M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska. Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego. Przyczyny kolejnego wydania Data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska. Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego. Przyczyny kolejnego wydania Data"

Transkrypt

1 Liczba egzemplarzy: Kopia kontrolowana numer: Autor: Zaakceptowana przez: M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego Data wydania pierwszego Nr wydania Przyczyny kolejnego wydania Data 1. Cel procedury: Celem procedury jest zapewnienie jednolitego i powtarzalnego sposobu przeprowadzania egzaminów licencjackich i poinformowanie zainteresowanych studentów o ich przebiegu 2. Zakres procedury Procedura dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących seminaria licencjackie i recenzujących prace licencjackie, pracowników Dziekanatu oraz wszystkich studentów kończących studia pierwszego stopnia, przy czym koniec studiów następuje w roku 2011 i w latach nastepnych. 3. Dokumenty związane: a) Regulamin studiów w części dotyczącej skali ocen ( 18) i egzaminów dyplomowych ( 24), b) Zasady metodyczne pisania prac dyplomowych w WSTiH, c) Lista nauczycieli bez stopnia naukowego doktora upoważnionych do pełnienia obowiązków promotora prac licencjackich i pisania recenzji tych prac, d) Lista przeglądowych pytań egzaminacyjnych, e) Zarządzenie nr 5/2007 Rektora WSTiH z dnia 30 września 2007 roku w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów 1

2 dyplomowych licencjackich i magisterskich a także wymogów stawianych pracom dyplomowym zgłaszanym do wyróżnienia, f) Procedura PS-13 dotycząca sprawdzania prac programem antyplagiatowym. 4. Definicje: a) Promotor nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanegoe, kierujący pisaniem pracy licencjackiej, ewentualnie nauczyciel akademicki bez stopnia naukowego doktora, upoważniony przez Rektora do prowadzenia seminarium i kierowania pisaniem pracy licencjackiej. b) Recenzent nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym dr lub dr hab., któremu powierza się zrecenzowanie pracy licencjackiej. Zrecenzowanie można powierzyć także nauczycielowi bez stopnia naukowego doktora, jeżeli został upoważniony przez Rektora do spełniania roli promotora. c) Komisja Egzaminacyjna to zespół trzech pracowników, składający się z promotora, recenzenta oraz nauczyciela akademickiego będącego przewodniczącym Komisji. Jeżeli z nagłych powodów (wyjątkowo) w wyznaczonym terminie egzaminu na egzamin nie zgłasza się promotor lub recenzent, to Przewodniczący Komisji zwraca się do Dziekana z wnioskiem o wyznaczenie nauczyciela akademickiego zastępującego nieobecnego członka Komisji Egzaminacyjnej. 5. Odpowiedzialność: 1. Dziekan Wydziału w zakresie nadzoru nad nauczycielami oraz pracownikami Dziekanatu biorącymi udział w czynnościach objętych procedurą, w zakresie powoływania recenzentów oraz przewodniczących komisji egzaminacyjnych. 2. Kierownik Dziekanatu w zakresie przygotowania przez pracowników dziekanatu kompletnej dokumentacji studenta oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za ustalanie 2

3 terminów i miejsca przeprowadzania egzaminu licencjackiego. 3. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w zakresie właściwego przeprowadzenia egzaminu i jego udokumentowania w protokole egzaminacyjnym oraz indeksie studenta. 4. Kierownicy jednostek organizacyjnych w zakresie zapoznania pracowników jednostki z treścią procedury. 6. Sposób postępowania: 1. Student zamierzający przystąpić do egzaminu licencjackiego przekazuje promotorowi dwa egzemplarze pracy licencjackiej, napisane w ramach seminarium prowadzonego przez promotora, zgodnie z Zasadami metodycznymi pisania prac dyplomowych obowiązującymi w WSTiH w Gdańsku. Student przekazuje również wersję elektroniczną pracy zapisaną jako plik MSWord'a Promotor, stwierdzając spełnianie przez pracę licencjacką minimalnych wymagań, zalicza studentowi ostatni semestr studiów, przekazuje jeden egzemplarz do dziekanatu wraz ze swoją recenzją oraz propozycją wyznaczenia recenzenta i terminu egzaminu. Jeżeli promotor uznaje, że praca nie spełnia minimalnych wymagań, to informuje o tym studenta w czasie możliwie najkrótszym, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania pracy i wskazuje studentowi, jakie wymagania nie są spełnione i jakiego rodzaju zmiany powinny zostać wprowadzone do pracy dyplomowej. 2. Dziekan, lub wyznaczony przez Dziekana Prodziekan, wyznacza recenzenta. Recenzentem może być osoba inna niż proponowana przez promotora. Dziekan przy wyborze recenzenta kieruje się tematyką pracy i profilem naukowozawodowym recenzenta, dążąc do zharmonizowania tych dwóch elementów. Dokonując wyboru recenzenta Dziekan bierze pod uwagę także uwarunkowania organizacyjne przeprowadzania egzaminów (przez uwarunkowania te rozumie się między innymi liczbę prac, jaką ma zrecenzować recenzent w określonym czasie). Recenzent przygotowuje recenzje w czasie możliwie najkrótszym, jednak nieprzekraczającym 14 dni. Jeżeli recenzent ocenia pracę jako niedostateczną, to Dziekan wyznacza drugiego recenzenta. Jeżeli ocena drugiego recenzenta jest również niedostateczna, to student jest o tym informowany przez pracownika Dziekanatu, a praca jest za pośrednictwem 3

4 promotora zwracana studentowi, celem przygotowania przez niego nowej wersji, uwzględniającej uwagi krytyczne recenzentów. Recenzentem nowej wersji pracy powinien być jeden z recenzentów wersji pierwotnej. Jeżeli nowa wersja jest również oceniona jako niedostateczna, to student, aby przystąpić do egzaminu licencjackiego, powtarza przynajmniej jeden semestr seminarium w celu przygotowania kolejnej wersji. Przed egzaminem licencjackim praca licencjacka może być poddana sprawdzeniu programem antyplagiatowym. W wyniku tego sprawdzenia student może nie zostać dopuszczony do egzaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan. Jeżeli decyzja o niedopuszczeniu do egzaminu opiera się na wynikach sprawdzenia pracy programem antyplagiatowym, to dopuszczenie do egzaminu jest możliwe tylko na podstawie nowej pracy licencjackiej, ocenionej pozytywnie przez promotora i recenzentów. Promotor i recenzenci, dokonując oceny pracy, stosują skalę ocen określoną w 18 Regulaminu studiów WSTiH. 3. Egzamin licencjacki może się odbyć tylko wtedy, gdy student oprócz pracy licencjackiej ocenionej pozytywnie uzyska wszystkie zaliczenia i zda wszystkie egzaminy wynikające z planu studiów oraz ureguluje zobowiązania finansowe w stosunku do WSTiH oraz zobowiązania w stosunku do Biblioteki WSTiH. 4. Dziekan lub Prodziekani pełnią rolę Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej egzaminu licencjackiego. Dziekan może obowiązki przewodniczącego powierzyć także innemu nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora. Komisja Egzaminacyjna otrzymuje z dziekanatu teczkę studenta dokumentującą przebieg jego studiów, a w szczególności zawierającą informację o średniej wszystkich ocen (zaliczeń, egzaminów, łącznie z ocenami niedostatecznymi) uzyskanych przez studenta w trakcie studiów. 5. Termin egzaminu ustala wyznaczony pracownik dziekanatu, uzgadniając go z członkami komisji. Pracownik ten określa także miejsce przeprowadzenia egzaminu i jest odpowiedzialny za poinformowanie o terminie zainteresowanych studentów za pośrednictwem poczty elektronicznej z tygodniowym wyprzedzeniem. Student nieposiadający konta poczty elektronicznej jest zobowiązany do dowiadywania się w dziekanacie o terminie egzaminu. W 4

5 ciągu 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem egzaminu student może zapoznać się z recenzjami swojej pracy licencjackiej. 6. Na początku egzaminu Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej upewnia się, czy student czuje się dobrze pod względem zdrowotnym, aby przystąpić do egzaminu. Pozytywna deklaracja studenta umożliwia rozpoczęcie egzaminu. Na egzaminie student losuje jedno pytanie z listy pytań przeglądowych oraz otrzymuje od Komisji Egzaminacyjnej dwa pytania związane z pracą licencjacką. Propozycje tych dwóch pytań składa Komisji Egzaminacyjnej recenzent. Odpowiedzi studenta na każde z trzech pytań są oceniane oddzielnie, bez obecności studenta, a za ocenę egzaminu przyjmuje się średnią arytmetyczną zaokrągloną do najbliższej oceny przewidzianej Regulaminem studiów. Różnice zdań na temat ocen za odpowiedzi między członkami komisji rozstrzyga Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Ocena za pracę jest średnią ocen wystawionych przez recenzenta i promotora, zaokrągloną zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami zaokrąglania liczb do najbliższej oceny przewidzianej Regulaminem studiów. Jeżeli praca licencjacka została przez pierwszego recenzenta oceniona negatywnie, a pozytywnie przez drugiego recenzenta to ocenę za pracę oblicza się jako średnią na podstawie trzech ocen, promotora i obu recenzentów. Zasady zaokrąglania, jak powyżej. Jeżeli Komisja Egzaminacyjna uzna, że student nie zdał egzaminu licencjackiego, to Dziekan wyznacza nowy termin egzaminu jako ostateczny, uwzględniając postanowienia Regulaminu studiów WSTiH. 7. Ocenę łączną za studia, która zostaje wpisana do dyplomu ukończenia studiów, oblicza się jako sumę połowy średniej ocen z przebiegu studiów, oraz jednej czwartej oceny za pracę oraz jednej czwartej oceny za odpowiedzi na egzaminie licencjackim przy zastosowaniu następującej skali: suma do 3,20 ocena dostateczna suma od 3,21 do 3,70 - ocena dostateczna plus suma od 3,71 do 4,20 ocena dobra suma od 4,21 do 4,49 ocena dobra plus suma od 4,50 ocena bardzo dobra 5

6 8. Egzamin licencjacki kończy się poinformowaniem studenta o wyniku egzaminu. Bezpośrednio po egzaminie student ma prawo otrzymać z dziekanatu zaświadczenie o uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata. 7. Załączniki 8. Upublicznienie Dokumenty związane podane w punkcie 3 tej procedury oraz formularze recenzji Procedura jest udostępniona studentom na stronie internetowej WSTiH. Procedura przekazana jest także kierownikom jednostek organizacyjnych celem zapoznania z nią tych pracowników, których procedura dotyczy. Załączniki na następnych stronach. 6

7 Załącznik 1 Wyciąg z Regulaminu Studiów VI. Skala ocen W egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobry 5,0 dobry plus 4,5 dobry 4,0 dostateczny plus 3,5 dostateczny 3,0 niedostateczny 2,0 2. Przy obliczaniu średniej ważonej ocen bierze się pod uwagę wszystkie oceny z zaliczeń i egzaminów. 3. Każdy przedmiot otrzymuje w ramach planów studiów punktację zgodną z ECTS (Europejski System Transferów i Akumulacji Punktów). Załącznik Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego licencjackiego lub dyplomowego magisterskiego, zwanym dalej dyplomowym, jest: - spełnienie wszystkich wymagań wynikających z planów studiów, - uzyskanie z pracy dyplomowej oceny co najmniej dostatecznej, - uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec Uczelni. 2. Ukończenie studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego. 3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana w składzie: przewodniczący, promotor i recenzent pracy. 7

8 Przewodniczącym komisji jest Dziekan, prodziekan lub inny nauczyciel akademicki upoważniony przez Dziekana. 4. Praca dyplomowa powinna być zaakceptowana przez promotora i złożona przez niego w Dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do: - 28 lutego, I termin, jeżeli studia kończą się w semestrze zimowym, - 31 maja, II termin, jeżeli studia kończą się w semestrze zimowym, - 31 maja I termin, jeżeli studia kończą się w semestrze letnim września II termin, jeżeli studia kończą się w semestrze letnim. 5. Egzamin dyplomowy winien odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej. 6. Promotorem pracy dyplomowej może być: 1) licencjackiej: profesor, docent, doktor, starszy wykładowca (za zgodą Senatu), 2) magisterskiej: profesor, doktor habilitowany, docent (za zgodą Rektora). 7. Ostateczny wynik studiów, który zostaje wpisany jako ocena na dyplomie ukończenia studiów oblicza się jako sumę połowy średniej ocen z przebiegu studiów, jednej czwartej oceny za pracę dyplomową oraz jednej czwartej oceny za odpowiedzi na egzaminie dyplomowym przy zastosowaniu następującej skali: suma do 3,20 ocena dostateczna suma od 3,21 do 3,70 ocena dostateczna plus suma od 3,71 do 4,20 ocena dobra suma od 4,21 do 4,49 ocena dobra plus suma od 4,50 ocena bardzo dobra 8. Egzamin dyplomowy kończy się poinformowaniem studenta o wyniku egzaminu. 9. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza nowy termin egzaminu jako ostateczny. Egzamin w nowym terminie nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem 8

9 jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty poprzedniego egzaminu. 10. Absolwent Uczelni otrzymuje dyplom ukończenia studiów, zgodnie ze wzorem określonym w odrębnych przepisach i tytuł zawodowy: licencjat lub magister, w zależności od poziomu ukończonych studiów. Załącznik 3 Zarządzenie Nr 5/2007 Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku z dnia 30 września 2007 roku w sprawie: trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych licencjackich i magisterskich a także wymogów stawianych pracom dyplomowym zgłaszanym do wyróżnienia. W związku z wynikami badań jakości losowo wybranych prac licencjackich i magisterskich i postanowieniami Kolegium Dziekańskiego na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2007 r., na podstawie 18 ust. 1 pkt.1 Statutu WSTiH i 24 Regulaminu studiów zarządzam, co następuje: 1 Z dniem 01 czerwca 2007 r. wprowadzam obowiązek przestrzegania następujących zasad przy przeprowadzaniu egzaminów dyplomowych: 1. Dyplomant składa u promotora /zatwierdzoną przez promotora/ pracę w dwóch egzemplarzach + wersję elektroniczną pracy do archiwum Uczelni. 9

10 2. Promotor proponuje Dziekanowi dwie kandydatury do opracowania recenzji pracy, kierując się wyłącznie zbieżnością specjalizacji z tematem pracy. 3. Dziekan wyznacza recenzenta z podanych kandydatur albo wyznacza innego recenzenta, kierując się również przytoczoną w pkt. 2 zasadą. 4. Promotorami i recenzentami prac magisterskich mogą być wyłącznie profesorowie i doktorzy habilitowani, w indywidualnych przypadkach, za zgodą Rektora również doc. dr. 5. Ocena pracy dyplomowej dokonywana przez promotora i recenzenta ma formę problemowo-opisową. 6. Student przystępujący do egzaminu dyplomowego licencjackiego otrzymuje jedno pytanie ogólno-teoretyczne i dwa pytania związane z pracą od Komisji. 7. Student przystępujący do egzaminu dyplomowego magisterskiego, referuje następujące zagadnienia: - przedmiot i cel pracy, - metody opracowania, - zakres czasowy i rzeczowy pracy, - wypowiada się obszernie na temat wyników wniosków osiągniętych w pracy, - oraz odpowiada na dwa pytania z podanego zestawu pytań. 8. Egzaminy dyplomowe należą do najbardziej prestiżowych i pamiętanych przeżyć, dlatego czas ich trwania określa się na minimum 30 minut. 9. Egzaminy dyplomowe odbywają się nie wcześniej niż 7 dni od daty złożenia w Dziekanacie kompletu dokumentów łącznie z recenzjami i oświadczeniem studenta o odpowiedzialności prawnej, że złożona 10

11 praca dyplomowa nie jest plagiatem, a wersja elektroniczna jest zgodna z przedstawioną pracą. 10. Dyplomanci mają pełne prawo do zapoznania się z recenzjami w Dziekanacie przed egzaminem. 11. Istnieje możliwość przesunięcia terminu egzaminu w razie zgłoszonej niedyspozycji dyplomanta w pierwszym terminie ( Komisja przed rozpoczęciem egzaminu powinna spytać egzaminowanego czy jest gotowy podejść do egzaminu dyplomowego czy też prosi o przesunięcie terminu ). 12. Utrzymuje się nadal obowiązek sprawdzania prac programem antyplagiatowym. 13. W okresie wakacji tj. od 10 lipca do 31 sierpnia nie przeprowadza się egzaminów dyplomowych Z dniem 01 czerwca 2007 r. wprowadza się możliwość wyróżniania wybitnych prac licecjackich i magisterskich. 2. Zgłoszona praca do wyróżnienia powinna być pracą badawczą /empiryczną/ poprawną metodologicznie bogato udokumentowaną literaturą przedmiotu, wnoszącą praktyczne rozwiązania badanego problemu. 3. Praca powinna być oceniona zarówno przez promotora jak i recenzenta na ocenę bardzo dobrą. 4. Student, którego pracę zgłoszono do wyróżnienia powinien mieć średnią ocen ze studiów powyżej oceny dobrej i egzamin dyplomowy zdany na ocenę bardzo dobrą. 11

12 5. Z wnioskiem o wyróżnienie pracy występuje komisja egzaminacyjna do Dziekana. 6. Dziekan powołuje superrecenzenta i po jego pozytywnej recenzji kieruje pracę do Rektora. 7. Rektor zatwierdza wyróżnienie i przyznaje nagrodę: ,- za pracę licencjacką, ,- za pracę magisterską. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 01 października 2007 r. 4 Traci ważność Zarządzenie Nr 2/2007 Rektora WSTiH w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych licencjackich i magisterskich a także wymogów stawianych pracom dyplomowym zgłaszanym do wyróżnienia. Gdańsk, dnia 30 września 2007 r. 12

13 Załącznik 4 Pytania egzaminacyjne dla studentów zdających egzamin licencjacki obowiązujące od Elementy atrakcyjności turystycznej miejsca docelowego. 2. Rola obszarów chronionych w rozwoju turystyki np. parki narodowe. 3. Charakterystyka wybranych walorów turystycznych województwa pomorskiego. 4. Rola walorów krajoznawczych Polski w rozwoju turystyki. 5. Koncesje i zezwolenia w działalności turystycznej. 6. Umowy zawierane przez biura podróży z klientami. 7. Prawa konsumenta usług turystycznych i ich ochrona. 8. Kategoryzacja obiektów hotelarskich. 9. Ochrona przyrody a rozwój turystyki. 10. Podstawowe zadania rekreacji fizycznej. 11. Uczestnictwo indywidualne, rodzinne i grupowe w rekreacji fizycznej. 12. Podstawowe czynniki wpływające na prozdrowotny styl życia. 13. Istota marketingu usług i jego rodzaje. 14. Pojęcie i struktura planu marketingowego firmy. 15. Rodzaje i struktura produktu turystycznego. 16. Istota i funkcje promocji w turystyce. 17. Funkcje i podział infrastruktury turystycznej. 18. Baza noclegowa w Polsce i jej specyfika. 19. Baza gastronomiczna w Polsce i jej podział. 13

14 20. Wybrane wskaźniki zagospodarowania turystycznego. 21. Kształtowanie zagospodarowania turystycznego na obszarach chronionych. 22. Problemy rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. 23. Cele polityki turystycznej Unii Europejskiej i fundusze strukturalne. 24. Czynniki rozwoju turystyki. 25. Bilans korzyści i strat rozwoju współczesnej turystyki. 26. Międzynarodowe organizacje turystyczne podać przykłady. 27. Rola i zadania Polskiej Organizacji Turystycznej. 28. Turystyka międzynarodowa w dobie współczesnej. 29. Rynek turystyczny i jego specyfika. 30. Przedsiębiorstwo turystyczne jako kategoria rynkowa definicja, cele, funkcje, typy. 31. Cechy usług turystycznych a zagrożenia interesów turystów podać przykłady. 32. Rodzaje ubezpieczeń w turystyce. 33. Komputerowe systemy rezerwacji. 34. Rola i zadania informacji turystycznej. 35. Transport w turystyce rodzaje i znaczenie. 36. Metody badawcze nauk społecznych i ich zastosowanie w turystyce. 37. Turystyka morska w Polsce i jej rozwój. 38. Morze Bałtyckie jako region turystyczny. 39. Rola i umiejętności kierownicze w zarządzaniu. 40. Przyczyny powstawania chorób cywilizacyjnych podać przykłady. 14

15 Załącznik 5 Lista nauczycieli upoważnionych do prowadzenia seminariów licencjackich i pisania recenzji tych prac 1. prof. zw. dr hab. W.Włodzimierz Gaworecki 2. prof. zw. dr hab. Teodor Kulawczuk 3. prof. zw. dr hab. Zofia Sawiczewska 4. prof. zw. dr hab. Zbigniew Mroczyński 5. prof. zw. dr hab. Maria Szpakowska 6. prof. zw. dr hab. Bronisław Rudowicz 7. prof. zw. dr hab. Błażej Śliwiński 8. prof. zw. dr hab. Bernard Kubiak 9. prof zw. dr hab. Marianna Daszkowska 10. prof. zw. dr hab. Antoni Makać 11. prof. zw. dr hab. Andrzej Piskozub 12. prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Kreft 13. prof. nadzw. dr hab. Lucjan Czechowski 14. prof. nadzw. dr hab. Wojciech Ratkowski 15. prof. nadzw. dr hab. Stanisław Jojczyk 16. prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Gulda 17. prof. nadzw. dr hab. Mariusz Taniewski 18. prof. nadzw. dr hab. Maciej Drzewiecki 19. prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Wysocki 20. prof. nadzw. dr hab. Jan Leśniak 21. prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Nierzwicki 22. prof. nadzw. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka 23. prof. nadzw. dr hab. Anna Rzeczycka 24. prof. nadzw. dr hab. Anna Lebiedzińska 25. prof. nadzw. dr hab. Aleksander Szwichtenberg 26. doc. dr inż. Jacek Winiarski 15

16 27. doc. dr Zdzisław Bloch 28. doc. dr Wojciech Nastaj 29. doc. dr Tomasz Studzieniecki 30. doc. dr Mirosław Boruszczak 31. doc. dr Edyta Drajska 32. doc. dr Mariusz Darabasz 33. doc. dr Mariola Łuczak 34. doc. dr Maria Lechicka-Kostuch 35. doc. dr Maria Chomka 36. doc. dr Małgorzata Gawrycka 37. doc. dr Loretta Neufeldt-Ziemba 38. doc. dr Krystyna Maroszek 39. doc. dr Krystyna B. Sawicka 40. doc. dr Henryk J. Lewandowski 41. doc. dr Hanna Bohdanowicz 42. doc. dr Grażyna Złotkowska 43. doc. dr Barbara J. Dąbrowska 44. doc. dr Arkadiusz Olszewski 45. doc. dr Antoni Korowicki 46. doc. dr Anna Lenart 47. adj. dr Monika Gut - Winiarska 48. adj. dr Anna Białk-Wolf 49. dr Waldemar Krupa 50. dr Tomasz Dryl 51. dr Sylwia Kłopotowska-Kuczmer 52. dr Ryszard Pałgan 53. dr Przemysław Kierończyk 54. dr Małgorzata Wach-Kloskowska 55. dr Joanna Stefaniak 56. dr hab. Nelly Daszkiewicz 57. dr hab. Henryk Woźniak 16

17 58. dr Edyta Gołąb 59. dr Bogumił Czerwiński 60. dr Beata Wierzbicka 61. dr Agnieszka Tomczak-Witych 62. dr Henryk Kulas 63. st. wykł. mgr inż. Jorg Wilczyński 64. st. wykł. mgr inż. Danuta Wójcik 65. st. wykł. mgr Tomasz Borkowski 66. st. wykł. mgr Zbigniew Witkiewicz 67. st. wykł. mgr Stanisław Wilgocki 68. st. wykł. mgr Małgorzata Chroboczyńska 69. st. wykł. mgr Edmund Matowski 70. st. wykł. mgr Barbara Podsiadło 17

18 Załącznik 6... Gdańsk, dnia r. Pieczęć służbowa szkoły Pan(i) Proszę Pana/ Panią...o ocenę załączonej pracy... studenta... Egzamin dyplomowy przewiduje w dniu... DZIEKAN Ocena pracy magisterskiej/licencjackiej dokonana przez recenzenta Temat pracy... Imię i nazwisko... Nr albumu...seminarium... Katedra(Zakład) Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule Ocena układu pracy struktury podziału treści kolejności rozdziałów, kompletności tez itp. 3. Merytoryczna ocena pracy:... 18

19 4. Inne uwagi Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcia problemu... 6.Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł Ocena formalnej strony pracy ( poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze ) Sposób wykorzystania pracy ( publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy ) 11. Pracę oceniam jako data podpis 19

20 Załącznik 7... Gdańsk, dnia r. Pieczęć służbowa szkoły Ocena pracy magisterskiej/licencjackiej dokonana przez promotora Temat pracy... Imię i nazwisko... Nr albumu...seminarium... Katedra(Zakład) Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule Ocena układu pracy struktury podziału treści kolejności rozdziałów, kompletności tez itp. 3. Merytoryczna ocena pracy:... 20

21 4.Inne uwagi Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcia problemu Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł Ocena formalnej strony pracy ( poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze ) Sposób wykorzystania pracy ( publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy) Pracę oceniam jako data podpis 21

22 Załącznik 8 Zasady metodyczne pisania prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich) w WSTiH w Gdańsku Opracowanie: Prof. nadzw. dr hab. Witold Nierzwicki Prof. nadzw. dr hab. Lucjan Czechowski Doc. dr Mariola Łuczak 22

23 SPIS TREŚCI: Wstęp Wymogi ogólne Wymogi formalne i edytorskie Układ strony tytułowej Podział treści w pracy dyplomowej Oznaczanie kolejnych części pracy Wstęp do pracy dyplomowej Stosowanie odsyłaczy, cytatów i przypisów w pracy dyplomowej Umieszczanie elementów graficznych (ilustracji ) w pracy dyplomowej Zakończenie pracy dyplomowej Wykaz literatury cytowanej Uwagi dodatkowe 23

24 WSTĘP Niniejsze wytyczne powstały na potrzeby ujednolicenia prac dyplomowych pisanych w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Opracowanie ma charakter skróconego przewodnika metodycznego, obejmującego wymogi dla autorów prac licencjackich i magisterskich oraz wskazówki dla kierowników seminariów dyplomowych. WYMOGI OGÓLNE 1. Temat pracy licencjackiej/magisterskiej powinien odpowiadać zainteresowaniom naukowym studenta oraz ogólnemu zakresowi badawczemu uczelni oraz katedry, w której praca ta powstaje. Jego ramy określają profil i program studiów. 2. Treść pracy piszemy bezosobowo (omówione zostaną) lub w trzeciej osobie liczby pojedynczej (autorka podjęła się omówienia). Nie stosujemy pierwszej osoby liczby pojedynczej. 3. W pracy licencjackiej student winien wykazać się ogólną wiedzą w obszarze problemu badawczego prezentowanego w pracy, zaś w pracy magisterskiej student powinien się wykazać opanowaniem wiedzy przynajmniej z kilku dyscyplin naukowych, a także znajomością metod i technik analizy zjawisk, które bada. Wyrazem tego winno być wykorzystanie w pracy odpowiednio dobranej literatury w liczbie nie mniejszej niż 15-ście pozycji w przypadku prac licencjackich i 20-ścia pozycji w przypadku prac magisterskich. 4. W pracy licencjackiej/magisterskiej student powinien scharakteryzować dotychczasowe, opublikowane osiągnięcia innych autorów w rozwiązywaniu danego problemu badawczego. Charakterystyka ta może mieć charakter krytycznego omówienia odpowiednich pozycji bibliografii polsko-, jak i obcojęzycznej, zwłaszcza w przypadku pracy magisterskiej. 5. Istotną część pracy licencjackiej/magisterskiej powinny stanowić: formułowanie zagadnienia badawczego, wybór i charakterystyka metod badawczych służących do rozwiązania danego problemu badawczego, praktyczne rozwiązanie tego problemu zakończone prezentacją i interpretacją uzyskanych wyników. 24

25 6. Problem badawczy powinien zasadniczo dotyczyć szeroko pojętych aspektów wybranego fragmentu rzeczywistości. Jego analiza w przypadku pracy licencjackiej powinna mieć charakter omówienia dostępnej literatury i wyników badań innych autorów lub też własnego oryginalnego, empirycznego badania (w przypadku pracy licencjackiej), zaś w przypadku pracy magisterskiej krytycznego omówienia dostępnej literatury oraz oryginalnego, empirycznego badania, z wykorzystaniem poznanych przez studenta w okresie studiów metod i technik badawczych. 7. Należy dążyć do tego, aby praca licencjacka mieściła się w przedziale stron, zaś praca magisterska w przedziale stron. WYMOGI FORMALNE I EDYTORSKIE 1. Tekst powinien być pisany na papierze formatu A4, wyjustowany (wyrównany do prawej i lewej strony). 2. Używać należy czcionki o kroju: Times New Roman 3. Tekst główny powinien być pisany czcionką Tekst należy pisać z zachowaniem normalnej interlinii (1,5), tak aby na jednej stronie znajdowało się wierszy. 5. Na każdej stronie komputeropisu należy zachować jednakowe marginesy (justowanie tekstu), których rozmiary powinny wynosić: górny 25 mm; dolny 25 mm; lewy 35 mm; prawy 25 mm. 6. Tekst powinien być pisany z zachowaniem akapitów wciętych 0,8 cm. 7. Widoczna numeracja stron powinna rozpoczynać się dopiero od wstępu do pracy. 8. Numery stron najlepiej umieszczać na dole strony (stopka) z wyrównaniem do środka. 9. Do wyliczeń używamy cyfr arabskich lub myślników. Nie używamy innych znaków graficznych. 10. Przypisy na dole każdej strony numerowane automatycznie powinny być ciągłe w obrębie całej pracy. 25

26 11. Każdy rozdział zaczyna się od nowej strony, podrozdział wystarczy, że będzie oddzielony od poprzedniego jednym pustym wersem. 12. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów oraz ewentualnie punktów powinny być powiększone (odpowiednio czcionka: 16 i 14) i wytłuszczone. UKŁAD STRONY TYTUŁOWEJ 1. Strona tytułowa jest pierwszą nienumerowaną stroną całej pracy. 2. Układ strony tytułowej powinien być zbliżony do schematu 1. 26

27 Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej Schemat 1 Wydział Turystyki, Rekreacji i Ochrony Zdrowia Imię i nazwisko studenta Nr albumu... Tytuł pracy magisterskiej/licencjackiej Gdańsk...(rok)... Praca licencjacka/magisterska napisana w Katedrze... pod kierunkiem prof. zw. dr hab., prof. nadzw. dr hab., doc. dr, dr, mgr... w roku akademickim... 27

28 PODZIAŁ TREŚCI W PRACY DYPLOMOWEJ 1. Podstawową jednostką składową pracy licencjackiej/magisterskiej, mającą na celu uporządkowanie jej treści jest rozdział. 2. W pracy licencjackiej/magisterskiej powinny być co najmniej trzy rozdziały, a nie więcej niż cztery. 3. Rozdział powinien się dzielić wewnętrznie na podrozdziały, natomiast podrozdział jeśli występuje taka konieczność - na punkty. 4. Rozdział powinien zawierać co najmniej dwa podrozdziały, a podrozdział co najmniej dwa punkty. 5. Wyróżnienie w rozdziale tylko jednego podrozdziału, a w podrozdziale tylko jednego punktu przeczy zasadzie logiki, jako że wówczas zarówno nazwa rozdziału i podrozdziału, jak i odpowiednio nazwa podrozdziału i punktu musiałyby brzmieć identycznie. 6. W wyjątkowych przypadkach w pracy licencjackiej/magisterskiej mogą znajdować się rozdziały, które w ogóle nie dzielą się wewnętrznie na podrozdziały. 7. Podział pracy licencjackiej/magisterskiej na części (rozdziały, podrozdziały, punkty) musi być przejrzysty, logicznie spójny i nie dający możliwości niezamierzonym powtórzeniom. 8. Nazwa rozdziału pracy licencjackiej/magisterskiej nie może być identyczna z tytułem pracy, a nazwa podrozdziału z nazwą rozdziału pracy. 9. Pomiędzy nazwami i numerowanymi fragmentami pracy licencjackiej/magisterskiej nie może być pól nienazwanych i nienumerowanych, czyli tzw. pól niczyich, wstępów do podrozdziałów (schemat 2). 28

29 Nie stosujemy tekstów wprowadzających Schemat 2 Rozdział 1 Charakterystyka koncepcji produktu turystycznego obszaru Trudna sytuacja gospodarcza Polski znajduje swoje odzwierciedlenie także w branży turystycznej. Ogólny wzrost cen na rynku na większość towarów i usług spowodował ogólne zubożenie społeczeństwa, czego następstwem jest spadek popytu wśród Polaków na usługi turystyczne Znaczenie teoretyczno praktyczne marketingu turystycznego i terytorialnego 10. Względy organizacyjno-techniczne wskazują na fakt, iż najbardziej przejrzystą formę oznaczania kolejności rozdziałów, podrozdziałów i punktów w pracy licencjackiej/ magisterskiej ma system numeryczny z wykorzystaniem cyfr arabskich lub rzymskoarabskich (zob. przykłady). OZNACZANIE KOLEJNYCH CZĘŚCI PRACY DYPLOMOWEJ 1. Przy zastosowaniu arabskiej numeracji rozdziałów Rozdział 1 Tytuł rozdziału 1.1. Tytuł punktu pierwszego Tytuł podpunktu pierwszego Tytuł podpunktu drugiego 1.2.Tytuł punktu drugiego Tytuł podpunktu pierwszego Tytuł podpunktu drugiego 29

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2007/2008.

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2007/2008. Uchwała Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z Nr RWWF-9-XII/2007 dnia 18 grudnia 2007 w sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) 1. Wymagania dotyczące pisania

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku Procedura Systemu Zapewnienia Jakości tytuł: Procedura wyboru i przeprowadzania proseminarium

WyŜsza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku Procedura Systemu Zapewnienia Jakości tytuł: Procedura wyboru i przeprowadzania proseminarium Autor: M. Łuczak, W. Nierzwicki Zaakceptowana przez: Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego Data wydania pierwszego 20.02.2011 Nr wydania Przyczyny kolejnego wydania Data drugie dostosowanie do

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 4-IX/2014 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku Zarządzanie 1. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego oraz związanych z nim procedur administracyjnych i zasad edytorskich przy pisaniu pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 2-V/2015 Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego oraz związanych z nim procedur administracyjnych i zasad edytorskich przy pisaniu pracy licencjackiej. I. Informacje

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM WYDZIAŁ FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Finansów dnia 16 listopada 2009 r.) I. Wymogi regulaminowe 1. Praca

Bardziej szczegółowo

K. Maroszek, W. Nierzwicki, J. Olszewska. Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego

K. Maroszek, W. Nierzwicki, J. Olszewska. Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego Autor: K. Maroszek, W. Nierzwicki, J. Olszewska Zaakceptowana przez: Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego Data wydania pierwszego 20.12.2010 Nr wydania Przyczyny kolejnego wydania Data drugie

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM Załącznik 1 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM 1. Wymogi ogólne Praca licencjacka jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

K. Maroszek, W. Nierzwicki, J. Olszewska. Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego

K. Maroszek, W. Nierzwicki, J. Olszewska. Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego Autor: K. Maroszek, W. Nierzwicki, J. Olszewska Zaakceptowana przez: Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego Data wydania pierwszego 20.12.2010 Nr wydania Przyczyny kolejnego wydania Data drugie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie (WSGK)

Regulamin dyplomowania w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie (WSGK) Regulamin dyplomowania w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie (WSGK) 1. Przepisy ogólne 1. Regulamin dyplomowania w WSGK w Kutnie określa procedury administracyjne i zasady edytorskie przy pisaniu

Bardziej szczegółowo

M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska. Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego

M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska. Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego Liczba egzemplarzy: Kopia kontrolowana numer: Autorzy: Zaakceptowana przez: M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego Data wydania 15.09.2010 Nr wydania Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na Wydziale Administracji i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Pile

Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na Wydziale Administracji i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Pile Załącznik do Uchwały nr 035/RWAZ/07 z dnia 28.09.2007 r. Rady Wydziału Administracji i Zarządzania Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na Wydziale Administracji i Zarządzania w Wyższej

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r.

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r. DYPLOMOWANIA Procedura określa zasady przygotowania prac dyplomowych, oceny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM Załącznik do Uchwały nr 4/2010 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM (dla studentów, których obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego 1. Zasady realizacji prac dyplomowych Zasady dyplomowania na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Załącznik nr 4 do Zasad przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (podstawa prawna: Regulamin studiów na Uniwersytecie Łódzkim przyjęty Uchwałą Senatu UŁ nr 159 z dnia 22.04.2013 r..) 1.

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r.

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Podstawa prawna: 1) Regulamin studiów KUL, uchwała senatu KUL nr 726/II/18 z dn. 2l.03.2013

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich):

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich): Uchwała Nr RWWF-2-I-II/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących pisania prac

Bardziej szczegółowo

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej Regulamin dotyczący kryteriów i zasad przygotowywania prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 1. Zasady dotyczące

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA WYMOGI REDAKCYJNE PRACY DYPLOMOWEJ:

PRACA DYPLOMOWA WYMOGI REDAKCYJNE PRACY DYPLOMOWEJ: PRACA DYPLOMOWA Dokumenty niezbędne do przygotowania pracy dyplomowej dostępne są na stronie internetowej Wydziału. PRACA DYPLOMOWA musi odpowiadać wytycznym (wymogom redakcyjnym) obowiązującym w Wydziale.

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia

Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH WYDZIAŁ HUMANISTYCZN Y Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia Kielce 2013 1 PRACA DYPLOMOWA 1. Studenci studiów I i II stopnia zobowiązani

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6 CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2.ROZSZERZYŁ SWOJĄ WIEDZĘ O OPISYWANYM W PRACY ZAGADNIENIU 3.DOSTRZEGA PRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania.

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania. Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii REGULAMIN DYPLOMOWANIA 1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące

Bardziej szczegółowo

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej 1. Praca dyplomowa kończy proces kształcenia w Uczelni. Jej obrona (i pozytywny wynik egzaminu dyplomowego)

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Niniejsze zasady opracowane zostały na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego

Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych Kierunek Socjologia Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego Warszawa 2007 Część I Wymogi,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ I. Opiekun pracy dyplomowej Zgodnie z 31 Regulaminu Studiów ZUT: Pracę dyplomową na studiach wyższych student wykonuje pod opieką pracowników

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Katedrze Germanistyki opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Zatwierdzony przez Radę Zamiejscowego Wydziału KF w dniu 24.01.2012 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ

ZASADY PRZYGOTOWANIA I OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ I. WYMOGI PODSTAWOWE 1) Pracę magisterską student wykonuje pod kierunkiem samodzielnego pracownika naukowego Uczelni. Dyrektor Instytutu Humanistycznego może upoważnić do kierowania pracą magisterską nauczyciela

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z Regulaminem Studiów ZPSB wymogiem uzyskania dyplomu jest wykonanie przez studenta pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

1. Zgodnie z Regulaminem Studiów ZPSB wymogiem uzyskania dyplomu jest wykonanie przez studenta pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego. PROCEDURA DYPLOMOWA na kierunku PEDAGOGIKA w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie studia niestacjonarne I Przepisy ogólne 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów ZPSB wymogiem uzyskania dyplomu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1 Uwagi ogólne 1. Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym określają

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA W WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNEJ IM. KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO W LESZNIE

ZASADY DYPLOMOWANIA W WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNEJ IM. KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO W LESZNIE ZASADY DYPLOMOWANIA W WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNEJ IM. KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO W LESZNIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Dz. U. 2005 Nr 106, poz.1365

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y DYPLOMOWANIA

Z A S A D Y DYPLOMOWANIA Strona 1 z 9 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu Z A S A D Y DYPLOMOWANIA Poznań 2014 Strona 2 z 9 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Proseminarium i seminarium

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA kierunek: PEDAGOGIKA Przepisy ogólne 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Koszalińskiej wymogiem uzyskania dyplomu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII IM. PROF. KAZIMIERY MILANOWSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII IM. PROF. KAZIMIERY MILANOWSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII IM. PROF. KAZIMIERY MILANOWSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA Kierunek: KOSMETOLOGIA Studia I stopnia Poznań 2016 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 2 Załącznik Nr 3 1. Warunkiem uzyskania

Bardziej szczegółowo

Procedura numer WSZJK-IP-ZIS/1

Procedura numer WSZJK-IP-ZIS/1 Procedura numer WSZJK-IP-ZIS/1 Zasady dyplomowania na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 grudnia 2013 roku

Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 grudnia 2013 roku SR.0002.44.2013 Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych I. Praca końcowa (podyplomowa) 1. Pracę końcową wykonuje w okresie III semestru słuchacz pod kierunkiem nauczyciela akademickiego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY

PROCEDURA SYSTEMU JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY PROCEDURA SYSTEMU JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY standardy i zasady dotyczące nr WKPiI/P1/2015 Wydanie 2 przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminu dyplomowego na WHS ATH z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Złożenie pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy 11. 12. 13.

Rozdział 3 Złożenie pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy 11. 12. 13. Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I stopnia licencjackich na kierunku Zarządzanie Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej Rozdział

Bardziej szczegółowo

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja),

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja), Załącznik do uchwały nr 25/2013/RW z dnia 18.04.2013 zmienionej uchwałami nr 62/2013/RW z dnia 07.11.2013 26/2014/RW z dnia 24.04.2014 r. Zasady dyplomowania, realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU KATEDRA NAUK O ZDROWIU REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, NIESTACJONARNE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO 1 Egzamin kończący studia zawodowe pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie 1. Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

ZASADY PRZYGOTOWANIA I OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ I. WYMOGI PODSTAWOWE 1) Pracę dyplomową / projekt dyplomowy student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego Uczelni ze stopniem co najmniej doktora. Dyrektor Instytutu Humanistycznego może upoważnić

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dyplomowania. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Postanowienia ogólne

Regulamin Dyplomowania. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Postanowienia ogólne Regulamin Dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin opracowany został na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej założenia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 4/01/2014 Rady

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) 1. Wyboru promotora dokonuje student przez zapisanie się na odpowiednią listę w Dziekanacie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

REGULAMIN KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE 1 1. Celem egzaminu dyplomowego jest potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej stanowi złożone zadanie,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady i proces dyplomowania na studiach I i II stopnia określają:

I. Postanowienia ogólne. Zasady i proces dyplomowania na studiach I i II stopnia określają: Wydziałowy regulamin dyplomowania Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej dla studiów I i II stopnia na kierunkach fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, matematyka,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN LICENCJACKI. studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. Wydział Turystyki i Rekreacji. Rok akademicki 2014/2015.

EGZAMIN LICENCJACKI. studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. Wydział Turystyki i Rekreacji. Rok akademicki 2014/2015. EGZAMIN LICENCJACKI studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Wydział Turystyki i Rekreacji Rok akademicki 2014/2015 Założenia ogólne 1. W piątym semestrze student składa w dziekanacie odpowiedni formularz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA

REGULAMIN DYPLOMOWANIA REGULAMIN DYPLOMOWANIA Akademia Polonijna w Częstochowie Wydział Interdyscyplinarny Podstawa prawna: Regulamin opracowano na podstawie Regulaminu Studiów Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz Uchwały

Bardziej szczegółowo

Propozycja organizacji egzaminu dyplomowego i seminariów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska od roku akademickiego 2014/2015

Propozycja organizacji egzaminu dyplomowego i seminariów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska od roku akademickiego 2014/2015 Propozycja organizacji egzaminu dyplomowego i seminariów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska od roku akademickiego 2014/2015 EGZAMIN egzaminu (dzień 1): odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA 07 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 tel./fax 0 29 769 10 34 e mail: wses@wses.edu.pl www.wses.edu.pl Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. nr 15/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Rektora Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. nr 15/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. AH-BR- 60 /13 Zarządzenie Rektora Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora nr 15/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad dyplomowania studentów w Akademii Humanistycznej im.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY DYPLOMOWANIA

STANDARDY DYPLOMOWANIA STANDARDY DYPLOMOWANIA Obowiązujące od roku akademickiego 2008/2009 Spis treści 1. Organizacja seminarium dyplomowego... 3 2. Wymagania dotyczące prac dyplomowych... 3 3. Kryteria oceny prac dyplomowych...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014 Uchwała Nr 55/14 Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego z dnia 16 kwietnia 2014 Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) oraz Statutu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r.

Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r. Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 01/13. Dziekana Wydziału Zarządzania. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. z dnia 16 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 01/13. Dziekana Wydziału Zarządzania. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. z dnia 16 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 01/13 Dziekana Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku z dnia 16 lutego 2013 roku Na podstawie 23 Statutu Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku z dnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 419/2013/2014 z dnia 24 września 2014r. WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 38.z dnia 16.02.2016 r. AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

OCENA PRAC DYPLOMOWYCH

OCENA PRAC DYPLOMOWYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-S10 Opracował Sprawdził Zatwierdził Zespół Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Rada

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

STANDARDY. przygotowania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej im. prof.

STANDARDY. przygotowania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej im. prof. STANDARDY przygotowania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera 1. PRACA DYPLOMOWA Postanowienia ogólne 1 1. Każdy student

Bardziej szczegółowo

P-RKJO-1. Proces dyplomowania na kierunku FILOLOGIA

P-RKJO-1. Proces dyplomowania na kierunku FILOLOGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH Procedura 1/6 na kierunku FILOLOGIA 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY KOŃCOWEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH PEDAGOGIKA KWALIFIKACYJNA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWOWOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "NAUCZYCIEL NA 6+" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na studiach I stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Zasady dyplomowania na studiach I stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. Zasady dyplomowania na studiach I stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na studiach II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Zasady dyplomowania na studiach II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. Zasady dyplomowania na studiach II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

1. SEMINARIA DYPLOMOWE

1. SEMINARIA DYPLOMOWE REGULAMIN PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH ORAZ EGZAMINU LICENCJACKIEGO I MAGISTERSKIEGONA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 1. SEMINARIA DYPLOMOWE 1. Przez pracą dyplomową

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR (aktualizacja 15.09.2011) Rzeszów 2011 Opracowanie: dr M. Kossakowska-Maras,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY DYPLOMOWANIA

STANDARDY DYPLOMOWANIA STANDARDY DYPLOMOWANIA Spis treści 1. Organizacja seminarium dyplomowego... 3 2. Wymagania dotyczące prac dyplomowych... 3 3. Zasady składania prac dyplomowych... 3 4. Kryteria oceny prac dyplomowych...

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku)

Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku) Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku) VII. PRACA DYPLOMOWA 42 1. W zależności od poziomu studiów student wykonuje pracę

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA

INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE KROSNO 2012 REGULAMIN PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ I ZŁOŻENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

PROCEDURY DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ I ZŁOŻENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 44 Rady Wydziału Teologii UWM w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2012 r ze zmianami wprowadzonymi Uchwalą Nr 153 Rady Wydziału Teologii UWM w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2014 r. PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. Mielec, październik 2004 Imię i Nazwisko Wyższa Szkoła Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA Procedura Data: 18.02.2013 r. Wydanie: II Status: obowiązujący Symbol: P-RT-3 Strona: 1/5 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA P-RT-3 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk

Społeczna Akademia Nauk Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9, tel. 42 66 46 620 Zasady dyplomowania na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Zatwierdzone Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo