$ # g u i d { 3 0 F W OLON T A R I A T W OLON T A R I A T W W 0-3 S ZK OLE S ZK OLE C A 2-4 A 5 A - B C F E 6 C F D A } # $

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "$ # g u i d { 3 0 F W OLON T A R I A T W OLON T A R I A T 3 5 1 3 W W 0-3 S ZK OLE S ZK OLE C A 2-4 A 5 A - B C F 2-9 8 E 6 C F D 6 6 3 9 A } # $"

Transkrypt

1 WOLONTARIAT W SZKOLE

2 WOLONTARIAT = VOLONTARIUS w języku j łacińskim oznacza słowa s "dobrowolny lub "chętny"

3 WOLONTARIAT dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno koleżeńsko - przyjacielskie

4 Dlaczego chcesz zostać wolontariuszem? 61% chcę pomagać ludziom potrzebującym 46% mam nadzieję zdobyć nowe umiejętności 41% chcę mieć zajęcie 31% dla własnej satysfakcji 29% chcę poznać nowych ludzi 11% pragnę spłacić dług wobec innych 7% walczę o specjalną sprawę 4% mam wolny czas

5 Rola Szkolnego Koła a Wolontariatu Rozwija potrzebę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości Wspiera ciekawe inicjatywy młodzieży Pomaga w rozwijaniu zainteresowań Wartościowa forma spędzania czasu wolnego

6 Środowiska objęte działaniami aniami SKW społeczność szkolna środowisko lokalne

7 Kto może e korzystać ze świadczeń wolontariusza? organizacje pozarządowe organy administracji publicznej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego podmioty kościelne prowadzące działalność pożytku publicznego pozostałe instytucje i osoby fizyczne

8 Zakładanie adanie SKW 1. Diagnoza środowiska szkolnego. 2. Wyłonienie koordynatora SKW. 3. Dokonanie analizy mapy potrzeb. 4. Promocja Szkolnego Klubu Wolontariusza. 5. Szkolenie członków SKW. 6. Opracowanie rocznego planu działania SKW. 7. Opracowanie zasad SKW. 8. Monitorowanie aktywności wolontariuszy. 9. Prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy.

9 Rola koordynatora SKW Pozyskiwanie wolontariuszy Wskazanie zadania Wyjaśnienie sposobu wykonania zadania Monitorowanie wykonania zadania Motywowanie i nagradzanie wolontariusza Zapewnienie warunków BHP Komunikowanie się z przełożonympozytywne raportowanie

10 Sposoby nagradzania wolontariuszy Obchodzenie Dnia Wolontariusza Wręczanie znaczka z logo organizacji, dyplomu Umieszczanie nazwiska, zdjęcia wolontariusza w sprawozdaniu, na tablicy informacyjnej w szkole Zapraszanie na spotkania nieformalne placówki Wysyłanie kartek okolicznościowych Wysyłanie listów pochwalnych do rodziców Udział w szkoleniach, wyjazdach Pochwała na forum szkoły

11 Prawne aspekty angażowania uczniów w działania ania wolontarystyczne

12 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła definicję wolontariusza. Zgodnie z art. 2 pkt.3 ustawy wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie. (DZ. U. nr 96, poz. 873 ze zm.) Wolontariuszem może zostać osoba fizyczna, zarówno pełnoletnia, jak i niepełnoletnia (za pisemną zgodą opiekuna prawnego).

13 Ubezpieczenie od następstw nieszczęś ęśliwych wypadków w (NW) Gdy świadczenie wolontariusza trwa dłużej niż 30 dni wolontariusz podlega ubezpieczeniu na mocy ustawy z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadku lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U ze zm.)

14 UBEZPIECZENIE następstw nieszczęś ęśliwych wypadków w (NNW) Korzystający zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, dla wolontariuszy, z których świadczeń korzysta przez okres nie dłuższy niż 30 dni lub przez czas nieokreślony.

15 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) odpowiedzialność osób b trzecich Za szkody wyrządzone osobie trzeciej przez wolontariusza, odpowiedzialność może ponosić korzystający. Art.429 Kodeksu cywilnego Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze.

16 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) odpowiedzialność osób b trzecich W przypadkach szczególnych, gdy z porozumienia zawartego przez korzystającego z wolontariuszem wynika relacja zwierzchnictwa i podporządkowania, korzystający może ponosić na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez podwładnego. Art.430 Kodeksu cywilnego Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzona z tej winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej czynności.

17 UBEZPIECZENIE OC odpowiedzialności cywilnej Przepisy ustawy nie nakazują ubezpieczenia wolontariuszy w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Polisa OC chroni korzystającego przed roszczeniami osób lub placówek na rzecz, których świadczył pomoc wolontariusz.

18 POROZUMIENIE Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni porozumienie powinno zostać sporządzone na piśmie. W przypadku porozumień zawartych na okres krótszy niż 30 dni, mogą one mieć formę ustną.

19 Załącznik Nr1 POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH Zawarte w dniu w Mińsku Mazowieckim pomiędzy Dyrektorem szkoły... zwanym dalej Korzystającym, a rodzicem/opiekunem prawnym., nr dowodu osobistego., zamieszkałym w.. reprezentującym wolontariusza., nr PESEL wolontariusza zamieszkałego w 1.Korzystający, wolontariusz i jego rodzice/prawni opiekunowie zawierają porozumienie o współpracy w zakresie działalności w Szkolnym Kole Wolontariatu. 2. Wolontariusz i jego rodzice/prawni opiekunowie zostali zapoznani z Regulaminem Szkolnego Koła Wolontariatu. 3. Wolontariusz zobowiązuje się wykonywać w ramach porozumienia następujące świadczenia: - udział w organizacji różnorodnych imprez, - współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, - działania na rzecz osób potrzebujących pomocy 4. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień.., a zakończenie w dniu Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenia o charakterze wolontarystycznym, które mają charakter bezpłatny. 6. Wolontariusz będzie wykonywał świadczenia podczas zajęć dydaktycznych i poza nimi. 7. Świadczenia wolontarystyczne będą wykonywane przez wolontariusza na terenie szkoły oraz placówek, z którymi szkoła będzie współpracowała. 8. Informacja o terminie i miejscu świadczeń będzie zamieszczana na stornie internetowej 9. Zadania wolontariusz będzie wykonywał pod opieką osoby dorosłej. 10. Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania przez niego świadczeń oraz takie warunki zapewnia. 11. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego. 12. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,poz.873 z późn.zm.) 13. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem. okresu wypowiedzenia. 14. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Korzystający Wolontariusz Rodzic/Opiekun prawny...

20 INNE OBOWIĄZKI WOBEC WOLONTARIUSZA

21 Wystawienie zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń Na żądanie wolontariusza korzystający potwierdza na piśmie treść porozumienia, wydaje pisemne zaświadczenie oraz opinię o wykonaniu świadczeń

22 Poinformowanie o prawach i obowiązkach Korzystający informuje wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnia dostępność tych informacji.

23 Bezpieczeństwo Korzystający zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wykonania przez wolontariusza świadczeń, w tym w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń z nimi związanych zapewnia odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

24 Zapewnienie pokrycia kosztów Organizacja pokrywa koszty podróży służbowych i diet, chyba, że wolontariusz zwolni ją z tego obowiązku (tylko w formie pisemnej)

25 Akty prawne regulujące warunki i zasady współpracy pracy z wolontariuszami Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia r. (Dz.U.Nr 96 poz.873) Ustawa o pomocy społecznej z dnia r. (Dz.U.z 1998r.,Nr 64,poz.414 ze zm.) Ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej z dnia r. (Dz.U.z 1991r.,Nr 91,poz.408) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia: r. rehabilitacja zawodowa,społeczna,lecznicza r. placówki opiekuńczo-wychowawcze r. administracja publiczna r. - poradnie psychologiczno-pedagogiczne

PRAWO O WOLONTARIACIE

PRAWO O WOLONTARIACIE Opracował: Stanisław Kłak PRAWO O WOLONTARIACIE 1. Podstawy prawne wolontariatu Działalność wolontariuszy w Polsce reguluje: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Bardziej szczegółowo

ABC. Wolontariatu. mam prawo do prawa. ABC Opracował Adam Poszewiecki ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie

ABC. Wolontariatu. mam prawo do prawa. ABC Opracował Adam Poszewiecki ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info publikacja

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza.

Wolontariat. O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza. Wolontariat O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza. Dla wielu organizacji pozarządowych zaangażowanie wolontariuszy w pracę organizacji jest często niezbędnym elementem ich funkcjonowania, a wysiłek

Bardziej szczegółowo

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny Opracowanie: Katarzyna Kołodziej Redakcja i korekta: Beata Żmichowska Wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ul. Nowolipki b, 00- Warszawa tel. () ; infolinia

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Wolontariatu. przy Gimnazjum ZSP im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Regulamin Szkolnego Wolontariatu. przy Gimnazjum ZSP im. Noblistów Polskich w Lesznowoli Regulamin Szkolnego Wolontariatu przy Gimnazjum ZSP im. Noblistów Polskich w Lesznowoli Regulamin Szkolnego Wolontariatu przy Gimnazjum ZSP im Noblistów Polskich w Lesznowoli. Podstawa prawna: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien?

Wolontariat. O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien? Wolontariat O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien? Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, choć niejednokrotnie bywa także ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Każdy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu

Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu Uchwała Zarządu United Nations Association Poland z dnia 9 maja 2013 roku ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu 1 W Stowarzyszeniu realizuje się program wolontariatu na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO

WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO Piotr Komosa, Dorota Dorska SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 6 1. ŹRÓDŁA PRAWA 8 2. CELE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO

Bardziej szczegółowo

www.wspolnota.garwolin.pl

www.wspolnota.garwolin.pl Moda na wolontariat STR. 2 Motywacje wolontariuszy STR. 3 Fotogaleria STR. 8 egzemplarz bezpłatny GAZETA KULTURALNO-INFORMACYJNA NASZ WSPÓLNY POWIAT Szuflada KRS 0000110979 przekaż 1% na stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem?

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Opracowanie: Dariusz Pietrowski, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Radek Skiba, Stowarzyszenie Klon/Jawor Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Spis treści: I. Co to jest działalność poŝytku

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! PORADNIK DLA PEŁNYCH ZAPAŁU GIMNAZJALISTÓW

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! PORADNIK DLA PEŁNYCH ZAPAŁU GIMNAZJALISTÓW ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! PORADNIK DLA PEŁNYCH ZAPAŁU GIMNAZJALISTÓW Publikacja powstała w ramach projektu Rozwijamy skrzydła stawiamy na wolontariat! WSTĘP Potrzeba działania społecznego jest znacząco związana

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator Warszawa 2012 Podstawy prawne zatrudniania młodzieży

Bardziej szczegółowo

Wezwanie. do uzupełnienia braków formalnych. czyli krótki przewodnik po dobrych praktykach w studenckim wolontariacie prawniczym

Wezwanie. do uzupełnienia braków formalnych. czyli krótki przewodnik po dobrych praktykach w studenckim wolontariacie prawniczym Terminy: Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych czyli krótki przewodnik po dobrych praktykach w studenckim wolontariacie prawniczym Joanna Gieroba, Izabela Precz, Delaine R. Swenson Sąd Rejonowy w

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy 1 Przepisy ogólne 1. Praktyka na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Monitor. Prawny Proboszcza. Czy warto się ubezpieczać i na jaką kwotę? PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE. Czcigodny Księże Proboszczu!

Monitor. Prawny Proboszcza. Czy warto się ubezpieczać i na jaką kwotę? PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE. Czcigodny Księże Proboszczu! Prawny Proboszcza Nr 1 Październik 2011 ISSN 1212-1212 PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE Czcigodny Księże Proboszczu! Z przyjemnością oddajemy do rąk Księdza pierwszy numer a Prawnego Proboszcza.

Bardziej szczegółowo

$ 2 $ 3 OBOWIĄZKI POŚREDNIKA

$ 2 $ 3 OBOWIĄZKI POŚREDNIKA UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie, na podstawie art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2008, nr 69, poz.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu..

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim reprezentowanym przez Krystynę Wawrzyniak Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo