SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE"

Transkrypt

1 Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Naprawa i legalizacja przepływomierzy dla Zakładu CZOK. Nr sprawy: SRK/TZ/CZOK C/15

2 1. ZAMAWIAJĄCY Nazwa Zamawiającego : Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Adres Zamawiającego : ul. Strzelców Bytomskich 207, Bytom Telefon : (032) , Faks do korespondencji: (032) Adres strony internetowej: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa prawna: Regulamin udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: z którym Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać przed złożeniem oferty. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest : Naprawa i legalizacja przepływomierzy dla Zakładu CZOK. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SWO. 4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie należy zrealizować w terminie: od daty zawarcia umowy do r. 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt do winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający uzna warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jednej usługi w ramach jednej umowy polegającej na naprawie i legalizacji przepływomierzy o wartości minimum ,00 zł brutto wraz z dowodem jej realizacji. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 2

3 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. A. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, do druku FORMULARZ OFERTY załącznik nr 1 do SWO Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z opisem w pkt. 5.1 SWO zawarte w pkt. 5 ppkt. d), e) i f) druku FORMULARZ OFERTY stanowiącym Załącznik nr 1do SWO. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest uzyskać pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia zobowiązanie podmiotu trzeciego stanowiący załącznik 2a. należy dołączyć do oferty w oryginale. 2. Oświadczenie Wykonawcy wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi spełniającej warunek opisany w pkt SWO- załącznik nr 1. Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego, Wykonawca realizował zamówienie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających należyte wykonanie. 3. W przypadku udziału podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy - załącznik nr Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do FORMULARZA OFERTY załącznik nr 1 do SWO Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1. Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 3 do Formularza Oferty. 2. Cennik napraw awaryjnych - załącznik nr 4 Formularza Oferty. 3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące gwarancji, o której mowa w pkt. II Załącznika nr 2 do SWO, zawarte w załączniku nr 1 do SWO druk Formularz Oferty. 7. KRYTERIUM WYBORY OFERTY Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryterium cena oferty - znaczenie 100 % Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę w toku przeprowadzonego postępowania. 8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną, ostateczną dla całego zadania objętego zamówieniem. 2. W cenie winien się mieścić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszystkie inne koszty towarzyszące wykonaniu zadania. 3

4 3. Cena winna być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i liczona z dokładnością wynikającą z zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku. 4. Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upusty ceny ofertowej, to musi je uwzględnić w ostatecznej cenie Oferty. 5. Formularz cenowy powinien być wypełniony w następujący sposób: - wpisanie w kolumnie nr 5 cen jednostkowych netto dla każdej pozycji formularza cenowego, - obliczenie i wpisanie w kolumnie nr 6 dla każdej pozycji formularza cenowego wartości netto (kol.3xkol.5), - wpisanie w kolumnie nr 7 stawki podatku VAT (w %) dla każdej pozycji formularza cenowego, - obliczenie i wpisanie w kolumnie nr 8 dla każdej pozycji formularza cenowego wartości podatku VAT (kol.6xkol.7), - obliczenie i wpisanie w kolumnie nr 9 dla każdej pozycji formularza cenowego wartości brutto (kol.6+kol.8), - obliczenie wartości netto jako sumy wartości netto z wszystkich pozycji formularza cenowego i wpisanie w pozycji RAZEM Część, - obliczenie wartości podatku VAT jako sumy wartości podatku VAT z wszystkich pozycji formularza cenowego i wpisanie w pozycji RAZEM Część, - obliczenie wartości brutto jako sumy wartości brutto z wszystkich pozycji formularza cenowego i wpisanie w pozycji RAZEM Część, 9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia muszą być zgodne ze wszystkimi postanowieniami Szczegółowych Wymagań Ofertowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich z nich jako niezgodnych z SWO. 5. Formularz Oferty winien być przygotowany zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Szczegółowych Wymagań Ofertowych. 6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. Dokumenty składające się na ofertę z zastrzeżeniem pkt i 6.A.1. SWO winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej. Oferty nieczytelne nie będą uwzględniane. 9. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. 11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych 4

5 w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. 12. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 Sekretariat II piętro... (nazwa (firma) Wykonawcy)... (adres Wykonawcy) OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Naprawa i legalizacja przepływomierzy dla Zakładu CZOK. Nr sprawy : SRK/TZ/CZOK C/14 NIE OTWIERAĆ PRZED:... (data, godzina) 13. Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje jej nierozpatrzenie, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają zidentyfikowanie wykonawcy oraz nazwy zadania przetargowego. 14. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA nr 15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie reprezentacja Wykonawcy uprawniona do składania oświadczeń woli. 10. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. 11. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 207 Sekretariat Spółki ( II piętro). 2. Termin składania ofert upływa dnia r. o godz Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 4. Zamawiający otworzy oferty w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna. 12. INFORMACJE DODATKOWE 1. Informacji na temat niniejszego postępowania udziela: Pani Barbara Sowa tel. (32)

6 6

7 Załącznik nr 1do SWO. (miejscowość, data)... (Wykonawca ) Znak spraw: SRK/TZ/CZOK C/15 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej powyżej kwoty euro netto do kwoty euro netto l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna ul. Strzelców Bytomskich 207, Bytom Telefon : (032) , Faks do korespondencji: (032) Adres strony internetowej: II. Opis przedmiotu zamówienia Naprawa i legalizacja przepływomierzy dla Zakładu CZOK. III. Nazwa i adres WYKONAWCY NAZWA:... z siedzibą w : miejscowość.. kod adres: ul.... NIP... NR RACHUNKU BANKOWEGO:... Telefon... tel/fax Za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Szczegółowych Wymaganiach Ofertowych proponuję/(my) wynagrodzenie: netto:...zł (słownie:... ) stawka podatku VAT.% podatek VAT:...zł (słownie:... ) brutto:...zł (słownie:... ) 2. Zamówienie wykonamy w terminie: od daty zawarcia umowy do r. 3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres. miesięcy na warunkach określonych w projekcie umowy. 4. Akceptujemy warunki płatności: : zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, przy czym jako dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 2. Oświadczamy, że: a) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, 7

8 b) projekt umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. W przypadku kontynuacji postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami obowiązującymi dla licytacji ustnej lub rokowań uważamy się za związanych kolejną złożoną korzystniejszą ofertą cenową w tym terminie. d) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności, e) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, f) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, g) zapoznaliśmy się z Regulaminem udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro, znajdującym się na stronie Zamawiającego i przyjmujemy jego warunki bez zastrzeżeń, h) w przypadku zlecenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcom oświadczamy, że wyłącznie my ponosimy wszelką odpowiedzialność za działanie podwykonawców, jak za własne bez jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności: jakości dostarczanej dostawy, ich terminowości, BHP, a także rozliczenia się z podwykonawcą za powierzone prace. 3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 1. Wykaz usług - załącznik nr 1 2. Oświadczenie o podwykonawcy - załącznik nr 2, 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 2a 4. Formularz cenowy - załącznik nr 3, 5. Cennik napraw awaryjnych - załącznik nr 4,... dnia miejscowość data czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych (pieczęć Wykonawcy) 8

9 Załącznik nr 1 do druku FORMULARZ OFERTY DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Naprawa i legalizacja przepływomierzy dla Zakładu CZOK. Ja/My, niżej podpisani 1... (Imię i nazwisko) 2... (Imię i nazwisko) działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)... Oświadczamy, że zgodnie z opisem w pkt SWO wykonaliśmy (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonujemy): Lp. Nazwa Odbiorcy Przedmiot Całkowita wartość brutto (zł) Data realizacji od dzień/m-c/rok do dzień/m-c/rok 1. Załącznik: 1. Potwierdzenie należytego wykonania.... dnia miejscowość data czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych (pieczęć Wykonawcy) 9

10 Załącznik nr 2 do druku FORMULARZ OFERTY OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Naprawa i legalizacja przepływomierzy dla Zakładu CZOK. Ja/My, niżej podpisani 1... (Imię i nazwisko) 2... (Imię i nazwisko) działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)... I. Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia w niżej wymienionym zakresie: lub II. Wykaz firm, na których zasoby powołuję się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: UWAGA: W przypadku powołania się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych na zasoby innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia załącznik 3a. (dokument należy dołączyć do oferty w oryginale)... dnia miejscowość data czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych (pieczęć wykonawcy) 10

11 Załącznik nr 2a do druku Oferta (nazwa Podmiotu oddającego potencjał w dyspozycję Wykonawcy) ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW na potrzeby wykonywania zamówienia UWAGA: Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 1. pisemne zobowiązanie podmiotu oddającego potencjał w dyspozycję Wykonawcy dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązuję się do oddania niezbędnych zasobów (określenie zasobu wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, potencjał finansowy lub ekonomiczny) do dyspozycji Wykonawcy: (nazwa Wykonawcy) na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą: Naprawa i legalizacja przepływomierzy dla Zakładu CZOK. znak sprawy SRK/TZ/CZOK C/15 Oświadczam(y), iż: a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:.. b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:.. d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 11

12 e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:.... dnia roku. (miejscowość, data). (podpis Podmiotu / osoby upoważnionej do reprezentacji Podmioty 12

13 Załącznik nr 3 do druku FORMULARZ OFERTY L p. FORMULARZ CENOWY Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Naprawa i legalizacja przepływomierzy dla Zakładu CZOK. Wyszczególnienie ilość jedn. miary cena jedn. netto (zł.) wartość netto (zł) Stawka podatku VAT wartość VAT (zł) Sprawdzenie poprawności wskazań i 1 przepływomierza elektromagnetycznego typu MPP 06 DN Pompownia Saturn 1 szt Sprawdzenie poprawności wskazań i przepływomierza elektromagnetycznego typu MPP 04 DN 250 Pompownia Kleofas Sprawdzenie poprawności wskazań i przepływomierza elektromagnetycznego typu MPP 04 DN 400 Pompownia Siemianowice Sprawdzenie poprawności wskazań i przepływomierza elektromagnetycznego i naprawa głowicy wraz z przyłączem elektrycznym oraz naprawa przetwornika MPP03 przepływomierza elektromagnetycznego lub w przypadku braku możliwości jego naprawy wymiana na nowy przetwornik innego typu zamienny z MPP03 DN 300 Pompownia Siemianowice. Sprawdzenie poprawności wskazań i i naprawa głowicy wraz z przyłączem elektrycznym oraz wymianą przetwornika przepływomierza elektromagnetycznego typu FM -300 DN Pompownia Pstrowski Sprawdzenie poprawności wskazań i przepływomierza elektromagnetycznego typu FM -300 DN 400 -Pompownia Szombierki Sprawdzenie poprawności wskazań i przepływomierza elektromagnetycznego typu FM -300 DN 200 Pompownia Dębieńsko RAZEM: 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. X wartość brutto (zł)... dnia miejscowość data czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych 13

14 Załącznik nr 4 do druku FORMULARZ OFERTY Cennik napraw awaryjnych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Naprawa i legalizacja przepływomierzy dla Zakładu CZOK. Cennik naprawy awaryjnej wraz z sprawdzeniem poprawności wskazań wartość L.p Wyszczególnienie jednostkowa netto (zł) 1. Przepływomierz elektromagnetyczny typu MPP 06 DN Sprawdzenie poprawności wskazań i 1.2 Wymiana przetwornika 1.3 Naprawa czujnika 2. Przepływomierz elektromagnetyczny typu MPP 04 DN Sprawdzenie poprawności wskazań i 2.2. Wymiana przetwornika 2.3. Naprawa czujnika 3. Przepływomierz elektromagnetyczny typu MPP 04 DN Sprawdzenie poprawności wskazań i 3.2. Wymiana przetwornika 3.3. Naprawa czujnika 4 Przepływomierz elektromagnetyczny typu FM 300 DN Sprawdzenie poprawności wskazań i 4.1. Wymiana przetwornika 4.3. Naprawa czujnika 5 Przepływomierz elektromagnetyczny typu FM 300 DN Sprawdzenie poprawności wskazań i 5.2. Wymiana przetwornika 5.3. Naprawa czujnika 6 Przepływomierz elektromagnetyczny typu FM 300 DN Sprawdzenie poprawności wskazań i 6.2. Wymiana przetwornika 6.3. Naprawa czujnika 7. Przepływomierz elektromagnetyczny typu MPP 03 DN Sprawdzenie poprawności wskazań i 7.2. Wymiana przetwornika 7.3. Naprawa czujnika Stawka podatku VAT (%) Wartość podatku VAT (zł) Wartość brutto (zł)... dnia miejscowość data czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych (pieczęć Wykonawcy) 14

15 Załącznik nr 2 do SWO I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I JEGO ZAKRES WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI TECHNICZNO ORGANIZACYJNYMI: 1. Przedmiot zamówienia: Naprawa i legalizacja przepływomierzy dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniana Kopalń 2. Zamówienie obejmuje: Naprawę wraz z sprawdzeniem poprawności wskazań dla: 2.1. Pompownia Saturn przepływomierz elektromagnetyczny typu MPP-06 DN sztuk 1 Sprawdzenie poprawności wskazań i pływomierza elektromagnetycznego 2.2. Pompownia Kleofas przepływomierz elektromagnetyczny typu MPP-04 DN sztuk 1 Sprawdzenie poprawności wskazań i pływomierza elektromagnetycznego 2.3. Pompownia Siemianowice a) przepływomierz elektromagnetyczny typu MPP-04 DN sztuk 1 Sprawdzenie poprawności wskazań i pływomierza elektromagnetycznego, b) przepływomierz elektromagnetyczny typu MPP-03 DN sztuk 2 Sprawdzenie poprawności wskazań i przepływomierza elektromagnetycznego i naprawa głowicy wraz z przyłączem elektrycznym oraz naprawa przetwornika MPP03 przepływomierza elektromagnetycznego lub w przypadku braku możliwości jego naprawy wymiana na nowy przetwornik innego typu zamienny z MPP03 DN Pompownia Pstrowski przepływomierz elektromagnetyczny typu FM-300 DN sztuk 1 Sprawdzenie poprawności wskazań i pływomierza elektromagnetycznego i naprawa głowicy wraz z przyłączem elektrycznym oraz wymiana przetwornika na przetwornik MPP 600 przepływomierza elektromagnetycznego 2.5. Pompownia Szombierki przepływomierz elektromagnetyczny typu FM-300 DN sztuk 1 Sprawdzenie poprawności wskazań i przepływomierza elektromagnetycznego 2.6. Pompownia Dębieńsko przepływomierz elektromagnetyczny typu FM-300 DN sztuk 1 Sprawdzenie poprawności wskazań i przepływomierza elektromagnetycznego 3. Naprawa awaryjna wraz z sprawdzeniem poprawności wskazań 3.1. Pompownia GŁĘBINOWA przepływomierz elektromagnetyczny - sztuk Pompownia STACJONARNA przepływomierz elektromagnetyczny - sztuk 1 4. Uwarunkowania techniczno organizacyjne: 4.1. Sprawdzenie poprawności wskazań przepływomierzy zostanie przeprowadzone w warsztatach Wykonawcy. 15

16 4.2. Wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę zostanie zrealizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w realizacji tego typu usług Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów danego urządzenia winna warunkować przywrócenie pełnej zdolności techniczno-ruchowej Koszt transportu przepływomierzy ponosi Wykonawca Przepływomierze będą przekazywane Wykonawcy w ustalonym przez strony terminie w zależności od warunków techniczno-ruchowych Zakładu CZOK Zamawiający z uwagi na prowadzone działania restrukturacyjne oraz likwidacyjne zastrzega sobie w trakcie trwania umowy prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego oraz finansowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić oraz dokonać regulacji współczynnika WSP w przetworniku Do każdego kompletu urządzenia po sprawdzeniu poprawności wskazań bądź jego naprawie, Wykonawca winien wystawić świadectwo sprawdzenia wraz z dokumentami gwarancyjnymi osobno dla każdego przepływomierza Każdy komplet Wykonawca oznakuje oraz poda wartość współczynnika WSP Jeżeli w wyniku przeprowadzonego sprawdzenia poprawności wskazań urządzenia, zostaną stwierdzone nieprawidłowości (uszkodzenia) wymagające wykonania dodatkowo czynności naprawczych, o których Zamawiający nie wiedział, Wykonawca jest zobowiązany o tym fakcie powiadomić Zamawiającego na piśmie Na podstawie powiadomienia przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy przeprowadzą weryfikację uszkodzeń, z której zostanie sporządzony protokół. W protokole zostanie określony zakres przeprowadzenia koniecznych prac naprawczych określonych na podstawie Cennika naprawy awaryjnej wraz z sprawdzeniem poprawności wskazań przedstawionego przez Wykonawcę Naprawa i sprawdzenie poprawności wskazań przepływomierzy wykonywana będzie na podstawie zleceń wystawianych przez Zamawiającego Obowiązkiem Wykonawcy jest informowanie koordynatora poszczególnych Pompowni Zakładu CZOK o problemach oraz okolicznościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanego przedmiotu umowy lub opóźnienia w ich wykonaniu Po wykonaniu zadania oraz sprawdzeniu działania urządzenia oddzielnie dla każdej Pompowni zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego. Obowiązek sporządzenia dokumentów spoczywa na Wykonawcy Potwierdzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokół odbioru częściowego będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury, którą Wykonawca wystawi oddzielnie dla każdej Pompowni w ramach określonej części zamówienia Sprawdzenie poprawności wskazań zostanie wykonane zgodnie z Dokumentacją DTR oraz obowiązującymi w tym zakresie Polskimi Normami. II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesiące gwarancji na naprawę lub wymianę urządzenia. 16

17 Załącznik nr 3 do SWO ZAREJESTROWANO pod nr SRK/ /.../15 znak sprawy: SRK/TZ/CZOK C/ P R O J E K T - UMOWA NA USŁUGĘ REALIZOWANĄ W TRYBIE ZAMÓWIENIA DO KWOTY EURO. zawarta w dniu 2015 r. w Bytomiu pomiędzy: Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, Oddział w Czeladzi, Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń z siedzibą Czeladź, ul. Kościuszki 9 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą kapitał zakładowy ,00 zł, numer identyfikacji podatkowej NIP: , REGON: , reprezentowaną przez: zwaną dalej,,zamawiającym a... z siedzibą w... przy ul.... wpisanym(ą) do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..., posiadającym(ą) kapitał zakładowy:... zł, numer identyfikacji podatkowej NIP..., REGON... reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) dalej,,wykonawcą o następującej treści: 1. Przedmiot umowy 1. W oparciu o Uchwałę nr.../.../2015/z/vi z dnia r. Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz zgodnie z Regulaminem udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt.: Naprawa i legalizacja przepływomierzy dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniana Kopalń zgodnie z zakresem określonym w Załączniku nr 2 do SWO. 2. Lokalizacja. Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi, ul. Kościuszki 9 Ruch I Pompownie Głębinowe: Pompownia Saturn, Czeladź, ul. Kościuszki 9, Pompownia Kleofas, Czeladź, ul. Kościuszki 9, Ruch II Pompownie Stacjonarne: Pompownia Siemianowice, Chorzów, ul. Wiejska 5, Pompownia Pstrowski, Zabrze, ul. Szybowa 2, Pompownia Szombierki, Bytom, ul. Zabrzańska 7, Pompownia Dębieńsko, Czerwionka-Leszczyny, ul 3-go Maja

18 2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w załączniku nr 2 do Szczegółowych Wymagań Ofertowych i stwierdza, że nie zachodzą żadne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu umowy. 3. Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunkami zawartymi w Szczegółowych Wymaganiach Ofertowych. 4. Wykonawca gwarantuje, że jakość wykonania przedmiotu umowy nie będzie niższa od jakości wykonania zaoferowanej Zamawiającemu w ofercie. 2. Termin realizacji umowy. Termin wykonania umowy: od daty zawarcia umowy do r. 3. Obowiązki stron. 1. Strony zobowiązują się do udzielania wszelkich niezbędnych informacji, uzgadniania danych koniecznych do należytego wykonania umowy. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 2.1. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 niniejszej umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w SWO, wymogami technicznymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami Uzgodnienia z odpowiednimi służbami Zamawiającego terminów i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia Po przeprowadzeniu poprawności wskazań lub wykonanej naprawie urządzenie winno być wolne od wad Powiadomienie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić oraz dokonać regulacji współczynnika WSP w przetworniku Każdy komplet Wykonawca oznakuje oraz poda wartość współczynnika WSP Do każdego kompletu po sprawdzeniu poprawności wskazań Wykonawca wystawi świadectwo sprawdzenia Jeżeli w wyniku przeprowadzonego sprawdzenia poprawności wskazań urządzenia, zostaną stwierdzone nieprawidłowości (uszkodzenia) wymagające wykonania dodatkowo czynności naprawczych, o których Zamawiający nie wiedział, Wykonawca jest zobowiązany o tym fakcie powiadomić Zamawiającego na piśmie Naprawa i sprawdzenie poprawności wskazań przepływomierzy wykonywana będzie na podstawie zleceń wystawianych przez Zamawiającego Na podstawie powiadomienia przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy przeprowadzą weryfikację uszkodzeń, z której zostanie sporządzony protokół. W protokole zostanie określony zakres przeprowadzenia koniecznych prac naprawczych urządzenia wraz z kosztem wykonania przedmiotowej usługi zgodnie z cennikiem naprawy awaryjnej wraz z sprawdzeniem poprawności wskazań (załącznik nr 1a do Umowy formularz cenowy). Zamawiający może odstąpić od naprawy (wymiany) poszczególnych części danego urządzenia Wykonanie dodatkowych czynności naprawczych nie spowoduje ponownego naliczenia kosztów sprawdzenia poprawności wskazań przedmiotowego urządzenia, w przypadku kiedy konieczność naprawy lub wymiany części wynika ze zleconej czynności sprawdzenia poprawności wskazań i wystawienia świadectwa sprawdzenia Obowiązkiem Wykonawcy jest informowanie koordynatora poszczególnych Pompowni Zakładu CZOK o problemach oraz okolicznościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanego przedmiotu umowy lub opóźnienia w ich wykonaniu Dokonanie odbioru usługi w ustalonym terminie przez swojego przedstawiciela. 18

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) 3513-363, 3513-364 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: Witryna WWW: sekretariat@srk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę konserwacji, naprawy lub ewentualnej wymiany uszkodzonych lub zużytych urządzeń automatyki budynku, BMS graficznej stacji komputerowej, oraz w systemie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo