katalog PRZEDSIĘBIORSTW ROMSKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "katalog PRZEDSIĘBIORSTW ROMSKICH"

Transkrypt

1 katalog PRZEDSIĘBIORSTW ROMSKICH

2 katalog PRZEDSIĘBIORSTW ROMSKICH Kraków 2010

3 Niniejsza publikacja została przygotowana dzięki realizacji projektu Edukacja-Przedsiębiorczość-Wzorce postaw. Trzy filary awansu ekonomicznego i społecznego Romów w Polsce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy Autorów. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji w niej zawartych. WYDAWCA: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej ul. Rakowicka 16, Kraków tel.: , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Kraków 2010 AUTORZY: Agata Machnik-Pado, dr Michał Kudłacz REDAKCJA JĘZYKOWA I KOREKTA: Anna Szczepanik SKŁAD: Olison s Project DRUK: POLIGRAFIA Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego ul. Konfederacka 6, Kraków ISBN:

4 1 WSTĘP

5

6 1. WSTĘP Niniejsze opracowanie powstało dzięki realizacji projektu pt. Edukacja-Przedsiębiorczość-Wzorce Postaw. Trzy filary awansu ekonomicznego i społecznego Romów w Polsce 1, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie 1 Nadrzędnym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej Romów poprzez integrację działań w zakresie promocji rozwoju zawodowego i edukacji ekonomicznej osób dorosłych oraz edukacji dzieci i młodzieży. Natomiast do celów szczegółowych zaliczono: wypracowanie formuły i wdrożenie instytucji asystenta przedsiębiorczości romskiej, profesjonalizację działalności przedsiębiorstw romskich poprzez edukację w zakresie marketingu, prawa i przedsiębiorczości, wsparcie wychodzenia przedsiębiorstw romskich z szarej strefy, zwiększenie skłonności do edukacji i rozwoju zawodowego poprzez ilustrowanie ich związku z jakością życia, poprawę wiedzy o Romach w społeczeństwie. i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, poddziałanie Projekty na rzecz społeczności Romskiej. W ramach tego poddziałania są realizowane projekty z zakresu wsparcia inicjatyw na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności romskiej poprzez zatrudnienie, edukację oraz integrację społeczną. Ich realizacja ułatwi członkom tej społeczności wyjście z trudnej sytuacji i odnalezienie się na otwartym rynku pracy. Wymieniony powyżej projekt był realizowany w partnerstwie przez trzy instytucje, tj.: Stowarzyszenie Kulturalno- Społeczne Romów Centrum Kultury Romów w Polsce, Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (lider) oraz Uniwersytet Łódzki. 5

7 Intencją autorów jest prezentacja pewnego uporządkowanego zbioru przedsiębiorstw, które są zarządzane przez Romów mieszkających w Polsce, bądź też Romów zatrudniają. Innymi słowy, katalog odzwierciedla fragment rynku pracy jednej z mniejszości etnicznych zamieszkujących Polskę. Celem tego katalogu jest pokazanie, że Romowie, pomimo istniejących stereotypów, są aktywni zawodowo, mają aspiracje zawodowe, a jednocześnie istnieją w Polsce przedsiębiorstwa, które przy zatrudnianiu pracowników kierują się ich rzeczywistymi kompetencjami, a nie różnymi uprzedzeniami. Przedsiębiorstwa prowadzone przez Romów oraz takie, które są im przyjazne zasługują na uwagę, a oferowane przez nie dobra i usługi na społeczne zainteresowanie. Polityka stymulowania rozwoju regionalnego, która jest przedmiotem wdrażania przez kraje Unii Europejskiej objawia się nie tylko poprzez wykorzystywanie potencjału regionalnego, ale również poprzez dążenie do gospodarczej, przestrzennej i społecznej spójności regionów. Może się to odbywać również poprzez niwelowanie destymulantów rozwoju. Za takowe można uznać problemy na rynku pracy mniejszości narodowych i etnicznych. Pokazanie szerokiemu gronu odbiorców podmiotów gospodarczych, które przyczyniają się do poprawy tej sytuacji z pewnością może doprowadzić do polepszenia położenia Romów na rynku pracy. Analizując współczesną sytuację Romów w Polsce należy zwrócić uwagę na szereg prawidłowości charakterystycznych dla tej grupy społecznej i, co znamienne, sytuację tę można odnieść do historycznych uwarunkowań. Romowie jako grupa społeczna, która na przestrzeni dziejów była wykluczana i marginalizowana, nauczyła się żyć poza głównym nurtem życia społecznego. Specyficzny sposób patrzenia na świat oraz myślenia o swojej grupie determinuje ich zachowania. Bardzo ważne dla Romów stało się poczucie przynależności, więzi grupowej, gdyż tylko wśród swoich Rom mógł liczyć na zrozumienie i akceptację. To wszystko spowodowało, że ta grupa etniczna nauczyła się żyć na uboczu, z dala od innych. Przez lata ewoluował również sposób zachowania Romów dotyczący ich stosunku do pracy zawodowej dali się poznać jako zdolni i pracowici, szczególnie w niektórych zawodach (m.in. muzykanctwo, kowalstwo, handel, hodowla koni, wytwarzanie naczyń aluminiowych). Jednocześnie, z racji swojego statusu społecznego Romowie od zamierzchłych czasów byli zmuszeni do pracy w szarej strefie. Przez wiele lat, również przez większość XX w., Romowie byli wykorzystywani do najcięższych prac fizycznych (kopanie rowów, budowa dróg, utwardzanie traktów, budowa fabryk, hut itd). Brak społecznej akceptacji, częsta nieznajomość języka polskiego wynikająca przede wszystkim z nienależytej dbałości Romów o edukację dzieci nawet na szczeblu podstawowym skutkowała niemożnością zdobycia dobrej pracy. Obecnie, w warunkach funkcjonowania wolnorynkowych mechanizmów, jest to szczególnie widoczne. To popychało Romów do podejmowania ciężkich, słabo płatnych zajęć lub ucieczki w szarą strefę. Z raportu Stowarzyszenia Romów w Polsce Romowie bezrobocie. Elementy opisu położenia społecznego Romów w Polsce w 1999 r. wynika, że co trzeci badany Rom nie ma ukończonej szkoły podstawowej, a wykształcenie wyższe posiada 0,8% tej populacji. Dzieci romskie przedwcześnie kończą edukację lub bezzasadnie są przenoszone do szkół specjalnych. Szacuje się, że regularną nauką objęte jest około 70% dzieci. Osoby dorosłe nie wykazują zainteresowania podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, a szansy na uzyskanie dochodów z reguły upatrują w pomocy socjalnej 6

8 lub pracach dorywczych. Drugim problemem jest wysokie bezrobocie wśród Romów. Przeprowadzone w latach badania na ponad 500-osobowej grupie Romów w projekcie Inicjatywa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM pokazały, że stałą pracę posiadało jedynie 10% badanych, a połowa z nich nigdy nie podejmowała stałego zatrudnienia. Brak wiedzy ekonomicznej i prawnej stanowi barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej, czego nie rekompensuje wrodzona przedsiębiorczość Romów. Trzecim problemem jest niska wiedza o Romach, czego przejawem jest stereotypowe postrzeganie tej społeczności. Romowie w oczach nie-romów bywają leniwymi lekkoduchami, którzy szukają okazji do łatwego zarobku. Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt Romowie w Polsce są społecznością wewnętrznie niejednorodną. Istnieje wiele podziałów, głównie odnoszących się do historycznych uwarunkowań, związanych przede wszystkim z krajem pochodzenia danej grupy romskiej, językiem, czasem przybycia na ziemie polskie, trybem życia czy miejscem osiedlenia. Rzadko mamy do czynienia z wzajemnym wspieraniem się między poszczególnymi grupami. To również nie poprawia sytuacji Romów na rynku pracy. Dlatego też niezwykle istotna jest kwestia odpowiedzialnego nagłośnienia zarówno prywatnych inicjatyw biznesowych Romów, jak i przedsiębiorców zatrudniających Romów. Wszystkie te przedsięwzięcia ze wszech miar zasługują na uwagę i zainteresowanie, a także promowanie jako godnych naśladowania. Społeczeństwo romskie jest wyjątkowo silnie związane ze swoją kulturą i tradycją. Objawia się to na wiele różnych sposobów, jednak jedną z najbardziej interesujących metod wyrażenia własnej tożsamości jest pokazywanie społeczeństwu dóbr i usług charakterystycznych (typowych) dla Romów. Możliwości w tym względzie jest wiele, a poprzez takie działania wspiera się rozwój przedsiębiorczości, jednocześnie promując folklor, kulturę i tradycję romską. Nie ulega wątpliwości, że Romowie posiadający własną, odrębną kulturę, historię i język, mogą wytwarzać towary oraz świadczyć usługi charakterystyczne dla swojej grupy społecznej. Ponadto Romowie starają się świadczyć usługi i wykonywać produkty już dostępne na rynku, a poprzez właściwą jakość i cenę starają się być konkurencyjnymi na lokalnym i regionalnym rynku pracy. W niniejszym katalogu zostały przedstawione wybrane przedsiębiorstwa romskie działające na terenie Polski przedsiębiorstwa założone i prowadzone przez Romów. Nadrzędną kwestią w opisie jest prezentacja produktów i usług oferowanych przez te firmy. W katalogu zostały opisane tylko te przedsiębiorstwa, których właściciele wyrazili na to zgodę, a tym samym zdecydowali się na prezentację, wykazując inicjatywę w zakresie promocji i rozwoju. W związku z faktem, że nie ma informacji na temat funkcjonowania podobnego opracowania prezentującego produkty oraz usługi świadczone przez mniejszości etniczne w Polsce można przyjąć, iż niniejszy katalog przeciera szlaki promocji ich produktów i usług. Pomimo pewnych niedoskonałości wynikających z obiektywnych przeszkód, jakie napotkano podczas gromadzenia danych do katalogu przedsiębiorstw romskich, wydaje się, że może on być traktowany jako dobra praktyka i punkt wyjścia do naśladowania nie tylko przy tworzeniu jego zaktualizowanej wersji, ale również w przypadku opracowywania katalogu przedsiębiorstw innych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. 7

9

10 2 PRZEDSIĘBIORSTWA ROMSKIE

11

12 2. przedsiębiorstwa romskie Baster s.c. Nazwa przedsiębiorstwa: Baster s.c. Forma prawna: Spółka cywilna Adres firmy: Wysoka Głogowska 20 Telefon: Rok założenia firmy: 1990 NIP: REGON: Branża: Handel detaliczny artykuły spożywcze, przyprawy, dodatki z obszaru branży spożywczej 11

13 Baster s.c. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż detaliczną artykułów spożywczych oraz artykułów pokrewnych (drobnego sprzętu kuchennego). Sklep spożywczy został założony w 1990 roku dzięki staraniom właścicieli, ich pracowitości i otwartości na potrzeby klientów funkcjonuje z sukcesami już 20 lat. Firma może poszczycić się gronem stałych klientów, którzy dzięki niskim cenom oraz miłej obsłudze sklepu zawsze znajdą czas, aby zrobić zakupy spożywcze w sklepie Baster. OPINIA WŁAŚCICIELA: Nasi klienci dostrzegają duże zaangażowanie pracowników sklepu w działalność firmy, a także doceniają szeroką ofertę produktów, spełniającą oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób. 12

14 2. przedsiębiorstwa romskie Cygański Teatr Muzyczny TERNO Adres firmy: ul. Łokietka 28/4a Gorzów Wielkopolski Telefon: /strona internetowa: Nazwa przedsiębiorstwa: Cygański Teatr Muzyczny TERNO Rok założenia firmy: 1955 Branża: Oprawa muzyczna, sztuki, spektakle teatralne 13

15 Cygański Teatr Muzyczny TERNO CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Cygański Teatr Muzyczny Terno, który w 2010 roku obchodzi jubileusz 55-lecia istnienia, realizuje sztuki teatralne oparte na przekazach muzycznych i grze aktorskiej. W swoim repertuarze teatr ma widowiska muzyczne, z którymi występował w teatrach i salach widowiskowych całego kraju (kilkakrotnie w warszawskiej Sali Kongresowej). Zespół poprzez swoje występy promuje kulturę, muzykę, tradycje i zwyczaje romskie. Teatr oferuje organizację widowisk muzycznych, koncertów estradowych, cygańskich wieczorów, cygańskich nocy oraz występy okolicznościowe. Teatr prowadzi działalność na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy. OPINIA CZŁONKA ZESPOŁU: Zespół koncertował w niemal wszystkich krajach Europy, a także w USA i Kanadzie. Brał udział w festiwalach muzyki, pieśni i tańca, ogólnopolskich konkursach zespołów i solistów estradowych oraz festiwalach muzyki cygańskiej za granicą, zawsze zdobywając wysokie lokaty. 14

16 2. przedsiębiorstwa romskie F.H.U. BUKOL Krzysztof Bućko Adres firmy: Ilkowice, ul. Rudno Łęg Tarnowski Telefon: Faks: Nazwa przedsiębiorstwa: F.H.U. BUKOL Krzysztof Bućko Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2008 NIP: REGON: Branża: Usługi transportowe, budowlano-remontowe oraz związane z obsługą imprez kulturalnych 15

17 F.H.U. BUKOL Krzysztof Bucko CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma działa głównie na terenie powiatu tarnowskiego oferuje kompleksowe usługi transportowe (pasażerskie i towarowe) oraz remontowo-budowlane. Odrębną sferą działalności przedsiębiorstwa jest organizacja imprez rozrywkowych. Firma zapewnia oprawę muzyczną oraz kompleksową obsługę (w tym usługi cateringowe). OPINIA WŁAŚCICIELA: Szeroki zakres świadczonych przez moją firmę usług wynika z zapotrzebowania. Wszystkie oferowane usługi są świadczone na wysokim poziomie, dzięki zaangażowaniu, wiedzy i doświadczeniu. O klientów trzeba odpowiednio dbać! 16

18 2. przedsiębiorstwa romskie F.H.U. Dziwik Halina Adres firmy: ul. Czarneckiego 7a Przemyśl Telefon: Nazwa przedsiębiorstwa: F.H.U. Dziwik Halina Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 1999 NIP: Branża: Sprzedaż artykułów chemicznych 17

19 F.H.U. Dziwik Halina CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo oferuje sprzedaż szerokiego asortymentu kosmetyków, artykułów higienicznych, a także chemii gospodarczej, po atrakcyjnych cenach. Długoletnia obecność na rynku sprawiła, że firma posiada już stałe grono klientów. OPINIA WŁAŚCICIELA: Przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku na tyle długo, że poznało potrzeby konsumentów, co pozwoliło na przygotowanie odpowiedniej oferty produktów o konkurencyjnych cenach. 18

20 2. przedsiębiorstwa romskie F.H.U. Ewa Mielnik Adres firmy: ul. Czarneckiego Przemyśl Telefon: Nazwa przedsiębiorstwa: F.H.U. Ewa Mielnik Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2006 NIP: REGON: Branża: Sprzedaż kwiatów 19

21 F.H.U. Ewa Mielnik CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo działa na terenie województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Przemyśla. F.H.U. Ewa Mielnik prowadzi sprzedaż kwiatów, bukietów, wieńców i roślin doniczkowych na każdą okazję realizuje indywidualne zamówienia oraz zapewnia obsługę florystyczną imprez okolicznościowych. Ponadto firma oferuje akcesoria i artykuły do pielęgnacji roślin. Właścicielka posiada duże doświadczenie w uprawie i sprzedaży własnych roślin, a także układaniu kompozycji kwiatowych na różne okazje. OPINIA WŁAŚCICIELA: Zadowolony klient zawsze powraca to moje motto. Firma ma wielu klientów i cieszy się dużą renomą dzięki wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. 20

22 2. przedsiębiorstwa romskie F.H.U. LOKUB Magdalena Bućko Adres firmy: ul. Wiejska 21/ Tarnów Telefon: Nazwa przedsiębiorstwa: F.H.U. LOKUB Magdalena Bućko Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2007 NIP: REGON: Branża: Sprzedaż odzieży damskiej i męskiej oraz usługi transportowe 21

23 F.H.U. LOKUB Magdalena Bućko CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo zajmuje się świadczeniem usług transportowych oraz hurtową sprzedażą odzieży damskiej i męskiej. Działa na terenie województwa małopolskiego głównie Tarnowa. Firma oferuje profesjonalną obsługę oraz atrakcyjne ceny, co pozwoliło jej pozyskać liczne grono stałych klientów. OPINIA WŁAŚCICIELA: Przedsiębiorstwo wpisało się już w pejzaż Tarnowa. Konkurencja jest jednak duża, więc stale doskonalimy nasze umiejętności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ciągle się rozwijamy. To droga do sukcesu! 22

24 2. przedsiębiorstwa romskie F.H.U. Orchidea Adres firmy: ul. Konarskiego Przemyśl Telefon: Nazwa przedsiębiorstwa: F.H.U. Orchidea Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2005 NIP: REGON: Branża: Usługi florystyczne 23

25 F.H.U. Orchidea CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo zajmuje się sprzedażą kwiatów. Firma specjalizuje się w przygotowywaniu bukietów ślubnych, imieninowych, walentynkowych, a także jubileuszowych i okolicznościowych (Dzień Matki, Dzień Babci). Na specjalne zamówienie możliwe jest także przygotowanie oryginalnych wiązanek z wykorzystaniem kwiatów egzotycznych. OPINIA WŁAŚCICIELA: Dzięki pasji i profesjonalnej obsłudze możemy przygotować każdy rodzaj bukietu, na każdą okazję, zgodnie z życzeniami i upodobaniami klientów. W razie potrzeby doradzamy, jakie kwiaty wybrać na daną okoliczność. 24

26 2. przedsiębiorstwa romskie F.H.U. Stanisław Barczak Adres firmy: ul. Sportowa Przemyśl Telefon: Nazwa przedsiębiorstwa: F.H.U. Stanisław Barczak Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2008 NIP: REGON: Branża: Sprzedaż wyrobów tekstylnych (odzieży i obuwia) 25

27 F.H.U. Stanisław Barczak CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo działa dopiero od 2008 roku firma zajmuje się sprzedażą detaliczną wyrobów tekstylnych o zastosowaniu ogólnoużytkowym, jak również sprzedażą detaliczną i hurtową odzieży oraz obuwia. Firma dysponuje asortymentem wysokiej jakości, o atrakcyjnych cenach (z możliwością negocjacji w zależności od indywidualnych ustaleń z klientem). OPINIA WŁAŚCICIELA: W 2010 roku będziemy obchodzić drugie urodziny, a zatem przetrwaliśmy najtrudniejszy okres i teraz możemy się skoncentrować się na poszerzeniu naszej oferty dla klientów, a także promocji nie tylko na terenie województwa podkarpackiego, ale również województw ościennych. 26

28 2. przedsiębiorstwa romskie Firma handlowa Carboot u Zuzi Adres firmy: ul. Paderewskiego 18/ Przemyśl Sklep: ul. Czarneckiego 9 Przemyśl Nazwa przedsiębiorstwa: Firma handlowa Carboot u Zuzi Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2008 NIP: REGON: Branża: Sprzedaż odzieży 27

29 Firma handlowa Carboot u Zuzi CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma handlowa Carboot u Zuzi zajmuje się sprzedażą konfekcji. Oferuje odzież nową i używaną na różne okazje dla dorosłych i młodzieży, o dobrej jakości i w przystępnych cenach. OPINIA WŁAŚCICIELA: Firma jest stosunkowo młoda, jednak ma duże szanse rozwoju dzięki dbałości o zadowolenie klientów. Na to kładę największy nacisk przywiązuję dużą wagę do spełnienia oczekiwań klientów nawet kosztem mniejszych korzyści finansowych, co w dłuższym okresie powinno doprowadzić do zwiększenia liczby stałych klientów i ugruntowania pozycji przedsiębiorstwa na lokalnym rynku. 28

30 2. przedsiębiorstwa romskie FotoArs Studio fotografi czne Adres firmy: ul. Boh. Warszawy Szczecinek Telefon: /strona internetowa: Nazwa przedsiębiorstwa: FotoArs Studio fotograficzne Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2002 NIP: REGON: Branża: Usługi fotograficzne 29

31 FotoArs Studio fotografi czne CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma FotoArs to przedsiębiorstwo wykonujące wszelkie usługi związane z szeroko rozumianym fotografowaniem: wykonuje zdjęcia w studio i w plenerze, zdjęcia do wszystkich dokumentów, zajmuje się obsługą fotograficzną imprez okolicznościowych. FotoArs używa wyłącznie zaawansowanego technologicznie sprzętu, który pozwala na świadczenie usług wysokiej jakości. Profesjonalna obsługa ściąga do firmy całe rodziny. OPINIA WŁAŚCICIELA: Firma działa na rynku od 2002 roku, jednak doświadczenie właścicielki w branży fotograficznej jest znacznie dłuższe. Początkowo firma rozwijała się powoli, ale obecnie wpisała się już na stałe w pejzaż miasta Szczecinek jest rozpoznawalnym punktem usługowym. 30

32 2. przedsiębiorstwa romskie Foto-Gołąbek Nazwa przedsiębiorstwa: Foto-Gołąbek Adres firmy: Plac na Bramie Przemyśl Telefon: Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 1990 NIP: REGON: Branża: Usługi fotograficzne 31

33 Foto-Gołąbek CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Studio fotografi czne Foto-Gołąbek oferuje szeroki zakres usług fotografi cznych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Firma specjalizuje się w wykonywaniu fotografi i ślubnej (plener, studio, reportaż, wesele), zdjęć dzieci (studio, plener, uroczystości np. chrzciny), fotorelacji (bankiety, imprezy fi rmowe) oraz zdjęć do dokumentów (dowód osobisty, paszport, indeks, legitymacje, prawo jazdy itp.). Ponadto realizuje profesjonalne sesje zdjęciowe z udziałem modelek i modeli (w tym wykonywanie portfolio). Dodatkowo firma zajmuje się sprzedażą akcesoriów fotograficznych. Zdobyte doświadczenie oraz wysokiej klasy sprzęt pozwala wykonywać zdjęcia najwyższej jakości. OPINIA WŁAŚCICIELA: Głównym atutem mojej firmy jest elastyczność spełniamy życzenia klientów: możemy wiernie przedstawić rzeczywistość lub dokonać retuszu zdjęć. Mamy duże doświadczenie w wykonywaniu zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych. Świadczone przez nas usługi zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów. 32

34 2. przedsiębiorstwa romskie Hitano Stowarzyszenie Kultury Romskiej Adres firmy: ul. Dąbrowszczaków 7/ Olsztyn Telefon: Faks: /strona internetowa: Nazwa przedsiębiorstwa: Hitano Stowarzyszenie Kultury Romskiej Forma prawna: Stowarzyszenie Rok założenia firmy: 2002 NIP: REGON: Branża: Oprawa muzyczna imprez okolicznościowych, produkcja i sprzedaż strojów romskich 33

35 Hitano Stowarzyszenie Kultury Romskiej CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Stowarzyszenie zajmuje się pozyskiwaniem środków finansowych na aktywizację zawodową Romów mieszkających w Olsztynie. Przy Stowarzyszeniu istnieje zespół muzyczny, który poprzez występy propaguje kulturę i tradycję romską. Zespół oferuje oprawę muzyczną imprez okolicznościowych, plenerowych oraz festiwali, nagrywa płyty. Dzięki temu jest jednym z najbardziej znanych zespołów w Polsce jest również dobrze rozpoznawany za granicą, szczególnie wśród społeczności romskiej lub sympatyzującej z romską kulturą. Dodatkową działalnością stowarzyszenia jest szycie i sprzedaż tradycyjnych strojów romskich. Stowarzyszenie, choć najmocniej związane jest z Olsztynem, przyczynia się do promowania kultury, środowiska i przedsiębiorczości romskiej w całej Polsce i poza jej granicami. OPINIA: Pozyskujemy środki na aktywizację Romów oraz propagowanie kultury romskiej. 34

36 2. przedsiębiorstwa romskie MAR-SPAW Nazwa przedsiębiorstwa: MAR-SPAW Adres firmy: Zastów Zastów Telefon: Faks Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2007 NIP: REGON: Branża: Kowalstwo artystyczne, metaloplastyka, ślusarstwo, spawalnictwo 35

37 MAR-SPAW CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji artystycznych wyrobów z metalu. Wykonuje usługi głównie z zakresu kowalstwa i metaloplastyki, ale także ślusarstwa i spawalnictwa. MAR-SPAW wykonuje balustrady, barierki oraz konstrukcje z lekkiej stali nierdzewnej. Specjalizuje się w spawaniu metali kolorowych, aluminium, szlifowaniu profili oraz walcowaniu stali. OPINIA WŁAŚCICIELA: Dzięki wieloletniemu doświadczeniu pracowników oraz kreatywności w tworzeniu rozwiązań wykonujemy produkty wysokiej jakości. Zadowolenie klientów jest największą wartością dla firmy, dlatego też do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie, z sercem. 36

38 2. przedsiębiorstwa romskie MULTI-MEDIA Nazwa przedsiębiorstwa: MULTI-MEDIA Adres: ul. Mickiewicza 4 (II piętro, lok. 3) Przemyśl Telefon: Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2009 NIP: REGON: Branża: Sprzedaż i montaż alarmów, domofonów, internetu oraz telewizji kablowej i przemysłowej 37

39 MULTI-MEDIA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo świadczy usługi z branży elektronicznej, polegające głównie na sprzedaży, montażu i konserwacji systemów alarmowych, urządzeń kontroli dostępu, kamer, a także telewizji kablowej i przemysłowej oraz internetu. Realizując zlecenia klientów firma wykonuje również drobne prace remontowe związane z montażem wybranych elementów wchodzących w skład instalacji alarmowych lub telewizyjnych. OPINIA WŁAŚCICIELA: Przedsiębiorstwo jest stosunkowo młode funkcjonuje na rynku dopiero od 2009 roku. Działamy głównie na terenie województwa podkarpackiego i śląskiego wciąż się rozwij amy, pozyskując nowych, zadowolonych klientów. 38

40 2. przedsiębiorstwa romskie PRO-SAT System Adres firmy: ul. Polna Przemyśl Telefon: Nazwa przedsiębiorstwa: PRO-SAT System Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2007 NIP: REGON: Branża: Montaż i serwis telewizji kablowej 39

41 PRO-SAT System CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe usługi w zakresie sprzedaży, montażu i serwisu telewizji kablowej. W ofercie znajdują się wszystkie najważniejsze telewizje cyfrowe dostępne na polskim rynku. Firma świadczy usługi w domu klienta, głównie na terenie województwa podkarpackiego i śląskiego. OPINIA WŁAŚCICIELA: Przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku od 2007 roku i dzięki wysokiej jakości świadczonych usług rozwija się, pozyskując wciąż nowych klientów. Wszystkie nasze usługi są objęte gwarancją. 40

42 2. przedsiębiorstwa romskie Prymus II Adres firmy: ul. Konarskiego Przemyśl Telefon: Nazwa przedsiębiorstwa: Prymus II Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2009 NIP: REGON: Branża: Sprzedaż artykułów papierniczych 41

43 Prymus II CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma prowadzi sprzedaż artykułów papierniczych jej siedziba znajduje się na terenie miasta Przemyśl, zatem oferta jest przygotowywana z myślą o rynku lokalnym. Dzięki atrakcyjnemu asortymentowi i konkurencyjnym cenom firma stale przyciąga nowych klientów. OPINIA WŁAŚCICIELA: Mimo krótkiej obecności na rynku firma dynamicznie się rozwija. Staramy się odgadywać potrzeby klientów i wychodzić im naprzeciw w myśl zasady, że zadowolony klient powróci. 42

44 2. przedsiębiorstwa romskie Przedsiębiorstwo Zenon Wójtowicz Adres firmy: ul. M. Konopnickiej Przemyśl Telefon: Nazwa przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Zenon Wójtowicz Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 1990 NIP: REGON: Branża: Usługi budowlane, prace remontowo-wykończeniowe 43

45 Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane Zenon Wójtowicz CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma działa na terenie Przemyśla i okolic od 1990 roku. Oferuje realizację prac remontowych wewnątrz budynków, w tym m.in. malowanie, flizowanie (kładzenie glazury i terakoty), montaż podwieszanych sufitów, wykonywanie regipsów, tynkowanie oraz ocieplanie budynków, a także prace wykończeniowe związane z adaptacją terenu wokół budynku. OPINIA WŁAŚCICIELA: Dysponujemy wyspecjalizowaną kadrą pracowników budowlanych, którzy bardzo dobrze znają swój fach i z zaangażowaniem podejmują się stawianych przed nimi zadań. Oprócz doświadczenia posiadają oni dużą wiedzę, dlatego też mogą służyć radą w doborze materiałów i zagospodarowaniu remontowanej przestrzeni. 44

46 2. przedsiębiorstwa romskie Romano Drom Adres firmy: os. Wandy 5/ Kraków Telefon: Nazwa przedsiębiorstwa: Romano Drom Rok założenia firmy: 2010 Branża: Oprawa muzyczna wesel i imprez firmowych, obsługa imprez okolicznościowych 45

47 Romano Drom CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Zespół oferuje pełen temperamentu repertuar muzyki cygańskiej, ludowej, wesołej i rytmicznej. Kapela ma w swoim programie hity muzyczne wywodzące się ze środowiska cygańskiego, które mogą uświetnić każdy rodzaj imprezy. Poprzez swoją działalność zespół promuje kulturę i zwyczaje romskie. Zespół działa na terenie całej Polski. OPINIA CZŁONKA ZESPOŁU: Zespół składa się z doświadczonych muzyków, którzy jak sami o sobie mówią muzykę mają we krwi. Żywiołowość jest jedną z cech charakterystycznych zespołu, podobnie jak unikalna forma przekazu romskiej tradycji, kultury i historii. 46

48 2. przedsiębiorstwa romskie Salon Fryzjerski DEJA VU Elżbieta Skoczylas Adres firmy: ul. Konarskiego Tarnów Telefon: Nazwa przedsiębiorstwa: Salon Fryzjerski Deja Vu Elżbieta Skoczylas Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2008 NIP: Branża: Usługi fryzjerskie 47

49 Salon Fryzjerski DEJA VU Elżbieta Skoczylas CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Tarnowski Salon Fryzjerski Deja Vu funkcjonuje z myślą o wymagających klientach, dla których ważna jest najwyższa jakość usług fryzjerskich. Przedsiębiorstwo oferuje nowoczesne zabiegi fryzjerskie w przystępnych cenach, używa kosmetyków renomowanych firm, zapewnia profesjonalną i miłą obsługę. Firma proponuje szeroki zakres usług fryzjerskich, takich jak: farbowanie, modelowanie, balejaż, strzyżenie oraz trwała ondulacja. OPINIA WŁAŚCICIELA: Sytuacja firmy na rynku jest ustabilizowana udało się przetrwać najtrudniejszy okres, czyli pierwsze 2 lata, i teraz choć koniunktura ulega nieznacznym wahaniom, można mówić, że przedsiębiorstwo funkcjonuje na bezpiecznym poziomie. 48

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 56a, tel. (043) 843-47-33, 886-05-18 www.powiat-wielun.finn.pl e-mail: lowi@praca.gov.pl Informacja dotycząca projektu Postaw na aktywność

Bardziej szczegółowo

Z badań opinii publicznej wynika, że Romowie to jedna z najbardziej nielubianych grup społecznych w Polsce. Wiąże się z tym nie tylko wrogie

Z badań opinii publicznej wynika, że Romowie to jedna z najbardziej nielubianych grup społecznych w Polsce. Wiąże się z tym nie tylko wrogie Z badań opinii publicznej wynika, że Romowie to jedna z najbardziej nielubianych grup społecznych w Polsce. Wiąże się z tym nie tylko wrogie nastawienie, ale także konkretne postępowanie, które prowadzi

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT PROJEKT MOJA FIRMA W MOJEJ GMINIE Projekt Moja firma w mojej gminie, finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach konkursu na dotację

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Wieluń, ul. Sieradzka 56a, tel. (043) ,

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Wieluń, ul. Sieradzka 56a, tel. (043) , Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 56a, tel. (043) 843-47-33, 886-05-18 www.pup.wielun.pl e-mail: lowi@praca.gov.pl Informacja dotycząca projektu Postaw na aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWDZIWA ROMSKA MUZYKA! IV MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ w Krakowie 2015. 31 lipca Nowa Huta 1-2 sierpnia Krakowskie Błonia

INFORMACJA PRAWDZIWA ROMSKA MUZYKA! IV MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ w Krakowie 2015. 31 lipca Nowa Huta 1-2 sierpnia Krakowskie Błonia IV MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ w Krakowie 2015 FESTIWAL KULTURY ROMSKIEJ W KRAKOWIE OD 2012 ROKU INFORMACJA IV MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ w Krakowie 2015 GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Głównym

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Kulinarna

Pomorska Akademia Kulinarna Pomorska Akademia Kulinarna Dlaczego powstała Akademia? Niestety dawno już minęły czasy, gdy wspólne, wielopokoleniowe gotowanie stanowiło ważny domowy rytuał, w czasie którego rodzinne tradycje i przepisy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

ABC BIZNESU. Jak założyć kwiaciarnię

ABC BIZNESU. Jak założyć kwiaciarnię ABC BIZNESU Jak założyć kwiaciarnię ABC BIZNESU Jak założyć kwiaciarnię Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci kwiaciarni / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne. edukacji przedszkolnej. Białystok, dn. 9 luty 2010r.

Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne. edukacji przedszkolnej. Białystok, dn. 9 luty 2010r. Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne na wsparcie edukacji przedszkolnej Białystok, dn. 9 luty 2010r. Dzieci w Gminie Sokółka Dzieci w wieku 3-5 lat jest 727. Na wsi zameldowanych jest 230 dzieci w 86

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności. Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności. Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 1 Rozwój agroturystyki wymaga zgodności z: warunkami przyrodniczymi: ochrona krajobrazu, uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU KROSNO

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU KROSNO STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU KROSNO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Mieszkania chronione dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą w Małopolsce Analiza dostępności i zapotrzebowania Wyniki badania

Mieszkania chronione dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą w Małopolsce Analiza dostępności i zapotrzebowania Wyniki badania Mieszkania chronione dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą w Małopolsce Analiza dostępności i zapotrzebowania Wyniki badania 22.04.2015 r., Kraków O badaniu Cel przedsięwzięcia: Wypracowanie rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt

Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt Informacja prasowa Warszawa, 31.05.2012 r. Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt Rozpoczął się proces rekrutacji do udziału w projekcie Aktywny emeryt. Usługa szkoleniowo-doradcza realizowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info PROGRAM AMBASADORSKI biznesth228.info O PROGRAMIE Program Ambasadorski Grupy Trinity stanowi nowatorską propozycję nawiązania relacji naszej Firmy ze środowiskiem akademickim. Nie oczekujemy od Was pomocy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM ROZDZIAŁ 1

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM ROZDZIAŁ 1 STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 1 1 1. Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym zwany dalej GOK jest jednostką organizacyjną Gminy Szczawin Kościelny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

Systemy przeciwkradzieżowe. Najlepsze bramki! Polecam Jerzy Dudek

Systemy przeciwkradzieżowe. Najlepsze bramki! Polecam Jerzy Dudek Systemy przeciwkradzieżowe Najlepsze bramki! Polecam Jerzy Dudek Oferta Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwiązań dla sektora handlu detalicznego. Znamy potrzeby oraz problemy, z jakimi

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości przewidzianych w programie nauczania uwzględnia się: - poziom

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU OFERTA DLA FIRM I INSTYTUCJI Cudotwórnia Events - kim jesteśmy? Cudotwórnia Events jest firmą zajmującą się kompleksową organizacją różnego typu wydarzeń oraz imprez. W naszej ofercie

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Nowy zawód szansą dla mnie i mojego regionu

Nowy zawód szansą dla mnie i mojego regionu Nowy zawód szansą dla mnie i mojego regionu Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lublin, 5 października 2016r. Działania realizowane w ramach LSR 1) Zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego. Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim (I) - MANIA PRACOWANIA

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego. Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim (I) - MANIA PRACOWANIA Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim (I) - MANIA PRACOWANIA 2015 Wstęp... 3 Założenia projektu,,mania Pracowania... 4 Rekrutacja...

Bardziej szczegółowo

OD INSPIRACJI DO KREACJI

OD INSPIRACJI DO KREACJI Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego OD INSPIRACJI DO KREACJI Publiczne Publiczne Przedszkole Przedszkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Informacje ogólne 1. Serwis działający pod adresem www.brw.com.pl prowadzony jest przez "BLACK RED WHITE" Spółka Akcyjna (S.A.) z siedzibą w Biłgoraju, adres ul. Krzeszowska

Bardziej szczegółowo

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki Stowarzyszenie kulturalne Dom dla Kultury 32-020 Wieliczka ul. Klaśnieńska 23 http://www.poliskultury.pl KRS: 0000496304 e-mail: kontakt@poliskultury.pl Liszki, dnia 6 listopada 2015 roku Ankieta badawcza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/100/2015 RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/100/2015 RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/100/2015 RADY GMINY JERZMANOWA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą : Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHY BÓR

OFERTA WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHY BÓR OFERTA WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHY BÓR ADRES: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór ul. Szkolna 2 46-053 Suchy Bór, Polska TELEFON: Waldemar Pogrzeba - Prezes Zarządu:

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Monitoring rynku pracy prowadzony dla absolwentów kierunku kosmetologia w ramach projektu KOSMETOLOG zawód XXI wieku. 06-12 wrzesień 2010

Monitoring rynku pracy prowadzony dla absolwentów kierunku kosmetologia w ramach projektu KOSMETOLOG zawód XXI wieku. 06-12 wrzesień 2010 Monitoring rynku pracy prowadzony dla absolwentów kierunku kosmetologia w ramach projektu KOSMETOLOG zawód XXI wieku Pracodawca: Start Travel Sp. z o.o. Branża: Hotelarstwo Typ stanowiska: Kosmetyczka/Kosmetolog

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie

UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

ELLA Nowi Liderzy. Podręcznik komunikacji. Wstęp do projektu

ELLA Nowi Liderzy. Podręcznik komunikacji. Wstęp do projektu 1 ELLA Nowi Liderzy Podręcznik komunikacji Wstęp do projektu Ogólnym celem projektu "ELLA Nowi Liderzy" było opracowanie metodologii, która mogłaby być stosowana w innych krajach w kształceniu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167 Podstawę prawną Programu Wychowawczego stanowią: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku 2.Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

POLAND CO TO JEST IMAGINE?

POLAND CO TO JEST IMAGINE? POLAND CO TO JEST IMAGINE? Imagine Poland to polska edycja międzynarodowego młodzieżowego przeglądu i konkursu muzycznego, organizowana przez doświadczonych partnerów, wykorzystująca i sieciująca istniejące

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2012/2013

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2012/2013 Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2012/2013 obszar: Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym Bruszewo, dn. 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska

PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska Zajęcia artystyczne stanowią grupę przedmiotów, które realizowane są w II i III klasie gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

II Edycja realizacji Projektu Systemowego Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura

II Edycja realizacji Projektu Systemowego Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura II Edycja realizacji Projektu Systemowego Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Mistrzostwo swe wprowadzam nie z dzieł, lecz dokonań uczniów" H. Steinhaus Pragniemy być szkołą otwartą na potrzeby uczniów, dlatego nauczyciele

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY Rocznie, w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty, odbywa się ponad 150 imprez, w których uczestniczy ponad trzydzieści tysięcy

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY ZAWODOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

ROLA DORADCY ZAWODOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY ROLA DORADCY ZAWODOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Czym jest poradnictwo zawodowe i jakie są jego formy? Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, realizowaną przez powiatowe urzędy pracy i centra

Bardziej szczegółowo

www.gospeljoy.pl ZAPROSZENIE

www.gospeljoy.pl ZAPROSZENIE ZAPROSZENIE Nowy Rok zawsze przynosi nowe możliwości. W Fundacji PRO NOVIS uważamy, że bardzo istotne jest wykorzystywać wspólny potencjał, który posiadamy jako Organizacje Pozarządowe. Oczywiście, aby

Bardziej szczegółowo

Projekty INFORMACJE na rzecz OGÓLNE społeczności romskiej

Projekty INFORMACJE na rzecz OGÓLNE społeczności romskiej PO FUNDUSZE KL Poddziałanie EUROPEJSKIE 1.3.1 2014-2020 Projekty INFORMACJE na rzecz OGÓLNE społeczności romskiej Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa tel. 22 315 22 00

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012 Szkoła miejscem przyjaznym i bezpiecznym. 2 1. Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole. Budowanie pozytywnych

Bardziej szczegółowo

TRAILS Mobilne Laboratoria Innowacyjności i usług wzmacniania potencjału innowacyjności w regionie transgranicznym.

TRAILS Mobilne Laboratoria Innowacyjności i usług wzmacniania potencjału innowacyjności w regionie transgranicznym. TRAILS Mobilne Laboratoria Innowacyjności i usług wzmacniania potencjału innowacyjności w regionie transgranicznym. Partnerzy projektu: - Technische Universität Dresden - Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego Program

Bardziej szczegółowo

Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze. Wprowadzenie w tematykę konferencji. Anna Mazur

Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze. Wprowadzenie w tematykę konferencji. Anna Mazur Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze. Wprowadzenie w tematykę konferencji Anna Mazur Rodzina tu zaczyna się życie a miłość nigdy się nie kończy Rodzina Jest najmniejszą, podstawową grupą społeczną,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE 1 Gdzie ten Kuraszków? 2 Realizowane projekty z Odnowy Dolnośląskiej Wsi 2007 Zakup strojów ludowych

Bardziej szczegółowo

KABAŁA-MĄDRY KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

KABAŁA-MĄDRY KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KABAŁA-MĄDRY KANCELARIA RADCY PRAWNEGO www. kancelaria-km.pl Tarnów 2017 Kancelaria Jesteśmy młodym zespołem, dynamicznie rozwijającym się na rynku usług prawniczych. Kancelaria stawia sobie za cel profesjonalizm

Bardziej szczegółowo

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie:

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie: Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poszukują wolontariuszy do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na organizacji samopomocy,

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Opracowanie dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym i operacyjnym oraz dokumentów wdrożeniowych dla podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa - w ramach projektu Razem Blisko

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja! Staże zawodowe dla Romów. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek - najlepsza inwestycja! Staże zawodowe dla Romów. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Człowiek - najlepsza inwestycja! Staże zawodowe dla Romów Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego

Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 2: Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA I PROMOCJI KADR LIDER SP. Z O.O. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.

CENTRUM KSZTAŁCENIA I PROMOCJI KADR LIDER SP. Z O.O. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Jest to obowiązek wyboru przez kierownictwo takich wyborów i działań które przyczyniają się zarówno do dbałości o interes własny (pomnażania zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony i pomnażania dobrobytu

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej

Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Pomnażamy kapitał społeczny. Podsumowanie działań 2016

Pomnażamy kapitał społeczny. Podsumowanie działań 2016 Pomnażamy kapitał społeczny Podsumowanie działań 2016 POMNAŻAMY KAPITAŁ SPOŁECZNY Pomnażamy kapitał społeczny to misja Fundacji Banku Millennium, która realizuje programy społeczne już od 1990 roku. Celem

Bardziej szczegółowo

POZNANIE CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI RZETELNA DIAGNOZA

POZNANIE CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI RZETELNA DIAGNOZA POZNANIE CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI RZETELNA DIAGNOZA Pierwszym krokiem przygotowującym racjonalnie zaplanowaną zmianę powinna być zawsze diagnoza stanu posiadania, swoisty bilans otwarcia poprzedzający i wspomagający

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś Liczba ludności w mieście i na wsi w gminie Ciechanowiec: Miasto - 4946 Wieś 4527 70 68 60 50 40 30 20 10 25 Liczba dzieci w przedszkolu 0 Miasto Wieś Przedszkole w Ciechanowcu 68 dzieci Ośrodek przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r.

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r. Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną Poznań, 29 września 2014 r. Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowe uczestników WTZ Czas trwania: VI

Bardziej szczegółowo

ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ STOLNO

ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ STOLNO ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ STOLNO Chełmno 14.03.2011 r. W formule Inicjatywy Lokalne Gmina Stolno zrealizowała trzy projekty współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ OCENIAJĄCYCH FORMULARZ REKRUTAYCJNY W PROJEKCIE AKCELERATOR BIZNESU

CZĘŚĆ 1. DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ OCENIAJĄCYCH FORMULARZ REKRUTAYCJNY W PROJEKCIE AKCELERATOR BIZNESU KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO UCZESTNIKÓW PROJEKTU AKCELERATOR BIZNESU DO DZIAŁANIA 6.2 PO KL NR NIK: /6.2/AB Beneficjent Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27 Tytuł

Bardziej szczegółowo

VIII PREZENTACJE KULTURY POLAKÓW Z KRESÓW WSCHODNICH I BUKOWINY

VIII PREZENTACJE KULTURY POLAKÓW Z KRESÓW WSCHODNICH I BUKOWINY VIII PREZENTACJE KULTURY POLAKÓW Z KRESÓW WSCHODNICH I BUKOWINY Wiechlice Nowa Sól Zielona Góra 24-25.10 2015 2 Podsumowanie wyników badania odbiorców oferty kulturalnej, jaką jest wydarzenie pn. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Strona1 Patronat honorowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik.

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Jakub Wojnarowski prezentacja na konferencję Czas na kobiety

Bardziej szczegółowo

Niespokojne (bo spokój nie pobudza do działania) Waleczne (bo tylko walka daje możliwość wygranej) Spełnione (bo eventy to nasza pasja)

Niespokojne (bo spokój nie pobudza do działania) Waleczne (bo tylko walka daje możliwość wygranej) Spełnione (bo eventy to nasza pasja) wersja Polska Firma CENTRUM EDUKACJI I BIZNESU jest firmą zorientowaną na organizację szkoleń i eventów działajacą na rynku już 10 lat. Dział EVENTS przeżywa swój intensywny rozwój. Dzięki elastyczności

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Oddolne projekty uczniów

Oddolne projekty uczniów Samorząd uczniowski jako doświadczenie aktywności obywatelskiej Oddolne projekty uczniów Olga Napiontek, Joanna Pietrasik projekt Szkolenie jest częścią projektu Samorząd uczniowski jako doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Gemius SA - od kuchni!

Gemius SA - od kuchni! Gemius SA - od kuchni! Marta Klepka Sofia, 26.10.2011 O firmie Firma badawcza Gemius SA istnieje na polskim rynku od 1999 roku. Kilkuletnia działalność pozwoliła nam stworzyć najwyższej jakości standardy

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo