W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ"

Transkrypt

1 Katalog produktów

2

3 W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp posiada sieæ przedstawicielstw w wiêkszoœci krajów œwiata. Jako lider produkcji systemów prowadzenia i ochrony energii, stale wprowadza coraz doskonalsze rozwi¹zania stosowane obecnie we wszystkich ga³êziach przemys³u. Rozwój firm buduj¹cych nowoczesne maszyny i urz¹dzenia jest nierozerwalnie zwi¹zany z produktami KabelSchlepp. W dobie redukcji kosztów i komputeryzacji przemys³u nie mo na zadowalaæ siê jedynie wysok¹ jakoœci¹ pracy maszyn. Konieczna jest równie ich najwy sza wydajnoœæ, st¹d koniecznoœæ automatyzacji procesów produkcyjnych. Nie by³aby ona mo liwa bez szybkiego i bezpiecznego prowadzenia przewodów energii. W tych dziedzinach KabelSchlepp wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konstruktorów, producentów i u ytkowników. Naszym zadaniem jest nie tylko dostawa produktów najwy szej jakoœci, ale równie troska o optymalne dzia³anie Pañstwa maszyn i urz¹dzeñ. To co wczoraj stanowi³o wizjê przysz³oœci, dziœ u nas jest ju standardem.

4 Prowadniki MONO Seria MONO prowadniki energii o sta³ej szerokoœci ³añcucha, wykonane z tworzyw sztucznych, niewielkie rozmiary, profil wykonany w wersji zamkniêtej lub otwartej, wytrzyma³y i ekonomiczny, ³atwy w instalacji, koñcówka przy³¹czenia z zintegrowanym systemem zwalniania naci¹gu, typy 0130, 0132, 0180, 0182, 0202, zakres szerokoœci wewnêtrznej prowadnika od 6 do 169 mm, zakres wysokoœci wewnêtrznej prowadnika od 10 do 42 mm. Prowadniki UNIFLEX Seria UNIFLEX ekonomiczny w zastosowaniu, otwierany na zewn¹trz lub do wewn¹trz, wysoka odpornoœæ na wstrz¹sy, niska cena, koñcówka przy³¹czenia z zintegrowanym zwolnieniem naci¹gu wykonana z aluminium lub tworzywa sztucznego, profil otwarty (typ 030 i 040), pó³zamkniêty (typ 050) i zamkniêty (typ 060 i 080), zoptymalizowana konstrukcja zapewniaj¹ca nisk¹ emisjê ha³asu, zakres szerokoœci wewnêtrznych prowadnika od 15 do 250 mm, zakres wysokoœci wewnêtrznych prowadnika od 17.5 do 44 mm.

5 Prowadniki Serii K Seria K bardzo du a wytrzyma³oœæ prowadnika wynikaj¹ca z mocnej konstrukcji œcian bocznych, mo liwoœæ szybkiego otwarcia z obu stron, zakres szerokoœci wewnêtrznych prowadnika od 68 do 700 mm, zakres wysokoœci wewnêtrznych prowadnika od 38 do 58 mm. Prowadniki Serii M Seria M szeroki zakres rozmiarów œcian bocznych zaprojektowanych wg systemu "Lock-In", w celu u³atwienia ³¹czenia i rozdzielania segmentów prowadnika, szybka mo liwoœæ otwarcia z obu stron, zakres szerokoœci wewnêtrznych prowadnika od 24 do 800 mm, zakres wysokoœci wewnêtrznych prowadnika od 19 do 72 mm. Prowadniki Serii XL Seria XL najwiêkszy w grupie prowadników z tworzyw sztucznych, przy zachowaniu niewielkiego ciê aru w³asnego, du y zakres d³ugoœci samonoœnych prowadnika, aluminiowe rozpórki i pokrywy, obustronnie przytwierdzone do prowadnika, zakres szerokoœci wewnêtrznych prowadnika od 200 do 1000 mm, zakres wysokoœci wewnêtrznych prowadnika od 108 do 105 mm. w celu zapewnienia stabilnoœci pracy prowadnika o du ych d³ugoœciach, stosowane s¹ dodatkowe rynny prowadz¹ce, Powy sze prowadniki energii z tworzyw sztucznych nale ¹ do grupy elementów o zmiennej szerokoœci i charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cymi cechami: prowadnik z tworzywa sztucznego o zwartej konstrukcji, odporny na zanieczyszczenia, 10 rodzajów rozpórek i/lub pokryw ogniw z tworzyw sztucznych lub aluminium, ró ne szerokoœci w 1 mm segmentach, z aluminiowymi rozpórkami i pokrywami, ró ne szerokoœci w 4, 8 lub 16 mm segmentach, z rozpórkami i pokrywami z tworzyw sztucznych, minimalne zu ycie ³¹czników, wynikaj¹ce z odpowiedniego ukszta³towania pokrywy, dzia³aj¹ce si³y nie s¹ przenoszone przez miejsce ³¹czenia, jak odbywa³o siê to dotychczas, lecz rozk³adane równomiernie na ca³¹ konstrukcjê, mo liwoœæ ca³kowitego zamkniêcia ogniwa prowadnika przez zastosowanie pokryw z aluminium lub tworzywa sztucznego.

6 Profile PROFILE modu³owa konstrukcja pozwalaj¹ca na ró ne konfiguracje prowadnika - od niewielkich modu³ów, a do rozbudowanych systemów prowadz¹cych, standardowe wielkoœci uk³adanych przewodów w zakresie od 6 do 30 mm. Protum PROTUM wysoce elastyczny prowadnik o niewielkiej masie w³asnej, pozwalaj¹cy na stosowanie wysokich przyspieszeñ i prêdkoœci, d³ugi okres ywotnoœci prowadnika, przestrzeñ zajmowana i wymagana zredukowana do minimum, zakres szerokoœci wewnêtrznych prowadnika od 15 do 45 mm, zakres wysokoœci wewnêtrznych prowadnika od 15 do 25 mm. Quantum QUANTUM ró ne dostêpne szerokoœci dziêki szeregom segmentów o wartoœciach stopniowanych co 1 mm, œciany boczne po³¹czone z poprzeczkami z tworzywa sztucznego lub aluminium, najciszej pracuj¹cy prowadnik <40dB, niewielki ciê ar, wysokie dopuszczalne przyspieszenia, wysokie prêdkoœci do 40 m/s, maksymalna d³ugoœæ do 200m, zakres szerokoœci wewnêtrznych prowadnika od 28 do 600 mm, zakres wysokoœci wewnêtrznych prowadnika od 28 do 72 mm. Powy sze prowadniki energii nale ¹ do grupy bezogniwowych prowadników energii wysoka trwa³oœæ prowadnika - powy ej 25 milionów pe³nych cykli ruchowych, zdolnoœæ t³umienia drgañ i nie przenoszenia ich na pozosta³e elementy urz¹dzenia, brak wystêpowania linek ³¹cz¹cych eliminuje problem ich zu ywania oraz œcierania siê elementów miêdzy sob¹, co pozwala na potencjalne zastosowanie tam, gdzie wymagane jest utrzymanie wysokiej czystoœci pomieszczeñ, mo liwoœæ wykonywania ruchów poprzecznych, mo liwoœæ umieszczania ca³ych wi¹zek przewodów w prowadniku, przez proste wepchniêcie ich do jego wnêtrza, bez koniecznoœci otwierania prowadnika.

7 Robotrax ROBOTRAX zaprojektowane w celu wielop³aszczyznowego prowadzenia przewodów energii, mo liwoœæ umieszczania ca³ych wi¹zek przewodów w prowadniku, poprzez wsuniêcie ich do jego wnêtrza, pozwala to równie na ich szybk¹ wymianê, ³atwoœæ w sprawowaniu kontroli nad przewodami energii, wynikaj¹ca z otwartej konstrukcji prowadnika, okreœlony minimalny promieñ giêcia prowadnika, doskonale spe³nia swoje zadania w skomplikowanych ruchach ramion robotów przemys³owych, szybko otwieraj¹ce siê kab³¹ki mocuj¹ce, umo liwiaj¹ce szybki monta i demonta prowadnika, dostêpne w 5 przedzia³ach œrednic w zakresie od 40 do 100 mm. Condulflex CONDUFLEX doskona³a konstrukcja ca³kowicie i szczelnie zamkniêtego prowadnika, ogniwa wykonane z wysokogatunkowej stali, ramki ³¹cz¹ce wykonane z wzmacnianego w³óknem szklanym poliamidu, mo liwoœæ ³atwej wymiany zniszczonych podczas pracy elementów, jak i zmiany d³ugoœci prowadnika przez dodawanie i usuwanie ogniw, optymalna ochrona przewodów, prowadnik mo e pracowaæ w uk³adzie pionowym, poziomym i pod k¹tem, zakres szerokoœci wewnêtrznych prowadnika od 45 do 162 mm, zakres wysokoœci wewnêtrznych prowadnika od 25 do 72 mm.

8 Prowadniki stalowe Seria od 600 do 7000 Stalowe prowadniki Kabelschlepp zbudowane s¹ z dwóch lub wiêkszej iloœci równoleg³ych ³añcuchów, sk³adaj¹cych siê z p³ytek stalowych po³¹czonych ze sob¹ aluminiowymi poprzeczkami. Stal u yta do budowy ³añcuchów odporna jest na korozjê oraz dzia³anie kwasów. Konstrukcja p³ytek ³añcucha pozwala na wykonanie prowadnika o d³ugoœci ¹danej przez odbiorcê. System aluminiowych pokryw prowadnika, pozwala na zagwarantowanie dodatkowej ochrony umieszczonych we wnêtrzu przewodów. Zalety systemu: mo liwoœæ osadzenia w ich wnêtrzu wielu przewodów o du ym przekroju, bardzo du a wielkoœæ samonoœna prowadnika, wynikaj¹ca z odpowiedniej konstrukcji ogniw, znajduj¹ zastosowanie w pracy w œrodowiskach wysokich temperatur i trudnych warunkach, bezpieczne podczas swej pracy, nie stwarzaj¹ zagro eñ dla otoczenia, nawet w przypadku przenoszenia znacznych ³adunków, wiêksze osi¹gane rozmiary ni w przypadku prowadników z tworzyw sztucznych, bezawaryjnoœæ i bezobs³ugowoœæ, dziêki zastosowaniu pokryw zamykaj¹cych, mo liwe jest ca³kowite zamkniêcie prowadnika, zakres szerokoœci wewnêtrznych prowadnika od 70 do 1500 mm, zakres wysokoœci wewnêtrznych prowadnika od 31 do 370 mm. Przewody LIFELINE G³ównym przeznaczeniem przewodów LIFELINE jest praca w prowadnikach KabelSchlepp. Ich wyj¹tkowe wykonanie, pozwala na uzyskanie najlepszych charakterystyk ruchowych w szerokim wachlarzu zastosowañ. Przejrzysty sposób klasyfikacji produktów pozwala na szybki i dok³adny proces doboru przewodu. seria LIFELINE 200: atrakcyjne cenowo przewody w osnowie z PCV do uk³adów samonoœnych, seria LIFELINE 400: standardowe przewody do wiêkszoœci aplikacji, seria LIFELINE 700: wysokiej jakoœci przewody do pracy w trudnych warunkach, seria LIFELINE 800: przewody w osnowie PUR zgodne ze standardem Siemens, seria LIFELINE 900: przewody w osnowie PUR zgodne ze standardem INDRAMAT.

9 Os³ony i zgarniacze Zastosowanie os³on i zgarniaczy wiórów, chroni¹cych elementy maszyn i urz¹dzeñ obróbczych, zwiêksza ich bezpieczeñstwo pracy oraz poprawn¹ pracê. Os³ony teleskopowe Od 40 lat firma Kabelschlepp jest dostawc¹ os³on teleskopowych dla przemys³u budowy maszyn. Szeroka gama rodzajów i rozmiarów os³on teleskopowych gwarantuje optymaln¹ ochronê maszyny. Materia³em wykorzystywanym do budowy os³on jest wysokiej jakoœci stal nierdzewna. Cechy: rodzaje os³on: pracuj¹ce w uk³adzie pionowym i poziomym, poprzeczne, spiralne, wielok¹tne, prêdkoœci przesuwu do 2 m/s, d³ugoœci do 40 m, szerokoœci do 5000 mm, zamówienia specjalne, mo liwoœæ dostosowania os³ony do ka dego kszta³tu, pokrywa zamykaj¹ca os³onê sta³a lub ruchoma, mo liwoœæ zamontowania buforów, ró ne sposoby sk³adania siê os³ony. Przy du ych prêdkoœciach wykorzystywane s¹ mechanizmy synchronizuj¹ce. Zapewnia to równomierne wyd³u enie os³ony i wspó³pracê pokryw zamykaj¹cych. Szum powstaj¹cy podczas pracy, niwelowany jest dziêki zastosowaniu uk³adów t³umi¹cych. Przy zapytaniach ofertowych prosimy o nadsy³anie rysunków technicznych urz¹dzeñ - z przyjemnoœci¹ wykonamy projekt os³ony i przeœlemy nasz¹ propozycjê.

10 Os³ony segmentowe W celu zapewnienia ochrony prowadnic pracuj¹cych w niewielkich przestrzeniach miêdzy ruchomymi elementami maszyn, oferujemy aluminiowe os³ony segmentowe. Stosowane s¹ g³ównie w miejscach, gdzie jest niewystarczaj¹ca iloœæ miejsca do zastosowania os³on teleskopowych. Zalety stosowania rolet: ochrona prowadnicy, minimum wymaganego miejsca, ³atwoœæ instalacji, szybki termin realizacji, antykorozyjnoœæ, atrakcyjna cena, niewielki ciê ar, d³ugi okres ywotnoœci, o odpornoœæ na sta³e dzia³anie temperatury do 1000 C, zminimalizowanie ryzyka wypadków przy pracy, maksymalna szerokoœæ do 3000mm, zró nicowane sposoby ³¹czenia os³on. Os³ony segmentowe s¹ mocowane wkrêtami bezpoœrednio nad zakrywanymi obszarami urz¹dzenia lub odcinkami obrabiarki. Os³ona mo e swobodnie zwisaæ lub byæ zwijana przez mechanizm magazynuj¹cy. Os³ony spiralne Stalowe os³ony spiralne zapewniaj¹ odpowiedni¹ ochronê kolumnom, teleskopom, wrzecionom i wa³om, przed dzia³aniem wiórów, py³ów oraz p³ynów. Jedn¹ z wielu wa niejszych cech tego produktu, jest odpornoœæ na dzia³anie wysokiej temperatury i œrodków chemicznych. Materia³em wykorzystanym do budowy os³on spiralnych jest wysokogatunkowa stal sprê ynowa lub stal nierdzewna (na zamówienie). Os³ony mog¹ pracowaæ w uk³adzie poziomym lub pionowym. Podwójny uk³ad pracy dostêpny jest tylko na zamówienie. Z powodów technicznych, informacja taka musi byæ podana przy zamówieniu. Zalety: ochrona wiruj¹cych elementów maszyn (osi, wa³ów, wrzecion), redukcja czasu potrzebnego na dodatkowe oczyszczanie i konserwowanie urz¹dzeñ, os³ona projektowana jest dla danego urz¹dzenia, podnosz¹c równie jej walory wizualne, wyd³u a okres ywotnoœci urz¹dzenia.

11 Os³ony mieszkowe Os³ony mieszkowe stosowane s¹ w celu ochrony prowadnic i wrzecion przed py³ami, w miejscach gdzie nie wystêpuj¹ gor¹ce wióry oraz zagro enie zmia d enia os³ony. W zale noœci od zamówienia, jesteœmy w stanie wykonaæ os³ony wed³ug informacji podanych przez odbiorcê. Mo liwoœæ pracy w uk³adzie: pionowym, poziomym, poziomym podwieszanym. Zalety: ³atwe w instalacji, wysokie prêdkoœci przesuwu do 1,5 m/s, niewielka d³ugoœæ os³ony w stanie maksymalnego z³o enia, wysoka jakoœæ materia³ów wykorzystanych w budowie os³ony. ró norodnoœæ dostêpnych kszta³tów. Os³ony roletowe Os³ony roletowe s³u ¹ do ochrony przed zanieczyszczeniem, wszelkiego rodzaju prowadnic, torów œlizgowych, ³ó obrabiarek oraz innych obszarów maszyn. Zalety: dopuszczalne wysokie prêdkoœci przesuwu, niewielka zajmowana przestrzeñ, modyfikowalne rozwi¹zania, ³atwoœæ instalacji, zminimalizowane ryzyko wypadków, d³ugi okres ywotnoœci os³ony, ekonomicznoœæ stosowanego rozwi¹zania, Os³ony roletowe wykonane s¹ z tkaniny z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Zalety os³on roletowych wykonanych z tkaniny z tworzywa sztucznego : ochrona przed dzia³aniem wiórów, olejów i cieczy ch³odz¹cych, poprawne zachowanie przy du ych prêdkoœciach, ze wzglêdu na niewielki ciê ar w³aœciwy, wysoka odpornoœæ na zrywanie. Zalety os³on roletowych wykonanych ze stali nierdzewnej: skuteczna ochrona przed wiórami, olejami oraz cieczami ch³odz¹cymi, stal nierdzewna i kwasoodporna o gruboœci od 0,2 do 0,4 mm, wytrzymuj¹ wysokie prêdkoœci przemieszczania oraz wysokie obci¹ enia.

12 Transportery Kabelschlepp od 30 lat jest dostawc¹ systemów transportuj¹cych. Wiele lat doœwiadczeñ w tej tematyce, prowadzonych badañ oraz konsekwentnego wprowadzania produktów na rynek, zaowocowa³o gwarancj¹ ci¹g³ego podnoszenia jakoœci dostarczanych rozwi¹zañ technologicznych. Systemy transportuj¹ce produkowane s¹ wg parametrów podanych przez odbiorcê. Zalety systemu: redukcja kosztów i strat mocy przerobowych, urz¹dzenia przygotowane s¹ do pracy w trybie ci¹g³ym, ograniczenie zanieczyszczeñ w strefie roboczej maszyny, wstêpne odseparowywanie i odzyskiwanie ch³odziwa. Transportery wiórów s³u ¹ do odprowadzania wszelkiego rodzaju odpadów i wiórów z obszaru roboczego obrabiarki Podczas transportu materia³ nie ma kontaktu z obudow¹ obrabiarki. Dopuszczalny k¹t nachylenia transporterów wynosi do 45. Transportery typu Z Zastosowanie w transportowaniu: suchych i wilgotnych wiórów, skrawków ró nych materia³ów, gor¹cych odkuwek, wyrobów i pó³fabrykatów z wtryskarek, odpadów poprodukcyjnych, itp. Odpady transportowane s¹ na stronie zewnêtrznej stalowej taœmy transportuj¹cej. Opcjonalnie w celu zapewnienia optymalnego odprowadzania ch³odziwa z zebranych wiórów, stalowe p³ytki taœmy posiadaj¹ perforacjê na swej powierzchni. Dopuszczalny k¹t nachylenia transporterów wynosi do 60.

13 Transportery Transportery Kabelschlepp przeznaczone s¹ do transportowania produktów odpadowych z wtryskarek oraz niewielkich odpadów po operacjach wykrawania. Cechy transporterów: - taœma transportuj¹ca odporna jest na dzia³anie olejów i t³uszczów, - szerokoœæ taœmy w granicach mm, - d³ugoœæ przenoszenia w granicach mm (specjalne d³ugoœci na zamówienie), Stopieñ pochylenia: Transporter ma mo liwoœæ pracy o k¹cie wzniosu taœmy do 20. Taœma transportuj¹ca wyposa ona jest w zabieraki poprzeczne, umo liwia k¹t wzniosu równy 45. Zgarniacze wiórów Zgarniacze wiórów Kabelschlepp spe³niaj¹ swe zadania, nie wymagaj¹c przy tym dodatkowej obs³ugi. Nasza szeroka oferta zgarniaczy do wiórów jest w stanie zaspokoiæ Pañstwa oczekiwania: - typ BA - praca w niewielkich przestrzeniach, gdy zgarniacze s¹ chronione przez os³ony teleskopowe, kurtyny, os³ony segmentowe lub w przypadku, gdy nie wystêpuje zanieczyszczenie wiêkszymi wiórami, - typ BAS - lekka konstrukcja ramki zgarniacza posiada wbudowan¹ wargê zgarniaj¹c¹. Obszar zastosowañ, nie obejmuje stref wystêpowania gor¹cych wiórów. W celu zapewnienia ochrony wargom przesuwaj¹cym siê po powierzchni ³o a obrabiarki, przed gor¹cymi wiórami oraz innymi zabrudzeniami, stosowane s¹ dodatkowe wargi zgarniaj¹ce. Materia³em przeznaczonym na ich budowê jest nierdzewna stal sprê ynowa lub br¹z. Dodatkowa warga zabezpieczaj¹ca oraz jej zaciskacz jest mocowana bezpoœrednio do zgarniacza. - typ MA - najczêœciej wspó³pracuj¹cy z os³onami teleskopowymi. W przypadku braku wystarczaj¹cego miejsca, zgarniacze mog¹ pracowaæ w uk³adzie pionowym. Zgarniacze wykonywane s¹ z profilowanej blachy stalowej z do³¹czonymi wargami zgarniaj¹cymi, wykonanymi z niskoœcieralnej gumy. Odporne s¹ na dzia³anie olejów mineralnych i ch³odziw. Standardowa d³ugoœæ wynosi 500 mm. Pasek dodatkowy mo e mieæ wiêksz¹ d³ugoœæ. - typ BAY - nowy typ zgarniacza, pozwalaj¹cy na uszczelnienie po obu stronach zgarniacza - od wewn¹trz i od zewn¹trz, dziêki czemu œrodki smaruj¹ce nie wydostaj¹ siê spod zgarniacza pracuj¹cego na ³o u obrabiarki. Jednoczeœnie konstrukcja wargi zgarniaj¹cej zosta³a zoptymalizowana, umo liwiaj¹c ³¹czenie jej z wielu elementów. Zapewnia to dok³adne odwzorowanie powierzchni ochranianej. - typ S i BA 65 - zgarniacze typu S wykonane s¹ w postaci pokrytych gum¹ pasków metali (o d³ugoœci do 300 mm), Wszystkie wymienione typy dostêpne s¹ w ró nych rozmiarach. Na yczenie oferujemy zgarniacze wstêpne wykonane z metalu.

14 KABELSCHLEPP Sp. z o.o. ul. Piekna Bydgoszcz

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI SP. Z O.O. ul. Tatrzañska 19, SOPOT tel.: ; fax

INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI SP. Z O.O. ul. Tatrzañska 19, SOPOT tel.: ; fax Praktyka stosowania indywidualnych œrodków ochrony przed upadkiem wskazuje, e jednym z kluczowych elementów prawid³owej konfiguracji systemu ochrony przed upadkiem jest w³aœciwe zakotwiczenie sprzêtu.

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 KAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Obudowy kana³owe KAF przeznaczone s¹ do monta u w ci¹gach prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych. Montuje

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

P ytkowy zgarniacz kontaktowy LaCS

P ytkowy zgarniacz kontaktowy LaCS P ytkowy zgarniacz kontaktowy LaCS Daleko idàcà ochron prowadnic liniowych przed najmniejszymi nawet zanieczyszczeniami i partyku ami zapewnia w asny, wymyêlony przez, system p ytkowych zgarniaczy LaCS

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700 Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 0 Zawory sterowane pneumatycznie M5 Zawory sterowane pneumatycznie G 1/8" Zawory sterowane elektromagnetycznie"

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700 Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 0 Zawory sterowane pneumatycznie M5 Zawory sterowane pneumatycznie G 1/8" Zawory sterowane elektromagnetycznie"

Bardziej szczegółowo

SRC. Przepustnice systemu ró nicowania ciœnienia. Przeznaczenie

SRC. Przepustnice systemu ró nicowania ciœnienia. Przeznaczenie Przepustnice systemu ró nicowania ciœnienia SRC Przeznaczenie Przepustnica SRC-Z Przepustnice wielop³aszczyznowe SRC z ³opatkami przeciwbie nymi stosuje siê do regulacji lub zamkniêcia przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie : - Nieograniczone mo liwoœci zastosowania w produkcji i warsztacie, przy samochodzie i w domu do szybkiego czyszczenia du ych powierzchn

Zastosowanie : - Nieograniczone mo liwoœci zastosowania w produkcji i warsztacie, przy samochodzie i w domu do szybkiego czyszczenia du ych powierzchn PISTOLETY DO PRZEDMUCHIWANIA I PRZEWODY Zastosowanie : - Nieograniczone mo liwoœci zastosowania w produkcji i warsztacie, przy samochodzie i w domu do szybkiego czyszczenia du ych powierzchni i w miejscach

Bardziej szczegółowo

Napêdy bezstopniowe pasowe

Napêdy bezstopniowe pasowe Napêdy bezstopniowe pasowe 2 Podwójny napêd na pasy klinowe szerokie RF b P 1 max. = 160 kw Ko³o pasowe regulowane Rb montowane jest na wale napêdowym (np. silnika elektrycznego), a ko³o sprê ynowe Fb

Bardziej szczegółowo

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL prowadnice kaset RTG Cena od 4 427,00 kaseta RTG, uchwyt na butle z tlenem Elektryczny wózek transportowo-reanimacyjnodatkow¹ zalet¹ wózka. Wózek wyposa ony zosta³

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NAWIEWNIKI SUFITOWE Z WYP YWEM LAMINARNYM TYP "NSL"

KARTA INFORMACYJNA NAWIEWNIKI SUFITOWE Z WYP YWEM LAMINARNYM TYP NSL 2 48 1. PRZEZNACZENIE Nawiewniki sufitowe z wyp³ywem laminarnym typu NSL zwane równie stropami laminarnymi przeznaczone s¹ do klimatyzacji sal operacyjnych i pomieszczeñ o wysokich wymaganiach czystoœci.

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK PRZEK DNIKI PR DOWE W SNOŒCI PRZEK DNIKÓW obudowa wykonana z wysokoudarowego, niepalnego, tworzywa, w³asnoœci samogasn¹ce obudowy przek³adników s¹ zgrzewane ultradÿwiêkowo, niklowane zaciski obwodu wtórnego

Bardziej szczegółowo

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 200

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8 Seria 200 Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 00 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia czu³a DŸwignia panel DŸwignia z przodu Przycisk Prze³¹cznik DŸwignia z rolk¹ boczn¹ Rozdzielacze no

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

P OZY CENTRUJ CE. Aprobata Techniczna. nr AT/ wydana przez COBRTI INSTAL Warszawa

P OZY CENTRUJ CE. Aprobata Techniczna. nr AT/ wydana przez COBRTI INSTAL Warszawa Aprobata Techniczna nr AT/2004-02-1414 wydana przez COBTI INSTAL Warszawa OGÓLNA CHAAKTEYSTYKA P ÓZ ura os³onowa ura przewodowa P³oza Przejœcie pod drog¹ P³ozy œlizgowe wykorzystywane s¹ g³ównie przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria Szafy teleinformatyczne i akcesoria Jedn¹ z podstawowych grup asortymentowych oferty BKT ELEKTRONIK s¹ metalowe szafy i obudowy teleinformatyczne i dedykowane do nich akcesoria z blach. Szafy te s³u ¹

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

Turbo Wydajność do 2350 m3/h

Turbo Wydajność do 2350 m3/h WENTYLATOR KANAŁOWY O PRZEPŁYWIE MIESZANYM Turbo Wydajność do 2350 m3/h n Zastosowanie q wywiewne i nawiewne systemy wentylacyjne w budynkach mieszkalnych i u ytkowych q w innych pomieszczeniach, w których

Bardziej szczegółowo

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto PRESTO kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹ MÓWISZ KOMIN MYŒLISZ www. PRESTO -kominy.pl Dodatkowa oferta œrednice 35, 40 cm Komin do kot³ów gazowych z zamkniêt¹ komor¹ spalania sps Komin do kot³ów

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4" Seria 200

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4 Seria 200 Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4" Seria 00 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia czu³a DŸwignia panel DŸwignia z przodu Przycisk Prze³¹cznik DŸwignia z rolk¹ boczn¹ Rozdzielacze no

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSAL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSAL 2-szczelinowy. Nawiewniki szczelinowe aluminiowe NSAL(N) Atesty igieniczne: K/B//0/007 Nawiewniki NSAL(N) to nawiewniki sufitowe, posiadaj¹ce wzd³u n¹ szczelinê nawiewn¹, wewn¹trz której zamocowane s¹ nastawiane indywidualnie

Bardziej szczegółowo

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu Nawiewniki wirowe ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu NSDZ Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NSDZ s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe PL Belownice ARTECHNIC typu PBe/PBs - jednokomorowe Redukcja objętości odpadów Prasy belujące ARTECHNIC służą do tworzenia skompresowanych beli z odpadów makulaturowych, tworzyw sztucznych, tekstyliów

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE

ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE Nowoczesne rozwi¹zania w technice ³¹czenia T CER Y F K I A T 9001:2000 I S O Koenig Technika Mocowania i ¹czenia Bolce zabezpieczaj¹ce z zatrzaskiem kulkowym oraz sprê ynowe

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

Akcesoria kratek i nawiewników

Akcesoria kratek i nawiewników Króciec pod³¹czeniowy NDS do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych Króciec pod³¹czeniowy NDS umo liwia pod³¹czenie ka dej prostok¹tnej kratki wentylacyjnej do okr¹g³ego przewodu wentylacyjnego Spiro. Jego

Bardziej szczegółowo

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Kratki t³umi¹ce SWG 150 SWG s¹ czerpniami lub wyrzutniami powietrza z funkcj¹ t³umienia ha³asu. Mog¹ byæ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych. Znajduj¹ równie zastosowanie jako ekrany akustyczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C.

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. ul. Katowicka 91/5 61-131 Poznań tel. 509-589-484 tel. 509-589-485 tel./fax. 61-221-83-48 NIP: 782-249-19-67 e-mail: biuro@mrgastrostal.pl www.mrgastrostal.pl Diaframma

Bardziej szczegółowo

Linear 24V. Automatyka do bram skrzyd³owych do maksymalnej szerokoœci wjazdu 9 metrów 24V NEW

Linear 24V. Automatyka do bram skrzyd³owych do maksymalnej szerokoœci wjazdu 9 metrów 24V NEW Linear 4V NEW Automatyka do bram skrzyd³owych do maksymalnej szerokoœci wjazdu 9 metrów Kompletne rozwi¹zania: si³owniki Linear dostêpne s¹ w zestawach zawieraj¹cych si³owniki, centralê steruj¹c¹ Star

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŒCIEKÓW PURESTATION EP-6

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŒCIEKÓW PURESTATION EP-6 PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŒCIEKÓW PURESTATION EP-6 NOWOCZESNE ROZWI ZANIE PROBLEMU ODPROWADZENIA ŒCIEKÓW BYTOWO-GOSPODARCZYCH Dostarczamy wyspecjalizowanym dystrybutorom na ca³ym œwiecie WYSOKIEJ JAKOŒCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH A B G F C D E 2 OPIS SYSTEMU (zob. rysunek powyżej). System kanałów powietrznych EasyFlow jest elastycznym systemem kanałów powietrznych służącym do wentylacji.

Bardziej szczegółowo

Stela e typu RACK 19"

Stela e typu RACK 19 Stela e typu RACK 19" Firma ETA oferuje liczne rozwi¹zania stela y typy RACK do wiêkszoœci aplikacji, w tym: - ramy wahad³owe 19" - ramy sztywne 19" - szyny 19" - zawieszane skrzynki na podwójnych zawiasach

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza z gwintem M5 Seria 105

Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza z gwintem M5 Seria 105 Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza z gwintem Seria 5 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia dwupozycyjna Przycisk Prze³¹cznik dwupozycyjny W¹s Klamka Wy³¹czny dystrybutor

Bardziej szczegółowo

ECO RAIN MATA NAWADNIAJ CA

ECO RAIN MATA NAWADNIAJ CA ECO RAIN MATA NAWADNIAJ CA NAWADNIANIE TERENÓW ZIELONYCH Dlaczego warto nawadniaæ z mat¹ nawadniaj¹c¹ ECO Rain? Zagospodarowanie zieleni¹ wiêkszoœci torowisk jest stosunkowo podobne do umiejscowienia zielonego

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

STALOWE OS ONY TELESKOPOWE. Os ony standardowe

STALOWE OS ONY TELESKOPOWE. Os ony standardowe Os ony standardowe Spo ród wielu producentów stalowych os on teleskopowych, wyró nia nas przede wszystkim wysoka jako produktów oraz atrakcyjne ceny. W parku maszynowym wysoko wykwalifikowani in ynierowie

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze i elektrorozdzielacze Seria 2000

Rozdzielacze i elektrorozdzielacze Seria 2000 RECTUS POLSK Rozdzielacze i elektrorozdzielacze Seria 000 o szerokoœci 10 mm wersja LINE - wszytskie na rozdzielaczu o szerokoœci 10 mm, wersja FLT - wejœcie i odnia na bazie, wyjœcia na rozdzielaczu o

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX

SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX Roletka DEKOLUX przeznaczona jest do okien dachowych. Wyposa ona jest w wygodny mechanizm sprê ynowy, który umo liwia samoczynne zwijanie materia³u do kasety. Kolejn¹

Bardziej szczegółowo

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego ERIA KKO Kosze ze stali kwasoodpornej w gatunku O18N9 elektropolerowanej galwanicznie serii KKO przeznaczone s¹ do sk³adowania, sterylizacji oraz mycia narzêdzi medycznych. Wielkoœæ koszy dostosowana jest

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRQ

Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRQ Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRQ Zastosowanie Do t³oczenia cieczy smaruj¹cych, takich jak oleje smarne, oleje hydrauliczne, lekkie i ciê kie oleje grzewcze 1) we wszystkich dziedzinach przemys³u.

Bardziej szczegółowo

ORLIK 2012 Zespół boisk sportowych dz.nr 917/3, 916/3, 915/4, 935,936, 937, 939/3, 940, 941/2, Luzino, gm. Luzino

ORLIK 2012 Zespół boisk sportowych dz.nr 917/3, 916/3, 915/4, 935,936, 937, 939/3, 940, 941/2, Luzino, gm. Luzino Załącznik nr 1 do SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 4/ZT.04. PLAC ZABAW OPIS TECHNICZNY 1. ZałoŜenia ogólne Wszystkie obiekty mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej EN 1176-1:1998 Place

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego 2 Różne kąty spojrzenia na maszynę, wysoki lub niski wzrost operatora urządzenia, praca na siedząco lub stojąco systemy ramienia nośnego firmy

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

ŒCIANY LAMELOWE WENTYLACJA

ŒCIANY LAMELOWE WENTYLACJA ŒCIANY LAMELOWE WENTYLACJA DUCOWALL 20V Opis Ducowall 20V to ci¹g³a œciana lamelowa o drobnych lamelach w kszta³cie litery V. Mo e byæ zamontowana na istniej¹cej podkonstrukcji noœnej lub œcianie budynku.

Bardziej szczegółowo

SVS6. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS6. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

1 FILTR. Jak usun¹æ 5 zanieczyszczeñ za pomoc¹ jednego z³o a? PROBLEMÓW Z WOD ROZWI ZUJE. NOWATORSKIE uzdatnianie wody 5 w 1

1 FILTR. Jak usun¹æ 5 zanieczyszczeñ za pomoc¹ jednego z³o a? PROBLEMÓW Z WOD ROZWI ZUJE. NOWATORSKIE uzdatnianie wody 5 w 1 Jak usun¹æ 5 zanieczyszczeñ za pomoc¹ jednego z³o a? 1 FILTR ROZWI ZUJE PROBLEMÓW Z WOD 1 TWARDOŒÆ 2 ELAZO 3 MANGAN 4 AMONIAK 5 ORGANIKA Zanieczyszczenia takie jak: twardoœæ, mangan, elazo, naturalne substancje

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , ,

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , , tel./fax +48 54 21 10 05, 54 411 25 55, e-mail: office@renex.com.pl Piece rozp³ywowe - do spoiw o³owiowych i bezo³owiowych Model GF-120-HT z transporterem o szerokoœci 0,5 cm, tunelem o d³ugoœci 104 cm

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

Do uczestników post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawa elektrycznych ek medycznych, numer sprawy: 214/ZP/2017

Do uczestników post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawa elektrycznych ek medycznych, numer sprawy: 214/ZP/2017 Kraków, 16.06.2017 r. DZP.271-214/2017 Do uczestników post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawa elektrycznych ek medycznych, numer sprawy: 214/ZP/2017 WYJA NIENIA TRE CI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY: Stora Enso NAREW Sp. z o. o. ul. I Armii Wojska Polskiego 21 07-401 Ostrołęka, Poland NIP 5260200514

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY: Stora Enso NAREW Sp. z o. o. ul. I Armii Wojska Polskiego 21 07-401 Ostrołęka, Poland NIP 5260200514 ZAMAWIAJĄCY: Stora Enso NAREW Sp. z o. o. ul. I Armii Wojska Polskiego 21 07-401 Ostrołęka, Poland NIP 5260200514 DOTYCZY: Remont urządzeń zewnętrznego układu podawania paliwa przy kotle CFB Cymic 62 zlokalizowanym

Bardziej szczegółowo

Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością.

Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością. DACHOWE Z IONOWYM WYŁYWEM OWIETRZA WDVS i WDVSC Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością. 5 ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe

Bardziej szczegółowo

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących Wstęp Linie ssące stanowią zmontowane wstępnie, łatwe w użyciu zespoły do podłączenia po stronie ssawnej pomp dozujących. Głównym elementem roboczym jest zawór stopowy który zabezpiecza przed powrotem

Bardziej szczegółowo

stoły biurowe STB COMFORT

stoły biurowe STB COMFORT stoły biurowe STB COMFORT MALOW stoły biurowe STB COMFORT 2 Firma Malow jest czo³owym producentem mebli metalowych w Polsce. Pocz¹wszy od 1989 roku, gama produkowanych przez nas mebli jest synonimem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych. dla John Deere Forestry Oy

Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych. dla John Deere Forestry Oy Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych dla John Deere Forestry Oy Najnowocześniejsze technologie do najcięższych zastosowań. Niezawodność i oporność na zużywanie się są najważniejszymi czynnikami wpływającymi

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY RZEPA I MARCHEW SINCE 1919 FOOD PRODUCTION MACHINERY O NAS DOŚWIADCZENIE Firma Herbort od roku 1919 zajmuje się produkcją maszyn i linii produkcyjnych dla branży przetwórstwa spożywczego. Dzięki wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę nowego Centrum Frezarskie 5-osiowego (1 szt.)

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę nowego Centrum Frezarskie 5-osiowego (1 szt.) Dane identyfikujące Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEDGAL Józef Borowski ul. Wąska 59, 15-122 Białystok NIP: 542 010 34 71, REGON:050211407 tel: (85) 6632-344, 6632-898,

Bardziej szczegółowo

Cykle produkcji paska z jednego elementu

Cykle produkcji paska z jednego elementu Cykle produkcji paska z jednego elementu /Skórê kroimy na pasy, kolejno wycinamy koñcówkê, wybijamy dziurki, znakujemy (stemplujemy), wycinamy pocz¹tek/ WYCINANIE KOÑCA DZIURKOWANIE CIÊCIE NA PASY STEMPLOWANIE

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. ZałoŜenia ogólne

OPIS TECHNICZNY. 1. ZałoŜenia ogólne Załącznik nr 1 do SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ B.02. PLAC ZABAW OPIS TECHNICZNY 1. ZałoŜenia ogólne Wszystkie obiekty mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej EN 1176-1:1998 - Place

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo