Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

2 Recenzenci: mgr inż. Leonia Jadzewicz mgr Krystyna Kielan Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr inż. Maria Majewska Korekta: Joanna Iwanowska Edyta Kozieł Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 412[01].Z3.04 Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik rachunkowości. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 4 3. Cele kształcenia 5 4. Materiał nauczania Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Fundusz statutowy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja operacji majątkowych i wynikowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przychody i koszty Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wynik finansowy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawozdawczość finansowa Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 50 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o podstawach rachunkowości jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej, zakładając już znajomość pojęć i zasad rachunkowości jednostek, które zostały powołane do prowadzenia działalności gospodarczej i osiągających zyski. Rachunkowość dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych, jednak w stosunku do tych, które nie są powołane do działalności zarobkowej obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze są nieco zmniejszone. W poradniku zamieszczono: - wymagania wstępne, w których wyszczególniono jakie umiejętności powinien posiadać uczeń przed przystąpieniem do realizacji jednostki modułowej, - cele kształcenia, pokazują jakie umiejętności uczeń opanuje po przeprowadzeniu procesu kształcenia, - materiał nauczania, w którym zawarte są niezbędne treści teoretyczne, aby poznać podstawy rachunkowości jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej ( plan kont, sposób ewidencji operacji gospodarczych, sprawozdawczość finansową), - pytania sprawdzające, które umożliwią ocenę przygotowania do wykonania ćwiczeń potwierdzających nabycie umiejętności, - ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania zawierające: polecenie, sposób wykonania oraz opis niezbędnych materiałów do wykonania ćwiczenia, niektóre z ćwiczeń mogą wymagać pomocy nauczyciela, - sprawdzian postępów, który pomoże ocenić poziom wiedzy po wykonaniu ćwiczeń, - sprawdzian osiągnięć, który po zrealizowaniu wszystkich tematów jednostki modułowej pozwoli ocenić poziom nabytych umiejętności w procesie kształcenia danej jednostki modułowej, - wykaz literatury. Schemat układu jednostek modułowych Moduł 412[01].Z3 Specyficzne i szczególne zasady rachunkowości 412[01].Z3.01 Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.02 Prowadzenie Rachunkowości bankowej 412[01].Z3.03 Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.04 Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 3

5 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł informacji, korzystać z ustawy o rachunkowości, stosować zasady rachunkowości, stosować zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek prowadzących działalność gospodarczą, sporządzać podstawowe dokumenty księgowe, posługiwać się kontem księgowym według zasady podwójnego zapisu dla kont syntetycznych i pojedynczego zapisu dla kont pomocniczych, poprawiać błędy księgowe, posługiwać się terminologią z zakresu rachunkowości, finansów, sprawozdawczości, wykorzystać poznane zasady ewidencji, wyceny, metod amortyzacji omówione w module Ewidencja księgowa działalności przedsiębiorstwa, które są jednakowe także dla specyfiki jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej, wyjaśnić pojęcie inwentaryzacji, wykazać znajomość metod jej przeprowadzania, wykazać znajomość sposobu rozliczeń różnic inwentaryzacyjnych, posługiwać się programami komputerowymi operacyjnymi i użytkowymi. 4

6 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: - określić jednostki nie prowadzące działalności gospodarczej, - scharakteryzować istotę działalności statutowej, - zastosować zasady tworzenia funduszu statutowego, - zastosować przepisy prawa regulujące funkcjonowanie jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej, - zastosować zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej, - zaewidencjonować przychody i koszty, - zaewidencjonować zmiany w majątku jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej, - ustalić wynik finansowy na działalności statutowej, - określić przeznaczenie wyniku finansowego, - zaewidencjonować zmiany w funduszu statutowym, - sporządzić sprawozdanie finansowe, - określić odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowość sporządzonych sprawozdań. 5

7 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej Materiał nauczania Jednostki nie prowadzące działalności gospodarczej to takie, których działalność nie spełnia przesłanek działalności gospodarczej. Jednostki te powstają z wolnej woli założycieli, nie są nastawione na zysk, tworzone są dla realizacji celów publicznych. Jednostki nie prowadzące działalności gospodarczej posiadają osobowość prawną. Podlegają systemowi podatkowemu i ustawie o rachunkowości. Mogą mieć charakter: - non-profit mają w statucie określony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, majątek tworzony jest z darowizn, zapisów, dotacji, - not for profit mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale uzyskane środki muszą być przeznaczone na działalność statutową, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i jej rodzaju musi być określona w statucie. Formami prawnymi jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej są: - fundacje realizują cele publicznie użyteczne, tworzone są w określonym celu, którego realizacja nie może przynosić zysku ani fundacji, ani założycielom, jeżeli cel dla którego fundacja została powołana został osiągnięty lub nastąpiło wyczerpanie środków finansowych fundacja podlega likwidacji, - stowarzyszenia możliwość zrzeszania się w celach niezarobkowych (min. 15 osób), aby realizować program społecznie użyteczny nie sprzeczny z Konstytucją, - związki zawodowe dobrowolne i samorządne organizacje ludzi pracy, powołane do obrony i reprezentowania ich praw, interesów zawodowych i socjalnych, - związki pracodawców tworzone w celu reprezentowania interesów gospodarczych i społecznych wobec związków zawodowych pracowników, kształtowania polityki ustawodawczej dotyczącej interesów pracodawców, działania na rzecz tworzenia dobrych warunków pracy, - wspólnoty mieszkaniowe tworzone przez ogół właścicieli lokali w danej nieruchomości, którzy ponoszą wydatki celem utrzymania własnego lokalu i części wspólnej nieruchomości, - organizacje pożytku publicznego prowadzą działalność na rzecz ogółu społecznego lub wyodrębnionej grupy ze względu na trudną sytuację materialną lub życiową, (np.: na rzecz mniejszości narodowych, osób niepełnosprawnych, ochrony zwierząt, bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologiom, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof), - wolontariat dobrowolna, świadoma, bezpłatna, działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-przyjacielskie, - izby gospodarcze są organem samorządu gospodarczego, reprezentują interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej wobec organów państwowych, - partie polityczne zorganizowane struktury realizujące cele polityczne, wpływające na kształtowanie polityki państwa. Celem społecznym lub gospodarczo użytecznym, nie sprzecznym z interesami Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych organizacji jest: - ochrona zdrowia, 6

8 - rozwój gospodarki i nauki, - oświata i wychowanie, - kultura i sztuka, - ochrona środowiska, - opieka nad zabytkami. Działalność jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej regulowana jest ustawami: ustawa Prawo o stowarzyszeniach, ustawa o organizacjach pracodawców, ustawa o związkach zawodowych, ustawa o izbach gospodarczych, ustawa o fundacjach, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Uregulowania w zakresie prowadzenia rachunkowości zawarte są w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Jeżeli jednostka podejmie działalność gospodarczą w trakcie roku obrotowego, z dniem podjęcia tej działalności stosuje przepisy ustawy o rachunkowości. Ponadto jednostka nie prowadząca działalności gospodarczej podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług. Za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości odpowiada kierownik jednostki, który jest zobowiązany do zatwierdzenia na piśmie zasad rachunkowości: określenia roku obrotowego, metod wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej tworzą: dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald, inwentarz. Rachunkowość jest prowadzona w oparciu o zasady nadrzędne ujęte w ustawie o rachunkowości. Jednym z elementów polityki rachunkowości jest zakładowy plan kont zgodny ze specyfiką działalności jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej. ZPK wykazuje konta syntetyczne księgi głównej, opisuje klasyfikację zdarzeń gospodarczych, powiązania kont ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej. Tabela 4.1 Przykładowy wykaz kont syntetycznych Symbol Nazwa konta konta Zespół 0 Aktywa trwałe 010 Środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne 030 Inwestycje długoterminowe 070 Odpisy umorzeniowe 080 Środki trwałe w budowie Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe 100 Kasa 130 Rachunek bieżący 134 Kredyty bankowe 135 Inne rachunki bankowe 140 Krótkoterminowe aktywa finansowe 142 Inne środki pieniężne Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia 200 Rozrachunki z odbiorcami 7

9 210 Rozrachunki z dostawcami 220 Rozrachunki publicznoprawne 230 Rozrachunki z pracownikami 240 Pozostałe rozrachunki 280 Odpisy aktualizujące Zespół 3 Materiały i towary 310 Materiały 330 Towary (jeżeli jednostka podejmie działalność handlową) Zespól 4 Koszty 400 Koszty realizacji zadań statutowych 410 Koszty administracyjne 411 Amortyzacja 412 Zużycie materiałów i energii 413 Usługi obce 414 Podatki i opłaty 415 Wynagrodzenia 416 Świadczenia na rzecz pracowników 417 Pozostałe koszty administracyjne Zespół 5 Koszty (jednostka stosuje zespół 4 lub 5 z podziałem analogicznym jak zespól 4) Zespól 6 Produkty i rozliczenia międzyokresowe kosztów 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów Zespól 7 Przychody i koszty związane z ich osiąganiem 700 Przychody z działalności statutowej 701 Składki brutto określone statutem 702 Inne przychody, dotacje, subwencje 750 Przychody finansowe 751 Koszty finansowe 760 Pozostałe przychody 761 Pozostałe koszty 770 Zyski nadzwyczajne 771 Straty nadzwyczajne Zespół 8 Fundusze i wynik finansowy 800 Fundusz statutowy 810 Fundusz z aktualizacji wyceny 820 Rozliczenie wyniku finansowego 840 Przychody przyszłych okresów 841 Rezerwy 850 Fundusze specjalne 860 Wynik finansowy Źródło: opracowanie własne Konta zespołu 5 wprowadzane są w zamian kont zespołu 4 z takim samym podziałem. Ważne jest, aby utworzyć odpowiednio dużo kont analitycznych, lub szczegółowych kont syntetycznych, które pozwolą wyodrębnić koszty statutowe. W zespole 7 do knota 700 Przychody z działalności statutowej dobrze jest wyodrębnić konta analityczne z podziałem na poszczególne źródła finansowania (np.: darczyńców). 8

10 Jeżeli jednostka podejmie działalność gospodarczą powoduje to konieczność rozszerzenia planu kont. Jednostka nie prowadząca działalności gospodarczej musi spełniać wymogi ustawy o rachunkowości w zakresie prawidłowo prowadzonej dokumentacji księgowej na takich samych zasadach jak podmiot, który działalność gospodarczą prowadzi. Zagadnienia zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji księgowej zostały szczegółowo omówione w jednostce modułowej 412[01].Z1.01 Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie. Jednostka nie prowadząca działalności gospodarczej przyjmuje dokumenty potwierdzające przepływ i wydatkowanie środków, wystawione przez inne podmioty. Sama także wystawia dokumenty potwierdzające m.in. operacje kasowe lub przychody jednostki. Przychody jednostki, które są często darowiznami, potwierdzane są zwykle przez deklarację darczyńcy na dowodzie wpłaty lub przekazywane na podstawie umowy jednostki z darczyńcą. W sytuacjach, kiedy jednostka zobligowana jest do wystawienia potwierdzenia określonych zdarzeń (np.: potwierdzenia opłaty za działania organizacji pożytku publiczne - wystawia fakturę VAT jeżeli jest podatnikiem podatku od towarów i usług lub rachunek, jeżeli jest zwolniona z tego podatku. Pomimo, że jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o Swobodzie działalności gospodarczej, to jako osoba prawna podlega przepisom o podatku dochodowym od osób prawnych. Musi również sporządzać stosowne deklaracje podatkowe. Jako pracodawca także musi prowadzić dokumentację pracowniczą oraz dokonywać z tego tytułu rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym. Przepisy o archiwowaniu dokumentacji księgowej w takim samym stopniu dotyczą jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej jak pozostałych jednostek. Obsługa bankowa podmiotów o charakterze nie zarobkowym w zasadzie nie różni się od obsługi innych podmiotów gospodarczych. Jednostki nie prowadzące działalności gospodarczej, w których występują przepływy pieniężne powinny posiadać rachunek bankowy. Różnica w obsłudze bankowej występuje po stronie kredytowania. Ponieważ jednostki te nie posiadają stałych, przewidywalnych przychodów, nie ma możliwości określenia ich zdolności kredytowej. Banki nie zawsze chętnie udzielają kredytu organizacjom non-profit, często wymagając odpowiedniego zabezpieczenia, np.: poręczenia osób trzecich lub zabezpieczenia majątkowego Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jak definiuje się pojęcie jednostki nie prowadzącej działalności gospodarczej? 2. Jakie formy prawne może posiadać jednostka nie prowadząca działalności gospodarczej? 3. Jakie cele może realizować jednostka nie prowadząca działalności gospodarczej? 4. Jakie przepisy prawne określają działalność jednostki nie prowadzącej działalności gospodarczej? 5. W jaki sposób zorganizowana jest rachunkowość jednostki nie prowadzącej działalności gospodarczej? 9

11 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej. 1.Jednostka nie prowadząca działalności gospodarczej prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy...uszczegółowionymi Organizacje, które mają w statucie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej mają charakter..., te, które mogą prowadzić działalność gospodarczą mają charakter Księgi rachunkowe fundacji będą tworzyć: Wykazany jednakowy stan majątku na 31 grudnia i 1 stycznia jest zgodny z zasadą... będącą jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości. 5. Stowarzyszenie otrzymało w styczniu b.r. fakturę VAT za zużytą w grudniu ub.r. energię elektryczną z terminem płatności w styczniu. Fakturę należy ująć w księgach roku... zgodnie z zasadą Akceptacja dokumentu księgowego przez kierownika jednostki jest przedmiotem kontroli Polityka rachunkowości jednostki nie prowadzącej działalności gospodarczej powinna obejmować: Księgi pomocnicze służą: Fundacja została postawiona w stan likwidacji, księgi należy zamknąć w dacie na: Księgi rachunkowe partii politycznej przechowuje się w... Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z art. 4-8 ustawy o rachunkowości, 3) zapoznać się z rozdziałem drugim ustawy o rachunkowości, 4) zapoznać się z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej, 5) uzupełnić arkusz ćwiczeniowy tekst z lukami, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności. Wyposażenie stanowiska pracy: - literatura punktu 4.1 niniejszego poradnika, - literatura do JM 412[01].Z1.01 Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie, - ustawa o rachunkowości, - rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarcze, - arkusze ćwiczeniowe zawarte w ćwiczeniu 1. 10

12 Ćwiczenie 2 Odszukaj w swoim mieście lub regionie jednostki nie prowadzące działalności gospodarczej. Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) określić ich charakter (non-profit, not for profit), 2) określić ich formę prawną, 3) ustalić cel działalności, do której zostały powołane, 4) ustalić w jaki sposób uzyskują środki do działalności, 5) ustalić ważniejsze dokonania jednostki na rzecz miasta, regionu, kraju, grupy społecznej, itp., 6) określić, których jednostek jest najwięcej. Wyposażenie stanowiska pracy: - literatura punktu 4.1 niniejszego poradnika, - materiały zebrane w Twoim mieście (regionie) ulotki, foldery, informacje udzielone w jednostkach, - arkusze papieru, - pisaki Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zdefiniować jednostkę nie prowadzącą działalności gospodarczej? 2) określić formy prawne jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej? 3) określić cele działalności jednostek niedochodowych? 4) określić przepisy prawne regulujące działalność jednostek niedochodowych? 5) opisać w jaki sposób zorganizowana jest rachunkowość jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej? 4.2 Fundusz statutowy Materiał nauczania Fundusz statutowy jest podstawowym funduszem jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej. Tworzony jest na podstawie przepisów prawa odnoszących się do danej formy prawnej jednostki oraz na podstawie statutu. Źródłami tworzenia funduszu statutowego mogą być: - fundusze wniesione przez założycieli, - nadwyżka przychodów nad kosztami za poprzedni rok obrotowy, - składki członkowskie, - spadki i zapisy, - darowizny, 11

13 - sponsoring, - zbiórki publiczne, loterie, aukcje, - dochody własnej działalności, - dochody z działalności gospodarczej, - dochody z majątku, - dotacje. Do ewidencji funduszu statutowego służy konto 800 Fundusz statutowy. Po stronie Ma ewidencjonuje się zwiększenia funduszu, po stronie Wn zmniejszenia, które dotyczą pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami za poprzedni rok obrotowy oraz odpisy umorzeniowe od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jeżeli działalność finansowana jest w całości ze środków publicznych Typowe księgowania zmian funduszu statutowego przedstawia schemat Rozliczenie wyniku 100 Kasa finansowego 800 Fundusz statutowy 130 Rachunek bieżący Odpisy umorzeniowe Różne konta aktywów Rys. 4.1 Schemat ewidencji funduszu statutowego. Źródło: opracowanie własne Objaśnienia do schematu: 1. wpłata gotówką lub przelewem składek członkowskich, darowizn pieniężnych, środków pieniężnych pochodzących ze zbiórek, dotacje 2. równowartość wniesionych na rzecz jednostki aktywów trwałych i obrotowych, równowartość świadczeń na rzecz jednostki, 3. przeksięgowanie nadwyżki przychodów nad kosztami za poprzedni rok, 4. przeksięgowanie nadwyżki kosztów nad przychodami za poprzedni rok, 6. odpisy umorzeniowe aktywów finansowanych ze środków publicznych. Oprócz funduszu statutowego jednostka nie prowadząca działalności gospodarczej może tworzyć fundusze specjalne a w szczególności Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz fundusz z aktualizacji wyceny. Zasady tworzenia tych funduszów są dokładnie takie same jak w innych jednostkach, ewidencja przebiega analogicznie Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są źródła tworzenia funduszu statutowego jednostek prowadzących działalności gospodarczej? 2. W jaki sposób dokonuje się ewidencji typowych operacji związanych z tworzeniem funduszu statutowego? 12

14 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Dokonaj ewidencji operacji gospodarczych dotyczących zgromadzenia funduszy celem utworzenia fundacji. Operacje gospodarcze: 1. Założyciele fundacji dokonali wpłat przelewem na konto fundacji 2. Darczyńca dokonał wpłaty gotówkowej na rzecz fundacji 3. Fundacja uzyskała zezwolenie na zbiórkę publiczną, uzyskała wpływ gotówki 4. Fundacja otrzymała nieodpłatnie licencję umożliwiającą prowadzenie działalności na rzecz pozyskiwania środków 5. Fundacja otrzymała nieodpłatnie lokal z przeznaczeniem na biuro ,00 500, , , ,00 Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z treścią zadania, 3) zaksięgować operacje gospodarcze, 4) ustalić wartość funduszu statutowego na koniec, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 6) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: - literatura punktu 4.2 niniejszego poradnika, - kalkulator, - arkusze papieru, - pisaki. Ćwiczenie 2 Ustalanie funduszu statutowego jednostki nie prowadzącej działalności gospodarczej. Jednostka nie prowadząca działalności gospodarczej posiada środki trwałe o wartości początkowej 7 000,00. Działalność tej jednostki finansowana jest całkowicie ze środków publicznych. Dotychczasowe umorzenie środków trwałych wynosi 1 000,00. Saldo konta 820 Rozliczenie wyniku finansowego Dt 5 000,00. Stan funduszu statutowego ,00. Operacje gospodarcze: 1. Jednostka wygrała konkurs dotacyjny i otrzymała na rachunek bankowy ,00 środki 4 000,00 2. Przekazanie jednostce w ramach środków budżetowych kserokopiarki 5 000,00 3. Przeksięgowanie nadwyżki kosztów nad przychodami z ubiegłego roku 150,00 4. Miesięczna wartość amortyzacji posiadanych środków trwałych 5. Wpłata gotówkowa składki nowego członka jednostki 50,00 Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z treścią zadania, 13

15 3) otworzyć konta na podstawie podanych informacji w zadaniu, 4) zaksięgować operacje gospodarcze, 5) ustalić wartość funduszu statutowego na koniec, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: - literatura punktu 4.2 niniejszego poradnika, - kalkulator, - zeszyt przedmiotowy Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zdefiniować fundusz statutowy? 2) ustalić sposób tworzenia funduszu statutowego? 3) ewidencjonować typowe operacje związane ze zmianami funduszu statutowego? 4.3 Ewidencja operacji majątkowych i wynikowych Materiał nauczania W części teoretycznej tego punktu zostaną omówione te zagadnienia, których ujęcie jest różne od rozwiązań stosowanych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą (poza bankami i jednostkami ubezpieczeniowymi). Zagadnienia, które już zostały przedstawione w jednostkach modułowych Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności, Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa i są zbieżne z rozwiązaniami stosowanymi w podmiotach nie prowadzących działalności gospodarczej zostaną uwzględnione w ćwiczeniach w celu ugruntowania posiadanej już wiedzy. Aktywa trwałe Klasyfikacja aktywów trwałych, zasady wyceny, metody naliczania amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, odpisy aktualizujące są takie same jak dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Ewidencja zmian w stanie środków trwałych jest uproszczona, obrazują ją poniższe schematy. 14

16 800 Fundusz statutowy 010 Środki trwałe Pozostałe przychody 80 Środki trwałe 2. w budowie 210 Rozrachunki z dostawcami Rys. 4.2 Schemat ewidencji zwiększenia wartości środków trwałych. Źródło: opracowanie własne. Objaśnienia do schematu: 1. środki trwałe przekazane przez założycieli w momencie powoływania jednostki 2. przyjęcie środka trwałego pochodzącego z darowizny 3. przyjęcie środka trwałego pochodzącego z zakupu 4. faktury, rachunki dotyczące kosztów budowy środka 5. przyjęcie środka trwałego po zakończeniu zadania 070 Odpisy umorzeniowe 010 Środki trwałe 1 a Pozostałe koszty 1 b. 1. wartość początkowa środków trwałych zlikwidowanych, sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych: a) dotychczasowe umorzenie b) wartość netto 760 Pozostałe przychody 200 Rozrachunki z odbiorcami przychód ze sprzedaży środka trwałego lub odpadów użytkowych pochodzących z likwidacji na podstawie faktury lub rachunku Rys. 4.3 Schemat ewidencji zmniejszenia wartości środków trwałych. Źródło: opracowanie własne. 15

17 Dla wartości niematerialnych i prawnych ewidencja typowych operacji zmian wartości niematerialnych i prawnych jest analogiczna do ewidencji środków trwałych, lecz z wykorzystaniem konta 020 Wartości niematerialne i prawne. Także inwestycje długoterminowe ewidencjonowane są analogicznie do ewidencji w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą. Aktywa obrotowe Jednostki nie prowadzące działalności gospodarczej, które prowadzą jedynie działalność statutową mogą posiadać w zasadzie tylko zapasy materiałowe. Kierownik jednostki określa w zasadach rachunkowości, które rodzaje materiałów będą magazynowane, a które będą odpisywane w momencie zakupu w koszty. Jednostka może przyjąć także zasadę, że będzie odpisywała w koszty wszystkie materiały, również te które wymagają magazynowania. Wówczas nie później niż na dzień bilansowy należy sporządzić spis z natury materiałów nie zużytych i skorygować koszty o wartość stanu zapasu materiałów. Schematy ewidencji materiałów w jednostkach nie prowadzących działalności gospodarczej 210 Rozrachunki z dostawcami 310 Materiały 1. Rys. 4.4 Schemat ewidencji zakupu i przyjęcia materiałów. Źródło: opracowanie własne. Objaśnienia do schematu: 1. zakup i przyjęcie materiałów do magazynu 400 Koszty realizacji 310 Materiały zadań statutowych Zużycie materiałów i energii Rys. 4.5 Schemat ewidencji zużycia materiałów. Źródło: opracowanie własne. Objaśnienia do schematu: 1. przekazanie materiałów z magazynu na cele statutowe 2. przekazanie materiałów z magazynu na cele administracyjne 3. zwrot niewykorzystanych materiałów do magazynu 16

18 Do wyceny materiałów mogą być stosowane stałe ceny ewidencyjne lub ceny rzeczywiste zakupu lub nabycia. Stosowanie stałych cen ewidencyjnych wymaga rozliczania odchyleń. Jeżeli stosowane są ceny rzeczywiste zakupu lub nabycia rozchód wyceniany jest jedną z metod: FIFO, LIFO, według przeciętnych cen, w drodze szczegółowej identyfikacji. Jeżeli na dzień bilansowy zapasy utracą swoją dotychczasową wartość jednostka powinna dokonać odpisów aktualizujących. 210 Rozrachunki 412 Zużycie materiałów z dostawcami i energii 310 Materiały Rys. 4.6 Schemat ewidencji zakupu i przyjęcia materiałów odpisanych w koszty w momencie zakupu. Źródło: opracowanie własne. Objaśnienia do schematu: 1. przyjęcie materiałów odpisanych w koszty w momencie zakupu 2. wartość niezużytych materiałów na koniec roku 3. przeksięgowanie niezużytych materiałów na początek następnego roku Rozrachunki Jednostka nie prowadząca działalności gospodarczej powiązana jest z innymi podmiotami i w związku z tym musi ewidencjonować rozrachunki, tj. należności i zobowiązania. Ewidencja rozrachunków dotyczy: dostawców, odbiorców, pracowników, rozliczeń publicznoprawnych, pozostałych. Wycena należności i zobowiązań na dzień bilansowy dokonywana jest w kwocie wymaganej zapłaty (łącznie z odsetkami). Na należności zagrożone należy dokonać odpisu aktualizującego. 700 Przychody z działalności statutowej 200 Rozrachunki z odbiorcami 130 Rachunek bieżący a. 750 Przychody finansowe 3b. 142 Inne środki pieniężne 3. Rys. 4.7 Schemat ewidencji rozrachunków z odbiorcami. Źródło: opracowanie własne. 17

19 Objaśnienia objaśnień: 1. rachunek za wykonaną dla odbiorcy usługę w ramach działalności statutowej 2. spłata należności przelewem 3. wręczenie przez odbiorcę weksla jako spłata należności według sumy nominalnej a) rzeczywista wartość należności b) doliczone dyskonto weksla 130 Rachunek bieżący 210 Rozrachunki z dostawcami 310 Materiały Inne rozrachunki 413 Usługi obce a. 751 Koszty finansowe 400 Koszty statutowe 5b. 4. Rys. 4.8 Schemat ewidencji rozrachunków z dostawcami. Źródło: opracowanie własne. Objaśnienia do schematu: 1. spłata zobowiązań przelewem 2. przyjęcie materiałów do magazynu zakupionych od dostawcy 3. rachunki za usługi obce 4. rachunki za świadczenia obciążające koszty realizacji zadań statutowych 5. wręczenie weksla jako spłata zobowiązania według wartości nominalnej a) rzeczywista wartość zobowiązania b) doliczone dyskonto weksla Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń i pobranych zaliczek służbowych oraz rozrachunków publicznoprawnych oraz innych rozrachunków prowadzona jest analogicznie jak w jednostkach prowadzących działalność. Także ewidencja środków pieniężnych i kredytów prowadzona jest w sposób analogiczny jak w innych jednostkach. Jeżeli jednostka posiada oddziały i rozlicza się z nimi przekazując lub otrzymując środki od oddziałów, do rozliczenia stosowane jest konto 250 Rozrachunki wewnątrzzakładowe. 18

20 230 Rozrachunki 250 Rozrachunki z pracownikami wewnątrzzakładowe 130 Rachunek bieżący Rozrachunki 310 Materiały publicznoprawne Pozostałe koszty administracyjne Rys. 4.9 Schemat ewidencji rozrachunków wewnątrzzakładowych. Źródło: opracowanie własne. Objaśnienia do schematu. 1. otrzymanie środków z centrali 2. przekazanie środków oddziałowi 3. obciążenie centrali kosztami pracowniczymi pracownika oddziału 4. otrzymanie materiałów z oddziału 5. przekazanie materiałów oddziałowi 6. podatki płacone przez oddział przekazane do rozliczenia centrali 7. udział centrali w finansowaniu kosztów oddziału Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. W jaki sposób klasyfikujemy aktywa trwałe? 2. Jakie składniki zaliczamy do środków trwałych? 3. Jakie składniki zaliczamy do wartości niematerialnych i prawnych? 4. Jaka jest definicja środków trwałych w budowie? 5. Jaka jest definicja inwestycji długoterminowych? 6. Jakimi metodami amortyzuje się środki trwałe? 7. Jakimi metodami amortyzuje się wartości niematerialne i prawne? 8. W jaki sposób ewidencjonuje się typowe operacje dotyczące aktywów trwałych? 9. Jakie składniki zaliczamy do inwestycji krótkoterminowych? 10. Jakie składniki stanowią środki pieniężne? 11. W jaki sposób ewidencjonuje się operacje z udziałem środków pieniężnych? 12. Jakie rodzaje rozrachunków prowadzą jednostki nie prowadzące działalności gospodarczej? 13. W jaki sposób ewidencjonuje się typowe operacje dotyczące rozrachunków? 14. W jaki sposób klasyfikuje się materiały? 15. W jaki sposób ewidencjonuje się typowe operacje dotyczące zmiany stanu materiałów? 19

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka (nazwa jednostki) na dzień r BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.009 r. 00158114 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2014 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW NARZĄDU RUDHU SOLIDARNOŚĆ Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe należności i środki pieniężne Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Według wartości netto, tj. Wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe skumulowane odpisy umorzeniowe

Arkusz1. Według wartości netto, tj. Wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe skumulowane odpisy umorzeniowe Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja NA PRZEKÓR Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie materiały i towary środki pieniężne należności i zobowiązania Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za okres od do a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Informacja dodatkowa za okres od do a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Fundacja: PRZYSTAŃ OCALENIE I Informacja dodatkowa za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2004 r.

Informacja dodatkowa za 2004 r. Organizacje Pożytku Publicznego KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII Informacja dodatkowa za 004 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie aktywa trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny) BILANS... REGON: 001108544 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.011 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. Pozycja. Wyszczególnienie , , ,520.00

RACHUNEK WYNIKÓW. Pozycja. Wyszczególnienie , , ,520.00 STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI 31-548 KRAKÓW AL.POKOJU 7 0000047746 RACHUNEK WYNIKÓW na dzień: 2011-12-31 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA KOMITET POMOCY DLA ZWIERZĄT I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2011 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 listopada 2001 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za. r.

Informacja dodatkowa za. r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za. r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Informacja dodatkowa za 2006 r. Fundacja "Pomózmy Naszym Pacjentom" ul. Leśna 7-9, 58-100 Świdnica www.fundacja.szpital.swidnica.pl Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji "Rekryteringsgruppen" Region Lubelski Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny) BILANS... REGON: 6114648 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.010 r (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia "Ogród Nadziei" Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

BILANS Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne na dzień

BILANS Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne na dzień BILANS Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne na dzień 31.12.2004 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z01 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny)

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny) Klub Inteligencji Katolickiej BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: 7018380 43-600 Jaworzno na dzień 31.1.011 r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. NAZWA ORGANIZACJI STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "TĘCZA" Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 69/11 z dnia 30 grudnia 2011r. dotyczącym polityki rachunkowości Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2004 i 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2004 i 2005 r. Fundacja "Pomózmy Naszym Pacjentom" ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica www.fundacja.szpital.swidnica.pl Informacja dodatkowa za 2004 i 2005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja TUS Informacja dodatkowa za 2010 r. Zgodnie z załacznikiem NR 1 do Ustawy o rachunkowości 1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie "Bliżej Dziecka" Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie aktywa wg cen zakupu pasywa wg danych księgowych Przyjęte metody wyceny w

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski (OW PTSR) Informacja dodatkowa za 011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne Środki

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne o prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. NAZWA ORGANIZACJI STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "TĘCZA" Informacja dodatkowa za 011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna

Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość 2 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna 1 Zasady obrotu pieniężnego. definicja obrotu pieniężnego. 2 Obrót gotówkowy i jego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 JAROSŁAWSKIE KATOLICKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE IM. OJCA PIO Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. za rok 2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. za rok 2015 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół POMOST Łódź, ul. Próchnika 7 NIP 731-179-38-39 za rok 2015 1) działania Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo