SzWNr2 ZP/250/059/2015/337 Rzeszów,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SzWNr2 ZP/250/059/2015/337 Rzeszów, 2015-09-04."

Transkrypt

1 SzWNr2 ZP/250/059/2015/337 Rzeszów, wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U poz. 907 z późn. zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści: I. Pytanie nr 1 Czy Zamawiający wymaga aby dostawy produktów leczniczych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu izoterma" posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z 6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Medycznej (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.)? Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczania produktów leczniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu izoterma" do realizacji zamówienia na dostawę produktów leczniczych? Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymagania. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu izoterma", które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent! umieszcza je na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego? Odpowiedź: Dostawy powinny odbywać się zgodnie z zapisami projektu umowy - 3, ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zapotrzebowania transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe przed uszkodzeniami i wpływem czynników zewnętrznych. Pytanie nr 4 W karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego Producent wskazuje w jakich warunkach powinien być przewożony, magazynowany towar, ważnym jest również oznakowanie produktu (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) typu substancje i preparaty szkodliwe, żrące, toksyczne, łatwo palne itd. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się

2 środkami transportu czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu izoterma"? Odpowiedź: Dostawy powinny odbywać się zgodnie z zapisami projektu umowy - 3, ust. 2. Pytanie nr 5 Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas, sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostawami loco magazyn/apteka Zamawiających. Pytanie nr 6 Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie, ale nie stawia takiego wymagania. II. 1) Wzór umowy par. 3 ust. 1. Prosimy o informację, czy dni dostawy jako kryterium oceny ofert to dni liczone jako dni robocze od pon. do piąt. czy dni kalendarzowe. Odpowiedź : Dni dostawy to dni liczone jako dni kalendarzowe. 2) SIWZ pkt. II.6. oraz wzór umowy par. 9. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych a zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy oraz oraz zgodnie z normami i zapisami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie, zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu pkt. II.6 SIWZ oraz zapisu par. 9 wzoru umowy. Wykonawca zgodnie z wejściem w życie od r. nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nie ma już obowiązku przyjmowania opakowań po produktach, które są przedmiotem niniejszego postępowania /interpretacja MŚ z / Wskutek powyższego Wykonawca wnioskuje o rezygnację Zamawiającego z powyżej wskazanych zapisów. Odpowiedź : Zamawiający wykreśla zapisy: rozdział II pkt 6 SIWZ oraz 9 projektu umowy. III. 1) SIWZ pkt. II.6. oraz wzór umowy par. 9. Dodatkowo w nawiązaniu do zgłoszonego już w dniu dzisiejszym przez Wykonawcę pytania: Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy oraz zgodnie z normami i zapisami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie, zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu pkt. II.6 SIWZ oraz zapisu par. 9 wzoru umowy. Wykonawca zgodnie z wejściem w życie od r. nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nie ma już obowiązku przyjmowania opakowań po produktach, które są przedmiotem niniejszego postępowania /interpretacja MS z / Wskutek powyższego Wykonawca wnioskuje o rezygnację Zamawiającego z powyżej wskazanych zapisów." - prosimy o podanie dokładnej podstawy prawnej i wskazanie, który zapis z podanej przez Zamawiającego aktualnej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nakazuje Wykonawcy jako uczestnikowi przedmiotowego postępowania odbierać określone przez Zamawiającego opakowania i odpady opakowaniowe. Ponadto Wykonawca podtrzymuje wniosek jak wyżej o rezygnację Zamawiającego z wskazanych zapisów SIWZ pkt. II.6. oraz wzór umowy par. 9. Odpowiedź : Zamawiający wykreśla zapisy: rozdział II pkt 6 SIWZ oraz 9 projektu umowy. IV. Pytanie nr 1 dotyczące pakietu VI poz. 9 i 10: Czy Zamawiający wymaga, aby preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji endoskopów były dopuszczone do użycia w instrukcji myjni

3 ETD? Pytanie nr 2 Dot. pakietu VI poz. 9 i 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wskazanych pozycji z pakietu VI w celu złożenia konkurencyjnej oferty cenowej? Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pytanie nr 3 Dot. pakietu VI poz. 9: Czy Zamawiający dopuści preparat dezynfekcyjny działający" w pełnym spectrum: (zakres działania) B, F,V,Tbc spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Pytanie nr 4. Dot. pakietu VI poz. 9: W związku z konfekcjonowaniem produktu w zbiorczych opakowaniach handlowych 3 x 51 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie wymaganej ilości na - ilość: 138 opakowań (5L)? Pytanie nr 5. Dot. Zapisów SIWZ i umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy liczony był w dniach roboczych? Odpowiedź : Dni dostawy to dni liczone jako dni kalendarzowe. Pytanie nr 6. Dot. Zapisów umowy paragraf 5 pkt. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary do 10%? Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 7. Dot. Zapisów SIWZ i umowy paragraf 9 oraz pakietu nr VI poz. 9 i 10: Czy w przypadku gdy producent zaleca standardowe postępowanie z odpadem (tj. całkowite opróżnienie opakowania, wypłukanie wodą a następnie jeśli użytkownik nie sklasyfikuje odpadu inaczej odpady opakowaniowe po tych produktach mogą być taktowane jak inne odpady komunalne), Zamawiający zrezygnuje z wymogu o którym mowa w w. paragrafie 9? Odpowiedź : Zamawiający wykreśla zapisy: rozdział II pkt 6 SIWZ oraz 9 projektu umowy. Pytanie nr 8: Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową? Odpowiedź : Pytanie nie dotyczy zapisów SIWZ. V. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z pakietu nr 2 pozycji 9 i utworzenie odrębnej podgrupy. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w w/w przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu. Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. VI. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 2 pozycji 9? Pozwoliłoby to na wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym większej ilości oferentów, co umożliwiłoby Państwu wybór dogodniejszych warunków zakupu. Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. VII. Pyt. 1 dot. pakiet 2 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli preparat oparty na substancjach aktywnych: etanolu (96%), nadtlenku wodoru (30%), diglukonianie chlorheksydyny (20%) Pyt. 2 dot pakiet 2 poz. 6

4 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zaszła omyłka pisarska i powinno być Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą w ciągu 90s oraz Spektrum działania: B - 15s, F (C.albicans) - 15 s, Tbc - 20s, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro(mysi) - 15s, Adeno, Polio 2 min Pyt. 3 dot. pakiet 2 poz. 18 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w poz. 18 można zaoferować alkaliczny preparat myjący. Zawierający wodorotlenek sodu, krzemian sodu, inhibitory korozji bez środ. pow. czynnych węglowodorów. Przeznaczony do mycia narzędzi chir., kontenerów oraz wyrobów z aluminium i aluminium anodyzowanego. Dozowanie: 3-6ml/1. ph: 11,8-12,2(koncentrat). ph: roztworu >10 w temp. 55 C. Postać: płyn, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Pyt. 4 dot pakiet 2 poz. 25 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w poz. 25 można zaoferować preparat o ph ok. 7, wg najnowszej karty charakterystyki w przedziale od 6 do 7. Pyt. 5 dot. pakiet 2 poz. 26 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w poz. 26 można zaoferować Środek do czyszczenia manualnego przedmiotów ze stali szlachetnej mający w składzie niejonowe związki powierzchniowo - czynne, kwas cytrynowy, alkohol, ph wg najnowszej karty charakterystyki w przedziale od 2,9 do 3,7. Pyt. 6 dol. pakiet 2 poz. 27 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli skuteczność preparatu wobec wszystkich wirusów osłonionych? Pyt. 7 dot. pakiet 2 poz. 31 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga chusteczek bezalkoholowych na bazie chlorku didecylodimetyloamoniowego o spektrum działania B, F Tbc. V spełniającego wymagania EN 13727, EN do 1 min i EN do 15 min, rozmiar 200 x 22) Pyt 8 dot. pakiet 2 poz. 34 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli preparat działający w stężeniu 2% r.roboczy na na bakterie (EN13727, EN 14561), wirusy (EN14476), grzyby /drożdże (EN13624, EN14562), prątki gruźlicy (EN114348, EN14563) do 10 min., spełniający pozostałe wymagania siwz Pyt. 9 dot. pakiet 5 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zaszła omyłka i w poz. 1 można zaoferować preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny. Pyt. 10 dot. pakiet 7 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w poz. 2 można zaoferować preparat o czasie działania od 15s do 2 min w zależności od wymaganego spektrum, preparat spełnia pozostałe wymagania siwz. Pyt. 11 dot. pakiet 7 poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu nie zawierającego w składzie mocznika,

5 spełniającego pozostałe zapisy siwz. Pyt. 12 dot. pakiet 7 poz.6 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w poz. 6 można zaoferować preparat działający w 15 sek., przy zabiegach typu nakłucia stawu lub jamy ciała zawierającej płyn do 1 min., Rota do 1 min, Polio do 5min. z możliwością stosowania u dzieci i noworodków co wynika z zapisów w CHPL, przebadany dermatologicznie. Preparat spełnia pozostałe wymagania siwz. Pyt. 13 dot. pakiet 7 poz. 7 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w poz. 7 można zaoferować preparat działający w 15 sek., przy zabiegach typu nakłucia stawu lub jamy ciała zawierającej płyn do 1 min, Rota do 1 min, Polio do 5min z możliwością stosowania u dzieci i noworodków co wynika z zapisów w CHPL, przebadany dermatologicznie. Preparat spełnia pozostałe wymagania siwz. Pyt. 14 dot. pakiet 7 poz. 10 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w poz. 10 można zaoferować preparat działający w stężeniach od 0,5% do 2% i w czasie od 15min do 1 godz. w zależności od wymaganego spektrum. Preparat spełnia pozostałe wymagania siwz. VIII. Pakiet 2 poz 6 oceny hypoalergicznego preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu ety1owego 72g/100ml, gliceryny i innych substancji nawilżających i zmiękczających skórę o szerokim spektrum działania wobec B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV, Vaccinia, Rota i Adeno) w czasie 30 sekund. Ponadto preparat został przebadany dermatologicznie. Pakiet 2 poz 6 oceny hypoalergicznego preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego 85%, gliceryny, witaminy E, pantenolu i innych substancji nawilżających i zmiękczających skórę o szerokim spektrum działania wobec B, F, Tbc, V (HIV,HBV,HCV, Vaccinia, Noro, Adeno i Polio) w czasie 30 sekund. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z EN sekund i chirurgiczna zgodnie z EN sekund. Ponadto preparat został przebadany dermatologicznie. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny. Pakiet 2 poz 7 oceny profesjonalnej hipoalergicznej emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk na bazie alkilopoliglikozydu kwasu kokosowego i gliceryny. Bez zawartości mydła. Emulsja może być stosowania przez osoby u których stwierdzono kontaktowe zapalenie skóry (test hypoalergii) oraz w pielęgnacji pacjentów obłożnie chorych i profilaktyce odleżyn. Pakiet 2 poz. 9 oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych na bazie 3 substancji aktywnych biguanidyny, QAV i amin o wymiarach 300x240 w opakowaniach po 50szt z przeliczeniem ilości. Spektrum działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5

6 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach. Pakiet 2 poz 22 oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN 14561), prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus) (EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro, Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN -EN Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych. Pakiet 2 poz 28 oceny profesjonalnej hipoalergicznej emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk na bazie alkilopoliglikozydu kwasu kokosowego i gliceryny. Bez zawartości mydła. Emulsja może być stosowania przez osoby u których stwierdzono kontaktowe zapalenie skóry (test hypoalergii) oraz w pielęgnacji pacjentów obłożnie chorych i profilaktyce odleżyn. Pakiet 2 poz 29 oceny bezwonnego (nie zawierającego składników zapachowych) preparatu w postaci proszku do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (C.diffciele) - w czasie do 15 minut. Bez aktywatora. Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami faza 2, etap 2-według obowiązujących w Polsce norm PN- EN (bakteriobójcza), PN-EN (pełna grzybobójcza), PN-EN (pełna prątkobójcza M.terrae i M.avium) oraz faza 2, etap 1 PN-EN (wirusobójcza). Preparat zawiera inhibitory korozji. Konfekcjonowany w opakowania 1kg z przeliczeniem ilości. Pakiet 2 poz 30 i 31 oceny chusteczek impregnowanych alkoholem (2-propanol) o wymiarach 200 x 200 mm spełniającego zapisy SIWZ o szerokim spektrum bójczym wobec: B(EN 13727), Tbc (EN 14348), V (BVDV,HCV,HBV,HIV, Vaccinia) w czasie do 1 minuty, i F(EN Candida Albicans i Aspergillus Niger) w czasie 2 minut. Konfekcjonowanych w tubach po 200 sztuk. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w pozycji 30, w pozycji 31 zaszła omyłka patrz odpowiedź na pytanie 7 część VII. Pakiet 2 poz 34 oceny bezwonnego (nie zawierającego składników zapachowych) preparatu w postaci proszku do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością

7 stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok. 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (C.difficiele)- w czasie do 15 minut. Bez aktywatora. Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami faza 2, etap 2-wedlug obowiązujących w Polsce norm PN-EN (bakteriobójcza), PN-EN (pełna grzybobójcza), PN-EN (pełna prątkobójcza M.terrae i M.avium) oraz faza 2, etap 1 PN-EN (wirusobójcza). Preparat zawiera inhibitory korozji. Konfekcjonowany w opakowania 1kg z przeliczeniem ilości. Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pakiet 2 poz 35 Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie triclosanu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, wykazującego działanie bakteriobójcze zgodnie z normą PN-EN 1499 czyli w warunkach praktycznych. Produkt kosmetyczny. Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Pakiet 3 poz 1 i 2 Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 22 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SIWZ, na bazie alkoholu etylowego konfekcjonowanego w worki PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego systemu Dispenso. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 700ml oraz były dostosowane do systemu STERISOL zawęża konkurencję do tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych. Pakiet 3 poz 3 Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 22 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, konfekcjonowanego w worki PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego systemu Dispenso. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 700ml oraz były dostosowane do systemu STERISOL zawęża konkurencję do tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych. Pakiet 3 poz 4 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w postaci aktywnej pianki na bazie amin do mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego o szerokim niż wymagane spektrum mikrobójczym wobec: B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Rota) w czasie 15 minut. Konfekcjonowanego w opakowania 1L ze spryskiwaczem pianowym z przeliczeniem ilości o wydajności 220m2. Pakiet 3 poz 7 Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ o bardzo dobrych właściwościach

8 myjących na bazie kompleksu enzymatycznego o szerokim spektrum mikrobójczym B,F,V/HIV,HBV,HCV, Herpeswirus,Rotawirus/ w czasie 15 minut i stężeniu 0,5%, będącego wyrobem medycznym kl.iib. Pakiet 3 poz 9 oceny alkoholowego preparatu spełniającego zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu 72g o szybszym czasie działania i szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca i żrąca, w związku z tym nie podrażnia dróg oddechowych oraz błon śluzowych. Jest preparatem przyjaznym dla środowiska i personelu który go używa. Pakiet 3 poz 9 Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego na bazie alkoholi i czwartorzędowych soli amonowych wykazującego szerokie spektrum działania wobec B (EN 13727, EN 14561),F (Candida, Aspergillus)(EN13624, EN 14562), TbC (EN 14348, EN 14563) w czasie 30 sekund, V (Polio i Adeno) w czasie do 1 minut. Preparat posiada skuteczność mikrobójczą potwierdzoną badaniami wykonanymi w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN (Faza II Etap II warunki praktyczne) Pakiet 3 poz 12 Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny tabletek chlorowych na bazie dichloroizocjanuranu sodu o lepszych parametrach mikrobójczych wobec B,Tbc,F, V(Poli i Adeno) oraz Cl.difficile przy 6000 ppm aktywnego chloru w czasie 15 minut. Badania w warunkach brudnych. Konfekcjonowane po 300 sztuk w opakowaniu. Pakiet 3 poz 13 oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 14x18 w tubach po 100szt i spektrum działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach. Pakiet 3 poz 14 oceny chusteczek impregnowanych alkoholem spełniającego zapisy SIWZ o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV, HCV, HBV, HIV,Vaccinia, Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Konfekcjonowanych w tuby po 100 sztuk.

9 Pakiet 3 poz 15 oceny profesjonalnej emulsji o działaniu pielęgnującym i regenerującym z zawartością szeregu substancji odżywczych gliceryny, lanoliny, allantoiny i kompleksu witamin A, E, B5, konfekcjonowanego w opakowaniach po 500ml z pompką dozującą. IX. W związku z faktem, iż do dnia dzisiejszego Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawcy przekazane dnia r. a dot. wykreślenia zapisów SIWZ pkt oraz wzór umowy par. 9 o obowiązku Wykonawcy do odbioru i utylizacji opakowań i odpadów opakowaniowych po substancjach i mieszaninach niebezpiecznych dodatkowo nadmieniamy, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 i pkt 32 ustawy o odpadach wytwórcą oraz posiadaczem odpadu jest Zamawiający. Obowiązki ciążące na wytwórcy oraz posiadaczu są uregulowane w sposób bezwzględnie wiążący przez ustawę o odpadach. Obowiązek odbioru odpadu jest realizacją obowiązku gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach. Zasadą jest zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o odpadach, że to wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Ponadto wskazujemy, że przeniesienie obowiązku zagospodarowania odpadu na inny uprawniony do tego podmiot, nie zwalnia Zamawiającego z realizacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych wynikających z ustawy o odpadach. Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o odpadach, kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady, a zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy, posiadacz odpadów prowadzi kartę ewidencji odpadów dla każdego rodzaju odpadów odrębnie. Ustawa o odpadach nie przewiduje możliwości delegowania tych obowiązków na inne podmioty. Powiązany z tymi obowiązkami jest również obowiązek przygotowania i składania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi o którym mowa w art. 75 ustawy o odpadach, a który obciąża wytwórcę obowiązanego do prowadzenia ewidencji odpadów (art. 75 ust. 1 pkt 1). Jeżeli Zamawiający nie dokona (pomimo istnienia podstaw prawnych i faktycznych) wykreślenia zapisów SIWZ pkt. II.6. oraz wzór umowy par. 9, prosimy o podanie szczegółowych wymogów dot. obowiązku Wykonawcy związanego z odbiorem i utylizacją opakowań i odpadów opakowaniowych po substancjach i mieszaninach niebezpiecznych. Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogacych mieć wpływ na sporzadzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W związku z powyższym, w celu należytego wyliczenia ostatecznej ceny ofertowej Wykonawcy (zarówno kosztów fizycznej utylizacji jak i odbioru opakowań z użyciem specjalistycznego sprzętu i ochrony), biorąc pod uwagę, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w imieniu i na rzecz siedmiu Zamawiających, prosimy o podanie przede wszystkim: - dokładnych miejsc odbioru opakowań i odpadów opakowaniowych - częstotliwości odbiorów opakowań i odpadów opakowaniowych wyznaczonej dla poszczególnych miejsc odbiorów - harmonogramów odbioru opakowań I odpadów opakowaniowych w poszczególnych miejscach odbioru - minimalnej i maksymalnej ilości każdorazowego odbioru opakowań I odpadów opakowaniowych - danych dot. Osób odpowiedzialnych po stronie Zamawiającego za przekazanie Wykonawcy określonych opakowań I odpadów opakowaniowych. Ponad wszystko podtrzymujemy wniosek o wykreślenie zapisów SIWZ pkt. II 6. oraz wzór umowy par. 9, co uzasadniono wyżej. Odpowiedź : Zamawiający wykreśla zapisy: rozdział II pkt 6 SIWZ oraz 9 projektu umowy.

10 X. Pakiet nr 8 poz. 2 W związku z zakończeniem produkcji ściereczek o wymiarach 28x17,5cm zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania ścierek w rolce do nasączania preparatem dezynfekcyjnym służące do dezynfekcji powierzchni I drobnego sprzętu medycznego w rozmiarze 30 x 16,5cm, długość rolki 60m? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Na podstawie art 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. zakresie. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia r godz Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia r godz w Budynku Zamówień Publicznych. Z poważaniem DYREKTOR Janusz Solarz

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Śrem, dnia 01.12.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/30/PN/14 Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA do Zapytania Ofertowego

PYTANIA do Zapytania Ofertowego Łapy, 03.10.2016 r. SP ZOZ VII/170 /2016 Uczestnicy postępowania PYTANIA do Zapytania Ofertowego Dotyczy Zapytania Ofertowego - SP ZOZ VII/6/2016/ZO; Dostawa środków antyseptycznych i dazynfekcyjnych do

Bardziej szczegółowo

Nr post. 5/2017 Chełmno, dnia r. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr post. 5/2017 Chełmno, dnia r. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl Nr post. 5/2017 Chełmno, dnia 05.04.2017

Bardziej szczegółowo

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 05/PN/2014 Z dnia: 24-02-2014 Nazwa (firma) Zamawiającego SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Adres Zamawiającego UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL.

Bardziej szczegółowo

Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Adeno) w czasie 15 min., konfekcjonowany w op. 1l z dozownikiem.d

Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Adeno) w czasie 15 min., konfekcjonowany w op. 1l z dozownikiem.d Piekary Śląskie 02.06.2014r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie Sekcja d/s zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel. centrala 22 778 26 00, fax 22 779 09 90 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl tel. sekretariat 22 778 26 10, fax 22 779 09 99 KRS

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl Regon 272780323;

Bardziej szczegółowo

DZp.Lap Rybnik, r.

DZp.Lap Rybnik, r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku DZp.Lap.80.2.2015 Rybnik, 10.03.2015 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, http://www.szpital

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ Krotoszyn Nr sprawy: RZP-V/1/36/14 Zamawiający na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania ZP/69/2016 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu CZMP

Dotyczy: Postępowania ZP/69/2016 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu CZMP INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-54 fax (0-42) 271-17-50 E-mail: malgorzata.siwicka@iczmp.edu.pl Łódź, dnia

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie OFERENCI dotyczy: Pytanie 1 dot. pakietu 1

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie   OFERENCI dotyczy: Pytanie 1 dot. pakietu 1 Stargard, dn. 17.10.2016 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego 11/n/do/2016 r. na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych w podziale na 13 pakietów. Pytanie

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 PAKIET I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 Załącznik nr 1 Lp. Opis J.m. Ilość Cena 1 2 3 4 Preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji skóry przed zabiegami. W postaci bezbarwnej. Spektrum działania

Bardziej szczegółowo

WSz II Tarnobrzeg, dnia r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

WSz II Tarnobrzeg, dnia r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WSz II.4.291.41.210.2017 Tarnobrzeg, dnia 18.07.2017 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. Nr sprawy SPZOZ.U.880/2016 ZAWIADOMIENIE

Warszawa, dnia r. Nr sprawy SPZOZ.U.880/2016 ZAWIADOMIENIE Warszawa, dnia 09.01.2017r. Nr sprawy SPZOZ.U.880/2016 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 1 PREPARAT DO DEZYNFEKCJI RAN I BŁON ŚLUZOWYCH Preparat do dezynfekcji ran, błon sluzowych i skóry, do leczenia odleżyn, zawierający chlorowodorek oktenidyny, nie zawierajacy jodu. Działanie:bakteriobójcze,

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. sufakantów oraz kompleksu trzech enzymów, przeznaczonego do manualnego mycia i dezynfekcji

ZAWIADOMIENIE. sufakantów oraz kompleksu trzech enzymów, przeznaczonego do manualnego mycia i dezynfekcji ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKÓW, ul. Kościuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525 Czarnków, dnia 20.05.2014r ZAWIADOMIENIE Dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 PAKIET I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 Załącznik nr 1 Lp. Opis J.m. Ilość Cena 1 2 3 4 Preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji skóry przed zabiegami. W postaci bezbarwnej. Spektrum działania

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001-2009. . Śrem, dnia 26 maja 2014 r. Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001-2009. . Śrem, dnia 26 maja 2014 r. Wykonawcy którzy pobrali SIWZ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63 100 ŚREM, ul. Promenada 7 tel. ( 0-61 ) 283-52-67, fax ( 0-61 ) 283-77-38 www.zpo.srem.com.pl zpo@post.pl Certyfikat Systemu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy: WIW.AD.I.272.62.2012 Siedlce, dn. 13 sierpnia 2012 r. WYKONAWCY wszyscy Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-105/08 Tarnów, 2008-11-12. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy środków dezynfekcyjnych.

Znak: AE/ZP-27-105/08 Tarnów, 2008-11-12. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy środków dezynfekcyjnych. Znak: AE/ZP-27-105/08 Tarnów, 2008-11-12 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy środków dezynfekcyjnych. W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY UCZESTNICY POST

WSZYSCY UCZESTNICY POST Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk SP/ZP/04/2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostawę środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 1 Preparat do dezynfekcji małych oraz trudnodostępnych miejsc. Zawierający 55 etanolu oraz czwartorzędowe związki amonowe.posiadający dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

DPZ/333/9PN/2015 Olsztyn, dnia 17 lutego 2015 r.

DPZ/333/9PN/2015 Olsztyn, dnia 17 lutego 2015 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy preparatów

Bardziej szczegółowo

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Śrem, dnia 02.12.2015r. Dotyczy sprawy: ZP/17/PN/15 Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.

Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 33-100 Tarnów Tel. 14 631 02 10 Fax 14 627 44 43 e-mail: sekretariat@zps.tarnow.pl Internet www.zps.tarnow.pl REGON 851800010

Bardziej szczegółowo

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L Promocja trwa od 01.09. do 31.122014 lub do wyczerpania zapasów INCIDIN LIQUID SPRAY - Szybko działający alkoholowy preparat dezynfekcyjny nie zawiera aldehydów INCIDUR SPRAY - Szybko działający alkoholowy

Bardziej szczegółowo

fazy 2 etap 2, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach 5 litrowych z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?.

fazy 2 etap 2, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach 5 litrowych z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?. Poznań 9 czerwca 2014 dot. Nr sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 15/14 DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2006R NR 164, POZ. 1163) PROSIMY

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat. Numer sprawy: TP/35/2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat. Numer sprawy: TP/35/2011 Kielce dn. 3.03.2011 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat. Numer sprawy: TP/35/2011 W związku z zapytaniami, dotyczącymi postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 3 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 46/ / 13. Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Zamość, dnia 3 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 46/ / 13. Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ Zamość, dnia 3 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 46/ / 13 Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10,

Bardziej szczegółowo

Pismo: Z.II.2300/Zp/14/2016/4 Nisko dnia: 29/03/2016. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Z.II.2300/Zp/14/2016/4 Nisko dnia: 29/03/2016. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko Pismo: Z.II.2300/Zp/14/2016/4 Nisko dnia: 29/03/2016 Wszyscy zainteresowani postępowaniem przetargowym na: Dostawę

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran

Pakiet 1 Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran Załącznik nr 6 do przetargu nieograniczonego nr 26/200 Dezynfekcja Pakiet Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran lp opis preparatu nazwa jedn. miary ilość roczna Cena jednostk. netto VAT

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy 16 070 Choroszcz tel. +48 85 719 10 91 ul. Plac Z. Brodowicza 1 fax. +48 85 719 28 00 Choroszcz, dn.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: spsk1@pum.edu.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 13.01.2016r. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 26.03.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 26.03.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 26.03.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: przetargu na Dostawę preparatów dezynfekcyjnych oraz środków

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto. Ilość

Cena jednostkowa netto. Ilość Załącznik nr 1 Środki do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry rąk oraz pola zabiegowego 2013 L.p Nazwa Wielkość opakowania Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto % Vat Wartość brutto Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

500 Litr litr litr 50

500 Litr litr litr 50 Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet Nr 1 załącznik nr 2 Mycie, odkażanie i pielęgnacja rąk Lp. 1 Opis przedmiotu zamówienia Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Konsorcjum Naukowe Zdrowe Zwierzę Bezpieczna Żywność DYREKTOR dr hab. Krzysztof Niemczuk profesor nadzwyczajny Uczestnicy postępowania na

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do: przetargu PN/06/05/17. Dostawa środków dezynfekcyjnych

Pytania i odpowiedzi do: przetargu PN/06/05/17. Dostawa środków dezynfekcyjnych Szpital Giżycki Sp. z o.o. w restrukturyzacji 11-500 Giżycko, ul. Warszawska 41 Tel: 87/ 429-66-45, Fax: 87/ 429-66-30 e-mail: zaopatrzenie@zozgiz.pl strona internetowa: www.zozgiz.pl Giżycko, 17.05.2017

Bardziej szczegółowo

L.dz. DZPiZ /2016 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na dostawy środków dezynfekcyjnych nr sprawy 20/ZP/16

L.dz. DZPiZ /2016 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na dostawy środków dezynfekcyjnych nr sprawy 20/ZP/16 Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. Z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 44-300 Wodzisław Śl. ul. 26 Marca 51 tel./fax 32 45 91 837 i 838 Dział Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. ZAŁĄCZNIK nr I. Wartość netto. Wartość brutto. Proponowana nazwa preparatu. Lp.

Zadanie nr 1. ZAŁĄCZNIK nr I. Wartość netto. Wartość brutto. Proponowana nazwa preparatu. Lp. Zadanie nr 1 Zadanie nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych. Pielęgnacja skóry. Opakowania preparatów w płynie służące do mycia i dezynfekcji rąk winny pasować do podajników typu Dermados. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Specyfikacji ilość w

Załącznik 1 do Specyfikacji ilość w .. ( Pieczęć Wykonawcy) Załącznik 1 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy artykuły dezynfekcyjne 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ilość w Lp. Artykuł, opis J.m. ilość przypadku cena Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

75-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego 7 Kontakt: Koszalin, 30.04.2014 r. Centrala 34 88-400 Sekretariat Dyrektora 34 88 151 Fax 34 88 103 e-mail: szpital@swk.med.pl http www.swk.med.pl znak pisma: TP.382.51.2014 BS Do: Wykonawcy postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1 Środek do mycia endoskopów posiadający znak CE. Wartość netto pakietu. Wartość brutto pakietu

Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1 Środek do mycia endoskopów posiadający znak CE. Wartość netto pakietu. Wartość brutto pakietu Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Środek do mycia endoskopów posiadający znak CE. preparatu 1.1 Enzymatyczno-tenzydowy preparat do mycia manualnego endoskopów przed dezynfekcją skuteczny w stęŝeniu do

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 23.04.2014 r. znak sprawy: ZP/220/30/14 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szczecin, dn. 23.04.2014 r. znak sprawy: ZP/220/30/14 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 23.04.2014 r. znak sprawy: ZP/220/30/14

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI PZOZ/DZP/382/08PN/13 Płock, dnia 21 stycznia 2013 roku Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Konsorcjum Naukowe Zdrowe Zwierzę Bezpieczna Żywność DYREKTOR dr hab. Krzysztof Niemczuk profesor nadzwyczajny Uczestnicy postępowania na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH DA POTRZEB UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ ZP-6-D/13 ZAŁ. NR DO SIWZ PAKIET NR 1 Lp. Opis preparatu Producent + nazwa handlowa preparatu

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją 67-200 Głogów ul. Tadeusza Kościuszki 15 tel. 76 837 32 11 fax. 76 837 33 77 www.szpital.glogow.pl NIP 693-21-75-190 REGON 000308784 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską

Bardziej szczegółowo

SZPITAL w PYSKOWICACH Sp. z o. o ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

SZPITAL w PYSKOWICACH Sp. z o. o ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice SZPITAL w PYSKOWICACH Sp. z o. o ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice www.szpitalpyskowice.com.pl e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl Sp/AZP/381/poza/3/2014 Pyskowice, 2014-11-05 KRS 00110469643 Sąd

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE. 32 szt. Butelka 350ml z atomizerem. Załącznik nr 2a do postępowania znak: ZP/2503/06/2011

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE. 32 szt. Butelka 350ml z atomizerem. Załącznik nr 2a do postępowania znak: ZP/2503/06/2011 Załącznik nr 2a do postępowania znak: ZP/2503/06/2011 FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Lp. Nazwa towaru Jednostka miary Ilość Cena całkowita Cena Wartość Oferowane netto Ilość Jedn. ogółem brutto

Bardziej szczegółowo

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L Promocja trwa od 01.04. do 15.082014 lub do wyczerpania zapasów INCIDIN LIQUID SPRAY - Szybko działający alkoholowy preparat dezynfekcyjny nie zawiera aldehydów INCIDUR SPRAY - Szybko działający alkoholowy

Bardziej szczegółowo

PYTANI I ODPOWIEDZI 2. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisie w SIWZ

PYTANI I ODPOWIEDZI 2. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisie w SIWZ PYTANI I ODPOWIEDZI 2 Pytanie 1 pakiet 1 poz. 1 Czy zamawiający dopuści preparat o przedłużonym działaniu i ph 5,5 do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk zawierający w swoim składzie propanol

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. Toruń, dn. 29 maja 14r. L.dz. SSM.DZP..83.14 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie prtargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. I. W związku skierowanymi prz Wykonawcę w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Postępowanie znak: ZP/2503/05/2014 Załącznik nr 1a FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Lp. Nazwa towaru Jednostka miary Ilość Oferowane opakowanie /wypełnić jeśli dotyczy/ Ilość /wypełnić jeśli dotyczy/

Bardziej szczegółowo

Pakiet C Preparaty dezynfekcyjne

Pakiet C Preparaty dezynfekcyjne Pakiet C Preparaty dezynfekcyjne SPL/13/PN/2016 ZAŁĄCZNIK NR 2 C DO SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie

Bardziej szczegółowo

litr 610 litr 695 Cena jednostkowa opakowania brutto w zł Cena jednostkowa opakowania netto w zł Jednostka Ilość na okres 1 roku Wielkość opakowania

litr 610 litr 695 Cena jednostkowa opakowania brutto w zł Cena jednostkowa opakowania netto w zł Jednostka Ilość na okres 1 roku Wielkość opakowania AE/ZP-27-35/14 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1 brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 3 Dezynfekcja skóry, rąk, ran i błon śluzowych. l.p. 1/7. opakowanie i jednostka miary

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 3 Dezynfekcja skóry, rąk, ran i błon śluzowych. l.p. 1/7. opakowanie i jednostka miary l.p. Nazwa asortymentu i jednostka miary ilość PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Preparat do higienicznej i chirurgicznej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel. centrala 22 778 26 00, fax 22 779 09 90 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl tel. sekretariat 22 778 26 10, fax 22 779 09 99 KRS

Bardziej szczegółowo

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon 000302391, NIP 866-14-55-641 tel. 15 864 85 39, fax. 15 864 36 75 www.szpitalstaszow.pl

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-59/16 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1

AE/ZP-27-59/16 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1 AE/ZP-27-59/16 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1 brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków DZ 271/32/ 121 /2011 KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Kraków, dnia 26.04.2011r. Szanowni Wykonawcy Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego nr DZ 271/32/2011- Dostawa antyseptyków,

Bardziej szczegółowo

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 Nowy Targ 20.11.2017 rok Nasz znak: DL-271-18/17 WSZYSCY WYKONAWCY Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu,

Bardziej szczegółowo

Wałcz dnia : 07.10.2014r

Wałcz dnia : 07.10.2014r Wałcz dnia : 07.10.2014r 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz Tel/Fax (067) 250 28 61 e-mail : apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /15 Data: 16.04.2015 r.

Znak: P-M/Z/ /15 Data: 16.04.2015 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /15 Data: 16.04.2015 r. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 1606/2015)

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy do p.n. 25/ 2011 Zał. nr 6/2011

Formularz asortymentowo-cenowy do p.n. 25/ 2011 Zał. nr 6/2011 Formularz asortymentowo-cenowy do p.n. 25/ 20 Zał. nr 6/20 Pakiet Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran. Ilość cena VAT [%] Alkoholowy preparat do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed

Bardziej szczegółowo

Kraków, Al. Modrzewiowa 22

Kraków, Al. Modrzewiowa 22 Kraków, 3 października 2016 r. Dotyczy: postępowania na Dostawę produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji. I. PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT POSTĘPOWANIE A.I.271-22/16

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE 32-500 CHRZANÓW, UL. TOPOLOWA 16 Centrala (032) 624-77-77, Sekretariat (032) 624-70-00 FAX (032) 623 94 28

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE 32-500 CHRZANÓW, UL. TOPOLOWA 16 Centrala (032) 624-77-77, Sekretariat (032) 624-70-00 FAX (032) 623 94 28 SZP 216/05/2014 Chrzanów, dn. 2014-05-26 Wykonawcy Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego nr 083/2014 na Dostawa środków dezynfekcyjnych. Pyt.1 dotyczy zapisów SIWZ części VI pkt.

Bardziej szczegółowo

WSB/PN/93/07/2008 specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr 4 do SIWZ

WSB/PN/93/07/2008 specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr 4 do SIWZ Część PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK, RAN, BŁON ŚLUZOWYCH I SKÓRY l. p. 3 4 5 6 Opis preparatu Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Czas dezynfekcji chirurgicznej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji

FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji Załącznik Nr 2/ 1 FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji jedn. netto w zł ( x kol. 7 + ) 1 Zastosowanie:Płynny środek płuczący op. a. 65 L stosowany do maszynowego 5 L reprocesingu wyrobów

Bardziej szczegółowo

do 1000 ml 400 litrów...

do 1000 ml 400 litrów... ... Załącznik nr 1.1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... miejscowość i data Pakiet nr 1 preparaty do dezynfekcji skóry, rąk, ran i błon śluzowych Lp. Nazwa oferowanego preparatu dezynfekcyjnego.

Bardziej szczegółowo

pytania i odpowiedzi w sprawie przetargu nieograniczonego nr PN-25/10 na dostawę preparatów do dezynfekcji.

pytania i odpowiedzi w sprawie przetargu nieograniczonego nr PN-25/10 na dostawę preparatów do dezynfekcji. Szczecin, dnia 11.10.2010 roku Dotyczy: pytania i odpowiedzi w sprawie przetargu nieograniczonego nr PN-25/10 na dostawę preparatów do dezynfekcji. Zamawiający przesyła odpowiedzi i wyjaśnienia na przesłane

Bardziej szczegółowo

dot. Nr sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 15/14

dot. Nr sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 15/14 Poznań 9 czerwca 2014 dot. Nr sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 15/14 DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2006R NR 164, POZ. 1163) PROSIMY

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne nr EZ/ 350/25/2014 na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne nr EZ/ 350/25/2014 na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych. Poznań, dn. 28.03.2014 r EZ/ 350/25/2014/ 443 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne nr EZ/ 350/25/2014 na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych. Wielkopolskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 05.07.2013r.

Poznań, dnia 05.07.2013r. Poznań, dnia 05.07.2013r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja środków dezynfekcyjnych:

Specyfikacja środków dezynfekcyjnych: Specyfikacja środków dezynfekcyjnych: Część nr 1. Środki do mycia, odkażania i pielęgnacji rąk. L.p. Charakterystyka preparatu 1.1 Lekko kwaśny ( ph ok. 5,0 5,2 ) niewysuszający środek do chirurgicznego

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6 WIADOMOŚĆ DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: 11.12.2015 LICZBA STRON: 6 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę środków do dezynfekcji i materiałów do sterylizacji, sygnatura sprawy:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY DYREKTOR dr hab. Krzysztof Niemczuk profesor nadzwyczajny Uczestnicy postępowania na dostawę środków dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofert Sprawa nr NA-ZP-250/03/03/16 I - Cezal II - Schulke III - Bialmed zestawienie w cenach netto Białystok Warszawa Biała Piska

Zestawienie ofert Sprawa nr NA-ZP-250/03/03/16 I - Cezal II - Schulke III - Bialmed zestawienie w cenach netto Białystok Warszawa Biała Piska Cena 7430,40 Punkty przyznane za kategorię Pg 10 2. Gotowy,bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami, pobieraniem krwi: zawierający trzy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ Krotoszyn Nr sprawy: RZP-V/1/30/12 Zamawiający na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kielce: Dostawa środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kielce: Dostawa środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Kielce: Dostawa środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat Numer ogłoszenia: 62073-2011; data zamieszczenia: 23.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków wykonania zamówienia

Pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków wykonania zamówienia Tarnowskie Góry, dnia 18 marca 2013 r. Pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków wykonania zamówienia W związku z postępowaniem przetargowym, którego przedmiotem jest sprzedaż i dostawa

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 1 Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, ph ok 7 nie zawierający aldehydów, fenoli Preparat o szerokim spektrum działania -

Bardziej szczegółowo

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl Nr sprawy: SZP-022/DEZ/337/2015 Gdańsk, dnia 27.08.2015r WYJAŚNIENIE TREŚCI

Bardziej szczegółowo

S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J W M Y Ś L E N I C A C H

S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J W M Y Ś L E N I C A C H S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J W M Y Ś L E N I C A C H 32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 Informacja (012) 27-30-355, 27-30-205 sekretariat 37-20-670,

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu Lublin, dnia 2 lutego 2009 r. SzNSPZOZ. N-ZP-372-8/10 Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym zapisów SIWZ na dostawę środków dezynfekcyjnych, Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa środków antyseptycznych i dezynfekujących.

Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa środków antyseptycznych i dezynfekujących. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą PISMO W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, OZNACZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/ 83 /10 Warszawa, dnia 13.10.2010r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Pakiet I MANUALNE I ULTRADZWIĘKOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI I ENDOSKOPÓW. Cena jednostkow a brutto. Nazwa handlowa preparatu

Załącznik Nr 1. Pakiet I MANUALNE I ULTRADZWIĘKOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI I ENDOSKOPÓW. Cena jednostkow a brutto. Nazwa handlowa preparatu Załącznik Nr Pakiet I MANUALNE I ULTRADZWIĘKOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI I ENDOSKOPÓW Charakterystyka w a netto Płynny trój-enzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 \C 014 ISO 14001 OMS, EMS PN-N-18001 BHP, FSMS ISO 22000 CERTYFIKAT 2012/5

ISO 9001 \C 014 ISO 14001 OMS, EMS PN-N-18001 BHP, FSMS ISO 22000 CERTYFIKAT 2012/5 ISO 9001 \C 014 ISO 14001 Wcrified tfwironmemal REG NO. PL 2,32-003-44 Nr rej. DAG/382/867 2014 Szczecin, dnia 18.09.2014 roku Dotyczy: postępowania nr PN-32/14 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 lutego 2015 roku A/ZP/SZP.251-6/15 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Lp. Preparat Ilość Opakowanie Pojemność Nazwa Producent/ kod katalogowy Cena jedn. netto Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 1. Preparat wieloskładnikowy, do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3A SPSW-NZ /PN/2011

Załącznik nr 3A SPSW-NZ /PN/2011 Załącznik nr 3A SPSW-NZ-2268-72/PN/2011 W Y M A G A N I A J A K O Ś C I O W E DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POTWIERDZAJĄCE DOPUSZCZENIE PRAPARATU DO OBROTU NA TERENIE RP DRUK UZUPEŁNIONY O

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 101/MW/ Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy 101/MW/ Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 13 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS CHEMICZNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH UWAGA. W przetargu będą uwzględniane tylko preparaty, które były testowane na terenie naszego Szpitala i uzyskały

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-35/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1

AE/ZP-27-35/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1 AE/ZP-27-35/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1 zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość poszczególnych pozycji winna być obliczona

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz wymagań jakościowych GRUPA I PREPARATY DO ODKAŻANIA SKÓRY RĄK PERSONELU

Formularz wymagań jakościowych GRUPA I PREPARATY DO ODKAŻANIA SKÓRY RĄK PERSONELU Formularz wymagań jakościowych Załącznik nr 3A do SIWZ Nr SZW/NZ/2270-73/PN/2011 GRUPA I PREPARATY DO ODKAŻANIA SKÓRY RĄK PERSONELU PAKIET I SYSTEM ZAMKNIĘTY - zad. 1,2 GRUPA II PREPARATY MYCIE I DEZYNFEKCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 3 Dezynfekcja skóry, rąk, ran i błon śluzowych. l.p. 1/5. opakowanie i jednostka miary

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 3 Dezynfekcja skóry, rąk, ran i błon śluzowych. l.p. 1/5. opakowanie i jednostka miary l.p. Nazwa asortymentu i jednostka miary ilość PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Preparat do higienicznej i chirurgicznej

Bardziej szczegółowo