW na obu wersjach WoP* Poprawianie WoP przesłanie korekty WoP przez IW po uzyskaniu zgody Beneficjenta poprawkę nanosi pracownik IW bez zgody Beneficjenta powiadomienie po fakcie * poprawki w siedzibie IW może nanosić tylko osoba wskazana w Karcie Wzorów Podpisów Beneficjenta

51 Poprawianie WoPprzez IW IW może nanosić poprawki w przypadku: - oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w WoP - oczywistych omyłek w opisie załączonych kserokopii dokumentów - jednokrotne skreślenie błędnej treści - wpisanie nad/ obok treści właściwej - postawienie parafy wraz z datą O każdej naniesionej poprawce IW powiadamia Beneficjenta, który ma obowiązek wprowadzić analogiczną korektę w swojej wersji WoP Przykłady omyłek oczywistych: - literówki - błąd w sumie - błędna data w kolumnie 3 i 4 pkt 9 - błędna kwota netto / brutto dla pojedynczego dokumentu IW nie może dokonywać poprawek / uzupełnień: - zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki - załączonych kserokopii potwierdzających poniesione wydatki - omyłek nieoczywistych np. nieprawidłowy nr projektu, tytuł projektu, niespójności w WoP i na załączonych dokumentach dot. kwot, kategorii wydatków itp.

52 Dobre praktyki współpraca z koordynatorem bieżące informowanie o problemach związanych z realizacją projektu sprawdzanie WoP przez drugą osobę przed złożeniem do IW przesyłanie elektronicznej wersji roboczej WoP (po uzgodnieniu z koordynatorem!) uporządkowanie dokumentów załączanie kopii tylko niezbędnych dokumentów czytelne kopie dokumentów (zwrócić szczególną uwagę na podpisy/ pieczątki, obszar kopiowania) dwustronne kopie / wydruki dokumentów spinanie dokumentów w sposób umożliwiający ich odczytanie

53 Dziękujemy za uwagę!

Wnioski o płatność beneficjenta POIiŚ

Wnioski o płatność beneficjenta POIiŚ Wnioski o płatność beneficjenta POIiŚ Katarzyna Brejt 15 kwietnia 2014 r. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka V MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

8.2 Instrukcje wypełniania formularzy

8.2 Instrukcje wypełniania formularzy Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.2 Instrukcje wypełniania formularzy 8.2.1 Instrukcja wypełniania wniosków o płatność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Załącznik nr II.7.1a Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I-VI w ramach RPOWP INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I VI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Formularz jest przeznaczony dla Beneficjentów realizujących projekty

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 10 sierpnia 2012 r.) UWAGI OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w LUBLINIE (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ dla Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 4/76/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dn. 26.01.2010 r. INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Załącznik XIII.7 Beneficjent zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Poznań, dnia 7 października 2013 Julita Żakowska Irena Ratajczak Mirosław Molik Ogólnie rzecz biorąc.. 2 AGENDA 1.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW 2007-2013 ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW 2007-2013 ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW 2007-2013 Instrukcja do wniosku o płatność dla działania inwestycyjnego: 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów unijnych

Rozliczanie projektów unijnych Rozliczanie projektów unijnych Małgorzata Rulińska Katowice, dnia 15 października 2013 roku Podatkowe aspekty rozliczania funduszy unijnych 2 Opodatkowanie środków unijnych podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego PLAN PREZENTACJI RPO WM Wniosek o Płatnośd Zasady dokumentowania wydatków w ramach RPO WM Płatności Warunki przekazania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Uwagi zgłoszone do projektu aktualizacji Zaleceń w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO IiS.

Uwagi zgłoszone do projektu aktualizacji Zaleceń w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO IiS. Uwagi zgłoszone do projektu aktualizacji Zaleceń w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO IiS. Lp Instytucja zgłaszająca Uwaga 1 MG Zapis w Rozdz. 3, str. 6 sugeruje się zmienić brzmienie

Bardziej szczegółowo

Wniosek beneficjenta o płatność. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013

Wniosek beneficjenta o płatność. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MRPO DOTYCZĄCE ZASAD ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MRPO DOTYCZĄCE ZASAD ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW Załącznik do Uchwały Nr 1076/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dn. 02 października 2014 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MRPO DOTYCZĄCE ZASAD ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Wniosek beneficjenta o płatność B02+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Dokumenty, na podstawie których tworzony jest

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 1 ZASADY ROZLICZANIA WYDATKÓW Beneficjent, po spełnieniu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dokumenty

Podstawowe dokumenty Wnioski o płatność Podstawowe dokumenty Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z 22 listopada 2011 r. Zasady finansowania PO KL z 21 grudnia 2010 r. Wniosek o płatność Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 1 Zakres i podstawy prawne instrukcji Załącznik do Zarządzenia nr 2814/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo