Zlecenie usług doradczych związanych z otwarciem firmy jednoosobowej w Niemczech

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zlecenie usług doradczych związanych z otwarciem firmy jednoosobowej w Niemczech"

Transkrypt

1 Zlecenie usług doradczych związanych z otwarciem firmy jednoosobowej w Niemczech Zakres usług: 1. Pośrednictwo w zawarciu umowy z podmiotem na terenie Niemiec (w Görlitz), który udostępni adres, pod którym zostanie zarejestrowana firma 2. Zgłoszenie działalności w urzędzie przemysłowym (Gewerbeanmeldung) oraz odbiór zaświadczenia i przesłanie do klienta. 3. Zgłoszenie podmiotu do Izby Rzemieślniczej w Niemczech (Handwerkskammer) 4. Wypełnienie formularza rejestracji podatkowej i wysłanie do Urzędu Skarbowego w Niemczech (Finanzamt) w celu nadania numeru podatkowego (Steuernummer) 5. Wysłanie zgłoszenia firmy do Bau-Berufsgenossenschaft Wyżej wymienione czynności są wystarczające do rozpoczęcia legalnej działalności na terenie Niemiec jako samodzielny podmiot gospodarczy. W ramach niniejszego zlecenia są wykonywane wyłącznie te czynności, które są wymienione powyżej. Firma świadcząca w/w usługi: Waldemar Kościukiewicz CONSULTING, ul. Kossaka 2, Zgorzelec Rej. Dz. Gosp. Zgorzelec /97 REGON NIP Koszty: Opłata urzędowa w Gewerbeamt Görlitz: 40 EUR Koszt wynajęcia adresu na siedzibę firmy w Görlitz 50 EUR (jest to opłata za pośrednictwo w zawarciu umowy i korzystanie z adresu do końca miesiąca, w którym zarejestrowano działalność) Koszt obsługi biurowej (wypełnienie wymaganych formularzy, zaniesienie lub wysłanie i odbiór zaświadczeń z urzędów) (200 EUR + 22%VAT = 244 EUR) Całość kosztów razem: 244 EUR + 50 EUR + 40 EUR = 334 EUR Warunki płatności: Należy z góry wpłacić zaliczkę: 200 EUR na następujące konto bankowe firmy WK Consulting: Bank PKO BP numer rachunku (w złotówkach wg kursu średniego NBP) lub Konto-Nr BLZ Deutsche Bank Chemnitz (w Euro) Pozostała cześć odpłatności (124 Euro) jest należna przy odbiorze zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej (ewentualnie za zaliczeniem pocztowym, gdy zaświadczenie jest przesyłane pocztą) Oświadczenie klienta: Imię i nazwisko. Ja niżej podpisany oświadczam, że zlecam firmie Waldemar Kościukiewicz Consulting wykonanie wyżej opisanych czynności na wyżej podanych warunkach. Do zlecenia załączam: - kartę z danymi osobowymi - kopię dowodu osobistego - podpisane pełnomocnictwo do urzędu w Niemczech (2 egzemplarze z oryginalnym podpisem) Data i podpis klienta...

2 KARTA DANYCH KLIENTA Nazwisko Imie Data urodz miejsce urodzenia PESEL NIP wyksztalcenie / zawód wyuczony zawód wykonywany w Niemczech Czy pracowal(a) juz Pan/Pani w Niemczech? - tak - nie Znajomosc jezyka niemieckiego? slaba dobra b.dobra Adres w Polsce kod, miejscowosc, ulica i numer Konto bankowe - numer rachunku (IBAN): Bank (nazwa oddzial) Adres w Niemczech kod, miejscowosc, ulica i numer Konto bankowe - numer rachunku: BLZ Bank: Wspólmalzonek, imie Nazwisko Data urodz Data slubu Adres: - taki jak mój w Polsce - taki jak mój w Niemczech Inny Adres: Dzialalnosc w Niemczech - Jaki ma byc przedmiot Pana/Pani dzialalnosci gospodarczej w Niemczech czym ma zamiar sie Pan/Pani zajmowac? Prosze krótko wymienic, najwazniejsze podkreslic Kim beda Pana/Pani klienci? - glównie osoby prywatne - glównie przedsiebiorcy / firmy Jakie dochody spodziewa sie Pan/Pani uzyskiwac (prosze o dane orientacyjne)? miesiecznie... Przez ile miesiecy w roku?... Czy byl(a) Pan/Pani w ciagu ostatnich 3 lat zarejestrowany jako podatnik w Niemczech lub skladal(a) Pan / Pani zeznanie podatkowe w Niemczech. - nie - tak, prosze podac Finanzamt Steuernummer Czy ma Pan/Pani zarejestrowana dzialalnosc gospodarcza w Polsce? - tak jezeli tak - forma rozliczenia z urzedem skarbowym - tak, ale zawieszona - zasady ogólne - tak podatnik VAT - nie - ryczalt - nie Wymagane zalaczniki * (kopie): X dowód osobisty (widoczne zdjecie i adres) X Pełnomocnictwo do urzędu / Vollmacht X Cweryfikat rezydencji podatkowej CFR-1 Potwierdzam prawdziwosc powyzszych danych. Wyrazam zgode na ich przetwarzanie i przekazywanie data i podpis...

3 Nutzungs- und Servicevetrag Zwischen (Nutzungsgeber / Swiadczeniodawca) Philippe Altmayer Welcom Interactiv Büro Service Löbauer Str.39 D Görlitz (Nutzungsnehmer / Swiadczeniobiorca)... Löbauer Str.39 D Görlitz Nachfolgendes Nutzungs- u. Serviceangebot dient der Unterstützung zum Beginn und in der Anfangsphase einer Firmen-Neugründung bzw. Filialeröffnung im unten angegebenen Land. Der Nutzungsnehmer verpflichtet sich zu wahrheitsgemäßen Angaben und gesetzeskonformen Verhalten, z.b.hinsichtlich der Ernsthaftigkeit seiner Firmenneugründung. Er ist angehalten, alle gesetzlichen Vorschriften und Verordungen des Landes zu entsprechen, in dem er die Neugründung bzw. Filialeröffnung betreibt. Niniejsza umowa służy do wspierania w rozpoczęciu i początkowej fazie zakładania nowej firmy ew. otwarcia filii firmy w niżej podanym kraju. Świadczeniobiorca zobowiązuje się do składania zgodnych z prawdą oświadczeń i prawidłowego ustosunkowywania się do przepisów, np. dotyczących odpowiedzialności wynikającej z założenia nowej firmy. Jest też zobowiązany przestrzegać wszystkich przepisów i rozporządzeń kraju, w którym zakłada nową firmę ew. otwiera filię firmy. Der Nutzungsgeber stellt nachfolgende Service-Leistung als Unterstützung der Anfangsphase eines Firmenaufbaus bzw. zum Aufbau einer Filiale oder erste Firmenkontakte zur Verfügung. Świadczeniodawca oddaje do dyspozycji następujące usługi-service, jako wsparcie w początkowej fazie rozbudowy firmy lub pierwszych kontaktów firmy. 1. Nutzungsvereinbarung/Dienstleistungsvetrag 1. Uzgodnienia użytkowania / Umowa świadczenia usług 1.1. Der Vermieter stellt dem Nutzungsnehmer einen Arbeitsplatz mit kl. Möbeln u. den üblichen Medienanschlüssen, etc für die Erledigung der Gründung und des anfänglichen Betriebes einer Filiale oder einer Neugründung in Deutschland zur Verfügung. Diese Räume befinden sich in den Betriebsräumen des Nutzungsgebers in : D Görlitz, Löbauer Str Wynajmujący oddaje Świadczeniobiorcy do dyspozycji jedno miejsce pracy włącznie z umeblowaniem i wszelkimi mediami, itd. do przeprowadzenia, założenia i początkowej działalności firmy ew. filii firmy w Niemczech. Pomieszczenia znajdują się w lokalu użytkowym Świadczeniodawcy w Niemczech, D Görlitz, Löbauer Str Alle diese Tätigkeiten geschehen auf Anweisung des Nutzungsnehmers bzw. in enger Absprache mit ihm. Die Verantwortung gegenüber Dritten trägt alleine der Nutzungsnehmer; dies gilt auch und insbesondere für die ordnungsgemäßen Buchführung, Steuererklärungen etc. 1.2 Wszelkie działania przebiegają na zlecenie Świadczeniobiorcy ew. po ścisłym omówieniu tego z nim. Odpowiedzialność wobec osób trzecich, instytucji ponosi sam Świadczeniobiorca, dotyczy to w szczególności zameldowania firmy, ew. filii, księgowości, zeznań podatkowych itp. 2. Zustand der Nutzungsfläche und des Inventars 2. Stan użytkowanej powierzchni i inwentarza 2.1. Dem Nutzungsnehmer ist der gegenwärtige Zustand der Mietsache bekannt und wird von ihm uneingeschränkt akzeptiert. Spätere Einwendungen wegen offener und verdeckter Mängel sind ausgeschlossen. Der Nutzungsnehmer kann die Nutzung nur während der Bürozeiten der Nutzungsgebers ausüben. Der Nutzungsnehmer erhält kein Schlüssel Świadczeniobiorcy jest znany aktualny stan przedmiotu umowy i jest to przez niego bezwarunkowo akceptowane. Późniejsze zarzuty z powodu ukrytych wad nie będą uwzględniane. Świadczeniobiorca może sprawować użytkowanie w godzinach urzędowania Świadczeniodawcy. Świadczeniobiorca nie otrzymuje kluczy. 3. Mietzeit 3. Czas najmu 3.1. Das Mietverhältnis beginnt am und ist unbefristet Umowa najmu rozpoczyna się dnia...i zostaje zawarta na czas nieokreślony Das Mietverhältnis ist für beide Seiten mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende jederzeit und ohne Angabe von Gründen kündbar Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdej chwili przez każdą ze stron, z zachowaniem terminu 14 dni do końca danego miesiąca bez podania przyczyny Die Kündigung nach 3.2 bedarf der Schriftform. 1

4 3.3. Rozwiązanie umowy zgodnie z 3.2. wymaga formy pisemnej. 4 Entgelt 4 Wynagrodzenie 4.1. Der Nutzungsgeber erhält vom Nutzungsnehmer monatlich eine Nutzungspauschale in Höhe von: 4.1. Świadczeniodawca otrzymuje miesięcznie od Świadczeniobiorcy opłatę ryczałtową w wysokości: Nutzungspauschale zu zahlen / suma do zaplaty : 59,50 * *umsatzsteuerbefreit gem. 19, Abs. 1 UStG / Kleinunternehmerregelung Steuernummer : 207/190/05439 Für den Zeitraum bis zum Ende des Kalendermonats, in dem dieser Vertrag abgeschlossen wurde, wird die Nutzungspauschale nicht erhoben. Za okres do końca miesiąca,w którym zawarto niniejszą umowę, opłata nie jest pobierana Das Nutzungsentgelt ist monatlich zum 10. eines jeden Monats auf eines der nachfolgenden Konten des Nutzungsgebers zu überweisen: 4.2. Opłata za użytkowanie jest płatna miesięcznie do 10. dnia każdego miesiąca na jedno z poniżej podanych kont Świadczeniodawcy: Deutsche Bank (Görlitz) Konto-Nummer BLZ lub Deutsche Bank PBC SA Zgorzelec, numer rachunku Sonstiges 5 Pozostałe uzgodnienia 5.1. Wird mehr als eine Monatsmiete geschuldet und erfolgt trotz Mahnung nicht innerhalb von 14 Tagen die Zahlung des ausstehendes Betrages, so erlischt das Recht auf den Firmensitz an dieser Adresse. Der Vermieter wird in diesem Fall eine entsprechende schriftliche Meldung an das Gewerbeamt der Stadt Görlitz vornehmen, um den gesetzlichen Erfordernissen gerecht zu werden Jeżeli najemca pozostaje dłużny za jeden czynsz miesięczny i pomimo upomnienia nie ureguluje płatności w ciągu 14 dni, wygasa prawo do użytkowania adresu jako siedziby firmy. Wynajmujący informuje w takim przypadku pisemnie odpowiedni Urząd do spraw Działalności Gospodarczej (Gewerbeamt) Miasta Görlitz zgodnie z obowiazującymi przepisami prawnymi Postverkehr-Postvollmacht 5.2. Komunikacja listowna Pełnomocnictwo otwierania poczty Der Nutzungsnehmer erteilt den Nutzungsgeber Postvollmacht für die gewöhnliche Post. Post, die direkt an den Geschäftsführer oder Inhaber gerichtet ist, bleibt verschlossen und ist nur von den Bevollmächtigtem des Nutzungsnehmers zu öffnen. Falls solche Post von dem Nutzungsnehmer nicht bearbeitet bzw. abgeholt wird, sendet der Nutzungsgeber diese an folgende Anschrift: Świadczeniobiorca udziela Świadczeniodawcy pełnomocnictwa do odbioru poczty. Poczta,która jest zaadresowana bezpośrednio do Właściciela firmy pozostaje zamknięta i jest udostępniona tylko do otworzenia przez upoważnioną do tego przez Świadczeniobiorcę osobę. Jeżeli poczta nie będzie jak wyżej opracowana, ew. odebrana, zostanie wysłana przez Świadczeniodawcę na poniższy adres:... Die Kosten trägt der Nutzungsnehmer. Koszty ponosi Świadczeniobiorca. 6 Schriftform 6 Forma pisemna 6.1. Andere als die in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarungen bestehen nicht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen Inne uzgodnienia nie zawarte w niniejszej umowie nie są wiążące. Ustne postanowienia są wyłączone Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für diese Schriftformklausel Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej. Dotyczy także klauzuli o formie pisemnej. Görlitz, den (data) Nutzungsnehmer Nutzungsgeber Świadczeniobiorca Świadczeniodawca 2

5 ... Vor- und Nachname / imie i nazwisko... Anschrift / adres... Auftrag und Vollmacht Zlecenie i pelnomocnictwo Hiermit beauftrage ich Niniejszym udzielam zlecenia Herrn Philippe Altmayer... meine Anzeigen beim Gewerbeamt zu unterzeichnen do podpisania i zlozenia w w urzedzie mojego wniosku o rejestracje dzialalnosci gospodarczej und bevollmächtige ihn/sie, meine Gewerberegistrierung beim Gewerbeamt oraz upowazniam do odbioru z urzedu mojego zaswiadczenia o wpisie do rejestru. abzuholen. Sowie gegebenfalls meine Gewerbetätigkeit abzumelden. Jak równiez w razie potrzeby do wyrejestrowania mojej dzialalnosci.... Datum und Unterschrift / data i podpis

6 POLTAX Nazwa i adres organu podatkowego [Name and address of tax authority] CFR-1 ZA OKRES [FOR PERIOD] Podstawa prawna: [Legal basis: Miejscowość [Locality] ZAŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBIE DLA CELÓW PODATKOWYCH (CERTYFIKAT REZYDENCJI) [CERTIFICATE OF FISCAL RESIDENCE] 1. Od [From] (dzień miesiąc rok)[(day - month - year)] 2. Do (dzień miesiąc rok) [(day - month - year)] Art.306l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm.). Art.306l of the act of 29 August 1997 r. - Tax Liabilities' Code (Dz. U. 2005, No 8, item 60, with subsequent amendments)] Data (dzień - miesiąc - rok) [Date (day - month - year)] 3. Numer zaświadczenia [Certificate number] zaświadcza się niniejszym, że: [hereby certifies that:] A. DANE IDENTYFIKACYJNE [IDENTIFICATION] 4. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię [Name / Surname, first name] 5. Identyfikator REGON / Numer ewidencyjny PESEL [Identification number] 6. Numer Identyfikacji Podatkowej [Tax Identification Number] ma miejsce zamieszkania / siedzibę w Polsce [is a resident in Poland] B. MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBA W POLSCE [PLACE OF RESIDENCE IN POLAND] 7. Województwo [Province] 8. Powiat [District] 9. Gmina [Communite] 10. Ulica [Street] 11. Nr domu [Building number] 12. Nr lokalu [Flat number] 13. Miejscowość [Locality] 14. Kod pocztowy [Postal code] 15. Poczta [Post office] i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a: [and is subject to unlimited tax liability on his worlwide income within the meaning of agreement between the Government of the Republic of Poland and:] 16. Umawiające się Państwo [Contracting State] w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. [for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal avasion with respect to taxes on income.] C. ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ [INFORMATION CONCERNING STAMP DUTY] 17. Opłata skarbowa (zaznaczyć właściwy kwadrat) [Stamp duty (tick right box)] 1. dokonano zapłaty opłaty skarbowej [stamp duty paid] 2. nie pobrano opłaty skarbowej [stamp duty unpaid] w wysokości [in the amount] zł podstawa prawna [legal basis]: w dniu (dzień-miesiąc-rok) [date (day-month-year)] numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego urzędu gminy (miasta) [number of receipt or number of bank account of the community (municipality) office] 3. zwolnienie lub wyłączenie od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej [release or exemption from the obligation of payment of the stamp duty] podstawa prawna [legal basis]: Pieczęć urzędowa [Tax authority seal] Imię, nazwisko, stanowisko służbowe, podpis i pieczątka [Name, first name, position, signature and seal] Sp. z o.o., tel. (0-22) , fax: (0-22) CFR-1(3) 1/1

7 Rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech (wybrane porady i informacje) I. Rejestracja działalności 1. Rejestracja działalności gospodarczej (Gewerbeanmeldung) upoważnia do wykonywania samodzielnej działalności zarobkowej na terenie całych Niemiec, jak i innych krajów Unii Europejskiej 2. Nie należy mylić działalności gospodarczej z pozwoleniem na pracę. Zarejestrowanie działalności nie upoważnia do podejmowania pracy najemnej u pracodawców niemieckich 3. Do zarejestrowania działalności w Niemczech nie koniecznie wymagane jest posiadanie tam miejsca zamieszkania, ale trzeba w urzędzie wskazać adres-siedzibę firmy. W przypadku usług oferowanych przez WK Consulting rejestracja odbywa się pod adresem doręczeniowym (tzw. Serwis biurowy) na terenie Niemiec. II. Podatki 1. Osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie Niemiec ma obowiązek zarejestrować się w tamtejszym urzędzie skarbowym (tę sprawą zajmuje się WK Consulting w ramach zlecenia usług związanych z rejestracją działalności) 2. Osoba prowadząca działalność ma obowiązek złożyć roczne zeznania podatkowe w Niemczech (WK Consulting świadczy pomoc w tej sprawie za dodatkową odpłatnością) 3. W Niemczech nie składa się comiesięcznych deklaracji podatkowych ani nie płaci się co miesiąc zaliczek na podatek dochodowy (dopiero od 2 roku działalności płaci się zaliczki co kwartał i to tylko jeżeli urząd skarbowy ustali takie zaliczki). Rozliczenie jest dokonywane w cyklu rocznym. Kwota wolna od podatku wynosi 7664 Euro. Do tego dochodzą ulgi podatkowe, które tę kwotę powiększają. W praktyce podatki płaci się dopiero od zarobków przekraczających kilkanaście tysięcy Euro rocznie. III. Ubezpieczenie. 1. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech nie ma obowiązku ubezpieczenia społecznego (ani emerytalno-rentowego ani chorobowego). Brak obowiązku oznacza, że osoba która nie ma ubezpieczenia nie będzie ścigana przez urzędy, ani nie będzie płaciła żadnej kary, ale osoba taka nie będzie też ubezpieczona. Osoba, która nie jest ubezpieczona sama musi ponosić koszty leczenia w razie choroby lub wypadku, a okres pracy nie liczy się jej do stażu emerytalnego. 2. Osobom podejmującym działalność w Niemczech stanowczo doradzamy wykupienie polisy ubezpieczenia od kosztów leczenia za granicą - można ją wykupić w także Polsce (np. w PZU, Warta, Allianz za kwotę około 600 zł / rok lub mniej, jeżeli okres ubezpieczenia jest krótszy). W sprawie ubezpieczenia emerytalno-rentowego radzimy wstrzymać się z decyzjami przez pierwsze miesiące działalności. Jeżeli zaczniemy płacić składki emerytalne to musimy kontynuować wpłaty przez przynajmniej 5 lat, gdyż dopiero po takim okresie nabiera się prawo do jakiejkolwiek emerytury. Jeżeli przestanie się płacić wcześniej to wpłacone pieniądze przepadają, a emerytura w rozsądnej wysokości zaczyna przysługiwać dopiero po okresie wpłat znacznie dłuższym niż 5 lat. Osobom po 40-stce radzimy bardzo mocno się zastanowić zanim zdecydują się na opłacanie składek emerytalnych w Niemczech. IV. Konto bankowe 1. Posiadanie konta bankowego w Niemczech nie jest obowiązkowe, ale jest zdecydowanie zalecane. W wielu sytuacjach prowadzenie działalności bez konta bankowego może być bardzo utrudnione. 2. Do założenia konta bankowego w Niemczech potrzebne jest zameldowanie (np. Postbank tanie konta zakładane na poczcie), a w niektórych bankach wystarczy tylko rejestracja działalności gospodarczej. 3. Zakładając konto w Niemczech warto zażyczyć sobie, żeby korespondencja bankowa była przesyłana na nasz stały adres w Polsce, a nie na tymczasowy adres w miejscu zatrudnienia w Niemczech. V. Prowadzenie księgowości 1. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w dziedzinie usług właściwie nie musi prowadzić bieżącej księgowości. Do celów podatkowych wystarczające jest przechowywanie dowodów przychodów i rozchodów. Jedynie w przypadku rozliczania się z podatku VAT konieczne jest składanie deklaracji co miesiąc. Robi się to przez Internet przy pomocy darmowego programu dostępnego w każdym niemieckim urzędzie skarbowym. Pamiętaj! To Ty prowadzisz działalność gospodarczą i sam powinieneś być zorientowany w swoich sprawach. Jeżeli ponosisz jakiekolwiek wydatki związane z działalności (np. paliwo, telefon, dojazdy do pracy, narzędzia, opłaty za zakwaterowanie itp.) nie wyrzucaj rachunków bądź paragonów. Na ich podstawie będziesz mógł zaliczyć wydatki w koszty. Jeżeli wystawiasz rachunki lub pokwitowania na otrzymane wynagrodzenie, to zawsze zachowuj ich kopie. Jeżeli Twoje rachunki wystawia kto inny, np. biuro rachunkowe lub klient zawsze żądaj kopii dla siebie. Bardzo ważną rzeczą jest także posiadanie wszystkich podpisywanych przez siebie umów. Waldemar Kościukiewicz Consulting 2008

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Dać radę w Polsce broszura informacyjna dla cudzoziemców Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ONLINE NR [ ]

UMOWA POŻYCZKI ONLINE NR [ ] UMOWA POŻYCZKI ONLINE NR [ ] 1. Data zawarcia umowy [ ] Niniejsza umowa ramowa (w dalszej części określana jako "Umowa Pożyczki") została zawarta między Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, których szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 SPIS TREŚCI O PBDA... 3 WSTĘP... 4 CZYM WEDŁUG PRAWA PODATKOWEGO JEST DOCHÓD?... 5 PIT-37... 6 IDENTYFIKATOR PODATNIKA... 6 SPOSOBY OPODATKOWANIA... 7 OPODATKOWANIE INDYWIDUALNE...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NIEMCY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Niemczech... 2 1.1 Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Niemiec... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo