M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska. Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego. Przyczyny kolejnego wydania Data

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska. Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego. Przyczyny kolejnego wydania Data"

Transkrypt

1 Liczba egzemplarzy: Kopia kontrolowana numer: Autor: Zaakceptowana przez: M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego Data wydania pierwszego Nr wydania Przyczyny kolejnego wydania Data 1. Cel procedury: Celem procedury jest zapewnienie jednolitego i powtarzalnego sposobu przeprowadzania egzaminów licencjackich i poinformowanie zainteresowanych studentów o ich przebiegu 2. Zakres procedury Procedura dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących seminaria licencjackie i recenzujących prace licencjackie, pracowników Dziekanatu oraz wszystkich studentów kończących studia pierwszego stopnia, przy czym koniec studiów następuje w roku 2011 i w latach nastepnych. 3. Dokumenty związane: a) Regulamin studiów w części dotyczącej skali ocen ( 18) i egzaminów dyplomowych ( 24), b) Zasady metodyczne pisania prac dyplomowych w WSTiH, c) Lista nauczycieli bez stopnia naukowego doktora upoważnionych do pełnienia obowiązków promotora prac licencjackich i pisania recenzji tych prac, d) Lista przeglądowych pytań egzaminacyjnych, e) Zarządzenie nr 5/2007 Rektora WSTiH z dnia 30 września 2007 roku w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów 1

2 dyplomowych licencjackich i magisterskich a także wymogów stawianych pracom dyplomowym zgłaszanym do wyróżnienia, f) Procedura PS-13 dotycząca sprawdzania prac programem antyplagiatowym. 4. Definicje: a) Promotor nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanegoe, kierujący pisaniem pracy licencjackiej, ewentualnie nauczyciel akademicki bez stopnia naukowego doktora, upoważniony przez Rektora do prowadzenia seminarium i kierowania pisaniem pracy licencjackiej. b) Recenzent nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym dr lub dr hab., któremu powierza się zrecenzowanie pracy licencjackiej. Zrecenzowanie można powierzyć także nauczycielowi bez stopnia naukowego doktora, jeżeli został upoważniony przez Rektora do spełniania roli promotora. c) Komisja Egzaminacyjna to zespół trzech pracowników, składający się z promotora, recenzenta oraz nauczyciela akademickiego będącego przewodniczącym Komisji. Jeżeli z nagłych powodów (wyjątkowo) w wyznaczonym terminie egzaminu na egzamin nie zgłasza się promotor lub recenzent, to Przewodniczący Komisji zwraca się do Dziekana z wnioskiem o wyznaczenie nauczyciela akademickiego zastępującego nieobecnego członka Komisji Egzaminacyjnej. 5. Odpowiedzialność: 1. Dziekan Wydziału w zakresie nadzoru nad nauczycielami oraz pracownikami Dziekanatu biorącymi udział w czynnościach objętych procedurą, w zakresie powoływania recenzentów oraz przewodniczących komisji egzaminacyjnych. 2. Kierownik Dziekanatu w zakresie przygotowania przez pracowników dziekanatu kompletnej dokumentacji studenta oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za ustalanie 2

3 terminów i miejsca przeprowadzania egzaminu licencjackiego. 3. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w zakresie właściwego przeprowadzenia egzaminu i jego udokumentowania w protokole egzaminacyjnym oraz indeksie studenta. 4. Kierownicy jednostek organizacyjnych w zakresie zapoznania pracowników jednostki z treścią procedury. 6. Sposób postępowania: 1. Student zamierzający przystąpić do egzaminu licencjackiego przekazuje promotorowi dwa egzemplarze pracy licencjackiej, napisane w ramach seminarium prowadzonego przez promotora, zgodnie z Zasadami metodycznymi pisania prac dyplomowych obowiązującymi w WSTiH w Gdańsku. Student przekazuje również wersję elektroniczną pracy zapisaną jako plik MSWord'a Promotor, stwierdzając spełnianie przez pracę licencjacką minimalnych wymagań, zalicza studentowi ostatni semestr studiów, przekazuje jeden egzemplarz do dziekanatu wraz ze swoją recenzją oraz propozycją wyznaczenia recenzenta i terminu egzaminu. Jeżeli promotor uznaje, że praca nie spełnia minimalnych wymagań, to informuje o tym studenta w czasie możliwie najkrótszym, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania pracy i wskazuje studentowi, jakie wymagania nie są spełnione i jakiego rodzaju zmiany powinny zostać wprowadzone do pracy dyplomowej. 2. Dziekan, lub wyznaczony przez Dziekana Prodziekan, wyznacza recenzenta. Recenzentem może być osoba inna niż proponowana przez promotora. Dziekan przy wyborze recenzenta kieruje się tematyką pracy i profilem naukowozawodowym recenzenta, dążąc do zharmonizowania tych dwóch elementów. Dokonując wyboru recenzenta Dziekan bierze pod uwagę także uwarunkowania organizacyjne przeprowadzania egzaminów (przez uwarunkowania te rozumie się między innymi liczbę prac, jaką ma zrecenzować recenzent w określonym czasie). Recenzent przygotowuje recenzje w czasie możliwie najkrótszym, jednak nieprzekraczającym 14 dni. Jeżeli recenzent ocenia pracę jako niedostateczną, to Dziekan wyznacza drugiego recenzenta. Jeżeli ocena drugiego recenzenta jest również niedostateczna, to student jest o tym informowany przez pracownika Dziekanatu, a praca jest za pośrednictwem 3

4 promotora zwracana studentowi, celem przygotowania przez niego nowej wersji, uwzględniającej uwagi krytyczne recenzentów. Recenzentem nowej wersji pracy powinien być jeden z recenzentów wersji pierwotnej. Jeżeli nowa wersja jest również oceniona jako niedostateczna, to student, aby przystąpić do egzaminu licencjackiego, powtarza przynajmniej jeden semestr seminarium w celu przygotowania kolejnej wersji. Przed egzaminem licencjackim praca licencjacka może być poddana sprawdzeniu programem antyplagiatowym. W wyniku tego sprawdzenia student może nie zostać dopuszczony do egzaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan. Jeżeli decyzja o niedopuszczeniu do egzaminu opiera się na wynikach sprawdzenia pracy programem antyplagiatowym, to dopuszczenie do egzaminu jest możliwe tylko na podstawie nowej pracy licencjackiej, ocenionej pozytywnie przez promotora i recenzentów. Promotor i recenzenci, dokonując oceny pracy, stosują skalę ocen określoną w 18 Regulaminu studiów WSTiH. 3. Egzamin licencjacki może się odbyć tylko wtedy, gdy student oprócz pracy licencjackiej ocenionej pozytywnie uzyska wszystkie zaliczenia i zda wszystkie egzaminy wynikające z planu studiów oraz ureguluje zobowiązania finansowe w stosunku do WSTiH oraz zobowiązania w stosunku do Biblioteki WSTiH. 4. Dziekan lub Prodziekani pełnią rolę Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej egzaminu licencjackiego. Dziekan może obowiązki przewodniczącego powierzyć także innemu nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora. Komisja Egzaminacyjna otrzymuje z dziekanatu teczkę studenta dokumentującą przebieg jego studiów, a w szczególności zawierającą informację o średniej wszystkich ocen (zaliczeń, egzaminów, łącznie z ocenami niedostatecznymi) uzyskanych przez studenta w trakcie studiów. 5. Termin egzaminu ustala wyznaczony pracownik dziekanatu, uzgadniając go z członkami komisji. Pracownik ten określa także miejsce przeprowadzenia egzaminu i jest odpowiedzialny za poinformowanie o terminie zainteresowanych studentów za pośrednictwem poczty elektronicznej z tygodniowym wyprzedzeniem. Student nieposiadający konta poczty elektronicznej jest zobowiązany do dowiadywania się w dziekanacie o terminie egzaminu. W 4

5 ciągu 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem egzaminu student może zapoznać się z recenzjami swojej pracy licencjackiej. 6. Na początku egzaminu Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej upewnia się, czy student czuje się dobrze pod względem zdrowotnym, aby przystąpić do egzaminu. Pozytywna deklaracja studenta umożliwia rozpoczęcie egzaminu. Na egzaminie student losuje jedno pytanie z listy pytań przeglądowych oraz otrzymuje od Komisji Egzaminacyjnej dwa pytania związane z pracą licencjacką. Propozycje tych dwóch pytań składa Komisji Egzaminacyjnej recenzent. Odpowiedzi studenta na każde z trzech pytań są oceniane oddzielnie, bez obecności studenta, a za ocenę egzaminu przyjmuje się średnią arytmetyczną zaokrągloną do najbliższej oceny przewidzianej Regulaminem studiów. Różnice zdań na temat ocen za odpowiedzi między członkami komisji rozstrzyga Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Ocena za pracę jest średnią ocen wystawionych przez recenzenta i promotora, zaokrągloną zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami zaokrąglania liczb do najbliższej oceny przewidzianej Regulaminem studiów. Jeżeli praca licencjacka została przez pierwszego recenzenta oceniona negatywnie, a pozytywnie przez drugiego recenzenta to ocenę za pracę oblicza się jako średnią na podstawie trzech ocen, promotora i obu recenzentów. Zasady zaokrąglania, jak powyżej. Jeżeli Komisja Egzaminacyjna uzna, że student nie zdał egzaminu licencjackiego, to Dziekan wyznacza nowy termin egzaminu jako ostateczny, uwzględniając postanowienia Regulaminu studiów WSTiH. 7. Ocenę łączną za studia, która zostaje wpisana do dyplomu ukończenia studiów, oblicza się jako sumę połowy średniej ocen z przebiegu studiów, oraz jednej czwartej oceny za pracę oraz jednej czwartej oceny za odpowiedzi na egzaminie licencjackim przy zastosowaniu następującej skali: suma do 3,20 ocena dostateczna suma od 3,21 do 3,70 - ocena dostateczna plus suma od 3,71 do 4,20 ocena dobra suma od 4,21 do 4,49 ocena dobra plus suma od 4,50 ocena bardzo dobra 5

6 8. Egzamin licencjacki kończy się poinformowaniem studenta o wyniku egzaminu. Bezpośrednio po egzaminie student ma prawo otrzymać z dziekanatu zaświadczenie o uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata. 7. Załączniki 8. Upublicznienie Dokumenty związane podane w punkcie 3 tej procedury oraz formularze recenzji Procedura jest udostępniona studentom na stronie internetowej WSTiH. Procedura przekazana jest także kierownikom jednostek organizacyjnych celem zapoznania z nią tych pracowników, których procedura dotyczy. Załączniki na następnych stronach. 6

7 Załącznik 1 Wyciąg z Regulaminu Studiów VI. Skala ocen W egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobry 5,0 dobry plus 4,5 dobry 4,0 dostateczny plus 3,5 dostateczny 3,0 niedostateczny 2,0 2. Przy obliczaniu średniej ważonej ocen bierze się pod uwagę wszystkie oceny z zaliczeń i egzaminów. 3. Każdy przedmiot otrzymuje w ramach planów studiów punktację zgodną z ECTS (Europejski System Transferów i Akumulacji Punktów). Załącznik Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego licencjackiego lub dyplomowego magisterskiego, zwanym dalej dyplomowym, jest: - spełnienie wszystkich wymagań wynikających z planów studiów, - uzyskanie z pracy dyplomowej oceny co najmniej dostatecznej, - uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec Uczelni. 2. Ukończenie studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego. 3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana w składzie: przewodniczący, promotor i recenzent pracy. 7

8 Przewodniczącym komisji jest Dziekan, prodziekan lub inny nauczyciel akademicki upoważniony przez Dziekana. 4. Praca dyplomowa powinna być zaakceptowana przez promotora i złożona przez niego w Dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do: - 28 lutego, I termin, jeżeli studia kończą się w semestrze zimowym, - 31 maja, II termin, jeżeli studia kończą się w semestrze zimowym, - 31 maja I termin, jeżeli studia kończą się w semestrze letnim września II termin, jeżeli studia kończą się w semestrze letnim. 5. Egzamin dyplomowy winien odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej. 6. Promotorem pracy dyplomowej może być: 1) licencjackiej: profesor, docent, doktor, starszy wykładowca (za zgodą Senatu), 2) magisterskiej: profesor, doktor habilitowany, docent (za zgodą Rektora). 7. Ostateczny wynik studiów, który zostaje wpisany jako ocena na dyplomie ukończenia studiów oblicza się jako sumę połowy średniej ocen z przebiegu studiów, jednej czwartej oceny za pracę dyplomową oraz jednej czwartej oceny za odpowiedzi na egzaminie dyplomowym przy zastosowaniu następującej skali: suma do 3,20 ocena dostateczna suma od 3,21 do 3,70 ocena dostateczna plus suma od 3,71 do 4,20 ocena dobra suma od 4,21 do 4,49 ocena dobra plus suma od 4,50 ocena bardzo dobra 8. Egzamin dyplomowy kończy się poinformowaniem studenta o wyniku egzaminu. 9. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza nowy termin egzaminu jako ostateczny. Egzamin w nowym terminie nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem 8

9 jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty poprzedniego egzaminu. 10. Absolwent Uczelni otrzymuje dyplom ukończenia studiów, zgodnie ze wzorem określonym w odrębnych przepisach i tytuł zawodowy: licencjat lub magister, w zależności od poziomu ukończonych studiów. Załącznik 3 Zarządzenie Nr 5/2007 Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku z dnia 30 września 2007 roku w sprawie: trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych licencjackich i magisterskich a także wymogów stawianych pracom dyplomowym zgłaszanym do wyróżnienia. W związku z wynikami badań jakości losowo wybranych prac licencjackich i magisterskich i postanowieniami Kolegium Dziekańskiego na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2007 r., na podstawie 18 ust. 1 pkt.1 Statutu WSTiH i 24 Regulaminu studiów zarządzam, co następuje: 1 Z dniem 01 czerwca 2007 r. wprowadzam obowiązek przestrzegania następujących zasad przy przeprowadzaniu egzaminów dyplomowych: 1. Dyplomant składa u promotora /zatwierdzoną przez promotora/ pracę w dwóch egzemplarzach + wersję elektroniczną pracy do archiwum Uczelni. 9

10 2. Promotor proponuje Dziekanowi dwie kandydatury do opracowania recenzji pracy, kierując się wyłącznie zbieżnością specjalizacji z tematem pracy. 3. Dziekan wyznacza recenzenta z podanych kandydatur albo wyznacza innego recenzenta, kierując się również przytoczoną w pkt. 2 zasadą. 4. Promotorami i recenzentami prac magisterskich mogą być wyłącznie profesorowie i doktorzy habilitowani, w indywidualnych przypadkach, za zgodą Rektora również doc. dr. 5. Ocena pracy dyplomowej dokonywana przez promotora i recenzenta ma formę problemowo-opisową. 6. Student przystępujący do egzaminu dyplomowego licencjackiego otrzymuje jedno pytanie ogólno-teoretyczne i dwa pytania związane z pracą od Komisji. 7. Student przystępujący do egzaminu dyplomowego magisterskiego, referuje następujące zagadnienia: - przedmiot i cel pracy, - metody opracowania, - zakres czasowy i rzeczowy pracy, - wypowiada się obszernie na temat wyników wniosków osiągniętych w pracy, - oraz odpowiada na dwa pytania z podanego zestawu pytań. 8. Egzaminy dyplomowe należą do najbardziej prestiżowych i pamiętanych przeżyć, dlatego czas ich trwania określa się na minimum 30 minut. 9. Egzaminy dyplomowe odbywają się nie wcześniej niż 7 dni od daty złożenia w Dziekanacie kompletu dokumentów łącznie z recenzjami i oświadczeniem studenta o odpowiedzialności prawnej, że złożona 10

11 praca dyplomowa nie jest plagiatem, a wersja elektroniczna jest zgodna z przedstawioną pracą. 10. Dyplomanci mają pełne prawo do zapoznania się z recenzjami w Dziekanacie przed egzaminem. 11. Istnieje możliwość przesunięcia terminu egzaminu w razie zgłoszonej niedyspozycji dyplomanta w pierwszym terminie ( Komisja przed rozpoczęciem egzaminu powinna spytać egzaminowanego czy jest gotowy podejść do egzaminu dyplomowego czy też prosi o przesunięcie terminu ). 12. Utrzymuje się nadal obowiązek sprawdzania prac programem antyplagiatowym. 13. W okresie wakacji tj. od 10 lipca do 31 sierpnia nie przeprowadza się egzaminów dyplomowych Z dniem 01 czerwca 2007 r. wprowadza się możliwość wyróżniania wybitnych prac licecjackich i magisterskich. 2. Zgłoszona praca do wyróżnienia powinna być pracą badawczą /empiryczną/ poprawną metodologicznie bogato udokumentowaną literaturą przedmiotu, wnoszącą praktyczne rozwiązania badanego problemu. 3. Praca powinna być oceniona zarówno przez promotora jak i recenzenta na ocenę bardzo dobrą. 4. Student, którego pracę zgłoszono do wyróżnienia powinien mieć średnią ocen ze studiów powyżej oceny dobrej i egzamin dyplomowy zdany na ocenę bardzo dobrą. 11

12 5. Z wnioskiem o wyróżnienie pracy występuje komisja egzaminacyjna do Dziekana. 6. Dziekan powołuje superrecenzenta i po jego pozytywnej recenzji kieruje pracę do Rektora. 7. Rektor zatwierdza wyróżnienie i przyznaje nagrodę: ,- za pracę licencjacką, ,- za pracę magisterską. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 01 października 2007 r. 4 Traci ważność Zarządzenie Nr 2/2007 Rektora WSTiH w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych licencjackich i magisterskich a także wymogów stawianych pracom dyplomowym zgłaszanym do wyróżnienia. Gdańsk, dnia 30 września 2007 r. 12

13 Załącznik 4 Pytania egzaminacyjne dla studentów zdających egzamin licencjacki obowiązujące od Elementy atrakcyjności turystycznej miejsca docelowego. 2. Rola obszarów chronionych w rozwoju turystyki np. parki narodowe. 3. Charakterystyka wybranych walorów turystycznych województwa pomorskiego. 4. Rola walorów krajoznawczych Polski w rozwoju turystyki. 5. Koncesje i zezwolenia w działalności turystycznej. 6. Umowy zawierane przez biura podróży z klientami. 7. Prawa konsumenta usług turystycznych i ich ochrona. 8. Kategoryzacja obiektów hotelarskich. 9. Ochrona przyrody a rozwój turystyki. 10. Podstawowe zadania rekreacji fizycznej. 11. Uczestnictwo indywidualne, rodzinne i grupowe w rekreacji fizycznej. 12. Podstawowe czynniki wpływające na prozdrowotny styl życia. 13. Istota marketingu usług i jego rodzaje. 14. Pojęcie i struktura planu marketingowego firmy. 15. Rodzaje i struktura produktu turystycznego. 16. Istota i funkcje promocji w turystyce. 17. Funkcje i podział infrastruktury turystycznej. 18. Baza noclegowa w Polsce i jej specyfika. 19. Baza gastronomiczna w Polsce i jej podział. 13

14 20. Wybrane wskaźniki zagospodarowania turystycznego. 21. Kształtowanie zagospodarowania turystycznego na obszarach chronionych. 22. Problemy rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. 23. Cele polityki turystycznej Unii Europejskiej i fundusze strukturalne. 24. Czynniki rozwoju turystyki. 25. Bilans korzyści i strat rozwoju współczesnej turystyki. 26. Międzynarodowe organizacje turystyczne podać przykłady. 27. Rola i zadania Polskiej Organizacji Turystycznej. 28. Turystyka międzynarodowa w dobie współczesnej. 29. Rynek turystyczny i jego specyfika. 30. Przedsiębiorstwo turystyczne jako kategoria rynkowa definicja, cele, funkcje, typy. 31. Cechy usług turystycznych a zagrożenia interesów turystów podać przykłady. 32. Rodzaje ubezpieczeń w turystyce. 33. Komputerowe systemy rezerwacji. 34. Rola i zadania informacji turystycznej. 35. Transport w turystyce rodzaje i znaczenie. 36. Metody badawcze nauk społecznych i ich zastosowanie w turystyce. 37. Turystyka morska w Polsce i jej rozwój. 38. Morze Bałtyckie jako region turystyczny. 39. Rola i umiejętności kierownicze w zarządzaniu. 40. Przyczyny powstawania chorób cywilizacyjnych podać przykłady. 14

15 Załącznik 5 Lista nauczycieli upoważnionych do prowadzenia seminariów licencjackich i pisania recenzji tych prac 1. prof. zw. dr hab. W.Włodzimierz Gaworecki 2. prof. zw. dr hab. Teodor Kulawczuk 3. prof. zw. dr hab. Zofia Sawiczewska 4. prof. zw. dr hab. Zbigniew Mroczyński 5. prof. zw. dr hab. Maria Szpakowska 6. prof. zw. dr hab. Bronisław Rudowicz 7. prof. zw. dr hab. Błażej Śliwiński 8. prof. zw. dr hab. Bernard Kubiak 9. prof zw. dr hab. Marianna Daszkowska 10. prof. zw. dr hab. Antoni Makać 11. prof. zw. dr hab. Andrzej Piskozub 12. prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Kreft 13. prof. nadzw. dr hab. Lucjan Czechowski 14. prof. nadzw. dr hab. Wojciech Ratkowski 15. prof. nadzw. dr hab. Stanisław Jojczyk 16. prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Gulda 17. prof. nadzw. dr hab. Mariusz Taniewski 18. prof. nadzw. dr hab. Maciej Drzewiecki 19. prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Wysocki 20. prof. nadzw. dr hab. Jan Leśniak 21. prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Nierzwicki 22. prof. nadzw. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka 23. prof. nadzw. dr hab. Anna Rzeczycka 24. prof. nadzw. dr hab. Anna Lebiedzińska 25. prof. nadzw. dr hab. Aleksander Szwichtenberg 26. doc. dr inż. Jacek Winiarski 15

16 27. doc. dr Zdzisław Bloch 28. doc. dr Wojciech Nastaj 29. doc. dr Tomasz Studzieniecki 30. doc. dr Mirosław Boruszczak 31. doc. dr Edyta Drajska 32. doc. dr Mariusz Darabasz 33. doc. dr Mariola Łuczak 34. doc. dr Maria Lechicka-Kostuch 35. doc. dr Maria Chomka 36. doc. dr Małgorzata Gawrycka 37. doc. dr Loretta Neufeldt-Ziemba 38. doc. dr Krystyna Maroszek 39. doc. dr Krystyna B. Sawicka 40. doc. dr Henryk J. Lewandowski 41. doc. dr Hanna Bohdanowicz 42. doc. dr Grażyna Złotkowska 43. doc. dr Barbara J. Dąbrowska 44. doc. dr Arkadiusz Olszewski 45. doc. dr Antoni Korowicki 46. doc. dr Anna Lenart 47. adj. dr Monika Gut - Winiarska 48. adj. dr Anna Białk-Wolf 49. dr Waldemar Krupa 50. dr Tomasz Dryl 51. dr Sylwia Kłopotowska-Kuczmer 52. dr Ryszard Pałgan 53. dr Przemysław Kierończyk 54. dr Małgorzata Wach-Kloskowska 55. dr Joanna Stefaniak 56. dr hab. Nelly Daszkiewicz 57. dr hab. Henryk Woźniak 16

17 58. dr Edyta Gołąb 59. dr Bogumił Czerwiński 60. dr Beata Wierzbicka 61. dr Agnieszka Tomczak-Witych 62. dr Henryk Kulas 63. st. wykł. mgr inż. Jorg Wilczyński 64. st. wykł. mgr inż. Danuta Wójcik 65. st. wykł. mgr Tomasz Borkowski 66. st. wykł. mgr Zbigniew Witkiewicz 67. st. wykł. mgr Stanisław Wilgocki 68. st. wykł. mgr Małgorzata Chroboczyńska 69. st. wykł. mgr Edmund Matowski 70. st. wykł. mgr Barbara Podsiadło 17

18 Załącznik 6... Gdańsk, dnia r. Pieczęć służbowa szkoły Pan(i) Proszę Pana/ Panią...o ocenę załączonej pracy... studenta... Egzamin dyplomowy przewiduje w dniu... DZIEKAN Ocena pracy magisterskiej/licencjackiej dokonana przez recenzenta Temat pracy... Imię i nazwisko... Nr albumu...seminarium... Katedra(Zakład) Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule Ocena układu pracy struktury podziału treści kolejności rozdziałów, kompletności tez itp. 3. Merytoryczna ocena pracy:... 18

19 4. Inne uwagi Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcia problemu... 6.Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł Ocena formalnej strony pracy ( poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze ) Sposób wykorzystania pracy ( publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy ) 11. Pracę oceniam jako data podpis 19

20 Załącznik 7... Gdańsk, dnia r. Pieczęć służbowa szkoły Ocena pracy magisterskiej/licencjackiej dokonana przez promotora Temat pracy... Imię i nazwisko... Nr albumu...seminarium... Katedra(Zakład) Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule Ocena układu pracy struktury podziału treści kolejności rozdziałów, kompletności tez itp. 3. Merytoryczna ocena pracy:... 20

21 4.Inne uwagi Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcia problemu Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł Ocena formalnej strony pracy ( poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze ) Sposób wykorzystania pracy ( publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy) Pracę oceniam jako data podpis 21

22 Załącznik 8 Zasady metodyczne pisania prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich) w WSTiH w Gdańsku Opracowanie: Prof. nadzw. dr hab. Witold Nierzwicki Prof. nadzw. dr hab. Lucjan Czechowski Doc. dr Mariola Łuczak 22

23 SPIS TREŚCI: Wstęp Wymogi ogólne Wymogi formalne i edytorskie Układ strony tytułowej Podział treści w pracy dyplomowej Oznaczanie kolejnych części pracy Wstęp do pracy dyplomowej Stosowanie odsyłaczy, cytatów i przypisów w pracy dyplomowej Umieszczanie elementów graficznych (ilustracji ) w pracy dyplomowej Zakończenie pracy dyplomowej Wykaz literatury cytowanej Uwagi dodatkowe 23

24 WSTĘP Niniejsze wytyczne powstały na potrzeby ujednolicenia prac dyplomowych pisanych w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Opracowanie ma charakter skróconego przewodnika metodycznego, obejmującego wymogi dla autorów prac licencjackich i magisterskich oraz wskazówki dla kierowników seminariów dyplomowych. WYMOGI OGÓLNE 1. Temat pracy licencjackiej/magisterskiej powinien odpowiadać zainteresowaniom naukowym studenta oraz ogólnemu zakresowi badawczemu uczelni oraz katedry, w której praca ta powstaje. Jego ramy określają profil i program studiów. 2. Treść pracy piszemy bezosobowo (omówione zostaną) lub w trzeciej osobie liczby pojedynczej (autorka podjęła się omówienia). Nie stosujemy pierwszej osoby liczby pojedynczej. 3. W pracy licencjackiej student winien wykazać się ogólną wiedzą w obszarze problemu badawczego prezentowanego w pracy, zaś w pracy magisterskiej student powinien się wykazać opanowaniem wiedzy przynajmniej z kilku dyscyplin naukowych, a także znajomością metod i technik analizy zjawisk, które bada. Wyrazem tego winno być wykorzystanie w pracy odpowiednio dobranej literatury w liczbie nie mniejszej niż 15-ście pozycji w przypadku prac licencjackich i 20-ścia pozycji w przypadku prac magisterskich. 4. W pracy licencjackiej/magisterskiej student powinien scharakteryzować dotychczasowe, opublikowane osiągnięcia innych autorów w rozwiązywaniu danego problemu badawczego. Charakterystyka ta może mieć charakter krytycznego omówienia odpowiednich pozycji bibliografii polsko-, jak i obcojęzycznej, zwłaszcza w przypadku pracy magisterskiej. 5. Istotną część pracy licencjackiej/magisterskiej powinny stanowić: formułowanie zagadnienia badawczego, wybór i charakterystyka metod badawczych służących do rozwiązania danego problemu badawczego, praktyczne rozwiązanie tego problemu zakończone prezentacją i interpretacją uzyskanych wyników. 24

25 6. Problem badawczy powinien zasadniczo dotyczyć szeroko pojętych aspektów wybranego fragmentu rzeczywistości. Jego analiza w przypadku pracy licencjackiej powinna mieć charakter omówienia dostępnej literatury i wyników badań innych autorów lub też własnego oryginalnego, empirycznego badania (w przypadku pracy licencjackiej), zaś w przypadku pracy magisterskiej krytycznego omówienia dostępnej literatury oraz oryginalnego, empirycznego badania, z wykorzystaniem poznanych przez studenta w okresie studiów metod i technik badawczych. 7. Należy dążyć do tego, aby praca licencjacka mieściła się w przedziale stron, zaś praca magisterska w przedziale stron. WYMOGI FORMALNE I EDYTORSKIE 1. Tekst powinien być pisany na papierze formatu A4, wyjustowany (wyrównany do prawej i lewej strony). 2. Używać należy czcionki o kroju: Times New Roman 3. Tekst główny powinien być pisany czcionką Tekst należy pisać z zachowaniem normalnej interlinii (1,5), tak aby na jednej stronie znajdowało się wierszy. 5. Na każdej stronie komputeropisu należy zachować jednakowe marginesy (justowanie tekstu), których rozmiary powinny wynosić: górny 25 mm; dolny 25 mm; lewy 35 mm; prawy 25 mm. 6. Tekst powinien być pisany z zachowaniem akapitów wciętych 0,8 cm. 7. Widoczna numeracja stron powinna rozpoczynać się dopiero od wstępu do pracy. 8. Numery stron najlepiej umieszczać na dole strony (stopka) z wyrównaniem do środka. 9. Do wyliczeń używamy cyfr arabskich lub myślników. Nie używamy innych znaków graficznych. 10. Przypisy na dole każdej strony numerowane automatycznie powinny być ciągłe w obrębie całej pracy. 25

26 11. Każdy rozdział zaczyna się od nowej strony, podrozdział wystarczy, że będzie oddzielony od poprzedniego jednym pustym wersem. 12. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów oraz ewentualnie punktów powinny być powiększone (odpowiednio czcionka: 16 i 14) i wytłuszczone. UKŁAD STRONY TYTUŁOWEJ 1. Strona tytułowa jest pierwszą nienumerowaną stroną całej pracy. 2. Układ strony tytułowej powinien być zbliżony do schematu 1. 26

27 Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej Schemat 1 Wydział Turystyki, Rekreacji i Ochrony Zdrowia Imię i nazwisko studenta Nr albumu... Tytuł pracy magisterskiej/licencjackiej Gdańsk...(rok)... Praca licencjacka/magisterska napisana w Katedrze... pod kierunkiem prof. zw. dr hab., prof. nadzw. dr hab., doc. dr, dr, mgr... w roku akademickim... 27

28 PODZIAŁ TREŚCI W PRACY DYPLOMOWEJ 1. Podstawową jednostką składową pracy licencjackiej/magisterskiej, mającą na celu uporządkowanie jej treści jest rozdział. 2. W pracy licencjackiej/magisterskiej powinny być co najmniej trzy rozdziały, a nie więcej niż cztery. 3. Rozdział powinien się dzielić wewnętrznie na podrozdziały, natomiast podrozdział jeśli występuje taka konieczność - na punkty. 4. Rozdział powinien zawierać co najmniej dwa podrozdziały, a podrozdział co najmniej dwa punkty. 5. Wyróżnienie w rozdziale tylko jednego podrozdziału, a w podrozdziale tylko jednego punktu przeczy zasadzie logiki, jako że wówczas zarówno nazwa rozdziału i podrozdziału, jak i odpowiednio nazwa podrozdziału i punktu musiałyby brzmieć identycznie. 6. W wyjątkowych przypadkach w pracy licencjackiej/magisterskiej mogą znajdować się rozdziały, które w ogóle nie dzielą się wewnętrznie na podrozdziały. 7. Podział pracy licencjackiej/magisterskiej na części (rozdziały, podrozdziały, punkty) musi być przejrzysty, logicznie spójny i nie dający możliwości niezamierzonym powtórzeniom. 8. Nazwa rozdziału pracy licencjackiej/magisterskiej nie może być identyczna z tytułem pracy, a nazwa podrozdziału z nazwą rozdziału pracy. 9. Pomiędzy nazwami i numerowanymi fragmentami pracy licencjackiej/magisterskiej nie może być pól nienazwanych i nienumerowanych, czyli tzw. pól niczyich, wstępów do podrozdziałów (schemat 2). 28

29 Nie stosujemy tekstów wprowadzających Schemat 2 Rozdział 1 Charakterystyka koncepcji produktu turystycznego obszaru Trudna sytuacja gospodarcza Polski znajduje swoje odzwierciedlenie także w branży turystycznej. Ogólny wzrost cen na rynku na większość towarów i usług spowodował ogólne zubożenie społeczeństwa, czego następstwem jest spadek popytu wśród Polaków na usługi turystyczne Znaczenie teoretyczno praktyczne marketingu turystycznego i terytorialnego 10. Względy organizacyjno-techniczne wskazują na fakt, iż najbardziej przejrzystą formę oznaczania kolejności rozdziałów, podrozdziałów i punktów w pracy licencjackiej/ magisterskiej ma system numeryczny z wykorzystaniem cyfr arabskich lub rzymskoarabskich (zob. przykłady). OZNACZANIE KOLEJNYCH CZĘŚCI PRACY DYPLOMOWEJ 1. Przy zastosowaniu arabskiej numeracji rozdziałów Rozdział 1 Tytuł rozdziału 1.1. Tytuł punktu pierwszego Tytuł podpunktu pierwszego Tytuł podpunktu drugiego 1.2.Tytuł punktu drugiego Tytuł podpunktu pierwszego Tytuł podpunktu drugiego 29

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie uchwala

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik 3 Kierunek: Ekonomia Kierunek: Zarządzanie PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA PRAC LICENCJACKICH I REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

I. Praca dyplomowa wymogi formalne

I. Praca dyplomowa wymogi formalne I. Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści: 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Praca dyplomowa wymagania ujednolicone studia licencjackie

Bardziej szczegółowo