W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ"

Transkrypt

1 Katalog produktów

2

3 W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp posiada sieæ przedstawicielstw w wiêkszoœci krajów œwiata. Jako lider produkcji systemów prowadzenia i ochrony energii, stale wprowadza coraz doskonalsze rozwi¹zania stosowane obecnie we wszystkich ga³êziach przemys³u. Rozwój firm buduj¹cych nowoczesne maszyny i urz¹dzenia jest nierozerwalnie zwi¹zany z produktami KabelSchlepp. W dobie redukcji kosztów i komputeryzacji przemys³u nie mo na zadowalaæ siê jedynie wysok¹ jakoœci¹ pracy maszyn. Konieczna jest równie ich najwy sza wydajnoœæ, st¹d koniecznoœæ automatyzacji procesów produkcyjnych. Nie by³aby ona mo liwa bez szybkiego i bezpiecznego prowadzenia przewodów energii. W tych dziedzinach KabelSchlepp wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konstruktorów, producentów i u ytkowników. Naszym zadaniem jest nie tylko dostawa produktów najwy szej jakoœci, ale równie troska o optymalne dzia³anie Pañstwa maszyn i urz¹dzeñ. To co wczoraj stanowi³o wizjê przysz³oœci, dziœ u nas jest ju standardem.

4 Prowadniki MONO Seria MONO prowadniki energii o sta³ej szerokoœci ³añcucha, wykonane z tworzyw sztucznych, niewielkie rozmiary, profil wykonany w wersji zamkniêtej lub otwartej, wytrzyma³y i ekonomiczny, ³atwy w instalacji, koñcówka przy³¹czenia z zintegrowanym systemem zwalniania naci¹gu, typy 0130, 0132, 0180, 0182, 0202, zakres szerokoœci wewnêtrznej prowadnika od 6 do 169 mm, zakres wysokoœci wewnêtrznej prowadnika od 10 do 42 mm. Prowadniki UNIFLEX Seria UNIFLEX ekonomiczny w zastosowaniu, otwierany na zewn¹trz lub do wewn¹trz, wysoka odpornoœæ na wstrz¹sy, niska cena, koñcówka przy³¹czenia z zintegrowanym zwolnieniem naci¹gu wykonana z aluminium lub tworzywa sztucznego, profil otwarty (typ 030 i 040), pó³zamkniêty (typ 050) i zamkniêty (typ 060 i 080), zoptymalizowana konstrukcja zapewniaj¹ca nisk¹ emisjê ha³asu, zakres szerokoœci wewnêtrznych prowadnika od 15 do 250 mm, zakres wysokoœci wewnêtrznych prowadnika od 17.5 do 44 mm.

5 Prowadniki Serii K Seria K bardzo du a wytrzyma³oœæ prowadnika wynikaj¹ca z mocnej konstrukcji œcian bocznych, mo liwoœæ szybkiego otwarcia z obu stron, zakres szerokoœci wewnêtrznych prowadnika od 68 do 700 mm, zakres wysokoœci wewnêtrznych prowadnika od 38 do 58 mm. Prowadniki Serii M Seria M szeroki zakres rozmiarów œcian bocznych zaprojektowanych wg systemu "Lock-In", w celu u³atwienia ³¹czenia i rozdzielania segmentów prowadnika, szybka mo liwoœæ otwarcia z obu stron, zakres szerokoœci wewnêtrznych prowadnika od 24 do 800 mm, zakres wysokoœci wewnêtrznych prowadnika od 19 do 72 mm. Prowadniki Serii XL Seria XL najwiêkszy w grupie prowadników z tworzyw sztucznych, przy zachowaniu niewielkiego ciê aru w³asnego, du y zakres d³ugoœci samonoœnych prowadnika, aluminiowe rozpórki i pokrywy, obustronnie przytwierdzone do prowadnika, zakres szerokoœci wewnêtrznych prowadnika od 200 do 1000 mm, zakres wysokoœci wewnêtrznych prowadnika od 108 do 105 mm. w celu zapewnienia stabilnoœci pracy prowadnika o du ych d³ugoœciach, stosowane s¹ dodatkowe rynny prowadz¹ce, Powy sze prowadniki energii z tworzyw sztucznych nale ¹ do grupy elementów o zmiennej szerokoœci i charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cymi cechami: prowadnik z tworzywa sztucznego o zwartej konstrukcji, odporny na zanieczyszczenia, 10 rodzajów rozpórek i/lub pokryw ogniw z tworzyw sztucznych lub aluminium, ró ne szerokoœci w 1 mm segmentach, z aluminiowymi rozpórkami i pokrywami, ró ne szerokoœci w 4, 8 lub 16 mm segmentach, z rozpórkami i pokrywami z tworzyw sztucznych, minimalne zu ycie ³¹czników, wynikaj¹ce z odpowiedniego ukszta³towania pokrywy, dzia³aj¹ce si³y nie s¹ przenoszone przez miejsce ³¹czenia, jak odbywa³o siê to dotychczas, lecz rozk³adane równomiernie na ca³¹ konstrukcjê, mo liwoœæ ca³kowitego zamkniêcia ogniwa prowadnika przez zastosowanie pokryw z aluminium lub tworzywa sztucznego.

6 Profile PROFILE modu³owa konstrukcja pozwalaj¹ca na ró ne konfiguracje prowadnika - od niewielkich modu³ów, a do rozbudowanych systemów prowadz¹cych, standardowe wielkoœci uk³adanych przewodów w zakresie od 6 do 30 mm. Protum PROTUM wysoce elastyczny prowadnik o niewielkiej masie w³asnej, pozwalaj¹cy na stosowanie wysokich przyspieszeñ i prêdkoœci, d³ugi okres ywotnoœci prowadnika, przestrzeñ zajmowana i wymagana zredukowana do minimum, zakres szerokoœci wewnêtrznych prowadnika od 15 do 45 mm, zakres wysokoœci wewnêtrznych prowadnika od 15 do 25 mm. Quantum QUANTUM ró ne dostêpne szerokoœci dziêki szeregom segmentów o wartoœciach stopniowanych co 1 mm, œciany boczne po³¹czone z poprzeczkami z tworzywa sztucznego lub aluminium, najciszej pracuj¹cy prowadnik <40dB, niewielki ciê ar, wysokie dopuszczalne przyspieszenia, wysokie prêdkoœci do 40 m/s, maksymalna d³ugoœæ do 200m, zakres szerokoœci wewnêtrznych prowadnika od 28 do 600 mm, zakres wysokoœci wewnêtrznych prowadnika od 28 do 72 mm. Powy sze prowadniki energii nale ¹ do grupy bezogniwowych prowadników energii wysoka trwa³oœæ prowadnika - powy ej 25 milionów pe³nych cykli ruchowych, zdolnoœæ t³umienia drgañ i nie przenoszenia ich na pozosta³e elementy urz¹dzenia, brak wystêpowania linek ³¹cz¹cych eliminuje problem ich zu ywania oraz œcierania siê elementów miêdzy sob¹, co pozwala na potencjalne zastosowanie tam, gdzie wymagane jest utrzymanie wysokiej czystoœci pomieszczeñ, mo liwoœæ wykonywania ruchów poprzecznych, mo liwoœæ umieszczania ca³ych wi¹zek przewodów w prowadniku, przez proste wepchniêcie ich do jego wnêtrza, bez koniecznoœci otwierania prowadnika.

7 Robotrax ROBOTRAX zaprojektowane w celu wielop³aszczyznowego prowadzenia przewodów energii, mo liwoœæ umieszczania ca³ych wi¹zek przewodów w prowadniku, poprzez wsuniêcie ich do jego wnêtrza, pozwala to równie na ich szybk¹ wymianê, ³atwoœæ w sprawowaniu kontroli nad przewodami energii, wynikaj¹ca z otwartej konstrukcji prowadnika, okreœlony minimalny promieñ giêcia prowadnika, doskonale spe³nia swoje zadania w skomplikowanych ruchach ramion robotów przemys³owych, szybko otwieraj¹ce siê kab³¹ki mocuj¹ce, umo liwiaj¹ce szybki monta i demonta prowadnika, dostêpne w 5 przedzia³ach œrednic w zakresie od 40 do 100 mm. Condulflex CONDUFLEX doskona³a konstrukcja ca³kowicie i szczelnie zamkniêtego prowadnika, ogniwa wykonane z wysokogatunkowej stali, ramki ³¹cz¹ce wykonane z wzmacnianego w³óknem szklanym poliamidu, mo liwoœæ ³atwej wymiany zniszczonych podczas pracy elementów, jak i zmiany d³ugoœci prowadnika przez dodawanie i usuwanie ogniw, optymalna ochrona przewodów, prowadnik mo e pracowaæ w uk³adzie pionowym, poziomym i pod k¹tem, zakres szerokoœci wewnêtrznych prowadnika od 45 do 162 mm, zakres wysokoœci wewnêtrznych prowadnika od 25 do 72 mm.

8 Prowadniki stalowe Seria od 600 do 7000 Stalowe prowadniki Kabelschlepp zbudowane s¹ z dwóch lub wiêkszej iloœci równoleg³ych ³añcuchów, sk³adaj¹cych siê z p³ytek stalowych po³¹czonych ze sob¹ aluminiowymi poprzeczkami. Stal u yta do budowy ³añcuchów odporna jest na korozjê oraz dzia³anie kwasów. Konstrukcja p³ytek ³añcucha pozwala na wykonanie prowadnika o d³ugoœci ¹danej przez odbiorcê. System aluminiowych pokryw prowadnika, pozwala na zagwarantowanie dodatkowej ochrony umieszczonych we wnêtrzu przewodów. Zalety systemu: mo liwoœæ osadzenia w ich wnêtrzu wielu przewodów o du ym przekroju, bardzo du a wielkoœæ samonoœna prowadnika, wynikaj¹ca z odpowiedniej konstrukcji ogniw, znajduj¹ zastosowanie w pracy w œrodowiskach wysokich temperatur i trudnych warunkach, bezpieczne podczas swej pracy, nie stwarzaj¹ zagro eñ dla otoczenia, nawet w przypadku przenoszenia znacznych ³adunków, wiêksze osi¹gane rozmiary ni w przypadku prowadników z tworzyw sztucznych, bezawaryjnoœæ i bezobs³ugowoœæ, dziêki zastosowaniu pokryw zamykaj¹cych, mo liwe jest ca³kowite zamkniêcie prowadnika, zakres szerokoœci wewnêtrznych prowadnika od 70 do 1500 mm, zakres wysokoœci wewnêtrznych prowadnika od 31 do 370 mm. Przewody LIFELINE G³ównym przeznaczeniem przewodów LIFELINE jest praca w prowadnikach KabelSchlepp. Ich wyj¹tkowe wykonanie, pozwala na uzyskanie najlepszych charakterystyk ruchowych w szerokim wachlarzu zastosowañ. Przejrzysty sposób klasyfikacji produktów pozwala na szybki i dok³adny proces doboru przewodu. seria LIFELINE 200: atrakcyjne cenowo przewody w osnowie z PCV do uk³adów samonoœnych, seria LIFELINE 400: standardowe przewody do wiêkszoœci aplikacji, seria LIFELINE 700: wysokiej jakoœci przewody do pracy w trudnych warunkach, seria LIFELINE 800: przewody w osnowie PUR zgodne ze standardem Siemens, seria LIFELINE 900: przewody w osnowie PUR zgodne ze standardem INDRAMAT.

9 Os³ony i zgarniacze Zastosowanie os³on i zgarniaczy wiórów, chroni¹cych elementy maszyn i urz¹dzeñ obróbczych, zwiêksza ich bezpieczeñstwo pracy oraz poprawn¹ pracê. Os³ony teleskopowe Od 40 lat firma Kabelschlepp jest dostawc¹ os³on teleskopowych dla przemys³u budowy maszyn. Szeroka gama rodzajów i rozmiarów os³on teleskopowych gwarantuje optymaln¹ ochronê maszyny. Materia³em wykorzystywanym do budowy os³on jest wysokiej jakoœci stal nierdzewna. Cechy: rodzaje os³on: pracuj¹ce w uk³adzie pionowym i poziomym, poprzeczne, spiralne, wielok¹tne, prêdkoœci przesuwu do 2 m/s, d³ugoœci do 40 m, szerokoœci do 5000 mm, zamówienia specjalne, mo liwoœæ dostosowania os³ony do ka dego kszta³tu, pokrywa zamykaj¹ca os³onê sta³a lub ruchoma, mo liwoœæ zamontowania buforów, ró ne sposoby sk³adania siê os³ony. Przy du ych prêdkoœciach wykorzystywane s¹ mechanizmy synchronizuj¹ce. Zapewnia to równomierne wyd³u enie os³ony i wspó³pracê pokryw zamykaj¹cych. Szum powstaj¹cy podczas pracy, niwelowany jest dziêki zastosowaniu uk³adów t³umi¹cych. Przy zapytaniach ofertowych prosimy o nadsy³anie rysunków technicznych urz¹dzeñ - z przyjemnoœci¹ wykonamy projekt os³ony i przeœlemy nasz¹ propozycjê.

10 Os³ony segmentowe W celu zapewnienia ochrony prowadnic pracuj¹cych w niewielkich przestrzeniach miêdzy ruchomymi elementami maszyn, oferujemy aluminiowe os³ony segmentowe. Stosowane s¹ g³ównie w miejscach, gdzie jest niewystarczaj¹ca iloœæ miejsca do zastosowania os³on teleskopowych. Zalety stosowania rolet: ochrona prowadnicy, minimum wymaganego miejsca, ³atwoœæ instalacji, szybki termin realizacji, antykorozyjnoœæ, atrakcyjna cena, niewielki ciê ar, d³ugi okres ywotnoœci, o odpornoœæ na sta³e dzia³anie temperatury do 1000 C, zminimalizowanie ryzyka wypadków przy pracy, maksymalna szerokoœæ do 3000mm, zró nicowane sposoby ³¹czenia os³on. Os³ony segmentowe s¹ mocowane wkrêtami bezpoœrednio nad zakrywanymi obszarami urz¹dzenia lub odcinkami obrabiarki. Os³ona mo e swobodnie zwisaæ lub byæ zwijana przez mechanizm magazynuj¹cy. Os³ony spiralne Stalowe os³ony spiralne zapewniaj¹ odpowiedni¹ ochronê kolumnom, teleskopom, wrzecionom i wa³om, przed dzia³aniem wiórów, py³ów oraz p³ynów. Jedn¹ z wielu wa niejszych cech tego produktu, jest odpornoœæ na dzia³anie wysokiej temperatury i œrodków chemicznych. Materia³em wykorzystanym do budowy os³on spiralnych jest wysokogatunkowa stal sprê ynowa lub stal nierdzewna (na zamówienie). Os³ony mog¹ pracowaæ w uk³adzie poziomym lub pionowym. Podwójny uk³ad pracy dostêpny jest tylko na zamówienie. Z powodów technicznych, informacja taka musi byæ podana przy zamówieniu. Zalety: ochrona wiruj¹cych elementów maszyn (osi, wa³ów, wrzecion), redukcja czasu potrzebnego na dodatkowe oczyszczanie i konserwowanie urz¹dzeñ, os³ona projektowana jest dla danego urz¹dzenia, podnosz¹c równie jej walory wizualne, wyd³u a okres ywotnoœci urz¹dzenia.

11 Os³ony mieszkowe Os³ony mieszkowe stosowane s¹ w celu ochrony prowadnic i wrzecion przed py³ami, w miejscach gdzie nie wystêpuj¹ gor¹ce wióry oraz zagro enie zmia d enia os³ony. W zale noœci od zamówienia, jesteœmy w stanie wykonaæ os³ony wed³ug informacji podanych przez odbiorcê. Mo liwoœæ pracy w uk³adzie: pionowym, poziomym, poziomym podwieszanym. Zalety: ³atwe w instalacji, wysokie prêdkoœci przesuwu do 1,5 m/s, niewielka d³ugoœæ os³ony w stanie maksymalnego z³o enia, wysoka jakoœæ materia³ów wykorzystanych w budowie os³ony. ró norodnoœæ dostêpnych kszta³tów. Os³ony roletowe Os³ony roletowe s³u ¹ do ochrony przed zanieczyszczeniem, wszelkiego rodzaju prowadnic, torów œlizgowych, ³ó obrabiarek oraz innych obszarów maszyn. Zalety: dopuszczalne wysokie prêdkoœci przesuwu, niewielka zajmowana przestrzeñ, modyfikowalne rozwi¹zania, ³atwoœæ instalacji, zminimalizowane ryzyko wypadków, d³ugi okres ywotnoœci os³ony, ekonomicznoœæ stosowanego rozwi¹zania, Os³ony roletowe wykonane s¹ z tkaniny z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Zalety os³on roletowych wykonanych z tkaniny z tworzywa sztucznego : ochrona przed dzia³aniem wiórów, olejów i cieczy ch³odz¹cych, poprawne zachowanie przy du ych prêdkoœciach, ze wzglêdu na niewielki ciê ar w³aœciwy, wysoka odpornoœæ na zrywanie. Zalety os³on roletowych wykonanych ze stali nierdzewnej: skuteczna ochrona przed wiórami, olejami oraz cieczami ch³odz¹cymi, stal nierdzewna i kwasoodporna o gruboœci od 0,2 do 0,4 mm, wytrzymuj¹ wysokie prêdkoœci przemieszczania oraz wysokie obci¹ enia.

12 Transportery Kabelschlepp od 30 lat jest dostawc¹ systemów transportuj¹cych. Wiele lat doœwiadczeñ w tej tematyce, prowadzonych badañ oraz konsekwentnego wprowadzania produktów na rynek, zaowocowa³o gwarancj¹ ci¹g³ego podnoszenia jakoœci dostarczanych rozwi¹zañ technologicznych. Systemy transportuj¹ce produkowane s¹ wg parametrów podanych przez odbiorcê. Zalety systemu: redukcja kosztów i strat mocy przerobowych, urz¹dzenia przygotowane s¹ do pracy w trybie ci¹g³ym, ograniczenie zanieczyszczeñ w strefie roboczej maszyny, wstêpne odseparowywanie i odzyskiwanie ch³odziwa. Transportery wiórów s³u ¹ do odprowadzania wszelkiego rodzaju odpadów i wiórów z obszaru roboczego obrabiarki Podczas transportu materia³ nie ma kontaktu z obudow¹ obrabiarki. Dopuszczalny k¹t nachylenia transporterów wynosi do 45. Transportery typu Z Zastosowanie w transportowaniu: suchych i wilgotnych wiórów, skrawków ró nych materia³ów, gor¹cych odkuwek, wyrobów i pó³fabrykatów z wtryskarek, odpadów poprodukcyjnych, itp. Odpady transportowane s¹ na stronie zewnêtrznej stalowej taœmy transportuj¹cej. Opcjonalnie w celu zapewnienia optymalnego odprowadzania ch³odziwa z zebranych wiórów, stalowe p³ytki taœmy posiadaj¹ perforacjê na swej powierzchni. Dopuszczalny k¹t nachylenia transporterów wynosi do 60.

13 Transportery Transportery Kabelschlepp przeznaczone s¹ do transportowania produktów odpadowych z wtryskarek oraz niewielkich odpadów po operacjach wykrawania. Cechy transporterów: - taœma transportuj¹ca odporna jest na dzia³anie olejów i t³uszczów, - szerokoœæ taœmy w granicach mm, - d³ugoœæ przenoszenia w granicach mm (specjalne d³ugoœci na zamówienie), Stopieñ pochylenia: Transporter ma mo liwoœæ pracy o k¹cie wzniosu taœmy do 20. Taœma transportuj¹ca wyposa ona jest w zabieraki poprzeczne, umo liwia k¹t wzniosu równy 45. Zgarniacze wiórów Zgarniacze wiórów Kabelschlepp spe³niaj¹ swe zadania, nie wymagaj¹c przy tym dodatkowej obs³ugi. Nasza szeroka oferta zgarniaczy do wiórów jest w stanie zaspokoiæ Pañstwa oczekiwania: - typ BA - praca w niewielkich przestrzeniach, gdy zgarniacze s¹ chronione przez os³ony teleskopowe, kurtyny, os³ony segmentowe lub w przypadku, gdy nie wystêpuje zanieczyszczenie wiêkszymi wiórami, - typ BAS - lekka konstrukcja ramki zgarniacza posiada wbudowan¹ wargê zgarniaj¹c¹. Obszar zastosowañ, nie obejmuje stref wystêpowania gor¹cych wiórów. W celu zapewnienia ochrony wargom przesuwaj¹cym siê po powierzchni ³o a obrabiarki, przed gor¹cymi wiórami oraz innymi zabrudzeniami, stosowane s¹ dodatkowe wargi zgarniaj¹ce. Materia³em przeznaczonym na ich budowê jest nierdzewna stal sprê ynowa lub br¹z. Dodatkowa warga zabezpieczaj¹ca oraz jej zaciskacz jest mocowana bezpoœrednio do zgarniacza. - typ MA - najczêœciej wspó³pracuj¹cy z os³onami teleskopowymi. W przypadku braku wystarczaj¹cego miejsca, zgarniacze mog¹ pracowaæ w uk³adzie pionowym. Zgarniacze wykonywane s¹ z profilowanej blachy stalowej z do³¹czonymi wargami zgarniaj¹cymi, wykonanymi z niskoœcieralnej gumy. Odporne s¹ na dzia³anie olejów mineralnych i ch³odziw. Standardowa d³ugoœæ wynosi 500 mm. Pasek dodatkowy mo e mieæ wiêksz¹ d³ugoœæ. - typ BAY - nowy typ zgarniacza, pozwalaj¹cy na uszczelnienie po obu stronach zgarniacza - od wewn¹trz i od zewn¹trz, dziêki czemu œrodki smaruj¹ce nie wydostaj¹ siê spod zgarniacza pracuj¹cego na ³o u obrabiarki. Jednoczeœnie konstrukcja wargi zgarniaj¹cej zosta³a zoptymalizowana, umo liwiaj¹c ³¹czenie jej z wielu elementów. Zapewnia to dok³adne odwzorowanie powierzchni ochranianej. - typ S i BA 65 - zgarniacze typu S wykonane s¹ w postaci pokrytych gum¹ pasków metali (o d³ugoœci do 300 mm), Wszystkie wymienione typy dostêpne s¹ w ró nych rozmiarach. Na yczenie oferujemy zgarniacze wstêpne wykonane z metalu.

14 KABELSCHLEPP Sp. z o.o. ul. Piekna Bydgoszcz

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie i w³aœciwoœci elementów hybrydowych typu metal tworzywo polimerowe

Wytwarzanie i w³aœciwoœci elementów hybrydowych typu metal tworzywo polimerowe POLIMERY 2008, 53, nr 7 8 519 JACEK W. KACZMAR ), ROMAN WRÓBLEWSKI, LESZEK NAKONIECZNY, JACEK IWKO Politechnika Wroc³awska Wydzia³ Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Laboratorium Tworzyw

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

pary wodnej wewn¹trz przegrody lub niew³aœciwego u ytkowania. Wilgoæ pocz¹tkowa Wyró nia siê zwykle wilgoæ technologiczn¹,

pary wodnej wewn¹trz przegrody lub niew³aœciwego u ytkowania. Wilgoæ pocz¹tkowa Wyró nia siê zwykle wilgoæ technologiczn¹, Utrzymanie œcian w stanie odpowiednio suchym jest nieodzowne, aby w nich i na ich powierzchniach nie rozwija- ³y siê grzyby oraz pleœnie. To wa ne nie tylko dla osób ju cierpi¹cych na alergiê. D³ugotrwa³e

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej

Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 2 2008 PL ISSN 1429-6675 Janina MOLENDA* Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej STRESZCZENIE. W pracy przedstawiono g³ówne dziedziny

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www

CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www Agencja Reklamowa ORTH Multimedia 44-200 Rybnik ul. 3 Maja 30 tel. 660 091 847 biuro@orth.com.pl www.orth.com.pl STRONA 01 Wprowadzenie Na przyk³adzie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo