Temat: Giełda papierów wartościowych jako źródło pozyskiwania kapitałów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: Giełda papierów wartościowych jako źródło pozyskiwania kapitałów"

Transkrypt

1 Wykład do kształcenia indywidualnego. Przedmiot: Finanse przedsiębiorstw. Temat: Giełda papierów wartościowych jako źródło pozyskiwania kapitałów Jednym z ważniejszych źródeł pozyskiwania kapitałów przez przedsiębiorstwo jest Giełda Papierów Wartościowych jako miejsce publicznej emisji akcji. Akcje przedsiębiorstwa jest to zagadnienie szeroko omawiane i interpretowane w literaturze z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego oraz finansowania działalności przedsiębiorstwa. W literaturze możemy znaleźć wiele interpretacji i definicji tego pojęcia. Według W. Dębskiego akcja (Stock, share) jest papierem wartościowym (dokumentem) oznaczającym prawo jej posiadacza do współwłasności firmy, która ją wyemitowała, czyli spółki akcyjnej. Dlatego akcja zalicza się do grupy papierów udziałowych stwierdza ona udział w spółce akcyjnej. Z kolei z punktu widzenia przynoszonego posiadaczowi akcji dochodu, kwalifikuje się ją w grupie papierów o zmiennym dochodzie 1. W przedstawionej definicji autor zwraca uwagę na to, iż akcje przedsiębiorstwa mogą być postrzegane w zależności od punktu widzenia podmiotu, który interpretuje to pojęcie. Podobny punkt widzenia prezentują w swojej książce M. Proniewski i A.M. Niedźwiecki, którzy piszą, iż akcje są papierami wartościowymi, w których ucieleśnione jest prawo ich posiadacza do współwłasności przedsiębiorstwa, które je wyemitowało, czyli spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej. Akcje uznaje się za klasyczne przykłady udziałowych papierów wartościowych: są dowodem współwłasności do jednakowej, równej części majątku spółki. Z punktu widzenia dochodu przynoszonego ich posiadaczom kwalifikuje się je, jako instrumenty finansowe o zmiennym dochodzie, którego wysokość nie jest znana w momencie ich zakupu na rynku kapitałowym 2. Mimo przedstawionych powyżej definicji jednoznacznie określających pojęcie akcji, w praktyce mamy do czynienia z różnymi podziałami akcji. Do najczęściej spotykanych kryteriów zaliczamy: 1 W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2007, s M. Proniewski, A.M. Niedźwiecki, Rynek pieniężny i kapitałowy. Podstawy teorii i praktyki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002, s

2 Z punktu widzenia wysokości otrzymanych dywidend wyróżnia się: 3 o akcje zwykłe do uprawnień statutowych, o uprzywilejowane zapewniające z góry uprzywilejowaną dywidendę lub skumulowaną, mogą uprawniać do pierwszeństwa zwrotu wkładów kapitałowych w razie likwidacji spółki i do pierwszeństwa w nabyciu akcji nowej emisji. Z punktu widzenia zapłaty emitentowi akcje dzielimy na: o akcje gotówkowe mogą być one wydane nawet w częściowej zapłacie. Są one zawsze akcjami imiennymi, o aportowe są wniesione jednorazowo do majątku w całości przed zarejestrowaniem spółki. Są one imienne. Z punktu widzenia przenoszenia praw: o akcja na okaziciela nie zawiera nazwiska, ułatwia procedurę przenoszenia, może być stosowana przy obrocie zdematerializowanym, o akcja imienna zawiera nazwisko i imię właściciela, jest ewidencjonowana w księdze akcyjnej. Odstąpienie tylko za zgodą emitenta. Z punktu widzenia formy dokumentu: o materialne, czyli fizycznie istniejące, składają się z płaszcza, arkusza kuponowego i talonu, o zdematerializowane, czyli w postaci zapisu elektronicznego. Podobny aczkolwiek nieco bardziej rozbudowany podział proponuje w swojej pracy E. Gruszczyńska Brożbar. Autorka ta prezentuje następujący podział akcji: Tabela 1. Podstawowe rodzaje akcji. Rodzaje akcji Zbywalne Zwykłe Uprzywilejowane Cechy charakterystyczne Zbycie akcji posiadającej formę fizyczną, na okaziciela polega na wręczeniu jej osobie nabywającej dokument. Ograniczenie zbywalności może wynikać z cech charakterystycznych instrumentu (dotyczy przykładowo akcji imiennych). Dają jednakowe prawa i obowiązki właścicielom waloru. Właściciele tych akcji mają przewagę na akcjonariuszami akcji zwykłych. Uprzywilejowanie może dotyczyć m in.: wysokości 3 M. Gruza, Rynek kapitałowy wybrane problemy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2003, s.63 2

3 wypłacanej dywidendy, liczby głosów na jedną akcję, szczególnych praw akcjonariusza do likwidacji majątku. Pieniężne Akcje pokryte środkami płatniczymi w całości bądź częściowo. Pierwsza wpłata na akcję nie może być niższa aniżeli 25% jej wartości nominalnej. Niepieniężne Akcje wniesione do spółki aportem rzeczowym. Muszą być pokryte w całości przed ich objęciem przez akcjonariusza. Imienne Wskazane są dane identyfikacyjne akcjonariusza. Nie mogą stanowić przedmiotu obrotu giełdowego. Na okaziciela Wydawane są akcjonariuszowi po całkowitej opłacie wartości nominalnej akcji. Przed wniesieniem ostatecznej zapłaty posiadacz instrumentu jest właścicielem świadectwa tymczasowego bądź akcji imiennej. W obrocie giełdowym mogą znajdować się jedynie akcje na okaziciela. Materialne Akcje takie składają się z płaszcza, zestawu kuponowego oraz talonu wymiennego. Forma ta nie jest dopuszczona do obrotu giełdowego. Zdematerializowane Występują w formie zapisu komputerowego na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez upoważnione ustawowo podmioty. Dematerializacja dotyczy akcji giełdowych. Pojedyncze Znajdują się w obrocie jako pojedynczy papier wartościowy. Zbiorcze Znajdują się w obrocie w pakietach zbiorczych. Wynika to najczęściej z niskiej wartości nominalnej instrumentu bądź organizacji obrotu giełdowego. Źródło: E. Gruszczyńska Brożbar, Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych w Warszawie, wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s.18 Procedury wejścia spółki akcyjnej na GWP w Warszawie. Emisja akcji i wprowadzenie ich do obrotu giełdowego jest procesem złożonym, zarówno z punktu widzenia przedsiębiorstwa, które chce wyemitować akcje, jak i instytucji rynku kapitałowego. Wiąże się to z faktem, iż w momencie wejścia akcji do obrotu muszą być zabezpieczone interesy zarówno spółki, jak i bezpieczeństwo obrotu oraz interesy potencjalnych inwestorów. Tak więc możemy powiedzieć, iż cały proces będzie się odbywał w dwóch obszarach, a mianowicie w sferze organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz na rynku papierów wartościowych. 3

4 W praktyce nie ma możliwości, aby jakiekolwiek przedsiębiorstwo zostało zmuszone do emisji akcji na giełdzie papierów wartościowych. Decyzja ta musi zostać świadomie i dobrowolnie podjęta przez właścicieli bądź współwłaścicieli przedsiębiorstwa. W momencie podjęcia decyzji o wprowadzeniu akcji spółki do obrotu publicznego rozpoczyna się stosunkowo długotrwały proces, którego zwieńczeniem jest dzień debiutu spółki na GPW w Warszawie i wprowadzenie oferty publicznej na rynek pierwotny. W myśl przepisów prawa, oferta publiczna akcji jest rozumiana jako udostępnienie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji dotyczących akcji danej spółki i warunkach dotyczących ich nabycia 4. Informacje te powinny stanowić dla potencjalnych inwestorów podstawę do podjęcia decyzji o ewentualnym zakupie tych akcji. Definicja ta oparta jest na Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W efekcie rozwiązuje to ewentualne spory dotyczące określenia, jakie działania możemy nazwać ofertą publiczną a jakie nie. W literaturze przedmiotu możemy znaleźć wiele koncepcji działań dotyczących wprowadzenia spółki na giełdę. Koncepcje te w niewielkim stopniu różnią się od siebie, gdyż muszą bazować na wymaganiach formalno-prawnych, z jakimi mamy do czynienia w czasie procesu przygotowawczego do wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego przez spółkę. Wszystkie te koncepcje są zgodne, co do tego, iż proces ten przebiega w wielu etapach i częściowo zależy od sytuacji prawno-organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Tak więc proces wprowadzania akacji spółki do obrotu publicznego możemy podzielić na następujące etapy: 5 Etap 1. Prace przygotowawcze obejmujące opracowanie przez spółkę koncepcji publicznej emisji akcji i ich wprowadzenia do obrotu giełdowego. Etap 2. Prace nad prospektem emisyjnym, związane z wyborem wariantu prospektu emisyjnego oraz jego sporządzeniem. Etap 3. Czynności związane z zatwierdzeniem przez KNF prospektu emisyjnego. Etap 4. Czynności związane z dopuszczeniem akcji oraz PDA do obrotu giełdowego. Etap 5. Publiczne proponowanie nabycia akcji, obejmujące finalizowanie przygotowań do oferty publicznej akcji oraz prace w ramach publicznej subskrypcji akcji. 4 Art. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wraz z późniejszymi nowelizacjami. 5 W. Nawrot, Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie, CeDeWu, Warszawa 2006, s

5 Etap 6. Czynności związane z rejestracją akcji w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Etap 7. Czynności rejestracyjne akcji (PDA) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Etap 8. Czynności związane z wprowadzeniem PDA do obrotu giełdowego. Etap 9. Czynności poprzedzające wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego. Etap 10. Debiut Giełdowy. Koncepcja ta pokazuje działania niezbędne do wprowadzenia spółki na giełdę. Możliwe jest jednak przeprowadzanie niektórych z nich w różnej kolejności, bądź też jak w przypadku czynności związanych z prawem do akcji, mogą one nie występować wcale. Przedstawiona powyżej koncepcja zakłada, iż przedsiębiorstwo, które podjęło decyzję o wprowadzeniu akcji do obrotu jest spółką akcyjną. Założenie to upraszcza znacznie problem z punktu widzenia działań jakie musi podjąć przedsiębiorstwo. W momencie, gdy przedsiębiorstwo ma inną formą organizacyjną musi ono przeprowadzić zmianę formy na spółkę akcyjną lub ewentualnie spółkę akcyjno-komandytową. Tak więc jego droga jest dłuższa i może się okazać znacznie bardziej kosztowna. Do wprowadzenia spółki na giełdę niezbędna jest odpowiednia uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała ta stanowi podstawę prawną na podstawie, której spółka może rozpocząć działania zmierzające do wprowadzenia jej akcji na giełdę. W momencie, gdy przedsiębiorstwo posiada już wymaganą formę organizacyjnoprawną oraz WZA przyjęło uchwałę o emisji akcji, właściwy proces wprowadzenia akcji na giełdę papierów wartościowych może się rozpocząć. Proces ten rozpoczyna się od wyboru odpowiedniej metody wprowadzenia spółki na giełdę. Wybór metody w dużej mierze zależy od tego, jakie są oczekiwania przedsiębiorstwa i jakie są jego potrzeby. Najpopularniejszą metodą jest nowa emisja akcji. W tym memencie muszą zostać określone również parametry emisji: termin emisji akcji, suma o jaką zostanie podniesiony kapitał zakładowy, liczba emitowanych akcji, cena emisyjna oraz struktura emisji, czyli liczba akcji dla inwestorów instytucjonalnych i inwestorów detalicznych oraz termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji. Błędy na tym etapie procesu przygotowawczego mogą mieć negatywny wpływ na cały proces, gdyż wprowadzenie akcji do obrotu w sytuacji, gdy koniunktura gospodarcza jest zła, może doprowadzić do sytuacji, że potencjalni inwestorzy nie będą zainteresowani ich zakupem, bądź też w sytuacji dobrej koniunktury przedsiębiorstwo zgromadzi mniej kapitału niż by mogło. 5

6 Kolejnym etapem procesu emisji akcji jest przygotowanie prospektu emisyjnego. Obowiązek ten reguluje wcześniej już wspomniana Ustawa o ofercie publicznej. Mówi ona, iż oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez Komisję oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości. 6 Poza formą w jakiej prospekt emisyjny może być opublikowany, ustawa precyzuje również jego treść. Prospekt emisyjny powinien zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje, przy uwzględnieniu rodzaju emitenta i papierów wartościowych mających być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej oraz perspektyw rozwoju emitenta oraz podmiotu udzielającego zabezpieczenia wierzytelności wynikających z papieru wartościowego (podmiot zabezpieczający) oraz dotyczące praw i obowiązków związanych z tymi papierami wartościowymi. Informacje zamieszczone w prospekcie emisyjnym powinny być przedstawione językiem zrozumiałym dla inwestorów oraz w sposób umożliwiający im ocenę sytuacji tych podmiotów. Mimo tego stwierdzenia, ustawa nie precyzuje informacji, jakie powinny zostać zawarte w prospekcie emisyjnym wskazując jedynie zakres informacji, jaki powinien on obejmować mówiąc, iż szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, sposób jego sporządzania oraz warunki i żądania przez Komisję zamieszczenia w prospekcie emisyjnym dodatkowych informacji określają art. 2-26, 28 i 35 rozporządzenia 809/2004, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 26. Szczególna uwaga zarówno potencjalnych akcjonariuszy, jak i organów nadzorujących obrót papierami wartościowymi skierowana jest na część finansową prospektu emisyjnego. Tak duża dbałość ze strony Ministerstwa Finansów o jasne i pełne przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ma za zadanie umożliwić potencjalnym inwestorom, jak największy dostęp do informacji przed zakupem akcji spółki oraz zapobiec wprowadzeniu na giełdę przedsiębiorstw, których sytuacja finansowa budzi wątpliwości bądź podejrzenia, co do intencji wprowadzenia spółki na giełdę. Poza tym w ramach procesu przygotowawczego prospektu emisyjnego generowana jest znaczna część kosztów związanych z wprowadzeniem spółki na giełdę. W ramach tego procesu niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich analiz ekonomicznych i finansowych 6 Art. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wraz z późniejszymi nowelizacjami. 6

7 sporządzanych na podstawie sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłych rewidentów oraz konieczne jest wykonanie szeregu ekspertyz prawnych dotyczących funkcjonowania spółki. Kolejnym etapem procesu wprowadzania spółki na giełdę jest zatwierdzenie projektu emisyjnego przez KNF. Jeżeli proces ma się rozpocząć musi zostać złożony za pośrednictwem firmy inwestycyjnej odpowiedni wniosek zawierający między innymi: firmę (nazwę) i siedzibę emitenta; 7 dane o papierach wartościowych, których dotyczy prospekt emisyjny, a w szczególności określenie ich liczby, rodzaju i wartości nominalnej; oznaczenie firmy inwestycyjnej, która będzie oferować papiery wartościowe objęte wnioskiem. Do wniosku załącza się: 1. prospekt emisyjny sporządzony w języku polskim, z zastrzeżeniem ust. 3; 2. statut, umowę spółki, akt założycielski lub inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący utworzenia, działalności i organizacji emitenta; 3. uchwałę właściwego organu stanowiącego emitenta w sprawie emisji papierów wartościowych, których dotyczy prospekt emisyjny; 4. uchwałę walnego zgromadzenia spółki w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji, których dotyczy prospekt emisyjny, do obrotu na rynku regulowanym; w przypadku spółki, której akcje nie są dopuszczone do obrotu na tym rynku regulowanym, a w przypadku emitenta z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - uchwałę właściwego organu stanowiącego tego emitenta; 5. uchwałę walnego zgromadzenia w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji, których dotyczy prospekt emisyjny, w depozycie papierów wartościowych, a w przypadku emitenta z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - uchwałę właściwego organu stanowiącego tego emitenta - jeżeli emitent nie jest spółką publiczną; 6. wykaz informacji, w odniesieniu do których emitent lub wprowadzający wnosi o zwolnienie z obowiązku zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, wraz z uzasadnieniem takiego wniosku; wykaz informacji, których przedstawienie w 7 Art. 25 pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wraz z późniejszymi nowelizacjami 7

8 prospekcie emisyjnym nie jest możliwe, ze wskazaniem specyfiki lub okoliczności, które uzasadniają pominięcie ich w treści prospektu, z uwzględnieniem art. 22 ust. 3. W celu uniknięcia problemów przed KNF prospekt emisyjny powinien być zbudowany zgodnie z wymaganiami jakie są mu stawiane we wcześniej wymienionych ustawach i rozporządzeniach. Wydanie pozytywnej opinii o prospekcie emisyjnym i zatwierdzenie go przez KNF oznacza pozwolenie na przeprowadzenie na jego podstawie, na warunkach w nim opisanych zamierzonej oferty publicznej lub dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku giełdowym. Nie jest to jednak zezwolenie bezwzględne. Komisja Nadzoru Finansowego cały czas nadzoruje przebieg oferty i jest uprawniona do ingerencji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 8 Kolejny etap polega na przedstawieniu oferty publicznej akcji. Etap ten rozpoczyna się od ogłoszenia terminu publikacji prospektu emisyjnego w ogólnopolskiej gazecie. Działanie to powinno być połączone z poinformowaniem o zaistniałej sytuacji KNF. Publikacji prospektu emisyjnego można dokonać poprzez: zamieszczenie prospektu w co najmniej jednej gazecie ogólnopolskiej, wydanie i udostępnienie go bezpłatnie w formie drukowanej w siedzibie GPW lub w siedzibie emitenta i siedzibie oferującego oraz punktach obsługi klienta podmiotów biorących udział w subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych, umieszczenie w formie elektronicznej na stronach GPW lub emitenta i podmiotów biorących udział w subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych. Celem takiej publikacji prospektu emisyjnego jest umożliwienie jak najszerszej rzeszy potencjalnych inwestorów zapoznania się z ofertą i najważniejszymi informacjami dotyczącymi danego emitenta. Ma to uniemożliwić wszelkiego rodzaju spekulacje związane z przepływem informacji i uprzywilejowaniem wybranych inwertorów, którzy mogliby mieć szybszy i pełniejszy dostęp do informacji. Niezwykle istotnym działaniem z punktu widzenia emitenta jest promocja jego oferty. W celu uniemożliwienia zbyt ekspansywnych i budzących wątpliwości działań, Komisja Europejska reguluje formy promocji akcji. Należy zauważyć, iż treści przekazywane w materiałach promocyjnych muszą być zgodne ze stanem faktycznym i nie mogą odbiegać od tych, które zostały zawarte w prospekcie emisyjnym. W przypadku, gdy KNF stwierdzi, iż w materiałach promocyjnych 8 Praca zbiorowa Ekspertów BDO, Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej, Difin, Warszawa 2008, s.388 8

9 zawarte są treści mogące wprowadzić potencjalnych inwestorów w błąd, może ona nałożyć na emitenta karę i nakazać korektę prezentowanych informacji. W ramach tego etapu spółka dokonuje również ustalenia ostatecznej ceny emitowanych akcji. Należy jednak pamiętać, iż cenę tę oraz liczbę emitowanych akcji należy niezwłocznie przekazać do publicznej wiadomości, aby potencjalni inwestorzy mogli podjąć decyzje inwestycyjne. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o subemisję pełniącą funkcję zabezpieczenia w przypadku niepowodzenia emisji akcji. W praktyce mamy do czynienia z dwoma rodzajami subemisji: inwestycyjną i usługową Wybór rodzaju submisji zależy od koniunktury panującej na rynku oraz od tego jakie są potrzeby kapitałowe emitenta. Należy jednak pamiętać, iż subemisja jak każda forma ubezpieczenia posiada określone koszty dla emitenta. W tym momencie przechodzimy do najważniejszej części oferty publicznej, a mianowicie do subskrypcji publicznej i przydziału akcji poszczególnym inwestorom. Każda spółka ma tutaj możliwość wykorzystania jednego z trzech wariantów a mianowicie: Subskrypcja w oparciu o ostatecznie ustaloną jedną cenę emisyjną akcji Subskrypcja w oparciu o ostatecznie ustaloną jedną cenę emisyjną akcji według kolejności zapisów Subskrypcja akcji z wyznaczeniem ceny Kolejnym krokiem po zakończeniu procesu subskrypcji odbywającej się za pośrednictwem domu maklerskiego, z którym wcześniej emitent podpisał stosowne umowy, jest przydział akcji. Proces ten polega na rozdysponowaniu puli akcji pomiędzy poszczególnych emitentów zgodnie z zasadami przedstawionymi w prospekcie emisyjnym. Po zakończeniu subskrypcji oraz przydziału akcji inwestorom rozpoczyna się kolejny etap, a mianowicie wpis akcji do ewidencji KNF. W ciągu 14 dni od zakończenia subskrypcji i przydziału akcji emitent ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie KNF. Zawiadomienie to, aby było skuteczne musi zawierać najważniejsze informacje dotyczące danej emisji akcji: Zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej, KNF ma 5 dni od momentu przekazania jej powyższych informacji na wprowadzenie ich do ewidencji papierów wartościowych. Ewidencja ta jest jawna, w efekcie zapisane tam informacje udostępniane są do wiadomości publicznej. Kolejnym działaniem w ramach tego etapu jest rejestracja podwyższenia kapitału spółki. Jest to niezbędne, aby emitent dostał zezwolenie na wprowadzenie akcji do obrotu. 9

10 Rejestracji takiej dokonuje sąd. Kodeks Spółek Handlowych reguluje terminy, których należy przestrzegać w ramach postępowania rejestracyjnego mówiąc, iż wniosek nie powinien być złożony później niż 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Kolejny etap występuje tylko w przypadku, gdy mamy do czynienia z obrotem prawami do akcji. Kwestie tą reguluje par. 14 rozdział II Regulaminu Giełdy. Zanim akcje spółki zostaną wprowadzone do obrotu muszą one uzyskać najpierw akceptację GPW. Emitent może wystąpić o takie dopuszczenie akcji tylko w przypadku, gdy zostały one wcześniej zarejestrowane w KDPW oraz po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez KNF. Wniosek taki powinien być złożony bezpośrednio do Zarządu Giełdy na odpowiednim do tego formularzu. W efekcie Zarząd ma obowiązek w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku do podjęcia stosownej uchwały w sprawie wniosku danego emitenta. W momencie zgromadzenia wszystkich niezbędnych decyzji i zezwoleń oraz spełnienia wszystkich wymogów organizacyjno prawnych, akcje spółki mogą zostać wprowadzone do obrotu giełdowego. Proces ten może odbyć się w trybie zwykłym bądź też w trybie publicznej sprzedaży. W efekcie wszystkich przedstawionych powyżej działań oraz po podjęciu przez emitenta niezbędnych decyzji co do tego, w jaki sposób przebiegać będzie proces wprowadzania akcji na giełdę, nadchodzi termin wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego. Dzień ten nazywany jest Debiutem Spółki na Giełdzie i jest ukoronowaniem całego wysiłku jaki podjęła spółka w procesie przygotowawczym. Od tego momentu emitent przestaje mieć bezpośredni wpływ na to co będzie się działo z wyemitowanymi akcjami, a cały proces może się powtórzyć w przypadku nowej emisji akcji. 10

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Miraculum spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie sporządzone w związku z ofertą publiczną 4.000 Obligacji na okaziciela serii AC o wartości nominalnej 1.000 zł każda oraz cenie emisyjnej

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU Spis treści Spis treści... 2 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 252 253 254 255 256 257 258 Załącznik 2 Statut Emitenta STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma spółki brzmi COMP Rzeszów Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo