REGULAMIN WOLONTARIATU W ZAKRESIE OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE GMINY MIASTO PUŁAWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN WOLONTARIATU W ZAKRESIE OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE GMINY MIASTO PUŁAWY"

Transkrypt

1 REGULAMIN WOLONTARIATU W ZAKRESIE OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE GMINY MIASTO PUŁAWY Organizacja wolontariatu odbywa się na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu (Dz.U j.t. ze zmianami ) oraz umowy nr OS z r. zawartej pomiędzy Gminą Miasto Puławy (Gmina) i Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach (Organizator Wolontariatu). Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Regulamin wolontariatu określa formę organizacyjną i zasady świadczonego wolontariatu w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w uzgodnieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy Wolontariat jest skierowany do osób pełnoletnich, oraz młodzieży powyżej 13 roku życia zamieszkujących na terenie całej Polski, chcących aktywnie i nieodpłatnie pomagać potrzebującym zwierzętom, a w szczególności zwierzętom ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach. 2. Wolontariuszem może zostać osoba niemająca przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy przy zwierzętach. 3 Pracę wolontariuszy organizuje i prowadzi Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach. władający Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Puławach przy ul. Komunalnej 11, który ponosi odpowiedzialność za świadczenia wykonywane w ramach wolontariatu (Organizator Wolontariatu). Rozdział II Cele wolontariatu 4 Celem organizacji i funkcjonowania wolontariatu jest wspieranie działań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puławy poprzez: - propagowanie i organizowanie adopcji zwierząt ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach, w tym prowadzenie adopcyjnej strony internetowej i organizowanie akcji adopcyjnych w plenerze; - współpracę ze schroniskiem przy przygotowywaniu zwierząt do adopcji (socjalizacja); - wyszukiwanie domów zastępczych dla zwierząt wymagających specjalnej troski; - organizowanie zbiórek darów dla schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz dla osób utrzymujących zwierzęta (koty, psy) - potrzebujących wsparcia. - kształtowanie właściwych postaw społecznych w stosunku do zwierząt. Rozdział III Obowiązki organizatora wolontariatu 5 1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach jako organizator wolontariatu w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Puławy jest zobowiązany do: - zawarcia pisemnych porozumień z wolontariuszami; - przeszkolenia wolontariuszy w zakresie BHP i postępowania ze zwierzętami; - przeszkolenia wolontariuszy w zakresie praw i obowiązków wolontariusza; - pokrycia kosztów ubezpieczenia wolontariuszy od nieszczęśliwych wypadków (dotyczy wolontariuszy, którzy wykonują świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni) oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych świadczeń; - zapewnienia wolontariuszom odpowiednich środków ochrony indywidualnej; - pokrycia kosztów podróży służbowych i diet, na zasadach analogicznych jak pracowników określonych w odrębnych przepisach. Wolontariusz może, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zwolnić organizatora wolontariatu w całości lub w części z w/w obowiązków.

2 2. Ponadto organizator wolontariatu ma obowiązek: - na żądanie wolontariusza potwierdzić na piśmie treść porozumienia zawartego z wolontariuszem, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń; organizator może również na prośbę wolontariusza wydać pisemną opinię o wykonaniu przez niego świadczeń; - poinformować wolontariuszy o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanymi świadczeniami; - pokryć koszty szkoleń wolontariuszy związanych z zakresem wykonywanych przez nich świadczeń; - poinformować wolontariuszy o przysługujących im prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność do tych informacji. Rozdział IV Podjęcie współpracy przez wolontariusza 6 1. Osoba zainteresowana przystąpieniem do wolontariatu składa wypełniony Formularz Zgłoszeniowy Organizatorowi Wolontariatu. 2. Wzór Formularza Zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 7 Po pozytywnej weryfikacji zgłoszeń przez organizatora wolontariatu, kandydat, przed podpisaniem porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem wolontariatu. 8 Kandydat, który ma ukończone 13 lat, a nie ma ukończonych 18 lat obowiązany jest dołączyć do porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów, podpisaną w obecności przedstawiciela Organizatora Wolontariatu Kandydat uzyskuje status wolontariusza z chwilą podpisania porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z Organizatorem Wolontariatu. 2. Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 10 Wolontariusz otrzymuje identyfikator wolontariusza, który ma obowiązek zakładać podczas wykonywania swoich obowiązków. 11 Przed przystąpieniem do czynności w ramach świadczeń wolontarystycznych, wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu w zakresie BHP i postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie praw i obowiązków wolontariusza. Rozdział V Obowiązki wolontariusza 12 Wolontariusz zobowiązany jest do: - wykonywania czynności wolontarystycznych zgodnie z ustalonym przez Organizatora Wolontariatu harmonogramem świadczeń, - przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Regulaminu schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz Regulaminu wolontariatu w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Miasto Puławy; - wykonywania świadczonej nieodpłatnie i dobrowolnie pracy w sposób sumienny i staranny oraz stosowania się do poleceń i uwag. przedstawicieli Organizatora Wolontariatu i pracowników Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach; - przestrzegania zasad współżycia społecznego; - przebywania tylko w pomieszczeniach udostępnionych wolontariuszom. 13 Do obowiązków wolontariusza należą ponadto: - zgłaszanie wszystkich problemów, uwag i zapytań związanych z pracą wolontariusza bezpośrednio

3 do przedstawiciela Organizatora Wolontariatu ; - czynne uczestniczenie w akcjach promujących Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Puławach; - czynne uczestniczenie w akcjach kwestowania na rzecz bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Puławy; - czynne uczestniczenie przy przygotowaniu zwierząt do adopcji (socjalizacja); - czynne wyszukiwanie domów zastępczych dla zwierząt wymagających specjalnej troski; - uczestniczenie w szkoleniach dla wolontariuszy; - zgłaszanie przedstawicielowi Organizatora Wolontariatu zagubienia lub kradzieży identyfikatora wolontariusza; - regularnego zapoznawania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy: - zakładka środowisko, Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach xxx oraz informacjami wysyłanymi wolontariuszom bezpośrednio na ich adres owy; - każdorazowe wpisywanie czasu rozpoczęcia i zakończenia świadczenia pracy na liście obecności prowadzonej przez Organizatora Wolontariatu; - zgłaszanie przedstawicielowi Organizatora Wolontariatu lub pracownikowi schroniska wszelkich niepokojących informacji o kondycji zwierząt; - zgłaszanie przedstawicielowi Organizatora Wolontariatu nieobecności na zajęciach. 14 Wolontariuszowi nie wolno, bez wiedzy i zgody pracowników Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach: - samowolnie dokarmiać, powierzonych do opieki, psów; - wykonywać samowolnie żadnych czynności związanych z pielęgnacją zwierząt; - wyprowadzać psów z boksów; - przemieszczać psów między boksami; - samowolnie wykonywać wszelkich innych czynności niewymienionych w Regulaminie. 15 Niepełnoletni wolontariusz w czasie trwania zajęć ze zwierzętami może opuścić teren schroniska tylko i wyłącznie pod opieką pełnoletniego wolontariusza - za wiedzą organizatora wolontariatu. Rozdział VI Prawa wolontariusza 16 Wolontariuszowi przysługuje prawo do: - zaopatrzenia z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia wymienionego w 1 niniejszego porozumienia na zasadach wynikających z odrębnych przepisów; - zaświadczenia o pracy wolontarystycznej wykonywanej na rzecz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach, w ramach wolontariatu w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gm. Miasto Puławy; - otrzymywania materiałów edukacyjnych na temat wolontariatu oraz udziału w szkoleniach, jeśli takie będą organizowane; - wychodzenia z inicjatywą odnośnie działań służących realizacji celów wolontariatu w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gm. Miasto Puławy. Rozdział VII Zakończenie współpracy 17 Współpraca z Organizatorem Wolontariatu może być wypowiedziana przez wolontariusza z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności. 18 Współpraca z wolontariuszem może być rozwiązana przez Organizatora Wolontariatu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: - niestosowania się wolontariusza do zapisów Regulaminu wolontariatu; - podejmowania przez wolontariusza samowolnych działań bez wiedzy i zgody Organizatora Wolontariatu,

4 - niepodejmowania przez niego żadnego świadczenia wolontarystycznego w ramach porozumienia przez okres 1 miesiąca bez usprawiedliwienia; - działania na szkodę Urzędu Miasta Puławy oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach lub narażenia ich na utratę zaufania publicznego. 19 Po rozwiązaniu porozumienia o współpracy wolontariusz jest zobowiązany do zwrócenia w ciągu 7 dni wszystkich dóbr, z których korzystał (w tym identyfikatora wolontariusza), należących do Organizatora Wolontariatu. Rozdział VIII Postanowienia końcowe 20 Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy: - zakładka środowisko oraz xxx 21 Informacje o każdej zmianie w regulaminie wolontariatu będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy: - zakładka środowisko oraz xxx 22 Regulamin wchodzi w życie z dniem x kwietnia 2015 roku i obowiązuje do odwołania lub do momentu ustanowienia nowego.

5 Załącznik nr 1 do regulaminu Puławy, r.. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach (Organizator Wolontariatu) ul. Dęblińska 2, Puławy Formularz zgłoszeniowy kandydata do naboru na wolontariusza na rzecz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gm. Miasto Puławy Wyrażam chęć uczestniczenia w naborze do Wolontariatu na rzecz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gm. Miasto Puławy na stanowisko WOLONTARIUSZ na zasadach przedstawionych w ogłoszeniu, a w szczególności: Deklaracja przedwstępna (złóż podpis jeśli chcesz uczestniczyć w rekrutacji) Zgadzam się na pełnienie obowiązków Wolontariusza, określonych w Regulaminie wolontariatu w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Miasto Puławy Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na pracę ze zwierzętami i na rzecz zwierząt Oświadczam, że nie będę publikował/a, udostępniał/a, reprezentował/a lub podejmował/a prób reprezentowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach (w jakiejkolwiek formie: ustnej, pisemnej a zwłaszcza cyfrowej) Oświadczam, że nie będę używał/a nazwy Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Puławach czy też innych, jakichkolwiek sformułowań związanych z ww. nazwą, które wskazywałyby na to, że jestem osobą upoważnioną do publikowania informacji o funkcjonowaniu schroniska Wyrażam zgodę na poddanie się ocenie wykonanych czynności w ramach powierzonych obowiązków Wyrażam zgodę na poddanie się kwartalnej ocenie wykonanych zadań Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U j.t. ze zmianami) Dane podstawowe (wypełnij puste pola): Imię: Nazwisko: Data urodzenia: Akceptuję Nie akceptuję

6 Nr dokumentu tożsamości: PESEL: Adres: Telefon kontaktowy: Adres owy: Zgoda prawnych opiekunów na włączenie się do wolontariatu (dotyczy osób poniżej 18 roku życia): Data: Imię i nazwisko, adres: Podpis opiekuna: Informacje uzupełniające (punktowane podczas kwalifikacji; w nawiasach podano ilość punktów możliwych do otrzymania podczas rekrutacji) 1. Zadeklaruj ilość dni w miesiącu, w które chcesz pracować przy zwierzętach (5): 2. Czy masz psa(lub inne zwierzę domowe) w swoim domu? (5) 3. Czy byłeś/aś w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Puławach lub w innej miejscowości? (5) 4. Czy adoptowałeś/aś psa ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach? (5) Kiedy? 5. Czy byłeś/aś zaangażowany w jakiekolwiek działaniach na rzecz zwierząt? (5) opisz w jakich (5) 6. Czy boisz się psów i kotów? Czy wg Ciebie masz przyjazne podejście do zwierząt? Oceń samodzielnie w skali od 1 do 5; (5): 7. Czy jesteś gotowy do współpracy z innymi wolontariuszami i osobami na rzecz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gm. Miasto Puławy w celu stworzenia zespołu działającego na rzecz zwiększenia adopcji zwierząt ze schroniska? (5) 8. Skąd dowiedziałeś się o naborze do Wolontariatu na rzecz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gm. Miasto Puławy (5) 9. Uzasadnij dlaczego chciałbyś/chciałabyś włączyć się do Wolontariatu na rzecz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gm. Miasto Puławy: (5) Pozostałe oświadczenia: 1. Oświadczam, że znane są mi przewidywane zagrożenia występujące na terenie Schroniska, zwłaszcza narażenie na zakaźne choroby odzwierzęce (np. kleszczowe zapalenie opon mózgowych, borelioza, toksoplasmoza) AKCEPTUJĘ i w przypadku jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu spowodowanego w trakcie pełnionych obowiązków nie będę wnosić żadnych roszczeń do organu prowadzącego Schronisko dla bezdomnych zwierząt tj. Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

7 w Puławach 2. W przypadku stwierdzenia konieczności poddania się dodatkowym badaniom lekarskim lub dodatkowym szczepieniom ochronnym nieobjętych podstawowym badaniem lekarskim i podstawowymi szczepieniami, zobowiązuję się wykonać je we własnym zakresie i ponieść ich ewentualny koszt AKCEPTUJĘ... /podpis Kandydata/

8 POROZUMIENIE Nr o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych Załącznik nr 2 do Regulaminu zawarte w dniu r. pomiędzy : Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach (Organizator Wolontariatu) siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2 zwanej dalej Korzystającym, reprezentowaną przez: Tomasza Wadasa Prezes Zarządu a... zam. w... ul...., PESEL... zwanym dalej Wolontariuszem, o następującej treści: Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na podstawie art.44 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu (Dz.U j.t.) oraz zapisów Regulaminu wolontariatu z dnia 1 marca 2014r. w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy miasto Puławy. 1 Strony zawierają porozumienie o współpracy wolontarystycznej w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy miasto Puławy poprzez: propagowanie i organizowanie adopcji zwierząt ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach, w tym prowadzenie adopcyjnej strony internetowej i organizowanie akcji adopcyjnych w plenerze; współpracę ze schroniskiem przy przygotowywaniu zwierząt do adopcji (socjalizacja); szukanie domów zastępczych dla zwierząt wymagających specjalnej troski; organizowanie zbiórek darów dla schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz dla osób utrzymujących zwierzęta (koty, psy) potrzebujących wsparcia. 2 Korzystający zobowiązany jest m.in. do: przeszkolenia wolontariusza w zakresie BHP i postępowania ze zwierzętami; przeszkolenia wolontariusza w zakresie praw i obowiązków wolontariusza; pokrycia kosztów ubezpieczenia wolontariusza od nieszczęśliwych wypadków (dotyczy świadczenia wykonywanego przez okres nie dłuższy niż 30 dni) oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych świadczeń zapewnienia wolontariuszowi odpowiednich środków ochrony indywidualnej pokrycia wolontariuszowi kosztów podróży służbowych i diet, na dotyczących pracowników zasad określonych w odrębnych przepisach o ile wolontariusz nie zwolni Korzystającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w całości lub w części z w/w obowiązków Pozostałe obowiązki Korzystającego wobec Wolontariusza zgodnie z zapisami w Regulaminie wolontariatu, stanowiącym załącznik do niniejszego porozumienia. 3 Wolontariusz zobowiązuje się m.in. do: wykonywania czynności wolontarystycznych zgodnie z ustalonym harmonogramem świadczeń przez Korzystającego; przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminu schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz regulaminu wolontariatu; wykonywania świadczonej nieodpłatnie i dobrowolnie pracy w sposób sumienny i staranny oraz stosowania się do poleceń i uwag Korzystającego oraz pracowników Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach; przestrzegania zasad współżycia społecznego; przebywania tylko w pomieszczeniach udostępnionym wolontariuszom.

9 Pozostałe obowiązki wolontariusza - zgodnie z zapisami w Regulaminie wolontariatu, stanowiącym załącznik do niniejszego porozumienia. 4 Wolontariuszowi przysługuje prawo do: zaopatrzenia z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia wymienionego w 1 niniejszego porozumienia na zasadach wynikających z odrębnych przepisów; zaświadczenia o pracy wolontarystycznej wykonywanej na rzecz Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt Przyjazna Łapa w ramach wolontariatu w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy miasto Puławy; otrzymywania materiałów edukacyjnych na temat wolontariatu oraz udziału w szkoleniach jeśli takie będą organizowane; wychodzenia z inicjatywą odnośnie działań służących realizacji celów wolontariatu w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy miasto Puławy. 5 Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia... do dnia Każda ze stron porozumienia może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 2.Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności. 3.Współpraca z Wolontariuszem może być rozwiązana przez Korzystającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a)niestosowania się Wolontariusza do zapisów porozumienia i regulaminu wolontariatu, b)podejmowania przez Wolontariusza samowolnych działań bez wiedzy i zgody Korzystającego, c)niepodejmowania żadnego świadczenia wolontarystycznego w ramach niniejszego porozumienia przez okres jednego miesiąca bez usprawiedliwienia, d)działania na szkodę Urzędu Miasta Puławy, Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach oraz Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt Przyjazna Łapa oraz narażania ich na utratę zaufania publicznego. 7 1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 2.Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo do siedziby Korzystającego. 8 Wszelkie zmiany zapisów niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności, pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony. Załączniku do porozumienia: Pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów niepełnoletniego Wolontariusza 9 KORZYSTAJĄCY WOLONTARIUSZ

REGULAMIN WOLONTARIATU FUNDACJI NA POMOC ZWIERZĘTOM

REGULAMIN WOLONTARIATU FUNDACJI NA POMOC ZWIERZĘTOM REGULAMIN WOLONTARIATU FUNDACJI NA POMOC ZWIERZĘTOM Organizacja wolontariatu odbywa się na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i wykonywania wolontariatu w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ w Dębicy

Regulamin organizacji i wykonywania wolontariatu w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ w Dębicy Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 /2016 z dnia.2016r. Zarządu Stowarzyszenia Radość w Dębicy Regulamin organizacji i wykonywania wolontariatu w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wolontariatu w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin wolontariatu w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin wolontariatu w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin wolontariatu zwany dalej Regulaminem określa: a) zasady wewnętrznej organizacji wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne nr 13 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 8 grudnia 2011 roku

Pismo okólne nr 13 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 8 grudnia 2011 roku DO-0132/13/2011 Pismo okólne nr 13 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 8 grudnia 2011 roku w sprawie: wzoru Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych na rzecz Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY WOLONTARIUSZA

REGULAMIN PRACY WOLONTARIUSZA REGULAMIN PRACY WOLONTARIUSZA Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady przyjmowania nowego wolontariusza, wykonywania świadczeń, zakończenia pracy wolontarystycznej, zadania wolontariusza, prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin wolontariatu

Regulamin wolontariatu Regulamin wolontariatu w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Postanowienia ogólne 1. Regulamin wolontariatu ustala wewnętrzną organizację wolontariatu w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz związane z nim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wolontariatu

Regulamin Wolontariatu Regulamin Wolontariatu Regulamin określa ogólne zasady współpracy między Fundacją Mała Straż z siedzibą w Łodzi przy ul. Plonowej 18, zwaną dalej Fundacją, a osobą wykonującą na jej rzecz ochotniczo i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOLONTARIATU W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W GDAŃSKU

REGULAMIN WOLONTARIATU W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W GDAŃSKU REGULAMIN WOLONTARIATU W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W GDAŃSKU 1 1. Wolontariat w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku prowadzi Regionalne Centrum Wolontariatu, zwane w dalszej części Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 /2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 1 /2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 1 /2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wolontariatu w schronisku dla zwierząt w Kaliszu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Regulamin wolontariatu w Muzeum Pałacu w Wilanowie

Regulamin wolontariatu w Muzeum Pałacu w Wilanowie Regulamin wolontariatu w Muzeum Pałacu w Wilanowie Muzeum Pałac w Wilanowie, będąc instytucją kultury i natury, roztacza opiekę nad wieloma zabytkami stanowiącymi dziedzictwo narodowe. Do podstawowych

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARIACKICH NA RZECZ FUNDACJI MAM POMYSŁ. zawarte w dniu... w...

POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARIACKICH NA RZECZ FUNDACJI MAM POMYSŁ. zawarte w dniu... w... POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARIACKICH NA RZECZ FUNDACJI MAM POMYSŁ zawarte w dniu... w... pomiędzy : Fundacją Mam Pomysł z siedzibą w Bielawie, KRS nr 0000577643, reprezentowanym przez Wiceprezesa

Bardziej szczegółowo

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W DZIAŁANIACH SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W DZIAŁANIACH SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU Zał. 1.. Imię i nazwisko rodzica/ prawnego Adres zamieszkania ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W DZIAŁANIACH SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU Wyrażam zgodę na aktywny udział mojego dziecka.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wolontariatu w Schronisku dla zwierząt Cztery łapy w Szczytnie

Regulamin wolontariatu w Schronisku dla zwierząt Cztery łapy w Szczytnie Regulamin wolontariatu w Schronisku dla zwierząt Cztery łapy w Szczytnie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady wykonywania i organizacji wolontariatu w Schronisku dla zwierząt Cztery łapy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom. ul. Chocimska 1b 30-065 Kraków kontakt@stawiamynalapy.pl tel. 513 037 175 KRS 0000491968. Regulamin wolontariatu

Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom. ul. Chocimska 1b 30-065 Kraków kontakt@stawiamynalapy.pl tel. 513 037 175 KRS 0000491968. Regulamin wolontariatu Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom STAWIAMY NA ŁAPY ul. Chocimska 1b 30-065 Kraków kontakt@stawiamynalapy.pl tel. 513 037 175 KRS 0000491968 Regulamin wolontariatu Krakowskiej Fundacji Pomocy Zwierzętom

Bardziej szczegółowo

$ # g u i d { 3 0 F W OLON T A R I A T W OLON T A R I A T 3 5 1 3 W W 0-3 S ZK OLE S ZK OLE C A 2-4 A 5 A - B C F 2-9 8 E 6 C F D 6 6 3 9 A } # $

$ # g u i d { 3 0 F W OLON T A R I A T W OLON T A R I A T 3 5 1 3 W W 0-3 S ZK OLE S ZK OLE C A 2-4 A 5 A - B C F 2-9 8 E 6 C F D 6 6 3 9 A } # $ WOLONTARIAT W SZKOLE WOLONTARIAT = VOLONTARIUS w języku j łacińskim oznacza słowa s "dobrowolny lub "chętny" WOLONTARIAT dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 30.03.2015 r

Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 30.03.2015 r Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 30.03.2015 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu Wolontariusza działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6.

Regulamin wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6. Regulamin wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6. 1 Postanowienia ogólne: 1. Wolontariuszem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA. Wynajmującym, zam., tel. kontaktowy., dowód osobisty, dotycząca korzystania z Kompleksu Boisk Orlik 2012 w Rogozinie.

UMOWA UŻYCZENIA. Wynajmującym, zam., tel. kontaktowy., dowód osobisty, dotycząca korzystania z Kompleksu Boisk Orlik 2012 w Rogozinie. UMOWA UŻYCZENIA Zawarta w Szkole Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino, dn. miedzy dyrektorem szkoły Robertem Majewskim zwanym Użyczającym, a - zwanym Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

I n WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH

I n WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH '+I-~UU! ~,,-~I!..lt i «, lil. ł-\ucuji\';lyka lu tel 032/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOLONTARIUSZA FUNDACJI PRZYSTANEK SCHRONISKO

REGULAMIN WOLONTARIUSZA FUNDACJI PRZYSTANEK SCHRONISKO REGULAMIN WOLONTARIUSZA FUNDACJI PRZYSTANEK SCHRONISKO Podstawą pracy wolontariuszy jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N W O L O N T A R I A T U F u n d a c j i B i e g u R z e ź n i k a Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wolontariat jest dobrowolną i nieprzymuszoną inicjatywą Fundacji Bieg Rzeźnika (zwanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA. 1 Dyrektor Zespołu Szkół w Radzanowie udostępnia nieodpłatnie... w następujące dni tygodnia

UMOWA UŻYCZENIA. 1 Dyrektor Zespołu Szkół w Radzanowie udostępnia nieodpłatnie... w następujące dni tygodnia UMOWA UŻYCZENIA Zawarta w Zespole Szkół w Radzanowie, ul. Szkolna 16, 09-451 Radzanowo, dn. miedzy dyrektorem szkoły mgr Bolesławem Urbaniakiem zwanym Użyczającym, a - zwanym Wynajmującym, zam., tel. kontaktowy.,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 100/2017 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Śremskiej Karty Seniora"

ZARZĄDZENIE NR 100/2017 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Śremskiej Karty Seniora ZARZĄDZENIE NR 100/2017 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Śremskiej Karty Seniora" Na podstawie art. 5 c ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i wykonywania wolontariatu w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie

Regulamin organizacji i wykonywania wolontariatu w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych z dnia 28.08.2015 r. Regulamin organizacji w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych 1 1. Regulamin świadczenia pracy

Bardziej szczegółowo

WZÓR I. Porozumienie z wolontariuszem (wzór wg MPS)

WZÓR I. Porozumienie z wolontariuszem (wzór wg MPS) WZÓR I. Porozumienie z wolontariuszem (wzór wg MPS) POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH zawarte w dniu... w... pomiędzy :... z siedzibą w..., KRS nr..., reprezentowanym przez... zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin wolontariatu w Schronisku dla bezdomnych zwierząt

Regulamin wolontariatu w Schronisku dla bezdomnych zwierząt Regulamin wolontariatu w Schronisku dla bezdomnych zwierząt Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wykonywania i organizacji wolontariatu w Schronisku dla bezdomnych zwierząt. 2. W szczególnych

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2017 z 15 września 2017 r.

Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2017 z 15 września 2017 r. Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2017 z 15 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zajęć brydża sportowego prowadzonych w ramach Politechniki Otwartej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu współpracy z wolontariuszami-ekspertami

Załącznik nr 2 do Regulaminu współpracy z wolontariuszami-ekspertami Załącznik nr 2 do Regulaminu współpracy z wolontariuszami-ekspertami UMOWA ZLECENIA PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ WOLONTARIUSZ-EKSPERT 30+ Aktywni, potrzebni, kompetentni zawarta w dniu w. pomiędzy Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

miejscowość, data POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH

miejscowość, data POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH Znak miejscowość, data POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH zawarte w dniu. w.. pomiędzy :, z siedzibą.reprezentowanym przez dyrektora.., zwanym dalej Korzystającym, a. legitymującą

Bardziej szczegółowo

Regulamin wolontariatu Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Regulamin wolontariatu Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie Regulamin wolontariatu Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady przyjmowania nowych wolontariuszy, wykonywania świadczeń wolontariackich, zakończenia wykonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wolontariatu w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu

Regulamin wolontariatu w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu Regulamin wolontariatu w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu I. Postanowienia ogólne 1. Wolontariat jest inicjatywą nieodpłatną. 2. Celem wolontariatu jest niesienie bezinteresownej pomocy placówce przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STAN WOJENNY W MAŁOPOLSCE UTRWALAMY RODZINNĄ HISTORIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STAN WOJENNY W MAŁOPOLSCE UTRWALAMY RODZINNĄ HISTORIĘ Pieczęć szkoły FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STAN WOJENNY W MAŁOPOLSCE UTRWALAMY RODZINNĄ HISTORIĘ IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU KLASA DOKŁADNA NAZWA SZKOŁY MIEJSCOWOŚĆ ULICA/NR BUDYNKU/ NR LOKALU KOD/MIEJSCOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI ZA DARMO DLA MIESZKAŃCÓW SOCHACZEWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI ZA DARMO DLA MIESZKAŃCÓW SOCHACZEWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI ZA DARMO DLA MIESZKAŃCÓW SOCHACZEWA 1. Informacja o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa, zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DANE OSOBOWE DZIECKA IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA ADRES ZAMIESZKANIA NAZWA SZKOŁY / PRZEDSZKOLA NR PESEL DANE OSOBOWE RODZICA / OPIEKUNA IMIĘ I NAZWISKO E-MAIL TEL. KOMÓRKOWY TEL.

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT ZANIM ZOSTANIESZ WOLONTARIUSZEM ODPOWIEDZ NA KILKA PYTAŃ

WOLONTARIAT ZANIM ZOSTANIESZ WOLONTARIUSZEM ODPOWIEDZ NA KILKA PYTAŃ WOLONTARIAT ZANIM ZOSTANIESZ WOLONTARIUSZEM ODPOWIEDZ NA KILKA PYTAŃ 1. Dlaczego chcesz zostać wolontariuszem? 2. Czy znasz specyfikę naszej organizacji, jej cele i wartości? 3. Dlaczego jesteś zainteresowana/y

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4205/2014

Zarządzenie Nr 4205/2014 Zarządzenie Nr 4205/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie wydania regulaminu uzyskania i korzystania z Płockiej Karty Seniora. Na podstawie art. 5c oraz art. 30 ust. l ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,, JUŻ PŁYWAM 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,, Już Pływam realizowanym przez Gminę Charsznica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ,, JUŻ PŁYWAM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ,, JUŻ PŁYWAM REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,, JUŻ PŁYWAM 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,, Już Pływam realizowanym przez Gminę Pcim-

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Instytucje angażujące małoletnich wolontariuszy mogą żądać od nich pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Uwaga! Instytucje angażujące małoletnich wolontariuszy mogą żądać od nich pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. O czym każdy wolontariusz powinien wiedzieć Zasady współpracy z wolontariuszami przedstawione zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) uchwalonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Wolontariatu przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie

Regulamin Szkolnego Wolontariatu przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Regulamin Szkolnego Wolontariatu przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.

Bardziej szczegółowo

Biuro Wiedzy Poszukiwanej

Biuro Wiedzy Poszukiwanej Regulamin Programu Biuro Wiedzy Poszukiwanej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Programie Biuro Wiedzy Poszukiwanej realizowanym przez Fundację Rozwiń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Gdynia, dnia. ANKIETA

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Gdynia, dnia. ANKIETA Załącznik nr 1 do Regulaminu ANKIETA Imię i Nazwisko:..... Data i miejsce urodzenia:.. Adres zamieszkania:...... Numer PESEL:....... Tel. stacjonarny, tel. komórkowy, email:........ Wykształcenie:... Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wolontariatu

Regionalne Centrum Wolontariatu Regionalne Centrum Wolontariatu Kim jesteśmy? Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS jest stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 80 organizacji socjalnych z całego województwa śląskiego działających na

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wolontariatu

Prawne aspekty wolontariatu Prawne aspekty wolontariatu Sopockie Centrum Wolontariatu Sopot, ul. Marynarzy 4 Tel. 58 341 83 52; 600 633 101 E-mail: wolontariat@scop.sopot.pl www.scop.sopot.pl Podstawa prawna USTAWA z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Potrafię-Pomagam! w Zielonej Górze tel. kom: 604122920 adres: ul. Dąbrówki 48/365-096 Zielona Góra mail: fundacja@potrafiepomagam.cba.

Fundacja Potrafię-Pomagam! w Zielonej Górze tel. kom: 604122920 adres: ul. Dąbrówki 48/365-096 Zielona Góra mail: fundacja@potrafiepomagam.cba. Fundacja Potrafię-Pomagam! w Zielonej Górze tel. kom: 604122920 adres: ul. Dąbrówki 48/365-096 Zielona Góra mail: fundacja@potrafiepomagam.cba.pl NIP: 929-083-17-21, REGON: 080462126 KRS: 0000363383 http://www.facebook.com/klub.wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 13/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 13/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie organizacji praktyk nie objętych programem

Bardziej szczegółowo

Regulamin wolontariatu w Konwencie Bonifratrów w Konarach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin wolontariatu w Konwencie Bonifratrów w Konarach. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wolontariatu w Konwencie Bonifratrów w Konarach Rozdział I Postanowienia ogólne Konary, dn. 02.04.2013 1 Wolontariat jest inicjatywą dobrowolną oraz nieprzymuszoną, niezależną politycznie a także

Bardziej szczegółowo

(-) Radosław Witkowski

(-) Radosław Witkowski Zarządzenie Nr 1639/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 5 września 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy stypendialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na

Bardziej szczegółowo

Regulamin wolontariatu Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Regulamin wolontariatu Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Regulamin wolontariatu Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Postanowienia ogólne Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Polskim Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DANE OSOBOWE DZIECKA IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA ADRES ZAMIESZKANIA NAZWA SZKOŁY / PRZEDSZKOLA NR PESEL DANE OSOBOWE RODZICA / OPIEKUNA IMIĘ I NAZWISKO E-MAIL TEL. KOMÓRKOWY TEL.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 647/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 647/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia r. Załącznik nr 3 do Uchwały nr 647/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 06.05.2015 r. Porozumienie Partnerskie nr./gmina../ zawarte w Szczecinie w dniu. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim,

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13

UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13 Załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników Projektu UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Nr POKL.08.01.02-10-005/13 O odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akademii Wolontariatu działającej przy Fundację Oczami Brata

Regulamin Akademii Wolontariatu działającej przy Fundację Oczami Brata Regulamin Akademii Wolontariatu działającej przy Fundację Oczami Brata tekst jednolity na dzień 1 marca 2016 roku *** Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Fundacji - należy przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/29/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 12 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/29/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 12 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/29/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM WOLONTARIATU FUNDACJI,,WYGRAJMY SIEBIE z dn. 01.07.2015 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM WOLONTARIATU FUNDACJI,,WYGRAJMY SIEBIE z dn. 01.07.2015 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM WOLONTARIATU FUNDACJI,,WYGRAJMY SIEBIE z dn. 01.07.2015 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Młodzieżowe Centrum Wolontariatu jest projektem Fundacji,,Wygrajmy Siebie działającym

Bardziej szczegółowo

II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI. Obszar zamieszkania:

II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI. Obszar zamieszkania: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKTYWNI = KREATYWNI FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X I. IDENTYFIKACJA USŁUGI SZKOLENIOWEJ WARSZTATY I SZKOLENIA komputerowe

Bardziej szczegółowo

Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014

Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014 Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014 organizowanego w ramach projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE zawarte w dniu. pomiędzy: Fundacją 21 Renatę Kopacz Fundacją Podopiecznym/ą, 1 2 Banku Pekao S.A., nr

POROZUMIENIE zawarte w dniu. pomiędzy: Fundacją 21 Renatę Kopacz Fundacją Podopiecznym/ą, 1 2 Banku Pekao S.A., nr POROZUMIENIE zawarte w dniu. pomiędzy: Fundacją 21 z siedzibą w Krośnie przy ul. Wolności 1, 38-400 Krosno, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs obejmuje stworzenie: projektu graficznego logo i hasła promujących Gminę Teresin. 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY udziału w programie Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

WZÓR UMOWY udziału w programie Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej WZÓR UMOWY udziału w programie Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Nr umowy: Data podpisania umowy: Miejsce podpisania umowy: Warszawa Strony: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 2160 UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE. z dnia 2 czerwca 2015 r.

Gdańsk, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 2160 UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE. z dnia 2 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 2160 UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pelplin

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r.

K O M U N I K A T Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. K O M U N I K A T Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie obowiązku stosowania w Uniwersytecie Wrocławskim wzoru Porozumienia o prowadzeniu praktyk studenckich nieujętych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WOLONTARIUSZY AKCJI BAREFOOT PROJEKT CZYSTA PLAŻA

REGULAMIN DLA WOLONTARIUSZY AKCJI BAREFOOT PROJEKT CZYSTA PLAŻA REGULAMIN DLA WOLONTARIUSZY AKCJI BAREFOOT PROJEKT CZYSTA PLAŻA 1 Misja Wolontariatu Barefoot Projekt Czysta Plaża Misją jest zmiana mentalności Polaków; sprawienie, by nie było w nas akceptacji dla wyrzucania

Bardziej szczegółowo

Program Wolontarystyczny Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

Program Wolontarystyczny Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie. Program Wolontarystyczny Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie. 1. Cel programu. Wolontariat jest bezpłatnym, świadomym i dobrowolnym działaniem na rzecz innych, wykraczającym poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Bardziej szczegółowo

6. O przyjęciu na listę główną decydować będzie kolejność zgłoszeń.

6. O przyjęciu na listę główną decydować będzie kolejność zgłoszeń. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu pn. Organizacja wyjazdu dla dzieci z uszkodzonym słuchem Szlakiem Piastowskim 1 Informacje ogólne 1. Zadanie pn. Organizacja wyjazdu dla dzieci z uszkodzonym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR A 022-14 /2013. Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce

ZARZĄDZENIE NR A 022-14 /2013. Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce ZARZĄDZENIE NR A 022-14 /2013 Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie warunków oraz zasad odbywania praktyk studenckich, praktyk absolwenckich i wolontariatu w Sądzie

Bardziej szczegółowo

NESOD: 2015-58974 2/5 Przyg.: E-I/276

NESOD: 2015-58974 2/5 Przyg.: E-I/276 Or.0050.361.2015 Dokument : 2015-58974 Załącznik nr 3 do Załącznika do Zarządzenia 361/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.06.2015 r. UMOWA ZLECENIA NR. /.. O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wolontariat - wolontariusz

Wolontariat - wolontariusz Wolontariat NA RZECZ OSÓB STARSZYCH, CHORYCH, SAMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Organizowany przez: Fundację EDUCATOR im ks. Stanisława Grada w Tomaszowie Maz. Wolontariat - wolontariusz Wolontariat jest szansą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH z dnia w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzeszowice w 2016 roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ,, JUŻ PŁYWAM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ,, JUŻ PŁYWAM REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,, JUŻ PŁYWAM 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,już Pływam realizowanym przez Gminę Dobczyce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOLONTARIATU ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016

REGULAMIN WOLONTARIATU ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016 REGULAMIN WOLONTARIATU ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016 Słowniczek: a. Korzystający rozumie się przez to Archidiecezję Krakowską, będącą kościelna osobą prawną w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOLONTARIATU PTOP

REGULAMIN WOLONTARIATU PTOP REGULAMIN WOLONTARIATU PTOP Postanowienia ogólne Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu ze Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PREZES SĄDU REJONOWEGO w Radzyniu Podlaskim

PREZES SĄDU REJONOWEGO w Radzyniu Podlaskim PREZES SĄDU REJONOWEGO w Radzyniu Podlaskim Z A R Z Ą D Z E N I E NR 021-21/14 PREZESA SĄDU REJONOWEGO W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie warunków oraz zasad odbywania praktyk studenckich,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/220/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 25 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/220/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 25 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/220/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzanowice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ostróda, 01.12.2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Kamizelka ratunkowa 2. Projekt jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ATOS EXCELLENCE PROGRAM DLA VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ATOS EXCELLENCE PROGRAM DLA VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN ATOS EXCELLENCE PROGRAM DLA VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Atos Excellence Program (dalej: Program ) jest spółka Atos IT Services Spółka z

Bardziej szczegółowo

Regulamin wolontariatu w Domu Kultury w Gostyni ul. Pszczyńska 366.

Regulamin wolontariatu w Domu Kultury w Gostyni ul. Pszczyńska 366. Regulamin wolontariatu w Domu Kultury w Gostyni ul. Pszczyńska 366. 1 Postanowienia ogólne: 1. Wolontariuszem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba

Bardziej szczegółowo

2 Organizacja i przebieg praktyk

2 Organizacja i przebieg praktyk Nysa 01.2014 REGULAMIN ODBYWANIA PONADPROGRAMOWYCH, DODATKOWYCH, NIEODPŁATNYCH PRAKTYK DLA STUDENTÓW KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NYSIE 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE

REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE 1. Organizatorem programu Uroda i Zdrowie jest firma Eco Plant Householding Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zacisze 6. 2. Program Uroda i Zdrowie jest skierowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4236/2014

Zarządzenie Nr 4236/2014 Zarządzenie Nr 4236/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu uzyskania i korzystania z Płockiej Karty Seniora. Na podstawie art. 5c oraz art. 30 ust. l ustawy

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą" reprezentowanym przez:

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespołu Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespołu Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach Załącznik nr 6 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespołu Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach 1 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. Powinny być

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12

UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12 UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12 O odbywanie praktyki zawodowej przez Uczestników projektu Centrum Aktywności Lokalnej nr POKL.07.04.00 14 030/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z robotem na Ty

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z robotem na Ty REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z robotem na Ty 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i udziału w Projekcie Z robotem na Ty. 2. Projekt jest realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../ RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia roku

UCHWAŁA NR../ RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia roku UCHWAŁA NR../ RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia. 2008 roku w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Błonie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/254/2014 RADY GMINY W ZAKRZEWIE. z dnia 11 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/254/2014 RADY GMINY W ZAKRZEWIE. z dnia 11 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/254/2014 RADY GMINY W ZAKRZEWIE w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/208/2014 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/208/2014 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/208/2014 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawiew programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siedlisko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko rodzica, nr telefonu)... (adres zamieszkania rodzica: ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

... (imię i nazwisko rodzica, nr telefonu)... (adres zamieszkania rodzica: ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) Umowa o świadczenie usług opiekuńczo wychowawczo - dydaktycznych w Przedszkolu Niepublicznym GLOBUS Mały Podróżnik Zawarta w dniu... pomiędzy: 1. DGB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akcja Aktywizacja

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akcja Aktywizacja UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akcja Aktywizacja Zawarta w dniu w Lublinie pomiędzy: Polską Giełdą Pracy Sp. z o.o., ul. Poznańska 29, 20-731 Lublin, reprezentowaną przez...., zwaną dalej Realizatorem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD W 2012 ROKU.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD W 2012 ROKU. Projekt Załącznik do uchwały nr... Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia... PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD W 2012 ROKU. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/94/12 RADY GMINY W POZEZDRZU. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/94/12 RADY GMINY W POZEZDRZU. z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/94/12 RADY GMINY W POZEZDRZU z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Pozezdrze

Bardziej szczegółowo

...... seria i numer dowodu osobistego/pesel......

...... seria i numer dowodu osobistego/pesel...... Umowa o wykonywanie świadczeń wolontariackich zawarta w dniu:... w... pomiędzy FUNDACJĄ SKRZYDLATY PIES z siedzibą w Bukownie: 32 332 Bukowno; ul. Kolejowa 4. KRS: 0000406555 NIP: 6372190744 REGON: 122491319

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji studenckich praktyk zawodowych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki

Regulamin realizacji studenckich praktyk zawodowych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki Załącznik do Zarządzenia nr 54 /2014 Dyrektora ICZMP z dnia 11 sierpnia 2014 r. Regulamin realizacji studenckich praktyk zawodowych 1. 1. Studencka praktyka zawodowa, zwana dalej praktyką, jest realizowana

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSPÓŁPRACY WOLONTARIUSZ ORGANIZACJA WYSYŁAJĄCA

WZÓR UMOWY WSPÓŁPRACY WOLONTARIUSZ ORGANIZACJA WYSYŁAJĄCA WZÓR UMOWY WSPÓŁPRACY WOLONTARIUSZ ORGANIZACJA WYSYŁAJĄCA Pomiędzy. Zamieszkałym/ą w...pesel..., numer dowodu osobistego. zwanym/ej dalej Wolontariuszem A Organizacją z siedzibą w.., NIP., REGON.., zwaną

Bardziej szczegółowo

o realizację stażu zawodowego

o realizację stażu zawodowego Umowa nr /ST-2015/192-U/EFS/4.1.2/2012 o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or/35/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 4 października 2005 roku

ZARZĄDZENIE Nr Or/35/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 4 października 2005 roku ZARZĄDZENIE Nr Or/35/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 4 października 2005 roku w sprawie: Instrukcji szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez wolontariuszy świadczeń na rzecz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 Zasady dotyczące wykonywania świadczeń wolontarystycznych w Sądzie Rejonowym w Żorach 1. 2. 3. 4.

Załącznik Nr 3 Zasady dotyczące wykonywania świadczeń wolontarystycznych w Sądzie Rejonowym w Żorach 1. 2. 3. 4. Załącznik Nr 3 Zasady dotyczące wykonywania świadczeń wolontarystycznych w Sądzie Rejonowym w Żorach 1. Wykonywanie świadczeń wolontarystycznych polega na dobrowolnym i nieodpłatnym wykonywaniu czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Prawo jazdy kat. C

Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Prawo jazdy kat. C Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Prawo jazdy kat. C realizowany jest przez Centrum Szkoleń Domasik Magdalena Domasik, Priorytet IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOLONTARIATU W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN WOLONTARIATU W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT W WAŁBRZYCHU REGULAMIN WOLONTARIATU W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT W WAŁBRZYCHU Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady organizacji i wykonywania wolontariatu na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu. 2.

Bardziej szczegółowo