SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE"

Transkrypt

1 Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z opcją licytacji ustnej lub rokowań na zadanie pt: Dostawa namiotu magazynowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział w Czeladzi Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Nr sprawy: SRK/TZ/CZOK /14

2 1. ZAMAWIAJĄCY Nazwa Zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Adres Zamawiającego: ul. Strzelców Bytomskich 207, Bytom Telefon : (032) , Faks do korespondencji: (032) Adres strony internetowej: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z opcją licytacji ustnej lub rokowań Podstawa prawna: Regulamin udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: z którym Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać przed złożeniem oferty. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa namiotu magazynowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział w Czeladzi Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami technicznoorganizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SWO. 4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie należy zrealizować w terminie: od daty zawarcia umowy do 30 listopada 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków określonych w pkt do winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ na postawie złożonych oświadczeń. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. A. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, do FORMULARZA OFERTY załącznik nr 1 do SWO Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 2

3 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z opisem w pkt. 5.1 SWO zawarte w pkt. 5 ppkt. d), e) i f) druku FORMULARZ OFERTY stanowiącym Załącznik nr 1 do SWO. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest uzyskać pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które należy dołączyć do druku FORMULARZ OFERTY. 2. W przypadku udziału podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wykonaniu części zamówienia przez podwykonawcę - załącznik nr 1 do FORMULARZA OFERTY 3. Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do Formularza Oferty załącznik nr 1 do SWO Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące gwarancji, o której mowa w pkt. II ppkt. 1 w załączniku nr 2 do SWO, zawarte w załączniku nr 1 do SWO druk Formularz Oferty. 7. KRYTERIUM WYBORU OFERTY Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryterium cena oferty - znaczenie 100 % Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę w toku przeprowadzonego postępowania. 8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną, ostateczną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Należy podać kwotę netto, podatek od towarów i usług i kwotę brutto. 2. W cenie winien się mieścić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszystkie inne koszty towarzyszące wykonaniu zadania. 3. Cena winna być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i liczona z dokładnością wynikającą z zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku. 4. Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upusty ceny ofertowej, to musi je uwzględnić w ostatecznej cenie Oferty. 9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia muszą być zgodne ze wszystkimi postanowieniami Szczegółowych Wymagań Ofertowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich z nich jako niezgodnych z SWO. 5. Formularz Oferty winien być przygotowany zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Szczegółowych Wymagań Ofertowych. 6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone temu wspólnikowi przez pozostałych wspólników. 7. Dokumenty składające się na ofertę z zastrzeżeniem pkt. 9.6 SWO winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej. Oferty nieczytelne nie będą uwzględniane. 3

4 9. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt SWO. 10. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. 11. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty). 12. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 Sekretariat II piętro... (nazwa (firma) Wykonawcy)... (adres Wykonawcy) O F E R T A N A: Dostawa namiotu magazynowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział w Czeladzi Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Nr sprawy : SRK/TZCZOK /14 NIE OTWIERAĆ PRZED:... (data, godzina) 13. Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje jej nierozpatrzenie, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają zidentyfikowanie Wykonawcy oraz nazwy zadania przetargowego. 14. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA nr 15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie reprezentacja Wykonawcy uprawniona do składania oświadczeń woli. 10. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. 11. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 207 Sekretariat Spółki (II piętro). 2. Termin składania ofert upływa dnia r. o godz Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 11.2 SWO zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 4. Zamawiający otworzy oferty w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna. 4

5 5

6 Załącznik nr 1 do SWO. (miejscowość, data)... (Wykonawca ) Znak sprawy SRK/TZ/CZOK /14 FORMULARZ OFERTY na wykonanie dostawy o wartości szacunkowej powyżej kwoty euro netto do kwoty euro netto l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna ul. Strzelców Bytomskich 207, Bytom II. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa namiotu magazynowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział w Czeladzi Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. III. Nazwa i adres WYKONAWCY NAZWA:... z siedzibą w : miejscowość. kod... adres: ul.... NIP... REGON. NR RACHUNKU BANKOWEGO:... Telefon... tel/fax... Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS*, do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej* Sąd/Organ rejestrowy* - nr wpisu Za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Szczegółowych Wymaganiach Ofertowych proponuję/(my) wynagrodzenie: netto:...zł (słownie:...) stawka podatku VAT:.. % podatek VAT:...zł (słownie:...) brutto:...zł (słownie:...) 2. Zamówienie wykonamy w terminie: od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2014r. 3. Akceptujemy warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym jako datę zapłaty przez Zamawiającego ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres... miesięcy licząc od daty dokonania odbioru i podpisania protokołu odbioru końcowego, na warunkach określonych w projekcie umowy. 5. Oświadczamy, że: a) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, 6

7 b) wzór umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. W przypadku kontynuacji postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami obowiązującymi dla licytacji ustnej lub rokowań uważamy się za związanych kolejną złożoną korzystniejszą ofertą cenową w tym terminie. d) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności, e) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, f) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, g) zapoznaliśmy się z Regulaminem udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro znajdującym się na stronie Zamawiającego i przyjmujemy jego warunki bez zastrzeżeń, h) w przypadku zlecenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcom oświadczamy, że wyłącznie my ponosimy wszelką odpowiedzialność za działanie i zaniechanie podwykonawców, jak za własne bez jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności: jakości wykonanej usługi, jej terminowości, BHP, a także rozliczenia się z podwykonawcą za powierzone prace. 6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 1. Oświadczenie o wykonaniu części zamówienia przez podwykonawcę - załącznik nr 1... dnia podpis osoby/osób uprawnionej/ych (pieczęć) (pieczęć wykonawcy) 7

8 Załącznik nr 1 do Formularza Oferta Pieczęć Wykonawcy Pieczęć Wykonawcy Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE O WYKONANIU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZEZ PODWYKONAWCĘ Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawa namiotu magazynowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział w Czeladzi Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Ja/My, niżej podpisani 1... (Imię i nazwisko) 2... (Imię i nazwisko) działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) I. Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia w niżej wymienionym zakresie: lub II. Wykaz firm nazwy podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach określonych w pkt SWO, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: dnia miejscowość data czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych (pieczęć wykonawcy) Uwaga! Wykonawca składa niniejsze oświadczenie tylko w przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia. 8

9 Załącznik nr 2 do SWO I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I JEGO ZAKRES WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI TECHNICZNO ORGANIZACYJNYMI. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa namiotu magazynowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział w Czeladzi Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia. Zadanie obejmuje dostawę oraz montaż jednego nowego, całorocznego namiotu magazynowego, halowego o wymiarach 10x20 m oraz wysokości ścian bocznych 3 m. Wymagane parametry namiotu: długość 20 m szerokość 10 m wysokość ściany bocznej 3 m kształt dachu dwuspadowy lub łukowy, spad w kierunku dłuższych boków pokrycie plandeka atestowana barwa pokrycia ciemno-zielona, np. RAL 6003, 6004, 6006, 6021, 6016, 6017, 5019 lub podobna konstrukcja nośna stalowa ocynkowana lub aluminiowa odporność na obciążenie śniegiem co najmniej 0,4 kn/m 2 liczba bram 2 bramy usytuowane w sąsiednich ścianach szczytowych (ściany o długości 10 m) w tym: jedna brama przesuwna o szerokości 4,5 m i wysokości ok. 3 m, dwuskrzydłowa, rozsuwana, prowadnica bramy zlokalizowana po wewnętrznej stronie namiotu, z możliwością zamknięcia np. na kłódkę, jedna brama rolowana ręcznie, Dodatkowe uwarunkowania i wymagania: namiot wykorzystywany będzie jako pomieszczenie magazynowe dla maszyn, urządzeń i materiałów i musi zapewniać ochronę przed opadami atmosferycznymi przechowywanych w nim maszyn, urządzeń i materiałów, namiot magazynowy musi być przystosowany do całorocznego użytkowania w narażeniu na warunki atmosferyczne w miejscu ustawienia (nasłonecznienie i wynikające z tego nagrzewanie i promieniowanie UV, opady deszczu, śnieg, narażenie na wiatr, zmienność temperatury i wilgotności), namiot musi spełniać wszystkie wymagania przepisów i norm obowiązujących dla konstrukcji tego typu, boczne i szczytowe ściany namiotu muszą być mocowane do konstrukcji nośnej (np. sznurowane) w celu uniemożliwienia podniesienia pokrycia z zewnątrz, do namiotu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: deklarację zgodności, instrukcję obsługi, certyfikaty lub atesty na plandekę oraz materiały konstrukcyjne potwierdzające jakość wyrobu oraz zgodność wykonania z obowiązującymi normami, 9

10 oświadczenie w zakresie deklarowanej żywotności pokrycia namiotu, pisemną gwarancję. żywotność plandeki (pokrycia namiotu) oraz konstrukcji nośnej musi wynosić co najmniej 15 lat przy stałym narażeniu na warunki atmosferyczne, w powyższym zakresie Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, plandeka namiotu musi spełniać wymagania ognioodporności i trudnopalności, potwierdzone atestami, barwa pokrycia namiotu powinna być ciemno-zielona, np. RAL 6003, 6004, 6006, 6021, 6016, 6017, 5019 lub podobna; Zamawiający dopuszcza również zastosowanie pokrycia w kolorze białym lub mieszanym ściany boczne i szczytowe w kolorze zielonym j.w., a dach w kolorze białym. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, rozładunku i montażu namiotu w określonej lokalizacji własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt potrzebny do rozładunku i montażu namiotu zapewnia własnym staraniem i na własny koszt Wykonawca w ramach realizacji zadania, 3. Uwarunkowania techniczno organizacyjne Dostawa powinna być zrealizowana w dni robocze w godzinach od 6 00 do Transport, załadunek, rozładunek i montaż namiotu odbywa się na koszt i staraniem Wykonawcy Przedmiot zamówienia powinien być wolny od wad W razie wystąpienia wad przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy wolnej od wad na swój koszt w terminie do 14 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego o wadzie Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujący montaż namiotu w określonej lokalizacji powinni posiadać wymagane szkolenia w zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie, w wyniku których zostali uznani za zdolnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku; Wykonawca ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność, 2.6. Za wyposażenie pracowników Wykonawcy w wymagane ubrania robocze, sprzęt ochrony indywidualnej i narzędzia odpowiada Wykonawca Wykonawca odpowiada za właściwy stan techniczny i ewentualne wymagane przepisami badania techniczne używanego podczas montażu sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi. II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 2.1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres min 36 miesięcy licząc od daty dokonania odbioru i podpisania protokołu odbioru końcowego, na warunkach określonych w projekcie umowy. Jeżeli dla zachowania wymaganego okresu gwarancji wymagane jest wykonywanie przeglądów lub czynności konserwacyjnych przez Wykonawcę lub inny podmiot zewnętrzny, to przeglądy lub czynności konserwacyjne, zostaną wykonane na koszt i staraniem Wykonawcy w ramach realizacji zadania. 2.2.Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich nieprawidłowości (niewynikających z winy Zamawiającego) w miejscu zabudowy namiotu. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania ww. nieprawidłowości w czasie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Usunięcie nieprawidłowości zostanie wykonane w terminie nie dłuższym niż 30 dni. 10

11 - P R O J E K T - UMOWA NA DOSTAWĘ REALIZOWANĄ W TRYBIE ZAMÓWIENIA DO KWOTY EURO. zawarta w dniu r. w Bytomiu pomiędzy: Załącznik nr 3 do SWO ZAREJESTROWANO pod nr SRK/ /..../14 znak sprawy: SRK/TZ/CZOK /14 Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, Oddział w Czeladzi, Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń z siedzibą Czeladź, ul. Kościuszki 9 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą kapitał zakładowy ,00 zł, numer identyfikacji podatkowej NIP: , REGON: , reprezentowaną przez: zwaną dalej,,zamawiającym a... z siedzibą w... przy ul.... wpisanym(ą) do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..., posiadającym(ą) kapitał zakładowy:... zł, numer identyfikacji podatkowej NIP..., REGON... reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) dalej,,wykonawcą o następującej treści: 1. Przedmiot umowy 1. W oparciu o Uchwałę nr.../.../2014/z/vi z dnia r. Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz zgodnie z Regulaminem udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt.: Dostawa namiotu magazynowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział w Czeladzi Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 2. Lokalizacja: Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Ruch I Pompownie Głębinowe Pompownia Saturn Czeladź, ul. Kościuszki 9 3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w załączniku nr 2 do Szczegółowych Wymaganiach Ofertowych i stwierdza, że nie zachodzą żadne okoliczności, które mogą przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu umowy. 4. Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunkami zawartymi w Szczegółowych Wymaganiach Ofertowych. 5. Wykonawca gwarantuje, że jakość wykonania przedmiotu umowy nie będzie niższa od jakości zaoferowanej Zamawiającemu w ofercie. 11

12 2. Termin realizacji umowy Termin wykonania umowy: od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2014r. 3. Obowiązki stron 5. Strony zobowiązują się do udzielania wszelkich niezbędnych informacji i uzgadniania danych koniecznych do należytego wykonania niniejszej umowy. 6. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w 1 niniejszej umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w SWO, wymogami technicznymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 2. Uzgodnienie z odpowiednimi służbami Zamawiającego terminów i sposobu realizacji przedmiotu umowy. 3. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy pracowników o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym umożliwiającym wykonanie zadania, zgodnie z wymogami ujętymi w obowiązujących przepisach. 4. Informowanie koordynatora prac Zakładu CZOK o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość przedmiotu umowy lub opóźnienie terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 5. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem oraz personelem, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów. 6. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi pracami. Za wszystkie szkody powstałe przy wykonywaniu prac objętych umową odpowiada Wykonawca. 7. Ponoszenie odpowiedzialności przed Zamawiającym oraz organami kontroli za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 8. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do realizacji na własny koszt wszelkich nakazów oraz uwag organów nadzoru górniczego w zakresie przedmiotu umowy, spowodowanych nienależytym jej wykonaniem. 7. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1. Przekazanie w ustalonym terminie przygotowanego terenu, w celu wykonania przedmiotu umowy na podstawie obustronnych ustaleń. 2. Dokonanie odbioru końcowego w ustalonym terminie. 3. Dokonanie zapłaty za wykonane prace w ustalonym trybie i terminach. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy Wynagrodzenie Wykonawcy za całość wykonanego przedmiotu zamówienia wynosi: wynagrodzenie netto... zł (słownie...), podatek od towarów i usług.... zł (słownie...), wynagrodzenie brutto......zł (słownie...), 12

13 5. Rozliczenia finansowe 1. Podstawą do rozliczeń będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy. Wystawienie faktury nastąpi nie później niż 7-go dnia od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w 6 ust. 4 niniejszej umowy potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 2. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Przelew wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Powyższe dotyczy zarówno należności głównej jak i odsetek. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia na fakturze i innych dokumentach rozliczeniowych wzmianki o zakazie przelewu wierzytelności, określonych w 5 ust. 3 niniejszej umowy. 5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacyjny NIP: Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacyjny NIP Odbiór przedmiotu umowy 1. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, zostanie przeprowadzony odbiór końcowy, z którego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Obowiązek przygotowania protokołu spoczywa na Wykonawcy. 2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie dokonany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu prac. Czynności odbioru zostaną przeprowadzone w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu prac. Wyniki odbioru zostaną ujęte w protokole odbioru końcowego. Jeżeli po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o zakończeniu prac Zamawiający stwierdzi, że nie można przystąpić do czynności odbiorowych, to w przeciągu 5 dni roboczych Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację ustalającą, jakie czynności muszą zostać wykonane, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową. 3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 7. Kary i odszkodowania 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w 4 niniejszej umowy, b) z tytułu nieterminowego wykonania umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w 4 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w 4 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie Cywilnym. 13

14 8 Warunki gwarancji 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres... miesięcy, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru końcowego o którym mowa w 6 ust. 1. Jeżeli dla zachowania wymaganego okresu gwarancji wymagane jest wykonywanie przeglądów lub czynności konserwacyjnych przez Wykonawcę lub inny podmiot zewnętrzny, to przeglądy lub czynności konserwacyjne, zostaną wykonane na koszt i staraniem Wykonawcy w ramach realizacji zadania. 2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich nieprawidłowości (niewynikających z winy Zamawiającego) w miejscu zabudowy namiotu. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania ww. nieprawidłowości w czasie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Usunięcie nieprawidłowości zostanie wykonane w terminie nie dłuższym niż 30 dni. 3. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie roszczenia do Wykonawcy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad, jeśli Wykonawca nie przystąpi i nie usunie ich w terminie określonym w ust W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z 7 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy. 6. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny. Dokument gwarancyjny winien określać poza okresem gwarancyjnym, warunki gwarancji tj. w szczególności: a) zakres i rodzaj obowiązków gwaranta, b) termin wykonania świadczeń gwarancyjnych, c) osoby (jednostki), które świadczenia gwarancyjne będą wykonywały. 7. Jeżeli w toku czynności odbiorczych, związanych z usunięciem wad w okresie gwarancyjnym zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 9. Klauzula siły wyższej Od obowiązków z zawartej umowy strony mogą być zwolnione tylko w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym nie mogła strona zapobiec przy należnej staranności (siła wyższa) i które nastąpiły po zawarciu umowy, uniemożliwiających jej wykonanie w całości lub jej części takich jak nieprzewidziane zmiany warunków np. pożar, trzęsienia ziemi, wojna, zamachy terrorystyczne, działania nieprzyjacielskie, strajki itp. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić. 10. Reprezentanci stron 1. Koordynatorami w zakresie realizacji przedmiotu umowy są: ze strony Wykonawcy:. ze strony Zamawiającego: - w zakresie rzeczowym: w zakresie finansowym:.. 2. Zmiana koordynatorów realizacji przedmiotu umowy wymaga powiadomienia w formie pisemnej i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 14

15 11. Postanowienia końcowe 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które powodują obiektywną i uzasadnioną konieczność zmiany treści zawartej umowy, w tym także w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług. 3. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę na zasadach określonych w odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Spory wynikłe na tle realizacji umowy a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo Sąd dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 15

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo