Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich):

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich):"

Transkrypt

1 Uchwała Nr RWWF-2-I-II/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) na Wydziale Wychowania Fizycznego. Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich): 1. 1) Wymagania merytoryczne a) Pracą magisterską jest rozprawa naukowa, spełniająca wymogi stawiane tego rodzaju opracowaniom. b) Praca licencjacka ma na celu poszerzenie kompetencji zawodowych; może być pracą naukową, naukowo-metodyczną lub poglądową. c) Pracą dyplomową może być praca wykonana w ramach studenckiego ruchu naukowego. d) Praca musi być związana z kierunkiem studiów. e) Praca wykonywana jest samodzielnie z przestrzeganiem ustawy o prawach autorskich. W przypadku uzasadnionym zakresem badań praca dyplomowa może być wykonana przez dwóch studentów. Wówczas każdy ze studentów ma obowiązek zamieszczenia w pracy nazwiska współautora oraz określenia udziału własnego. f) W strukturze pracy naukowej lub naukowo-metodycznej powinny być wyodrębnione: wprowadzenie teoretyczne w oparciu o przegląd literatury, problem badawczy, opis stosowanych metod, technik i narzędzi badawczych, prezentacja wyników badań, logiczna analiza stwierdzonych faktów w formie dyskusji, wnioski, zestawienie wykorzystanej literatury, netografia, załączniki. W strukturze pracy poglądowej powinny być wyodrębnione: wprowadzenie teoretyczne w oparciu o publikacje, sformułowany problem i cel pracy, logiczna analiza opisanych treści, podsumowanie i wnioski, bibliografia, netografia, ewentualne załączniki. 2) Opieka naukowa a) Pracę magisterską student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, albo upoważnionego przez dziekana adiunkta lub starszego wykładowy posiadającego stopień naukowy doktora. Pracę licencjacką student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, albo upoważnionego przez dziekana nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł zawodowy magistra posiadającego wybitne osiągnięcia. Dziekan może nie wyrazić zgody lub cofnąć upoważnienie do kierowania praca dyplomową. b) Dziekan może upoważnić do kierowania pracą dyplomową także nauczyciela akademickiego spoza Akademii, który spełnia wymagania określone w ust. a. Upoważnienie jest ważne na rok akademicki lub do momentu zakończenia pracy dyplomowej. c) Student ma prawo do wyboru oraz zmiany w trakcie studiów seminarium dyplomowego, tematu i opiekuna pracy dyplomowej w ramach przedstawionej oferty. Decyzję w tych sprawach podejmuje Dziekan. d) Zapisy na seminarium dyplomowe odbywają się w sposób i w terminie określonym przez Dziekana. Tematyka seminarium dyplomowego, problematyka proponowanych prac dyplomowych, nazwiska potencjalnych promotorów i liczba miejsc są podawane do wiadomości studentów przed uruchomieniem wyborów promotorów. e) Liczba studentów przypadająca na jednego promotora nie może być większa od liczby określonej w zarządzeniu Rektora w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich,

2 rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. f) W przypadku dłuższej nieobecności kierującego pracą dyplomową, co mogłoby wpłynąć na opóźnienie terminu jej złożenia przez studenta, dziekan w porozumieniu ze studentem wyznacza osobę, która przyjmie obowiązki kierującego pracą. 3) Ocena pracy a) Ocenę pracy dyplomowej dokonuje opiekun pracy oraz recenzent. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego są pozytywne recenzje. W przypadku negatywnej oceny recenzenta dziekan kieruje pracę do drugiego recenzenta. Przy dwóch negatywnych recenzjach wymaga się ponownego przygotowania pracy. b) Recenzentem pracy magisterskiej może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, albo nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, jeżeli uzyskał prawo do promotorstwa prac magisterskich. Recenzentem pracy licencjackiej może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. c) Praca magisterska oceniana jest pod względem merytorycznym i formalnym (załącznik nr 1). d) Końcową oceną pracy jest średnia arytmetyczna oceny promotora i recenzenta. 4) Wymogi techniczne a) Układ pracy: - strona tytułowa (załącznik nr 2), - identyfikacja bibliograficzna (załącznik nr 3), - oświadczenie o przestrzeganiu ustawy o prawach autorskich (załącznik nr 4), - merytoryczna część prac. b) Tekst pracy: - format papieru A-4, jednostronnie, - czcionka Times New Roman, 12 pkt, - justowanie tekstu, - odstęp między wierszami 1,5, - margines górny i dolny 2,5 cm, - margines lewy 3,5 cm, prawy 1,5 cm, - numeracja stron na dole strony. c) Praca składana jest w dziekanacie w jednym egzemplarzu zaakceptowanym i podpisanym przez kierującego pracą (dla potrzeb archiwizacji). Egzemplarz pracy dla potrzeb archiwizacji ma być przygotowany w następujący sposób: na jednej kartce formatu A4 powinny znajdować się 4 pomniejszone strony pracy o formacie A5 (dwustronnie po dwie na jednej stronie). Powyższy egzemplarz pracy należy oprawić metodą termiczną. d) Składany egzemplarz pracy musi być wydrukowany z systemu APD, z nadanymi znakami wodnymi. Pracownik dziekanatu przyjmujący pracę zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności pracy wydrukowanej z praca znajdującą się w systemie APD. e) Przed złożeniem w dziekanacie pracy do oceny promotor potwierdza jej przyjęcie stosownym wpisem z datą na stronie tytułowej. 5) Procedura wprowadzania i zatwierdzania prac dyplomowych do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD). a) Każda praca dyplomowa prowadzona na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach musi zostać przeprowadzona przez system APD. b) Dostęp do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) wymaga posiadania konta - jest taki sam jak do USOSweb. c) Aby umożliwić studentowi, opiekunowi i recenzentowi wprowadzenie danych przez APD, w formularzu w USOS fladze "Status pracy" należy przypisać wartość "A - Do modyfikacji". Czynność tę wykonuje pracownik dziekanatu, u którego student składa gotową pracę. d) Pracownik dziekanatu, po otrzymaniu z Katedry wykazu opiekunów naukowych, seminarzystów oraz tematów prac dyplomowych, zobowiązany jest do wpisania tematu pracy do systemu USOS najpóźniej przed zakończeniem przedostatniego semestru studiów. W/w wykaz kierownik Katedry zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu przed zakończeniem przedostatniego semestru seminarium. e) Student wprowadza do APD streszczenie (długość do 800 znaków), słowa kluczowe (wpisywane w mianowniku liczby pojedynczej i oddzielane przecinkami ok. 10 słów) i tytuł pracy w języku angielskim. Po zatwierdzeniu zmian student otrzymuje możliwość załadowania do APD pliku z pracą w formacie PDF (inne formaty są niedopuszczalne). Zamieszczony plik powinien być nazwany następująco:

3 4-cyfrowy skrót kodu jednostki - w przypadku Wydziału Wychowania Fizycznego ; myślnik; numer indeksu; myślnik kierunek studiów: WF1 - Wychowanie Fizycznego pierwszego stopnia, WF2 - Wychowanie Fizycznego drugiego stopnia, TIR1 - Turystyka pierwszego stopnia, TIR2 - Turystyka drugiego stopnia, BW1 - Bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia. PRZYKŁAD: WF1.pdf - licencjat z wychowania fizycznego WF2.pdf magisterium z wychowania fizycznego f) Maksymalny rozmiar pliku, który zostanie zaakceptowany przez system, jest ustalany przez administratora systemu (w chwili obecnej jest to 30 MB). Po zakończeniu wprowadzania student powinien wybrać opcję "Wysłano wszystkie pliki" i zatwierdzić zmiany. g) Po wysłaniu plików przez studenta, w interfejsie opiekuna praca pojawia się prośba o akceptację wprowadzonych przez studenta danych. Po sprawdzeniu tych danych (także pracy), opiekun zatwierdza je, co jest równoważne z przekazaniem pracy do recenzji. h) Pracownik dziekanatu wpisuje skład komisji do obrony do USOS. i) Recenzent i opiekun pracy wystawiają recenzję, na wzorach wprowadzonych do systemu USOS, zatwierdzonych przez dziekana. Zarówno opiekun, jak i recenzent widzą w swoim interfejsie pliki dostarczone przez studenta. Mogą także wpisać treść recenzji, a następnie ją zatwierdzić i wydrukować. Wydrukowaną i podpisaną recenzję należy dostarczyć do dziekanatu. Treść zatwierdzonej recenzji jest widoczna dla studenta. j) Opiekun pracy ostatecznie zatwierdza pracę dyplomową. k) Po zatwierdzeniu praca jest gotowa do obrony. l) Pracownik dziekanatu przygotowuje dokumenty studenta do obrony w USOS (policzenie średniej i inne niezbędne elementy) m) W APD wszyscy użytkownicy mają dostęp do katalogu z listą prac i wyszukiwarki. Treść pracy oraz recenzje są dostępne tylko dla autora, opiekuna i recenzenta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Głosowanie: TAK 43, NIE 0, WSTRZ. 0. Uprawnionych do głosowania 52 osoby. Obecne 43 osoby. Głosowały 43 osoby. Rada Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowanie Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w Katowicach w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) na Wydziale Wychowania Fizycznego. DZIEKAN Wydziału Wychowania Fizycznego dr Wiesław Garbaciak, doc.

4 Załącznik nr 1 Wydział Wychowania Fizycznego AWF w Katowicach Katowice, dnia... PAN/PANI Promotor/recenzent Proszę...o ocenę załączonej pracy magisterskiej/licencjackiej studenta... Egzamin dyplomowy przewiduje się w dniu... DZIEKAN Ocena pracy dyplomowej Temat pracy Imię i nazwisko... Nr albumu... Instytut (Katedra) Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule Ocena struktury pracy: Merytoryczna ocena pracy:

5 Inne uwagi Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy) Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy) 9. Pracę oceniam jako data podpis

6 Załącznik nr 2 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH (14 pkt) WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (14 pkt) IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA (14 pkt) TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (16 pkt) Praca magisterska (dyplomowa) napisana w Katedrze... pod kierunkiem... (14pkt) KATOWICE (14 pkt)

7 Załącznik nr 3 Bibliograficzna identyfikacja (wzór) Imię i nazwisko autora:... Tytuł pracy dyplomowej Katedra:... Promotor:... Rok obrony:... Streszczenie: (powinno zawierać: cel pracy, materiał badawczy, metody badań i wnioski) Słowa kluczowe:..

8 Załącznik nr 4 Katowice, dnia imię i nazwisko... rodzaj studiów... (kierunek/specjalność) OŚWIADCZENIE Świadomy(a) odpowiedzialności prawnej oświadczam, że złożona praca magisterska (licencjacka) * została przeze mnie napisana samodzielnie. Jednocześnie oświadczam, że praca ta nie narusza praw autorskich innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U.1994 Nr 24, poz.83) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. Ponadto niniejsza praca nie zawiera informacji i danych uzyskanych w sposób nielegalny i nie była wcześniej przedmiotem innych procedur urzędowych związanych z uzyskaniem dyplomów lub tytułów zawodowych uczelni wyższej. Wyrażam zgodę, nie wyrażam zgody* na udostępnienie swojej pracy dyplomowej do celów naukowych.... (podpis autora pracy) * Niepotrzebne skreślić

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie uchwala

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zatwierdzone przez Radę Wydziału InŜynierii Produkcji Uchwałą nr.

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie Praca licencjacka

Seminarium licencjackie Praca licencjacka Seminarium licencjackie Praca licencjacka Seminarium licencjackie obejmuje 30 godz. zajęć w semestrze letnim. Opiekunem seminarium licencjackiego jest promotor pracy licencjackiej. PRACA LICENCJACKA Wymagania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA w roku akademickim 2014/2015 studia II stopnia MAGISTERSKIE T E R M I N Y

PROCES DYPLOMOWANIA w roku akademickim 2014/2015 studia II stopnia MAGISTERSKIE T E R M I N Y PROCES DYPLOMOWANIA w roku akademickim 2014/2015 studia II stopnia MAGISTERSKIE T E R M I N Y od 15.06.2015 I termin egzaminów dyplomowych na studiach magisterskich (chętni mogą się bronić wcześniej po

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595; z

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA 07 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 tel./fax 0 29 769 10 34 e mail: wses@wses.edu.pl www.wses.edu.pl Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo