UCHWAŁA NR RWZST- 3 -II/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR RWZST- 3 -II/2012"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR RWZST- 3 -II/2012 z dnia 28lutego 2012 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) 1. Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (magisterskiej, licencjackiej) na kierunkach studiów Turystyka i Rekreacja oraz Zarządzanie. 1. Wymagania merytoryczne: a) praca magisterska jest rozprawą naukową, b) praca licencjacka ma na celu poszerzenie kompetencji zawodowych; może być pracą naukową, naukowo-metodyczną, lub przeglądową, c) temat pracy powinien być związany z kierunkiem studiów, d) praca wykonywana jest przez studenta samodzielnie z przestrzeganiem ustawy o prawach autorskich, e) struktura pracy o charakterze naukowym i naukowo metodycznym powinna obejmować: - wprowadzenie teoretyczne w oparciu o dostępne publikacje (wstęp), sformułowany problem badawczy i cel pracy, opis stosowanych metod, technik i narzędzi badawczych, oraz narzędzi analizy statystycznej, prezentację wyników badań, konfrontację wyników badań ze stanem wiedzy (dyskusja), wnioski, zestawienie wykorzystanego piśmiennictwa (bibliografia), f) konstrukcja treści pracy przeglądowej może być dowolna, kolejność i zawartość rozdziałów oraz podrozdziałów powinna jednak być podporządkowana problemowi badawczemu ujętemu w temacie (tytule) pracy. 2. Wymogi redakcyjne: a) układ pracy: - strona tytułowa (zał. 1), - bibliograficzna identyfikacja streszczenie do 200 słów (zał. 2),

2 - oświadczenie o przestrzeganiu ustawy o prawach autorskich (zał. 3), - merytoryczna część pracy, zgodnie z wymogami ujętymi w punkcie 1e, -tłumaczenie na język angielski tytułu zawartego w bibliograficznej identyfikacji, - wykaz cytowanej literatury w kolejności alfabetycznej, - spis tabel, rycin, fotografii, - załączniki, b) formatowanie tekstu pracy: - papier A-4, jednostronnie, - czcionka Times New Roman, 12 pkt, - justowanie tekstu, - odstęp między wierszami 1,5, - margines górny i dolny 2,5 cm, - margines lewy 3,5 cm, prawy 1,5 cm, - numeracja stron na dole strony, c) cytowania w tekście w przypisach umieszczonych na dole strony (zał.4), 3. Opieka naukowa: a) pracę magisterską student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł profesora, bądź stopień naukowy doktora habilitowanego, albo upoważnionego przez dziekana nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora. b) pracę licencjacką student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, c) dziekan wydziału może upoważnić do kierowania pracą dyplomową także nauczyciela akademickiego spoza Akademii, który spełnia powyższe wymagania, d) student ma prawo do wyboru seminarium dyplomowego, tematu i opiekuna pracy dyplomowej w ramach oferty przedstawionej przez promotorów, e) w miarę możliwości przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej bierze się pod uwagę zainteresowania i propozycje studentów, w przypadku gdy promotor jest kompetentny w problematyce wykraczającej poza zgłoszoną przez niego ofertę,

3 f) tytuł pracy dyplomowej i osoba promotora podlegają zatwierdzeniu przez kierownika Katedry, w której praca powstaje przed zakończeniem III semestru (w przypadku pracy magisterskiej) lub przed zakończeniem IV semestru (w przypadku pracy licencjackiej) (zał. 5), g) w przypadku dłuższej nieobecności kierującego pracą dyplomową, lub innych uzasadnionych przyczyn, mogących wpłynąć na opóźnienie terminu jej złożenia przez studenta, dziekan w porozumieniu z nim wyznacza osobę, która przyjmie obowiązki kierującego pracą. 4. Ocena pracy: a) pracę dyplomową ocenia jej promotor oraz jeden recenzent, warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego są obie recenzje pozytywne, b) co najmniej jeden z oceniających pracę magisterską (profesor lub recenzent) powinien być samodzielnym pracownikiem nauki, c) w przypadku negatywnej oceny recenzenta dziekan kieruje pracę do innej uprawnionej osoby, druga negatywna recenzja uniemożliwia przyjęcie pracy i dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, d) praca magisterska i dyplomowa oceniana jest pod względem merytorycznym i formalnym (zał. 6). e) końcową oceną pracy jest średnia arytmetyczna oceny promotora i recenzenta. 5. Przygotowanie pracy dyplomowej do oceny i archiwizacji Student składa pracę dyplomową w dwóch termo bindowanych egzemplarzach (jeden dla potrzeb archiwizacji, drugi dla promotora i recenzenta), egzemplarz pracy do archiwizacji ma być wydrukowany dwustronnie (na jednej kartce formatu A-4 powinny znajdować się 4 pomniejszone strony o formacie A-5). Równocześnie składana jest wersja elektroniczna pracy (płyta CD lub DVD). Egzemplarz pozostający w uczelni powinien być zatwierdzony datą i podpisem promotora (na stronie tytułowej), jest on przekazywany przez dziekanat recenzentowi, którego obowiązkiem jest złożenie go wraz z wypełnionym drukiem recenzji do dziekanatu przed obroną. Drugi egzemplarz pracy, wraz z drukiem recenzji, student przekazuje promotorowi. Zobowiązany jest również przygotować 2 egzemplarze fiszki bibliograficznej (załacznik nr 7), które składa w dziekanacie. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

4 Załącznik nr 1 z dnia 28 lutego 2012 r. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH (14 pkt) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ (14 pkt) IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA (14 pkt) TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (16 pkt) Praca magisterska (dyplomowa) napisana w Katedrze.. pod kierunkiem..(14 pkt) KATOWICE 20.. (14 pkt)

5 Bibliograficzna identyfikacja (wzór) Załącznik nr 2 z dnia 28 lutego 2012 r. Imię i nazwisko autora: Tytuł pracy dyplomowej:..... Katedra:... Promotor:... Rok obrony:... Streszczenie (powinno zawierać: cel pracy, materiał, metody badań i wnioski) Słowa kluczowe:

6 Załącznik nr 3 z dnia 28 lutego 2012 r.. (imię i nazwisko) Katowice, dn r. studia stacjonarne/niestacjonarne I /II stopnia* (rodzaj studiów) (kierunek) OŚWIADCZENIE Świadoma/y odpowiedzialności prawnej oświadczam, że złożona praca magisterska(licencjacka) * pt.:...została napisana przeze mnie samodzielnie. Jednocześnie oświadczam, że praca ta nie narusza praw autorskich innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. Ponadto niniejsza praca nie zawiera informacji i danych uzyskanych w sposób nielegalny i nie była wcześniej przedmiotem innych procedur urzędowych związanych z uzyskaniem dyplomów lub tytułów zawodowych uczelni wyższej. naukowych. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na udostępnienie swojej pracy dyplomowej do celów... (podpis autora pracy) *niepotrzebne skreślić

7 Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Załącznik nr 4 z dnia 28 lutego 2012 r WYKAZ PIŚMIENNICTWA Standardowy artykuł z czasopisma: Należy wpisać nazwiska autorów cytowanych prac, inicjały imion, tytuł pracy, skrót nazwy czasopisma zgodny z Medline (http://www. ncbi.nlm.nih.gov/ sites/entrez? db=pubmed), rok wydania, tom, strony. Jeżeli liczba współautorów nie przekracza 4 należy wpisać wszystkich. Jeśli jest ich więcej - należy wymienić 3, a pozostałych pominąć dopisując i wsp. (lub et al. w przypadku artykułu w języku angielskim). Przykłady: 1. Mynarski W., Rozpara M., Czapla K., Garbaciak W. Aerobic Capacity of Students with Different Levels of Physical Activity as Assessed by IPAQ. Journal of Human Kinetics 2009; 21: Hadzik A., Tomik R., Szromek A. Characteristic of Polish national football team fans as sport tourist. Studies in Physical Culture&Tourism 2011; 7: 51 Rozdział w książce Należy podać nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł rozdziału, tytuł książki, z której rozdział pochodzi, redaktora wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony. Przykłady: 1. Szopa J. Rekreacja poprzez jogę. W: Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki. Mynarski W. (red.) AWF, Katowice 2008, s Monografia 1. Grzeganek-Więcek B., Hadzik A., Kantyka J., Maciąg J. Wieloaspektowe zarządzanie organizacjami turystycznymi i sportowymi. AWF, Katowice Grabara M., Szopa J. Asany jogi dla współczesnego człowieka. AWF, Katowice Strony internetowe Należy podać nazwę strony (materiału źródłowego), adres URL i datę wejścia na stronę. Przykład: Burzyński T. i wsp. Prognozy rozwoju oraz oddziaływania turystyki na rynek pracy oraz modernizację przedsiębiorstw w województwie śląskim. data wejścia W pracy nie należy umieszczać informacji ze źródeł nieautoryzowanych i nierecenzowanych np. z ogólnodostępnych stron internetowych.

8 Załącznik nr 5 z dnia 28 lutego 2012 r. Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej Imię i nazwisko studenta nr indeksu Proponowany temat pracy Katedra w której praca będzie realizowana Imię i nazwisko promotora Podpis promotora Temat pracy zatwierdzony przez Kierownika Katedry Podpis Kierownika Katedry

9 Załącznik nr 6 z dnia 28 lutego 2012 r Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką AWF Katowice, dnia... Pan/Pani Proszę Pana/Panią... o ocenę załączonej pracy magisterskiej/licencjackiej studenta/ki Egzamin magisterski/licencjacki odbędzie się w dniu Dziekan OCENA PRACY DYPLOMOWEJ Tytuł pracy. Imię i nazwisko Nr albumu.. Praca magisterska/licencjacka napisana pod kierownictwem... w Katedrze Czy treść pracy odpowiada tematowi w tytule Ocena układu pracy, podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.

10 3. Merytoryczna ocena pracy: Inne uwagi Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł Ocena formalnej strony pracy (poprawność językowa, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze) Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy) Pracę oceniam jako Data... Podpis...

11 Imię i nazwisko autora: Bibliograficzna identyfikacja Tytuł pracy magisterskiej: Katedra:... Promotor:... Rok obrony:... Streszczenie (powinno zawierać: cel pracy, materiał, metody badań i wnioski) maksymalnie 250 wyrazów... Słowa kluczowe:... maksymalnie 5 słów kluczowych...