Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej"

Transkrypt

1 Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania zawarte są w odpowiednich dokumentach i wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz w Regulaminie Studiów Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej w paragrafach oraz w załączniku nr 7.7 Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku kierunek Inżynieria Środowiska Raportu samooceny z dn r. Celem niniejszych Zasad realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku jest doprecyzowanie uregulowań mających na celu podniesienie poziomu prac dyplomowych kończących studia inżynierskie i prac dyplomowych kończących studia magisterskie. 2. Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej określają sposób: - wyboru promotora pracy dyplomowej, - organizacji seminarium dyplomowego, - ustalenia tematu pracy dyplomowej, - realizacji i oceny pracy dyplomowej wraz z wymaganiami formalnymi, - przeprowadzania egzaminu dyplomowego, na poziomie kształcenia I i II stopnia w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 3. W zależności od rodzaju studiów realizowane prace mają charakter pracy dyplomowej inżynierskiej lub magisterskiej. Praca inżynierska powinna mieć charakter praktyczny, przeglądowy i wymaga samodzielnego rozwiązania problemu inżynierskiego (technicznego) w zakresie wiedzy zdobytej w czasie studiów. Praca magisterska powinna mieć charakter praktyczny (oceniający, projektowy) badawczy lub przeglądowy, obejmujący określony fragment wiedzy oraz powinna wykazać umiejętności studenta do formułowania problemu i rozwiązania go metodami naukowymi. 4. Za zapewnienie właściwej jakości procesu dyplomowania odpowiada Kierownik Zakładu. 1

2 5. Szczegółowe terminy realizacji procesu dyplomowania w danym roku akademickim ogłaszane są przez Dziekana. 6. Kariery zawodowe absolwentów ATH są śledzone zgodnie z procedurą zamieszczoną w Zarządzeniu Nr 601/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 13 grudnia 2012 roku. 2 Promotor pracy dyplomowej 1. Pracę dyplomową student wykonuje pod opieką nauczyciela akademickiego, zwanego dalej promotorem. 2. Liczba prac dyplomowych prowadzonych przez nauczyciela akademickiego nie posiadającego stopnia doktora habilitowanego w danym roku akademickim nie może być większa niż 12. W przypadkach losowych Dziekan, na wniosek Kierownika Zakładu, może zwiększyć ten limit. 3. Zadaniem promotora pracy jest ukierunkowanie sposobu myślenia dyplomanta i pomoc we wszystkich kluczowych momentach realizacji pracy, w tym obowiązek sprawdzenia spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych. 4. W przypadku, gdy tematyka pracy ma charakter interdyscyplinarny, dotyczy rozwiązania problemu praktycznego, a także z innych istotnych powodów studentowi może zostać dodatkowo przydzielony opiekun. 5. Studenci dokonują wyboru tematyki pracy i promotora w ramach realizowanej specjalności. 6. O zmianie promotora zatwierdzonej pracy dyplomowej decyduje Dziekan. Zmiana ta wymaga pisemnej zgody dotychczasowego i przyszłego promotora pracy. 3 Seminarium dyplomowe 1. Za organizację seminarium dyplomowego, usytuowanie pracy dyplomowej w aktualnej tematyce specjalności, odpowiada Opiekun kierunku. 2. Liczba uczestników seminarium dyplomowego nie powinna przekroczyć 15 do Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy dyplomowej, pomoc w wyborze literatury przedmiotu, określeniu celów i zakresu pracy, konstruowaniu własnej koncepcji badawczej, analizie wyników badań, opracowywaniu wniosków badań. 2

3 4. Warunki zaliczania seminariów dyplomowych określone są w sylabusach (opisach modułów kształcenia) dla poszczególnych kierunków i form studiów. 4 Temat pracy dyplomowej 1. Temat pracy dyplomowej i jej promotora zatwierdza Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. 2. Temat pracy dyplomowej jest ustalany wspólnie przez promotora i studenta powinien być ustalony nie później niż na początku semestru poprzedzającego semestr dyplomowy. Temat pracy dyplomowej studenta powinien być związany z kierunkiem studiów i specjalnością, jak również uwzględniać poziom i profil studiów. Przy definiowaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe studenta. 3. Zmiana tematu pracy dyplomowej wymaga zgody promotora i zatwierdzenia przez Dziekana. 4. Student otrzymuje od promotora kartę wydania tematu pracy dyplomowej, której oryginał składa do dziekanatu w terminie 14 dni od otrzymania (załącznik nr 1). 5 Realizacja i ocena pracy dyplomowej oraz wymagania formalne 1. Temat i treść pracy muszą być zgodne z kierunkiem studiów i specjalnością oraz korespondować z sylwetką absolwenta. 2. Praca dyplomowa może mieć charakter: a) opisowy (teoretyczny), b) doświadczalny. 3. W pracy konieczna jest dbałość o: a) rzetelność zamieszczonych danych, b) przejrzystość wykonanych obliczeń, c) zdefiniowanie pojęć, d) jednoznaczne odróżnienie badań i wnioskowania własnego od cudzego, e) właściwe wykorzystanie źródeł literaturowych, f) poprawność językową i stylistyczną tekstu. 4. Wkład własny autora pracy powinien polegać na: 3

4 a) umiejętnym stosowaniu odpowiednich metod badawczych, dostosowanych do charakteru i tematyki pracy, b) właściwym doborze naukowej literatury dotyczącej przedmiotu badań oraz innych źródeł w zakresie opisywanego problemu, c) umiejętności logicznej argumentacji i prawidłowego formułowania wniosków. 5. Praca powinna zawierać: a) prezentację stanu wiedzy w zakresie obejmującym temat pracy oraz charakterystykę obiektu, którego praca dotyczy, b) określenie problemu i przedstawienie celu pracy oraz metod jego osiągnięcia, c) zastosowanie określonych metod badawczych i procedur projektowych, d) przedstawienie wyników i ich analizę, e) uwagi i wnioski końcowe, w tym samoocenę pracy, f) bibliografię zawierającą literaturę odpowiednią do realizowanej w pracy problematyki. 6. Struktura, zakres pracy dyplomowej i wymagania edytorskie są ustalane z promotorem pracy (załączniki nr 2-3). 7. Praca dyplomowa powinna obejmować następujące części: a) stronę tytułową przygotowaną zgodnie ze wzorem (załącznik nr 2), b) spis treści, c) wstęp, cel i zakres pracy, d) część teoretyczna pracy, e) część praktyczna pracy - metodyka badań, przedmiot badań, omówienie wyników, f) podsumowanie, wnioski, g) spis literatury (jednolity sposób cytowania), h) spis tabel, spis rysunków i wykresów, aneksy, załączniki. 8. Praca powinna być przygotowana w formacie A4 do wydruku dwustronnego (marginesy lustrzane); marginesy strony: górny: 2,5 dolny: 2,5 prawy: 2,5 lewy: 3,0 (na oprawę). 9. W pracy należy stosować czcionkę 12, typu Times New Roman, odstęp między wierszami 1,5 wiersza. 10. Akapity konsekwentnie w całej pracy - pierwszy wiersz wcięcie specjalne 1 cm; akapity nie powinny być jednozdaniowe. 11. Tabele, schematy, rysunki, wykresy należy numerować w kolejności. 12. Tytuły główne należy pisać dużą literą, pogrubioną czcionką wielkości 14 pkt. Rozdział należy rozpoczynać na nowej stronie. 4

5 13. Podrozdziały należy pisać małymi literami pogrubioną czcionką wielkości 14 pkt. 14. Tytuły tabel oraz podpisy pod rysunkami należy pisać czcionką 11 pkt. 15. Tytuły rozdziałów, podrozdziałów, podpisy pod rysunkami, tytuły tabel nie powinny kończyć się kropką. 16. Praca powinna być pisana w formie bezosobowej (np.: w pracy przedstawiono, przedstawia się itp.). 17. Numeracja stron pracy zaczyna się od strony tytułowej, numeru strony nie podaje się na stronie tytułowej. 18. Należy stosować wyrównanie tekstu obustronne (wyjustowanie). 19. Praca nie może nosić cech plagiatu. 20. Praca dyplomowa przyjmowana jest przez promotora. 21. Pracę dyplomową, w dwóch egzemplarzach w miękkiej oprawie, drukowanych dwustronnie należy składać w dziekanacie. Jeden egzemplarz oraz oświadczenie o samodzielności wykonania pracy (załącznik 3) jest przeznaczony do archiwum i dla recenzenta do sporządzenia recenzji, drugi egzemplarz pracy jest przeznaczony dla promotora. Strona tytułowa jednego z egzemplarzy pracy dyplomowej musi posiadać adnotację promotora: Praca została przyjęta do obrony, na recenzenta proponuję (data oraz podpis). Do egzemplarza przeznaczonego do archiwum należy dołączyć płytę CD lub DVD z pracą w formie elektronicznej w formacie pliku.doc,.docx. 22. Recenzje przygotowuje się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu. 23. Zasady oceny pracy dyplomowej określa Regulamin studiów, przy czym w przypadku oceny pracy magisterskiej przynajmniej jeden z oceniających pracę powinien mieć tytuł naukowy, stopień naukowy doktora habilitowanego lub być pracownikiem zatrudnionym na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 24. Dziekan podejmuje decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego, jeżeli zostaną skompletowane i złożone w dziekanacie wszystkie niezbędne do obrony pracy dyplomowej dokumenty oraz warunki dopuszczenia do obrony zawarte w Skompletowane dokumenty muszą być złożone w dziekanacie co najmniej 14 dni przed planowanym terminem obrony. Niezłożenie wszystkich wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego. 5

6 6 Egzamin dyplomowy 1. Zasady powołania oraz skład komisji egzaminu dyplomowego określa Regulaminu studiów. 2. Komisja egzaminacyjna składa się z minimum 3 osób. 3. Funkcji przewodniczącego Komisji Egzaminu Dyplomowego nie może pełnić promotor ani recenzent pracy dyplomowej. 4. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej jest nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, będący pełnomocnikiem Dziekana ds. dyplomowania na odpowiednim kierunku studiów na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku. 5. Terminy egzaminów dyplomowych ustala i podaje do publicznej wiadomości Dziekan na początku roku dyplomowania. 6. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, z którego sporządza się protokół (załącznik nr 5). 7. Podczas egzaminu dyplomant prezentuje cel, zakres i wyniki realizacji pracy dyplomowej oraz udziela odpowiedzi na pytania, które obejmują co najmniej: a) 1 pytanie o charakterze ogólnym kierunkowym, b) 1 pytanie o charakterze specjalnościowym, c) 1 pytanie o charakterze problemowym, nawiązujące do tematyki przedstawionej pracy dyplomowej. 8. Zgodnie z Regulaminem Studiów zakres obszarów tematycznych na egzamin dyplomowy ustala Rada Wydziału na wniosek opiekunów kierunków i specjalności. 9. Ocena z egzaminu dyplomowego, a także ostateczny wynik ukończenia studiów ustalany jest zgodnie z 39 Regulaminu Studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej. 10. Zasady realizacji prac dyplomowych na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Dziekanatu Wydziału: 6

7 7. Przepisy końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decydują organy Akademii Techniczno-Humanistycznej odpowiednio do ich kompetencji. 2. Studentowi przysługuje prawo odwołania się do Dziekana i Rektora we wszystkich sprawach objętych regulaminem. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku. 7

8 Załącznik 1 AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku Karta wydania tematu pracy dyplomowej Adnotacje Dziekanatu:..... (podpis pracownika) Studia: stacjonarne / niestacjonarne*) Kierunek: Inżynieria Środowiska / Ochrona Środowiska / Włókiennictwo / Budownictwo*) Temat pracy dyplomowej inżynierskiej / magisterskiej *)... otrzymuje Student(ka) Opiekun kierunku:.. 2. Praca realizowana w Zakładzie Promotor pracy:... Data wydania tematu pracy:... *) niepotrzebne skreślić 8

9 Załącznik 2 WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU KIERUNEK: Nazwa kierunku SPECJALNOŚĆ: Nazwa specjalności AUTOR nr albumu:.. Praca inżynierska / magisterska TYTUŁ PRACY Promotor:.. Bielsko-Biała... r. 9

10 Załącznik 3 Bielsko-Biała, dnia r.... (nazwisko i imię)... (kierunek studiów)... (specjalność)... (forma studiów stacjonarne/niestacjonarne) O Ś W I A D C Z E N I E Oświadczam, że złożona praca końcowa pt.... została napisana przeze mnie samodzielnie. Równocześnie informuję, że praca nie narusza praw autorskich osób trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24/1994, poz.83). Praca nie zawiera informacji i danych uzyskanych w sposób nielegalny i nie była wcześniej przedmiotem innych procedur związanych z uzyskaniem dyplomów zawodowych wyższych uczelni.... (podpis studenta/studentki) 10

11 Załącznik 4... pieczęć służbowa szkoły Bielsko-Biała, dnia. Pan (promotor/recenzent) Proszę Panią/Pana o ocenę załączonej pracy dyplomowej inżynierskiej / magisterskiej studenta... Egzamin dyplomowy przewiduję w dniu Ocena pracy dyplomowej DZIEKAN Tytuł pracy Imię i nazwisko... Nr albumu... Nazwisko Promotora... Instytut (Katedra)... 1.Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule Ocena układu pracy, struktury, podziału, treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp. 3. Merytoryczna ocena pracy:... 11

12 4. Inne uwagi Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze) Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy) Pracę oceniam jako data podpis 12

13 Załącznik nr 5 Akademia Techniczno - Humanistyczna Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku ul. Willowa Bielsko-Biała P R O T O K Ó Ł egzaminu dyplomowego inżynierskiego/magisterskiego z dnia r. Pani/Pan. Urodzona/y dnia Student(ka) kierunek. studia. imię ojca miejsce urodzenia.. numer albumu rok immatrykulacji. specjalność. zdawała egzamin dyplomowy inżynierski/magisterski w dniu przed Komisją Egzaminacyjną w składzie: Przewodniczący:.. Promotor:.. Recenzent/ci: Inni członkowie komisji: Temat pracy dyplomowej: zadane pytania ocena odpowiedzi: Biorąc pod uwagę w/w oceny z odpowiedzi Komisja uznała, że Pani/Pan. złożyła egzamin dyplomowy.. z wynikiem... Uwzględniając średnią ocen z całego okresu studiów. ocenę pracy dyplomowej oraz wynik egzaminu dyplomowego, Komisja ustaliła ocenę końcową studiów: 1/2 x /4 x /4 x... =... i postanowiła nadać tytuł z ostatecznym wynikiem:... podpisy Członków Komisji podpis Przewodniczącego Komisji

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie uchwala

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zatwierdzone przez Radę Wydziału InŜynierii Produkcji Uchwałą nr.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik 3 Kierunek: Ekonomia Kierunek: Zarządzanie PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA PRAC LICENCJACKICH I REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA 07 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 tel./fax 0 29 769 10 34 e mail: wses@wses.edu.pl www.wses.edu.pl Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Uchwała Nr 356/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 28 listopada 1996 r. dotycząca nadawania tytułów

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo