REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ KOMPUTEROWE STUDIO GRAFIKI WOJCIECH LIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ KOMPUTEROWE STUDIO GRAFIKI WOJCIECH LIS"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ KOMPUTEROWE STUDIO GRAFIKI WOJCIECH LIS Regulamin świadczenia usług dostępu do internetu przez Komputerowe Studio Grafiki, Wojciecha Lis ul. Chrobrego 11E/1, Skwierzyna, zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki wykonywania usług przez Komputerowe Studio Grafiki, Wojciech Lis - właściciela sieci internetowej, zwanego dalej Operatorem oraz precyzuje zakres wzajemnych zobowiązań wynikających z Umów zawieranych przez Operatora z podmiotami korzystającymi z jego Usług. 1Definicje 1. Abonament (Opłata abonamentowa) miesięczna opłata za świadczoną Usługę ustalona w Cenniku; 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która podpisała umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Operatorem; 3. Awaria przerwa w świadczeniu usług telekomunikacyjnych wynikająca z nieprawidłowego funkcjonowania Sieci lub Sprzętu, lub pogorszenie parametrów jakości świadczonej Usługi; 4. Cennik wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania; 5. Konto przestrzeń na dysku serwera mająca swój adres, służąca do wysyłania, przyjmowania i przechowywania listów elektronicznych; 6. Konsument - osoba fizyczną zawierająca z Operatorem Umowę dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 7. Lokal wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb, w którym świadczone są lub mają być świadczone Usługi; 8. Punkt Obsługi Klienta lokalizacja, w której Operator prowadzi działalność gospodarczą, przeznaczoną do obsługi Abonenta. Aktualny adres Punktu Obsługi Klienta wskazany jest na stronie internetowej Operatora 9. Okres rozliczeniowy okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczonych Usług wynoszący jeden miesiąc, chyba że Strony Umowy inaczej pisemnie postanowią; 10. Opłata aktywacyjna jednorazowa opłata płatna przy zawarciu Umowy, której wysokość jest określona w Cenniku; 11. Pakiet taryfowy wariant usługi wskazany w Umowie; 12. Przyłączenie się do sieci dzień w którym Abonent podpisze Umowę i dokona Opłaty aktywacyjnej; 13. Rachunek faktura VAT, na podstawie której Abonent uiszcza opłaty za Usługi; 14. Sprzęt wszelkie urządzenia elektryczne lub elektroniczne, przeznaczone do świadczenia usług przez Operatora, stanowiące własność Operatora oraz oddane do używania Abonentowi; 15. Sieć sieć telekomunikacyjna Operatora, za pomocą której realizowana jest usługa dostępu do Internetu. Sieć stanowią: Systemy transmisyjne, zespół urządzeń a także inne zasoby służące transmisji sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych, wykorzystujących energię elektromagnetyczną niezależnie od jej rodzaju; 16. Umowa umowa o świadczeni usług telekomunikacyjnych, zawarta pomiędzy Operatorem, a Abonentem, określająca wzajemne prawa i obowiązki, której integralną część stanowią: Regulamin i Cennik oraz o ile wynika to z Umowy promocyjne warunki związane ze świadczeniem Usług wskazane w Cenniku i Regulaminie promocji; 17. Urządzenie końcowe urządzenie pozwalające na korzystanie z Usługi dostępu do Internetu, w szczególności modem lub router stanowiące własność Abonenta; 18. Usługa usługa dostępu do Internetu świadczona przez Operatora na podstawie Umowy na rzecz Abonenta oraz wszelkie Usługi dodatkowe; 19. Zawieszenie świadczenia usług czasowe zaprzestanie na wniosek Abonenta świadczenia Usług określonych w Umowie; 2 Zakres świadczonych usług teleinformatycznych. 1. Operator świadczy Abonentom odpłatnie Usługę dostępu do Internetu. 2. Szczegółowy zakres i warunki na jakich świadczona jest Usługa określa Umowa, Regulamin, Cennik, Regulamin i Cennik promocji (jeżeli Umowa zawarta jest na warunkach promocyjnych) oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 3. Operator świadczy Usługi w zależności od istniejących możliwości technicznych i zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy w przypadku braku dostępności Usługi lub poszczególnych jej opcji w wybranych lokalizacjach. 4. W przypadku występowania okoliczności istotnie utrudniających przyłączenie Lokalu do Sieci lub rodzących znaczne jego koszty, Operator może uzgodnić z Abonentem, przed zawarciem Umowy, w osobnym porozumieniu negocjowanym z Abonentem, sposób wykonania zleconych Usług, w szczególności ich termin oraz koszt. 5. Podstawową formę komunikowania się między Operatorem a Abonentami korzystającymi z Usługi internetowej stanowi poczta elektroniczna oraz strona www Operatora. Wszelkie informacje dotyczące Usług internetowych, w tym indywidualna korespondencja z Abonentem, będą przesyłane przez Operatora na adres mailowy Abonenta podany w Umowie. Na wniosek Abonenta złożony Operatorowi korespondencja może być przesyłana na inne wybrane przez niego konto pocztowe. 3 Odpowiedzialność i Polubowne rozstrzyganie sporów. 1. Operator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na zasadach określonych w Umowie, Regulaminie, Regulaminach Szczegółowych lub odrębnych regulaminach Usług Dodatkowych oraz właściwych przepisach prawa, w szczególności Prawie Telekomunikacyjnym oraz Kodeksie cywilnym. 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za: Strona 1 z 6

2 a) zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Abonenta podłączonych do Sieci Operatora przed ingerencją osób trzecich; b) wadliwe funkcjonowanie Urządzenia końcowego i oprogramowania będącego własnością abonenta c) szkody poniesione przez Abonenta spowodowane przepięciami w sieci energetycznej budynku lub wyładowaniami atmosferycznymi. 3. Operator gwarantuje minimalny poziom jakości Usługi dotyczący terminu uruchomienia Usługi i ciągłości świadczenia Usługi. W przypadku: a) niedotrzymania terminu uruchomienia Usługi, Abonentowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o odszkodowanie, za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 1/30 przewidzianej w Umowie Opłaty abonamentowej; b) niezachowania ciągłości świadczenia Usługi, Abonentowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o odszkodowanie, za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usług, w wysokości 1/15 średniej opłaty abonamentowej liczonej według Rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy. 4. Odszkodowanie i obniżenie Abonamentu następuje na wniosek Abonenta w trybie postępowania reklamacyjnego określonego w 8 Regulaminu. 5. Wypłata odszkodowania następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wpływu wniosku. 6. Zapłata odszkodowania, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu nie ogranicza uprawnień do dochodzenia odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. 7. Spór cywilnoprawny między Konsumentem a Operatorem z tytułu świadczonych Usług może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego. Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wniosek Konsumenta. 8. Spór o prawa majątkowe wynikający z tytułu świadczonych Usług może zostać także poddany pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 4 Punkt Obsługi Klienta 1. Abonent ma możliwość korzystania z informacji udzielanych przez Punkt Obsługi Klienta, takich jak: informacja o oferowanych Usługach. informacja o trwających promocjach i ofertach specjalnych. informacja o zasięgu Sieci. informacja na temat wystawionych faktur VAT. 2. Informacje o aktualnym Cenniku usług dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej: 5 Warunki zawarcia Umowy oraz zawieszenia Usługi. 1. Warunkiem świadczenia Usług jest zawarcie Umowy w formie pisemnej. W tej samej formie możliwe jest zamówienie przez Abonenta Usług dodatkowych związanych ze świadczoną Usługą, chyba że Operator udostępnił także możliwość dokonywania zmian Pakietów taryfowych za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 2. Abonent zobowiązany jest umożliwić przedstawicielowi Operatora, w uzgodnionym terminie, dostęp do Sprzętu oraz innych elementów Sieci, znajdującej się na terenie Lokalu, w zakresie, w którym jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sieci, w tym w szczególności celem jej konserwacji, regulacji, naprawy lub modernizacji. 3. Usługi Operatora świadczone są na wyłączny użytek Abonenta, w związku z czym Abonent nie jest uprawniony do ich dalszej odsprzedaży, lub świadczenia ich osobom trzecim poza Lokalem pod rygorem ograniczenia świadczenia Usługi, a w przypadkach znacznego naruszenia niniejszego postanowienia rozwiązania Umowy po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszeń. 4. Na pisemny wniosek Abonenta, który ma zawartą Umowę na czas nieokreślony i nie zalega z Opłatami abonamentowymi, złożony do 20 dnia miesiąca Operator może wyrazić pisemną zgodę na zawieszenie świadczenia Usługi począwszy od pierwszego dnia następnego Okresu rozliczeniowego. 5. Zawieszenie następuje na czas określony wskazany przez Abonenta we wniosku o którym mowa w ustępie poprzedzającym, przy czym okres ten nie może być krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 12 miesięcy kalendarzowych. 6. W okresie zawieszenia Usługi Operator nie pobiera Abonamentu. 7. W przypadku, gdy wniosek Abonenta dotyczy zawieszenia świadczenia usługi na okres dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc, Abonent zobowiązany jest do zwrotu na wezwanie Operatora Sprzętu najpóźniej w dacie, od której ma rozpocząć się zawieszenie wykonywania usługi, przy czym zwrot Sprzętu polegać będzie na dostarczeniu przez Abonenta na koszt własny Sprzętu do Biura Obsługi. Warunkiem zawieszenia usługi przez Operatora może być zwrot Sprzętu przez Abonenta. Operator zastrzega, że w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie wniosek Abonenta o zawieszenie usługi staje się bezskuteczny. 8. Ponowne uruchomienie Usługi po okresie zawieszenia nie wymaga ponoszenia dodatkowych opłat. 6 Opłaty i płatności 1. Abonament oraz inne opłaty należne zgodnie z Umową, Regulaminem, Cennikiem oraz Regulaminem i Cennikiem Promocji, jeżeli Umowa została zawarta na warunkach promocyjnych, określone są w Rachunku wystawionym przez Operatora w okresach nie krótszych niż miesiąc. Operator określi w Rachunku Okres rozliczeniowy, za który zostały naliczone wszelkie należne opłaty. 2. Abonent zobowiązuje się do zapłaty z góry Abonamentu na nr rachunku bankowego Operatora wskazany w Rachunku w terminie do 15 dnia każdego miesiąca przez cały czas trwania Umowy. Strona 2 z 6

3 3. Za początek Okresu rozliczeniowego uważa się 1 dzień każdego miesiąca kalendarzowego. W przypadku, gdy rozpoczęcie świadczenia Usług następuje w innym dniu niż 1 dzień miesiąca kalendarzowego Abonent zobowiązany jest do zapłaty Abonamentu za ten miesiąc w wysokości 1/30 Opłaty abonamentowej za każdy dzień korzystania z Usług przez Abonenta. 4. Operator pobiera również od Abonenta opłatę aktywacyjną należną za wykonanie potrzebnej instalacji lub podłączeń oraz uruchomienie Usługi, a także opłaty związane z dzierżawą Sprzętu. Nadto możliwe jest pobieranie innych opłat wskazanych w Cenniku w przypadku złożenia dodatkowego zamówienia lub okoliczności wskazanych w Umowie, Regulaminie lub Cenniku. 5. Operator pobiera opłatę aktywacyjną wraz z opłatą za pierwszy miesiąc świadczenia Usług w momencie zawarcia Umowy. 6. Operator dopuszcza możliwość zmiany miejsca świadczenia Usługi na terenie działania Sieci. Z tego tytułu Operator pobiera opłatę za przeniesienie łącza internetowego określoną w Cenniku. 7. Faktury wraz z wyszczególnionymi opłatami dostępne są na stronie internetowej po zalogowaniu do Panelu Klienta. 8. W razie zwłoki z zapłatą którejkolwiek płatności Operator ma prawo naliczyć Abonentowi odsetki ustawowe za czas zwłoki, poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności Abonamentu. 9. W przypadku gdy opłaty nie zostały uiszczone w całości, odsetki nalicza się od kwoty pozostałej do uiszczenia. 10. Operator w okresie trwania Umowy, dla Abonentów, którzy regularnie i w terminie dokonują zapłaty Abonamentu może podwyższyć prędkość świadczonej Usługi ponad tą wynikającą z Umowy. W przypadku jeżeli Abonent nie ureguluje Abonamentu w terminie wówczas Operator automatycznie obniży prędkość świadczonej Usługi. 11. Uiszczone przez Abonentów opłaty zmniejszają stan ich zadłużenia wobec Operatora. Wpłaty te zaliczane są w pierwszej kolejności na najdawniej wymagalne długi z rachunków, ewentualne kary umowne, a następnie za naliczone odsetki za opóźnienie. 12. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Operatora. 7 Jakość świadczonych usług 1. Operator zobowiązuje się świadczyć Usługi z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, jak również obowiązujących norm technicznych. 2. Poziom jakości oferowanych Usług oraz progi wskaźników administracyjnych i technicznych znajdują się na stronie internetowej Operatora 8 Reklamacje 1. Abonent może składać reklamację z powodu: a) niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług, b) niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, c) nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług. 2. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi, lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi. 3. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka Operatora rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego. 4. Reklamacja może być złożona: a) w formie pisemnej osobiście podczas wizyty reklamującego w Punkcie Obsługi Klienta albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), b) ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty reklamującego w Punkcie Obsługi Klienta, c) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej 5. Reklamacja powinna zawierać: a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby reklamującego, b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, d) przydzielony reklamującemu numer, którego dotyczy reklamacja, numer ewidencyjny nadany reklamującemu przez Operatora lub adres miejsca zakończenia Sieci, e) datę zawarcia Umowy abonenckiej i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi - w przypadku reklamacji, o której mowa w ust. 1 lit. a, f) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z Umowy lub z przepisów prawa - w przypadku gdy reklamujący żąda ich wypłaty, g) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o zaliczenie ich na poczet przyszłych płatności - w przypadku, o którym mowa pod lit. f, h) podpis reklamującego w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 6. W przypadku gdy reklamacja złożona przez reklamującego ustnie albo w formie pisemnej osobiście podczas wizyty reklamującego w Punkcie Obsługi Klienta, nie spełnia warunków określonych w ust. 5, upoważniona osoba reprezentująca Operatora, przyjmując reklamację, jest obowiązana, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, do poinformowania reklamującego o konieczności jej niezwłocznego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Reklamacje nieuzupełnione pozostawia się bez rozpoznania. 7. W przypadku gdy reklamacja złożona w sposób inny niż wskazany w ust. 6 nie spełnia warunków określonych w ust. 5, jednostka Operatora rozpatrująca reklamację, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie Strona 3 z 6

4 wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 8. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w ust. 5 lit. f, a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności oraz kwota tego odszkodowania lub zwrotu nie budzi wątpliwości, jednostka Operatora rozpatrująca reklamację traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona. 9. W przypadku złożenia reklamacji osobiście przez reklamującego w Punkcie Obsługi Klienta, ustnie albo w formie pisemnej, upoważniona osoba reprezentująca Operatora, przyjmująca reklamację, niezwłocznie potwierdza jej przyjęcie. W przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej przesyłką pocztową, telefonicznie albo w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Operator w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie. 10. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz zawiera nazwę, adres i numer telefonu jednostki Operatora rozpatrującej reklamację. Potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 11. Jednostka Operatora rozpatrująca reklamację, udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. 12. Odpowiedź na reklamację zawiera: a) nazwę jednostki Operatora rozpatrującej reklamację, b) informację o dniu złożenia reklamacji, c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, d) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty lub zwrotu albo wskazanie, że kwota odszkodowania lub innej należności zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności, zgodnie z wnioskiem reklamującego, o którym mowa w 8 ust. 5 lit. g, e) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo Telekomunikacyjne, f) dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego Operatora, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska, 13. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna: a) dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne; b) zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą - w przypadku gdy odpowiedź na reklamację jest udzielana na papierze. 14. Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na papierze. Postanowienia tego nie stosuje się w przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli reklamujący nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez reklamującego do złożenia reklamacji. 15. Za zgodą reklamującego, wyrażoną w reklamacji, w Umowie abonenckiej lub w odrębnym oświadczeniu, Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Przepis art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne stosuje się. 16. Posłużenie się innym środkiem komunikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 14 i 15, jest dopuszczalne, jeżeli przekazane w ten sposób potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz odpowiedź na reklamację spełniają wymogi, o których mowa odpowiednio w ust. 10 oraz ust. 12 i 13 lit. a, a postać i forma potwierdzenia przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamację umożliwia reklamującemu ich zapisanie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 17. Jeżeli wysłana przez Operatora odpowiedź na reklamację nie została doręczona reklamującemu, Operator, na żądanie reklamującego wyrażone w sposób określony w ust. 4, niezwłocznie przekazuje ponownie tę odpowiedź, jej duplikat lub kopię. 18. Reklamujący, w porozumieniu z Operatorem, określa sposób, formę i postać, w jakiej odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopia, o których mowa w ustępie poprzedzającym ma zostać przekazana. Na żądanie reklamującego, w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, Operator ponownie przekazuje odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopię przesyłką poleconą, bez względu na formę, w jakiej pierwotnie została wysłana odpowiedź na reklamację. 19. Operator nie jest obowiązany do ponownego przekazania reklamującemu odpowiedzi na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności danej sprawy jednoznacznie wynika, że odpowiedź na reklamację została doręczona reklamującemu. 9 Sprzęt 1. Sprzęt oraz wszelkie inne elementy Sieci przekazane Abonentowi, w tym zamontowane w Lokalu pozostają własnością Operatora. 2. Sprzęt oraz wszelkie inne elementy Sieci mogą być używane jedynie w Lokalu wskazanym w Umowie lub w innym miejscu uzgodnionym przez Strony w Umowie. 3. Abonent nie jest uprawniony do rozporządzania Sprzętem ani innymi elementami Sieci, a w szczególności do ich udostępniania (bezpłatnie i odpłatnie) osobom trzecim. Abonent nie jest uprawniony do przyłączania do Sieci urządzeń innych niż Sprzęt lub Urządzenie. Strona 4 z 6

5 4. Udostępnienie Abonentowi Sprzętu, jak również przyłączenie potwierdzone zostaną w protokole odbioru, podpisanym przez Abonenta. 5. Z chwilą wydania Sprzętu lub innych elementów Sieci zainstalowanych w Lokalu lub poza nim, ryzyko ich utraty (w tym również spowodowanej kradzieżą), zniszczenia lub uszkodzenia przechodzi na Abonenta. 6. Abonent zobowiązuje się używać Sprzętu oraz innych elementów Sieci zgodnie z udostępnioną instrukcją obsługi i ich przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nich żadnych zmian. Podczas wyładowań atmosferycznych Sprzęt i Urządzenia powinny być odłączone od zasilania energetycznego oraz Gniazda abonenckiego. 7. Abonent zobowiązany jest powiadomić przedstawiciela Operatora w terminie 48 godzin o stwierdzeniu utraty lub zniszczenia Sprzętu lub innych elementów Sieci. 8. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Sprzętu lub elementów Sieci zainstalowanych w Lokalu, po ich wydaniu Abonentowi, koszty naprawy lub wymiany ponosi Abonent, w tym w szczególności w przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień ust. 3 lub ust. 6. Postanowienia zdania pierwszego nie dotyczą przypadków utraty, zniszczenie lub uszkodzenie wynikłego z wad Sprzętu lub elementów Sieci, za które odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym ponosi Operator, producent Sprzętu lub elementów Sieci. 9. Wszelkich ingerencji, w tym zmian, przeróbek, napraw, konserwacji oraz usuwania uszkodzeń w Sieci lub Sprzętu dokonują wyłącznie pracownicy Operatora bądź osoby przez nich upoważnione. 10. Z zastrzeżeniem jednoznacznie odmiennych postanowień Umowy lub Regulaminu, a w szczególności wskazanych w niniejszym paragrafie, Operator nie wprowadza ograniczeń w zakresie korzystania ze Sprzętu, jak również oświadcza, że nie zostały one wprowadzone na jego zlecenie. 11. Abonent zobowiązany jest na swój koszt zwrócić kompletny Sprzęt do Biura Obsługi, w ciągu 7 dni od dnia wygaśnięcia Umowy. 12. Abonent zobowiązany jest do zwrotu na swój koszt Sprzętu, w przypadku zmiany Pakietu usług, skutkującej koniecznością wymiany Sprzętu, w ciągu 7 dni od dnia zmiany Pakietu usług. Operator uprawniony jest do uzależnienia wydania właściwego Sprzętu od zwrotu Sprzętu dotąd posiadanego przez Abonenta. 13. Na żądanie i koszt Abonenta Sprzęt może zostać odebrany z Lokalu przez przedstawiciela Operatora. Jeżeli Operator wydał Sprzęt w Lokalu Abonenta wówczas przedstawiciel Operatora odbierze go z Lokalu, chyba że Abonent dobrowolnie sam zwróci Sprzęt Operatorowi w innej formie. 14. Na zasadach określonych w Cenniku Operator może obciążyć Abonenta obowiązkiem zapłaty kary umownej, w wysokości wskazanej w Cenniku, jeżeli Abonent nie zwróci Sprzętu, w terminie wskazanym w ust. 11 lub 12 bądź zwróci Sprzęt w stanie uszkodzonym lub niekompletnym. Kwota kary umownej liczona będzie odrębnie dla każdego Sprzętu udostępnionego Abonentowi. Kwota kar umownych nie przekroczy wartości udostępnionego Sprzętu. 10 Funkcjonalność usług 1. Operator nie gromadzi danych o lokalizacji Urządzenia Abonenta oraz Sprzętu w celach związanych z zapewnieniem funkcjonalności Usługi. 2. Operator nie wprowadza ograniczeń w dostępie ani korzystaniu z Usług, innych niż jednoznacznie określone w Umowie, Regulaminie oraz Regulaminie promocji, w przypadku zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych. 3. Operator może podjąć proporcjonalne i uzasadnione środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralności Sieci i Usług, w szczególności ma prawo: a) wyeliminować przekaz komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu lub integralności Sieci lub Usług; b) przerwać lub ograniczyć świadczenie Usług na zakończeniu Sieci, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu Sieci lub Usług. 4. Operator posiada wewnętrzne procedury mające na celu pomiar i organizację ruchu w sieci polegające na zarządzaniu transmisją danych oraz zarządzaniu infrastrukturą i urządzeniami służącymi do świadczenia usługi dostępu do Internetu. W przypadku osiągnięcia lub przekroczenia pojemności łącza w zakresie świadczonej Usługi może wystąpić czasowe lub trwałe obniżenie jakości świadczonej Usługi oraz może wystąpić Awaria łącza. 5. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług Operator podejmie działania przewidziane w Ustawie Prawo Telekomunikacyjne, w szczególności polegające na: a) podejmowaniu środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci, usług oraz przekazu komunikatów w związku ze świadczonymi usługami, z uwzględnieniem zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do stopnia ryzyka z zastosowaniem najnowocześniejszych osiągnięć technicznych oraz kosztów wprowadzenia tych środków; b) informowaniu Abonentów o wystąpieniu szczególnego ryzyka naruszenia bezpieczeństwa sieci wymagającego podjęcia środków wykraczających poza środki techniczne i organizacyjne podjęte przez Operatora, a także o istniejących możliwościach zapewnienia bezpieczeństwa i związanych z tym kosztach; c) informowaniu Prezesa UKE o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług, o podjętych działaniach zapobiegawczych i środkach naprawczych; d) eliminacji przekazu komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu Sieci lub Usług; e) przerwaniu lub ograniczeniu świadczenia usługi telekomunikacyjnej na zakończeniu Sieci, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu Sieci lub Usług; f) informowaniu innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i podmioty zajmujące się bezpieczeństwem; g) publikowaniu informacji i podjętych działań w Serwisie internetowym. 6. W przypadku podjęcia środków wskazanych w ust. 5 lit. a, c-e Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług w zakresie wynikającym z podjętych środków. Strona 5 z 6

6 11 Zakres obsługi serwisowej 1. W czasie trwania umowy Operator zapewni Abonentowi obsługę serwisową polegającą na: nadzorze nad stanem technicznym Sieci, mającym na celu zagwarantowanie ciągłego zasilania zakończenia Sieci w sygnał telekomunikacyjny o parametrach zgodnych z odpowiednimi wymaganiami technicznymi, okresowych przeglądach i regulacjach elementów Sieci, podejmowaniu działań zmierzających do zabezpieczenia Sieci przed ingerencja osób niepowołanych, dokonania kontroli prawidłowości korzystania z Usług i stosowanych urządzeń stanowiących zakończenie Sieci, asyście technicznej obejmującej udzielanie informacji telefonicznej na temat problemów i możliwości ich rozwiązania, usuwania Awarii. 2. Abonent może zgłaszać Awarie, usterki lub pytania do biura firmy: na numer telefonu lub , na konto oraz na stronie internetowej w dziale kontakt. 3. Koszty usług serwisowych wskazane są w Cenniku udostępnionym na stronie internetowej Operatora wskazanej w ust.2. Z tytułu nieuzasadnionego wezwania serwisu Operatora może być pobierana opłata wskazana w Cenniku. 12 Ochrona danych osobowych i tajemnica telekomunikacyjna 1. Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U Nr 133, poz Dane osobowe Abonenta przetwarzane są przez Operatora zgodnie z m.in. art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych w celach statutowych, dla świadczenia usług, a w przypadku wyrażenia przez Abonenta zgody także dla potrzeb marketingowych związanych ze świadczeniem tych usług (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach, produktach i usługach). 3. Podanie przez Abonenta danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia Umowy za wyjątkiem nr telefonu i adresu , których podanie nie jest konieczne. 4. Operator zapewnia realizację uprawnień Abonenta wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U Nr 133, poz. 883 (tzn. umożliwia Abonentowi wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w ustawie, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych, bez wymaganej przepisami prawa zgody Abonenta; 5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Abonent powinien kierować na adres siedziby Operatora, z dopiskiem Dane Osobowe ; 6. Operator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w granicach istniejących możliwości technicznych gwarantuje przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest dozwolone na podstawie przepisów prawa. 7. Operator dołoży należytej staranności przy zabezpieczaniu urządzeń telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych oraz danych osobowych w zakresie uzasadnionym względami technicznymi i ekonomicznymi. 8. W zakresie niezbędnym do świadczenia Usług oraz innych usług Abonentowi, Operator ma prawo zbierać, utrwalać, przechowywać, opracowywać, zmieniać, usuwać lub udostępniać dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną (Dane transmisyjne). 9. Abonent ma możliwość wpływu na zakres przetwarzania danych go dotyczących poprzez określenie zakresu Usług świadczonych zgodnie z jego żądaniem lub zakresu jego uprawnień. 10. Środki techniczne stosowane przez Operatora zgodnie z wymogami aktualnej wiedzy technicznej zapewniają w zwykłych warunkach zachowanie tajemnicy telekomunikacyjnej. Operator nie gwarantuje jednak bezpieczeństwa przekazu informacji, w szczególności w następujących okolicznościach: Awarii Usługi, popełnienia przez osobę trzecią lub Abonenta czynu niedozwolonego, przypadków losowych, których wystąpienie było niezależne od Operatora. 11. Operator przekazuje Abonentowi informacje o aktualnych zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych za pomocą środków masowego przekazu na wskazane w Umowie dane kontaktowe. 13 Postanowienia końcowe 1. Abonent zobowiązany jest informować Operatora o zmianie danych podanych przy zawarciu Umowy, w tym w szczególności adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, zmiany adresu do korespondencji, a także w przypadku zmiany nazwy firmy lub nazwiska i imion w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian. Operator niezwłocznie informuje Abonentów o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby na piśmie, chyba że Abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy. 2. Aktualny: Regulamin, Regulaminy promocji oraz Cennik promocji oraz Cennik, dostępne są nieodpłatnie, na każde żądanie Abonenta w formie pisemnej lub elektronicznej, w Serwisie internetowym oraz w Biurze Obsługi. Operator nieodpłatnie dostarcza Abonentowi znajdujące zastosowanie wzorce umowne wraz z Umową, a także na każde jego żądanie, w formie pisemnej lub elektronicznej. 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy w tym przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem roku. Strona 6 z 6

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: INTERTOR.NET BOŻENA WOJTCZAK KWIATOWA 41, 18 400 ŁOMŻA NIP: 718 194 90 64, REGON: 200050990 BOK: ALEJA LEGIONÓW 6B tel. +48 600 973 983 e mail: biuro@intertor.net http://www.avitointernet.pl/ Łomża, dn.

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl INFORMACJE PRZEDKONTRAKTOWE DLA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Umowa umowa o świadczenie usług internetowych, w tym także aneks do takiej umowy. Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ FIRMĘ INTER-PC. Umowa numer:...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ FIRMĘ INTER-PC. Umowa numer:... Serwis tel.:609-511-156 tel: 609-511-661 e-mail: serwis@interpc.pl pon-pt od 9oo do 20oo sb-nd od 10oo do 18oo Biuro Obsługi Klienta (BOK) Bytom ul. Hlonda 37 Godziny otwarcia: Poniedziałek 10 00-12 00

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska Lublin. Szanowni Państwo,

Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska Lublin. Szanowni Państwo, Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska 150 20-824 Lublin Szanowni Państwo, Realizując obowiązek dostosowania obowiązujących umów oraz regulaminów do przepisów zmienionej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

usług telekomunikacyjnych przez

usług telekomunikacyjnych przez Załącznik do Uchwały nr 22/14 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 31.03.2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny Regulamin/Procedura Obsługi Reklamacji

Wewnętrzny Regulamin/Procedura Obsługi Reklamacji Wewnętrzny Regulamin/Procedura Obsługi Reklamacji 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, sposób i termin składania oraz rozpoznawania Reklamacji składanych przez abonentów Telewizji

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Dział I Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa. 2. Operator NetCom

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy:..., z siedzibą w Krakowie przy ul...., REGON:..., NIP:..., e-mail:..., wpisaną do rejestru KRS/EDG pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć Operator Abonent Abonament Cennik Umowa Instalacja Regulamin Sieć

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć Operator Abonent Abonament Cennik Umowa Instalacja Regulamin Sieć Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć 1. Operator ALNIDE Daniel Kosior z siedzibą w Lublinie Al. Warszawska 150, świadcząca usługi internetowe. 2. Abonent osoba

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w regulaminie lub w umowie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy : INTERTOR.NET Bożena Wojtczak operator sieci AVITO INTERNET z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Kwiatowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON)

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) Zawarty w dniu 28 listopada 2016 roku w Ropczycach pomiędzy : Krzysztofem

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Biznesu infolinia: 801 801 999 e-mail: biznes@netia.pl

Centrum Obsługi Biznesu infolinia: 801 801 999 e-mail: biznes@netia.pl Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowny Abonencie, uprzejmie informujemy, że 21 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia Usługi Telewizja przez ConnectedHome sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: Abonent - konsument w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową zawarta w dniu - - roku Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer

Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki umowy zawartej pomiędzy firmą KAJA Komputer we Wschowie

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy:

Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy: Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / 2017 zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy: Shentel Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Okulickiego 77c/2 w Szczecinie (71-035), KRS: 391025, NIP:852-259-31-21,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ODRZYWOŁEK MATEUSZ FIRMA VICTOR. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ODRZYWOŁEK MATEUSZ FIRMA VICTOR. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ODRZYWOŁEK MATEUSZ FIRMA VICTOR Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Mateusza Odrzywołek

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Zawarta w dniu: pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Telewizji Kablowej TV-SAT 364 z siedzibą w Łodzi, ul. Gorkiego 16, Zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej 1 Postanowienia ogólne Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. abonament określona

Bardziej szczegółowo

regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center

regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Usługa świadczona jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: TELICO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki20a,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym. I. Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 47 /2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 29 marca 2013 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacja Konsumencka

Informacja Konsumencka Informacja Konsumencka W trybie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), dostawca usług telekomunikacyjnych: Multi-NET Infrastruktura Sp. z o.o. [DOSTAWCA_ADRES] reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi PPV

Regulamin świadczenia Usługi PPV Regulamin świadczenia Usługi PPV 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa zakres i warunki udostępniania przez Operatora na rzecz Abonenta Transmisji w formie Usługi PPV przy użyciu technicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud*

Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud* Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud* *1.* Postanowienia*ogólne* 1.1 Niniejszyregulamin(dalej:"Regulamin")zawieraogólnewarunkipłatnegokorzystaniazusługiATMANCloud przezklientanabywającegousługę(dalej:"usługa").

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 Postanowienia ogólne i przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez: a) PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl Regulamin usług hostingowych dhosting.pl 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej) z którym zawarto Umowę. 2. Cennik - dokument

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo,

Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo, netia.pl/internetia t +48 801 t: 880 801 150 880 150 ul. ul. Św. Św. Rocha Rocha 6 lok. 6 lok. 3 3 15-879 Białystok Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo, informujemy, że 21 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

Ryszard Sareło DobryNET Dobra

Ryszard Sareło DobryNET Dobra Ryszard Sareło DobryNET Dobra 3.12.2015 Ul. Stokrotki 1, 72-003 Dobra NIP:851-278-74-09 Regon:320726500 www.dobrynet.eu Regulamin dostępu do Internetu za pomocą sieci DobryNET Regulamin stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET Zawarta w dniu.. w Pieszycach na zasadach określonych niniejszej umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM 1. ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a 35-118 Rzeszów tel. (17) 850-45-14 fax. (17) 850-45-15 REGULAMIN świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Aktywacja czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej,umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Intrino Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Intrino Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Intrino Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne i przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Intrino sp. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług w sieci ProfiTEL

Regulamin usług w sieci ProfiTEL Regulamin usług w sieci ProfiTEL Ważny od 1 grudnia 2012 1 Postanowienia ogólne Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają: Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia przez TELICO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Słonki

Bardziej szczegółowo

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica)

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica) Umowa nr: o świadczenie Usług TeleNOVUM, zwana dalej Umową" Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 [Przedmiot Regulaminu] 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez z siedzibą w Warszawie, przy ul. Balonowej 22/14 wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Nr. / /

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Nr. / / zawarta w dniu pomiędzy: Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Nr. / / SAT-KOL Dochniak, Michalik Spółką Jawną z siedzibą w Gorlicach (38-300), ul. Hallera 81, reprezentowaną przez: Henryka Michalika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DKSOFT TECHNOLOGY Katarzyna Bryniarska, z dnia

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DKSOFT TECHNOLOGY Katarzyna Bryniarska, z dnia Strona 1 z 13 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DKSOFT TECHNOLOGY Katarzyna Bryniarska, z dnia 01.01.2010 DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia Usług

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WW-NET

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WW-NET Nr / zawarta w dniu w pomiędzy: Dostawcą Usług: Elżbieta Wyczarska WW-NET z siedzibą w Białobokach, NIP 8151375162, REGON 691106714, reprezentowanym przez: - Przedstawiciela Dostawcy Usług oraz Abonentem:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY>

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY> UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR zawarta w dniu w Grajewie pomiędzy: NET-COM Tomasz Łaguna, ul. Wojska Polskiego 6, 19-200 Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku pomiędzy: S-NET spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET W SIECI TYGRYS.NET

REGULAMIN ŚWIADCZENIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET W SIECI TYGRYS.NET REGULAMIN ŚWIADCZENIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET W SIECI TYGRYS.NET 1 Postanowienia ogólne i definicje umowne 1. Regulamin określa szczegółowy zakres i warunki świadczenia usług, w tym tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Internet satelitarny

regulamin usługi Internet satelitarny regulamin usługi Internet satelitarny Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2) Cennik Cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. zawarta dnia w.. pomiędzy:

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. zawarta dnia w.. pomiędzy: Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych nr zawarta dnia w.. pomiędzy: Multi-Net Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 365, 43-382 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI SATELITARNEJ TEOSAT

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI SATELITARNEJ TEOSAT REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI SATELITARNEJ TEOSAT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania}

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} zawarta w dniu {data_podpisania} w Grajewie pomiędzy: Giganet Paweł Jastrzębski ul. Kopernika 5 19-200 Grajewo

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną WIST w Łące.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną WIST w Łące. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną WIST w Łące. (tekst jednolity wg stanu na dzień 8 czerwca 2014 roku) Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług radia i telewizji

Regulamin świadczenia usług radia i telewizji Regulamin świadczenia usług radia i telewizji 1 Regulamin 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług radia i telewizji (zwany dalej: Regulaminem) określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez Beskidzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. oferty Eddie Consulting Groups. Obowiązuje od dnia 27 sierpnia 2012

REGULAMIN. oferty Eddie Consulting Groups. Obowiązuje od dnia 27 sierpnia 2012 REGULAMIN oferty Eddie Consulting Groups Obowiązuje od dnia 27 sierpnia 2012 1. Aby skorzystać z Oferty, wystarczy podczas zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej Umowa ) wybrać

Bardziej szczegółowo

Skype: Infonetia t

Skype: Infonetia t netia.pl Netia SA, skr. poczt. nr 597 40-950 KATOWICE S105 info@netia.pl Skype: Infonetia t 801 802 803 Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo, informujemy, że 21 stycznia 2013 roku weszła w życie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług telekomunikacyjnych. udostępniane Abonentowi

REGULAMIN. świadczenia usług telekomunikacyjnych. udostępniane Abonentowi 1. Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez: 1) Elsat sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. J. Dąbrowskiego 35, zarejestrowaną w KRS pod

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Umowa nr /DSI/05 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. CZ.I. Zawarta dnia w ( w lokalu/poza lokalem* Dostawcy usług) pomiędzy ELTRONIK MEDIA Sp. z o.o. - Sp. k. 87-300 Brodnica

Bardziej szczegółowo

Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Sieci, które stanowi własność Operatora lub będące w jego posiadaniu na podstawie

Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Sieci, które stanowi własność Operatora lub będące w jego posiadaniu na podstawie Regulamin Świadczenia Usług przez Telewizję Kablową "CHOPIN" Bogdan Łaga Dariusz Schmidtke Spółka Jawna z siedzibą w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 3 1. Postanowienia wstępne 1) Telewizja Kablowa "CHOPIN"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM TV

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM TV REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM TV I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, w tym warunki techniczne, świadczenia usługi dostępu do sekcji serwisu WWW,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu

Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu 1 [Przedmiot Regulaminu] 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez Spółdzielnią Mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo