J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II"

Transkrypt

1

2 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty książek online J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Autor: Krzysztof Rychlicki-Kicior ISBN: Format: , stron: 272 Naucz się efektywnie wykorzystywać możliwości oferowane przez J2ME! Zainstaluj najnowszą wersję środowiska Java ME SDK Poznaj zasady tworzenia aplikacji mobilnych Rozwiń swoje umiejętności w oparciu o praktyczne projekty z wykorzystaniem J2ME J2ME, czyli Java 2 Micro Edition, to uproszczona wersja platformy Java, opracowana przez firmę Sun Microsystems specjalnie dla potrzeb programowania urządzeń przenośnych, takich jak telefony komórkowe czy palmtopy. Umożliwia tworzenie ciekawych i wydajnych aplikacji mobilnych, które bez większych problemów można uruchamiać na sprzęcie o stosunkowo słabych parametrach technicznych. Pozwala to osobom zainteresowanym produkcją gier, programów multimedialnych czy narzędzi sieciowych swobodnie rozwinąć skrzydła w tej dziedzinie. J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II to przydatny przewodnik po zaawansowanych zagadnieniach, związanych z tworzeniem różnego rodzaju aplikacji mobilnych przy użyciu środowiska Java. Autor pokrótce przedstawia w nim podstawowe informacje na temat projektowania i kodowania programów działających na urządzeniach przenośnych, aby szybko przejść do konkretnych przykładów zastosowania zdobytej wiedzy. Dzięki nim nauczysz się tworzyć gry, aplikacje komunikacyjne, programy multimedialne i narzędzia GPS. Jeśli chcesz szybko opanować J2ME, tej książki nie może zabraknąć na Twojej półce! Instalacja środowiska programisty J2ME Podstawowe informacje o platformie i sposobach jej używania Obsługa zaawansowanych wyświetlaczy Tworzenie aplikacji sieciowych i komunikacyjnych Przetwarzanie i wykorzystywanie danych XML Tworzenie aplikacji multimedialnych i obsługa kamer Projektowanie i programowanie gier Tworzenie aplikacji GPS Dołącz do elitarnego grona programistów aplikacji mobilnych! Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c Gliwice tel Helion

3 Spis tre ci Wst p... 7 Rozdzia 1. Warsztat dla MIDletów... 9 Instalacja oprogramowania... 9 Tworzenie nowego projektu Publikowanie MIDletu Kod MIDletu Interfejs u ytkownika MID Profile a kompatybilno MIDletu Polecenia Podstawowe komponenty graficzne Przyk adowy projekt Rozdzia 2. Podstawy aplikacji mobilnych Przegl d klas wy wietlaczy Canvas Alert List...26 Projekt program graficzny Rozdzia 3. Zaawansowane rodzaje wy wietlaczy Obs uga RMS w Javie Zapis w RMS Tablice bajtów a odczyt danych Usuwanie a zbiory Zaawansowane techniki przegl dania zbiorów Projekt program Notatki Interfejs programu Pakiet pl.helion.j2mepp.notatki Wy wietlenie listy notatek Obs uga polece Przechowywanie danych i nie tylko Zarz dzanie notatkami Testowanie aplikacji Rozdzia 4. Internet w MIDletach Projekt czat na komórk Sie z czym to si je? Jak zawsze interfejs... 54

4 4 J2ME. Praktyczne projekty Obs uga aplikacji Czas na internet! Obs uga po czenia w aplikacji Serwer czata Wysy anie wiadomo ci Obs uga po cze klienckich Podsumowanie projektu Rozdzia 5. Obs uga XML w J2ME Projekt czytnik RSS J2ME a XML Wykorzystanie biblioteki kxml w MIDletach Dzia anie programu i jego interfejs J zyk RSS Struktura Dane Obs uga polece w MIDlecie Pobieranie dokumentu RSS Pi kne jak gra na SAXofonie biblioteka kxml pod lup Parser w praktyce Podsumowanie Rozdzia 6. Multimedia w Twoim telefonie Projekt odtwarzacz multimedialny Obs uga multimediów w telefonach Proces odtwarzania pliku ród a plików multimedialnych Interfejs programu Odtwarzacz a FileConnection Optional Package Implementacja przegl darki systemu plików w projekcie Obs uga multimediów w odtwarzaczu Nagrywanie d wi ku Odtwarzanie nagrania Obs uga aparatu Przerywanie odtwarzania i zamykanie odtwarzacza Wykorzystanie RMS w projekcie Podsumowanie Rozdzia 7. Zagrajmy! Projekt gra platformówka Struktura klas Game API Ma y MIDlet P ócienna gra Warstwy i duszki G ówna p tla gry Wykorzystanie zalet p ótna Duszki w grze Bohater w akcji Od bohatera do potworka Globalna obs uga potworków Strzelanie Zarz dzanie pociskami Dane a logika Grafika w grze Podsumowanie

5 Spis tre ci 5 Rozdzia 8. J2ME a Bluetooth Projekt us uga szyfruj ca MIDlet Zasady dzia ania Znalaz em, wys a em, odebra em! Kod klienta Podsumowanie Rozdzia 9. Ma y szpieg zdalna kamera Za o enia projektowe Nadawca Odbiorca Serwer Konfigurujemy serwer Widok interfejs aplikacji klienckiej Kontroler obs uga zdarze i sterowanie aplikacj Timer i zadania Danie g ówne HTTP bez trzymanki Serwer w akcji SID klucz jedyny w swoim rodzaju Serwer i jego metody Podsumowanie Rozdzia 10. Lokalizator Wprowadzenie Funkcjonalno projektu Interfejs u ytkownika Zagl damy pod mask Instalacja i konfiguracja bazy danych Przenosiny na serwer Mened er bezpiecze stwa Obs uga bazy danych w aplikacji serwerowej Spajanie w ca o Podsumowanie Dodatek A Projekt edytor plansz Podsumowanie Skorowidz

6 Rozdzia 6. Multimedia w Twoim telefonie Telefony komórkowe coraz cz ciej zawieraj dodatkowe udogodnienia, dzi ki którym przestaj by tylko urz dzeniami do prowadzenia rozmów. Jednym z najpopularniejszych sposobów przyci gania uwagi klientów jest dodawanie mo liwo ci multimedialnych, takich jak: odtwarzanie plików d wi kowych (midi/wav/mp3), odtwarzanie plików wideo (mpeg), nagrywanie audio, wykonywanie zdj, nagrywanie plików wideo. J2ME umo liwia programistom wykorzystanie tych mo liwo ci, o ile dany telefon obs uguje sprz towo dan funkcj. Projekt odtwarzacz multimedialny Jak sama nazwa wskazuje, w niniejszym projekcie zostan zaprezentowane wybrane mo liwo ci multimedialne, które oferuje J2ME. Równie wa n cech programu b dzie obs uga wielu rodzajów róde danych odtwarzacz b dzie móg wczytywa dane z internetu (za pomoc protoko u HTTP), z lokalnego systemu plików (za pomoc klas z pakietu javax.microedition.io.file) oraz z RMS. Oprócz odtwarzania zasobów multimedialnych program umo liwi nagranie d wi ku i zrobienie zdj cia z mo liwo ci zapisu w RMS. Na pocz tku warto dowiedzie si, gdzie s zadeklarowane klasy obs uguj ce multimedia i jakie warunki musi spe nia urz dzenie, aby dany rodzaj multimediów odtworzy.

7 100 J2ME. Praktyczne projekty Obs uga multimediów w telefonach Najbardziej funkcjonalnym API (w momencie pisania tej ksi ki ca y czas s tworzone jego kolejne wersje) jest Mobile Media API 1.1, zdefiniowane w JSR-135. Zawiera ono klasy i interfejsy przeznaczone do wykonywania wszystkich wspomnianych na pocz tku rozdzia u czynno ci. Jak to zwykle bywa, API to nie jest powszechnie dost pne w telefonach komórkowych. Dlatego najbardziej podstawowe elementy zawarte w MMAPI zosta y wydzielone i wesz y w sk ad MIDP 2.0. Owa cz nosi nazw MIDP 2.0 Media API i jedynym warunkiem, który musi spe nia telefon, aby mo liwe by a jego wykorzystanie, jest dost pno MIDP w wersji 2.0. Za obs ug multimediów odpowiadaj pakiety javax.microedition.media, javax. microedition.media.control oraz javax.microedition.media.protocol. Zawarto tych pakietów mo na podzieli na trzy cz ci: elementy dost pu do danych na podstawie URL udost pniaj strumienie danych; odtwarzacze kontroluj proces przygotowania i odtwarzania (a tak e nagrywania) danych multimedialnych; kontrolki odpowiadaj za konkretn w a ciwo odtwarzacza, np. g o no lub wysoko d wi ku. Ró nice mi dzy MMAPI a MIDP Media API Jak wspomnia em, MIDP Media API jest podzbiorem MMAPI. Poni sze zestawienie zawiera zbiór wszystkich elementów dost pnych w MIDP Media API: klasy: Manager; klasy wyj tków: MediaException; interfejsy: Control, Controllable, Player, PlayerListener, ToneControl, VolumeControl. MMAPI zawiera wszystkie powy sze elementy oraz szereg innych. Spora cz z nich zostanie wykorzystana w projekcie. Proces odtwarzania plikulnych W niniejszym podrozdziale opisz wszystkie czynno ci, które trzeba wykona, aby odtworzy plik multimedialny. Program zazwyczaj dysponuje adresem internetowym lub cie k dost pu do pliku. Na pocz tek nale y wi c zapozna si z metod createplayer() klasy Manager. Tworzy ona obiekt odtwarzacza (klasy Player) na podstawie podanego adresu lub strumienia: Player odtwarzacz = Manager.createPlayer("http://serwer.org/plik.wav");

8 Rozdzia 6. Multimedia w Twoim telefonie 101 Dysponuj c gotowym obiektem odtwarzacza, nale y wspomnie o stanach, w jakich mo e si on znajdowa. S one okre lone nast puj cymi sta ymi (w kolejno ci od stanu pocz tkowego do odtwarzania): UNREALIZED odtwarzacz jest tu po utworzeniu. Nie mo na wykona wi kszo ci jego metod. REALIZED odtwarzacz ma informacje potrzebne do pobrania danych. PREFETCHED odtwarzacz dysponuje pobranymi danymi; jest gotowy do rozpocz cia odtwarzania. STARTED odtwarzacz jest w trakcie odtwarzania pliku multimedialnego. W przypadku przerwania odtwarzania przechodzi z powrotem do stanu PREFETCHED. CLOSED odtwarzacz ko czy dzia anie i zwalnia zaalokowane zasoby. Aby przej do danego stanu, nale y wywo a metody: realize(), prefetch(), start(), close(). Metoda stop() przerywa dzia anie odtwarzacza i powoduje przej cie do stanu PREFETCHED. javax.microedition.media.manager public Player createplayer(string url) tworzy obiekt odtwarzacza na podstawie adresu danego zasobu. public Player createplayer(inputstream is, String typ) tworzy obiekt odtwarzacza na podstawie danego strumienia wej cia i okre lonego typu MIME. ród a plików multimedialnych MMAPI 1.1 daje olbrzymie mo liwo ci co do wyboru róde, z których mo na pobiera dane multimedialne. Najwa niejsz rol odgrywa URL, przekazywany w parametrze metody createplayer(). Adres, jak ka dy inny, sk ada si z trzech cz ci. Jednak w przypadku lokalizatorów multimediów mo e on przyj posta daleko inn od tej znanej z codziennego u ytkowania komputera. Podstawowym typem jest odtwarzanie plików pobranych za pomoc protoko u HTTP. URL przyjmuje wtedy posta : gdzie to okre lenie protoko u, nazwa hosta (komputera, z którym program musi si po czy ), a /folder/plik.wav cie ka do pliku na serwerze. Ta posta jest znana; zupe nie inaczej wygl da jednak konstruowanie adresów w przypadku przechwytywania danych audio i wideo. Aby utworzy obiekt klasy Player, który umo liwi rejestrowanie jakichkolwiek danych, nale y zastosowa protokó capture://. Nast pnie nale y poda rodzaj przechwytywanego materia u audio lub video. Na tym nie koniec po znaku zapytania mo na okre li jego parametry techniczne, np. rate (cz stotliwo próbkowania w przypadku d wi ku) lub width i height (rozmiary obrazu w przypadku wideo).

9 102 J2ME. Praktyczne projekty Oczywi cie przechwytywanie materia u audio i wideo wymaga zastosowania dodatkowych kontrolek; s to odpowiednio: RecordControl i VideoControl. Omówi je w jednym z nast pnych podrozdzia ów, w momencie gdy zostan zastosowane w naszym projekcie. Interfejs programu Aby zrozumie, dlaczego stosujemy taki, a nie inny sposób tworzenia interfejsu, trzeba najpierw omówi dzia anie programu. Po uruchomieniu programu u ytkownik musi wybra rodzaj ród a danych: internet, system plików lub RMS. Pozosta e dwie mo liwo ci to przechwytywanie audio lub wideo. W przypadku pobierania pliku z internetu sytuacja jest najprostsza nale y udost pni u ytkownikowi pole do wprowadzenia adresu. Zdecydowanie bardziej skomplikowane jest wykorzystanie systemu plików. Nasz MIDlet udost pnia bowiem minimenad er plików, który umo liwia swobodne poruszanie si po strukturze katalogów. W przypadku zbioru rekordów program wy wietla list wszystkich zarejestrowanych multimediów. Bez wzgl du na sposób pobierania u ytkownik dociera do formatki, która jest wy wietlana przy odtwarzaniu plików. OdtwarzaczMIDlet.java private Odtwarzacz odtwarzacz; private MenadzerPlikow menadzer; private List menu; private List listafile; private List listarms; private Form formahttp; private Form formaaparat; private Form formaodtwarzacz; private List listaprzechwytujaca; private Display ekran; private TextField poleurl; private final String[] POLECENIA_PRZECHWYTYWANIA = new String[] "Start","Stop","Odtworz","Zapisz"; private final String[] OPCJE = new String[] "Odtworz plik z Internetu","Odtworz plik z urzadzenia","odtworz plik z RMS","Przechwyc audio", "Zrob zdjecie"; Lista zmiennych ujawnia cz ciowo zawarto projektu. Na pocz tku s zadeklarowane dwa kluczowe obiekty: odtwarzacz i menadzer. Pierwszy z nich odpowiada za wszelkie kwestie zwi zane z wykorzystaniem sk adników pakietu javax.microedition.media, a drugi za obs ug systemu plików. Nie powinna dziwi du a liczba list u ytych w tym projekcie. Wi kszo wy wietlaczy musi da u ytkownikowi mo liwo wyboru do tego najlepiej nadaj si w a nie listy. Dwie z nich maj sta e elementy s zadeklarowane w powy szym listingu. Pozosta e dwie wczytuj swoj zawarto z systemu plików i RMS. Wi ksz cz konstruktora MIDletu zajmuj instrukcje tworz ce obiekty wy wietlaczy i zaopatruj ce je w polecenia. Pojawia si przy tym ciekawa konstrukcja:

10 Rozdzia 6. Multimedia w Twoim telefonie 103 OdtwarzaczMIDlet.java package pl.helion.j2mepp.odtwarzacz; import javax.microedition.midlet.midlet; import javax.microedition.lcdui.*; public class OdtwarzaczMIDlet extends MIDlet implements CommandListener public OdtwarzaczMIDlet() throws Exception menu = new List("Wybierz akcje:",choice.implicit,opcje,null); Command wybierz = new Command("Wybierz",Command.OK,0); Command koniec = new Command("Koniec",Command.EXIT,0); Command powrot = new Command("Powrot",Command.EXIT,0); menu.addcommand(koniec); menu.addcommand(wybierz); menu.setselectcommand(wybierz); menu.setcommandlistener(this); formahttp = new Form("Podaj adres URL:"); poleurl = new TextField("","http://",150,TextField.ANY); formahttp.append(poleurl); Command ok = new Command("OK",Command.OK,0); formahttp.addcommand(ok); formahttp.addcommand(powrot); formahttp.setcommandlistener(this); listafile = new List("Wybierz plik:",list.implicit); Command wejdz = new Command("Wejdz",Command.ITEM,0); Command wyjdz = new Command("Wyjdz",Command.ITEM,1); listafile.addcommand(wejdz); listafile.addcommand(wyjdz); listafile.addcommand(powrot); listafile.setselectcommand(wejdz); listafile.setcommandlistener(this); listaprzechwytujaca = new List("Przechwyc audio",choice.implicit,polecenia_przechwytywania,null); listaprzechwytujaca.addcommand(powrot); listaprzechwytujaca.addcommand(wybierz); listaprzechwytujaca.setselectcommand(wybierz); listaprzechwytujaca.setcommandlistener(this); listarms = new List("Wybierz element:",choice.implicit); listarms.addcommand(wybierz); listarms.addcommand(powrot); listarms.setselectcommand(wybierz); listarms.setcommandlistener(this); formaodtwarzacz = new Form("Teraz odtwarzane..."); formaodtwarzacz.append(""); formaodtwarzacz.addcommand(powrot); formaodtwarzacz.setcommandlistener(this); formaaparat = new Form("Zrob zdjecie"); formaaparat.append(""); Command pstryk = new Command("Pstryk!",Command.OK,0); formaaparat.addcommand(powrot); formaaparat.addcommand(pstryk); formaaparat.setcommandlistener(this); odtwarzacz = new Odtwarzacz(this); menadzer = new MenadzerPlikow(this);

11 104 J2ME. Praktyczne projekty ekran = Display.getDisplay(this); ekran.setcurrent(menu); W powy szym kodzie znajduj si dwie ciekawe, zastosowane po raz pierwszy konstrukcje. Polecenie o nazwie Wybierz pojawia si w aplikacji wiele razy. Nie ma sensu tworzy takiego samego obiektu pod ró nymi nazwami jedna instancja klasy Command mo e by dodana do ró nych formularzy, o ile przy identyfikowaniu polecenia korzysta si z jego typu i priorytetu. Mimo e metoda setselectcommand() jednocze nie dodaje polecenie (o ile nie zosta o wcze niej jawnie dodane), to obiekt wybierz jest dodawany r cznie w kodzie MIDletu, aby lepiej zobrazowa liczb zastosowanych do ka dej formatki polece. Drugim intryguj cym mechanizmem jest dodanie do formatek formaodtwarzacz i forma Aparat pustych etykiet tekstowych. Tak naprawd rodzaj dodanego komponentu nie ma znaczenia wywo anie tego wariantu metody append() jest po prostu najkrótsze. Wa ne jest, aby formatka mia a jeden komponent. W trakcie dzia ania aplikacji owa pusta etykieta tekstowa zostanie zast piona np. kontrolk wy wietlaj c film. Przed omówieniem najd u szej metody zajm si krótkimi metodami pomocniczymi, wykorzystywanymi przez pozosta e klasy pakietu do dzia a na interfejsie MIDletu: OdtwarzaczMIDlet.java public void startapp() public void pauseapp() public void destroyapp(boolean u) odtwarzacz.koniec(); public void wyswietlelementy(string[] wartosci) listafile.deleteall(); for (int i=wartosci.length-1;i>=0;i--) listafile.append(wartosci[i],null); public void wlaczwyswietlacz(item it) if (it!=null) formaodtwarzacz.set(0,it); else formaodtwarzacz.set(0,new StringItem("","")); ekran.setcurrent(formaodtwarzacz); W momencie zako czenia aplikacji odtwarzacz musi zwolni wszystkie swoje zasoby. Dwie pozosta e metody przypominaj te znane z poprzednich projektów. W metodzie wyswietlelementy() dodajemy nowe elementy od ko ca tablicy, tak aby ostatni element z tablicy znalaz si na górze wy wietlanej listy. Druga z metod pe ni kluczow rol przy odtwarzaniu filmów. Obiekt it zawiera obszar, w którym jest wy wietlany film. Musi on zatem zosta wy wietlony na formatce. Przy odtwarzaniu d wi ków film nie jest jednak potrzebny, dlatego stosuj pust etykiet tekstow.

12 Rozdzia 6. Multimedia w Twoim telefonie 105 Metoda obs ugi zdarze w tym projekcie jest rozbudowana. Wynika to z du ej liczby zawartych w aplikacji wy wietlaczy i dost pnych polece. Jej opis jest podzielony na kilka cz ci: OdtwarzaczMIDlet.java public void commandaction(command c, Displayable s) if (s == menu) if (c.getcommandtype() == Command.OK) if (menu.getselectedindex() == 0) ekran.setcurrent(formahttp); if (menu.getselectedindex() == 1) menadzer.odswiez(); menadzer.wyswietlkorzenie(); ekran.setcurrent(listafile); if (menu.getselectedindex() == 2) listarms.deleteall(); String[] numery = odtwarzacz.pobierzid(); for (int i=0;i<numery.length;i++) listarms.append(numery[i],null); ekran.setcurrent(listarms); if (menu.getselectedindex() == 3) ekran.setcurrent(listaprzechwytujaca); if (menu.getselectedindex() == 4) ekran.setcurrent(formaaparat); Item it = odtwarzacz.pobierajobraz(); if (it!=null) formaaparat.set(0,it); if (c.getcommandtype() == Command.EXIT) this.destroyapp(true); this.notifydestroyed(); W metodzie tej mo na znale wiele odwo a do obiektów menadzer i odtwarzacz. Istot obs ugi zdarze listy-menu jest wy wietlanie innych formatek. Niektóre z nich wymagaj jednak wcze niejszego przygotowania. Tak jest w przypadku listy lista Plikow, która wy wietla list katalogów i plików. Przed pierwszym wy wietleniem program musi pobra list korzeni systemu plików (ang. root) szerzej zostanie to omówione nieco dalej. Nie inaczej jest, gdy pobieramy spis nagra z RMS. Po uprzednim wyczyszczeniu listy i pobraniu identyfikatorów nast puje wy wietlenie elementów. Wreszcie formatka formaaparat otrzymuje obiekt wy wietlaj cy obraz z kamery telefonu i ustawia go jako komponent teraz widoczne jest zastosowanie jednej z pustych etykiet tekstowych. Obs uga zdarze kolejnych wy wietlaczy jest zró nicowana:

13 106 J2ME. Praktyczne projekty OdtwarzaczMIDlet.java if (s == formahttp) if (c.getcommandtype() == Command.OK) if (!poleurl.getstring().equals("")) odtwarzacz.przygotuj(poleurl.getstring()); if (c.getcommandtype() == Command.EXIT) ekran.setcurrent(menu); if (s == listafile) if (c.getcommandtype() == Command.ITEM) try if (c.getpriority()==0) int k = listafile.getselectedindex(); if (k>-1) menadzer.przejdzdo(listafile.getstring(k)); if (menadzer.jestkatalog()) String[] wyniki = menadzer.zwroczawartosc(); this.wyswietlelementy(wyniki); else odtwarzacz.przygotuj(menadzer.pobierzsciezke()); if (c.getpriority()==1) menadzer.wyjdzdogory(); String[] wyniki = menadzer.zwroczawartosc(); this.wyswietlelementy(wyniki); catch (Exception e) e.printstacktrace(); if (c.getcommandtype() == Command.EXIT) ekran.setcurrent(menu); Obs uga formatki wczytuj cej plik z internetu jest banalna wszystkim zajmuje si metoda przygotuj(). Zdecydowanie bardziej z o ona jest konstrukcja obs uguj ca system plików. Polecenia s tylko dwa: Wejdz (priorytet 0) i Wyjdz (priorytet 1). Pierwsze z nich jest gotowe zarówno na sytuacj, w której zaznaczony obiekt jest folderem, jak i plikiem. Metoda zwroczawartosc() pobiera list katalogów i plików aktualnego

14 Rozdzia 6. Multimedia w Twoim telefonie 107 katalogu, okre lonego za pomoc metody przejdzdo(). Je li mamy do czynienia z plikiem, wtedy próbujemy go odtworzy. Rozszerzenie tego modu u, aby sprawdza zawarto plików przed prób odtworzenia, czytelnik mo e potraktowa jako wiczenie rozszerzaj ce funkcjonalno programu. Prostsz czynno ci jest przej cie do katalogu wy szego rz du. OdtwarzaczMIDlet.java if (s == listarms) if (c.getcommandtype() == Command.OK) if (listarms.getselectedindex()>-1) odtwarzacz.przygotuj(" rms://"+listarms.getstring (listarms.getselectedindex())); if (c.getcommandtype() == Command.EXIT) ekran.setcurrent(menu); if (s == formaodtwarzacz) if (c.getcommandtype() == Command.EXIT) ekran.setcurrent(menu); odtwarzacz.przerwij(); if (s == formaaparat) if (c.getcommandtype() == Command.OK) try odtwarzacz.pobierzzdjecie(); catch (Exception e) e.printstacktrace(); if (c.getcommandtype() == Command.EXIT) ekran.setcurrent(menu); odtwarzacz.przerwij(); Nast pna lista, przechowuj ca spis nagranych multimediów, korzysta w adresie z protoko u o nazwie "rmsp", utworzonego na potrzeby tej aplikacji. W rzeczywisto ci chodzi o sprecyzowanie jednego systemu przekazywania danych do metody przygotuj(). Obiekt mened era pobiera identyfikator rekordu, który znajduje si za definicj protoko u, a nast pnie na jego podstawie wczytuje w a ciwy rekord. Forma formaodtwarzacz musi zadba o przerwanie odtwarzania w chwili, gdy u ytkownik wybierze polecenie Wyjdz. Utworzenie zdj cia za pomoc formatki formaaparat wymaga wywo ania tylko jednej metody wszystkie szczegó y implementacyjne s zawarte w klasach Odtwarzacz i CzytnikDanych.

15 108 J2ME. Praktyczne projekty OdtwarzaczMIDlet.java if (s == listaprzechwytujaca) if (c.getcommandtype() == Command.OK) if (listaprzechwytujaca.getselectedindex() == 0) odtwarzacz.przechwyc(true); if (listaprzechwytujaca.getselectedindex() == 1) odtwarzacz.przechwyc(false); if (listaprzechwytujaca.getselectedindex() == 2) odtwarzacz.odtworznagranie(); if (listaprzechwytujaca.getselectedindex() == 3) try odtwarzacz.zapisz("audio/x-wav"); catch (Exception e) e.printstacktrace(); if (c.getcommandtype() == Command.EXIT) odtwarzacz.przechwyc(false); ekran.setcurrent(menu); Ostatnia z list udost pnia spor palet czynno ci. Metoda przechwyc() rozpoczyna lub zatrzymuje nagrywanie, zgodnie z warto ci przekazanego parametru. Warto zwróci uwag na metod zapisz() z klasy Odtwarzacz. Operacja zapisu wymaga podania typu MIME, jaki ma by okre lony dla nagrania. Na jego podstawie mo na wywnioskowa, w jaki sposób multimedia stworzone przez u ytkownika s przechowywane w RMS. Otó ka dy rekord sk ada si z dwóch cz ci: zawarto ci oraz nazwy typu MIME. Dzi ki temu mo na przechowywa ró nego rodzaju zawarto, która dzi ki zapami tanemu typowi MIME mo e by prawid owo rozpoznana przez odtwarzacz. W trakcie testowania nie nale y martwi si obrazem, który znajduje si na ekranie emulatora w prawdziwym urz dzeniu w tym miejscu znajdowa by si aktualny obraz kamery. Odtwarzacz a FileConnection Optional Package Zanim omówi multimedialny aspekt naszej aplikacji, postaram si przybli y funkcjonowanie systemu plików w telefonach komórkowych. Nast pnie opisz klas Menadzer Plikow, która w naszym MIDlecie odpowiada za przegl danie struktury katalogów i wybór plików do odtwarzania.

16 Rozdzia 6. Multimedia w Twoim telefonie 109 Prawie jak PC API definiuj ce wykonywanie operacji na plikach jest zawarte w JSR-75. Pakiet odpowiedzialny za obs ug plików to javax.microedition.io.file. Zawiera on pi elementów, jednak z punktu widzenia naszej aplikacji najwa niejsze s dwa: interfejs FileConnection umo liwiaj cy otwieranie plików, przegl danie zawarto ci katalogów i inne podstawowe operacje, klasa FileSystemRegistry, która m.in. udost pnia list korzeni systemu plików urz dzenia. Dwa razy w tym rozdziale pojawi o si s owo korze. Jak sama nazwa wskazuje, jest on czym podstawowym; mo na porówna go do partycji systemu Windows (np. c:, d:). Korzenie mog wskazywa na foldery znajduj ce si w pami ci telefonu, ale mog te dotyczy np. udost pnionych kart pami ci 1. Obecno powy szych elementów JSR-75 w pakiecie javax.microedition.io.file oraz charakterystyczna nazwa interfejsu pozwalaj przypuszcza, e proces korzystania z systemu plików jest podobny do nawi zywania po czenia z internetem. Tak faktycznie jest; jedyn ró nic, poza stosowanym interfejsem, jest sk adnia adresu, za pomoc którego s lokalizowane pliki i katalogi. Przyk adowy adres wygl da tak: file:///root1/filmy/film.mpg Pierwsze sze znaków, czyli file://, stanowi okre lenie protoko u. Nast pnie widzimy nazw korzenia (/root1) oraz cie k do pliku wraz z jego nazw (/filmy/film.mpg). Nawi za po czenie z danym plikiem lub katalogiem mo na nawet wtedy, gdy on nie istnieje. Mo na go wtedy utworzy za pomoc metody create() lub mkdir(). Je li jednak wczytywany zasób istnieje, sprawa jest prosta. W przypadku pliku wystarczy odwo a si do wiedzy z rozdzia u 4. i wywo a metod openinputstream(). Troch bardziej skomplikowanie wygl da sytuacja, gdy mamy do czynienia z katalogami. Mo na wywo a wtedy metod list(), która zwraca list wszystkich katalogów i plików w okre lonej lokalizacji. Jednak co powinni my zrobi, gdy chcemy wczyta nowy plik lub sprawdzi zawarto innego katalogu? Chocia w interfejsie FileConnection jest zadeklarowana metoda setfileconnection(), to jest ona obwarowana licznymi zastrze eniami (m.in. element aktualnie wskazywany musi by katalogiem, a nowy element musi istnie w tym katalogu). Dlatego zaleca si tworzenie nowego obiektu interfejsu FileConnection przy dost pie do ka dego kolejnego elementu. FileConnection Optional Package a uprawnienia dost pu Nie ka de urz dzenie zezwala na pe ny zakres operacji w odniesieniu do udost pnianych plików i katalogów. Tradycyjnie zakres danych uprawnie okre la si w metodzie open() klasy Connector. Sta e definiuj ce sposób dost pu s identyczne jak w przypadku 1 Na przyk ad w telefonach wykorzystuj cych system Nokia OS pami wewn trzna jest widziana jako C:, a dodatkowa karta pami ci jako E:.

17 110 J2ME. Praktyczne projekty po cze internetowych. W przypadku niemo no ci uzyskania danego trybu dost pu do pliku lub katalogu aplikacja zwraca wyj tek klasy SecurityException. Tryb dost pu ma wp yw na mo liwo wykonania metod klasy FileConnection. Dlatego nale y uwa a, czy w trybie tylko do odczytu (READ_ONLY) nasza aplikacja nie wywo uje metody openoutputstream() taka operacja, jakkolwiek zostanie dopuszczona przez kompilator, na pewno spowoduje wyj tek SecurityException. Nie nale y uruchamia dwóch instancji tego samego emulatora wykorzystuj cych FCOP API, poniewa mo e doj do b dów w wykonywaniu operacji odczytu i zapisu. Opis mo liwo ci FCOP Metody udost pniane przez klas i interfejs znajduj si w poni szym zestawieniu. javax.microedition.io.file.filesystemregistry public static Enumeration listroots() zwraca wszystkie dost pne w urz dzeniu korzenie. Nazwy s przechowywane w postaci a cuchów w obiekcie wyliczeniowym. javax.microedition.io.file.fileconnection public long availablesize() zwraca ilo dost pnego miejsca w korzeniu, w którym znajduje si plik lub katalog okre lony danym obiektem po czenia. public void create() tworzy plik o cie ce okre lonej w danym obiekcie po czenia. public void delete() usuwa plik o cie ce okre lonej w danym obiekcie po czenia. public boolean exists() sprawdza, czy plik lub katalog okre lony w danym obiekcie po czenia istnieje. public boolean isdirectory() sprawdza, czy obiekt okre lony w po czeniu jest katalogiem. public Enumeration list(string klucz, boolean czyukryte) zwraca wszystkie pliki i katalogi znajduj ce si w katalogu okre lonym w danym obiekcie po czenia. Wszystkie elementy s filtrowane wed ug klucza (mo na zastosowa znak *, oznaczaj cy dowolny ci g znaków); je li parametr czyukryte ma warto true, metoda zwraca tak e pliki i katalogi ukryte. Je li emulator nie zwraca poprawnej zawarto ci katalogu, nale y skasowa plik in.use z katalogu <KATALOG>/appdb/<emulator>. public void mkdir() tworzy katalog o cie ce okre lonej w danym obiekcie po czenia.

18 Rozdzia 6. Multimedia w Twoim telefonie 111 public InputStream openinputstream() zwraca strumie wej cia (do odczytu) dla okre lonego pliku. public OutputStream openoutputstream() zwraca strumie wyj cia (do zapisu) dla okre lonego pliku. public void setfileconnection(string nazwa) tworzy w danym obiekcie po czenie z nowym plikiem lub katalogiem i zast puje nim aktualne. public void truncate(long n) usuwa wszystkie dane z pliku okre lonego w po czeniu, pocz wszy od n-tego bajtu. Implementacja przegl darki systemu plików w projekcie Podsumujmy wnioski, które mo na wyci gn z analizy MIDletu, a zw aszcza metody commandaction(), dotycz ce wykorzystania w odtwarzaczu systemu plików: Program ma mo liwo pobrania listy korzeni. Program mo e porusza si po strukturze katalogów w obydwie strony (w g b i do góry). Program mo e pobra plik i udost pni go obiektowi odtwarzacza. Wszystkie metody potrzebne do wykonania powy szych czynno ci s zawarte w klasie MenadzerPlikow. Lista zmiennych klasy jest wyj tkowo krótka: MenadzerPlikow.java private FileConnection plik; private OdtwarzaczMIDlet m; private String sciezka = "/"; private static final String PRZED = "file://"; Znaczenia zmiennej plik dla dzia ania klasy nie trzeba chyba t umaczy. Zmienna sciezka w po czeniu ze sta PRZEDROSTEK tworzy pe n cie k dost pu do pliku i katalogu. Obiekt MIDletu jest potrzebny do wywo ania metod od wie aj cych list, która przedstawia zawarto aktualnego katalogu (listaplikow). Konstruktor zawiera bardziej interesuj c konstrukcj. Stosowane jest w nim sprawdzenie, czy urz dzenie oferuje dost p do File API: MenadzerPlikow.java package pl.helion.j2mepp.odtwarzacz; import javax.microedition.io.file.*; import javax.microedition.io.*; import java.util.*;

19 112 J2ME. Praktyczne projekty import java.io.*; public class MenadzerPlikow public MenadzerPlikow(OdtwarzaczMIDlet _m) throws Exception m = _m; String v = System.getProperty("microedition.io.file.FileConnection.version"); if (v==null) throw new Exception("Brak obslugi systemu plikow!"); Metoda getproperty() klasy System s u y do pobierania w a ciwo ci maszyny wirtualnej i zwraca null, je li w a ciwo o podanej nazwie nie istnieje. Je li tak si stanie w naszym przypadku, zostanie wygenerowany wyj tek. Pierwsza z metod to metoda wyswietlkorzenie(): MenadzerPlikow.java public void wyswietlkorzenie() new Thread(new Runnable() public void run() Enumeration zestaw = FileSystemRegistry.listRoots(); String[] rooty = przerobenumerationnastring(zestaw); m.wyswietlelementy(rooty); ).start(); W powy szej metodzie po raz pierwszy zosta a zastosowana konstrukcja tworz ca i uruchamiaj ca nowy w tek w taki sposób. Korzystamy z jednego z konstruktorów klasy Thread: public Thread(Runnable watek) oraz z faktu, e Java umo liwia utworzenie anonimowego obiektu interfejsu, o ile zostan zadeklarowane wszystkie jego metody. W naszej sytuacji wystarczy utworzy metod run(). Dlaczego jednak tworzymy dla tej czynno ci nowy w tek? Wykonanie niektórych czynno ci, zw aszcza zwi zanych z wykorzystaniem zewn trznych zasobów, wymaga zezwolenia. Uzyskuje si je na dwa sposoby: przez cyfrowe podpisanie MIDletu; wymaga to jednak uzyskania certyfikatu autentyczno ci z którego z dozwolonych centrów autentykacji jest to proces stosunkowo d ugi i drogi, zw aszcza w Polsce; przez wy wietlenie komunikatu i bezpo redni zgod u ytkownika. Je li u ytkownik zezwoli na dan czynno, aplikacja wykonuje kolejne instrukcje; w przeciwnym razie zg aszany jest wyj tek klasy SecurityException. Niestety, emulator oraz niektóre modele telefonów na pytanie o dost p reaguj zawieszeniem programu, gdy pytanie pojawia si w metodzie obs ugi polece. W zwi zku z tym wszystkie metody, które mog spowodowa wy wietlenie komunikatu, powinny by wywo ywane w nowych w tkach.

20 Rozdzia 6. Multimedia w Twoim telefonie 113 Pro ba o pozwolenie jest wy wietlana zazwyczaj tylko za pierwszym razem pó niej program pami ta decyzj u ytkownika. W zwi zku z tym nie trzeba zabezpiecza wszystkich metod. W klasie MenadzerPlikow wiadomo, e to metoda wyswietlkorzenie() zawsze jako pierwsza prosi o dost p, tak wi c tylko ona musi by uruchamiana w nowym w tku. Metoda ta wykorzystuje metod listroots() klasy FileSystemRegistry. Przy u yciu pomocniczej metody przerobenumerationnastring() program uzyskuje tablic a cuchów z obiektu wyliczeniowego. Dysponuj c tablic nazw korzeni, mo na wy wietli je za pomoc metody wyswietlelementy(). Metoda przerobenumerationnastring() wykorzystuje wektor: MenadzerPlikow.java public String[] przerobenumerationnastring(enumeration e) Vector lista = new Vector(); while (e.hasmoreelements()) lista.addelement(e.nextelement()); String[] wyniki = new String[lista.size()]; for (int i=0;i<wyniki.length;i++) wyniki[i] = (String)lista.elementAt(i); return wyniki; Na pocz tku przekszta camy obiekt wyliczeniowy na wektor, aby nast pnie zamieni go na tablic a cuchów. Dlaczego wykorzystujemy dodatkowy wektor do utworzenia tablicy? Niestety, klasa Enumeration nie ma metody zwracaj cej liczb obiektów znajduj cych si w danym obiekcie wyliczeniowym. Nie znaj c tej liczby, nie mo na utworzy tablicy. Z kolei klasa Vector tak metod ma (size()). Nast pne metody wykorzystywane w klasie MIDletu odpowiadaj za poruszanie si po strukturze katalogów. S to metody przejdzdo() i wyjdzdogory(): MenadzerPlikow.java public void przejdzdo(string nazwa) throws Exception sciezka += nazwa; this.ustalplik(); public void wyjdzdogory() throws Exception if (sciezka.length()>1) if (this.jestkatalog()) sciezka = sciezka.substring(0,sciezka.length()-1); int indeks = sciezka.lastindexof('/'); sciezka = sciezka.substring(0,indeks+1); else int indeks = sciezka.lastindexof('/'); sciezka = sciezka.substring(0,indeks+1);

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Autor: Marek Serafin ISBN: 978-83-246-1521-6 Format: B5, stron: 160 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Autor: Billy Hoffman, Bryan Sullivan T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1693-0 Tytu³ orygina³u: Ajax Security Format: 168x237, stron:

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7999-7 Original edition Copyright 2013 by John Boxall. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Raspberry Pi User Guide Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7313-1 2012 Eben Upton and Gareth Halfacree All Rights Reserved. Authorized translation from the English language

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158 235, stron: 224 Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo