J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II"

Transkrypt

1

2 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty książek online J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Autor: Krzysztof Rychlicki-Kicior ISBN: Format: , stron: 272 Naucz się efektywnie wykorzystywać możliwości oferowane przez J2ME! Zainstaluj najnowszą wersję środowiska Java ME SDK Poznaj zasady tworzenia aplikacji mobilnych Rozwiń swoje umiejętności w oparciu o praktyczne projekty z wykorzystaniem J2ME J2ME, czyli Java 2 Micro Edition, to uproszczona wersja platformy Java, opracowana przez firmę Sun Microsystems specjalnie dla potrzeb programowania urządzeń przenośnych, takich jak telefony komórkowe czy palmtopy. Umożliwia tworzenie ciekawych i wydajnych aplikacji mobilnych, które bez większych problemów można uruchamiać na sprzęcie o stosunkowo słabych parametrach technicznych. Pozwala to osobom zainteresowanym produkcją gier, programów multimedialnych czy narzędzi sieciowych swobodnie rozwinąć skrzydła w tej dziedzinie. J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II to przydatny przewodnik po zaawansowanych zagadnieniach, związanych z tworzeniem różnego rodzaju aplikacji mobilnych przy użyciu środowiska Java. Autor pokrótce przedstawia w nim podstawowe informacje na temat projektowania i kodowania programów działających na urządzeniach przenośnych, aby szybko przejść do konkretnych przykładów zastosowania zdobytej wiedzy. Dzięki nim nauczysz się tworzyć gry, aplikacje komunikacyjne, programy multimedialne i narzędzia GPS. Jeśli chcesz szybko opanować J2ME, tej książki nie może zabraknąć na Twojej półce! Instalacja środowiska programisty J2ME Podstawowe informacje o platformie i sposobach jej używania Obsługa zaawansowanych wyświetlaczy Tworzenie aplikacji sieciowych i komunikacyjnych Przetwarzanie i wykorzystywanie danych XML Tworzenie aplikacji multimedialnych i obsługa kamer Projektowanie i programowanie gier Tworzenie aplikacji GPS Dołącz do elitarnego grona programistów aplikacji mobilnych! Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c Gliwice tel Helion

3 Spis tre ci Wst p... 7 Rozdzia 1. Warsztat dla MIDletów... 9 Instalacja oprogramowania... 9 Tworzenie nowego projektu Publikowanie MIDletu Kod MIDletu Interfejs u ytkownika MID Profile a kompatybilno MIDletu Polecenia Podstawowe komponenty graficzne Przyk adowy projekt Rozdzia 2. Podstawy aplikacji mobilnych Przegl d klas wy wietlaczy Canvas Alert List...26 Projekt program graficzny Rozdzia 3. Zaawansowane rodzaje wy wietlaczy Obs uga RMS w Javie Zapis w RMS Tablice bajtów a odczyt danych Usuwanie a zbiory Zaawansowane techniki przegl dania zbiorów Projekt program Notatki Interfejs programu Pakiet pl.helion.j2mepp.notatki Wy wietlenie listy notatek Obs uga polece Przechowywanie danych i nie tylko Zarz dzanie notatkami Testowanie aplikacji Rozdzia 4. Internet w MIDletach Projekt czat na komórk Sie z czym to si je? Jak zawsze interfejs... 54

4 4 J2ME. Praktyczne projekty Obs uga aplikacji Czas na internet! Obs uga po czenia w aplikacji Serwer czata Wysy anie wiadomo ci Obs uga po cze klienckich Podsumowanie projektu Rozdzia 5. Obs uga XML w J2ME Projekt czytnik RSS J2ME a XML Wykorzystanie biblioteki kxml w MIDletach Dzia anie programu i jego interfejs J zyk RSS Struktura Dane Obs uga polece w MIDlecie Pobieranie dokumentu RSS Pi kne jak gra na SAXofonie biblioteka kxml pod lup Parser w praktyce Podsumowanie Rozdzia 6. Multimedia w Twoim telefonie Projekt odtwarzacz multimedialny Obs uga multimediów w telefonach Proces odtwarzania pliku ród a plików multimedialnych Interfejs programu Odtwarzacz a FileConnection Optional Package Implementacja przegl darki systemu plików w projekcie Obs uga multimediów w odtwarzaczu Nagrywanie d wi ku Odtwarzanie nagrania Obs uga aparatu Przerywanie odtwarzania i zamykanie odtwarzacza Wykorzystanie RMS w projekcie Podsumowanie Rozdzia 7. Zagrajmy! Projekt gra platformówka Struktura klas Game API Ma y MIDlet P ócienna gra Warstwy i duszki G ówna p tla gry Wykorzystanie zalet p ótna Duszki w grze Bohater w akcji Od bohatera do potworka Globalna obs uga potworków Strzelanie Zarz dzanie pociskami Dane a logika Grafika w grze Podsumowanie

5 Spis tre ci 5 Rozdzia 8. J2ME a Bluetooth Projekt us uga szyfruj ca MIDlet Zasady dzia ania Znalaz em, wys a em, odebra em! Kod klienta Podsumowanie Rozdzia 9. Ma y szpieg zdalna kamera Za o enia projektowe Nadawca Odbiorca Serwer Konfigurujemy serwer Widok interfejs aplikacji klienckiej Kontroler obs uga zdarze i sterowanie aplikacj Timer i zadania Danie g ówne HTTP bez trzymanki Serwer w akcji SID klucz jedyny w swoim rodzaju Serwer i jego metody Podsumowanie Rozdzia 10. Lokalizator Wprowadzenie Funkcjonalno projektu Interfejs u ytkownika Zagl damy pod mask Instalacja i konfiguracja bazy danych Przenosiny na serwer Mened er bezpiecze stwa Obs uga bazy danych w aplikacji serwerowej Spajanie w ca o Podsumowanie Dodatek A Projekt edytor plansz Podsumowanie Skorowidz

6 Rozdzia 6. Multimedia w Twoim telefonie Telefony komórkowe coraz cz ciej zawieraj dodatkowe udogodnienia, dzi ki którym przestaj by tylko urz dzeniami do prowadzenia rozmów. Jednym z najpopularniejszych sposobów przyci gania uwagi klientów jest dodawanie mo liwo ci multimedialnych, takich jak: odtwarzanie plików d wi kowych (midi/wav/mp3), odtwarzanie plików wideo (mpeg), nagrywanie audio, wykonywanie zdj, nagrywanie plików wideo. J2ME umo liwia programistom wykorzystanie tych mo liwo ci, o ile dany telefon obs uguje sprz towo dan funkcj. Projekt odtwarzacz multimedialny Jak sama nazwa wskazuje, w niniejszym projekcie zostan zaprezentowane wybrane mo liwo ci multimedialne, które oferuje J2ME. Równie wa n cech programu b dzie obs uga wielu rodzajów róde danych odtwarzacz b dzie móg wczytywa dane z internetu (za pomoc protoko u HTTP), z lokalnego systemu plików (za pomoc klas z pakietu javax.microedition.io.file) oraz z RMS. Oprócz odtwarzania zasobów multimedialnych program umo liwi nagranie d wi ku i zrobienie zdj cia z mo liwo ci zapisu w RMS. Na pocz tku warto dowiedzie si, gdzie s zadeklarowane klasy obs uguj ce multimedia i jakie warunki musi spe nia urz dzenie, aby dany rodzaj multimediów odtworzy.

7 100 J2ME. Praktyczne projekty Obs uga multimediów w telefonach Najbardziej funkcjonalnym API (w momencie pisania tej ksi ki ca y czas s tworzone jego kolejne wersje) jest Mobile Media API 1.1, zdefiniowane w JSR-135. Zawiera ono klasy i interfejsy przeznaczone do wykonywania wszystkich wspomnianych na pocz tku rozdzia u czynno ci. Jak to zwykle bywa, API to nie jest powszechnie dost pne w telefonach komórkowych. Dlatego najbardziej podstawowe elementy zawarte w MMAPI zosta y wydzielone i wesz y w sk ad MIDP 2.0. Owa cz nosi nazw MIDP 2.0 Media API i jedynym warunkiem, który musi spe nia telefon, aby mo liwe by a jego wykorzystanie, jest dost pno MIDP w wersji 2.0. Za obs ug multimediów odpowiadaj pakiety javax.microedition.media, javax. microedition.media.control oraz javax.microedition.media.protocol. Zawarto tych pakietów mo na podzieli na trzy cz ci: elementy dost pu do danych na podstawie URL udost pniaj strumienie danych; odtwarzacze kontroluj proces przygotowania i odtwarzania (a tak e nagrywania) danych multimedialnych; kontrolki odpowiadaj za konkretn w a ciwo odtwarzacza, np. g o no lub wysoko d wi ku. Ró nice mi dzy MMAPI a MIDP Media API Jak wspomnia em, MIDP Media API jest podzbiorem MMAPI. Poni sze zestawienie zawiera zbiór wszystkich elementów dost pnych w MIDP Media API: klasy: Manager; klasy wyj tków: MediaException; interfejsy: Control, Controllable, Player, PlayerListener, ToneControl, VolumeControl. MMAPI zawiera wszystkie powy sze elementy oraz szereg innych. Spora cz z nich zostanie wykorzystana w projekcie. Proces odtwarzania plikulnych W niniejszym podrozdziale opisz wszystkie czynno ci, które trzeba wykona, aby odtworzy plik multimedialny. Program zazwyczaj dysponuje adresem internetowym lub cie k dost pu do pliku. Na pocz tek nale y wi c zapozna si z metod createplayer() klasy Manager. Tworzy ona obiekt odtwarzacza (klasy Player) na podstawie podanego adresu lub strumienia: Player odtwarzacz = Manager.createPlayer("http://serwer.org/plik.wav");

8 Rozdzia 6. Multimedia w Twoim telefonie 101 Dysponuj c gotowym obiektem odtwarzacza, nale y wspomnie o stanach, w jakich mo e si on znajdowa. S one okre lone nast puj cymi sta ymi (w kolejno ci od stanu pocz tkowego do odtwarzania): UNREALIZED odtwarzacz jest tu po utworzeniu. Nie mo na wykona wi kszo ci jego metod. REALIZED odtwarzacz ma informacje potrzebne do pobrania danych. PREFETCHED odtwarzacz dysponuje pobranymi danymi; jest gotowy do rozpocz cia odtwarzania. STARTED odtwarzacz jest w trakcie odtwarzania pliku multimedialnego. W przypadku przerwania odtwarzania przechodzi z powrotem do stanu PREFETCHED. CLOSED odtwarzacz ko czy dzia anie i zwalnia zaalokowane zasoby. Aby przej do danego stanu, nale y wywo a metody: realize(), prefetch(), start(), close(). Metoda stop() przerywa dzia anie odtwarzacza i powoduje przej cie do stanu PREFETCHED. javax.microedition.media.manager public Player createplayer(string url) tworzy obiekt odtwarzacza na podstawie adresu danego zasobu. public Player createplayer(inputstream is, String typ) tworzy obiekt odtwarzacza na podstawie danego strumienia wej cia i okre lonego typu MIME. ród a plików multimedialnych MMAPI 1.1 daje olbrzymie mo liwo ci co do wyboru róde, z których mo na pobiera dane multimedialne. Najwa niejsz rol odgrywa URL, przekazywany w parametrze metody createplayer(). Adres, jak ka dy inny, sk ada si z trzech cz ci. Jednak w przypadku lokalizatorów multimediów mo e on przyj posta daleko inn od tej znanej z codziennego u ytkowania komputera. Podstawowym typem jest odtwarzanie plików pobranych za pomoc protoko u HTTP. URL przyjmuje wtedy posta : gdzie to okre lenie protoko u, nazwa hosta (komputera, z którym program musi si po czy ), a /folder/plik.wav cie ka do pliku na serwerze. Ta posta jest znana; zupe nie inaczej wygl da jednak konstruowanie adresów w przypadku przechwytywania danych audio i wideo. Aby utworzy obiekt klasy Player, który umo liwi rejestrowanie jakichkolwiek danych, nale y zastosowa protokó capture://. Nast pnie nale y poda rodzaj przechwytywanego materia u audio lub video. Na tym nie koniec po znaku zapytania mo na okre li jego parametry techniczne, np. rate (cz stotliwo próbkowania w przypadku d wi ku) lub width i height (rozmiary obrazu w przypadku wideo).

9 102 J2ME. Praktyczne projekty Oczywi cie przechwytywanie materia u audio i wideo wymaga zastosowania dodatkowych kontrolek; s to odpowiednio: RecordControl i VideoControl. Omówi je w jednym z nast pnych podrozdzia ów, w momencie gdy zostan zastosowane w naszym projekcie. Interfejs programu Aby zrozumie, dlaczego stosujemy taki, a nie inny sposób tworzenia interfejsu, trzeba najpierw omówi dzia anie programu. Po uruchomieniu programu u ytkownik musi wybra rodzaj ród a danych: internet, system plików lub RMS. Pozosta e dwie mo liwo ci to przechwytywanie audio lub wideo. W przypadku pobierania pliku z internetu sytuacja jest najprostsza nale y udost pni u ytkownikowi pole do wprowadzenia adresu. Zdecydowanie bardziej skomplikowane jest wykorzystanie systemu plików. Nasz MIDlet udost pnia bowiem minimenad er plików, który umo liwia swobodne poruszanie si po strukturze katalogów. W przypadku zbioru rekordów program wy wietla list wszystkich zarejestrowanych multimediów. Bez wzgl du na sposób pobierania u ytkownik dociera do formatki, która jest wy wietlana przy odtwarzaniu plików. OdtwarzaczMIDlet.java private Odtwarzacz odtwarzacz; private MenadzerPlikow menadzer; private List menu; private List listafile; private List listarms; private Form formahttp; private Form formaaparat; private Form formaodtwarzacz; private List listaprzechwytujaca; private Display ekran; private TextField poleurl; private final String[] POLECENIA_PRZECHWYTYWANIA = new String[] "Start","Stop","Odtworz","Zapisz"; private final String[] OPCJE = new String[] "Odtworz plik z Internetu","Odtworz plik z urzadzenia","odtworz plik z RMS","Przechwyc audio", "Zrob zdjecie"; Lista zmiennych ujawnia cz ciowo zawarto projektu. Na pocz tku s zadeklarowane dwa kluczowe obiekty: odtwarzacz i menadzer. Pierwszy z nich odpowiada za wszelkie kwestie zwi zane z wykorzystaniem sk adników pakietu javax.microedition.media, a drugi za obs ug systemu plików. Nie powinna dziwi du a liczba list u ytych w tym projekcie. Wi kszo wy wietlaczy musi da u ytkownikowi mo liwo wyboru do tego najlepiej nadaj si w a nie listy. Dwie z nich maj sta e elementy s zadeklarowane w powy szym listingu. Pozosta e dwie wczytuj swoj zawarto z systemu plików i RMS. Wi ksz cz konstruktora MIDletu zajmuj instrukcje tworz ce obiekty wy wietlaczy i zaopatruj ce je w polecenia. Pojawia si przy tym ciekawa konstrukcja:

10 Rozdzia 6. Multimedia w Twoim telefonie 103 OdtwarzaczMIDlet.java package pl.helion.j2mepp.odtwarzacz; import javax.microedition.midlet.midlet; import javax.microedition.lcdui.*; public class OdtwarzaczMIDlet extends MIDlet implements CommandListener public OdtwarzaczMIDlet() throws Exception menu = new List("Wybierz akcje:",choice.implicit,opcje,null); Command wybierz = new Command("Wybierz",Command.OK,0); Command koniec = new Command("Koniec",Command.EXIT,0); Command powrot = new Command("Powrot",Command.EXIT,0); menu.addcommand(koniec); menu.addcommand(wybierz); menu.setselectcommand(wybierz); menu.setcommandlistener(this); formahttp = new Form("Podaj adres URL:"); poleurl = new TextField("","http://",150,TextField.ANY); formahttp.append(poleurl); Command ok = new Command("OK",Command.OK,0); formahttp.addcommand(ok); formahttp.addcommand(powrot); formahttp.setcommandlistener(this); listafile = new List("Wybierz plik:",list.implicit); Command wejdz = new Command("Wejdz",Command.ITEM,0); Command wyjdz = new Command("Wyjdz",Command.ITEM,1); listafile.addcommand(wejdz); listafile.addcommand(wyjdz); listafile.addcommand(powrot); listafile.setselectcommand(wejdz); listafile.setcommandlistener(this); listaprzechwytujaca = new List("Przechwyc audio",choice.implicit,polecenia_przechwytywania,null); listaprzechwytujaca.addcommand(powrot); listaprzechwytujaca.addcommand(wybierz); listaprzechwytujaca.setselectcommand(wybierz); listaprzechwytujaca.setcommandlistener(this); listarms = new List("Wybierz element:",choice.implicit); listarms.addcommand(wybierz); listarms.addcommand(powrot); listarms.setselectcommand(wybierz); listarms.setcommandlistener(this); formaodtwarzacz = new Form("Teraz odtwarzane..."); formaodtwarzacz.append(""); formaodtwarzacz.addcommand(powrot); formaodtwarzacz.setcommandlistener(this); formaaparat = new Form("Zrob zdjecie"); formaaparat.append(""); Command pstryk = new Command("Pstryk!",Command.OK,0); formaaparat.addcommand(powrot); formaaparat.addcommand(pstryk); formaaparat.setcommandlistener(this); odtwarzacz = new Odtwarzacz(this); menadzer = new MenadzerPlikow(this);

11 104 J2ME. Praktyczne projekty ekran = Display.getDisplay(this); ekran.setcurrent(menu); W powy szym kodzie znajduj si dwie ciekawe, zastosowane po raz pierwszy konstrukcje. Polecenie o nazwie Wybierz pojawia si w aplikacji wiele razy. Nie ma sensu tworzy takiego samego obiektu pod ró nymi nazwami jedna instancja klasy Command mo e by dodana do ró nych formularzy, o ile przy identyfikowaniu polecenia korzysta si z jego typu i priorytetu. Mimo e metoda setselectcommand() jednocze nie dodaje polecenie (o ile nie zosta o wcze niej jawnie dodane), to obiekt wybierz jest dodawany r cznie w kodzie MIDletu, aby lepiej zobrazowa liczb zastosowanych do ka dej formatki polece. Drugim intryguj cym mechanizmem jest dodanie do formatek formaodtwarzacz i forma Aparat pustych etykiet tekstowych. Tak naprawd rodzaj dodanego komponentu nie ma znaczenia wywo anie tego wariantu metody append() jest po prostu najkrótsze. Wa ne jest, aby formatka mia a jeden komponent. W trakcie dzia ania aplikacji owa pusta etykieta tekstowa zostanie zast piona np. kontrolk wy wietlaj c film. Przed omówieniem najd u szej metody zajm si krótkimi metodami pomocniczymi, wykorzystywanymi przez pozosta e klasy pakietu do dzia a na interfejsie MIDletu: OdtwarzaczMIDlet.java public void startapp() public void pauseapp() public void destroyapp(boolean u) odtwarzacz.koniec(); public void wyswietlelementy(string[] wartosci) listafile.deleteall(); for (int i=wartosci.length-1;i>=0;i--) listafile.append(wartosci[i],null); public void wlaczwyswietlacz(item it) if (it!=null) formaodtwarzacz.set(0,it); else formaodtwarzacz.set(0,new StringItem("","")); ekran.setcurrent(formaodtwarzacz); W momencie zako czenia aplikacji odtwarzacz musi zwolni wszystkie swoje zasoby. Dwie pozosta e metody przypominaj te znane z poprzednich projektów. W metodzie wyswietlelementy() dodajemy nowe elementy od ko ca tablicy, tak aby ostatni element z tablicy znalaz si na górze wy wietlanej listy. Druga z metod pe ni kluczow rol przy odtwarzaniu filmów. Obiekt it zawiera obszar, w którym jest wy wietlany film. Musi on zatem zosta wy wietlony na formatce. Przy odtwarzaniu d wi ków film nie jest jednak potrzebny, dlatego stosuj pust etykiet tekstow.

12 Rozdzia 6. Multimedia w Twoim telefonie 105 Metoda obs ugi zdarze w tym projekcie jest rozbudowana. Wynika to z du ej liczby zawartych w aplikacji wy wietlaczy i dost pnych polece. Jej opis jest podzielony na kilka cz ci: OdtwarzaczMIDlet.java public void commandaction(command c, Displayable s) if (s == menu) if (c.getcommandtype() == Command.OK) if (menu.getselectedindex() == 0) ekran.setcurrent(formahttp); if (menu.getselectedindex() == 1) menadzer.odswiez(); menadzer.wyswietlkorzenie(); ekran.setcurrent(listafile); if (menu.getselectedindex() == 2) listarms.deleteall(); String[] numery = odtwarzacz.pobierzid(); for (int i=0;i<numery.length;i++) listarms.append(numery[i],null); ekran.setcurrent(listarms); if (menu.getselectedindex() == 3) ekran.setcurrent(listaprzechwytujaca); if (menu.getselectedindex() == 4) ekran.setcurrent(formaaparat); Item it = odtwarzacz.pobierajobraz(); if (it!=null) formaaparat.set(0,it); if (c.getcommandtype() == Command.EXIT) this.destroyapp(true); this.notifydestroyed(); W metodzie tej mo na znale wiele odwo a do obiektów menadzer i odtwarzacz. Istot obs ugi zdarze listy-menu jest wy wietlanie innych formatek. Niektóre z nich wymagaj jednak wcze niejszego przygotowania. Tak jest w przypadku listy lista Plikow, która wy wietla list katalogów i plików. Przed pierwszym wy wietleniem program musi pobra list korzeni systemu plików (ang. root) szerzej zostanie to omówione nieco dalej. Nie inaczej jest, gdy pobieramy spis nagra z RMS. Po uprzednim wyczyszczeniu listy i pobraniu identyfikatorów nast puje wy wietlenie elementów. Wreszcie formatka formaaparat otrzymuje obiekt wy wietlaj cy obraz z kamery telefonu i ustawia go jako komponent teraz widoczne jest zastosowanie jednej z pustych etykiet tekstowych. Obs uga zdarze kolejnych wy wietlaczy jest zró nicowana:

13 106 J2ME. Praktyczne projekty OdtwarzaczMIDlet.java if (s == formahttp) if (c.getcommandtype() == Command.OK) if (!poleurl.getstring().equals("")) odtwarzacz.przygotuj(poleurl.getstring()); if (c.getcommandtype() == Command.EXIT) ekran.setcurrent(menu); if (s == listafile) if (c.getcommandtype() == Command.ITEM) try if (c.getpriority()==0) int k = listafile.getselectedindex(); if (k>-1) menadzer.przejdzdo(listafile.getstring(k)); if (menadzer.jestkatalog()) String[] wyniki = menadzer.zwroczawartosc(); this.wyswietlelementy(wyniki); else odtwarzacz.przygotuj(menadzer.pobierzsciezke()); if (c.getpriority()==1) menadzer.wyjdzdogory(); String[] wyniki = menadzer.zwroczawartosc(); this.wyswietlelementy(wyniki); catch (Exception e) e.printstacktrace(); if (c.getcommandtype() == Command.EXIT) ekran.setcurrent(menu); Obs uga formatki wczytuj cej plik z internetu jest banalna wszystkim zajmuje si metoda przygotuj(). Zdecydowanie bardziej z o ona jest konstrukcja obs uguj ca system plików. Polecenia s tylko dwa: Wejdz (priorytet 0) i Wyjdz (priorytet 1). Pierwsze z nich jest gotowe zarówno na sytuacj, w której zaznaczony obiekt jest folderem, jak i plikiem. Metoda zwroczawartosc() pobiera list katalogów i plików aktualnego

14 Rozdzia 6. Multimedia w Twoim telefonie 107 katalogu, okre lonego za pomoc metody przejdzdo(). Je li mamy do czynienia z plikiem, wtedy próbujemy go odtworzy. Rozszerzenie tego modu u, aby sprawdza zawarto plików przed prób odtworzenia, czytelnik mo e potraktowa jako wiczenie rozszerzaj ce funkcjonalno programu. Prostsz czynno ci jest przej cie do katalogu wy szego rz du. OdtwarzaczMIDlet.java if (s == listarms) if (c.getcommandtype() == Command.OK) if (listarms.getselectedindex()>-1) odtwarzacz.przygotuj(" rms://"+listarms.getstring (listarms.getselectedindex())); if (c.getcommandtype() == Command.EXIT) ekran.setcurrent(menu); if (s == formaodtwarzacz) if (c.getcommandtype() == Command.EXIT) ekran.setcurrent(menu); odtwarzacz.przerwij(); if (s == formaaparat) if (c.getcommandtype() == Command.OK) try odtwarzacz.pobierzzdjecie(); catch (Exception e) e.printstacktrace(); if (c.getcommandtype() == Command.EXIT) ekran.setcurrent(menu); odtwarzacz.przerwij(); Nast pna lista, przechowuj ca spis nagranych multimediów, korzysta w adresie z protoko u o nazwie "rmsp", utworzonego na potrzeby tej aplikacji. W rzeczywisto ci chodzi o sprecyzowanie jednego systemu przekazywania danych do metody przygotuj(). Obiekt mened era pobiera identyfikator rekordu, który znajduje si za definicj protoko u, a nast pnie na jego podstawie wczytuje w a ciwy rekord. Forma formaodtwarzacz musi zadba o przerwanie odtwarzania w chwili, gdy u ytkownik wybierze polecenie Wyjdz. Utworzenie zdj cia za pomoc formatki formaaparat wymaga wywo ania tylko jednej metody wszystkie szczegó y implementacyjne s zawarte w klasach Odtwarzacz i CzytnikDanych.

15 108 J2ME. Praktyczne projekty OdtwarzaczMIDlet.java if (s == listaprzechwytujaca) if (c.getcommandtype() == Command.OK) if (listaprzechwytujaca.getselectedindex() == 0) odtwarzacz.przechwyc(true); if (listaprzechwytujaca.getselectedindex() == 1) odtwarzacz.przechwyc(false); if (listaprzechwytujaca.getselectedindex() == 2) odtwarzacz.odtworznagranie(); if (listaprzechwytujaca.getselectedindex() == 3) try odtwarzacz.zapisz("audio/x-wav"); catch (Exception e) e.printstacktrace(); if (c.getcommandtype() == Command.EXIT) odtwarzacz.przechwyc(false); ekran.setcurrent(menu); Ostatnia z list udost pnia spor palet czynno ci. Metoda przechwyc() rozpoczyna lub zatrzymuje nagrywanie, zgodnie z warto ci przekazanego parametru. Warto zwróci uwag na metod zapisz() z klasy Odtwarzacz. Operacja zapisu wymaga podania typu MIME, jaki ma by okre lony dla nagrania. Na jego podstawie mo na wywnioskowa, w jaki sposób multimedia stworzone przez u ytkownika s przechowywane w RMS. Otó ka dy rekord sk ada si z dwóch cz ci: zawarto ci oraz nazwy typu MIME. Dzi ki temu mo na przechowywa ró nego rodzaju zawarto, która dzi ki zapami tanemu typowi MIME mo e by prawid owo rozpoznana przez odtwarzacz. W trakcie testowania nie nale y martwi si obrazem, który znajduje si na ekranie emulatora w prawdziwym urz dzeniu w tym miejscu znajdowa by si aktualny obraz kamery. Odtwarzacz a FileConnection Optional Package Zanim omówi multimedialny aspekt naszej aplikacji, postaram si przybli y funkcjonowanie systemu plików w telefonach komórkowych. Nast pnie opisz klas Menadzer Plikow, która w naszym MIDlecie odpowiada za przegl danie struktury katalogów i wybór plików do odtwarzania.

16 Rozdzia 6. Multimedia w Twoim telefonie 109 Prawie jak PC API definiuj ce wykonywanie operacji na plikach jest zawarte w JSR-75. Pakiet odpowiedzialny za obs ug plików to javax.microedition.io.file. Zawiera on pi elementów, jednak z punktu widzenia naszej aplikacji najwa niejsze s dwa: interfejs FileConnection umo liwiaj cy otwieranie plików, przegl danie zawarto ci katalogów i inne podstawowe operacje, klasa FileSystemRegistry, która m.in. udost pnia list korzeni systemu plików urz dzenia. Dwa razy w tym rozdziale pojawi o si s owo korze. Jak sama nazwa wskazuje, jest on czym podstawowym; mo na porówna go do partycji systemu Windows (np. c:, d:). Korzenie mog wskazywa na foldery znajduj ce si w pami ci telefonu, ale mog te dotyczy np. udost pnionych kart pami ci 1. Obecno powy szych elementów JSR-75 w pakiecie javax.microedition.io.file oraz charakterystyczna nazwa interfejsu pozwalaj przypuszcza, e proces korzystania z systemu plików jest podobny do nawi zywania po czenia z internetem. Tak faktycznie jest; jedyn ró nic, poza stosowanym interfejsem, jest sk adnia adresu, za pomoc którego s lokalizowane pliki i katalogi. Przyk adowy adres wygl da tak: file:///root1/filmy/film.mpg Pierwsze sze znaków, czyli file://, stanowi okre lenie protoko u. Nast pnie widzimy nazw korzenia (/root1) oraz cie k do pliku wraz z jego nazw (/filmy/film.mpg). Nawi za po czenie z danym plikiem lub katalogiem mo na nawet wtedy, gdy on nie istnieje. Mo na go wtedy utworzy za pomoc metody create() lub mkdir(). Je li jednak wczytywany zasób istnieje, sprawa jest prosta. W przypadku pliku wystarczy odwo a si do wiedzy z rozdzia u 4. i wywo a metod openinputstream(). Troch bardziej skomplikowanie wygl da sytuacja, gdy mamy do czynienia z katalogami. Mo na wywo a wtedy metod list(), która zwraca list wszystkich katalogów i plików w okre lonej lokalizacji. Jednak co powinni my zrobi, gdy chcemy wczyta nowy plik lub sprawdzi zawarto innego katalogu? Chocia w interfejsie FileConnection jest zadeklarowana metoda setfileconnection(), to jest ona obwarowana licznymi zastrze eniami (m.in. element aktualnie wskazywany musi by katalogiem, a nowy element musi istnie w tym katalogu). Dlatego zaleca si tworzenie nowego obiektu interfejsu FileConnection przy dost pie do ka dego kolejnego elementu. FileConnection Optional Package a uprawnienia dost pu Nie ka de urz dzenie zezwala na pe ny zakres operacji w odniesieniu do udost pnianych plików i katalogów. Tradycyjnie zakres danych uprawnie okre la si w metodzie open() klasy Connector. Sta e definiuj ce sposób dost pu s identyczne jak w przypadku 1 Na przyk ad w telefonach wykorzystuj cych system Nokia OS pami wewn trzna jest widziana jako C:, a dodatkowa karta pami ci jako E:.

17 110 J2ME. Praktyczne projekty po cze internetowych. W przypadku niemo no ci uzyskania danego trybu dost pu do pliku lub katalogu aplikacja zwraca wyj tek klasy SecurityException. Tryb dost pu ma wp yw na mo liwo wykonania metod klasy FileConnection. Dlatego nale y uwa a, czy w trybie tylko do odczytu (READ_ONLY) nasza aplikacja nie wywo uje metody openoutputstream() taka operacja, jakkolwiek zostanie dopuszczona przez kompilator, na pewno spowoduje wyj tek SecurityException. Nie nale y uruchamia dwóch instancji tego samego emulatora wykorzystuj cych FCOP API, poniewa mo e doj do b dów w wykonywaniu operacji odczytu i zapisu. Opis mo liwo ci FCOP Metody udost pniane przez klas i interfejs znajduj si w poni szym zestawieniu. javax.microedition.io.file.filesystemregistry public static Enumeration listroots() zwraca wszystkie dost pne w urz dzeniu korzenie. Nazwy s przechowywane w postaci a cuchów w obiekcie wyliczeniowym. javax.microedition.io.file.fileconnection public long availablesize() zwraca ilo dost pnego miejsca w korzeniu, w którym znajduje si plik lub katalog okre lony danym obiektem po czenia. public void create() tworzy plik o cie ce okre lonej w danym obiekcie po czenia. public void delete() usuwa plik o cie ce okre lonej w danym obiekcie po czenia. public boolean exists() sprawdza, czy plik lub katalog okre lony w danym obiekcie po czenia istnieje. public boolean isdirectory() sprawdza, czy obiekt okre lony w po czeniu jest katalogiem. public Enumeration list(string klucz, boolean czyukryte) zwraca wszystkie pliki i katalogi znajduj ce si w katalogu okre lonym w danym obiekcie po czenia. Wszystkie elementy s filtrowane wed ug klucza (mo na zastosowa znak *, oznaczaj cy dowolny ci g znaków); je li parametr czyukryte ma warto true, metoda zwraca tak e pliki i katalogi ukryte. Je li emulator nie zwraca poprawnej zawarto ci katalogu, nale y skasowa plik in.use z katalogu <KATALOG>/appdb/<emulator>. public void mkdir() tworzy katalog o cie ce okre lonej w danym obiekcie po czenia.

18 Rozdzia 6. Multimedia w Twoim telefonie 111 public InputStream openinputstream() zwraca strumie wej cia (do odczytu) dla okre lonego pliku. public OutputStream openoutputstream() zwraca strumie wyj cia (do zapisu) dla okre lonego pliku. public void setfileconnection(string nazwa) tworzy w danym obiekcie po czenie z nowym plikiem lub katalogiem i zast puje nim aktualne. public void truncate(long n) usuwa wszystkie dane z pliku okre lonego w po czeniu, pocz wszy od n-tego bajtu. Implementacja przegl darki systemu plików w projekcie Podsumujmy wnioski, które mo na wyci gn z analizy MIDletu, a zw aszcza metody commandaction(), dotycz ce wykorzystania w odtwarzaczu systemu plików: Program ma mo liwo pobrania listy korzeni. Program mo e porusza si po strukturze katalogów w obydwie strony (w g b i do góry). Program mo e pobra plik i udost pni go obiektowi odtwarzacza. Wszystkie metody potrzebne do wykonania powy szych czynno ci s zawarte w klasie MenadzerPlikow. Lista zmiennych klasy jest wyj tkowo krótka: MenadzerPlikow.java private FileConnection plik; private OdtwarzaczMIDlet m; private String sciezka = "/"; private static final String PRZED = "file://"; Znaczenia zmiennej plik dla dzia ania klasy nie trzeba chyba t umaczy. Zmienna sciezka w po czeniu ze sta PRZEDROSTEK tworzy pe n cie k dost pu do pliku i katalogu. Obiekt MIDletu jest potrzebny do wywo ania metod od wie aj cych list, która przedstawia zawarto aktualnego katalogu (listaplikow). Konstruktor zawiera bardziej interesuj c konstrukcj. Stosowane jest w nim sprawdzenie, czy urz dzenie oferuje dost p do File API: MenadzerPlikow.java package pl.helion.j2mepp.odtwarzacz; import javax.microedition.io.file.*; import javax.microedition.io.*; import java.util.*;

19 112 J2ME. Praktyczne projekty import java.io.*; public class MenadzerPlikow public MenadzerPlikow(OdtwarzaczMIDlet _m) throws Exception m = _m; String v = System.getProperty("microedition.io.file.FileConnection.version"); if (v==null) throw new Exception("Brak obslugi systemu plikow!"); Metoda getproperty() klasy System s u y do pobierania w a ciwo ci maszyny wirtualnej i zwraca null, je li w a ciwo o podanej nazwie nie istnieje. Je li tak si stanie w naszym przypadku, zostanie wygenerowany wyj tek. Pierwsza z metod to metoda wyswietlkorzenie(): MenadzerPlikow.java public void wyswietlkorzenie() new Thread(new Runnable() public void run() Enumeration zestaw = FileSystemRegistry.listRoots(); String[] rooty = przerobenumerationnastring(zestaw); m.wyswietlelementy(rooty); ).start(); W powy szej metodzie po raz pierwszy zosta a zastosowana konstrukcja tworz ca i uruchamiaj ca nowy w tek w taki sposób. Korzystamy z jednego z konstruktorów klasy Thread: public Thread(Runnable watek) oraz z faktu, e Java umo liwia utworzenie anonimowego obiektu interfejsu, o ile zostan zadeklarowane wszystkie jego metody. W naszej sytuacji wystarczy utworzy metod run(). Dlaczego jednak tworzymy dla tej czynno ci nowy w tek? Wykonanie niektórych czynno ci, zw aszcza zwi zanych z wykorzystaniem zewn trznych zasobów, wymaga zezwolenia. Uzyskuje si je na dwa sposoby: przez cyfrowe podpisanie MIDletu; wymaga to jednak uzyskania certyfikatu autentyczno ci z którego z dozwolonych centrów autentykacji jest to proces stosunkowo d ugi i drogi, zw aszcza w Polsce; przez wy wietlenie komunikatu i bezpo redni zgod u ytkownika. Je li u ytkownik zezwoli na dan czynno, aplikacja wykonuje kolejne instrukcje; w przeciwnym razie zg aszany jest wyj tek klasy SecurityException. Niestety, emulator oraz niektóre modele telefonów na pytanie o dost p reaguj zawieszeniem programu, gdy pytanie pojawia si w metodzie obs ugi polece. W zwi zku z tym wszystkie metody, które mog spowodowa wy wietlenie komunikatu, powinny by wywo ywane w nowych w tkach.

20 Rozdzia 6. Multimedia w Twoim telefonie 113 Pro ba o pozwolenie jest wy wietlana zazwyczaj tylko za pierwszym razem pó niej program pami ta decyzj u ytkownika. W zwi zku z tym nie trzeba zabezpiecza wszystkich metod. W klasie MenadzerPlikow wiadomo, e to metoda wyswietlkorzenie() zawsze jako pierwsza prosi o dost p, tak wi c tylko ona musi by uruchamiana w nowym w tku. Metoda ta wykorzystuje metod listroots() klasy FileSystemRegistry. Przy u yciu pomocniczej metody przerobenumerationnastring() program uzyskuje tablic a cuchów z obiektu wyliczeniowego. Dysponuj c tablic nazw korzeni, mo na wy wietli je za pomoc metody wyswietlelementy(). Metoda przerobenumerationnastring() wykorzystuje wektor: MenadzerPlikow.java public String[] przerobenumerationnastring(enumeration e) Vector lista = new Vector(); while (e.hasmoreelements()) lista.addelement(e.nextelement()); String[] wyniki = new String[lista.size()]; for (int i=0;i<wyniki.length;i++) wyniki[i] = (String)lista.elementAt(i); return wyniki; Na pocz tku przekszta camy obiekt wyliczeniowy na wektor, aby nast pnie zamieni go na tablic a cuchów. Dlaczego wykorzystujemy dodatkowy wektor do utworzenia tablicy? Niestety, klasa Enumeration nie ma metody zwracaj cej liczb obiektów znajduj cych si w danym obiekcie wyliczeniowym. Nie znaj c tej liczby, nie mo na utworzy tablicy. Z kolei klasa Vector tak metod ma (size()). Nast pne metody wykorzystywane w klasie MIDletu odpowiadaj za poruszanie si po strukturze katalogów. S to metody przejdzdo() i wyjdzdogory(): MenadzerPlikow.java public void przejdzdo(string nazwa) throws Exception sciezka += nazwa; this.ustalplik(); public void wyjdzdogory() throws Exception if (sciezka.length()>1) if (this.jestkatalog()) sciezka = sciezka.substring(0,sciezka.length()-1); int indeks = sciezka.lastindexof('/'); sciezka = sciezka.substring(0,indeks+1); else int indeks = sciezka.lastindexof('/'); sciezka = sciezka.substring(0,indeks+1);

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18 Spring MVC pierwsza aplikacja Kod źródłowy aplikacji którą tworzę w niniejszym kursie jest do pobrania z adresu: http://www.jsystems.pl/storage/spring/springmvc1.zip Aplikacja jest tworzona w NetBeans,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140314 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Odpowiedzi serwera... 3 1.5. Przykładowy

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 1

Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 1 z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 1 Budowa aplikacji MIDP utworzenie klasy dziedziczącej z klasy java.microedition.midlet.midlet Klasa musi posiadać przynajmniej trzy metody: startapp() inicjalizacja

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION Plik instalacyjny mo na uzyska ze stron firmy Oracle http://otn.oracle.com, wybieraj c w rozwijanym menu DOWNLOADS Database. Aby pobra interesuj c nas

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl T: Uprawnienia do udostępnionych folderów. W systemie Windows XP folder udostępniać mogą tylko członkowie grup Administratorzy i Użytkownicy Zaawansowani. Podczas udostępniania określamy nazwę zasobu,

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet.

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. 1. Pobieramy najnowsz wersj oprogramowania z lokalizacji 2. ftp://ftp.cait.com.pl/public/tmp/tsg_500_full.exe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Java Platform Micro Edition

Java Platform Micro Edition Java Platform Micro Edition Instalacja środowiska programistycznego Java Platform Micro Edition Software Development Kit 3.0 for Windows z lokalizacji http://www.oracle.com/technetwork/java/javame/downloads/sdk30-jsp-139759.html

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 2

Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 2 z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 2 Wykorzystanie plików graficznych w MIDlet ach utworzenie obiektu klasy Image (statyczna metoda createimage()) utworzenie obiektu klasy ImageItem dodanie utworzonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROE wykład 7 kontenery tablicowe, listy. dr inż. Jacek Naruniec

PROE wykład 7 kontenery tablicowe, listy. dr inż. Jacek Naruniec PROE wykład 7 kontenery tablicowe, listy dr inż. Jacek Naruniec Prosty kontener oparty na tablicach Funkcja dodawanie pojedynczego słonia do kontenera: 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634)

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Przed rozpoczęciem wgrywania do przekaźnika własnego schematu synoptyki pola należy upewnić się, czy dostępny jest wymagany plik (rozszerzenie.hex).

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj.

Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj. Sprawozdanie 2 Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj. Ilustracja 1: Przy próbie zapisu pliku odmówiono dostępu mimo że administratorzy mają jawnie zezwalaj Zad. 2 Pokazać pierwszeństwo

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Muzyczna Wypożyczalnia wersja z dnia 25.12.2014 r. 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin Usługi Muzyczna Wypożyczalnia wersja z dnia 25.12.2014 r. 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Usługi Muzyczna Wypożyczalnia wersja z dnia 25.12.2014 r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Usługa Muzyczna Wypożyczalnia ( Usługa ) świadczona przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc

Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc Regulamin określa zasady korzystania z usługi Wezwij PZU Pomoc ( Usługa ) świadczonej przez PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 00-133 Warszawa, Al. Jana

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 3

Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 3 z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 3 Wykorzystanie klasy List do tworzenie menu Klasa List - tworzenie list wyboru (EXCLUSIVE, MULTIPLE, IMPLICIT) Dodatkowe możliwości (dodatkowe komendy, pliki

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Jakub Bajer Biblioteka Politechniki Poznańskiej Krzysztof Ober Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Plan prezentacji 1. Cel prezentacji 2. Proces

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Visual Studio 2005 jest

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. Quattro - przewodnik po podstawowych operacjach w programie 1 Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. UWAGA! Dostępność niniejszej instrukcji nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo