SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE"

Transkrypt

1 Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z opcją licytacji ustnej lub rokowań na zadanie pt.: Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Nr sprawy: SRK/TZ/CZOK /17

2 1. ZAMAWIAJĄCY Nazwa Zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Adres Zamawiającego: ul. Strzelców Bytomskich 207, Bytom Telefon: (032) , Faks do korespondencji: (032) Adres strony internetowej: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z opcją licytacji ustnej lub rokowań. Podstawa prawna: Regulamin udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: z którym Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać przed złożeniem oferty. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SWO. 4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 60 dni od daty zawarcia umowy. 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 2. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 3. posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej do wykonanie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt do winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym co najmniej jedną usługą w ramach jednej umowy polegającą na dostawie farb i przyrządów malarskich o wartości minimum ,00 zł brutto wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1 SWO na postawie złożonych oświadczeń. 2

3 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. A. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, do druku FORMULARZ OFERTY załącznik nr 1 do SWO Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z opisem w pkt. 5.1 SWO zawarte w pkt. 5 ppkt. d), e) i f) druku FORMULARZ OFERTY. 2. Oświadczenie Wykonawcy wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie dostawy spełniającej warunek opisany w pkt SWO- załącznik nr W przypadku udziału podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonaniu części zamówienia podwykonawcy - załącznik nr Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do druku FORMULARZ OFERTY załącznik nr 1 do SWO Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1. Wypełniony Formularz cenowy załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy dotyczące gwarancji, o której mowa w pkt II ppkt. 1 w Załączniku nr 2 do SWO, zawarte w załączniku nr 1 do SWO druk FORMULARZ OFERTY. 7. KRYTERIUM WYBORU OFERTY Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryterium cena oferty - znaczenie 100 % Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę w toku przeprowadzonego postępowania. 8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną, ostateczną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Należy podać kwotę netto, podatek od towarów i usług i kwotę brutto. 2. W cenie winien się mieścić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszystkie inne koszty towarzyszące wykonaniu zadania. 3. Cena winna być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i liczona z dokładnością wynikającą z zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku. 4. Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upusty ceny ofertowej, to musi je uwzględnić w ostatecznej cenie Oferty. 5. Formularz cenowy powinien być wypełniony w następujący sposób: wpisanie cen jednostkowych netto w odpowiednie pola formularza, obliczenie wartości netto poprzez wymnożenie podanej ilości i ceny jednostkowej netto, wpisanie stawki podatku VAT (%) obliczenie wartości podatku VAT 3

4 obliczenie wartości brutto przez zsumowanie ceny netto i wartości podatku VAT, obliczenie całkowitej wartości netto przez zsumowanie wartości netto z poszczególnych pozycji (wpisać w pozycji RAZEM), obliczenie całkowitej wartości podatku VAT przez zsumowanie wartości podatku VAT z poszczególnych pozycji (wpisać w pozycji RAZEM). obliczenie całkowitej wartości brutto przez zsumowanie wartości brutto z poszczególnych pozycji (wpisać w pozycji RAZEM). 9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia muszą być zgodne ze wszystkimi postanowieniami Szczegółowych Wymagań Ofertowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich z nich jako niezgodnych z SWO. 5. FORMULARZ OFERTY winien być przygotowany zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Szczegółowych Wymagań Ofertowych. 6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone temu wspólnikowi przez pozostałych wspólników. 7. Dokumenty składające się na ofertę z zastrzeżeniem pkt. 9.6 SWO winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej. Oferty nieczytelne nie będą uwzględniane. 9. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt SWO. 10. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. 11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w 6 ust. 11 Regulaminu udzielania przez. Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. 12. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: 4

5 Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 Sekretariat II piętro... (nazwa (firma) Wykonawcy)... (adres Wykonawcy) OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z OPCJĄ LICYTACJI USTNEJ LUB ROKOWAŃ NA ZADANIE PT.: Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Nr sprawy : SRK/TZ/CZOK /17 NIE OTWIERAĆ PRZED:... (data, godzina) 13. Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje jej nierozpatrzenie, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają zidentyfikowanie Wykonawcy oraz nazwy zadania przetargowego. 14. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA nr 15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie reprezentacja Wykonawcy uprawniona do składania oświadczeń woli. 10. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. 11. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 207 Sekretariat Spółki (II piętro). 2. Termin składania ofert upływa dnia r. o godz Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 11.2 SWO zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 4. Zamawiający otworzy oferty w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego pokój nr 112 (parter). 12. INFORMACJE DODATKOWE 1. Informacji na temat niniejszego postępowania udziela: Pani Karolina Bocian tel. (32) wew Zamawiający informuje, że wszystkie ewentualne wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem (każda ze stron tylko na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania) z zastrzeżeniem 9B ust. 3 oraz 9C ust. 2 regulaminu, o którym mowa w pkt. 2 SWO; forma pisemna jest zawsze dopuszczalna. Zamawiający podaje nr faksu: (32)

6 6

7 Załącznik nr 1 do SWO... (Wykonawca ). (miejscowość, data) Znak sprawy SRK/TZ/CZOK /17 FORMULARZ OFERTY na wykonanie dostawy o wartości szacunkowej powyżej kwoty euro netto do kwoty euro netto l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna ul. Strzelców Bytomskich 207, Bytom Telefon: (032) , Faks do korespondencji: (032) Adres strony internetowej: II. Opis przedmiotu zamówienia Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. III. Nazwa i adres WYKONAWCY NAZWA:... z siedzibą w : miejscowość.. kod adres: ul.... NIP... REGON: Telefon... tel/fax Za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Szczegółowych Wymaganiach Ofertowych proponuję/(my) wynagrodzenie: netto:...zł (słownie:...) stawka podatku VAT:.. % podatek VAT:...zł (słownie:...) brutto:...zł (słownie:...) 2. Zamówienie wykonamy w terminie: do 60 dni od daty zawarcia umowy. 3. Akceptujemy warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym jako datę zapłaty przez Zamawiającego ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres na warunkach określonych w projekcie umowy. 5. Oświadczamy, że: a) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, b) projekt umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 7

8 c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. W przypadku kontynuacji postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami obowiązującymi dla licytacji ustnej lub rokowań uważamy się za związanych kolejną złożoną korzystniejszą ofertą cenową w tym terminie, d) posiadamy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, e) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, f) posiadamy niezbędną zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia, g) zapoznaliśmy się z Regulaminem udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro, znajdującym się na stronie Zamawiającego i przyjmujemy jego warunki bez zastrzeżeń, h) w przypadku zlecenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcom oświadczamy, że wyłącznie my ponosimy wszelką odpowiedzialność za działanie podwykonawców, jak za własne bez jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności: jakości dostarczanej dostawy, ich terminowości, BHP, a także rozliczenia się z podwykonawcą za powierzone prace. 6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 1. Oświadczenie doświadczenie - załącznik nr 1 2. Oświadczenie o podwykonawcy - załącznik nr 2 3. Formularz cenowy - załącznik nr 3... dnia miejscowość data podpis osoby/osób uprawnionej/ych (pieczęć Wykonawcy) 8

9 Załącznik nr 1 do druku FORMULARZ OFERTY Pieczęć Wykonawcy DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pt.: Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Ja/My, niżej podpisani 1... (Imię i nazwisko) 2... (Imię i nazwisko) działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)... Oświadczamy, że zgodnie z opisem w pkt SWO wykonaliśmy: Lp. Nazwa Odbiorcy Przedmiot Całkowita wartość brutto (zł) Data realizacji od dzień/m-c/rok do dzień/m-c/rok 1. Załącznik: 1. Potwierdzenie należytego wykonania.... dnia miejscowość data podpis osoby/osób uprawnionej/ych (pieczęć Wykonawcy) 9

10 Załącznik nr 2 do Formularza Oferta Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Ja/My, niżej podpisani 1... (Imię i nazwisko) 2... (Imię i nazwisko) działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)... Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia w niżej wymienionym zakresie: dnia miejscowość data podpis osoby/osób uprawnionej/ych (pieczęć wykonawcy) 10

11 Załącznik nr 3 do Formularza Oferta Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ CENOWY Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Ja/My, niżej podpisani 1... (Imię i nazwisko) 2... (Imię i nazwisko) działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)... oferuję cenę jak poniżej: L.p. Artykuł Parametry j.m. Ilość Emalia olejnoftalowa śnieżnobiała połysk Emulsja lateksowa śnieżnobiała wewnętrzna Emulsja akrylowa biała zewnętrzna czerwona szara szara jasna z wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi w benzynie bezaromatycznej z dodatkiem sykatyw, środków pomocniczych i pigmentów, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w opakowaniu 0,9 L do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków, doskonale kryjąca, odporna na zmywanie, wydajność przy jednej warstwie: m2/l, do malowania na zewnątrz, doskonale kryjąca, odporna na czynniki zewnętrzne, wydajność przy jednej warstwie: 8-10 m2/l, emalia do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych, może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych i cementowych oraz betonu, wydajność: 8-10 m2/l, emalia do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych, może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych i cementowych oraz betonu, wydajność: 8-10 m2/l, emalia do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych, może być szt. 53 litr 400 litr 90 litr 65 litr 272 litr 42 Cena jednostkow a netto Wartość netto Stawka podatku VAT Wartość podatku VAT Wartość brutto 11

12 zielona żółta niebieska gorczycowa RAL 5010 podkładowa szara biała brązowa czarna czerwona niebieska pomarańczowa również stosowana do malowania podłoży mineralnych i cementowych oraz betonu, wydajność: 8-10 m2/l, emalia do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych, może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych i cementowych oraz betonu, wydajność: 8-10 m2/l, emalia do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych, może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych i cementowych oraz betonu, wydajność: 8-10 m2/l, emalia przeznaczona do ochronnodekoracyjnego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych oraz betonowych eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, wyrób o wysokim połysku, wydajność: 7-9 m2/l, w opakowaniu 1 L podkładowa na stopy żelaza, jak również na drewno i materiały drewnopochodne. Do stosowania w zestawie z wyrobami nawierzchniowymi: chlorokauczukowymi ogólnego stosowania, ftalowymi, ftalowymi modyfikowanymi i innymi, wydajność: m2/l, emalia ogólnego stosowania do ochronno-dekoracyjnego pomieszczeń, wydajność: około 14 m2/l, emalia ogólnego stosowania do ochronno-dekoracyjnego pomieszczeń, wydajność: około 14 m2/l, emalia ogólnego stosowania do ochronno- dekoracyjnego pomieszczeń, wydajność: około 14 m2/l, emalia ogólnego stosowania do ochronno-dekoracyjnego pomieszczeń, wydajność: około 14 m2/l, emalia ogólnego stosowania do ochronno-dekoracyjnego pomieszczeń, wydajność: około 14 m2/l, emalia ogólnego stosowania do ochronno-dekoracyjnego pomieszczeń, wydajność: około 14 m2/l, litr 85 litr 115 szt. 41 litr 35 litr 125 litr 60 litr 170 litr 250 litr 140 litr 80 12

13 szara zielona żółta na zacieki i plamy do malowania przy wysokiej wilgotności podkładowa antykorozyjna do metalu - minia podkładowa antykorozyjna do metalu o zwiększonej przyczepności ftalowosilikonowa przeciwrdzewna renowacyjna czerwona tlenkowa prosto na rdzę biała emalia ogólnego stosowania do ochronno-dekoracyjnego pomieszczeń, wydajność: około 14 m2/l, emalia ogólnego stosowania do ochronno-dekoracyjnego pomieszczeń, wydajność: około 14 m2/l, emalia ogólnego stosowania do ochronno-dekoracyjnego pomieszczeń, wydajność: około 14 m2/l, podkładowa farba szybkoschnąca, zakrywająca trudne do usunięcia plamy, w której spoiwo wytworzone zostało z alkidów oleju lnianego, połysk: matowy, kolor: biały, wydajność: ok. 10 m2/l, w opakowaniu 3,78 L rozpuszczalnikowa farba bazująca na polimerach, zapewnia doskonałą ochronę przed rdzą takich powierzchni jak żelazo, stal oraz różnorodne galwanizowane powierzchnie, nadająca się do malowania powierzchni mineralnych, PCV oraz drewna, do stosowania w bardzo trudnych warunkach, nawet przy 100% wilgotności powietrza oraz podczas opadów deszczu, połysk: satynowy, wydajność: 2-4 m2/l, w opakowaniu 5 L do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych, zawierająca aktywne pigmenty antykorozyjne działając na powłokę pasywująco, kolor: czerwony tlenkowy, wydajność: 8-10 m2/l, antykorozyjna farba podkładowa, produkowana na bazie styrenowanej żywicy alkidowej z dodatkiem środków pomocniczych i antykorozyjnych w o bardzo dobrej przyczepności do podłoża i odporności na warunki atmosferyczne, wydajność: 9-11 m2/l, przeznaczona do antykorozyjnego zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni rurociągów, elementów instalacyjnych, żeliwnych, a także konstrukcji stalowych, farba ma dobrą tolerancję dla niedokładnie oczyszczonego i wilgotnego podłoża, nie wymaga nakładania powłoki nawierzchniowej, połysk: półmatowy, wydajność: 6,6-13,2 m2/l, jednoskładnikowa farba w technologii DUALTECH przeznaczona do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali żelaznych, zarówno tych pokrytych rdzą jak i czystych, do 8 lat ochrony przed rdzą, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, wykończenie: efekt półmatowy, wydajność: 7 m2/l, w opakowaniu 2,5 L litr 520 litr 140 litr 170 szt. 2 szt. 2 litr 550 litr 65 litr 30 szt

14 prosto na rdzę czarna prosto na rdzę brązowa epoksydowa ProFloor Plus szara stalowa połysk do posadzek CV G136 szary półpołysk Podkład epoksydowy COO-VAR W22 jednoskładnikowa farba w technologii DUALTECH przeznaczona do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali żelaznych, zarówno tych pokrytych rdzą jak i czystych, do 8 lat ochrony przed rdzą, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, wykończenie: efekt półmatowy, wydajność: 7 m2/l, w opakowaniu 2,5 L jednoskładnikowa farba w technologii DUALTECH przeznaczona do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali żelaznych, zarówno tych pokrytych rdzą jak i czystych, do 8 lat ochrony przed rdzą, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, wykończenie: efekt półmatowy, wydajność: 7 m2/l, w opakowaniu 2,5 L grubopowłokowa farba posadzkowa do zabezpieczenia posadzek magazynów, hal produkcyjnych, parkingów wewnętrznych i innych obiektów przemysłowych; tworzy niezwykle wytrzymałą mechanicznie, bardzo odporną chemicznie powłokę epoksydową; do zastosowania pod średni i ciężki ruch kołowy; do nakładania na beton, mury, drewno, metal i zwarte powierzchnie asfaltowe; zapewnia estetyczne, łatwo zmywalne wykończenie odporne na olej, rozpuszczalniki, kwasy i zasady; produkt bezrozpuszczalnikowy o niskiej lepkości; wydajność: 4-5 m²/kg; kolor; RAL7001; w opakowaniu 5 kg do malowania posadzek piwnic i warsztatów, lekko obciążonych garaży itp.; farba jednoskładnikowa, alkidowa, wytrzymała, wszechstronna i łatwa w zastosowaniu powłoka, wzmocniona polimerami silikonowymi, dzięki którym posiada wyższą odporność na uszkodzenia; zabezpiecza powierzchnię przed brudem, kurzem, olejami oraz niektórymi rozpuszczalnikami; dla ruchu pieszego oraz lekkiego ruchu kołowego; wydajność: 9-11 m²/l kolor: szary krzemień; w opakowaniu 5 L wysoko wytrzymały podkład epoksydowy, rozcieńczalny wodą (10%) przed aplikacją, ułatwia przyczepność farb ProFloor, ProFloor Plus oraz innych produktów Coo-Var stosowanych na trudne powierzchnie takie jak podłogi, płytki, itp., gdzie mechaniczne matowienie nie jest możliwe i muszą być zastosowane środki chemiczne, działa jak o bariera między starymi powłokami (np. bitum) i wybranymi produktami Coo-Var, sprawdza się idealnie w miejscach, gdzie nie można stosować rozpuszczalników; może być stosowany także na ściany; posiada słaby zapach; wydajność 7-10 m²/l; w opakowaniu 5 kg szt. 15 szt. 4 szt. 4 szt. 2 szt. 2 14

15 31 Lakier nitro biały Lakier z efektem młotkowym szary Lakier epoksydowy elektroizolacyjny Lakier elektroizolacyjny w sprayu Lakier ftalowy elektroizolujący popielaty Szybkoschnąca emulsja gruntująca Pigment do farby - różne kolory Środek przeciw wilgoci Dysperbit Pędzel ławkowiec o szerokości 190 mm o średnicy 20 mm o średnicy 30 mm o średnicy 40 mm o średnicy 50 mm o średnicy 60 mm w sprayu, opakowanie 400 ml w sprayu, opakowanie 400 ml epoksydowy lakier do izolacji uzwojeń urządzeń elektrycznych, w opakowaniu 0,9 kg bezbarwny jednoskładnikowy lakier izolacyjny CTx Pur- Isolierlack 80 w sprayu, na bazie węglowodorów, żywic alkidowych, estrów glikolowych i alkoholi; do stosowania jako lakier pokrywający, nasączający, transparentny. Nie zawiera wolnych izocyjanów i wolnych grup izocyjanowych, w opakowaniu 400 ml emalia stanowiąca mieszaninę pigmentów w roztworze żywicy uretanowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych, w opakowaniu 5 L bezrozpuszczalnikowa wodna dyspersja żywicy akrylowej do zabezpieczania i wzmacniania podłoży mineralnych, wydajność: 8-10 m2/l, w opakowaniu 10 L koncentrat pigmentowy do farb wodnych,, emulsji, lakierów; w płynie; kolory do wyboru przez Zamawiającego z palety barw Wykonawcy; w opakowaniu 80 ml gęstopłynna masa stanowiąca wodną dyspersję asfaltów ponaftowych modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem środków emulgujących, inhibitorów korozji oraz substancji obniżających temperaturę krzepnięcia wody, wydajność: 0,8-1,1 kg/m2 przy jednokrotnym nanoszeniu warstwy o grubości 1 mm, w opakowaniu 10 kg pędzel z włosia naturalnego z rączką drewnianą, o wymiarach 190 x 90 mm, do malowania ścian i sufitów oraz nierównych i większych powierzchni farbami emulsyjnymi pędzel z jasnego włosia, uchwyt z naturalnego drewna, skuwka ocynkowana lub niklowana, do pędzel z jasnego włosia, uchwyt z naturalnego drewna, skuwka ocynkowana lub niklowana, do pędzel z jasnego włosia, uchwyt z naturalnego drewna, skuwka ocynkowana lub niklowana, do pędzel z jasnego włosia, uchwyt z naturalnego drewna, skuwka ocynkowana lub niklowana, do pędzel z jasnego włosia, uchwyt z naturalnego drewna, skuwka ocynkowana lub niklowana, do szt. 36 szt. 21 szt. 15 szt. 1 litr 30 0 szt. 72 kg 30 szt szt szt. 146 szt

16 o średnicy 70 mm Pędzel płaski do grzejników o szerokości 36 mm Pędzel płaski angielski o szerokości 20 mm Pędzel płaski angielski o szerokości 25 mm Pędzel płaski angielski o szerokości 36 mm Pędzel płaski angielski o szerokości 50 mm Pędzel płaski angielski o szerokości 63 mm Pędzel płaski angielski o szerokości 76 mm Pędzel płaski angielski o szerokości 90 mm Wałek malarski z rączką o szerokości 250 mm Taśma maskująca malarska - Premium 50 m x 19 mm Profesjonalna taśma malarska 50 m x 38 mm Folia malarska ochronna 20 m² Benzyna ekstrakcyjna Rozpuszczalnik do farb chlorokauczukowyc pędzel z jasnego włosia, uchwyt z naturalnego drewna, skuwka ocynkowana lub niklowana, do pędzel z włosia naturalnego z drewnianą rączką, skuwka ocynkowana lub niklowana, do malowania elementów trudnodostępnych pędzel z jasnego włosia, uchwyt z naturalnego drewna, skuwka ocynkowana lub niklowana, do pędzel z jasnego włosia, uchwyt z naturalnego drewna, skuwka ocynkowana lub niklowana, do pędzel z jasnego włosia, uchwyt z naturalnego drewna, skuwka ocynkowana lub niklowana, do pędzel z jasnego włosia, uchwyt z naturalnego drewna, skuwka ocynkowana lub niklowana, do pędzel z jasnego włosia, uchwyt z naturalnego drewna, skuwka ocynkowana lub niklowana, do pędzel z jasnego włosia, uchwyt z naturalnego drewna, skuwka ocynkowana lub niklowana, do pędzel z jasnego włosia, uchwyt z naturalnego drewna, skuwka ocynkowana lub niklowana, do wałek z uchwytem 8 mm, grubość tkaniny 12 mm, do malowania emulsjami, farbami akrylowymi, klejowymi, do gruntowania, pozostawia gładką strukturę do prac malarskich i renowacyjnych, doskonale osłania przed zabrudzeniami nieprzeznaczone do malowania elementy; ułatwia wyznaczenie prostych lini i umożliwia wykonanie czystych krawędzi; taśmę można łatwo usunąć do 3 dni do prac malarskich i renowacyjnych, doskonale osłania przed zabrudzeniami nieprzeznaczone do malowania elementy; ułatwia wyznaczenie prostych lini i umożliwia wykonanie czystych krawędzi; taśmę można łatwo usunąć do 8 dni do zabezpieczenia powierzchni przed zabrudzeniem podczas prac malarskich, grubość: 40 mikronów, wymiary: 4 x 5 m do odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem, rozcieńczania tłuszczów, olejów i wosków, rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych, szt. 49 szt. 87 szt. 130 szt. 195 szt. 115 szt. 180 szt. 121 szt. 133 szt. 81 szt. 56 szt. 5 litr 680 litr

17 h w opakowaniu 5 L Rozpuszczalnik ftalowy Rozpuszczalnik nitro Rozpuszczalnik uniwersalny rozcieńczalnik wyrobów olejnych, ftalowych i bitumicznych, w opakowaniu 5 L rozcieńczalnik wyrobów nitrocelulozowych, w opakowaniu 5 L rozcieńczalnik do farb i lakierów nitro, olejnych, chlorokauczukowych, renowacyjnych, chemoutwardzalnych oraz do klejów typu butapren, w opakowaniu 5 L litr 180 litr 200 litr 505 RAZEM.dnia miejscowość data. podpis osoby/osób uprawnionej/ych (pieczęć Wykonawcy) 17

18 Załącznik nr 2 do SWO I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I JEGO ZAKRES WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI TECHNICZNO ORGANIZACYJNYMI. 1. Przedmiot zamówienia : Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla Oddziału w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: dostawę farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla pompowni Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń wg zestawienia poniżej: 2.1. dla administracji Oddziału CZOK KO adres dostawy: Czeladź, ul. Kościuszki 9 Magazyn główny Poz. formularza Artykuł Parametry j.m. Ilość Emulsja lateksowa śnieżnobiała wewnętrzna brązowa czarna szara żółta epoksydowa ProFloor Plus szara stalowa połysk do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków, doskonale kryjąca, odporna na zmywanie, wydajność przy jednej warstwie: m2/l, litr 120 litr 20 grubopowłokowa farba posadzkowa do zabezpieczenia posadzek magazynów, hal produkcyjnych, parkingów wewnętrznych i innych obiektów przemysłowych; tworzy niezwykle wytrzymałą mechanicznie, bardzo odporną chemicznie powłokę epoksydową; do zastosowania pod średni i ciężki ruch kołowy; do nakładania na szt. 1 beton, mury, drewno, metal i zwarte powierzchnie asfaltowe; zapewnia estetyczne, łatwo zmywalne wykończenie odporne na olej, rozpuszczalniki, kwasy i zasady; produkt bezrozpuszczalnikowy o niskiej lepkości; wydajność: 4-5 m²/kg; kolor; RAL7001; w opakowaniu 5 kg 18

19 29 do posadzek CV G136 szary półpołysk do malowania posadzek piwnic i warsztatów, lekko obciążonych garaży itp; farba jednoskładnikowa, alkidowa, wytrzymała, wszechstronna i łatwa w zastosowaniu powłoka, wzmocniona polimerami silikonowymi, dzięki którym posiada wyższą odporność na uszkodzenia; zabezpiecza powierzchnię przed brudem, kurzem, olejami oraz niektórymi rozpuszczalnikami; dla ruchu pieszego oraz lekkiego ruchu kołowego; wydajność: 9-11 m²/l kolor: szary krzemień; w opakowaniu 5 L szt Lakier nitro biały w sprayu, opakowanie 400 ml szt. 6 bezrozpuszczalnikowa wodna dyspersja żywicy 36 w opakowaniu 10 L Szybkoschnąca akrylowej do zabezpieczania i wzmacniania emulsja gruntująca podłoży mineralnych, wydajność: 8-10 m2/l, litr Pigment do farby - różne kolory Środek przeciw wilgoci Dysperbit Pędzel ławkowiec o szerokości 190 mm Wałek malarski z rączką o szerokości 250 mm Taśma maskująca malarska - Premium 50 m x 19 mm Profesjonalna taśma malarska 50 m x 38 mm Folia malarska ochronna 20 m² 61 Rozpuszczalnik nitro koncentrat pigmentowy do farb wodnych,, emulsji, lakierów; w płynie; kolory do wyboru przez Zamawiającego z palety barw Wykonawcy; w opakowaniu 80 ml gęstopłynna masa stanowiąca wodną dyspersję asfaltów ponaftowych modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem środków emulgujących, inhibitorów korozji oraz substancji obniżających temperaturę krzepnięcia wody, wydajność: 0,8-1,1 kg/m2 przy jednokrotnym nanoszeniu warstwy o grubości 1 mm, w opakowaniu 10 kg pędzel z włosia naturalnego z rączką drewnianą, o wymiarach 190 x 90 mm, do malowania ścian i sufitów oraz nierównych i większych powierzchni farbami emulsyjnymi wałek z uchwytem 8 mm, grubość tkaniny 12 mm, do malowania emulsjami, farbami akrylowymi, klejowymi, do gruntowania, pozostawia gładką strukturę do prac malarskich i renowacyjnych, doskonale osłania przed zabrudzeniami nieprzeznaczone do malowania elementy; ułatwia wyznaczenie prostych linii i umożliwia wykonanie czystych krawędzi; taśmę można łatwo usunąć do 3 dni do prac malarskich i renowacyjnych, doskonale osłania przed zabrudzeniami nieprzeznaczone do malowania elementy; ułatwia wyznaczenie prostych linii i umożliwia wykonanie czystych krawędzi; taśmę można łatwo usunąć do 8 dni do zabezpieczenia powierzchni przed zabrudzeniem podczas prac malarskich, grubość: 40 mikronów, wymiary: 4 x 5 m rozcieńczalnik wyrobów nitrocelulozowych, w opakowaniu 5 L szt. 40 kg 30 szt. 5 szt. 4 szt. 5 litr dla pompowni głębinowych: PG adres dostawy: Czeladź, ul. Kościuszki 9 Magazyn główny Poz. formularza Artykuł Parametry j.m. Ilość 19

20 Emalia olejno-ftalowa śnieżnobiała połysk Emulsja lateksowa śnieżnobiała wewnętrzna Emulsja akrylowa biała zewnętrzna czerwona szara zielona żółta brązowa podkładowa antykorozyjna do metalu o zwiększonej przyczepności prosto na rdzę biała z wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi w benzynie bezaromatycznej z dodatkiem sykatyw, środków pomocniczych i pigmentów, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w opakowaniu 0,9 L do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków, doskonale kryjąca, odporna na zmywanie, wydajność przy jednej warstwie: m2/l, do malowania na zewnątrz, doskonale kryjąca, odporna na czynniki zewnętrzne, wydajność przy jednej warstwie: 8-10 m2/l, w opakowaniach max 10 L emalia do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych, może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych i cementowych oraz betonu, wydajność: 8-10 m2/l, emalia do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych, może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych i cementowych oraz betonu, wydajność: 8-10 m2/l, emalia do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych, może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych i cementowych oraz betonu, wydajność: 8-10 m2/l, emalia do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych, może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych i cementowych oraz betonu, wydajność: 8-10 m2/l, antykorozyjna farba podkładowa, produkowana na bazie styrenowanej żywicy alkidowej z dodatkiem środków pomocniczych i antykorozyjnych w o bardzo dobrej przyczepności do podłoża i odporności na warunki atmosferyczne, wydajność: 9-11 m2/l, jednoskładnikowa farba w technologii DUALTECH przeznaczona do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali żelaznych, zarówno tych pokrytych rdzą jak i czystych, do 8 lat ochrony przed rdzą, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, wykończenie: efekt półmatowy, wydajność: 7 m2/l, w opakowaniu 2,5 L szt. 5 litr 20 litr 20 litr 20 litr 40 litr 40 szt. 2 20

21 epoksydowa ProFloor Plus szara stalowa połysk do posadzek CV G136 szary półpołysk Podkład epoksydowy COO-VAR W22 Pędzel ławkowiec o szerokości 190 mm o średnicy 20 mm o średnicy 30 mm o średnicy 40 mm grubopowłokowa farba posadzkowa do zabezpieczenia posadzek magazynów, hal produkcyjnych, parkingów wewnętrznych i innych obiektów przemysłowych; tworzy niezwykle wytrzymałą mechanicznie, bardzo odporną chemicznie powłokę epoksydową; do zastosowania pod średni i ciężki ruch kołowy; do nakładania na beton, mury, drewno, metal i zwarte powierzchnie asfaltowe; zapewnia estetyczne, łatwo zmywalne wykończenie odporne na olej, rozpuszczalniki, kwasy i zasady; produkt bezrozpuszczalnikowy o niskiej lepkości; wydajność: 4-5 m²/kg; kolor; RAL7001; w opakowaniu 5 kg do malowania posadzek piwnic i warsztatów, lekko obciążonych garaży itp.; farba jednoskładnikowa, alkidowa, wytrzymała, wszechstronna i łatwa w zastosowaniu powłoka, wzmocniona polimerami silikonowymi, dzięki którym posiada wyższą odporność na uszkodzenia; zabezpiecza powierzchnię przed brudem, kurzem, olejami oraz niektórymi rozpuszczalnikami; dla ruchu pieszego oraz lekkiego ruchu kołowego; wydajność: 9-11 m²/l kolor: szary krzemień; w opakowaniu 5 L wysoko wytrzymały podkład epoksydowy, rozcieńczalny wodą (10%) przed aplikacją, ułatwia przyczepność farb ProFloor, ProFloor Plus oraz innych produktów Coo-Var stosowanych na trudne powierzchnie takie jak podłogi, płytki, itp., gdzie mechaniczne matowienie nie jest możliwe i muszą być zastosowane środki chemiczne, działa jak o bariera między starymi powłokami (np. bitum) i wybranymi produktami Coo-Var, sprawdza się idealnie w miejscach, gdzie nie można stosować rozpuszczalników; może być stosowany także na ściany; posiada słaby zapach; wydajność 7-10 m²/l; w opakowaniu 5 kg pędzel z włosia naturalnego z rączką drewnianą, o wymiarach 190 x 90 mm, do malowania ścian i sufitów oraz nierównych i większych powierzchni farbami emulsyjnymi szt. 3 szt. 1 szt. 2 szt. 4 szt. 30 szt. 30 szt

22 o średnicy 50 mm o szerokości 20 mm o szerokości 25 mm o szerokości 50 mm Wałek malarski z rączką o szerokości 250 mm 58 Benzyna ekstrakcyjna 59 Rozpuszczalnik do farb chlorokauczukowych 61 Rozpuszczalnik nitro 62 Rozpuszczalnik uniwersalny wałek z uchwytem 8 mm, grubość tkaniny 12 mm, do malowania emulsjami, farbami akrylowymi, klejowymi, do gruntowania, pozostawia gładką strukturę do odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem, rozcieńczania tłuszczów, olejów i wosków, rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych, w opakowaniu 5 L rozcieńczalnik wyrobów nitrocelulozowych, w opakowaniu 5 L rozcieńczalnik do farb i lakierów nitro, olejnych, chlorokauczukowych, renowacyjnych, chemoutwardzalnych oraz do klejów typu butapren, w opakowaniu 5 L szt. 30 szt. 40 szt. 40 szt. 40 szt litr 50 litr dla pompowni stacjonarnej Siemianowice adres dostawy: Chorzów, ul. Wiejska 5 Poz. formularza Artykuł Parametry j.m. Ilość Emalia olejno-ftalowa śnieżnobiała połysk Emulsja lateksowa śnieżnobiała wewnętrzna Emulsja akrylowa biała zewnętrzna z wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi w benzynie bezaromatycznej z dodatkiem sykatyw, środków pomocniczych i pigmentów, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w opakowaniu 0,9 L do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków, doskonale kryjąca, odporna na zmywanie, wydajność przy jednej warstwie: m2/l, do malowania na zewnątrz, doskonale kryjąca, odporna na czynniki zewnętrzne, wydajność przy jednej warstwie: 8-10 m2/l, szt. 20 litr 30 22

23 czerwona szara biała brązowa czarna czerwona niebieska pomarańczowa szara zielona żółta na zacieki i plamy emalia do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych, może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych i cementowych oraz betonu, wydajność: 8-10 m2/l, emalia do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych, może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych i cementowych oraz betonu, wydajność: 8-10 m2/l, podkładowa farba szybkoschnąca, zakrywająca trudne do usunięcia plamy, w której spoiwo wytworzone zostało z alkidów oleju lnianego, połysk: matowy, kolor: biały, wydajność: ok. 10 m2/l, w opakowaniu 3,78 L litr 30 litr 40 litr 90 0 litr 180 litr 80 litr 70 szt. 2 23

24 22 24 podkładowa antykorozyjna do metalu - minia ftalowosilikonowa przeciwrdzewna renowacyjna czerwona tlenkowa do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych, zawierająca aktywne pigmenty antykorozyjne działając na powłokę pasywująco, kolor: czerwony tlenkowy, wydajność: 8-10 m2/l, przeznaczona do antykorozyjnego zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni rurociągów, elementów instalacyjnych, żeliwnych, a także konstrukcji stalowych, farba ma dobrą tolerancję dla niedokładnie oczyszczonego i wilgotnego podłoża, nie wymaga nakładania powłoki nawierzchniowej, połysk: półmatowy, wydajność: 6,6-13,2 m2/l, litr 110 litr Lakier nitro biały w sprayu, opakowanie 400 ml szt Lakier z efektem młotkowym szary w sprayu, opakowanie 400 ml szt Lakier elektroizolacyjny w sprayu Szybkoschnąca emulsja gruntująca Pigment do farby - różne kolory Pędzel ławkowiec o szerokości 190 mm o średnicy 20 mm o średnicy 30 mm o średnicy 40 mm o średnicy 50 mm o średnicy 60 mm bezbarwny jednoskładnikowy lakier izolacyjny CTx Pur-Isolierlack 80 w sprayu, na bazie węglowodorów, żywic alkidowych, estrów glikolowych i alkoholi; do stosowania jako lakier pokrywający, nasączający, transparentny. Nie zawiera wolnych izocyjanów i wolnych grup izocyjanowych, w opakowaniu 400 ml bezrozpuszczalnikowa wodna dyspersja żywicy akrylowej do zabezpieczania i wzmacniania podłoży mineralnych, wydajność: 8-10 m2/l, w opakowaniu 10 L koncentrat pigmentowy do farb wodnych,, emulsji, lakierów; w płynie; kolory do wyboru przez Zamawiającego z palety barw Wykonawcy; w opakowaniu 80 ml pędzel z włosia naturalnego z rączką drewnianą, o wymiarach 190 x 90 mm, do malowania ścian i sufitów oraz nierównych i większych powierzchni farbami emulsyjnymi szt. 1 litr 20 szt. 30 szt. 6 szt. 20 szt. 30 szt. 30 szt. 25 szt

25 o średnicy 70 mm Pędzel płaski do grzejników o szerokości 36 mm o szerokości 20 mm o szerokości 25 mm o szerokości 36 mm o szerokości 50 mm o szerokości 63 mm o szerokości 76 mm o szerokości 90 mm Wałek malarski z rączką o szerokości 250 mm 58 Benzyna ekstrakcyjna Rozpuszczalnik do farb chlorokauczukowych Rozpuszczalnik ftalowy 61 Rozpuszczalnik nitro 62 Rozpuszczalnik uniwersalny pędzel z włosia naturalnego z drewnianą rączką, skuwka ocynkowana lub niklowana, do malowania elementów trudnodostępnych wałek z uchwytem 8 mm, grubość tkaniny 12 mm, do malowania emulsjami, farbami akrylowymi, klejowymi, do gruntowania, pozostawia gładką strukturę do odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem, rozcieńczania tłuszczów, olejów i wosków, rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych, w opakowaniu 5 L rozcieńczalnik wyrobów olejnych, ftalowych i bitumicznych, w opakowaniu 5 L rozcieńczalnik wyrobów nitrocelulozowych, w opakowaniu 5 L rozcieńczalnik do farb i lakierów nitro, olejnych, chlorokauczukowych, renowacyjnych, chemoutwardzalnych oraz do klejów typu butapren, w opakowaniu 5 L szt. 23 szt. 25 szt. 30 szt. 90 szt. 55 szt. 30 szt. 30 szt. 30 szt. 30 szt litr 20 litr

26 2.4. dla pompowni stacjonarnej Jan Kanty adres dostawy: Jaworzno, ul. Grunwaldzka 275 Poz. formularza Artykuł Parametry j.m. Ilość Emalia olejno-ftalowa śnieżnobiała połysk Emulsja lateksowa śnieżnobiała wewnętrzna szara zielona żółta biała brązowa czarna czerwona pomarańczowa szara z wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi w benzynie bezaromatycznej z dodatkiem sykatyw, środków pomocniczych i pigmentów, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w opakowaniu 0,9 L do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków, doskonale kryjąca, odporna na zmywanie, wydajność przy jednej warstwie: m2/l, emalia do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych, może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych i cementowych oraz betonu, wydajność: 8-10 m2/l, emalia do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych, może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych i cementowych oraz betonu, wydajność: 8-10 m2/l, emalia do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych, może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych i cementowych oraz betonu, wydajność: 8-10 m2/l, szt. 5 litr 120 litr 90 litr 40 litr 30 litr 20 litr 30 litr 20 litr 30 26

27 podkładowa antykorozyjna do metalu - minia prosto na rdzę czarna Lakier epoksydowy elektroizolacyjny Lakier ftalowy elektroizolujący popielaty Szybkoschnąca emulsja gruntująca Pigment do farby - różne kolory Pędzel ławkowiec o szerokości 190 mm o średnicy 20 mm o średnicy 30 mm o średnicy 50 mm o średnicy 60 mm o średnicy 70 mm Pędzel płaski do grzejników o szerokości 36 mm o szerokości 20 mm do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych, zawierająca aktywne pigmenty antykorozyjne działając na powłokę pasywująco, kolor: czerwony tlenkowy, wydajność: 8-10 m2/l, jednoskładnikowa farba w technologii DUALTECH przeznaczona do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali żelaznych, zarówno tych pokrytych rdzą jak i czystych, do 8 lat ochrony przed rdzą, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, wykończenie: efekt półmatowy, wydajność: 7 m2/l, w opakowaniu 2,5 L epoksydowy lakier do izolacji uzwojeń urządzeń elektrycznych, w opakowaniu 0,9 kg emalia stanowiąca mieszaninę pigmentów w roztworze żywicy uretanowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych, w opakowaniu 5 L bezrozpuszczalnikowa wodna dyspersja żywicy akrylowej do zabezpieczania i wzmacniania podłoży mineralnych, wydajność: 8-10 m2/l, w opakowaniu 10 L koncentrat pigmentowy do farb wodnych,, emulsji, lakierów; w płynie; kolory do wyboru przez Zamawiającego z palety barw Wykonawcy; w opakowaniu 80 ml pędzel z włosia naturalnego z rączką drewnianą, o wymiarach 190 x 90 mm, do malowania ścian i sufitów oraz nierównych i większych powierzchni farbami emulsyjnymi pędzel z włosia naturalnego z drewnianą rączką, skuwka ocynkowana lub niklowana, do malowania elementów trudnodostępnych litr 140 szt. 2 litr 50 szt. 2 szt. 12 szt. 24 szt. 40 szt. 40 szt. 15 szt

28 o szerokości 25 mm o szerokości 36 mm o szerokości 50 mm o szerokości 63 mm o szerokości 76 mm o szerokości 90 mm Wałek malarski z rączką o szerokości 250 mm 58 Benzyna ekstrakcyjna Rozpuszczalnik do farb chlorokauczukowych Rozpuszczalnik ftalowy Rozpuszczalnik uniwersalny wałek z uchwytem 8 mm, grubość tkaniny 12 mm, do malowania emulsjami, farbami akrylowymi, klejowymi, do gruntowania, pozostawia gładką strukturę do odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem, rozcieńczania tłuszczów, olejów i wosków, rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych, w opakowaniu 5 L rozcieńczalnik wyrobów olejnych, ftalowych i bitumicznych, w opakowaniu 5 L rozcieńczalnik do farb i lakierów nitro, olejnych, chlorokauczukowych, renowacyjnych, chemoutwardzalnych oraz do klejów typu butapren, w opakowaniu 5 L szt. 25 szt. 65 szt. 40 szt. 50 szt. 8 litr 70 litr 60 litr 30 litr dla pompowni stacjonarnej Pstrowski adres dostawy: Zabrze, ul. Szybowa 2 Poz. formularza 1 2 Artykuł Parametry j.m. Ilość Emalia olejno-ftalowa śnieżnobiała połysk Emulsja lateksowa śnieżnobiała wewnętrzna z wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi w benzynie bezaromatycznej z dodatkiem sykatyw, środków pomocniczych i pigmentów, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w opakowaniu 0,9 L do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków, doskonale kryjąca, odporna na zmywanie, wydajność przy jednej warstwie: m2/l, 28

29 Emulsja akrylowa biała zewnętrzna czerwona szara zielona żółta niebieska gorczycowa RAL 5010 podkładowa szara biała czarna czerwona do malowania na zewnątrz, doskonale kryjąca, odporna na czynniki zewnętrzne, wydajność przy jednej warstwie: 8-10 m2/l, w opakowaniach max 10 L emalia do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych, może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych i cementowych oraz betonu, wydajność: 8-10 m2/l, emalia do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych, może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych i cementowych oraz betonu, wydajność: 8-10 m2/l, emalia do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych, może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych i cementowych oraz betonu, wydajność: 8-10 m2/l, emalia do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych, może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych i cementowych oraz betonu, wydajność: 8-10 m2/l, emalia przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych oraz betonowych eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, wyrób o wysokim połysku, wydajność: 7-9 m2/l, w opakowaniu 1 L podkładowa na stopy żelaza, jak również na drewno i materiały drewnopochodne. Do stosowania w zestawie z wyrobami nawierzchniowymi: chlorokauczukowymi ogólnego stosowania, ftalowymi, ftalowymi modyfikowanymi i innymi, wydajność: m2/l, w opakowaniach max 10 L w opakowaniach max 10 L litr 20 litr 20 litr 20 szt. 20 litr 20 litr 20 litr 20 litr 20 29

TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I)

TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I) TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I) Lp. Nazwa Producent/Nazwa J.m Ilość Cena jedn. netto VAT w...% brutto 1. 2. 3. 4. 5. 6 Emalia ftalowa (alkidowa) ogólnego stosowania z połyskiem

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WP-M Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY. Osoba prowadząca postępowanie ze strony Wykonawcy Nazwisko: Imię: Nr telefonu:

Nr sprawy: WP-M Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY. Osoba prowadząca postępowanie ze strony Wykonawcy Nazwisko: Imię:   Nr telefonu: KHW S.A Nr sprawy: WP-M-088-0690-2017 Załącznik nr 2 Miejscowość: Data.. FORMULARZ CENOWY Pełna nazwa Wykonawcy: Siedziba Wykonawcy (adres): Województwo, powiat: NIP: REGON: Nr fax: - - - Osoba prowadząca

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA 1131 MIŃSK MAZOWIECKI

JEDNOSTKA WOJSKOWA 1131 MIŃSK MAZOWIECKI JEDNOSTKA WOJSKOWA 1131 MIŃSK MAZOWIECKI Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JW. 1131 płk dypl. pil. Maciej TRELKA 13.04.2015r. MODYFIKACJE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWA FARB, ROZPUSZCZALNIKÓW,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna ochrona metalu

Profesjonalna ochrona metalu Profesjonalna ochrona metalu CHLOROKAUCZUK emalia do metalu i betonu Chlorokauczuk to wysokiej klasy emalia wyprodukowana na bazie żywicy chlorokauczukowej, przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

A/ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

A/ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Zamawiający: A/ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31, tel. (94) 342-78-31, fax. (94) 342-43-28,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

CPV Malowanie budynków. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

CPV Malowanie budynków. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W 1. Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 tel. (094) 342-78-31,

Bardziej szczegółowo

FARBY GRUNTUJĄCE - PODKŁADOWE HADROGRUNT

FARBY GRUNTUJĄCE - PODKŁADOWE HADROGRUNT FARBY GRUNTUJĄCE - PODKŁADOWE HADROGRUNT HADROGRUNT alkidowo akrylowa modyfikowana farba podkładowa jednoskładnikowa antykorozyjna. Przeznaczona do malowania konstrukcji stalowych, środków transportu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15

im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia 22.06.2015r. Znak sprawy: ZP/34/48/2015/PN/34

Bardziej szczegółowo

Dostawa kotew wklejanych strunowych do kotwienia górotworu

Dostawa kotew wklejanych strunowych do kotwienia górotworu Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było:

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było: Olsztyn, 30.03.2009 r. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Siedziba: Mostkowo 37 d, 74-322 Mostkowo, gm. Barlinek tel/fax (095) 746-81-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont klas lekcyjnych. Zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa tel. i faks: 034 367-36-74 mail: szp@data.pl Częstochowa, dnia 28 maja 2014 r. Znak

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Dostawa segmentu górniczego typu CHG-BPW 2500x480x40 OC

Dostawa segmentu górniczego typu CHG-BPW 2500x480x40 OC Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe kontrola obiektów budowlanych (roczna i pięcioletnia) będących w administracji Miejskiego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów, dnia 02.01.2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA ROBOOTY DODATKOWE W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ ZAŁADU LABORATORYJNO PRODUKCYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN BUDOWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy...... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy...... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP. Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Powiat Otwocki ul. Górna 13 05 400 Otwock tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl SAI.V. 272. Z16.2014 Otwock, dnia 27 sierpnia 2014 roku Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Bytom: Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia : Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem umowy jest dostawa specjalistycznych farb okrętowych: nawierzchniowych, podkładowych, antyporostowych rozcieńczalnika oraz farb ogólnego przeznaczenia. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro o nazwie Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

CPV Usługi telefonii komórkowej Karty SIM Telefony komórkowe

CPV Usługi telefonii komórkowej Karty SIM Telefony komórkowe 1. Zamawiający: I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 tel. (094) 342-78-31, fax.

Bardziej szczegółowo

Dostawa kleju do taśm przenośnikowych dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy

Dostawa kleju do taśm przenośnikowych dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców)...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa, siedziba, NIP, REGON wykonawcy (wykonawców)... pieczęć wykonawcy/lidera wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70 01-225 Warszawa Nazwa, siedziba,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/52/2015 Wrocław, dnia 16 listopada 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/48/2014 Wrocław, dnia 26 listopada 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA FIRMY BATO NA ROZCIEŃCZALNIKI, ROZPUSZCZALNIKI I INNE

OFERTA HANDLOWA FIRMY BATO NA ROZCIEŃCZALNIKI, ROZPUSZCZALNIKI I INNE OFERTA HANDLOWA FIRMY BATO NA I, ROZPUSZCZALNIKI I INNE I UNIWERSALNY NITRO ACETON FTALOWO-KARBAMIDOWYCH EKSTRAKCYJNY CHLOROKAUCZUKOWYCH OLEJNO-FTALOWY LAKOWY NITRO RC-01 olejnych, olejno-ftalowych, poliwinylowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Dostawa zestawu 15 sztuk klatek dla królików

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Dostawa zestawu 15 sztuk klatek dla królików Znak sprawy: 5/PA/14 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Dostawa zestawu 15 sztuk klatek dla królików Zwracamy się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Powiat Otwocki ul. Górna 13 05 400 Otwock tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl SAI.V. 272. Z26. 2014 Otwock, dnia 29 września 2014 roku Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: KS ICH

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: KS ICH ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na cyklinowanie i lakierowanie lakierem sportowym parkietu sali gimnastycznej, pomieszczeń siłowni i bilarda, malowanie linii boisk,oraz montaż listew przypodłogowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: KN-ZZ-631/VI/LJ/2014 Bielsko-Biała, dn. 28.08.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/38/2014 Wrocław, dnia 03 października 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

WYROBY FTALOWE Cennik z dn. 9.04.2015r. Wyd.1

WYROBY FTALOWE Cennik z dn. 9.04.2015r. Wyd.1 Kod kreskowy Kraj Firma Asort. k POLIFARB-ŁÓDŻ Sp. z o.o. 90-646 Łódź, ul. 6 Sierpnia 100/102; Opak. Cena CENA Symbol KTM Kolor wyrobu Nr RAL [dm3] Netto za 1 szt. opak. [zł] [zł/dm3] netto brutto WYROBY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy: ul... nr... Kod pocztowy... Miejscowość... tel... fax... REGON... NIP...

FORMULARZ OFERTOWY Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy: ul... nr... Kod pocztowy... Miejscowość... tel... fax... REGON... NIP... .. /pieczęć Wykonawcy/ Pakiet I JAJA FORMULARZ OFERTOWY Pełna nazwa Wykonawcy:...... Adres Wykonawcy: ul.... nr... Kod pocztowy... Miejscowość... tel.... fax.... REGON... NIP... Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH NA ZLECENIE ROSOMAK S.A.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH NA ZLECENIE ROSOMAK S.A. ROSOMAK SPÓŁKA AKCYJNA ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie Polska Tel.: (32) 228 57 51 Fax: (32) 228 12 52 www.rosomaksa.pl e-mail: rosomaksa@rosomaksa.pl SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:... ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na:. / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów Włoszczowa

Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów Włoszczowa ... (Pełna nazwa oferenta lub pieczęć z NIP) tel/fax : / e-mail:.. Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa Załącznik Nr 2 Formularz oferty OFERTA PRZETARGOWA na realizację zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ)

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) Powiat Otwocki ul. Górna 13 05 400 Otwock tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl Otwock, dnia. 10.2016 r. SAI. 272.Z33.2016 Postępowanie prowadzone w procedurze

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

Telefon:, Faks:.. Adres poczty elektronicznej REGON:..., NIP:

Telefon:, Faks:.. Adres poczty elektronicznej REGON:..., NIP: .. Pieczęć adresowa wykonawcy załącznik nr 1 Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie... (Adres wykonawcy - kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) Telefon:,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH Znak postępowania: ZP/BZU/59/2016. Zawiercie, dnia 08 czerwca 2016r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 1. Szpital Powiatowy w Zawierciu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 60.000 euro - ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa i siedziba oferenta:... Regon:... NIP:...

OFERTA. Nazwa i siedziba oferenta:... Regon:... NIP:... OFERTA Nazwa i siedziba oferenta:...... Regon:... NIP:... Do: Gmina Pobiedziska, woj. wielkopolskie, powiat poznański Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: BUDOWĘ CENTRUM INTEGRACJI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NIE PRZEKRACZAJĄCE KWOTY 30 TYSIĘCY EURO Z WYŁĄCZENIEM USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

ZAPYTANIE OFERTOWE NIE PRZEKRACZAJĄCE KWOTY 30 TYSIĘCY EURO Z WYŁĄCZENIEM USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. ul. Królewiecka, 8-300 Elbląg Tel./fax 55 36 ; www.spor-t.pl ; e-mail: sport_elblag@pro.onet.pl ZNAK SPRAWY : OR T 33 /05 Elbląg, dnia 7 maja 05 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NIE PRZEKRACZAJĄCE KWOTY 30 TYSIĘCY

Bardziej szczegółowo

Telefon:, Faks:.. Adres poczty elektronicznej REGON:..., NIP:

Telefon:, Faks:.. Adres poczty elektronicznej REGON:..., NIP: .. Pieczęć adresowa wykonawcy załącznik nr 1 Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie... (Adres wykonawcy - kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) Telefon:,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 03 czerwca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/1/21/2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 08.07.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 03/5.4/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp z o. o., ul. Jurowiecka 56, 15 101 Białystok NIP: 542-26-22-985; REGON: 050 86 94 43

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 2 Formularz oferty OFERTA Zarejestrowana nazwa firmy: Siedziba firmy: Adres firmy: Numer telefonu: Numer faksu: Adres e-mail: Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji: Nr REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Dostawa mebli - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Dostawa mebli - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1/POKL/2013-ZOF-1 Zapytanie ofertowe Piła, 09 września 2013 r. Przedmiot: Dostawa mebli - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zamawiający: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Nazwa i adres Zamawiającego I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka 98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 3 tel./fax 043 827-14-25 www.lojagiellonczyk.pl e-mail

Bardziej szczegółowo

Katalog farb dekoracyjnych

Katalog farb dekoracyjnych Katalog farb dekoracyjnych Katalog farb dekoracyjnych FARBY DO POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH KIRJO... 3 KIRJO PRO HS... 3 NORDICA EKO... 3 NORDICA PRIMER... 4 SAKU... 4 SILOKSAN... 4 SILOKSAN Żel... 4 SILOKSAN

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: N7m-2015-WNP

Postępowanie nr: N7m-2015-WNP Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Izba Skarbowa w Olsztynie LO-1/261-0013/16/2802 WYKONAWCY wszyscy

Izba Skarbowa w Olsztynie LO-1/261-0013/16/2802 WYKONAWCY wszyscy Olsztyn, dn. 18 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Olsztynie LO-1/261-0013/16/2802 WYKONAWCY wszyscy ZAPYTANIE OFERTOWE Izba Skarbowa w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu budynku

Bardziej szczegółowo