katalog PRZEDSIĘBIORSTW ROMSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "katalog PRZEDSIĘBIORSTW ROMSKICH"

Transkrypt

1 katalog PRZEDSIĘBIORSTW ROMSKICH

2 katalog PRZEDSIĘBIORSTW ROMSKICH Kraków 2010

3 Niniejsza publikacja została przygotowana dzięki realizacji projektu Edukacja-Przedsiębiorczość-Wzorce postaw. Trzy filary awansu ekonomicznego i społecznego Romów w Polsce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy Autorów. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji w niej zawartych. WYDAWCA: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej ul. Rakowicka 16, Kraków tel.: , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Kraków 2010 AUTORZY: Agata Machnik-Pado, dr Michał Kudłacz REDAKCJA JĘZYKOWA I KOREKTA: Anna Szczepanik SKŁAD: Olison s Project DRUK: POLIGRAFIA Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego ul. Konfederacka 6, Kraków ISBN:

4 1 WSTĘP

5

6 1. WSTĘP Niniejsze opracowanie powstało dzięki realizacji projektu pt. Edukacja-Przedsiębiorczość-Wzorce Postaw. Trzy filary awansu ekonomicznego i społecznego Romów w Polsce 1, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie 1 Nadrzędnym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej Romów poprzez integrację działań w zakresie promocji rozwoju zawodowego i edukacji ekonomicznej osób dorosłych oraz edukacji dzieci i młodzieży. Natomiast do celów szczegółowych zaliczono: wypracowanie formuły i wdrożenie instytucji asystenta przedsiębiorczości romskiej, profesjonalizację działalności przedsiębiorstw romskich poprzez edukację w zakresie marketingu, prawa i przedsiębiorczości, wsparcie wychodzenia przedsiębiorstw romskich z szarej strefy, zwiększenie skłonności do edukacji i rozwoju zawodowego poprzez ilustrowanie ich związku z jakością życia, poprawę wiedzy o Romach w społeczeństwie. i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, poddziałanie Projekty na rzecz społeczności Romskiej. W ramach tego poddziałania są realizowane projekty z zakresu wsparcia inicjatyw na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności romskiej poprzez zatrudnienie, edukację oraz integrację społeczną. Ich realizacja ułatwi członkom tej społeczności wyjście z trudnej sytuacji i odnalezienie się na otwartym rynku pracy. Wymieniony powyżej projekt był realizowany w partnerstwie przez trzy instytucje, tj.: Stowarzyszenie Kulturalno- Społeczne Romów Centrum Kultury Romów w Polsce, Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (lider) oraz Uniwersytet Łódzki. 5

7 Intencją autorów jest prezentacja pewnego uporządkowanego zbioru przedsiębiorstw, które są zarządzane przez Romów mieszkających w Polsce, bądź też Romów zatrudniają. Innymi słowy, katalog odzwierciedla fragment rynku pracy jednej z mniejszości etnicznych zamieszkujących Polskę. Celem tego katalogu jest pokazanie, że Romowie, pomimo istniejących stereotypów, są aktywni zawodowo, mają aspiracje zawodowe, a jednocześnie istnieją w Polsce przedsiębiorstwa, które przy zatrudnianiu pracowników kierują się ich rzeczywistymi kompetencjami, a nie różnymi uprzedzeniami. Przedsiębiorstwa prowadzone przez Romów oraz takie, które są im przyjazne zasługują na uwagę, a oferowane przez nie dobra i usługi na społeczne zainteresowanie. Polityka stymulowania rozwoju regionalnego, która jest przedmiotem wdrażania przez kraje Unii Europejskiej objawia się nie tylko poprzez wykorzystywanie potencjału regionalnego, ale również poprzez dążenie do gospodarczej, przestrzennej i społecznej spójności regionów. Może się to odbywać również poprzez niwelowanie destymulantów rozwoju. Za takowe można uznać problemy na rynku pracy mniejszości narodowych i etnicznych. Pokazanie szerokiemu gronu odbiorców podmiotów gospodarczych, które przyczyniają się do poprawy tej sytuacji z pewnością może doprowadzić do polepszenia położenia Romów na rynku pracy. Analizując współczesną sytuację Romów w Polsce należy zwrócić uwagę na szereg prawidłowości charakterystycznych dla tej grupy społecznej i, co znamienne, sytuację tę można odnieść do historycznych uwarunkowań. Romowie jako grupa społeczna, która na przestrzeni dziejów była wykluczana i marginalizowana, nauczyła się żyć poza głównym nurtem życia społecznego. Specyficzny sposób patrzenia na świat oraz myślenia o swojej grupie determinuje ich zachowania. Bardzo ważne dla Romów stało się poczucie przynależności, więzi grupowej, gdyż tylko wśród swoich Rom mógł liczyć na zrozumienie i akceptację. To wszystko spowodowało, że ta grupa etniczna nauczyła się żyć na uboczu, z dala od innych. Przez lata ewoluował również sposób zachowania Romów dotyczący ich stosunku do pracy zawodowej dali się poznać jako zdolni i pracowici, szczególnie w niektórych zawodach (m.in. muzykanctwo, kowalstwo, handel, hodowla koni, wytwarzanie naczyń aluminiowych). Jednocześnie, z racji swojego statusu społecznego Romowie od zamierzchłych czasów byli zmuszeni do pracy w szarej strefie. Przez wiele lat, również przez większość XX w., Romowie byli wykorzystywani do najcięższych prac fizycznych (kopanie rowów, budowa dróg, utwardzanie traktów, budowa fabryk, hut itd). Brak społecznej akceptacji, częsta nieznajomość języka polskiego wynikająca przede wszystkim z nienależytej dbałości Romów o edukację dzieci nawet na szczeblu podstawowym skutkowała niemożnością zdobycia dobrej pracy. Obecnie, w warunkach funkcjonowania wolnorynkowych mechanizmów, jest to szczególnie widoczne. To popychało Romów do podejmowania ciężkich, słabo płatnych zajęć lub ucieczki w szarą strefę. Z raportu Stowarzyszenia Romów w Polsce Romowie bezrobocie. Elementy opisu położenia społecznego Romów w Polsce w 1999 r. wynika, że co trzeci badany Rom nie ma ukończonej szkoły podstawowej, a wykształcenie wyższe posiada 0,8% tej populacji. Dzieci romskie przedwcześnie kończą edukację lub bezzasadnie są przenoszone do szkół specjalnych. Szacuje się, że regularną nauką objęte jest około 70% dzieci. Osoby dorosłe nie wykazują zainteresowania podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, a szansy na uzyskanie dochodów z reguły upatrują w pomocy socjalnej 6

8 lub pracach dorywczych. Drugim problemem jest wysokie bezrobocie wśród Romów. Przeprowadzone w latach badania na ponad 500-osobowej grupie Romów w projekcie Inicjatywa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM pokazały, że stałą pracę posiadało jedynie 10% badanych, a połowa z nich nigdy nie podejmowała stałego zatrudnienia. Brak wiedzy ekonomicznej i prawnej stanowi barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej, czego nie rekompensuje wrodzona przedsiębiorczość Romów. Trzecim problemem jest niska wiedza o Romach, czego przejawem jest stereotypowe postrzeganie tej społeczności. Romowie w oczach nie-romów bywają leniwymi lekkoduchami, którzy szukają okazji do łatwego zarobku. Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt Romowie w Polsce są społecznością wewnętrznie niejednorodną. Istnieje wiele podziałów, głównie odnoszących się do historycznych uwarunkowań, związanych przede wszystkim z krajem pochodzenia danej grupy romskiej, językiem, czasem przybycia na ziemie polskie, trybem życia czy miejscem osiedlenia. Rzadko mamy do czynienia z wzajemnym wspieraniem się między poszczególnymi grupami. To również nie poprawia sytuacji Romów na rynku pracy. Dlatego też niezwykle istotna jest kwestia odpowiedzialnego nagłośnienia zarówno prywatnych inicjatyw biznesowych Romów, jak i przedsiębiorców zatrudniających Romów. Wszystkie te przedsięwzięcia ze wszech miar zasługują na uwagę i zainteresowanie, a także promowanie jako godnych naśladowania. Społeczeństwo romskie jest wyjątkowo silnie związane ze swoją kulturą i tradycją. Objawia się to na wiele różnych sposobów, jednak jedną z najbardziej interesujących metod wyrażenia własnej tożsamości jest pokazywanie społeczeństwu dóbr i usług charakterystycznych (typowych) dla Romów. Możliwości w tym względzie jest wiele, a poprzez takie działania wspiera się rozwój przedsiębiorczości, jednocześnie promując folklor, kulturę i tradycję romską. Nie ulega wątpliwości, że Romowie posiadający własną, odrębną kulturę, historię i język, mogą wytwarzać towary oraz świadczyć usługi charakterystyczne dla swojej grupy społecznej. Ponadto Romowie starają się świadczyć usługi i wykonywać produkty już dostępne na rynku, a poprzez właściwą jakość i cenę starają się być konkurencyjnymi na lokalnym i regionalnym rynku pracy. W niniejszym katalogu zostały przedstawione wybrane przedsiębiorstwa romskie działające na terenie Polski przedsiębiorstwa założone i prowadzone przez Romów. Nadrzędną kwestią w opisie jest prezentacja produktów i usług oferowanych przez te firmy. W katalogu zostały opisane tylko te przedsiębiorstwa, których właściciele wyrazili na to zgodę, a tym samym zdecydowali się na prezentację, wykazując inicjatywę w zakresie promocji i rozwoju. W związku z faktem, że nie ma informacji na temat funkcjonowania podobnego opracowania prezentującego produkty oraz usługi świadczone przez mniejszości etniczne w Polsce można przyjąć, iż niniejszy katalog przeciera szlaki promocji ich produktów i usług. Pomimo pewnych niedoskonałości wynikających z obiektywnych przeszkód, jakie napotkano podczas gromadzenia danych do katalogu przedsiębiorstw romskich, wydaje się, że może on być traktowany jako dobra praktyka i punkt wyjścia do naśladowania nie tylko przy tworzeniu jego zaktualizowanej wersji, ale również w przypadku opracowywania katalogu przedsiębiorstw innych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. 7

9

10 2 PRZEDSIĘBIORSTWA ROMSKIE

11

12 2. przedsiębiorstwa romskie Baster s.c. Nazwa przedsiębiorstwa: Baster s.c. Forma prawna: Spółka cywilna Adres firmy: Wysoka Głogowska 20 Telefon: Rok założenia firmy: 1990 NIP: REGON: Branża: Handel detaliczny artykuły spożywcze, przyprawy, dodatki z obszaru branży spożywczej 11

13 Baster s.c. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż detaliczną artykułów spożywczych oraz artykułów pokrewnych (drobnego sprzętu kuchennego). Sklep spożywczy został założony w 1990 roku dzięki staraniom właścicieli, ich pracowitości i otwartości na potrzeby klientów funkcjonuje z sukcesami już 20 lat. Firma może poszczycić się gronem stałych klientów, którzy dzięki niskim cenom oraz miłej obsłudze sklepu zawsze znajdą czas, aby zrobić zakupy spożywcze w sklepie Baster. OPINIA WŁAŚCICIELA: Nasi klienci dostrzegają duże zaangażowanie pracowników sklepu w działalność firmy, a także doceniają szeroką ofertę produktów, spełniającą oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób. 12

14 2. przedsiębiorstwa romskie Cygański Teatr Muzyczny TERNO Adres firmy: ul. Łokietka 28/4a Gorzów Wielkopolski Telefon: /strona internetowa: Nazwa przedsiębiorstwa: Cygański Teatr Muzyczny TERNO Rok założenia firmy: 1955 Branża: Oprawa muzyczna, sztuki, spektakle teatralne 13

15 Cygański Teatr Muzyczny TERNO CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Cygański Teatr Muzyczny Terno, który w 2010 roku obchodzi jubileusz 55-lecia istnienia, realizuje sztuki teatralne oparte na przekazach muzycznych i grze aktorskiej. W swoim repertuarze teatr ma widowiska muzyczne, z którymi występował w teatrach i salach widowiskowych całego kraju (kilkakrotnie w warszawskiej Sali Kongresowej). Zespół poprzez swoje występy promuje kulturę, muzykę, tradycje i zwyczaje romskie. Teatr oferuje organizację widowisk muzycznych, koncertów estradowych, cygańskich wieczorów, cygańskich nocy oraz występy okolicznościowe. Teatr prowadzi działalność na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy. OPINIA CZŁONKA ZESPOŁU: Zespół koncertował w niemal wszystkich krajach Europy, a także w USA i Kanadzie. Brał udział w festiwalach muzyki, pieśni i tańca, ogólnopolskich konkursach zespołów i solistów estradowych oraz festiwalach muzyki cygańskiej za granicą, zawsze zdobywając wysokie lokaty. 14

16 2. przedsiębiorstwa romskie F.H.U. BUKOL Krzysztof Bućko Adres firmy: Ilkowice, ul. Rudno Łęg Tarnowski Telefon: Faks: Nazwa przedsiębiorstwa: F.H.U. BUKOL Krzysztof Bućko Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2008 NIP: REGON: Branża: Usługi transportowe, budowlano-remontowe oraz związane z obsługą imprez kulturalnych 15

17 F.H.U. BUKOL Krzysztof Bucko CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma działa głównie na terenie powiatu tarnowskiego oferuje kompleksowe usługi transportowe (pasażerskie i towarowe) oraz remontowo-budowlane. Odrębną sferą działalności przedsiębiorstwa jest organizacja imprez rozrywkowych. Firma zapewnia oprawę muzyczną oraz kompleksową obsługę (w tym usługi cateringowe). OPINIA WŁAŚCICIELA: Szeroki zakres świadczonych przez moją firmę usług wynika z zapotrzebowania. Wszystkie oferowane usługi są świadczone na wysokim poziomie, dzięki zaangażowaniu, wiedzy i doświadczeniu. O klientów trzeba odpowiednio dbać! 16

18 2. przedsiębiorstwa romskie F.H.U. Dziwik Halina Adres firmy: ul. Czarneckiego 7a Przemyśl Telefon: Nazwa przedsiębiorstwa: F.H.U. Dziwik Halina Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 1999 NIP: Branża: Sprzedaż artykułów chemicznych 17

19 F.H.U. Dziwik Halina CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo oferuje sprzedaż szerokiego asortymentu kosmetyków, artykułów higienicznych, a także chemii gospodarczej, po atrakcyjnych cenach. Długoletnia obecność na rynku sprawiła, że firma posiada już stałe grono klientów. OPINIA WŁAŚCICIELA: Przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku na tyle długo, że poznało potrzeby konsumentów, co pozwoliło na przygotowanie odpowiedniej oferty produktów o konkurencyjnych cenach. 18

20 2. przedsiębiorstwa romskie F.H.U. Ewa Mielnik Adres firmy: ul. Czarneckiego Przemyśl Telefon: Nazwa przedsiębiorstwa: F.H.U. Ewa Mielnik Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2006 NIP: REGON: Branża: Sprzedaż kwiatów 19

21 F.H.U. Ewa Mielnik CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo działa na terenie województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Przemyśla. F.H.U. Ewa Mielnik prowadzi sprzedaż kwiatów, bukietów, wieńców i roślin doniczkowych na każdą okazję realizuje indywidualne zamówienia oraz zapewnia obsługę florystyczną imprez okolicznościowych. Ponadto firma oferuje akcesoria i artykuły do pielęgnacji roślin. Właścicielka posiada duże doświadczenie w uprawie i sprzedaży własnych roślin, a także układaniu kompozycji kwiatowych na różne okazje. OPINIA WŁAŚCICIELA: Zadowolony klient zawsze powraca to moje motto. Firma ma wielu klientów i cieszy się dużą renomą dzięki wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. 20

22 2. przedsiębiorstwa romskie F.H.U. LOKUB Magdalena Bućko Adres firmy: ul. Wiejska 21/ Tarnów Telefon: Nazwa przedsiębiorstwa: F.H.U. LOKUB Magdalena Bućko Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2007 NIP: REGON: Branża: Sprzedaż odzieży damskiej i męskiej oraz usługi transportowe 21

23 F.H.U. LOKUB Magdalena Bućko CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo zajmuje się świadczeniem usług transportowych oraz hurtową sprzedażą odzieży damskiej i męskiej. Działa na terenie województwa małopolskiego głównie Tarnowa. Firma oferuje profesjonalną obsługę oraz atrakcyjne ceny, co pozwoliło jej pozyskać liczne grono stałych klientów. OPINIA WŁAŚCICIELA: Przedsiębiorstwo wpisało się już w pejzaż Tarnowa. Konkurencja jest jednak duża, więc stale doskonalimy nasze umiejętności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ciągle się rozwijamy. To droga do sukcesu! 22

24 2. przedsiębiorstwa romskie F.H.U. Orchidea Adres firmy: ul. Konarskiego Przemyśl Telefon: Nazwa przedsiębiorstwa: F.H.U. Orchidea Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2005 NIP: REGON: Branża: Usługi florystyczne 23

25 F.H.U. Orchidea CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo zajmuje się sprzedażą kwiatów. Firma specjalizuje się w przygotowywaniu bukietów ślubnych, imieninowych, walentynkowych, a także jubileuszowych i okolicznościowych (Dzień Matki, Dzień Babci). Na specjalne zamówienie możliwe jest także przygotowanie oryginalnych wiązanek z wykorzystaniem kwiatów egzotycznych. OPINIA WŁAŚCICIELA: Dzięki pasji i profesjonalnej obsłudze możemy przygotować każdy rodzaj bukietu, na każdą okazję, zgodnie z życzeniami i upodobaniami klientów. W razie potrzeby doradzamy, jakie kwiaty wybrać na daną okoliczność. 24

26 2. przedsiębiorstwa romskie F.H.U. Stanisław Barczak Adres firmy: ul. Sportowa Przemyśl Telefon: Nazwa przedsiębiorstwa: F.H.U. Stanisław Barczak Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2008 NIP: REGON: Branża: Sprzedaż wyrobów tekstylnych (odzieży i obuwia) 25

27 F.H.U. Stanisław Barczak CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo działa dopiero od 2008 roku firma zajmuje się sprzedażą detaliczną wyrobów tekstylnych o zastosowaniu ogólnoużytkowym, jak również sprzedażą detaliczną i hurtową odzieży oraz obuwia. Firma dysponuje asortymentem wysokiej jakości, o atrakcyjnych cenach (z możliwością negocjacji w zależności od indywidualnych ustaleń z klientem). OPINIA WŁAŚCICIELA: W 2010 roku będziemy obchodzić drugie urodziny, a zatem przetrwaliśmy najtrudniejszy okres i teraz możemy się skoncentrować się na poszerzeniu naszej oferty dla klientów, a także promocji nie tylko na terenie województwa podkarpackiego, ale również województw ościennych. 26

28 2. przedsiębiorstwa romskie Firma handlowa Carboot u Zuzi Adres firmy: ul. Paderewskiego 18/ Przemyśl Sklep: ul. Czarneckiego 9 Przemyśl Nazwa przedsiębiorstwa: Firma handlowa Carboot u Zuzi Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2008 NIP: REGON: Branża: Sprzedaż odzieży 27

29 Firma handlowa Carboot u Zuzi CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma handlowa Carboot u Zuzi zajmuje się sprzedażą konfekcji. Oferuje odzież nową i używaną na różne okazje dla dorosłych i młodzieży, o dobrej jakości i w przystępnych cenach. OPINIA WŁAŚCICIELA: Firma jest stosunkowo młoda, jednak ma duże szanse rozwoju dzięki dbałości o zadowolenie klientów. Na to kładę największy nacisk przywiązuję dużą wagę do spełnienia oczekiwań klientów nawet kosztem mniejszych korzyści finansowych, co w dłuższym okresie powinno doprowadzić do zwiększenia liczby stałych klientów i ugruntowania pozycji przedsiębiorstwa na lokalnym rynku. 28

30 2. przedsiębiorstwa romskie FotoArs Studio fotografi czne Adres firmy: ul. Boh. Warszawy Szczecinek Telefon: /strona internetowa: Nazwa przedsiębiorstwa: FotoArs Studio fotograficzne Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2002 NIP: REGON: Branża: Usługi fotograficzne 29

31 FotoArs Studio fotografi czne CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma FotoArs to przedsiębiorstwo wykonujące wszelkie usługi związane z szeroko rozumianym fotografowaniem: wykonuje zdjęcia w studio i w plenerze, zdjęcia do wszystkich dokumentów, zajmuje się obsługą fotograficzną imprez okolicznościowych. FotoArs używa wyłącznie zaawansowanego technologicznie sprzętu, który pozwala na świadczenie usług wysokiej jakości. Profesjonalna obsługa ściąga do firmy całe rodziny. OPINIA WŁAŚCICIELA: Firma działa na rynku od 2002 roku, jednak doświadczenie właścicielki w branży fotograficznej jest znacznie dłuższe. Początkowo firma rozwijała się powoli, ale obecnie wpisała się już na stałe w pejzaż miasta Szczecinek jest rozpoznawalnym punktem usługowym. 30

32 2. przedsiębiorstwa romskie Foto-Gołąbek Nazwa przedsiębiorstwa: Foto-Gołąbek Adres firmy: Plac na Bramie Przemyśl Telefon: Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 1990 NIP: REGON: Branża: Usługi fotograficzne 31

33 Foto-Gołąbek CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Studio fotografi czne Foto-Gołąbek oferuje szeroki zakres usług fotografi cznych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Firma specjalizuje się w wykonywaniu fotografi i ślubnej (plener, studio, reportaż, wesele), zdjęć dzieci (studio, plener, uroczystości np. chrzciny), fotorelacji (bankiety, imprezy fi rmowe) oraz zdjęć do dokumentów (dowód osobisty, paszport, indeks, legitymacje, prawo jazdy itp.). Ponadto realizuje profesjonalne sesje zdjęciowe z udziałem modelek i modeli (w tym wykonywanie portfolio). Dodatkowo firma zajmuje się sprzedażą akcesoriów fotograficznych. Zdobyte doświadczenie oraz wysokiej klasy sprzęt pozwala wykonywać zdjęcia najwyższej jakości. OPINIA WŁAŚCICIELA: Głównym atutem mojej firmy jest elastyczność spełniamy życzenia klientów: możemy wiernie przedstawić rzeczywistość lub dokonać retuszu zdjęć. Mamy duże doświadczenie w wykonywaniu zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych. Świadczone przez nas usługi zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów. 32

34 2. przedsiębiorstwa romskie Hitano Stowarzyszenie Kultury Romskiej Adres firmy: ul. Dąbrowszczaków 7/ Olsztyn Telefon: Faks: /strona internetowa: Nazwa przedsiębiorstwa: Hitano Stowarzyszenie Kultury Romskiej Forma prawna: Stowarzyszenie Rok założenia firmy: 2002 NIP: REGON: Branża: Oprawa muzyczna imprez okolicznościowych, produkcja i sprzedaż strojów romskich 33

35 Hitano Stowarzyszenie Kultury Romskiej CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Stowarzyszenie zajmuje się pozyskiwaniem środków finansowych na aktywizację zawodową Romów mieszkających w Olsztynie. Przy Stowarzyszeniu istnieje zespół muzyczny, który poprzez występy propaguje kulturę i tradycję romską. Zespół oferuje oprawę muzyczną imprez okolicznościowych, plenerowych oraz festiwali, nagrywa płyty. Dzięki temu jest jednym z najbardziej znanych zespołów w Polsce jest również dobrze rozpoznawany za granicą, szczególnie wśród społeczności romskiej lub sympatyzującej z romską kulturą. Dodatkową działalnością stowarzyszenia jest szycie i sprzedaż tradycyjnych strojów romskich. Stowarzyszenie, choć najmocniej związane jest z Olsztynem, przyczynia się do promowania kultury, środowiska i przedsiębiorczości romskiej w całej Polsce i poza jej granicami. OPINIA: Pozyskujemy środki na aktywizację Romów oraz propagowanie kultury romskiej. 34

36 2. przedsiębiorstwa romskie MAR-SPAW Nazwa przedsiębiorstwa: MAR-SPAW Adres firmy: Zastów Zastów Telefon: Faks Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2007 NIP: REGON: Branża: Kowalstwo artystyczne, metaloplastyka, ślusarstwo, spawalnictwo 35

37 MAR-SPAW CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji artystycznych wyrobów z metalu. Wykonuje usługi głównie z zakresu kowalstwa i metaloplastyki, ale także ślusarstwa i spawalnictwa. MAR-SPAW wykonuje balustrady, barierki oraz konstrukcje z lekkiej stali nierdzewnej. Specjalizuje się w spawaniu metali kolorowych, aluminium, szlifowaniu profili oraz walcowaniu stali. OPINIA WŁAŚCICIELA: Dzięki wieloletniemu doświadczeniu pracowników oraz kreatywności w tworzeniu rozwiązań wykonujemy produkty wysokiej jakości. Zadowolenie klientów jest największą wartością dla firmy, dlatego też do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie, z sercem. 36

38 2. przedsiębiorstwa romskie MULTI-MEDIA Nazwa przedsiębiorstwa: MULTI-MEDIA Adres: ul. Mickiewicza 4 (II piętro, lok. 3) Przemyśl Telefon: Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2009 NIP: REGON: Branża: Sprzedaż i montaż alarmów, domofonów, internetu oraz telewizji kablowej i przemysłowej 37

39 MULTI-MEDIA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo świadczy usługi z branży elektronicznej, polegające głównie na sprzedaży, montażu i konserwacji systemów alarmowych, urządzeń kontroli dostępu, kamer, a także telewizji kablowej i przemysłowej oraz internetu. Realizując zlecenia klientów firma wykonuje również drobne prace remontowe związane z montażem wybranych elementów wchodzących w skład instalacji alarmowych lub telewizyjnych. OPINIA WŁAŚCICIELA: Przedsiębiorstwo jest stosunkowo młode funkcjonuje na rynku dopiero od 2009 roku. Działamy głównie na terenie województwa podkarpackiego i śląskiego wciąż się rozwij amy, pozyskując nowych, zadowolonych klientów. 38

40 2. przedsiębiorstwa romskie PRO-SAT System Adres firmy: ul. Polna Przemyśl Telefon: Nazwa przedsiębiorstwa: PRO-SAT System Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2007 NIP: REGON: Branża: Montaż i serwis telewizji kablowej 39

41 PRO-SAT System CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe usługi w zakresie sprzedaży, montażu i serwisu telewizji kablowej. W ofercie znajdują się wszystkie najważniejsze telewizje cyfrowe dostępne na polskim rynku. Firma świadczy usługi w domu klienta, głównie na terenie województwa podkarpackiego i śląskiego. OPINIA WŁAŚCICIELA: Przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku od 2007 roku i dzięki wysokiej jakości świadczonych usług rozwija się, pozyskując wciąż nowych klientów. Wszystkie nasze usługi są objęte gwarancją. 40

42 2. przedsiębiorstwa romskie Prymus II Adres firmy: ul. Konarskiego Przemyśl Telefon: Nazwa przedsiębiorstwa: Prymus II Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2009 NIP: REGON: Branża: Sprzedaż artykułów papierniczych 41

43 Prymus II CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma prowadzi sprzedaż artykułów papierniczych jej siedziba znajduje się na terenie miasta Przemyśl, zatem oferta jest przygotowywana z myślą o rynku lokalnym. Dzięki atrakcyjnemu asortymentowi i konkurencyjnym cenom firma stale przyciąga nowych klientów. OPINIA WŁAŚCICIELA: Mimo krótkiej obecności na rynku firma dynamicznie się rozwija. Staramy się odgadywać potrzeby klientów i wychodzić im naprzeciw w myśl zasady, że zadowolony klient powróci. 42

44 2. przedsiębiorstwa romskie Przedsiębiorstwo Zenon Wójtowicz Adres firmy: ul. M. Konopnickiej Przemyśl Telefon: Nazwa przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Zenon Wójtowicz Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 1990 NIP: REGON: Branża: Usługi budowlane, prace remontowo-wykończeniowe 43

45 Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane Zenon Wójtowicz CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma działa na terenie Przemyśla i okolic od 1990 roku. Oferuje realizację prac remontowych wewnątrz budynków, w tym m.in. malowanie, flizowanie (kładzenie glazury i terakoty), montaż podwieszanych sufitów, wykonywanie regipsów, tynkowanie oraz ocieplanie budynków, a także prace wykończeniowe związane z adaptacją terenu wokół budynku. OPINIA WŁAŚCICIELA: Dysponujemy wyspecjalizowaną kadrą pracowników budowlanych, którzy bardzo dobrze znają swój fach i z zaangażowaniem podejmują się stawianych przed nimi zadań. Oprócz doświadczenia posiadają oni dużą wiedzę, dlatego też mogą służyć radą w doborze materiałów i zagospodarowaniu remontowanej przestrzeni. 44

46 2. przedsiębiorstwa romskie Romano Drom Adres firmy: os. Wandy 5/ Kraków Telefon: Nazwa przedsiębiorstwa: Romano Drom Rok założenia firmy: 2010 Branża: Oprawa muzyczna wesel i imprez firmowych, obsługa imprez okolicznościowych 45

47 Romano Drom CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Zespół oferuje pełen temperamentu repertuar muzyki cygańskiej, ludowej, wesołej i rytmicznej. Kapela ma w swoim programie hity muzyczne wywodzące się ze środowiska cygańskiego, które mogą uświetnić każdy rodzaj imprezy. Poprzez swoją działalność zespół promuje kulturę i zwyczaje romskie. Zespół działa na terenie całej Polski. OPINIA CZŁONKA ZESPOŁU: Zespół składa się z doświadczonych muzyków, którzy jak sami o sobie mówią muzykę mają we krwi. Żywiołowość jest jedną z cech charakterystycznych zespołu, podobnie jak unikalna forma przekazu romskiej tradycji, kultury i historii. 46

48 2. przedsiębiorstwa romskie Salon Fryzjerski DEJA VU Elżbieta Skoczylas Adres firmy: ul. Konarskiego Tarnów Telefon: Nazwa przedsiębiorstwa: Salon Fryzjerski Deja Vu Elżbieta Skoczylas Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Rok założenia firmy: 2008 NIP: Branża: Usługi fryzjerskie 47

49 Salon Fryzjerski DEJA VU Elżbieta Skoczylas CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Opis działalności przedsiębiorstwa: Tarnowski Salon Fryzjerski Deja Vu funkcjonuje z myślą o wymagających klientach, dla których ważna jest najwyższa jakość usług fryzjerskich. Przedsiębiorstwo oferuje nowoczesne zabiegi fryzjerskie w przystępnych cenach, używa kosmetyków renomowanych firm, zapewnia profesjonalną i miłą obsługę. Firma proponuje szeroki zakres usług fryzjerskich, takich jak: farbowanie, modelowanie, balejaż, strzyżenie oraz trwała ondulacja. OPINIA WŁAŚCICIELA: Sytuacja firmy na rynku jest ustabilizowana udało się przetrwać najtrudniejszy okres, czyli pierwsze 2 lata, i teraz choć koniunktura ulega nieznacznym wahaniom, można mówić, że przedsiębiorstwo funkcjonuje na bezpiecznym poziomie. 48

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans ECOTEC ECORYS in the UK Treść

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek Jolanta Perek-Białas Hanna Strzałkowska Konrad Turek ANALIZA DESK RESEARCH W RAMACH BADAŃ DOT. STWORZENIA MODELU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA I ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW 50+ Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba?

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba? Partnerstwo konieczność czy potrzeba? Opracowanie Partnerstwo konieczność czy potrzeba? powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym

Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym C O L L E G I U M C I V I T A S Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym Tom 2 ZESZYTÓW GOSPODARKI SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Ewy Leś i

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo